Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

Transcript

1 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Για τη δημόσια προσφορά προς το κοινό στην Ελλάδα μέχρι και νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ς ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία».. Η από 12 Απριλίου 2014 έκτακτη έ Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων (η «ΕΓΣ») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» ( (η η «Τράπεζα» ή η «Eurobank»)»), αποφάσισε (και η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την ιδιαίτερη συνέλευση του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας που συνεδρίασε την ίδια ως άνω ημερομηνία), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση ,10 000,10 που περιλαμβάνουν και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό (η «Αύξηση») με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετόχων της,, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το ««ΤΧΣ»), και του Ελληνικού Δημοσίου ως μοναδικό προνομιούχο μέτοχο της Τράπεζας, και την έκδοση μέχρι νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα α ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού της Αύξησης δια της Τιμής Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Ε.Χ.Α.Ε. 1

2 Η Αύξηση διενεργείται σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014, και τον Κ.Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τους όρους της ως άνω απόφασης της ΕΓΣ, όπως αυτοί εξειδικεύτηκαν δυνάμει της από 14 Απριλίου 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (το «Δ.Σ.»): (α) έως και από τις Νέες Μετοχές (οι «Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς»), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των Νέων Μετοχών, θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 (η «Δημόσια Προσφορά»), και (β) τουλάχιστον από τις Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του συνόλου των Νέων Μετοχών, με ανώτατο όριο το σύνολο της έκδοσης (οι «Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς» και από κοινού με τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, οι «Προσφερόμενες Μετοχές») θα διατεθούν μέσω της Διεθνούς Προσφοράς, ήτοι διά ιδιωτικής τοποθέτηση (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύει) εκτός Ελλάδος σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύει) και σε έτερους «ειδικούς θεσμικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης για την απόκτηση Προσφερομένων Μετοχών, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας των Η.Π.Α., στους οποίους επενδυτές δύναται να συμπεριλαμβάνονται ένας ή περισσότεροι ειδικοί θεσμικοί επενδυτές ή/και σύμπραξη ή συμπράξεις ειδικών θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors), με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Εφόσον η τελική Τιμή Διάθεσης είναι ανώτερη των 0,30 που ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας και την ελάχιστη τιμή που όρισε το ΤΧΣ σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010, ο αριθμός των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς και των Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς θα μειωθεί ανάλογα. Ο τελικός αριθμός των Προσφερομένων Μετοχών που θα κατανεμηθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς, θα προσδιοριστεί με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε προσφορά εντός των προαναφερόμενων υπό (α) και (β) ορίων, όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014 μέχρι και την Τρίτη, 29 Απριλίου Κατά την ίδια χρονική περίοδο θα διεξαχθεί και η Διεθνής Προσφορά. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η τιμή ανά μετοχή στην οποία θα διατεθούν οι Προσφερόμενες Μετοχές (η «Τιμή Διάθεσης») θα κινηθεί εντός δεσμευτικού εύρους τιμών, το οποίο θα εγκρίνει το Δ.Σ. και θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 24 Απριλίου Η Τιμή Διάθεσης δεν θα είναι κατώτερη των 0,30 που ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας και την ελάχιστη τιμή που όρισε το ΤΧΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010. Για τον προσδιορισμό της τελικής Τιμής Διάθεσης, η οποία θα είναι κοινή για τους συμμετέχοντες τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά, θα ακολουθηθούν διακριτές διαδικασίες βιβλίου προσφορών (book building) (τα «Βιβλία Προσφορών»), η μεν στην Ελλάδα υπό το συντονισμό του Κυρίου Αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς (Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ), η δε στην αλλοδαπή υπό το συντονισμό των Συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς. 2

3 Η τελική Τιμή Διάθεσης εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών θα διαμορφωθεί βάσει της ζήτησης που θα έχει εκδηλωθεί στα Βιβλία Προσφορών. Η τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Προσφερομένων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Περαιτέρω πληροφορίες για την Τράπεζα, τις Προσφερόμενες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας για τη Δημόσια Προσφορά (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του της 17ης Απριλίου 2014, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από τις 17 Απριλίου 2014 στις ιστοσελίδες: - της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - της Τράπεζας Eurobank Ergasias - του Συμβούλου και Κυρίου Αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Τράπεζας καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου και Κυρίου Αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς (Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, Φιλελλήνων 10, Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρίας (κτίριο Α), Νέα Ιωνία (τηλ.: , fax ). ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Αύξησης που παρατίθεται κατωτέρω βασίζεται στην υπόθεση ότι η Αύξηση θα καλυφθεί εξολοκλήρου από Επενδυτές του Ιδιωτικού Τομέα (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 4.14 «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου: 3

4 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 17 Απριλίου 2014 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου 17 Απριλίου 2014 Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, καθώς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου μέσω της ανακοίνωσης πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό 22 Απριλίου 2014 Ανακοίνωση εύρους τιμών της Συνδυασμένης Προσφοράς 24 Απριλίου 2014 Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς 25 Απριλίου 2014 Λήξη Δημόσιας Προσφοράς 29 Απριλίου 2014 Ανακοίνωση τιμής διάθεσης και κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών. 30 Απριλίου 2014 Αποδέσμευση των κεφαλαίων των ιδιωτών επενδυτών 30 Απριλίου 2014 Καταβολή των κεφαλαίων από τους Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές 5 Μαΐου 2014 Έγκριση εισαγωγής των Προσφερόμενων Μετοχών από την Ε.Χ.Α.Ε. * 7 Μαΐου 2014 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών 7 Μαΐου 2014 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών 9 Μαΐου 2014 * Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. της Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως (100%) από Επενδυτές του Ιδιωτικού Τομέα, το ως άνω χρονοδιάγραμμα θα μεταβληθεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασιών που απαιτούνται για τη συμμετοχή του ΤΧΣ στην Αύξηση σύμφωνα με το άρθρο 6 α του Ν. 3864/2010 (βλ. ενότητα 4.12 «Συμμετοχή του ΤΧΣ στην Αύξηση» του Ενημερωτικού Δελτίου). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ι. Γενικά στοιχεία Για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, οι επενδυτές πρέπει να τηρούν ενεργή Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, «Κανονισμός Σ.Α.Τ.»), προκειμένου να καταχωρηθούν οι Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που θα τους κατανεμηθούν στο πλαίσιο της Αύξησης. Στην αίτηση εγγραφής εκάστου επενδυτή θα πρέπει να αναγράφονται ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών του, καθώς και ο κωδικός αριθμός του εξουσιοδοτημένου Χειριστή (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) υπό το χειρισμό του οποίου επιθυμεί ο επενδυτής να τεθούν οι Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που θα του κατανεμηθούν. Εάν ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής του θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός χειριστή 4

5 της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ( ), προκειμένου οι Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που θα του κατανεμηθούν να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) της Μερίδας Επενδυτή υπό το χειρισμό της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Σημειώνεται ότι, εάν δεν ορίσουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής τους και οι Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που θα τους κατανεμηθούν μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό τους, οι επενδυτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν συναλλαγές επί αυτών των μετοχών αμέσως μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Προσφερομένων Μετοχών στο Χ.Α. Αίτηση εγγραφής από ενδιαφερόμενο επενδυτή θα γίνεται δεκτή μόνον εφόσον είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος της Μερίδας Επενδυτή που αναγράφεται σε αυτήν την αίτηση. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, εάν ο αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός Χειριστή ή ο κωδικός αριθμός χειριστή της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ανάλογα με την περίπτωση, δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής τους ή είναι λανθασμένοι, ο οικείος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς. Κάθε επενδυτής θα μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλ. για μία Μετοχή της Δημόσιας Προσφοράς) και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής (i) στην ανώτατη τιμή του ανακοινωθέντος εύρους τιμών, εφόσον είναι Ιδιώτης Επενδυτής (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο), ή (ii) εντός του ανακοινωθέντος εύρους τιμών, εφόσον εμπίπτει στο τμήμα των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο). Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, δηλ Νέες Μετοχές. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες από μία εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. ή/και δημογραφικά στοιχεία του εγγραφέντα επενδυτή ή διαπιστωθούν μεθοδεύσεις επενδυτών για την επίτευξη πολλαπλών εγγραφών, το σύνολο αυτών των εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή, και θα ισχύουν οι σχετικοί με την ικανοποίηση των εγγραφών κάθε τμήματος όροι. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους της Αύξησης, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν την Επιλογή Ανάκλησης, δηλαδή να επιλέξουν την ανάκληση των εγγραφών τους για την απόκτηση Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον δεν επιτευχθεί η κάλυψη της Αύξησης κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% από Επενδυτές του Ιδιωτικού Τομέα. Η Επιλογή Ανάκλησης ασκείται έγκυρα μόνον εφόσον δηλώνεται εγγράφως ταυτόχρονα με τη συμμετοχή των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά, συμπληρώνοντας ειδικό πλαίσιο (box) στην αίτηση εγγραφής. Εφόσον δηλωθεί, η Επιλογή Ανάκλησης είναι ανέκκλητη. Σημειώνεται ότι η παρ. 3.3 του Μνημονίου (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο) προβλέπει ότι «η Ελληνική Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι, εκτός από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κανένας φορέας ο οποίος ανήκει στην γενική κυβέρνηση δεν θα αγοράσει μετοχές κατά τη διάρκεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών τραπεζών, ούτε θα παρέχει στήριξη άμεσα ή έμμεσα σε τρίτα πρόσωπα παρέχοντάς τους δάνεια, εγγυήσεις ή επιχορηγήσεις για να αγοράζουν τραπεζικής μετοχές). Επίσης, σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2013 (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο), στην έννοια των Επενδυτών του Ιδιωτικού Τομέα δεν εμπίπτουν «οι φορείς της γενικής κυβέρνησης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 Βτου ν.2362/1995 (Α 247) και ως αυτοί προσδιορίζονται, βάσεις της ως άνω διάταξης από το Μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής». Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στη Μερίδα Επενδυτή και στο Λογαριασμό Αξιών τους. 5

6 Οι Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς όπως και οι Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωσή τους στη Μερίδα Επενδυτή και στο Λογαριασμό Αξιών, που έχει δηλωθεί από αυτούς. ΙΙ. Διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές Οι εγγραφές των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της Απόφασης 2/460/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιούνται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς, με την υποβολή σχετικής αίτησης στον Κύριο Ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς, υπό την ιδιότητα του διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών της Δημόσιας Προσφοράς, αποκλειστικά μέσω του τμήματος των «Θεσμικών Πελατών» του Κυρίου Αναδόχου. Την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς λήγει και η διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς. Οι εγγραφές των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών στο Βιβλίο Προσφορών της Δημόσιας Προσφοράς γίνονται δεκτές, χωρίς να έχει καταβληθεί σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής και χωρίς δέσμευση του ισόποσου της εγγραφής τους. ΙΙΙ. Διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές Οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών (δηλ. των επενδυτών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών) θα πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Eurobank από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής είτε απευθείας από τους Ιδιώτες Επενδυτές είτε μέσω των Χειριστών τους. Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει προσέρχονται στα καταστήματα της Eurobank ή στους Χειριστές τους, προσκομίζοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα Επενδυτή και στο Λογαριασμού Αξιών τους. Εάν δεν τηρούν λογαριασμό καταθέσεων στην Eurobank, θα πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζουν και το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμά τους. Οι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους τιμών που θα ανακοινωθεί. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς επί την ανώτατη τιμή του εύρους τιμών που θα ανακοινωθεί. Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Eurobank που θα ανοιχθεί για την Αύξηση, το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους, ή έχει δεσμευθεί το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του Ιδιώτη Επενδυτή, των οποίων δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι ο Ιδιώτης Επενδυτής. Η εγγραφή στη Δημόσια Προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με την δέσμευση άλλων αξιόγραφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιόγραφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λπ. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 32/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του Μερίδα, είτε από μια εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Προκειμένου να 6

7 αποφεύγονται παραποιήσεις στοιχείων, πλαστοπροσωπείες ή χρησιμοποίηση από τους επενδυτές μεθόδων με σκοπό την επίτευξη από το ίδιο πρόσωπο πολλαπλών εγγραφών, τυχόν παραβίαση της ως άνω εγκυκλίου συνεπάγεται την ενοποίηση τέτοιων εγγραφών του επενδυτή, η οποία θα υπόκειται στους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής και της Τιμής Διάθεσης, θα αποδίδεται στον δικαιούχο Ιδιώτη Επενδυτή το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό μετρητών ή, κατά περίπτωση, θα αποδεσμεύονται τα τυχόν επιπλέον ποσά καταθέσεων και, σε περίπτωση συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά με δέσμευση λογαριασμού κατάθεσης θα χρεώνεται ταυτόχρονα ο εν λόγω λογαριασμός με το ισόποσο της αξίας των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που κατανεμήθηκαν στον Ιδιώτη Επενδυτή κατά περίπτωση. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο, κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευση τους, ενώ η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται ατόκως. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο αριθμός των Προσφερομένων Μετοχών έχει επιμεριστεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως ακολούθως: (i) τουλάχιστον από τις Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν μέσω της Διεθνούς Προσφοράς με ανώτατο όριο το σύνολο της έκδοσης, και (ii) μέχρι και από τις Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Ο αριθμός των Προσφερομένων Μετοχών που θα κατανεμηθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς, θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με νεότερη απόφασή του με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε προσφορά εντός των ανωτέρω υπό (i) και (ii) ορίων, μετά από σχετική αξιολόγηση των Συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς και του Κυρίου Αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς. Εάν, ενδεικτικά, υπάρξει μερική κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς και ταυτόχρονη υπερκάλυψη της Διεθνούς Προσφοράς, θα ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στη Δημόσια Προσφορά, οι δε Αδιάθετες Μετοχές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Διεθνή Προσφορά. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει σε αυτήν, εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως. Επίσης από τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που θα κατανεμηθούν στους συμμετέχοντες στη Δημόσια Προσφορά, ο αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές και σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές, θα προσδιοριστεί με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών, κατά τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω, ενώ η κατανομή Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στους τελικούς επενδυτές δεν εξαρτάται από τον Κύριο Ανάδοχο ή το Χειριστή μέσω της οποίας υποβλήθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που θα διατεθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές ή σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές δύναται να είναι κατώτερος του 30% του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς. Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά το 100% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς για τις οποίες θα έχουν εγγραφεί, υπό την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου ανά Ιδιώτη Επενδυτή που αναφέρεται παρακάτω. 7

8 Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στη Μερίδα Επενδυτή και στο Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων. Η καταχώρηση των Νέων Μετοχών θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και η ημερομηνία της θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Τράπεζας στην ΕΧΑΕ, μια (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. Κατανομή Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς σε Ιδιώτες Επενδυτές Η κατανομή Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς σε Ιδιώτες Επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης 2/460/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δίδοντας προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής από επενδυτές αυτής της κατηγορίας που αφορούν μέχρι και μετοχές από τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς (στο εξής το «κατά προτεραιότητα όριο»). Ο ανώτατος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που μπορεί να κατανεμηθεί σε κάθε Ιδιώτη Επενδυτή που θα συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το 2% του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περισσότερες από μετοχές. Αν μετά την ανωτέρω κατανομή παραμένουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα τμήματα της εγγραφής τους. Το κατά προτεραιότητα όριο των μετοχών δύναται να αναπροσαρμοστεί αναλογικά προς τα κάτω με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη Δημόσια Προσφορά από Ιδιώτες Επενδυτές. Κατανομή Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές Η κατανομή Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί από το Κύριο Ανάδοχο σε συνεννόηση με την Τράπεζα, συνεκτιμώντας διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά, το μέγεθος της προσφοράς, την εκτιμώμενη χρηματιστηριακή συμπεριφορά εκάστου επενδυτή αυτής της κατηγορίας μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, το είδος εκάστου επενδυτή αυτής της κατηγορίας, ανάλογα με την εκτίμηση του Κυρίου Αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς για το χρονικό ορίζοντα διακράτησης Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, εάν ο επενδυτής αυτής της κατηγορίας είναι υφιστάμενος μέτοχος της Τράπεζας καθώς και η προσφερόμενη τιμή ή τη ζητούμενη ποσότητα και γενικά τη συμβολή των προσφορών εκάστου επενδυτή αυτής της κατηγορίας στη διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των αιτήσεων συμμετοχής των επενδυτών αυτής της κατηγορίας, ενώ ο Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς θα έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιήσει ένα ή οποιοδήποτε συνδυασμό από τα ανωτέρω κριτήρια. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται ανώτατο όριο κατανομής στους Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές. Η καταβολή των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις κατανεμηθείσες μετοχές των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Μαίου 2014, εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως (100%) από Επενδυτές του Ιδιωτικού Τομέα. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά παρέχονται στο κεφάλαιο 4 «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου», ενότητες

9 «Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών» και 4.5 «Γενικά Στοιχεία Κατανομής των Νέων Μετοχών» του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας. Συμμετοχή του ΤΧΣ στην Αύξηση - Δικαίωμα Υπαναχώρησης Εάν η Αύξηση δεν έχει καλυφθεί πλήρως (100%) από Επενδυτές του Ιδιωτικού Τομέα και όλες οι προϋποθέσεις και διαδικασίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 α του Ν. 3864/2010 για την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης προς την Τράπεζα από το ΤΧΣ δεν έχουν εκπληρωθεί και τηρηθεί, αντίστοιχα, μέχρι και την 7 η Μαΐου 2014, η Τράπεζα θα υποβάλει προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ίδια ημερομηνία, συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο η Τράπεζα θα δημοσιεύσει μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005. Μετά την έγκριση και δημοσίευση του συμπληρώματος, οι εγγραφέντες για την απόκτηση Προσφερομένων Μετοχών επενδυτές θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στην ανωτέρω διάταξη. Για την Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 9

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα