Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών. Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/ ) «Ενηµερωτικό δελτίο κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση», 2. Το άρθρο 78, παρ. 1, περίπτ. ζ, του ν. 1969/91 «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», 3. Το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137) «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, ιαρρυθµίσεις στην Έµµεση και Άµεση Φορολογία και άλλες διατάξεις» 4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98/ ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις περιπτώσεις: α) δηµόσιας προσφοράς µετοχών µε εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά, εξαιρουµένης της περίπτωσης δηµόσιας προσφοράς και εισαγωγής µετοχών που προέρχονται από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε παροχή δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, µετόχων, β) δηµόσιας προσφοράς ήδη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά µετοχών και γ) δηµόσιας προσφοράς µετοχών χωρίς εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά. Άρθρο 2 Τρόποι κατανοµής µετοχών 1. Η κατανοµή των µετοχών γίνεται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους, τον οποίο επιλέγει ο εκδότης, ο προσφέρων µέτοχος, και, εφόσον υφίσταται, ο Κύριος 1

2 Ανάδοχος όπως ορίζεται στο άρθρο 1 περ. β) της Υπουργικής Απόφασης 41517/Β.1972/ «Κανονισµός Αναδοχών»: α) µε τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building), όπως περιγράφεται στην παρούσα απόφαση ή β) µε τη διαδικασία ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών µέσω του Συστήµατος Συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Υπηρεσία ΗΒΙΠ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 2. Ειδικά για την περίπτωση της δηµόσιας προσφοράς µετοχών χωρίς εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά, η κατανοµή των µετοχών γίνεται σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της προηγούµενης παραγράφου ή σύµφωνα µε το σύστηµα αναλογικής κατανοµής (pro rata). Άρθρο 3 Κατανοµή µετοχών µε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building) 1. Οι µετοχές που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά χωρίζονται σε δύο τµήµατα. Το ένα τµήµα διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών Ειδικών Επενδυτών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.1 στοιχείο (στ) του ν. 3401/2005, οι οποίοι εγγράφονται για ίδιο λογαριασµό. Το άλλο τµήµα διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών και νοµικών προσώπων, εκτός των Ειδικών Επενδυτών. Το ποσοστό των µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά και αναλογεί σε κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες, δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 30% του συνόλου των προσφερόµενων µετοχών για κάθε κατηγορία επενδυτών. Ο Κύριος Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων µέτοχος τηρεί στοιχεία και ενηµερώνει σχετικά τους επενδυτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον τρόπο διαµόρφωσης της ποσοστιαίας κατανοµής των µετοχών ανά κατηγορία επενδυτών. 2. Για να συµµετάσχουν οι επενδυτές στη δηµόσια προσφορά µετοχών µε εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά ή σε δηµόσια προσφορά ήδη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά µετοχών, πρέπει να διατηρούν Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασµό Αξιών στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ). Οι αριθµοί της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασµού Αξιών πρέπει να σηµειώνονται στην αίτηση συµµετοχής στη δηµόσια προσφορά. 3. Αιτήσεις συµµετοχής για απόκτηση µετοχών γίνονται δεκτές εφόσον είτε έχει καταβληθεί στον Κύριο Ανάδοχο και εφόσον δεν υφίσταται, στον εκδότη ή στον προσφέροντα µέτοχο, σε µετρητά ή µε τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συµµετοχής, είτε έχει δεσµευθεί το ισόποσο της συµµετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασµούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασµούς του άϋλων τίτλων οµολόγων ή εντόκων γραµµατίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή ορίζεται στην Π /ΤΕ/2054/1992 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, έχει δεσµευθεί το προϊόν συµφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συµµετοχή στη δηµόσια προσφορά δεν µπορεί να γίνει µε προσωπική επιταγή, ή µε τη δέσµευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων ή µε την παροχή οποιασδήποτε άλλης µορφής εξασφάλισης όπως εγγυητικών επιστολών, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων κλπ. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µόνο εφόσον οι επενδυτές είναι 2

3 δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασµών βάσει των οποίων εγγράφονται. Ειδικά για τους αλλοδαπούς Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι µπορούν µε ευθύνη τους να δέχονται βεβαιώσεις από τράπεζες που εδρεύουν σε χώρες της Ζώνης Α ότι έχουν δεσµευτεί σε αυτές τα απαιτούµενα για την εγγραφή κεφάλαια σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα. 4. Το ανώτατο όριο εγγραφής ανά επενδυτή δε µπορεί να υπερβαίνει την αξία του συνολικού αριθµού των µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά. 5. Η χρονική διάρκεια των δηµοσίων προσφορών και τήρησης του βιβλίου προσφορών ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. 6. Εφόσον οι µετοχές πρόκειται να εισαχθούν σε οργανωµένη αγορά, κατανέµεται στους επενδυτές αριθµός µετοχών που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθµό µονάδων διαπραγµάτευσης και τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις του κανονισµού του οικείου χρηµατιστηρίου περί διασποράς µετοχών στο ευρύ κοινό. Άρθρο 4 ιαδικασία κατανοµής µετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building) 1. Ο Κύριος Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων µέτοχος, τηρεί το βιβλίο προσφορών και κατανέµει τις µετοχές στους Ειδικούς Επενδυτές. Η κατανοµή των µετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές που συµµετέχουν στο βιβλίο προσφορών γίνεται από τον Κύριο Ανάδοχο και εφόσον δεν υφίσταται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα µέτοχο. Από την κατανοµή των µετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι και οι Σύµβουλοι της συγκεκριµένης προσφοράς, καθώς και οι συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις, εξαιρουµένων των ασφαλιστικών εταιριών, των Ανωνύµων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου καθώς και των Ανωνύµων Εταιριών ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται για λογαριασµό αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται. 2. Ο Κύριος Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων µέτοχος, οφείλει να τηρεί εµπιστευτικά τα στοιχεία που περιέχονται στο βιβλίο προσφορών, µέχρι την ολοκλήρωση της κατανοµής των µετοχών. Για το σκοπό αυτό, προκαθορίζει περιορισµένο αριθµό προσώπων τα οποία έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του βιβλίου προσφορών της δηµόσιας προσφοράς και γνωστοποιεί τα στοιχεία των προσώπων αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο την προηγούµενη ηµέρα του ανοίγµατος του βιβλίου προσφορών. 3. Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (pre-marketing period), ο Κύριος Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων µέτοχος, οφείλει να λαµβάνει ενδεικτικές προσφορές από επαρκή αριθµό Ειδικών Επενδυτών, που να καλύπτουν ευρύ φάσµα της αγοράς, ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσει σύµφωνα µε επαγγελµατικά κριτήρια, την τιµή που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς. 4. Ο Κύριος Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων µέτοχος, προκαθορίζει τα κριτήρια, µε βάση τα οποία θα κατανείµει τις µετοχές και τα οποία µπορεί να είναι ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα. Τα κριτήρια 3

4 κατανοµής της συγκεκριµένης προσφοράς πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια και πληρότητα στο Ενηµερωτικό ελτίο. Το ποσοστό µετοχών που µπορεί να κατανεµηθεί σε κάθε Ειδικό Επενδυτή δεν µπορεί να υπερβεί το 4% του συνόλου των προσφερόµενων µετοχών. Ο Κύριος Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων µέτοχος, πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο τρόπος µε τον οποίο εφάρµοσε τα προαναγγελθέντα κριτήρια προκειµένου να κατανείµει τις µετοχές στους Ειδικούς Επενδυτές. 5. Ο Κύριος Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων µέτοχος, οφείλει να τηρεί και να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι οι εγγραφόµενοι ως Ειδικοί Επενδυτές, οι οποίοι είναι κάτοικοι ή εδρεύουν σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.), πληρούν προϋποθέσεις αντίστοιχες µε αυτές που διέπουν τους Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι είναι κάτοικοι ή εδρεύουν σε κράτη-µέλη της Ε.Ε. Άρθρο 5 ιαδικασία κατανοµής µετοχών σε µη Ειδικούς Επενδυτές κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building) 1. Για το τµήµα των µετοχών που διατίθενται για την ικανοποίηση των εγγραφών των φυσικών ή νοµικών προσώπων που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές, διενεργούνται εγγραφές κατά την ίδια χρονική περίοδο που τηρείται το βιβλίο προσφορών. 2. Για την κατανοµή των µετοχών που προσφέρονται στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α) O συνολικός αριθµός των προσφερόµενων µετοχών στην κατηγορία αυτή των επενδυτών διαιρείται ως εξής: i) µε τον αριθµό στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα της προσφοράς ανέρχονται έως τα ευρώ, ii) µε τον αριθµό στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα της προσφοράς ανέρχονται µεταξύ και ευρώ, iii) µε τον αριθµό στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα της προσφοράς ανέρχονται µεταξύ και ευρώ και iv) µε τον αριθµό ή µε µεγαλύτερο αριθµό που καθορίζεται από τον Κύριο Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, από τον εκδότη ή τον προσφέροντα µέτοχο, στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα της προσφοράς υπερβαίνουν τα ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της προσφοράς υπολογίζονται µε βάση το κατώτατο όριο του εύρους τιµής. β) Το πηλίκο της διαίρεσης στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο πολλαπλάσιο της µονάδας διαπραγµάτευσης. 4

5 γ) Ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα οι εγγραφές για αριθµό µετοχών µέχρι το πηλίκο της παραπάνω διαίρεσης, µετά την στρογγυλοποίηση. δ) Εάν οι διαθέσιµες µετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των εγγραφών σύµφωνα µε τα οριζόµενα υπό (γ) οι µετοχές κατανέµονται από τον Κύριο Ανάδοχο και εφόσον δεν υφίσταται, από τον εκδότη ή τον προσφέροντα µέτοχο, µε µέθοδο που περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο και εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ίση µεταχείριση των επενδυτών (όπως ενδεικτικά, αναλογική ικανοποίηση ή µείωση του ανά επενδυτή κατανεµόµενου αριθµού µετοχών, διενέργεια κλήρωσης, συνδυασµός των ανωτέρω κλπ). ε) Εάν µετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των εγγραφών σύµφωνα µε τα οριζόµενα υπό (γ) παραµένουν αδιάθετες µετοχές, αυτές κατανέµονται στους επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθµό µετοχών µεγαλύτερο του πηλίκου της διαίρεσης (µετά τη στρογγυλοποίηση), αναλογικά, µε βάση το µη ικανοποιηθέν τµήµα της εγγραφής τους. 3. Το ποσοστό µετοχών που µπορεί να κατανεµηθεί σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν είναι Ειδικός Επενδυτής δεν µπορεί να υπερβεί το 2% του συνόλου των προσφερόµενων µετοχών. Άρθρο 6 ικαίωµα µεταφοράς µετοχών Εάν η ζήτηση σε µία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (Ειδικών και µη Ειδικών Επενδυτών) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες µετοχές µεταφέρονται στην κατηγορία µε τη ζήτηση που δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως. Η κατανοµή των µετοχών µεταξύ των επενδυτών της κατηγορίας αυτής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση για κάθε κατηγορία επενδυτών. Άρθρο 7 Προσδιορισµός τελικής τιµής διάθεσης µετοχών 1. Ο Κύριος Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων µέτοχος, καθορίζει το εύρος τιµής διάθεσης των µετοχών, πριν από την έναρξη της δηµόσιας προσφοράς και το αναγράφει στο ενηµερωτικό δελτίο ή το δηµοσιεύει σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3401/2005, το αργότερο την προτεραία της έναρξης της δηµόσιας προσφοράς. Η ανώτατη τιµή του εύρους τιµής δεν µπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 20%. 2. Ο Κύριος Ανάδοχος και εφόσον δεν υφίσταται, ο εκδότης ή ο προσφέρων µέτοχος, καθορίζει την τελική τιµή διάθεσης, εντός του ανακοινωθέντος εύρους τιµής, την γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δηµοσιεύει, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3401/2005, το αργότερο την εποµένη εργάσιµη ηµέρα µετά την ολοκλήρωση της δηµόσιας προσφοράς. 3. Η τελική τιµή διάθεσης δεν µπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος στο οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο όριο του εύρους τιµής. 5

6 4. Εάν ακολουθείται η διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building), η τιµή διάθεσης δεν µπορεί να υπερβαίνει την ανακοινωθείσα τελική τιµή διάθεσης για τους συµµετέχοντες στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Εάν ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, η τιµή διάθεσης καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Άρθρο 8 Παρεκκλίσεις Στις περιπτώσεις προσφοράς µετοχών αποκρατικοποιούµενων επιχειρήσεων, ή εταιριών µε σύνολο ενεργητικού µεγαλύτερο των ευρώ, ή ταυτόχρονων συνδυασµένων προσφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Κυρίου Αναδόχου και εφόσον δεν υφίσταται, του εκδότη ή του προσφέροντος µετόχου, να εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατανοµή κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 9 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από λήψη της. 2. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται οι αποφάσεις 6/306/ και 7/306/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 4. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. O Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Α Αντιπρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα Μέλη 6

7 7

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1944 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 72624/Δ4/12 05 2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ...1 1.1 Οµοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005,

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/505/3.4.2009 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας αναφορικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 257 17 Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3401 Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 23/404/22.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 23/404/22.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 23/404/22.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Σ Κ Ο Π H Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ 27 i. Διεθνής Βιβλιογραφία 27 ii. Ελληνική Βιβλιογραφία 34

Ε Π Ι Σ Κ Ο Π H Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ 27 i. Διεθνής Βιβλιογραφία 27 ii. Ελληνική Βιβλιογραφία 34 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα