ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από και από αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ Λαμβάνοντας υπ όψιν : ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) Την ανάγκη διευκρίνησης των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλονται κατά τη διενέργεια εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ι. Εταιρικές πράξεις εταιριών. Άρθρο 1 Διαδικασία και δικαιολογητικά για την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. των δικαιωμάτων προτίμησης / αποκοπής δικαιώματος που προκύπτουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών / έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου διαπραγματεύσιμο ή μη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. / κοινού ή ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου διαπραγματεύσιμο στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. Για την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. των δικαιωμάτων προτίμησης και την αποκοπή του δικαιώματος απαιτείται η τήρηση από την εταιρία της παρακάτω διαδικασίας κατά τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στάδια. Πρώτο Στάδιο Το πρώτο στάδιο αφορά την έγκριση από το Χ.Α. της ένταξης προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης που παρέχεται εφόσον έχουν υποβληθεί από την εταιρία στο Χ.Α. τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά. Δεύτερο Στάδιο (1) Το δεύτερο στάδιο αφορά την αποκοπή του δικαιώματος και την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Προς τούτο απαιτείται: α) να μην εκκρεμεί η ένταξη μετοχών από προηγούμενη αίτηση, β) να έχει εγκριθεί το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εξαίρεσης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. γ) να έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α., το αργότερο μέχρι την τέταρτη (4 η ) εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων, σχετική ανακοίνωση της εταιρίας. (2) Εάν η αύξηση γίνεται εν όλο ή εν μέρει υπέρ των παλαιών μετόχων, η τιμή έκδοσης δεν μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εκτός εάν παρέχει σχετική δυνατότητα η Γενική Συνέλευση της εταιρίας με ρητή απόφασή της. (3) Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων αρχίζει ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στο πιστωτικό ίδρυμα που ορίζεται προς τούτο. (4) Η αίτηση για την έναρξη της διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων πρέπει να υποβάλλεται από την εταιρία στο Χ.Α. εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων. 1

2 (5) Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων λήγει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησης. Στο διάστημα αυτό επιτρέπεται μόνο η κατάρτιση συναλλαγών Μεθόδου 6-1 και 6-2, με την προϋπόθεση ότι η εκκαθάρισή τους γίνεται το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας λήξης της περιόδου άσκησης. (6) Παράταση της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων επιτρέπεται εφόσον η εταιρία έχει υποβάλει στο Χ.Α. σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του και έχει ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησης. (7) Η εταιρία οφείλει να αποστείλει στο Χ.Α., εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης, ανακοίνωση προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για το ποσοστό κάλυψης της αύξησης από την άσκηση των δικαιωμάτων και την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διάθεσης μέχρι το χρόνο αυτό, η εταιρία οφείλει με νεώτερη ανακοίνωση, που δημοσιεύεται με τον παραπάνω τρόπο, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τη διάθεση τους. Δικαιολογητικά Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Χ.Α. τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση / Επιστολή της εταιρίας σχετικά με την ένταξη των δικαιωμάτων προς διαπραγμάτευση/αποκοπή δικαιώματος καθώς και για την έκδοση κωδικού ISIN και CFI. Στην επιστολή : α) θα βεβαιώνεται ότι έχει υποβληθεί (στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η έγκριση) για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο (εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εξαίρεσης από την υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία). β) θα αναφέρεται : i) εάν στην Γενική Συνέλευση υπάρχει πρόβλεψη εφαρμογής του άρθρου 13 α του Ν.2190/20 ή έχουν αναφερθεί δεσμεύσεις για την κάλυψη αδιάθετων μετοχών σε περίπτωση μερικής κάλυψης και ii) εάν στην Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λήφθηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. 2. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας στην οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή η έκδοση του ομολογιακού δανείου. 3. Για τις ημεδαπές εταιρίες, επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής και η καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού, που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Για τις αλλοδαπές εταιρίες, επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τη διέπει. Εφόσον πρόκειται για έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αποδεικτικό καταχώρησης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ. 1 Η εταιρία υποχρεούται να έχει αποστείλει στο ΧΑ δύο (2) αντίγραφα του εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου σε φυσική μορφή και αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή για τη δημοσιοποίησή του από την ιστοσελίδα του ΧΑ το αργότερο την τελευταία εργάσιμη πριν την ημέρα έναρξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Άρθρο 2 1 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 2

3 Διαδικασία και δικαιολογητικά για την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. συμπληρωματικής σειράς μετοχών που προκύπτουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (1) Η έγκριση από το Χ.Α. της ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών παρέχεται εφόσον: α) έχουν υποβληθεί από την εταιρία τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά β) υφίσταται, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, επαρκής διασπορά, σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας. (2) Το αρμόδιο όργανο του ΧΑ εγκρίνει την ένταξη προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρίας, εφόσον η εταιρία διαθέτει μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου επαρκή διασπορά των μετοχών της, σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας. i) Η διασπορά κρίνεται επαρκής για την Κατηγορία στην οποία έχει εισαχθεί η εταιρία, σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί, με βάση το ποσοστό που κατανέμεται ή είναι κατανεμημένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό και τον αριθμό των προσώπων στα οποία κατανέμονται ή είναι κατανεμημένες οι μετοχές. ii) Για την επάρκεια της διασποράς στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνονται αναγκαίως υπ όψιν τα ίδια ποσοτικά κριτήρια διασποράς που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΝ.Α., αλλά η επάρκεια της διασποράς εκτιμάται κατά περίπτωση λαμβανομένων υπόψη και των δεδομένων που έχουν προκύψει από τη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας. Εάν κατά την εξέταση της διασποράς διαπιστωθεί ότι η εταιρία δεν έχει επαρκή διασπορά των μετοχών της στο ευρύ επενδυτικό κοινό, παρέχεται χρονική προθεσμία 45 ημερών για την επίτευξη διασποράς τουλάχιστον 10% σε μετόχους όπου ο καθένας κατέχει ποσοστό μικρότερο του 5%. 2 (3) Τα δικαιολογητικά για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών πρέπει να υποβάλλονται από την εταιρία στο Χ.Α. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της τελικής κάλυψης. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13 α του κ.ν. 2190/1920, η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του σχετικού για το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 3 (4) Η εταιρία οφείλει να εντάξει τις νέες μετοχές προς διαπραγμάτευση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγκριση ένταξης από το Χ.Α. (5) Για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών απαιτείται η εταιρία να έχει αποστείλει σχετική ανακοίνωση με την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης, προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Χ.Α., το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας αυτής. Δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από την εταιρία προκειμένου να εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του ΧΑ η ένταξη προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρίας, είναι τα ακόλουθα: 1. Αίτηση/ επιστολή της εταιρίας για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Η επιστολή συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησής της και επιπλέον, για μεν τις ημεδαπές εταιρίες, από αντίστοιχο ΦΕΚ, για δε τις αλλοδαπές, από αντίστοιχο αποδεικτικό δημοσιότητας (ισχύος) της σχετικής εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην 2 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 3 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 3

4 εκπροσώπηση από την τελευταία φορά που ενημέρωσε το Χ.Α., θα προσκομίζεται ανάλογη βεβαίωση από την εταιρία. 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρίας που να πιστοποιεί την ολοσχερή καταβολή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου (μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο). Σε περίπτωση που διατέθηκαν μετοχές σε τρίτους μετά το πέρας της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων, προσκομίζεται η σχετική απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας. 3. Βεβαίωση τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ότι έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό, στο όνομα της εταιρίας το συνολικό ποσό της αύξησης κεφαλαίου. 4. Επιστολή της εταιρίας με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Χ.Α. και την Ε.Χ.Α.Ε. 5. Επιστολή της εταιρίας στην οποία θα αναφέρονται : i) Ο συνολικός αριθμός των επενδυτών που έλαβαν μέρος στην αύξηση, ii) Ο αριθμός των δικαιωμάτων που άσκησαν οι μέτοχοι >5% και iii) πίνακας με τη μετοχική σύνθεση της εταιρίας (παρουσίαση μετόχων >5%) όπως διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου Στην περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προσκομίζονται επιπλέον: α) επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Γ.Σ. του αρμοδίου οργάνου που αποφάσισε την προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέχρι του ποσού της κάλυψης και την αντίστοιχη τροποποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων και β) i) για τις ημεδαπές εταιρίες αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής και της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του άρθρου που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν 2190/20, ii) για τις αλλοδαπές εταιρίες,επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τη διέπει Αρχείο Κατανομής και Αναλυτική Ενάριθμη Μηχανογραφική Κατάσταση των μετόχων και μετοχών της εταιρίας, υπογεγραμμένη υπό ημεροχρονολογία από τους νομίμους εκπροσώπους της (το αρχείο προσκομίζεται εγκαίρως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άϋλων Τίτλων) και βεβαίωση της εταιρίας υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους της ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω κατάσταση, συμπίπτουν απόλυτα με το αρχείο κατανομής που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άϋλων Τίτλων. Άρθρο 3 Διαδικασία και δικαιολογητικά για την ένταξη προς διαπραγμάτευση ομολογιών στην ΕΝ.Α. Α. Διαδικασία Η διαδικασία που προβλέπεται στα προηγούμενα άρθρα ισχύει αναλογικά και για την ένταξη προς διαπραγμάτευση δικαιωμάτων και ομολογιών από έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, καθώς και για την έκδοση άλλης κατηγορίας ομολογιακού δανείου διαπραγματεύσιμου στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. Β. Χρονικοί περιορισμοί 4 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 5 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 4

5 Οι χρονικοί περιορισμού των προηγούμενων άρθρων ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου διαπραγματεύσιμου στην ΕΝ.Α.του Χ.Α. Γ. Δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από την εταιρία προκειμένου να εγκριθεί από το Χ.Α. η ένταξη προς διαπραγμάτευση των ομολογιών της εταιρίας είναι τα ακόλουθα : 1. Αίτηση / επιστολή της εταιρίας για την ένταξη των ομολογιών προς διαπραγμάτευση και την έκδοση κωδικού ISIN και CFI. Η επιστολή συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησής της και επιπλέον, για μεν της ημεδαπές εταιρίες, από αντίστοιχο ΦΕΚ, για δε τις αλλοδαπές, από αντίστοιχο αποδεικτικό δημοσιότητας (ισχύος) της σχετικής εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην εκπροσώπηση από την τελευταία φορά που ενημέρωσε το Χ.Α., θα προσκομίζεται ανάλογη βεβαίωση από την εταιρία. 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρίας που να πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου. Σε περίπτωση που διατέθηκαν ομολογίες σε τρίτους, προσκομίζεται η σχετική απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας. 3. Βεβαίωση της τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ότι έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό, στο όνομα της εταιρίας το συνολικό ποσό έκδοσης του ομολογιακού δανείου. 4. Επιστολή της εταιρίας προς το Χ.Α. με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Χ.Α. και την Ε.Χ.Α.Ε. (όπου απαιτείται). 5. Αντίγραφο εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου από την Αρμόδια Αρχή ή του εντύπου του άρθρου 4 ν. 3401/2005 (όπου απαιτείται). 6. Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας που αποφάσισε την έκδοση του ομολογιακού δανείου. 7. Για τις ημεδαπές εταιρίες,επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής και της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού, που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (όπου απαιτείται). Για τις αλλοδαπές εταιρίες,επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τη διέπει Αρχείο Κατανομής και Αναλυτική Ενάριθμη Μηχανογραφική Κατάσταση των ομολογιούχων δανειστών και ομολογιών της εταιρίας, υπογεγραμμένη υπό ημεροχρονολογία από τους νομίμους εκπροσώπους της. (το αρχείο προσκομίζεται εγκαίρως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άϋλων Τίτλων) και βεβαίωση της εταιρίας υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους της ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω κατάσταση, συμπίπτουν απόλυτα με το αρχείο κατανομής που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άϋλων Τίτλων. Άρθρο 4 7 Διαδικασία και Δικαιολογητικά ένταξης προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. συμπληρωματικής σειράς μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας 6 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 7 Το άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 5

6 Για την ένταξη προς διαπραγμάτευση μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία συγχώνευσης με απορρόφηση, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας απαιτείται η τήρηση από την εταιρία της παρακάτω διαδικασίας κατά τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στάδια. Πρώτο Στάδιο Το πρώτο στάδιο αφορά την έγκριση από το Χ.Α. της ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Προς τούτο απαιτείται: α) να έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού και γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έντυπο του ν. 3401/2005, (όπου απαιτείται) β) να έχουν υποβληθεί από την εταιρία στο Χ.Α. τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πρώτη διάθεση στο κοινό του παραπάνω εντύπου (όπου απαιτείται) γ) να υφίσταται, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, επαρκής διασπορά των μετοχών της εταιρίας σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας. i) Η διασπορά κρίνεται επαρκής για την Κατηγορία στην οποία έχει εισαχθεί η εταιρία, σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί, με βάση το ποσοστό που κατανέμεται ή είναι κατανεμημένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό και τον αριθμό των προσώπων στα οποία κατανέμονται ή είναι κατανεμημένες οι μετοχές. ii) Για την επάρκεια της διασποράς στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνονται αναγκαίως υπ όψιν τα ίδια ποσοτικά κριτήρια διασποράς που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΝ.Α., αλλά η επάρκεια της διασποράς εκτιμάται κατά περίπτωση λαμβανομένων υπόψη και των δεδομένων που έχουν προκύψει από τη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας. iii) Εάν κατά την εξέταση της διασποράς διαπιστωθεί ότι η εταιρία δεν έχει επαρκή διασπορά των μετοχών της στο ευρύ επενδυτικό κοινό, παρέχεται χρονική προθεσμία 45 ημερών για την επίτευξη διασποράς τουλάχιστον 10% σε μετόχους όπου ο καθένας κατέχει ποσοστό <5%. Δεύτερο Στάδιο (1) Το δεύτερο στάδιο αφορά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Η προσαρμογή της τιμής της μετοχής της εταιρίας ως απορροφώσας εταιρίας, εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης. Για την έναρξη απαιτείται: α) να έχει υποβληθεί στο Χ.Α. η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας και την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ. Από την επομένη της καταχώρησης, οι μετοχές της απορροφώμενης εταιρίας, εφόσον είναι εισηγμένη στην ΕΝ.Α., παύουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Στις περιπτώσεις που λόγω της διακοπής διαπραγμάτευσης των μετοχών της απορροφώμενης εταιρίας δεν εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των μετόχων, μπορεί να παύσει η διαπραγμάτευση και των μετοχών της εταιρίας ως απορροφώσας εταιρίας μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης των νέων μετοχών στις μερίδες των επενδυτών. β) να έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, σχετική ανακοίνωση της εταιρίας. (2) Στις περιπτώσεις συνδυασμένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση και έκδοσης δωρεάν μετοχών, προκειμένου να αποκοπεί το δικαίωμα των δωρεάν μετοχών απαιτείται να έχει υποβληθεί στο Χ.Α.: i) η έγκριση της αρμόδιας αρχής και η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας και ii) να έχει δημοσιευτεί ενημερωτικό δελτίο, εφόσον απαιτείται ή να έχει τεθεί στην διάθεση του κοινού και γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έντυπο του ν. 3401/2005. (3) Η εταιρία οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών (α)το αργότερο την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα έγκρισης της ένταξης διαπραγμάτευσης, εφόσον για τη συγκεκριμένη συγχώνευση ταυτίζεται η ημερομηνία αποκοπής με την ημερομηνία ένταξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, και (β) την τέταρτη (4 η ) ή πέμπτη (5 η ) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος / παύσης διαπραγμάτευσης, εφόσον για τη συγκεκριμένη συγχώνευση διαφέρει 6

7 η ημερομηνία αποκοπής / παύσης διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία ένταξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Δικαιολογητικά Για την έγκριση της ένταξης προς διαπραγμάτευση των μετοχών που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας, η εταιρία υποβάλει στο Χρηματιστήριο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση / Επιστολή της εταιρίας για την ένταξη των μετοχών προς διαπραγμάτευση που προέκυψαν από μία εκ των προαναφερομένων περιπτώσεων ΑΜΚ και την έκδοση κωδικού ISIN και CFI. Η επιστολή συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησής της και επιπλέον, για μεν της ημεδαπές εταιρίες, από αντίστοιχο ΦΕΚ, για δε τις αλλοδαπές, από αντίστοιχο αποδεικτικό δημοσιότητας (ισχύος) της σχετικής εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην εκπροσώπηση από την τελευταία φορά που ενημέρωσε το Χ.Α., θα προσκομίζεται ανάλογη βεβαίωση από την εταιρία. Στην επιστολή : α)θα παρατίθεται πίνακας της μετοχικής σύνθεσης της εταιρίας από τον οποίο θα προκύπτει η μετοχική της σύνθεση (μέτοχοι με ποσοστό >5%) πριν και μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης. β) Σε περίπτωση συγχώνευσης εταιριών με ακύρωση μετοχών θα πρέπει να γνωστοποιείται η Μερίδα της απορροφώσας στην οποία βρίσκονται οι μετοχές προς ακύρωση, η Μερίδα της απορροφώμενης και η ποσότητα προς ακύρωση (Οι μετοχές προς ακύρωση πρέπει να έχουν μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό τουλάχιστον ως την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της απορροφώμενης). 2. Επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που αποφάσισαν την έγκριση της συγχώνευσης και σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω αναδοχής κλάδου πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων της αποκτώσας και της αποσχίζουσας εταιρίας που αποφάσισαν την απορρόφηση και απόσχιση του κλάδου. 3. α) Φύλλα φορολογικού ελέγχου ή φορολογικά πιστοποιητικά για τις μη εισηγμένες απορροφώμενες εταιρίες για τις ανέλεγκτες χρήσεις συμπεριλαμβανομένου και του ισολογισμού μετασχηματισμού. β) Φύλλα φορολογικού ελέγχου ή φορολογικά πιστοποιητικά για τις εταιρίες που περιλαμβάνονται άμεσα ή έμμεσα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσεως της μη εισηγμένης απορροφώμενης εταιρίας και υφίστανται ως συμμετοχές της κατά τον ισολογισμό μετασχηματισμού. γ) Ειδική έκθεση από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο διεθνούς κύρους για τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις εταιριών που ενοποιούνται από την μη εισηγμένη εταιρία και δεν εδρεύουν στην Ελλάδα. 4. Στις περιπτώσεις που λόγω αναδοχής κλάδου περιέχονται στην εισηγμένη εταιρία και μη εισηγμένες εταιρίες, πρέπει να έχουν υποβληθεί φύλλα φορολογικού ελέγχου ή φορολογικά πιστοποιητικά όπου θα προκύπτει ότι έχουν ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις για τις οποίες κατά τον χρόνο εισφοράς έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις. Ειδική έκθεση από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο διεθνούς κύρους για τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις εταιριών που περιέρχονται στην αποκτώσα από την μη εισηγμένη εταιρία και δεν εδρεύουν στην Ελλάδα. 5. Επιστολή της εταιρίας με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Χ.Α. και την Ε.Χ.Α.Ε. 7

8 6. Εφόσον απαιτείται, αρχείο κατανομής και αναλυτική ενάριθμη μηχανογραφική κατάσταση των μετόχων και μετοχών της εταιρίας, υπογεγραμμένη υπό ημεροχρονολογία από τους νομίμους εκπροσώπους της (το αρχείο προσκομίζεται εγκαίρως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άϋλων Τίτλων) και βεβαίωση της εταιρίας υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους της ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω κατάσταση συμπίπτουν απόλυτα με το αντίστοιχο αρχείο κατανομής που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άϋλων Τίτλων. Για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών η εταιρία προσκομίζει: 1. Για τις ημεδαπές εταιρίες, επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής και της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας/αποκτώσας εταιρίας και, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω αναδοχής κλάδου, επικυρωμένα αντίγραφα των ανακοινώσεων της αρμόδιας αρχής για τη δημοσίευση των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της αποσχίζουσας και της αποκτώσας εταιρίας που αποφάσισαν την απόσχιση του κλάδου και την απορρόφηση του. Για τις αλλοδαπές εταιρίες, επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων της εταιρίας (απορροφώσας/αποκτώσας εταιρίας) και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών της εταιρίας αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού του ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τη διέπει, και, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω αναδοχής κλάδου, επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών ανακοινώσεων των ως άνω αρμοδίων αρχών ή φορέων για τη δημοσίευση των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας (αποσχίζουσας/αποκτώσας εταιρίας) που αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου και την απορρόφηση του ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού του, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τη διέπει. Άρθρο 5 Διαδικασία και Δικαιολογητικά φακέλου για την έγκριση της αίτησης επαναδιαπραγμάτευσης και εισαγωγής συμπληρωματικής σειράς μετοχών 1) Επαναδιαπραγμάτευση μετοχών εταιριών υπό αναστολή χωρίς εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών Α. Διαδικασία 1. Εφόσον η εταιρία δεν έχει προβεί κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αναστολή σε εταιρικές πράξεις για τις οποίες προβλέπεται η έκδοση και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου ή εντύπου που προβλέπεται στο αρθρ. 4 του ν. 3401/2005, για την εξέταση του αιτήματος επαναδιαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α) Η εταιρία να εμφανίζει θετική καθαρή θέση, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, σύμφωνα με τις τελευταίες, πριν την εξέταση της αίτησης επαναδιαπραγμάτευσης ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. β) Ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης / ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή που συνοδεύει τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να είναι με σύμφωνη γνώμη. γ) Η εταιρία να μην έχει ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς τρίτους. δ) Να έχει υποβληθεί στο ΧΑ Πληροφοριακό Σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων. 8

9 2. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο του Πληροφοριακού Σημειώματος θα βεβαιώνεται ότι η νομική κατάσταση της εταιρίας και των εταιρικών πράξεων κατά την περίοδο της αναστολής είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς που υπόκεινται. Επίσης θα πρέπει να παρουσιάζονται η τρέχουσα δραστηριότητα της εταιρίας και οι ενέργειες που προέβη για την εξάλειψη των λόγων αναστολής. Το Χ.Α. μπορεί να εξαρτήσει την έγκριση του αιτήματος για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας από οποιονδήποτε ειδικό όρο που κατά την κρίση του επιβάλλεται για το συμφέρον των επενδυτών ή την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον οποίο ανακοινώνει στην εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο για τον οποίο ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών. 3. Το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών πρέπει να έχει επιτευχθεί επαρκής διασπορά. Για την επάρκεια της διασποράς στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνονται αναγκαίως υπ όψιν τα ίδια ποσοτικά κριτήρια διασποράς που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΝ.Α., αλλά η επάρκεια της διασποράς εκτιμάται κατά περίπτωση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να ζητείται να δεσμευθεί η εταιρία ότι θα υποβάλλει στο Χ.Α. βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται το ποσοστό που κατέχουν συνολικά οι βασικοί της μέτοχοι, προκειμένου να εκτιμηθεί από το Χ.Α. η ύπαρξη της επαρκούς διασποράς. Β. Δικαιολογητικά Κατά την υποβολή φακέλου η εταιρία, υποχρεούται να υποβάλει στο Χ.Α τα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση / Επιστολή της εταιρίας / Συμβούλου στην οποία : ακόλουθα α) βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις επαναδιαπραγμάτευσης για τους όρους και προϋποθέσεις επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών εταιριών που έχουν τεθεί υπό αναστολή β) βεβαιώνει ότι όλα τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα είναι ακριβής μεταφορά από τις οικονομικές λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας. β) προσδιορίζει τον εκπρόσωπο της εταιρίας και του συμβούλου που τη δεσμεύει στην επικοινωνία της με το Χ.Α. για τον συγκεκριμένο φάκελο. 2. Τις τελευταίες πριν την εξέταση της επαναδιαπραγμάτευσης δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, τις επεξηγηματικές σημειώσεις και την έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή, ή την έκθεση ελέγχου. 3. Βεβαίωση ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς τρίτους. 4. Επιστολή της εταιρίας με την οποία βεβαιώνεται ότι η νομική της κατάσταση είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, ιδίως όσον αφορά την ίδρυση και καταστατική της λειτουργία. 5. Επιστολή υπογεγραμμένη από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας με την οποία δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Σημειώματος. 6. Τρία (3) αντίγραφα του Πληροφοριακού Σημειώματος. 7. Βεβαίωση της εταιρίας από την οποία θα προκύπτει το ποσοστό που κατέχουν συνολικά οι βασικοί μέτοχοι (παρουσίαση μετόχων >5%) προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της ύπαρξης επαρκούς διασποράς. 2) Επαναδιαπραγμάτευση μετοχών εταιριών που έχουν τεθεί σε αναστολή και αίτηση εισαγωγής μετοχών που έχουν προκύψει από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της αναστολής Α. Διαδικασία Εφόσον η εταιρία έχει προβεί κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αναστολή σε εταιρικές πράξεις για τις οποίες προβλέπεται η έκδοση και έγκριση από την Ε.Κ Ενημερωτικού Δελτίου ή εντύπου που προβλέπεται στο αρ. 4 του ν. 3401/2005, το αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας θα εξετάζεται από το ΧΑ μετά την έγκριση από την 9

10 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του σχετικού ενημερωτικού δελτίου (ή του παραπάνω εντύπου), από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η πλήρωση των κριτηρίων που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα 1 του ιδίου άρθρου. Β. Δικαιολογητικά 1. Αίτηση της εταιρίας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι: α) Έχει εγκριθεί από την ΕΚ Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον απαιτείται, ή έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΚ πληροφοριακό έγγραφο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 για τις νέες σειρές που εκδόθηκαν κατά την περίοδο αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η πλήρωση των κριτηρίων που αναφέρονται στον Κανονισμό της ΕΝ.Α. του Χ.Α.. β) Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις επαναδιαπραγμάτευσης για τους όρους και προϋποθέσεις επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών εταιριών που έχουν τεθεί υπό αναστολή γ) προσδιορίζει τον εκπρόσωπο της εταιρίας που τη δεσμεύει στην επικοινωνία της με το Χ.Α. για το συγκεκριμένο φάκελο. 2. Τις τελευταίες πριν την εξέταση της επαναδιαπραγμάτευσης δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, τις επεξηγηματικές σημειώσεις και την έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή, ή την έκθεση ελέγχου. 3. Βεβαίωση ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς τρίτους. 4. Βεβαίωση της εταιρίας από την οποία θα προκύπτει το ποσοστό που κατέχουν συνολικά οι βασικοί μέτοχοι (παρουσίαση μετόχων >5%) προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτίμηση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της ύπαρξης επαρκούς διασποράς. Άρθρο 6 Διαδικασία και Δικαιολογητικά για την έναρξη επαναδιαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών. Α. Διαδικασία Το ΔΣ του ΧΑ αποφασίζει επί του αιτήματος της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την πλήρωση των κριτηρίων που περιγράφονται στο άρθρο 5 και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχετικό πληροφοριακό σημείωμα (ή ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από την ΕΚ). Β. Χρονικοί περιορισμοί Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος επαναδιαπραγμάτευσης, η έναρξη επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας πραγματοποιείται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εγκρίσεως από το Χ.Α. της επαναδιαπραγμάτευσης και της ένταξης προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της. Γ. Δικαιολογητικά Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Χ.Α. τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1. Επιστολή στην οποία θα: 1.1) βεβαιώνεται ότι το Ενημερωτικό Δελτίο /Πληροφοριακό Σημείωμα / Έντυπο έχει διανεμηθεί και βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού (όπου απαιτείται) 1.2) ορίζεται η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. Η σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται έγκαιρα, έτσι ώστε να δημοσιευθεί το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. 1.3) γνωστοποιείται η τιμή έναρξης επαναδιαπραγμάτευσης των κατηγοριών μετοχών που εισάγονται. 1.4) γνωστοποιείται ότι δεν υφίστανται άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Χ.Α. και την Ε.Χ.Α.Ε.. 2. Αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου / Πληροφοριακού Σημειώματος / Εντύπου (όπου απαιτείται) σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, υπογεγραμμένο από το Σύμβουλο καθώς και τον εκπρόσωπο της εταιρίας. 10

11 3. Εφόσον απαιτείται, αρχείο κατανομής και αναλυτική ενάριθμη μηχανογραφική κατάσταση των μετόχων και μετοχών της εταιρίας, υπογεγραμμένη υπό ημεροχρονολογία από τους νομίμους εκπροσώπους της (το αρχείο προσκομίζεται εγκαίρως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άϋλων Τίτλων) και βεβαίωση της εταιρίας υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους της ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω κατάσταση συμπίπτουν απόλυτα με το αντίστοιχο αρχείο κατανομής που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άϋλων Τίτλων. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται στο Χ.Α. το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας.» Άρθρο 7 Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έγκριση από το Χ.Α. ένταξης προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μη διανεμηθέντων κερδών Για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των νέων δωρεάν μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μη διανεμηθέντων κερδών απαιτείται η τήρηση από την εταιρία της παρακάτω διαδικασίας κατά τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στάδια. Πρώτο Στάδιο (1) Το πρώτο στάδιο αφορά την έγκριση από το Χ.Α. της ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Η έγκριση ένταξης προηγείται χρονικά της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής. (2) Για την έγκριση ένταξης απαιτείται: α) να έχει καταστεί διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έντυπο του ν. 3401/2005 (όπου απαιτείται) β) να έχουν υποβληθεί από την εταιρία στο Χ.Α. τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Δεύτερο Στάδιο (1) Το δεύτερο στάδιο αφορά την αποκοπή του δικαιώματος και την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Προς τούτο απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α., το αργότερο την τέταρτη (4 η ) εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων, σχετική ανακοίνωση της εταιρίας. (2) Η προσαρμογή της τιμής της μετοχής λόγω αποκοπής του δικαιώματος γίνεται την πρώτη (1 η ) ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα. (3) Η εταιρία οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μεταξύ της τέταρτης (4 ης ) και έκτης (6 ης ) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία έγκρισης της ένταξης προς διαπραγμάτευση. Τρίτο Στάδιο Το τρίτο στάδιο αφορά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Η εταιρία οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών το αργότερο την τρίτη (3 η ) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων. Δικαιολογητικά 1. Επιστολή της εταιρίας με την οποία αιτείται την έγκριση ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και ορίζεται η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, προσκομίζοντας και ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησής της και επιπλέον, για μεν τις ημεδαπές εταιρίες, από αντίστοιχο ΦΕΚ, για δε τις αλλοδαπές, 11

12 από αντίστοιχο αποδεικτικό δημοσιότητας (ισχύος) της σχετικής εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην εκπροσώπηση της εταιρίας από την τελευταία φορά που ενημέρωσε το Χ.Α., θα προσκομίζεται ανάλογη βεβαίωση της. 2. Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας κατά την οποία ελήφθη η απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 3. Για τις ημεδαπές εταιρίες, επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής και της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού, που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (όπου απαιτείται). Για τις αλλοδαπές εταιρίες, επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τη διέπει Σχέδιο ανακοίνωσης της εταιρίας προς το Χ.Α. για την ημερομηνία αποκοπής και ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. 5. Επιστολή της εταιρίας με την οποία θα γνωστοποιεί ότι δεν υφίστανται άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς το Χ.Α. και την Ε.Χ.Α.Ε. (όπου απαιτείται). Άρθρο 8 9 Διαδικασία και Δικαιολογητικά για την έγκριση από το Χ.Α. της ένταξης προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών από μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής (split / reverse split) Για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των νέων δωρεάν μετοχών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής με διάσπαση (split) ή συνένωση (reverse split) μετοχών απαιτείται η τήρηση από την εταιρία της παρακάτω διαδικασίας κατά τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στάδια. Πρώτο Στάδιο Το πρώτο στάδιο αφορά την έγκριση από το Χ.Α. της ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Η έγκριση ένταξης προηγείται χρονικά της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής. Για την έγκριση ένταξης απαιτείται να έχουν υποβληθεί από την εταιρία στο Χ.Α. τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Δεύτερο Στάδιο (1) Το δεύτερο στάδιο αφορά: α) εάν πρόκειται για περίπτωση διάσπασης μετοχής (split), την αποκοπή του δικαιώματος και την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, β) εάν πρόκειται για περίπτωση συνένωσης μετοχών (reverse split), την προσωρινή παύση της διαπραγμάτευσης της μετοχής. Προς τούτο απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α., το αργότερο την πέμπτη (5 η ) εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων, σχετική ανακοίνωση της εταιρίας. (2) Η προσαρμογή της τιμής της μετοχής λόγω αποκοπής του δικαιώματος γίνεται την πρώτη (1 η ) ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα. (3) Η εταιρία οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων την πέμπτη (5 η ) ή την έκτη (6 η ) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της ένταξης προς διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση reverse split η προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών πραγματοποιείται την τρίτη (3 η ) ή την τέταρτη (4 η ) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έκρισης ένταξης. 8 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 9 Το άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 12

13 Τρίτο Στάδιο Το τρίτο στάδιο αφορά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Η εταιρία οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών από την πρώτη μέχρι και την τρίτη (3 η ) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων Δικαιολογητικά 1. Eπιστολή της εταιρίας με την οποία αιτείται η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών και ορίζεται η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, προσκομίζοντας και ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησής της και επιπλέον, για μεν τις ημεδαπές εταιρίες, από αντίστοιχο ΦΕΚ, για δε τις αλλοδαπές, από αντίστοιχο αποδεικτικό δημοσιότητας (ισχύος) της σχετικής εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην εκπροσώπηση της εταιρίας από την τελευταία φορά που ενημέρωσε το Χ.Α., θα προσκομίζεται ανάλογη βεβαίωσή της. Στις περιπτώσεις reverse split, ορίζεται επιπρόσθετα η ημερομηνία τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης των μετοχών. 2. Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας κατά την οποία ελήφθη η απόφαση του split ή reverse split μετοχών. 3. Έγκριση της αρμόδιας αρχής και αντίστοιχη καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας. 4. Σχέδιο ανακοίνωσης της εταιρίας προς το Χ.Α. για την ημερομηνία αποκοπής (ή προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης, στην περίπτωση του reverse split μετοχών) και ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. 5. Επιστολή της εταιρίας με την οποία θα γνωστοποιεί ότι δεν υφίστανται άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς το Χ.Α. και την Ε.Χ.Α.Ε. (όπου απαιτείται). Άρθρο 9 10 Διαδικασία και δικαιολογητικά προς ενημέρωση του Χ.Α. για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας με μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής / για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους Για την μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, χωρίς έκδοση νέων μετοχών, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, απαιτείται η τήρηση από την εταιρία της παρακάτω διαδικασίας κατά τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στάδια. Πρώτο Στάδιο Το πρώτο στάδιο αφορά την ενημέρωση του Χ.Α. για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Για την ενημέρωση του Χ.Α. απαιτείται να έχουν υποβληθεί από την εταιρία στο Χ.Α. τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας ή άλλη προθεσμία που ορίζεται από το Χ.Α. με Απόφασή του. Δεύτερο Στάδιο (1) Το δεύτερο στάδιο αφορά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία και, σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, την αποκοπή του σχετικού δικαιώματος και την προσαρμογή της τιμής. Προς 10 Το άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 13

14 τούτο απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α., το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης με τη νέα ονομαστική αξία, σχετική ανακοίνωση της εταιρίας. (2) Η εταιρία οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία μεταξύ της δεύτερης (2 ης ) και της τέταρτης (4 ης ) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία ενημέρωσης του Χ.Α. και, σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μεταξύ της τέταρτης (4 ης ) και της έκτης (6 ης ) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία ενημέρωσης του Χ.Α. (3) Για την επιστροφή κεφαλαίου ακολουθείται κατ αντιστοιχία η διαδικασία για την πληρωμή του μερίσματος, όπως αυτή προσδιορίζεται στα οικεία άρθρα του Κανονισμού της ΕΝ.Α.. Δικαιολογητικά 1. Επιστολή της εταιρίας με την οποία ζητείται η μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ορίζεται η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία. Στην περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, ορίζεται επιπλέον η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 2. Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με θέμα Πιστοποίηση Καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (όπου απαιτείται). 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας κατά την οποία ελήφθη η απόφαση της μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. 4. Για τις ημεδαπές εταιρίες, επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της Αρμόδιας αρχής και της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού, που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (όπου απαιτείται). Για τις αλλοδαπές εταιρίες, επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τη διέπει. 5. Σχέδιο ανακοίνωσης της εταιρίας προς το Χ.Α. για την ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής της (και την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου, στην αντίστοιχη περίπτωση), προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Άρθρο Δικαιολογητικά για την έγκριση του Χ.Α. για την ένταξη προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών που προκύπτουν από: α) μετατροπή ομολογιών σε μετοχές, β) άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), γ) επανεπένδυση (χρηματικής διανομής) (reinvestment plan) Για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών λόγω μετατροπής ομολογιών και γενικότερα χρεογράφων ή άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) απαιτείται η τήρηση από την εταιρία της παρακάτω διαδικασίας κατά τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στάδια. 11 Το άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 14

15 Πρώτο Στάδιο (1) Το πρώτο στάδιο αφορά την έγκριση από το Χ.Α. της ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Η έγκριση ένταξης προηγείται χρονικά της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής. (2) Για την έγκριση ένταξης απαιτείται: α) εάν πρόκειται για ένταξη μετοχών λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, να έχει καταστεί διαθέσιμο στο κοινό και γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έντυπο του ν. 3401/2005,(όπου απαιτείται) β) να έχουν υποβληθεί από την εταιρία στο Χ.Α. τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά εντός είκοσι (20) ημερών, για μεν την περίπτωση μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, από την λήξης της σχετικής περιόδου μετατροπής, ημερομηνία για την περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων stock options, από την ημερομηνία λήξης της σχετικής περιόδου άσκησης και για την περίπτωση επανεπένδυσης χρηματικής διανομής, από την ημερομηνία λήξης του χρονικού διαστήματος που ορίζεται για τις αιτήσεις μετόχων για απόδοση της χρηματικής διανομής σε μετοχές. Δεύτερο Στάδιο (1) Το δεύτερο στάδιο αφορά την προσαρμογή της τιμής της μετοχής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Προς τούτο απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α., το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης, σχετική ανακοίνωση. (2) Η εταιρία οφείλει να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών το αργότερο την πέμπτη (5 η ) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα έγκρισης της ένταξης διαπραγμάτευσης. Δικαιολογητικά 1. Eπιστολή της εταιρίας με την οποία αιτείται την έγκριση ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και ορίζεται η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Η επιστολή συνοδεύεται και από ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησής της και επιπλέον, για μεν τις ημεδαπές εταιρίες, από αντίστοιχο ΦΕΚ, για δε τις αλλοδαπές, από αντίστοιχο αποδεικτικό δημοσιότητας (ισχύος) της σχετικής εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην εκπροσώπηση της εταιρίας από την τελευταία φορά που ενημέρωσε το Χ.Α., θα προσκομίζεται ανάλογη βεβαίωση 2. Επιστολή της εταιρίας προς το Χ.Α. στην οποία θα αναγράφεται το εκάστοτε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές/άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) / αιτήσεων μετόχων για απόδοση της χρηματικής διανομής σε μετοχές, το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων από την μετατροπή/άσκηση/επανεπένδυση, η τιμή διάθεσης/μετατροπής, το ποσοστό των νέων μετοχών προς εισαγωγή στο Χ.Α. ως προς το σύνολο των εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρίας, καθώς επίσης το ποσοστό του συνόλου των μετοχών που έχουν εισαχθεί από την άσκηση δικαιωμάτων (stock option), συμπεριλαμβανομένων και των προς εισαγωγή μετοχών προς το σύνολο των εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρίας. 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με το οποίο πιστοποιείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από μετατροπή ομολογιών / άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) / επανεπένδυσηχρηματικής διανομής. 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου / 15

16 διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) / επανεπένδυσης χρηματικής διανομής, καθώς επίσης και κάθε μεταγενέστερου Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω αποφάσεις. 5. Για τις ημεδαπές εταιρίες, επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής και της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ αναφορικά με την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού της (όπου απαιτείται). Για τις αλλοδαπές εταιρίες, επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης των αρμοδίων αρχών ή φορέων και των σχετικών καταχωρήσεων στο αρμόδιο μητρώο εταιριών αναφορικά με την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού της ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της, με βάση τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που τη διέπει. 6. Επιστολή της εταιρίας με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Χ.Α. και την Ε.Χ.Α.Ε. 7. Βεβαίωση Τράπεζας με την οποία βεβαιώνεται ότι η εταιρία έχει ανοίξει ειδικό λογαριασμό για την καταβολή του ποσού της αύξησης και βεβαιούται η καταβολή του ποσού αυτού (όπου απαιτείται). 8. Πίνακας εξέλιξης μετατροπής ομολογιών σε μετοχές/άσκησης δικαιωμάτων stock options, από την αρχή του ομολογιακού δανείου/ ή του προγράμματος/-ων stock options. 9. Γνωστοποίηση στο Χ.Α. και διάθεση στο κοινό του εντύπου του ν. 3401/2005 σε ηλεκτρονική μορφή για τη δημοσιοποίησή του μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Α. (όπου απαιτείται) 10. Σχέδιο ανακοίνωσης της εταιρίας προς το Χ.Α. για την ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος και ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. 11. Αρχείο Κατανομής και Αναλυτική Ενάριθμη Μηχανογραφική Κατάσταση των δικαιούχων των νέων μετοχών, υπογεγραμμένη υπό ημεροχρονολογία από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρίας (το αρχείο προσκομίζεται εγκαίρως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άϋλων Τίτλων) και βεβαίωση της εταιρίας υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους της ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω κατάσταση, συμπίπτουν απόλυτα με το αρχείο κατανομής που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άϋλων Τίτλων. Άρθρο Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έγκριση του Χ.Α. για την ένταξη προς διαπραγμάτευση μετοχών που προκύπτουν από μετατροπή μετοχών άλλης κατηγορίας Για την ένταξη προς διαπραγμάτευση μετοχών λόγω μετατροπής μίας κατηγορίας μετοχών σε άλλη απαιτείται η τήρηση από την εταιρία της παρακάτω διαδικασίας κατά τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στάδια. Πρώτο Στάδιο (1) Το πρώτο στάδιο αφορά την έγκριση από το Χ.Α. της ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Η έγκριση ένταξης προηγείται χρονικά της ημερομηνίας παύσης διαπραγμάτευσης. (2) Για την έγκριση ένταξης απαιτείται να έχουν υποβληθεί από την εταιρία στο Χ.Α. τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. 12 Το άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του ΔΣ ΧΑ. 16

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 27 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών» (όπως τροποποιήθηκε με την από 29-4- 2010, την 11/19-7-2012, την 23-5-2013 και την από 25-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση ΔΣ του ΧΑ)

«Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση ΔΣ του ΧΑ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 37 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 12-10-2006 απόφαση ΔΣ του ΧΑ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο)

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/18-2-2008 απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 24-11-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010 24-11-2011, 7-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 55 ΦΕΚ 1590Β/29-12-2000 «ιαδικασίες και δικαιολογητικά εισαγωγής Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛΠΙΣ), Μεριδίων Επενδυτικών Κεφαλαίων Αναδυοµένων Αγορών (ΕΚΑΑ) και Μετοχών Εταιριών Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010 24-112011 και 7-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 26.04.07) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 11 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3016/2002 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 22/12/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 Άρθρο 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 2 «Διαδικασία και δικαιολογητικά για την ένταξη κινητών αξιών στη διαπραγμάτευση της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005 Σπύρος Κυρίτσης /ντής Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Εισαγωγή στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α.

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. Το Χρηματιστήριο Αθηνών Το Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1876 αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής πραγματικότητας του τόπου μας, επιτελώντας έναν αναπτυξιακό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.;

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Τι είναι η ΕΝ.Α.; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στο ν. 3606/2007 καθώς και στην Οδηγία MiFID. Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά». Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από 23-10-2008 και 29-1-2009 αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ Ε τροποποίηση δυνάμει της από 6-9-2010 απόφασης του ΔΣ του ΧΑ ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ Διαδικτυακός τόπος:

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ Διαδικτυακός τόπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 90 ΚΑΙ 96 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A. PLUS - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α. PLUS; Σε ποιες εταιρίες απευθύνεται η ΕΝ.Α. PLUS; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ένταξης στην ΕΝ.Α. PLUS; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι την 29.3.2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. 1097701000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατά τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και το Καταστατικό (ως ισχύουν), προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους.

Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους. 22-12-17 Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους. Την έμπρακτη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη τους προς την Attica Bank εξέφρασαν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 19 Ιουλίου 2016 Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκδότης Ομολόγων (εισηγμένη ή μη εισηγμένη εταιρεία) Δίκτυο Μελών ΧΑ Εισαγωγή Ομολόγων Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 - σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899

Διαβάστε περισσότερα