ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. www.sete.gr"

Transcript

1 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

3 Ο ΣΕΤΕ 3 Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και µεµονωµένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονοµία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των τουριστικών δραστηριοτήτων. Σκοπός του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία. Ο ΣΕΤΕ είναι µη κυβερνητικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός.

4 Ο ΣΕΤΕ εκφράζει την επιχειρηµατική άποψη Η περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου του τουρισµού στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της επιχειρηµατικής κοινότητας. 4 O ΣETE είναι ο φορέας που: Καταδεικνύει την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική σηµασία του τουρισµού Αναδεικνύει και ενισχύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του τουρισµού στο σύνολο της οικονοµίας Ενηµερώνει την Κυβέρνηση, τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και την επιχειρηµατική κοινότητα για τις εξελίξεις στη διεθνή τουριστική αγορά Προωθεί τη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα Εκπροσωπεί τα Μέλη του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς ηµιουργεί συνεργασίες µεταξύ των επιµέρους κλάδων του τουρισµού και µεταξύ τουρισµού και άλλων τοµέων της οικονοµίας Συνεργάζεται µε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα για τον τουρισµό και την οικονοµία Φροντίζει για τη δηµιουργία και τη διάδοση τεχνογνωσίας σε θέµατα τουρισµού Τουρισµός: ένας ισχυρός τοµέας, ένα µοναδικό προϊόν, µια ελληνική υπεροχή.

5 Με όραµα και καθοριστικές παρεµβάσεις στο δηµόσιο διάλογο για τον τουρισµό Ο τουρισµός αφορά στην κοινωνία στο σύνολό της και αυτό επιβάλλει τη συνεργασία δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα και τη σύµπραξη ευρύτερων κοινωνικών δυνάµεων. 5 Ο ΣΕΤΕ οραµατίζεται µια αειφόρο τουριστική ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας και της οικονοµίας µέσα στο πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και του σεβασµού - ανάδειξης του πολιτισµού µας. Οι παρεµβάσεις και οι προτάσεις του ΣΕΤΕ στο δηµόσιο διάλογο για τον τουρισµό σκοπεύουν στην ενθάρρυνση και την υποστήριξη κυβερνητικών πρωτοβουλιών σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, τον ιδιωτικό τοµέα και τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του ΣΕΤΕ είναι αποτέλεσµα τεκµηριωµένης µελέτης και έρευνας. Ο ΣΕΤΕ συµµετέχει - είτε θεσµοθετηµένα είτε ως προσκεκληµένος κύρους - σε επιτροπές, συµβούλια και οµάδες εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» Επιτροπή Αναµόρφωσης του Φορολογικού Συστήµατος Επιτροπή για την Αναµόρφωση του Αναπτυξιακού Νόµου Επιτροπή για την πρόταση Οδηγίας για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά Εθνικό Συµβούλιο για την Αντιµετώπιση της Φοροδιαφυγής Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισµού, Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Εθνικό Συµβούλιο Tουρισµού Εθνικό Συµβούλιο Πιστοποίησης Η συνολική (άµεση και έµµεση) συνεισφορά του τουρισµού στο ΑΕΠ ξεπερνά το 18% (2008).

6 Με συνεχή έρευνα Η κοινωνία, η οικονοµία και η τεχνολογία εξελίσσονται ραγδαία. Ο ελληνικός τουρισµός για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του σε παγκόσµιο επίπεδο και να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις, οφείλει να επενδύει στην έρευνα. 6 Η Γαστρονοµία στο Σχεδιασµό του Τουριστικού Μάρκετινγκ της Ελλάδας ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Οι θέσεις του ΣΕΤΕ διαµορφώνονται ύστερα από συνεχή έρευνα, µελέτη και ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τουριστικής οικονοµίας. Ο ΣETE µελετά τη θέση και τη συµβολή του τουρισµού στην εθνική οικονοµία και προτείνει µέτρα για την ποιοτική αναβάθµιση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα. Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και αναλύει την ανάπτυξη του τουρισµού στις ανταγωνίστριες χώρες. Το ερευνητικό έργο του Συνδέσµου υποστηρίζεται κατά περίπτωση από τα στελέχη του, από εξειδικευµένους συµβούλους και πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα. Επίσης, διαδίδεται και προβάλλεται µέσω εκδόσεων, σεµιναρίων και µέσω του διαδικτύου. Η ιστοσελίδα του ΣΕΤΕ (www.sete.gr) φιλοξενεί πλήθος πληροφοριών, χρήσιµων σε κάθε επαγγελµατία και ερευνητή του χώρου. Στα γραφεία του ΣΕΤΕ λειτουργεί βιβλιοθήκη µε ελληνικές και ξένες εκδόσεις για τον τουρισµό. Τα έσοδα από τον τουρισµό καλύπτουν περίπου το 35% του ελλείµµατος του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωµών (Τράπεζα της Ελλάδος, 2008).

7 Με έµφαση στην εκπαίδευση Στις ώριµες τουριστικές οικονοµίες η καινοτοµία και η γνώση τείνουν να ξεπεράσουν σε σπουδαιότητα τις παραδοσιακές εισροές κεφαλαίου. Η εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει τη βάση της ανάπτυξης. 7 Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα κατάλληλα εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Για τον λόγο αυτό, ο ΣETE δίνει µεγάλη σηµασία στην εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση. Ο ΣΕΤΕ υποστηρίζει το έργο ερευνητών και µελετητών του τουριστικού τοµέα και συνεργάζεται σε ερευνητικό επίπεδο µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και στελέχη του Συνδέσµου είναι τακτικοί οµιλητές και εισηγητές σε εκδηλώσεις και προγράµµατα συνεργαζόµενων πανεπιστηµίων. Οι προτάσεις του ΣΕΤΕ για την τουριστική εκπαίδευση περιλαµβάνουν: ίδρυση τµηµάτων τουριστικών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήµια συντονισµό των διαφόρων επιπέδων σπουδών και των φορέων τουριστικής εκπαίδευσης συνεχή κατάρτιση των τουριστικών επιχειρηµατιών και των επαγγελµατιών καταγραφή των αναγκών της αγοράς και σύνδεσή τους µε την εκπαίδευση παραγωγή ερευνητικού έργου, άµεσα συνδεδεµένου µε την τουριστική πραγµατικότητα Η Ελλάδα κατατάσσεται, ανάµεσα σε 165 χώρες, 12η ως προς τα έσοδα και 16η ως προς τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις (Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 2008).

8 Με διεθνή παρουσία και δράση Ο τουρισµός είναι η µεγαλύτερη οικονοµική δραστηριότητα στον πλανήτη και το κατ εξοχήν πεδίο άσκησης του διεθνούς ανταγωνισµού. Ο ΣΕΤΕ είναι παρών στα διεθνή τουριστικά δρώµενα. 8 Ο ΣΕΤΕ Είναι Μέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (United Nations World Tourism Organization - UNWTO) από το 1993, στην κατηγορία Affiliate Members Συµµετέχει στο Επιχειρηµατικό Συµβούλιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO Business Council), ενώ από το 2007 εκλέχθηκε στην Προεδρία του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου, εκλογή που ακολούθησε τη θητεία του ως Μέλος της Αντιπροεδρίας ( ) Συµµετέχει στην Επιτροπή Στατιστικής και Μακροοικονοµικής Ανάλυσης του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού Είναι Μέλος της ιεθνούς Ένωσης Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (International Hotel & Restaurant Association - IH&RA) Είναι Μέλος του TTPC (The Travel Partnership Corporation) Συµµετέχει σε διεθνείς επιτροπές, οµάδες εργασίας και συµβούλια είτε ως τακτικό µέλος είτε ως παρατηρητής Οργανισµοί και Φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται ο ΣΕΤΕ UNWTO (United Nations World Tourism Organization) WTTC (World Travel & Tourism Council) OECD (Organization for Economic Co - Operation & Development) IMF (International Monetary Fund) IH&RA (International Hotel & Restaurant Association) IFTO (International Federation of Tour Operators) IAGTO (International Association of Golf Tour Operators) TYD (Turkish Tourism Investors Association) Egyptian Tourism Federation Exceltur, Spain Visit Britain Maison de la France IMG Tourism Tourism Intelligence International ILM Hospitality & Tourism IPK International THR Barcelona Monitor Group Mintel Phocuswright Tourism Industry Intelligence Eye for Travel Ο τουρισµός δηµιουργεί απασχόληση, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και για τους νέους.

9 Οι θέσεις του ΣΕΤΕ Η πολιτική θέση για την ανάδειξη του οριζόντιου ρόλου του τουρισµού, ως τοµέα που εκτείνεται σε όλο το φάσµα ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, είναι ευρύτερα αποδεκτή. 9 Για το Περιβάλλον Οι τουριστικές επιχειρήσεις κατανοούν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη µακροχρόνια επιβίωσή τους είναι η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζουν την ανάγκη για µια τουριστική πολιτική µε περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τόσο τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων όσο και την αειφορία των τουριστικών προορισµών. Για τον Πολιτισµό Οι ιδέες, τα οράµατα και οι υψηλές έννοιες που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό πολιτισµό συνεχίζουν να δηµιουργούν παγκόσµιες αξίες. Ο σεβασµός, η ανάδειξη και η διάδοσή τους συµβάλλουν τα µέγιστα στην προβολή της χώρας µας. Η κατάλληλη σύνδεση του τουρισµού µε τον πολιτισµό µπορεί να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης τουριστών υψηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου. Για την Ποιότητα Η ποιότητα στον τουρισµό αφορά σε ολόκληρο το φάσµα των τουριστικών δραστηριοτήτων από όλους τους άµεσα και έµµεσα εµπλεκόµενους. Η ποιότητα είναι ανεξάρτητη µεγέθους επιχειρήσεων, κατηγορίας, τόπου και χρόνου και γίνεται αντιληπτή και µετρήσιµη στη σχέση τιµής και προσφερόµενης ποιότητας, εντός των ορίων των νόµιµα λειτουργουσών επιχειρήσεων. PHOTO CREDIT: NIKOS DANIILIDIS Για την Ανταγωνιστικότητα Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση ένα σταθερό θεσµικό πλαίσιο που καθορίζεται από την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, την ορθολογικοποίηση και την ανταποδοτικότητα της φορολογίας, την πάταξη της παραοικονοµίας και την επιλεκτική ενθάρρυνση και ενίσχυση ποιοτικών και καινοτόµων επενδύσεων. Οι άµεσα και έµµεσα απασχολούµενοι στον τουρισµό ξεπερνούν τις (2008).

10 Η διαδικτυακή στρατηγική του ΣΕΤΕ σκοπεύει στη µεγιστοποίηση της διάχυσης των θέσεων του Συνδέσµου παράλληλα µε την ενηµέρωση των on-line κρίσιµων κοινών. 10 Η ιστοσελίδα του ΣΕΤΕ αποτελεί ένα ισχυρό online κέντρο έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης γύρω από τα τουριστικά δρώµενα. Με συνεχή ανανέωση, ο ΣΕΤΕ εστιάζει µέσω του διαδικτυακού του τόπου, τόσο στους τουριστικούς επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες, όσο και στους απλούς χρήστες που ενδιαφέρονται για τον τουρισµό. Μέσω της ιστοσελίδας, όλοι οι επισκέπτες µπορούν να: Ενηµερώνονται για τις εξελίξεις στον τουρισµό Ενηµερώνονται για τις δράσεις του ΣΕΤΕ εντός και εκτός Ελλάδος Αναζητούν φωτογραφικό υλικό και video από τις εκδηλώσεις του ΣΕΤΕ Αναζητούν επιχειρήσεις - Μέλη ΣΕΤΕ ιαβάζουν τα Νέα των Μελών ΣΕΤΕ Ενηµερώνονται για τις εκδηλώσεις του ΣΕΤΕ και των Μελών του Αναζητούν προσφερόµενες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις - Μέλη ΣΕΤΕ Αναζητούν υπηρεσίες Μελών ΣΕΤΕ για τις διακοπές και τα ταξίδια τους Εκφράζουν την άποψή τους, συµµετέχοντας στις δηµοσκοπήσεις του ΣΕΤΕ Καταθέτουν την άποψή τους στο blog του ΣΕΤΕ Έχουν πρόσβαση σε αρχειακό υλικό εφηµερίδων σχετικά µε τουριστικά ζητήµατα Έχουν πρόσβαση σε στατιστικά δεδοµένα για τον τουρισµό Ιδιαίτερα και αποκλειστικά για τα Μέλη ΣΕΤΕ η ιστοσελίδα παρέχει: Ειδική ενηµέρωση για την τρέχουσα τουριστική επικαιρότητα ιεθνείς έρευνες και µελέτες µέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης υνατότητα ανεύρεσης προσωπικού υνατότητα καταχώρησης Newsletters υνατότητα αναγγελίας Εκδηλώσεων Η ιστοσελίδα διαθέτει, επίσης, ένα κέντρο τύπου προς αξιοποίηση από δηµοσιογράφους και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Το 20% του ενεργού πληθυσµού της χώρας µας απασχολείται, είτε άµεσα είτε έµµεσα, στην τουριστική οικονοµία, δηλαδή ένας στους πέντε εργαζόµενους.

11 Το ετήσιο συνέδριο «Τουρισµός & Ανάπτυξη» απευθύνεται σε όλους, όσοι διαµορφώνουν τις εξελίξεις για την ανάπτυξη του τουρισµού στη χώρα µας. 11 Τα συνέδρια «Τουρισµός & Ανάπτυξη» συµβάλλουν στη γόνιµη και παραγωγική συζήτηση των προβληµάτων του ελληνικού τουρισµού. Σκοπός είναι να αναπτύξουν προβληµατισµό, να προκαλέσουν διάλογο και να οδηγήσουν τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα σε µια από κοινού χάραξη µακροπρόθεσµης τουριστικής πολιτικής µε σαφείς προσανατολισµούς και συγκεκριµένους στόχους. Στα συνέδρια «Τουρισµός & Ανάπτυξη» προσκαλούνται και συµµετέχουν ως οµιλητές, προσωπικότητες διεθνούς αναγνώρισης από σηµαντικούς διεθνείς οργανισµούς. Μέχρι το 2018 η απασχόληση στην τουριστική οικονοµία µπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον κατά άτοµα, καλύπτοντας το 100% των ανέργων κατά το 2008.

12 Τα Μέλη του ΣΕΤΕ Κλαδικές ενώσεις επιχειρήσεων και µεµονωµένες επιχειρήσεις, από πολύ µικρές ως πολύ µεγάλες, από κάθε τουριστική δραστηριότητα κι από ολόκληρη την Ελλάδα. 12 Τα Μέλη του ΣETE: διακρίνονται για την προσήλωσή τους στην ποιότητα αγωνίζονται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισµό και τρόπο ζωής δικτυώνονται και συνεργάζονται επιλεκτικά µε άλλες επιχειρήσεις του τοµέα πληροφορούνται έγκαιρα τις εξελίξεις τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά συνδιαµορφώνουν θέσεις και προτάσεις τουριστικής πολιτικής εκπροσωπούνται σε εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς λαµβάνουν µέρος σε οµάδες εργασίας που επεξεργάζονται ειδικά θέµατα έχουν πρόσβαση στα αρχεία και στη βιβλιοθήκη του ΣΕΤΕ έχουν ειδικές τιµές σε συνέδρια, σεµινάρια και κλαδικές εκθέσεις έχουν ειδικά προνόµια και τιµές στο χορηγικό πρόγραµµα του Συνδέσµου λαµβάνουν δωρεάν εκθέσεις, µελέτες και έρευνες Η αντιπροσωπευτικότητα των Μελών του ΣΕΤΕ εξασφαλίζει σφαιρική προσέγγιση,

13 Τα Μέλη του ΣΕΤΕ προέρχονται από δύο κύριες κατηγορίες: 13 πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων και µεµονωµένες επιχειρήσεις από την ευρύτερη τουριστική οικονοµία Οι πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων εκπροσωπούν τους κλάδους των καταλυµάτων, των ταξιδιωτικών / τουριστικών γραφείων, των µεταφορών (αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων), των εκθέσεων και συνεδρίων και γενικότερα το σύνολο των κλάδων του τουρισµού. Οι µεµονωµένες επιχειρήσεις προέρχονται από ολόκληρο το φάσµα των άµεσων και έµµεσων τουριστικών δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων: Ξενοδοχεία Τουριστικά Γραφεία Μεταφορές Αεροµεταφορές Ακτοπλοΐα Θαλαµηγοί Κρουαζιερόπλοια Ενοικιαζόµενα Αυτοκίνητα Τουριστικά Λεωφορεία Εταιρείες Τουριστικών Συµφερόντων Catering Real Estate Αµπελώνες - Οινοποιεία Αναπτυξιακές Εταιρείες ιοργανωτές Εκθέσεων - Συνεδρίων Ειδικές Τουριστικές Υποδοµές (γκολφ, µαρίνες, συνεδριακά κέντρα, κλπ) Εκδόσεις Εκπαίδευση Εξοπλισµός Εστιατόρια Εταιρείες Μάρκετινγκ - Μάνατζµεντ Κατασκευαστικές Μουσεία Πολυχώροι Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Τράπεζες διαµορφώνοντας ταυτόχρονα ολοκληρωµένη άποψη για τον τουρισµό.

14 Υπηρεσίες προς τα Μέλη Έγκαιρα, έγκυρα και συχνά αποκλειστικά, ο ΣΕΤΕ προσφέρει προς τα Μέλη του µια σειρά υπηρεσιών, που υποστηρίζουν την κοινή προσπάθεια για διαµόρφωση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του τουρισµού και της επιχειρηµατικότητας. 14 Ενηµέρωση Τα Μέλη του Συνδέσµου λαµβάνουν µέσω εγκυκλίων, µελέτες και στοιχεία για τις αγορές που ενδιαφέρουν τον ελληνικό τουρισµό, καθώς και για ειδικά τµήµατα της αγοράς. Ακόµα, προς τα Μέλη του Συνδέσµου κοινοποιούνται, κατά προτεραιότητα, τα δελτία τύπου καθώς και οι παρεµβάσεις του ΣΕΤΕ προς την κυβέρνηση και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Συµµετοχή Τα Μέλη του ΣΕΤΕ έχουν τη δυνατότητα να συνδιαµορφώνουν θέσεις και προτάσεις τουριστικής πολιτικής µε την ενεργή συµµετοχή τους στις συναντήσεις και εκδηλώσεις του Συνδέσµου (Γενικές Συνελεύσεις, Συνέδρια, Περιφερειακές Εκδηλώσεις, Γεύµατα Εργασίας). Προβολή Οι ιστοσελίδες, οι εκδηλώσεις και οι εκδόσεις του ΣΕΤΕ προσφέρουν δυνατότητες προβολής επιχειρήσεων και υπηρεσιών σε επιλεγµένο κοινό. Τα Μέλη του ΣΕΤΕ προβάλλονται µέσω των τακτικών ενηµερωτικών εκδόσεων, όπως ο Κατάλογος Μελών, ο Ετήσιος Απολογισµός ράσης, το Eταιρική Υπευθυνότητα - ράσεις Μελών και το Επιχειρηµατικά Νέα Μελών.

15

16 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λεωφ. Αµαλίας Αθήνα Τ: F: E:

Απολογισμός 2010 Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Α θ ή ν α 2 0 1 1

Απολογισμός 2010 Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Α θ ή ν α 2 0 1 1 Απολογισμός 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα 2011 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΔΣ του ΣΕΤΕ, κ. Νίκου Αγγελόπουλου Το 2010 ήταν ακόμα μια χρονιά με «ακραίες ιδιαιτερότητες» για τον

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ενός γραφείου εισερχομένου τουρισμού

Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ενός γραφείου εισερχομένου τουρισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ενός γραφείου εισερχομένου τουρισμού ΣΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. 4320 2011 Επόπτρια καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ QFD (Quality Function Deployment) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ QFD (Quality Function Deployment) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία του ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΤΣΑΡ ΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ QFD (Quality Function Deployment) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. τεύχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. τεύχος Μέσα από το ΕΠΑΝ, έχουν επιδοτηθεί αξιόλογα επιχειρηµατικά σχέδια. Στην προσπάθεια µας, να αναδείξουµε καλές πρακτικές, η σελίδα αυτή είναι αφιερωµένη σε δράσεις άξιες µνείας από επιχειρήσεις που προσπάθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της φοιτήτριας ΣΟΦΙΑΣ ΝΥΦΟ ΩΡΑΚΗ (ΑΜ 4713) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γεώργιος Απλαδάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της φοιτήτριας ΣΟΦΙΑΣ ΝΥΦΟ ΩΡΑΚΗ (ΑΜ 4713) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γεώργιος Απλαδάς ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ- ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟ- ΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.3.2006 COM(2006) 134 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωµατική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωµατική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. του ΚΟΥΦΟΚΩΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης»

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα