Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Διιεληθά

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web

33 Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05)

34 Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα 1 Δγθαηαζηήζηε θαη Δλεκεξώζηε ην ινγηζκηθό ηνπ MioMore Desktop (DVD) Βήκα 2 Λάβεηε ηα δεδνκέλα λένπ ράξηε. Βήκα 3 Γηαγξάςηε ηνπο παιηνύο ράξηεο. Βήκα 4 Δλεξγνπνηήζηε θαη Δγθαηαζηήζηε ηνπο λένπο ράξηεο ζην Mio ζαο. Προεηοιμαζία πριν ηην Δνημέρφζη ηφν ταρηών Βεβαησζείηε όηη έρεηε πξνεηνηκάζεη ηα παξαθάησ πξηλ ηελ ελεκέξσζε ησλ ραξηώλ: Έλαλ ππνινγηζηή. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο είλαη: Microsoft Windows XP ή ηελ ηειεπηαία έθδνζε, Σύλδεζε Internet 512 Kb/s ή ηαρύηεξε, Δγθαηεζηεκέλν ην Internet Explorer 6 ή λεόηεξν, Μνλάδα DVD, ζύξεο USB. Τν θαιώδην USB πνπ παξέρεηαη καδί κε ηε ζπζθεπή Mio ζαο Τν DVD ηνπ ππνινγηζηή MioMore πνπ παξέρεηαη καδί κε ηε ζπζθεπή Mio ζαο Η Mio ζαο πξνηείλεη επίζεο λα εθηππώζεηε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο γηα λα ζαο θαζνδεγήζεη ζηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.

35 Βήμα 1: Δγκαηάζηαζη και Δνημέρφζη ηοσ MioMore Desktop Πξέπεη λα εγθαηαζηήζεηε ην MioMore Desktop (DVD) ζηνλ ππνινγηζηή ζαο πξηλ ελεκεξώζεηε ηνπο ράξηεο. Δγκαηάζηαζη ηοσ MioMore Desktop 1. Δηζάγεηε ην αξρηθό DVD ηνπ MioMore ζαο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. 2. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα λα εγθαηαζηήζεηε ην MioMore Desktop. 3. Κιείζηε ην MioMore Desktop. 4. Αθαηξέζηε ην DVD ηνπ MioMore από ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δνημερώζηε ηο MioMore Desktop 1. Δλεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή ζαο θαη ζπλδέζηε ηε κε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κέζσ ηνπ θαισδίνπ USB. 1. Δθηειέζηε ην MioMore Desktop. 2. Όηαλ ζαο δεηεζεί, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα λα ελεκεξώζεηε ην MioMore Desktop. Σημείφζη: Δάλ ε απηόκαηε ελεκέξσζε δελ ιεηηνπξγεί, κπνξείηε λα ιάβεηε ρεηξνθίλεηα ην service pack από ηε δηεύζπλζε 3. Αλνίμηε ην MioMore Desktop. Σημείφζη: Γηα λα ειέγμεηε εάλ ην ινγηζκηθό ηνπ MioMore έρεη ελεκεξσζεί ζσζηά, κεηαβείηε ζε Βοήθεια Στεηικά με θαη ζα δείηε ηνλ αξηζκό έθδνζεο. O αξηζκόο έθδνζεο πξέπεη λα είλαη v ή πςειόηεξνο. Βήμα 2: Λήυη ηφν Γεδομένφν Νέοσ Χάρηη 1. Λάβεηε ηα δεδνκέλα λένπ ράξηε από ηε δηεύζπλζε 2. Απνζεθεύζηε ζηνλ θάθειν Τα Έγγραθά μοσ\οι Χάρηες μοσ ππνινγηζηή ζαο.

36 Σημείφζη: Ο λένο ράξηεο έρεη πεξίπνπ 260MB δεδνκέλσλ. Η Mio πξνηείλεη κία ζύλδεζε Internet 512 Kb/s ή ηαρύηεξε. Βήμα 3: Γιαγραθή ηφν παλιών ταρηών 1. Κάληε θιηθ ζην Οι Χάρηες μοσ. 2. Από ηνλ πίλαθα To Mio κνπ, επηιέμηε ηνπο ράξηεο πνπ ζέιεηε λα αληηθαηαζηήζεηε. 3. Κάληε θιηθ ζην Γιαγραθή ταρηών γηα λα δηαγξάςεηε ηνπο επηιεγκέλνπο ράξηεο. 4. Δπηβεβαηώζηε όηη ζέιεηε λα δηαγξάςεηε ηνπο επηιεγκέλνπο ράξηεο όηαλ δεηεζεί. Οη ράξηεο δηαγξάθνληαη από ηε ζπζθεπή ζαο. Βήμα 4: Δνεργοποίηζη και Δγκαηάζηαζη νέφν Χαρηών. Δνεργοποίηζη νέφν Χαρηών 1. Δλεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή ζαο θαη ζπλδέζηε ηε κε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κέζσ ηνπ θαισδίνπ USB. 2. Παηήζηε Δνεργοποίηζη. 3. Δηζάγεηε ην θιεηδί Δλεξγνπνίεζε πνπ ζαο απεζηάιε κέζσ θαη θάληε θιηθ ζην Σσνέτεια. 4. Κάληε θιηθ ζην Λήυη τάρηη ISO. 5. Δπηιέμηε ηνλ λέν ράξηε πνπ ζέιεηε λα εγθαηαζηήζεηε θαη θάληε θιηθ ζην Σσνέτεια. Δάλ δελ απνζεθεύζαηε ηνπο λένπο ράξηεο ζηε ζπληζηώκελε ηνπνζεζία, ζα ρξεηαζηεί λα ηνπο αλαδεηήζεηε. Κάληε θιηθ ζην Αναζήηηζη γηα λα εληνπίζεηε ην αξρείν ράξηε πνπ απνζεθεύζαηε.

37 6. Δπηιέμηε ηελ πεξηνρή (π.ρ. Δπξσπατθή ήπεηξνο) ) πνπ ζέιεηε λα ελεξγνπνηήζεηε θαη θάληε θιηθ ζην Σσνέτεια.

38 Όηαλ νινθιεξσζεί ε ελεξγνπνίεζε, θάληε θιηθ ζην Τέλος. Αθνινπζήζηε ην βήκα 5~βήκα 9 γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην θιεηδί Δλεξγνπνίεζεο γηα ηε 12-κελε δνθηκαζηηθή πεξίνδν ηεο θάκεξαο αζθαιείαο. Δγκαηάζηαζη νέφν Χαρηών 1. Κάληε θιηθ ζην Οι Χάρηες μοσ. Δάλ απνζεθεύζαηε ηνπο ράξηεο ζηελ ηνπνζεζία πνπ πξνηείλεηαη ζην Βήκα 2, ην λέν αξρείν ράξηε ζα πξνβάιιεηαη εδώ. Δάλ όρη, αληηγξάςηε ηα αξρεία ράξηε ζην \Τα Έγγραθά μοσ\οι Χάρηες μοσ. 2. Δπηιέμηε ηνλ λέν ράξηε πνπ ζέιεηε λα εγθαηαζηήζεηε θαη θάληε θιηθ ζην Open Άνοιγμα). Θα δείηε λένπο ράξηεο ζηελ ελόηεηα Πηγή τάρηη. Οη ράξηεο πνπ είλαη μεθιεηδσκέλνη θαη έηνηκνη λα εγθαηαζηαζνύλ ζην ζπζθεπή ζαο είλαη θίηξηλνη ( ).

39 Σημείφζη: Οη ράξηεο πνπ είλαη θίηξηλνη γηα λα ηνπο εγθαηαζηήζεηε ζα είλαη νη ίδηνη κε ηελ θάιπςε πνπ ππήξρε πξηλ ζηε ζπζθεπή ηνπ Mio ζαο. Γηα λα αγνξάζεηε επηπξόζζεηε πεξηνρέο ραξηνγξάθεζεο, επηζθεθηείηε ηε δηεύζπλζε 3. Δπηιέμηε ηηο πεξηνρέο ράξηε πνπ ζέιεηε λα εγθαηαζηήζεηε. Σηε Σηήιε Πηγής τάρηη, κπνξείηε λα δείηε πόζν ρώξν θαηαιακβάλνπλ νη επηιεγκέλνη ράξηεο. Σηε Σηήιε Το Mio μοσ, κπνξείηε λα πξνβάιιεηε ηνλ ειεύζεξν ρώξν ηνπ Mio ζαο. Βεβαησζείηε όηη δηαηεξείηε επαξθή ρώξν γηα ηνπο επηιεγκέλνπο ράξηεο. Προζοτή: Βεβαησζείηε όηη έρεη θπιάμεη επηπιένλ ειεύζεξν ρώξν 15 MB, εάλ εγθαηαζηήζεηε ηνπο λένπο ράξηεο ζηε ζπζθεπή ζαο. Απηό εμαζθαιίδεη όηη ην Mio ζαο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί θαιύηεξα αθνύ εγθαηαζηαζνύλ νη λένη ράξηεο. 4. Κάληε θιηθ ζην Δγκαηάζηαζη ταρηών.

40 5. Κάληε θιηθ ζην Μεηαθορά ηώρα. 6. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, θάληε θιηθ ζην Κλείζιμο. 7. Οη λένη ράξηεο ζα εκθαλίδνληαη πιένλ ζε πξάζηλν. 8. Απνζπλδέζηε ην ηειέθσλν από ηνλ ππνινγηζηή. Δίζηε έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο λένπο ράξηεο ζηε ζπζθεπή ζαο.

41 Σστνές ερφηήζεις Γηα όιεο ηηο ζπρλέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο δσξεάλ αλαβάζκηζεο ράξηε, επηζθεθηείηε ηε δηεύζπλζε

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 -

93

94 .

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 .

105

106

107

108 .

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε ξ α π ε ί α η ξ α ύ κ α η ν ο κ ε α ξ λ ε η η θ ή π ί ε ζ ε

Θ ε ξ α π ε ί α η ξ α ύ κ α η ν ο κ ε α ξ λ ε η η θ ή π ί ε ζ ε Θ ε ξ α π ε ί α η ξ α ύ κ α η ν ο κ ε α ξ λ ε η η θ ή π ί ε ζ ε To ΧLR8 ζπλεηζθέξεη ζηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ αζζελνύο πξάγκα πνπ απνβαίλεη επεξγεηηθό ζηελ δηαδηθαζία επνύισζεο ηνπ ηξαύκαηνο. XLR8 Αθξηβέο

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα