Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά"

Transcript

1 Θερμότητα Οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής κατάστασης των μορίων ή ατόμων ενός υλικού. Αν m είναι η μάζα ενός σωματίου τότε το παραπάνω εκφράζεται μαθηματικά με την σχέση: 2 1/2m v = 3 kt /2 όπου k η σταθερά Boltzmann. Επομένως, όταν τα άτομα ή μόρια έχουν ταχύτητα μηδέν και η θερμοκρασία θα είναι μηδέν και αυτός είναι ο ορισμός του μηδενός στην απόλυτη κλίμακα θερμοκρασιών (κλίμακα Kelvin). Στην κλίμακα Κελσίου το μηδέν ορίζεται σαν η θερμοκρασία στην οποία συνυπάρχουν νερό και πάγος σε πίεση μιας ατμοσφαίρας. Θερμότητα είναι η ενέργεια που προσφέρεται ή απάγεται από ένα σώμα λόγω διαφοράς θερμοκρασίας με άλλο σώμα ή γενικά με το περιβάλλον του. Δηλαδή η θερμότητα έχει ορισμό μόνον όσο διαρκεί η ροή ενέργειας και έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή είτε της κινητικής ενέργειας ατόμων ή μορίων (μεταβολή θερμοκρασίας) με αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης απόστασης μεταξύ ατόμων ή μορίων(διαστολή των σωμάτων) είτε της δυναμικής ενέργειας ατόμων ή μορίων (αλλαγή φάσεως). Στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για λανθάνουσα θερμότητα. Να σημειωθή ότι αιτία μεταβολής της θερμοκρασίας ενός σώματος δεν είναι πάντοτε προσφορά ή απαγωγή θερμότητας (παράδειγμα η αύξηση της θερμοκρασίας αερίου όταν αυτό συμπιεσθή, οπότε μιλάμε για προσφορά έργου και όχι θερμότητας).

2 Θερμική διαστολή Στα στερεά: Κατά 1, 2 ή 3 διαστάσεις (γραμμική, επιφανειακή, όγκου) = (1 + αϑ) 0 S = S (1+ 2 αϑ) 0 V = V (1+ 3 αϑ) 0 Στα υγρά: όγκου V = V (1 + βϑ) 0

3 Μέτρηση της θερμότητας Η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας. Απαγωγή ή προσφορά θερμότητας dq σε ένα σώμα έχει αποτέλεσμα την μεταβολή της θερμοκρασίας του σώματος κατά dϑ. Τα δύο μεγέθη συνδέονται με την σχέση dq = m c dϑ όπου m η μάζα του σώματος και c η ειδική θερμότητα του υλικού του σώματος, εξαρτώμενη από το υλικό και τη θερμοκρασία. Το γινόμενο m c εκφράζει το ποσόν της θερμότητας που απαιτείται για να ανέβη η θερμοκρασία του συγκεκριμένου σώματος κατά 1 o C και ονομάζεται θερμοχωρητικότητα. Μονάδα μέτρησης της θερμότητας είναι το calorie που ορίζεται μέσω της πιο πάνω σχέσης σαν την θερμότητα που απαιτείται για να θερμάνει 1 gr νερού από 14.5 o C σε 15.5 o C. Η σχέση μεταξύ calorie και της μονάδας μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας (Joule) βρίσκεται πειραματικά, με το θερμιδόμετρο του παραπλεύρως σχήματος και αναφέρεται σαν το ηλεκτρικό ή το μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας.

4 Μέτρηση της θερμοκρασίας Μέσω μεταβολών άλλων μεγεθών, οι οποίες οφείλονται σε μεταβολές θερμοκρασίας α. υδραργυρικό θερμόμετρο. Η λειτουργία του θερμομέτρου του σχήματος στηρίζεται στην διαστολή του υδραργύρου με την αύξηση της θερμοκρασίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθή και για την μέτρηση της ταχύτητας των μορίων του αέρα, αν βαθμολογηθή κατάλληλα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Γιατί υδράργυρος; β. θερμόμετρο αντιστάσεως Η λειτουργία του στηρίζεται στη μεταβολή μιάς ηλεκτρικής αντίστασης με την θερμοκρασία. Αν η αντίσταση είναι μέρος κυκλώματος, τότε θα μεταβληθή και το ρεύμα που την διαρρέει. Η μεταβολή του ρεύματος είναι μέτρο της μεταβολής της θερμοκρασίας. γ. θερμοζεύγος Η αναπτυσσόμενη θερμοηλεκτρική τάση (Σχήμα 2) είναι ανάλογη της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ των δύο δοχείων. Η χρήση του θερμοζεύγους εκτείνεται σε μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών (η οποία εξαρτάται από τα τα δύο διαφορετικά μέταλλα), ενώ μεταξύ των πλεονεκτημάτων του είναι καιο μικρός του όγκος. δ. οπτικό πυρόμετρο, το οποίο περιγράφεται πιο κάτω. E θ Σχήμα 1 Σχήμα 2 Το θερμοζεύγος Cu-κονσταντάνης είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο.

5 Εξάτμιση-βρασμός Επίδραση της εξωτερικής πίεσης Η εξάρτηση του σημείου βρασμού από την εξωτερική πίεση φαίνεται σαφώς στον παραπάνω πίνακα. p κ. α. p εξ

6 Διάδοση θερμότητας με: αγωγή μεταφορά ακτινοβολία

7 με αγωγή Εδώ η διάδοση της θερμότητας δεν συνοδεύεται από μετακίνηση ύλης. Παρατηρείται και στις τρείς φάσεις (στερεά, υγρά και αέρια). Q 1 2 T T = k A t x

8 Η θερμική αγωγιμότητα των αερίων είναι πολύ μικρότερη από την θερμική αγωγιμότητα των στερεών Ασφαλιστικός λύχνος Davy. Αναφλέξιμα αέρια περνούν από το πλέγμα, αναφλέγονται και ο λύχνος σβύνει λόγω ελλείψεως αρκετού οξυγόνου. Η ανάφλεξη ΔΕΝ μεταδίδεται προς τα έξω λόγω του χάλκινου πλέγματος.

9 Ακτινόμετρο Η θερμική αγωγιμότητα των αερίων οφείλεται στην θερμική κίνηση των μορίων τους. Όταν μόρια αερίου συγκρουσθούν με το τοίχωμα ενός δοχείου, η μεταβολή της ταχύτητάς τους έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας δύναμης πάνω στο τοίχωμα ανάλογης με αυτή την μεταβολή, που είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του αερίου και του τοιχώματος. Τα πτερύγια του ακτινομέτρου είναι αμαυρωμένα στη μία πλευρά και κατοπτρικά στην άλλη. Όταν πάνω στα φύλλα πέση φως αυτά αρχίζουν να περιστρέφονται. Αυτό οφείλεται στο ότι οι αμαυρωμένες πλευρές απορροφούν όλη την προσπίπτουσα ακτινοβολία, ενώ οι κατοπτρικές ανακλούν, με αποτέλεσμα αύξηση της θερμοκρασίας στις αμαυρωμένες. Τα μόρια του αερίου που είναι μέσα στο δοχείο συγκρουόμενα με τις επιφάνειες ανακλώνται. Αυτά που ανακλώνται από τις αμαυρωμένες αποκτούν μεγαλύτερες ταχύτητες λόγω της μεγαλύτερης θερμοκρασίας των επιφανειών αυτών σε σχέση με τις κατοπτρικές. Το αποτέλεσμα είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στις αμαυρωμένες επιφάνειες να είναι μεγαλύτερες από αυτές που ασκούνται στις κατοπτρικές και τα πτερύγια να περιστρέφονται.

10 με μεταφορά Η μεταφορά είναι μορφή διαδόσεως της θερμότητας συνοδευόμενη από ροή ύλης. Παρατηρείται σε ρευστά.

11 με ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικά κύματα μέσω των οποίων διαδίδεται ενέργεια και τα οποία εκπέμπονται από ένα σώμα όταν αυτό βρίσκεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη του απολύτου μηδενός. Η συνολική ένταση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από επιφάνεια Α είναι ανάλογη της εκπέμπουσας επιφάνειας και της τετάρτης δύναμης της θερμοκρασίας με λ max εντασης T = σταθερο. Για την θερμοκρασία του ήλιου ίση 6000 βαθμούς Κ, πώς θα σχεδιάζατε την καμπύλη στο παραπάνω διάγραμμα; Αν στον άξονα των χ παρασταθή αντί της συχνότητας το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, πώς θα μεταβληθή το διάγραμμα;

12 Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

13 OI ENNOIEΣ THΣ ΦYΣIKHΣ ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Αρχή του θερμοκηπίου Θέρμανση σε χώρους περιβαλλόμενους από γυαλί

14 Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος ακτινοβολούντος στην ορατή περιοχή Ταύτιση της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τον λαμπτήρα με την εκπεμπόμενη από το σώμα, του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε την θερμοκρασία σημαίνει και ταύτιση των θερμοκρασιών τους (σύμφωνα με το διάγραμμα που δίνεται σε παραπάνω διαφάνεια). Η θερμοκρασία του νήματος του λαμπτήρα είναι δυνατόν να ρυθμισθή ώστε να επιτευχθή αυτή η ταύτιση, οπότε το νήμα του λαμπτήρα δεν ξεχωρίζει μέσα στο πεδίο της ακτινοβολίας του σώματος. Το αμπερόμετρο, βαθμολογημένο κατάλληλα, δίνει την ζητούμενη θερμοκρασία.

15 Μεταβολισμός Στον πίνακα δίνονται τιμές για τον ρυθμό βασικού μεταβολισμού σε οργανισμούς που χαρακτηρίζονται από διάφορες μάζες και η εξάρτηση απεικονίζεται στο διάγραμμα. Θεωρώντας ότι μεταξύ ρυθμού βασικού μεταβολισμού και μάζας του οργανισμού ισχύει η σχέση ΡΜΒ = k M, πώς μπορεί να υπολογισθεί η σταθερά k από τα δεδομένα του πίνακα;

16 Θερμογραφία Μέθοδος με την οποία ανιχνεύονται θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε επιφάνειες διαφόρων υλικών μέσω μέτρησης της ακτινοβολίας της επιφάνειας. Εφαρμογές Στην ιατρική για την ανίχνευση όγκων. Ο μεταβολισμός εκεί που υπάρχει όγκος είναι ιδιαίτερα υψηλός με αποτέλεσμα τοπική αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος, κάτω από το οποίο ευρίσκεται ο όγκος. Σε κατασκευές κτιρίων για την μέτρηση θερμοκρασιακών διαφορών σε υλικά και στην εν γένει κατασκευή ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για καλή θερμική θωράκιση των κτιρίων.

17 Θερμοδυναμική: διατύπωση νόμων που αφορούν μετατροπές της θερμότητας σε άλλες μορφές ενέργειας και αντιστρόφως Θερμοδυναμικά αξιώματα Πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα Η θερμότητα που προσφέρεται σε ένα σύστημα αφ ενός μεν αυξάνει την εσωτερική ενέργεια του συστήματος, αφ ετέρου δαπανάται για να εκτελέση το σύστημα ένα έργο (Διατήρηση της ολικής ενέργειας): Δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα Διατυπώσεις: Δεν είναι δυνατόν μία θερμική μηχανή να μετατρέψη θερμότητα σε έργο χωρίς να παρέχη θερμότητα σε δεξαμενή θερμότητας χαμηλότερης θερμοκρασίας. Είναι αδύνατον να κατασκευασθή το αεικίνητο δευτέρου είδους. Η θερμότητα δεν μεταφέρεται ποτέ αυθόρμητα από ένα ψυχρό σώμα σε ένα θερμό. Εντροπία Q = ( U U ) + W 2 1 Η ενέργεια κατά τις μετατροπές της υποβαθμίζεται διαρκώς. Αυτό εκφράζεται λέγοντας ότι η αταξία ενός συστήματος σε μία μετατροπή πάντα αυξάνεται. Μέτρο της αταξίας ενός συστήματος είναι η εντροπία του. Η φορά κάθε αυτόματης μεταβολής είναι τέτοια ώστε η εντροπία να αυξάνεται.

18 Πηγές Αιμ. Γ. Κορωναίος- Γ.Φ.Σαργέντης: Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Τεχνικών Υλικών, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Κ. Δ. Αλεξοπούλου: Γενική Φυσική - Θερμότητα. Κ. Δ. Αλεξοπούλου: Γενική Φυσική - Ηλεκτρισμός. L. H. Greenberg: Φυσική για σπουδαστές της ιατρικής και της βιολογίας. Paul G. Hewitt: Οι έννοιες της Φυσικής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 5 ης ενότητας Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Αρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ Τηλ.24210 74097, 74053 FAX 74096, Email: stam@uth.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ 2. 1. Διάδοση της θερμότητας Σύμφωνα με τον ορισμό της, θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται από ένα σώμα σε ένα άλλο μόνο λόγω διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 5. Η εσωτερική ενέργεια Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από δοµικούς λίθους, δηλαδή άτοµα, ιόντα ή µόρια. Kάθε δοµικός λίθος σώµατος διαθέτει δυναµική και κινητική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις ιδιότητες και στους θεμελιώδεις νόμους της ακτινοβολίας και στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 θα εξετάσουμε την μετάδοση θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κόττου Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής. Υπεύθυνος: Αφορά τη μελέτη των μακροσκοπικών συστημάτων

Σοφία Κόττου Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής. Υπεύθυνος: Αφορά τη μελέτη των μακροσκοπικών συστημάτων Αθήνα 2011 Υπεύθυνος: Σοφία Κόττου Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής 1 Θερμότητα Θερμοδυναμική Αφορά τη μελέτη των μακροσκοπικών συστημάτων δηλαδή συστήματα (τμήματα του σύμπαντος που μελετάμε) με πάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 3. ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ενεργειακή κατάσταση των δοµικών λίθων ενός φυσικού συστήµατος (στερεού σώµατος, υγρού ή αερίου) και οι µεταβολές της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Γ Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Γ Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Γ Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος

Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος Στην ορολογία SI η λέξη «βαθμός» δεν χρησιμοποιείται με την κλίμακα Kelvin π.χ. 20 C 293 K (δηλ. kelvin ΟΧΙ βαθμούς kelvin) Μέτρηση Θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε.

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. Άσκηση 6 Μελέτη φασμάτων Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η βαθμολογία φασματοσκοπίου και η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.Μ:4131 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

PV=nRT : (p), ) ) ) : :

PV=nRT  : (p), ) ) ) :     : Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 1 ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.Τι ονοµάζουµε σύστηµα και τι περιβάλλον ενός φυσικού συστήµατος; Σύστηµα είναι ένα τµήµα του φυσικού κόσµου που διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο κόσµο µε πραγµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια (όπως ορίζεται στη μελέτη της μηχανικής τέτοιων σωμάτων): Η ενέργεια που οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις και κινήσεις ολόκληρου του μακροσκοπικού σώματος, όπως η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7.1 Mεταφορά θερµότητας H θερµότητα µπορεί να µεταφερθεί από σηµείο του χώρου υψηλότερης θερµοκρασίας T 1 σε άλλο χαµηλότερης T µε αντίστοιχη µεταφορά µάζας. Η µεταφορά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή εργασία: Θέμα: Μελέτη θερμικής συμπεριφοράς τριφασικού μετασχηματιστή. Study of thermal behavior of a

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα