Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/ :02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/ :55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014"

Transcript

1 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/ :02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/ :55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/ :00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/ :59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 10/10/ :17:24 ΗΑΠΑΡΓΑΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 10/10/ :33:12 ΥΡΖΣΟΜΑΣΖ ΔΤΓΟΚΗΑ 10/11/2014 0:09:48 Καξαγθηόδεο Ησάλλεο 10/11/ :18:31 ΣΡΑΓΟΤΓΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 10/11/ :21:40 Γειηνηδάθεο Εήζεο 10/13/ :08:23 Μαλαβνύδε Βαζηιηθή 10/14/ :34:27 Εέηηα Βαζηιηθή 10/16/ :11:45 ΚΑΡΑΜΠΔΛΗΑ ΟΤΛΣΑΝΑ 10/23/ :28:08

2 Στολική Μονάδα ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΚΟΠΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΤΣΟΤ(επίζθεςε ζην Γπκλάζην ηδεξνθάζηξνπ) 7o Γεκνηηθό εξξώλ 13ν δεκ ζρ. ζεξξώλ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΣΟΤΑ ΥΑΡΟΠΟΤ 20ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΔΡΡΧΝ Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν εξξώλ Γ.. ΒΑΜΒΑΚΟΦΤΣΟΤ ΔΡΡΧΝ 20ν Γεκνηηθό ρνιείν εξξώλ 17ν Γεκνηηθό ρνιείν εξξώλ 3ν Γπκλάζην εξξώλ 2o ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΡΡΧΝ

3 Αριθμός ζσμμεηετόνηφν Βαθμίδα μαθηηών Δκπαίδεσζης Κλάδος Δκπαιδεσηικού 43 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΠΔ11 15 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΠΔ02 18 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 20 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 28 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΠΔ03 11 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 16 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 21 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΠΔ70 16 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 15 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 24 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 20 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΠΔ02 18 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΠΔ06

4 Γράζεις ποσ σλοποιήθηκαν πδήηεζε ζηελ ηάμε, Τπνδνρή καζεηώλ/ηξηώλ από Γεκνηηθό ζρνιείν, Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθώλ, Δλεκέξσζε γνλέσλ Βησκαηηθό εξγαζηήξην, πδήηεζε ζηελ ηάμε, Τπνδνρή καζεηώλ/ηξηώλ από Γεκνηηθό ζρνιείν Βησκαηηθό εξγαζηήξην, πδήηεζε ζηελ ηάμε, Δπίζθεςε ζε Γπκλάζην, Γηαλνκή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Βησκαηηθό εξγαζηήξην, πδήηεζε ζηελ ηάμε, Δπίζθεςε ζε Γπκλάζην, 3ιεπην κνπζηθό δξώκελν.. πδήηεζε ζηελ ηάμε, Τπνδνρή καζεηώλ/ηξηώλ από Γεκνηηθό ζρνιείν πδήηεζε ζηελ ηάμε, Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθώλ, Δλεκέξσζε γνλέσλ, Γηαλνκή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Βησκαηηθό εξγαζηήξην, πδήηεζε ζηελ ηάμε, Δπίζθεςε ζε Γπκλάζην, ΓΡΑΠΣΖ ΔΚΦΡΑΖ, ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ Βησκαηηθό εξγαζηήξην, πδήηεζε ζηελ ηάμε, Δπίζθεςε ζε Γπκλάζην, Γηαλνκή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πδήηεζε ζηελ ηάμε, Δπίζθεςε ζε Γπκλάζην, Δλεκέξσζε γνλέσλ Βησκαηηθό εξγαζηήξην, πδήηεζε ζηελ ηάμε, Δπίζθεςε ζε Γπκλάζην, Δλεκέξσζε γνλέσλ, Γλσξηκία εθ κέξνπο ησλ καζεη Βησκαηηθό εξγαζηήξην, πδήηεζε ζηελ ηάμε, Δπίζθεςε ζε Γπκλάζην πδήηεζε ζηελ ηάμε, Δπίζθεςε ζε Γπκλάζην, Τπνδνρή καζεηώλ/ηξηώλ από Γεκνηηθό ζρνιείν, Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθώλ Βησκαηηθό εξγαζηήξην, πδήηεζε ζηελ ηάμε, Τπνδνρή καζεηώλ/ηξηώλ από Γεκνηηθό ζρνιείν, Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθώλ πδήηεζε ζηελ ηάμε, Τπνδνρή καζεηώλ/ηξηώλ από Γεκνηηθό ζρνιείν, Δλεκέξσζε γνλέσλ

5 Θα ήθελα να ζσνετίζφ ηην σλοποίηζη ηοσ προγράμμαη Δλεκέξσζε γνλέσλ ΔΡΓΑΗΑ εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ κε ηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ, νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ηάμε κε βάζε ην πιηθό ηνπ βησκαηηθνύ ζ Όρη κέξσζε εθπαηδεπηηθώλ έξσζε εθπαηδεπηηθώλ, Γηαλνκή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Όρη

6 Προηάζεις για δραζηηριόηηηες καηά ηη διάρκεια ηης ζτολικής τρονιάς 2 Βησκαηηθό εξγαζηήξην απν εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Γπκλαζίνπ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ (είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην ζρ Να ζπλερηζηεί ην πξόγξακκα σπνζδήπνηε θαη αλ είλαη δπλαηόλ λα επηηξαπεί ε παξαθνινύζεζε καζήκαηνο ζην γπκλάζην ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΟΑΗ ΚΟΗΝΔ ΓΡΑΔΗ ΟΠΧ ΑΓΧΝΔ ΚΑΗ ΓΗΟΡΣΔ ΜΔ ΣΑ ΓΤΜΝΑΗΑ Τ Αλ θαη θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο έρσ Α ηάμε (!!), πηζηεύσ πσο ε δξάζε απηή θαζ απηή είλαη πνιύ ρξήζηκε γηα Δπηκνξθσηηθή ζπλάληεζε κε δαζθάινπο- ελεκέξσζε γηα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηνλ ηξόπν θνίηεζεο ζην ΓπκλάζηνΔ πλαληήζεηο θαη θνηλά βησκαηηθά εξγαζηήξηα Γπκλαζίσλ -Γεκνηηθώλ κε άμνλα ηελ αλαγλώξηζε,έθθξαζε θαη απνδνρή ησ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο κε ζέκα: καζαίλσ θαιύηεξα ηνλ εαπηό κνπ κέζα από ηνπο άιινπο. Απνθηώ απηνγλσζία, απηνε

7 Ποιά από ηις δράζεις ποσ σλοποιήζαηε είτε ηο καλύηερο καηά ηη γνώμ Ζ ζπλεξγαζία Γ/ληε θαη Δθπαηδεπηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ:α) κε ηνλ Γ/ληή θαη Δθπαηδεπηηθνύο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο πξνέιε Μηθξνδηδαζθαιία, ε νπνία βνήζεζε ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ λα εμνηθεησζνύλ, θαηά ην δπλαηόλ, κε ην θιίκα ηνπ Γπκλ Σν βησκαηηθό εξγαζηήξην ζην 2ν Γπκλάζην εξξώλ. Ζ βησκαηηθή δξάζε ΤΕΖΣΖΖ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ Α ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝ ΟΗ ΦΟΒΟΗ-ΠΡΟΓΟΚΗΔ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ ΗΥΤΟΤ Δλεκέξσζε γνλέσλ ΟΗ ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΑ ΓΤΜΝΑΗΑ, ΟΗ ΤΕΖΣΖΔΗ ΜΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΗ Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟ ΚΑΘ Βησκαηηθό εξγαζηήξην,ζπδήηεζε ζηελ ηάμε αθνπγξαδόκελνο ηα εξσηήκαηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κνπ (Σ2), Ζ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ ΓΤΜΑΗΟ Ζ επηζθέςεηο ζηα πξναλαθεξζέληα Γπκλάζηα, ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε Βησκαηηθό εξγαζηήξηνβηληεάθηα κε πξνβιήκαηα εθεβείαο Ζ ππνδνρή ησλ καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζην Γπκλάζην, ε επίζθεςε-μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ(ζρνιηθέο αίζνπζ Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ ππνδνρή ησλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ελεκέξσζε γνλέσλ

8 Προηάζεις για μελλονηικές δράζεις ηοσ Γικηύοσ Δπηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ ρνιείνπ (ζεκηλάξηα γηα ην ζέκα ηεο κεηάβαζεο ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη ζε γνλείο) λ, κε ην θιίκα ηνπ Γπκλαζίνπ. Ζ ΥΡΟΝΗΑ ΗΥΤΟΤΝ ΚΑΗ ΣΟ ΣΔΛΟ. ΣΗ ΘΑ ΖΘΔΛΑΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ. ΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΜΟΤΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ. Πηζηεύσ πσο, αλ ν ρξόλνο ην επέηξεπε ζα ήηαλ θαιό λα καο επηζθεθηεί ε Α Γπκλαζίνπ γηα λα δηεμαρζεί έλαο δηάινγνο κε ΚΟΗΝΔ ΤΕΖΣΖΔΗ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ -ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ Βησκαηηθά εξγαζηήξηα θνηλέο δξάζεηο δεκνηηθώλ γπκλαζίσλ Δζηίαζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ΓπκλαζίνπΘέκαηα ςπρνινγηθήο πξνεηνηκαζί Δπηκόξθσζε ζε ζέκαηα αληηκεηώπηζεο αγρνγόλσλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο.

9 Γσμνάζιο Υποδοτής (ζε περίπηφζη ποσ πραγμαηοποιήθηκε επίζκευη αη ζε γνλείο) Γπκλάζην ηδεξνθάζηξνπ 4ν θαη 2ν Γπκλάζην 1ν ΓΤΜΝΑΗΟ, ΜΟΤΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 2ν Γπκλάζην εξξώλ ΓΤΜΝΑΗΟ ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ 1ν Γπκλάζην εξξώλ, Μνπζηθό ρνιείν εξξώλ 6ν Γπκλάζην εξξώλ ρνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηώλ γπκ/ζην Λεπθώλα

10 Γημοηικό ποσ σποδετθήκαηε (ζε περίπηφζη ποσ ανήκεηε ζε Γσμνάζιο ΚΟΣΟΤΑ - 4ν Γεκνηηθό ρνιείν εξξώλ 7ν, 13ν, 18ν, Πεηξακαηηθό, δεκνηηθό Λεπθώλα, δεκνηηθό Μεηξνπζίνπ

11 σ ανήκεηε ζε Γσμνάζιο)

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ηκεξνκελία 27-11-2012 σ. Έηορ: 2012-2013 Αξηζ. Πξση.... ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 3 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο ΣΗΛ. 27310 81046 ΓΗΜΟ / ΠΔΡΙΟΥΗ ΥΟΛΔΙΟΤ παξηηαηώλ/ πάξηε FAX

Διαβάστε περισσότερα