Ο ειδικός φόρος επί ακινήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ειδικός φόρος επί ακινήτων"

Transcript

1 844 XQIΔ Γ/2003 Κατερίνα Πέρρου ΦOPOΛOΓlKO ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρου - Μ.Δ.Ε./Δ.Δ. Εισαγωγή Α. Η μάχη κατά τηο διεθνούς φορoaποφυγής και η θέσπιση του ειδικού φόρου επί ακινήτων 1. Η εισαγωγή και εξέλιξη του φόρου σε Γαλλία και Ισπανία 2. Η εισαγωγή του φόρου στην Ελλάδα Β. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού φόρου 1. Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου 2. Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το φόρο Συμπέρασμα Εισαγωγή 1. Στους περίπου τριάντα διαφορετικούς φόρους που επιβαρύνουν τα ακίνητα στην Ελλάδα σήμερα 1 ήρθε να προστεθεί ένας ακόμα, ο οποίος όμως ξεχωρίζει από τους άλλους, επισημαίνοντάς μας, ήδη ωιό τον τίτλο του, τ/ διαφορετικότητά του. Ο «ειδικός φόρος επί ακινήτων», μετά από μακρόχρονη πορεία εξέλιξης στη Γαλλία και την Ισπανία, εισήχθη και στην Ελλάδα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέτρο για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροαποφυγής. Σε αυτόν ακριβώς το σκοπό του έγκειται και η «ειδικότητά» του, που τον διαφοροποιεί από τους άλλους φόρους, στους οποίους πρστεραιότητα έχουν άλλοι σκοποί και πάντως όχι η καταπολέμηση της φοροαποφυγής. 2. Αφού παρουσιασθεί η θέσπιση και εξέλιξη του ειδικού φόρου επί ακινήτων ως μέτρου για την καταπολέμηση τηο διεθνούς φοροαποφυγής, με συγκριτική επισκόπηση των σχετικών ρυθμίσεων στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα (μέρος Α) θα επιχειρηθεί η παρουσίαση τηο δομής του ελληνικού φόρου (μέρος Β). Γαλλία υιοθετήθηκε η επιβολή φόρου στα νομικά αυτά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητα στη Γαλλία και έχουν τ/ν έδρα τους στην ολλοδαπή''. 4. Στα είκοσι έξι χρόνια ισχύος του (με διάφορες μορφές), ο φόρος αυτός έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις και έχει υπάρξει αντικείμενο σοβαρής κριτικής, ιδίως από τα δικαστήρια. Ο νομολογιακός περιορισμός του αρχικού πεδίου εφαρμογήο του ήταν ο λόγος των σχετικών τροποποιήσεων, ύστερα από τις οποίες έφτασε στη σημερινή του μορφή, η οποία υπήρξε πηγή έμπνευσης για τον 'Ελληνα νομοθέτη. 5. Νωρίτερα, το μοντέλο της Γαλλίας είχε ακολουθήσει και η Ισπανία, η οποία εισήγαγε ειδικό φόρο επί των ακινήτων που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρεϊεσ' ήδη από το 1991, με διάταξη που περιεχόταν στο νόμο 18/1991 περί Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων5. Ο φόρος αυτός αντικαταστάθηκε από νέο όμοιο, ο οποίος επιβλήθηκε με το νόμο 43/1995, περί Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων6. 6. Σκοπός τηο θέσπισης αυτού του φόρου είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ιδίως στο πεδίο του φόρου ακίνητηο περιουσίας μέσω τηο χρήσης αλλοδαπών εταιρειών, με την επιβολή φόρου σε αυτές τις εταιρείες, που διαθετουν ακίνητα στην Ισπανία, όταν αυτές δεν παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στις ισπανικές αρχές. Επομένως, οι επιλογές που έχει η αλλοδαπή εταιρεία είναι εfrε να υπαχθεί σε μια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ή να πληρώσει τον εν λόγω ειδικό φόρο, συνεχίζοντας να απολαμβάνει τα «πλεονεκτήματα» της εγκατάστασης σε μια χώρα που δεν θα παρέχει πληροφορίες στις ισπανικές φορολογικές αρχές. 7. Έτσι, όπως σωστά ηαρατηρείται", ο φόρος γίνεται το «κόστοο- το οποίο η αλλοδαπή εταιρεία υφίσταται προκειμένου να διατηρήσει στην ανωνυμία τους πραγματικούς Α. Η μάχη κατά της διεθνούς φοροαποφυυής και η θέσπιση του ειδικού φόρου επί αιανήτων Την εισαγωγή του φόρου ακινήτων στο ελληνικό δίκαιο (παρακάτω υπό 2) φωτίζει η περιγραφή τηο ιστορίας και τηο δομής του φόρου στη Γαλλία, κατά κύριο λόγο, και, δευτερευόντως, στην Ισπανία (παρακάτω υπό 1). 1. Εισαγωγή και εξέλlξη του φόρου σε Γαλλiα και ισπανία 3. Μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής2, η οποία έχει σημαντικές επιmώσεις στην απόδοση ιδιαίτερα του φόρου εισοδήματος, αποτελεί η εκ μέρους των πραγματικών ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας «μεταβίβαση" της ιδιοκτησίας αυτής σε νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή. Ως μέτρο για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού στη ι. Σύμφωνα με στοιχεία δημοmευμένα στον τύπο, βλ Ναυτεμπορική, φ ,ένθετο Business and Real Estate, σ. Α3. 2. Γιατις έwοιες καιτ/ διάκριση μεταξύ φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής βλ. Αναστόπουλο Ι./Φορτσάκη Θ., Φορολογικό Δίκαιο, 2003, αρ. 6, υποσημ. 2. Ειδικά για τις έwοιες αυτές στο χώρο του διεθνούς φορολογικού δικαίου βλ. αρ. 449 επ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔιαΠΚOV ΔιΚλlOY 3. Βλ. σχετικά με το φόρο αυτό στη Γαλλία Castagnθde Β., Ρτέοίε de fiscalite internatίonaie, col\ection Fiscalite, PUF, 2002, αρ. 158 και Gouthiere Β., Les ίσιρόιε dans les affaires internatίonales, 5e edition, ed. Francis Lefebvre,2001, αρ επ. Από την ελληνική αρθρογραφία βλ. Αλεξανδρή Σπ., Ζητήματα από την επιβολή φόρου στις εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.3091/2002, ΔΕΕ7/2003, 751 επ. πο 4, «Jmpuesto especiaj sobre bienes inmuebjes de entidades residentes" (ΙΕΒΙ).Σχετικά με την εισαγωγή του φόρου αυτού βλ. Α. Νaνaπο Faure, Special tax οπ real estate belonging to ποπ resident corρorations ίπ Spain, Intertax 1995, 128 επ. Γιατις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του βλ. Andres Aucejo E./lbanez MarsiJJa S., Spain: Special tax οπ real property belonging to nonresident entities, European Taxation 1997,207 επ. 5. Γιατην Πρόσθετη Διάταξη αρ. 6 του νόμου αυτού καιτις σχετικές με αυτήν εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις και βασιλικά διατάγματα που εκδόθηκαν και ρύθμισαν διάφορα θέματα του ειδικού φόρου επί ακινήτων βλ. Andres Aucejo E.lfbanez MarsiJJa S., ό.τι.,207 επ. 6. Ο νέος αυτός φόρος ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του φόρου που αντικατέστησε, με τις περισσότερες διαφορές να εντοπίζονται στο χώρο των εξαιρέσεων, βλ. Andres Aucejo E/lbanez MarsiJJa S., ό.π., 207 και208 επ. 7. Βλ.Andres Aucejo E./lbanez MarsiIJa S., ό.π., 207.

2 XQΙΔ Γ/2003 ιδιοκτήτες του ακινήτου. Από την πλευρά των φορολογικών αρχών θεωρείται ως ένα είδος «ελάχιστης φορολόγησης», με την έwοια ότι εξασφαλίζει ότι η χώρα στην οποία βρίσκεται το ακίνητο (η Ισπανία στη συγκεκριμένη περίmωση αλλά είναι φανερό ότι το ίδιο ισχύει και σε ανάλογες περιmώσεις) θα έχει ένα ελάχιστο έσοδο από το ακίνητο αυτό. 8. Στη Γαλλίαβ πρόδρομος του ειδικού φόρου επί ακινήτων θεωρείται η διάταξη του παλιού άρθρου 209-Α του Γαλλικού Γενικού Κώδικα Φορολογίας (Code GeneraJ es Ιmρόts - CGI) η οποία τέθηκε σε ισχύ από και εξουσιοδοτούσε τη Διοίκηση να υπαγάγει στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων (ίmρόt sur les societes) κάθε νομικό πρόσωπο που είχε την έδρα του εκτός Γαλλίας και το οποίο: - είχε στην ιδιοκτησία του και χρησιμοποιούσε ένα ή περισσότερα ακίνητα στη Γαλλία ή - είχε παραχωρήσει δωρεάν ή είχε ενοικιάσει με ενοίκιο χαμηλότερο της πραγματικής (εμπορικής) μισθωπκής αξίας τη χρήση των εν λόγω ακινήτων. Ο κάτοχος των εν λόγω ακινήτων, κάτοικος Γαλλίας, ήταν αλληλεγγύως υπεύθυνος για την καταβολή του φόρου. 9. Ο φόρος αυτός καταργήθηκε το 1983 και ανπκαταστάθηκε από ένα φόρο περιουσίας (taxe ρatrimoniale) με συντελεστή 3%, ο οποίος έπληττε κάποια αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, που είχαν την έδρα τους εκτός Γαλλίας και κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ακίνητα στη Γαλλία (άρθρα 990 Ο και επόμενα του CGI)9. Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών όμως περιορίσθηκε στη συνέχεια δραματικά από τη νομολογία των δικαστηρίων, αφού θεωρήθηκε ότι εισήγαγε δυσμενή διάκριση με βάση την ιθαγένεια σε βάρος των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στη Γαλλία και είχαν την έδρα τους σε χώρα με την οποία η Γαλλία είχε σύμβαση που περιείχε ρήτρα περί μη διάκρισης. 10. Συνέπεια της νομολογίας αυτής ήταν η τροποποίηση της διατύπωσης των σχετικών διατάξεων το 1990 (συγκεκριμένα του άρθρου 990 Ο του CGI), έτσι ώστε πλέον να κάνει λόγο για νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την πραγματική τους έδρα εκτός Γαλλίας, ανεξάρτητα από τον τόπο της καταστατικής τους έδρας (που κάθορίζει την ιθαγένειά τους), ο οποίος μπορεί να είναι είτε η ίδια η Γαλλία ή και άλλη χώρα. Και αυτή όμως η τροποποίηση δεν κρίθηκε αρκετή από τη νομολογία, η οποία περιόρισε εκ νέου το πεδίο εφαρμο.γής της διάταξης, βασιζόμενη και πάλι στη ρήτρα περί απαγόρευσης των διακρίσεων που περιέχεται σε διμερή σύμβαση που έχει συνάψει η Γαλλία. Έτσι κατέστη απαραίτητη η εκ νέου τροποποίηση των σχετικών διατάξεων. 11. Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε νόμος του 1993, το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του φόρου ορίζεται πλέον κατά τρόπο γενικό, χωρίς καμιά αναφορά σε ιθαγένεια και περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα, τα οποία είτε άμεσα είτε μέσω παρένθετου προσώπου κατέχουν ένα η περισσότερα ακίνητα στη Γαλλία ή είναι δικαιούχοι εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών. Έτσι στο φόρο υπόκεινται, κατ' αρχήν, όλα τα νομικά πρόσωπα, γαλλικά ή ολλοδσιτά". Προβλέπονται όμως και πολλές εξαιρέσεις (άρθρο 990 Ε του CGI). 12. Εξαιρούνται11 από το φόρο οι εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν στο ενεργητικό τους και άλλα στοιχεία εντός της Γαλλίας, κατά τρόπο ώστε η αξία των 8. Βλ. Castagnede Β., ό.π., αρ. 158 και με περισσότερες λετττομέρειες Gouthiere Β., ό.π., αρ , όπου και πλούσια νομολογία. 9. Βλ.ειδικότερα Gouthiere Β., ό.ιι., αρ Βλ.ειδικότερα Gouthiere Β., ό.π., αρ επ., όπου παρατίθενται καιπολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής. 11. Για τις εξαιρέσεις βλ. Castagnede Β., ό.π, αρ. 158 και Gouthiere Β.. ό.π., αρ επ ακινήτων τους να μην υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ενεργητικού. Ομοίως εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε χώρα με την οποία η Γαλλία έχει συνάψει φορολογική σύμβαση διοικητικής συνδρομής, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση με πληροφορίες για τα ακίνητα που διαθέτουν και τους μετόχους τους. Υπό την ίδια προϋπόθεση εξαιρούνται και τα νομικά πρόσωπα που έχουν την πραγματική τους έδρα στη Γαλλία καθώς και τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε χώρα με την οποία η Γαλλία έχει συνάψει σύμβαση η οποία περιέχει ρήτρα περί μη διακριτικής μεταχείρισης. 13. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, οι διεθνείς οργανισμοί, τα Κράτη και οι Δημόσιοι Οργανισμοί!", τα Ταμεία Συντάξεως και άλλοι οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς εξαιρούνται επίσης από το φόρο. 14. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 3% στην αγοραία αξία των ακινήτων ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους13. Κάθε νομικό πρόσωπο που παρεμβάλλεται μεταξύ του υπόχρεου στο φόρο και του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος είναι αλληλεγγύως υπεύθυνο για την καταβολή του φόρου. Ο καταβολή του ειδικού φόρου δεν απαλλάσσει τους υπόχρεους από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 14 ούτε και μειώνει τη βάση επιβολής αυτού Η εισαγωγή του φόρου σrην Ελλάδα 15. Στην ελληνική έwομη τάξη ο ειδικός φόρος επί ακινήτων εισήχθη με τα άρθρα του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330Ν )16. Οι ίδιοι λόγοι που οδήγησαν το Γάλλο νομοθέτη, αρχικά, και τον Ισπανό, στη συνέχεια, στη θέσπιση ειδικού φόρου επί ακινήτων, φαίνεται ότι οδήγησαν και τον Έλληνα νομοθέτη στην υιοθέτηση του φόρου αυτού ως μέτρου για την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφψγήο. Ο σκοπός αυτός αναφέρεται ρητά στην αmoλoγική έκθεση του ν. 3091/2002, όπου διευκρινίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις έχουν ως στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής με τη δημιουργία αντικινήτρων, ικανών να αποτρέψουν τους 12. Αντίστοιχα, από τον Ισπανικό ΙΕΒΙεξαιρούνται επίσης τα Κράτη, οι αλλοδαποί δημόσιοι οργανισμοί και οι διεθνείς οργανισμοί. Παρατηρείται μάλιστα ότι αυτή η εξαίρεση ήταν η μόνη που παρέμεινε στο νέο φόρο ακριβώς όπως είχε στον παλιό, βλ. Andres Aυcejo E./1banez Marsil1a S., ό.π., Περισσότερα για τη διαδικασία επιβολής του φόρου στη Γαλλία βλ. Gouthiere Β., ό.π., αρ επ. Κατάτην αντίστοιχη διάταξη του Ισπανικού ΙΕΒΙκρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο κρίνεται ο υπόχρεος στο φόρο είναι η 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 14. Αντίστοιχαο Ισπανικός ΙΕΒΙ,παρόλο που σήμερα νομοτεχνικά περιλαμβάνεται στο φόρο εισοδήματος νομικώνπροσώπων, επιβάλλεται μόνο στην αξία της ακίνητης περιουσίας και όχ! και στο τυχόν εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευσή της, γεγονός που οδήγησε σε διαμάχη για το αν ο φόρος είναι φόρος περιουσίας ή φόρος εισοδήματος, βλ. Andres Aυcejo E./1banez Maιsil1a S., ό.α., Αντίθετα στην Ισπανία ο αντίστοιχος φόρος συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, γιατί, παρόλο που πρόκειται για διαφορετικό φόρο, αποτελεί δαπάνη εκπεστέα για το υπόχρεο νομικό πρόσωπο, βλ. Andres Aucejo E./1banez Maιsil1a S., ό.π., Για τον ειδικό φόρο ακίνητης περιουσίας εταιρειών στην Ελλάδα βλ. Αναστόποuλο Ι./Φορτσάκη Θ., Φορολογικό Δίκαιο, αρ.259επ...t~.. "--~., ;~..., # I~ ~. #

3 846 XQIΔ Γ/2003 Κατερίνα πραγματικούς ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα από τη χρήση αλλοδαπών εταιρειών ως μέσων φoρoαπoφuγής. Η εισηγητική έκθεση μάλιστα, κάνει λόγο για αεξωχώριες (offshore) ετοιρείεο- 17,στην ιδιοκτησία των οποίων ανήκουν πολλά ακίνητα μεγάλης αξίας, χωρίς να είναι δυνατή η αποκάλυψη του προγματυωό ιδιοκτήτη, λόγω της μυστικότητας που περιβάλλει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εξωχώριων εταιρειών, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου είναι εγκατεστημένες, χώρες που χαρακτηρίζονται ως «φορολογικοί παράδεισοι» Η επιβολή του ειδικού φόρου έρχεται αφενός να καλύψει αυτές ακριβώς nς περιπτώσεις φοροωιοφυνήο από τους πραγμαnkoύς ιδιοκτήτες των ακινήτων και αφετέρου να εξαλείψει τη φορολογικά άνιση μεταχείριση των ελληνικών εταιρειών που έχουν ακίνητα σε σχέση με τις εξωχώριες εταιρείες ιδιοκτήτριες ακινήτων. Υπ' αυτήν την έwοια ο ειδικός φόρος απστελεί ένα είδος «τιμωρίαο για nς εξωχώριες εταιρείες, που εκφράζει την αποδοκιμασία της χρήσης τους με σκοπό την αποφυγή των φορολογικών υποχρεώσεων των πραγματικών ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα. Οι εταιρείες που δεν θα υπαχθούν σε κάποια από nς εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος και που θα θελήσουν να διατηρήσουν το καθεστώς μυστικότητας, θα κληθούν να καταβάλουν το φόρο ως, κατά κάποιον τρόπο, «ελάχιστη,,19 συνεισφορά τους στα έσοδα του Κράτους, ως αvnστάθμισμα, πραγματικό και όχι νομικό, της πρσγματικά οφειλόμενης συνεισφοράς τους, η οποία δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί επακριβώς20. Β. Τα βασικά χαρακτηρισπκά 1. Υποκείμενο και αvrικείμενο του φόρου 17. Υποκείμενο του φόρου είναι μόνο εταιρείες και, κατ' αρχήν21, όλες οι εταιρείες22, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας και τον τόπο της καταστατικής τους έδρας23. Κρίσιμο στοιχείο για τον καθορισμό του υποκειμένου αποτελεί η ιδιοκτησία ακινήτου στην Ελλάδα. Οι εταιρείες που καλούνται να καταβάλουν τον ειδικό φόρο είναι εκείνες οι οποίες έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα Προκειμένου να αντιμετωπίσει περιπτώσεις καταστρατήγησης, ο νόμος περιλαμβάνει ειδική διάταξη στην οποία ορίζεται η ευθύνη τυχόν παρένθετων προσώπων, τα οποία όμως δεν είναι υποκείμενα στο φόρ025. Έτσι, στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις και κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χαρακτηρισθεί «παρένθετο πρόσωπο", τότε το πρόσωπο αυτό καθίσταται υπεύθυνο εις ολόκληρο με τον υπόχρεο για την καταβολή του φόρου. 19. Ο φόρος είναι ετήσιος, υπολογίζεται με συντελεστή 3% και επιβάλλεται στην αξία του εμπράγματου δικαιώματος (πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας). Κρίσιμος χρόνος τόσο για τον καθορισμό του υποκειμένου του φόρου όσο και για τον υπολογισμό της βάσης επιβολής του φόρου είναι η 1η lανουαρίου κάθε έτους. Για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων ο νόμος παραπέμπει ευθέως στο άρθρο 10 του v. 2961/2001 του φόρου Εξετάζονται οι βασικές ρυθμίσεις του ελληνικού ειδικού φόρου επί ακινήτων με ιδιαίτερη έμφαση αφενός στο υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου (παρακάτω υπό 1) και αφετέρου nς προβλεπόμενες εξαιρέσεις και απαλλαγές από το φόρο (παρακάτω υπό 2). 17. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος αυτός δεν συναντάται πουθενά στο κείμενο των άρθρων του ν. 3091/2002. Αναφέρεται όμως στο άρθρο 5 7 του νόμου αυτού, με το οποίο προστέθηκε εδάφιο 11 στην περίπτωση στ' του άρθρου 31 1 του ΚΦΕ, σύμφωνα με το οποίο: "Για τους σκοπούς του Κώδικα αυτού εξωχώρια εταιρεία εννοεαοι η εταιρεία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδισίτερα ευνοϊκής μεταχείρισης». 18. Η εισηγητική έκθεση αναφερόμενη σnς έwοιεςτης αεξωχώ~~q.c;,~q.~q.ς,~ Πέρρc KQ1ΤQLJ~~~QAQ'{r.κQιJ. n~q.δk.(qqm>j. πα~~ μπει στο έργο, nς πρωτοβουλίες και τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί και προταθεί από τον ΟΟΣΑ. Σχετικά με τη λίστα των χωρών που χαρακτηρίζονται ως «φορολονικοί παράδεισοι" βλ. την εγκύκλιο νηοι« /1 0217/ΒΟΟ12/ΠΟΛ. 1041/ , με την οποία δόθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων του ν. 3091/ Στην πραγματικότητα βεβαίως το ύψοςτου φόρου δεν αποτελεί καθόλου μικρή επιβάρυνση, αφού το 3% στην αvnκειμενική αξία των ακινήτων ετησίως είναι ιδιαίτερα επαχθές. Το γεγονός αυτό καθίσταται εμφανέστερο όταν ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού φόρου επί ακινήτων συγκριθεί με το φορολογικό συντελεστή του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ): στην πρώτη περίπτωση ο συντελεστής ανέρχεται στο 3% όταν στη δεύτερη είναι. για τα νομικά πρόσωπα, μόλις 0,7% (άρθρο 25 2 περ. β' του ν. 2459/1997). Από εδώ φαίνεται και ο χαρακτήρας -τιμωρίαο- του ειδικού φόρου επί ακινήτων. 20. Για τη λειτουργία του ειδικού φόρου επί ακινήτων ως πραγματικού (κατ' ουσία) και όχι νομικού «οντικστάστατου- άλλων φόρων, όπως εισοδήματος, περιουσίας ή κληρονομιάς (substitυt forfaitaire) βλ. Gouthiere Β., ό.π., αρ Βλέπε όμως και τις πολλές εξαιρέσεις παρακάτω υπό Περισσότερα για τις μορφές εταιρειών που είναι δυνατόν να υπάγονται σnς σχετικές διατάξεις βλ. Αλεξανδρή Σπ., ό.π., 747 επ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι και η ελληνική διάταξη, όπως και η αντίστοιχη γαλλική στο παρελθόν, παρουσιάζεται αφενός αντισυνταγματική και αφετέρου μη-σύμφωνη με nς διατάξεις των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας περί απαγόρευσης των διακρίσεων. 23. Λόγω της γενικότητας της σχετικής διάταξης, και παρά την ύπαρξη πολλών λεπτομερώς περιγραφομένων εξαιρέσεων, δεν προκύιττει με σαφήνεια αν αποτελούν ή όχι υποκείμενο του φόρου πολλές περιmώσεις εταιρειών. Επίσης, πολλά είναι και τα ερωτήματα που γεwώνται σχετικά με το αντικείμενο του φόρου. Οι περιπτώσεις αυτές επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου (IFA) και στη συνέχεια ιπιοβλήθηκσν, με τη μορφή υπομνήματος στο Υπουργείο Οικονομικών, συνοδευόμενες από προτάσεις για την νομοθετική αντιμετώπιση των ~~~" α/s'ί~'" Βλ. ~ό. ΠoνrαζόΠόuλo Π., 'ίξ:ιδ"ικόςφόρος επί των ακινήτων εξωχώριων εταιρειών, ΔΕΕ 6/2003, 709 επ. 24. Από τη σχετική διατύπωση που κάνει λόγο μόνο για εμεράνματα και όχι ενοχικά δικαιώματα και λόγω της στενής ερμηνείας του νόμου δεν φαίνεται να υπάγεται στον ειδικό φόρο για :α ακίνητα για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικης μίσθωσης ο μισθωτής τους, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση, ενώ αντίθετα στον παρόμοιας φύσης αλλά διαφορετικού σκοπού ΦΜΑΠ ρητά αναφέρεται ότι υπόχρεος στο φόρο είναι ο μισθωτής, για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση (άρθρο 22 1 του ν. 2459/1997, όπως ισχύει). 25. Βλ. σχετικό το άρθρο 16του ν. 3091/2002. Για τη θεμελίωση της ευθύνης του παρένθετου προσώπου βλ. την εγκύκλιο ΥΠΟΙΚ /1 0217/ΒΟ012/ΠΟΛ.1 041/ Σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη διάταξη αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται ασαφής και επικίνδυνη, βλ. Φωτόποuλο Γ., Οι φορολογικές υποχρεώσεις αλλοδαπών εταιριών, με ακίνητα στην Ελλάδα, Παρατηρήσεις στα άρθρα 16, 17 και 18 του Ν. 3091/2002 για την επιβολή ειδικού φόρου 3% στις αλλοδαπές εταιρίες, που είναι ιδιοκτήτριες ακινήτων στην Ελλάδα, ΔΦΝ 2003, 987 επ.

4 ΧρΙΔ Γ/2003 (Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία) Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το φόρο α) Ο περιορισμός του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής του φόρου 20. Λόγω της γενικότηταο της διατύπωσης του άρθρου 15 1 που ορίζει το υποκείμενο του φόρου, ο νομοθέτης έκρινε αναγκαίο να περιλάβει στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 15 μια σειρά εξαιρέσεων, προκειμένου να μην επιβαρύνει με τον ειδικό φόρο εταιρείες που δεν αποτελούν οχήματα διεθνούς φoρoαπoφuγής αλλά είναι φορείς υγιούς επιχειρηματικής δράσης. Έτσι τελικά το υποκείμενο του φόρου ορίζεται αρνητικά, με την έwοια ότι υπάγονται στο φόρο όσες εταιρείες δεν υπάγονται σε κάποιες από τις ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις. 21. Στην πρώτη κατηγορία εταιρειών που εξαιρούνται περιλαμβάνονται ετσιρείες που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την καταστατική τους έδρα27. Έτm εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων όλες οι εταιρείες των οποίων οι μεroxές είναι ει.σηγμένες και βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Εξαιρούνται επίσης οι εταιρείες οι οποίες αποκτούν στην Ελλάδα και άλλα ει.σoδήμaτα εκτός από εισόδημα από ακίνητα. Σε αυτήν την περίmωση, για να ισχύσει η εξαίρεση, θα πρέπει τα ακαθάριστα έσοδα στην Ελλάδα από τις άλλες δραστηριότητες να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα από ακίνητα Η γενικότητα της περίmωσης αυτής δημιούργησε προβλήματα, αφού δεν διευκρινίζει τον τρόπο φορολογικής αντιμετώπισης των εταιρειών που έχουν ακίνητα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης και διαμόρφωσής τους, μέχρι την άσκηση σε αυτά της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θεωρήθηκε, και σωστά, ότι θα επέβαλε βάρος σε εταιρείες κατασκευάστριες αρχικά και στη συνέχεια ιδιοκτήτριες των εν λόγω ακινήτων που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά ή να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους την Ελλάδα και οι οποίες δεν θα έχουν τα απαραίτητα έσοδα από άλλες δραστηριότητες κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, ώστε να εξαιρεθούν σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15. Στην υποχρέωση αυτή μάλιστα θα ενέπιmαν τόσο ελληvιkέςόσο και αλλοδαπές εταιρείες. Είναι φανερό όμως ότι 26. Σύμφωνα μετο άρθρο αυτό προβλέπονται τρεις τρόποι υπολογισμού της αξίας, ανάλογα με το αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή όπου ισχύει το ανπκειμενικό σύστημα ή όχι: το σύστημα της αγοραίας αξίας, το σύστημα των αντικειμενικώναξιών καιτο μικτόσύστημα. Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό της αξίας δόθηκαν με την εγκύκλιο ΥΤΊΟΙΚ /10217/ ΒΟΟ12/ΠΟΛ.1041/ Ειδικά για τον τρόπο υπολογισμού της φορολογητέας αξίας αλλά και γενικότερα για ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία επιβολής του ειδικού φόρου βλ Φωτόπουλο Γ., ό.π.γιαερωτήματα που γεwώνται σχετικά μετη διαδικασία βλ. καιτις σχεπκές παρατηρήσει.ς του Ελληνικού Παραρτήματος της IFA σε Πανταζόπουλο π., ό.π Οι εξαιρέσεις αυτές προβλέπονται στο άρθρο 15 2 του ν. 3091/2002. Για τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις και παρατηρήσεις επί αυτών βλ. επίσης Αλεξανδρή Σπ., ό.π., 749 επ 28. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της σχέσης δεν λαμβάνονται υπ' όψη τα (τεκμαρτά) έσοδα της εταιρείας που προkύowouv' από ί'"ι"jίι' ιάσwψφ'gπ\"1ι'φττ QΚιΊIrtΤUfl( ~(στrκά για την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 847 το αποτέλεσμα αυτό δεν συμβιβάζεται με τον επιδιωκόμενο σκοπό επιβολής του ειδικού φόρου επί ακινήτων. 23. Προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό είναι απαραfrητη η νομοθετική του ρύθμιση29. Πράγματι έχει ήδη προταθεί, με το άρθρο 15 1του σχεδίου νόμου περί «κανόνων τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (<<σχέδιονόμου»)30η συμπλήρωση της β' περίmωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 με την προσθήκη εδαφίου ως εξής: «Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους στην Ελλάδα και για διάστημα εmά ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας και εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις που πρόκεπαι να ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρησης. Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα ακίνητα στα οποία πρόκει.ται να λειτουργήσει η βιομηχανική, τουριστική ή εμπορική επιχείρηση και αίρεται αναδρoμlkά, αν η εταφεία δεν προβεί στην έναρξη λεπουρυίας της επιχείρησης στα ακίνητα αυτά, μέσα σε εmά έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδει.ας, ή αν τα ακίνητα μεταβιβασθούν, εκμισθωθούν, ει.σφερθούν κατά χρήση, παραχωρηθούν δωρεάν, χρησιμοποιηθούν προς εkμεrάλλευση από την εταιρεία ή τρίτο κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.» 24. Όπως σημειώνεται και στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου, η επιλογή της εmαετούς εξαίρεσης31 βασίζεται στο γεγονός ότι η ανέγερση τέτοιων οικοδομημάτων διαρκεί συνήθως περί τα τρία έτη ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η περίοδος της αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης που κατά κανόνα δεν είναι κερδοφόρα πριν από την παρέλευση τετραετίας. Η συνδρομή της προϋπόθεσης τηο ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων απαπεπ-αι και εδώ32. Σημειώνεται τέλος ότι προβλέπεται αναδρομική ανατροπή της εξαίρεσης στην περίmωση που δεν πληρωθούν οι τασσόμενες προϋποθέσεις. 25. Ειδική ρύθμιση για την απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναuτιλίας33.η συγκεκριμένη εξαίρεση καταλαμβάνει τρεις κατηγορίες εταιρειών: ί. τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει ίί. τις πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων και ίίί. τις εταιρείες που εκμισθώνουν ακίνητα στις εταιρείες της προαναφερθείσας περίmωσης ί. 26. Η εξαίρεση από το φόρο των ανωτέρω εταιρειών δεν είναι γενική αλλά περιορίζεται μόνο στα ακίνητα τα οποία οι 29. Σύμφωνα και με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 78 4 του Συντάγματος, κατά την οποία οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία δεν μπορούν να αποτελέσουν ανπκείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης αλλά απαιτεπ-αιγια αυτές τυπικός νόμος που να τις θεσπίζει. 30. Βλ. σχέδιο νόμου και εισηγητική έκθεση αυτού σε δικτυακό τόπο ΥποψργείοψΟικονομικών,www.ypetho.gr. 31. Η ίδια εmαετής απαλλαγή ισχύει και στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας (περίmωση στ, άρθρου 23 του v. 2459/1997). 32. Η ιδιοχρησιμοποίηοη ως προϋπόθεση για την uπαγωγή στην εξαίρεση απαιτεπ-αιαπό την ήδη ισχύουσα διάταξη της περίmωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15του ν. 3091/2002. Επιπλέον βρίσκεται σε αρμονία με τις παρεμφερείς εξαιρέσεις από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 23 του ν. Z45g(iGG7j. 33, Άρθρο 15 2 περ. γ' του ν. 3091/2002.

5 848 ΧρΙΔ Γ/2003 εταιρείες αυτές ιδιοχρησιμοποιούν σrην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Κατά αναλογία, την ίδια εξαίρεση απολαμβάνουν και οι εταιρείες που εκμισθώνουν ακίνητα στις εταιρείες του α.ν. 89/1967, μόνο όμως για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται από τις τελευταίες αποκλεισπκά για την εγκατάσταση των γραφείων ή των αποθηκών τους. 27. Με το άρθρο 15 2 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η διεύρυνση της εξαίρεσης της περίmωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ώστε να καταλαμβάνει και τις «εταιρείες που μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ανήκουν σε ναυτιλι.ακά συμφέροντα για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι την 1η /ανουαρίου 2003, εφόσον τα χρήματα που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα για την απόκτηση των ακινήτων αυτών προέρχονται από ναυτιλιακή δραστηριότητα.» Με την προτεινόμενη διάταξη, όπως αναφέρεται και σrην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου, διευρύνεται η υπάρχουσα εξαίρεση, με το αιτιολογικό ότι το πνεύμα του νόμου με τον οποίο θεσπίστηκε ο ειδικός φόρος δεν ήταν να δημιουργήσει εμπόδια σε Έλληνες, κυρίως, πλοιοκτήτες οι οποίοι διέθεσαν συνάλλαγμα από ναuτιλj.αkέςδρασrηριότητες για αγορά και ανέγερση ακινήτων σrην Ελλάδα. 28. Εξαιρούνται τέλος εταιρείες που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο ή σε οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, όπως αυτοί νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 2 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230Α)34, περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992, όπως ισχύει. 29. Στη δεύτερη κατηγορία εταιρειών που εξωρούνται περιλαμβάνονται εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες γνωστοποιούν στην αρμόδια φορολογική αρχή τους ιδιοκτήτες τους μέχρι φυσικού προσώπου35. Στην υποχρέωση αυτή υπάγονται τόσο οι κεφαλαιουχικές όσο και οι προσωπικές εταιρείες. Προκειμένου να ισχύσει η εξαίρεση, η υποχρέωση γνωστοποίησης των φυσικών προσώπων καταλαμβάνει και τις εταιρείες οι οποίες τυχόν συμμετέχουν σε εταιρεία η οποία είναι κατ' αρχήν υπόχρεη στο φόρο. Η γενικότητα της ρύθμισης αυτής επικρίθηκε διότι επέβαλε υπέρμετρες υποχρεώσεις σε πρόσωπα που είτε είχαν ήδη εξαιρεθεί με βάση άλλη διάταξη (ΑΕ με μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήριο) είτε σε πρόσωπα που ασκούν υγιή και εmθυμητή εmχειρηματική δρασrηριότητα σrην Ελλάδα, όπως κυρίως θεσμικοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές, και οι οποίοι λόγω της προφανούς πρακτικής αδυναμίας ικανοποίησης της εν λόγω υποχρέωσης (λόγω του μεγάλου αριθμού 34. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ως οργανισμός δημοσίου δικαίου νοείται κάθε οργανισμός για τον οποίο συντρέχουν σωρευτικά τρεις προϊιποθέσεις: α) δημιoυργεπaι για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών κοινού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχει νομική προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή από τα ΝΠΔΔή από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείρισή του υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή όταν περισσότερο απ' το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τις τοπικές αρχές ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 35. Άρθρο 15 3 του ν. 3091/2002. Διευκρινίσεις σχετικά με την περίmωση αυτή δόθηκαν με την ΕγκΥπΟικ /190/0013/ ,ΔΕΕ 8-9/2003,869. Kσrερίνα Πέρρσι: φυσικών προσώπων που συμμετέχουν) κινδύνευαν να υπαχθούν στον ειδικό φόρο. 30. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα αυτό. προτείνεται, με το άρθρο 15 4 του σχεδίου νόμου, η συμπλήρωση του άρθρου 15 3 του ν. 3091/2002, έτσι ώστε να μην απωτείται περαιτέρω δήλωση φυσικών προσώπων για την εταιρεία η οποία συμμετέχει σε άλλη εταιρεία, κατ' αρχήν υπόχρεη στο φόρο, εφόσον η συμμετέχουσα έχει μεταχές που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η απαλλαγή από την υποχρέωση ισχύει μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω εισηγμένης εταιρείας. 31. Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των περιmώσεων α', β', γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 το κατέχουν πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ταμιευτήρια ή ταμεία παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια, περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εφόσον όλα τα ανωτέρω λειτουργούν σε χώρα της Ευρωττοϊκήτ; Ένωσης και εποmεύονται από αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και «θεσμικοί επενδυτές» που λειτουργούν σε οργανωμένη αγορά χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή νοείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ295 Α) δεν απσιτείτοι περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων. Η απαλλαγή από την υποχρέωση ισχύει μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής των παραπάνω. 32. Εκτός των ανωτέρω η εξαίρεση του άρθρου 15 3 του ν. 3091/2002 διευρύνεται με την προσθήκη περίmωσης δ', σύμφωνα το άρθρο 15 3 του σχεδίου νόμου, ως εξής: «δ. Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων κατ-έχεται άμεσα ή έμμεσα από Ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, που έχει ρυσταθεί με διάταξη τελευταίας βουλήσεως και επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς.» Οι ίδιες απαλλαγές από την υποχρέωση γνωστοποίησης των φυσικών προσώπων που έμμεσα συμμετέχουν σε εταιρείες αυτής της περίmωσης προβλέπεται να ισχύουν και εδώ. 33. Στην τρίτη κατηγορία εξαιρέσεων περιλαμβάνονται εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτη χώρα, έχουν ονομαστικές μετοχές, μερίδια ή μερίδες που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή γνωστοποιούν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε αυτές και επιπλέον υπάρχει με τη χώρα της έδρας τους σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυυής36. Όμως η διάταξη αυτή είναι ως σήμερα κενή περιεχομένου και ουσιαστικά ανενεργή για το λόγο ότι η Ελλάδα δεν έχει συνάψει με καμία χώρα εκτός ΕΕ σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής. Παρόλο που τέτοια ρήτρα διοικητικής συνδρομής συνήθως περιλαμβάνεται στις συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχει συνάψει η Ελλάδα, λόγω του ότι ο ειδικός φόρος επί ακινήτων δεν περιλαμβάνεται στους φόρους επί των οποίων εφορμόζετοι η ΣΑΔΦ,το κενό δεν μπορεί να καλυφθεί από τυχόν υπάρχουσα ούμβαση'". 36. Άρθρο 15 4 του ν. 3091/ Το γεγονός αιπό επισημαίνεται και από το Υπουργείο Οικονομικών, βλ. σχετικά την ΕγκΥπΟικ /10491/80012/23-5-

6 ΧρΙΔ Γ/2003 β) Η απαλλαγή από το φόρο λόγω μεταβίβασης του ακινήτου 34. Πέρα από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις ο Έλληνας νομοθέτης, προκειμένου να προσελκύσει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των ακινήτων, των οποίων ιδιοκτήτες φαίνονται κάποιες εξωχώριες εταιρείες, και προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των εξωχώριων εταιρειών που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα, προέβλεψε, ως κίνητρο, την απαλλαγή από το φόρο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις38. Έτσι απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου επί ακινήτων οι εταιρείες που θα μεταβιβάσουν, εντός της προθεσμίας που τάσσει ο νόμος, το ή τα ακίνητα που διαθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου39. Η μεταβίβαση, είτε από επαχθή είτε από χαριστική αιτία, πρέπει να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή ως τις 30 lουνίου , ΔΕΕ 7/2003, 730. Είναιφανερό ότι ο Έλληνας νομοθέτης απλά αντέγραψε την αντίστοιχη γαλλική διάταξη, χωρίς να καταβάλει καμιάπροσπάθεια προσαρμογής της στα ελληνικά δεδομένα. Βλ.καιΑλεξανδρή Σπ., ό.π., Άρθρο 18 2 του ν. 3091/2002. Η διάταξη χαρακτηρίζεται ως μεταβαnκή και έχει περιορισμένη χρονική ισχύ. Συγκεκριμένα, όπως ρητά ορίζεται, αρχικά είχε ισχύ για μεταβιβάσεις που θα γίνονταν μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του ν. 3091/2002. Με δεδομένο ότι ο νόμος ισχύει από (άρθρο 30 περ. η' αυτού), η ισχύς της απαλλαγής θα έπρεπε να έχει λήξει στις Η ισχύς της εν λόγω διάταξης παρατάθηκε αρχικά μετην ΑΥΟ /399/ΑΌΟ13/11-Ό-2003και στη συνέχεια με την ΑΥθ /306/0013/ (δημοσιευμένησε ΔΕΕ 6/2003, 596 επ.) ως την Με πρόσφατη ΑΥΟ /423/0013/ οι σχετικές προθεσμίες του άρθρου 18παρατάθηκαν εκ νέου. Έτσι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 3091/2002 παρατείνεται μέχρι 19/12/2003 και η υποβολή των δηλώσεων και η σύνταξη των μεταβιβαστικών συμβολαίων της παραγράφου 2 του άρθρου 18πραγματοποιείται μέχρι 28/11/2003. Όπως επισημαίνει ο Ι. Φωτόπουλος, ΔΕΕ 6/2003, 596, ζήτημα δημιουργείται από το γεγονός ότι η παράταση δόθηκε με υπουργική απόφαση, χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση στο ν. 3091/2002. Τέτοια εξουσιοδότηση προβλέπεται μετο άρθρο 15 6 του σχεδίου νόμου. σύμφωνα μετο οποίο στο άρθρο 18του ν. 3091/2002 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Με Η έwοια της «μετοβίβαοηο- διευκρινίστηκε με την υπουργική απόφαση ΑΥΟ /306/0013/ : σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης αυτής, οι διατάξεις του άρθρου 18 2 εφαρμόζονται στις περιmώσεις που μεταβιβάζεται είτε η πλήρης ή η ψιλή κυριότητα ή η επικαρπία του ακινήτου, έτσι ώστε η μεταβιβάζουσα εταιρεία να μη διατηρεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα στο εν λόγω ακίνητο42.δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα όμως αν στην έwοια της μεταβίβασης από επαχθή αιτία περιλαμβάνεται και η εισφορά του ακινήτου σε ελληνική ή ευρωπαϊκή εταιρία με αντίστοιχη αύξηση του κεφαλαίου της καθώς και η μεταβίβαση του ακινήτου στους μετόχους της εταιρίας λόγω διάλυσης της εταιρίας και αυτούαας διανομής Tou43. Συμπέρασμα 36. Η εισαγωγή του ειδικού φόρου επί ακινήτων στην Ελλάδα, ως μέτρου για την καταπολέμηση της διεθνούς φορoαπoφuγής, κατά το γαλλικό πρότυπο, χαρακτηρίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αμηχανία των φορολογικών αρχών να αντιμετωπίσουν το πλήθος των ερωτημάτων και προβλημάτων που ανέκυψαν. Η παράταση των σχετικών προθεσμιών πρώτης εφαρμογής του φόρου ήλθε ως αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών στην ολοφάνερη αναστάτωση που προκάλεσε ο σχετικός νόμος σε φορολογικές αρχές και φορολογούμενους και προκειμένου να διευκρινιστούν πολλά ζητήματα που ήταν ασαφή. Κάλυmε ωστόσο και μια (απλά φημολογούμενη;) απστυχία του νέου φόρου να αποθαρρύνει τους φορολογούμενους από τη χρήση εξωχώριων εταιρειών ως (φαινομενικών) ιδιοκτητριών ακινήτων. Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι των σχετικών παρατάσεων, γεγονός παραμένει ότι οι σχετικές διατάξεις απέχουν ακόμα πολύ από το να είναι αρκετά σαφείς και όσο πρέπει δίκαιες, ώστε να επιτυγχάνουν το στόχο (πάταξη της φοροαποφυγής) χωρίς να δημιουργούν εμπόδια σε εταιρείες που ασκούν υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα. Από την πλευρά του νομοθέτη κάποιες βελτιώσεις επιχειρούνται με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Από την πλευρά της θεωρίας πολλές παρατηρήσεις και προτάσεις έχουν ήδη δει το φως της δημοαότητας. Μένει να δούμε ποια θα είναι και η στάση της νομολογίας απέναντι στα ζητήματα που τίθενται. απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παρατείνονται οι προθεσμίες των προηγουμένων παραγράφων», η οποία, όπως και όλες οι ρυθμίσεις του άρθρου 15του σχεδίου νόμου προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ από και να καταλαμβάνει έτσι όλες τις εν τω μεταξύ εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις. Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 18 2 βλ. την ΕγκΥπΟικ /167/Α0013ΙΠΟΛ 1040/ Εκτός από την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων, ως επιπλέον κίνητρο παρέχεται στον αγοραστή η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί της υπεραξίας του ακινήτου του άρθρου 28 3 περ. ζ' του ΚΦΕ(στηνπερίmωση που αγοραστής είναι εταιρεία) και η απαλλαγή από το ήμισυ του φόρου δωρεάς ή μεταβίβασης που οφείλεται κατά περίmωση. Στην περίmωση που αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο, προβλέπεται επίσης απαλλαγή από το «πόθεν εσχεο- (άρθρο 17περ. γ ΚΦΕ), υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 18 2 εδ. β'. Περισσότερα για τις απαλλαγές αυτές, τα ερμηνευτικά προβλήματα που παρουσιάζουν καιπιθανούς τρόπους οντιμετώηιοήτ;τους βλ. σε Φωτόπουλο Γ., ό.π. 40. Η προθεσμία όμως αυτή παρατάθηκε ως τις ,βλ. παραπάνω υποσημείωση αρ ΔΕΕ 6/2003, Η ερμηνεία αυτή είναι εναρμονισμένη με την έwοια της μεταβίβασης που χρηοιμοηοιεάοι στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων (άρθρο 1 3 περ. α' και β' του Ν. 1587/1950). 43. Γιατις περιmώσεις αυτές και σχετικές προτάσεις οντιμετώπισήςτους βλ. Φωτόπουλο Γ., ό.π. XPOrflΚλ IΔ1αΠΚΟΥ ΔιΚλΙΟΥ

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14 Ιουνίου 2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1093 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Νόµος 2130/1993-και θα δούµε συνοπτικά και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων-Νόµος 3091/2002. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αθήνα, 16.04.2010 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομοθεσία φορολόγησης ακίνητων Η εισήγηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει σε συντομία το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3091/24-12-2002

Νόμος 3091/24-12-2002 Νόμος 3091/24-12-2002.. Άρθρο 15. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Διεθνές φορολογικό δίκαιο. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Διεθνές φορολογικό δίκαιο Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 14/1/2015 Διεθνές φορολογικό δίκαιο Έννοια: Tο σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1064276 ΕΞ 2014 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 09/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4157 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων Πρακτικά παραδείγματα (Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους".

ΘΕΜΑ: Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους". ΣΧΕΤ.: Γεν. Έγγραφο Α40/28/20.9.1988 Εγκύκλιος 74/1990 1.Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 2/12/2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1120496 /7934/1549/Α0014 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1160 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαx. Kώδικας : 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 244 30 Οκτωβρίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015 κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 Οικονομολόγος Λογιστής Οικονομικός Σύμβουλος Ο.Τ.Α.- Ν.ΠΔ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 7 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash Νόμος 4336/2015

Tax Flash Νόμος 4336/2015 Tax Flash Νόμος 4336/2015 Αύγουστος 2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4Ι01Η-ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/11/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015 www.zeya.com Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φορολογική κλίμακα Με το άρθρο αυτό, οι διατάξεις των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1084349 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Σας κοινοποιούμε το άνω έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, για να λάβετε γνώση.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Σας κοινοποιούμε το άνω έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 19-1-2011 Αριθ.Πρωτ.59 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Οδηγίες για άρση του πόθεν έσχες στην απόκτηση α κατοικίας. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.πολ.1006/2011έγργαφο

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 95636085 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, OFFSHORE ONTOTHTΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, OFFSHORE ONTOTHTΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, OFFSHORE ONTOTHTΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Στην Ελλάδα ο νόμος 3091/2002 στα άρθρα 15, 16, 17 κα 18 περιέγραψε για πρώτη φορά την φορολογική υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα του Ν 3842/ )

Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα του Ν 3842/ ) Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27-56 του Ν 3842/23.4.2010) Παραδείγματα εφαρμογής και επισημάνσεις Αθανάσιος Δράγιος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Μαΐου 2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Μαΐου 2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Μαΐου 2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1053013/3042/444/Β0014 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΠΟΛ 1081

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Tαχ. Δ/νση : Καραγεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαρπία στα ακίνητα

Η επικαρπία στα ακίνητα Η επικαρπία στα ακίνητα H επικαρπία είναι εμπράγματο δικαίωμα και αποτελεί μέρος της ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ. Το άλλο μέρος της πλήρους κυριότητος είναι η ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΣ που είναι και αυτή εμπράγματο δικαίωμα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.1182/19.7.2013 Καθορισµός τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαµβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013)

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) 7 Απριλίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Γενική Διευθύντρια Προεπισκόπηση Θεμάτων Περιεχόμενα Υποκείμενα του φόρου Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 18/07/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/85/1151870 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών.

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών. ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα