Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων"

Transcript

1 Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία Θέμα 1 ο Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από σε. ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από σε.. μετοχές συνολικά. Σε συνέχεια της ανωτέρω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Τράπεζας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε ,40 διαιρούμενο σε.. κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας..ευρώ η κάθε μία, και προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε μία. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου), με την προσθήκη νέου εδαφίου, ως εξής : «Το από ,40 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, και προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη, μεταβλήθηκε ως εξής με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 : Η ονομαστική αξία κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας αυξήθηκε από.. σε ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία παλαιές κοινές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από σε. κοινές μετοχές. Μετά τη μεταβολή αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ,40 ευρώ διαιρούμενο σε..κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ έκαστη, και προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και καθένα από τα εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω εταιρικής πράξης.

2 Θέμα 2 ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά.. με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από (μετά το reverse split) σε ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε...., διαιρούμενο σε... κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία, και προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε μία. Η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου), με την προσθήκη νέου εδαφίου, ως εξής : «Επιπλέον με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 το κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειώθηκε κατά.. με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών από σε, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους., σύμφωνα με άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Συνεπεία της παραπάνω μεταβολής, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε. ευρώ διαιρούμενο σε.. κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας. ευρώ εκάστης και προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστης αντίστοιχα.». Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τα εκτελεστικά μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και κάθε συναφούς θέματος με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Τράπεζας. Θέμα 3 ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, αφενός υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, αφετέρου με ιδιωτική τοποθέτηση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό (στρατηγικό/-ούς επενδυτή/-ές) η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, με περιορισμό (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920) του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων μετόχων. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που

3 αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στην χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την κατά την κρίση του διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών της αύξησης (από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και από την ιδιωτική τοποθέτηση) για τη ρύθμιση κάθε θέματος συναφούς με τους λοιπούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό έως.. με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης έως.. νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας.. και τιμής διάθεσης. ανά μετοχή (η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως , η οποία θα πραγματοποιηθεί αφενός με ιδιωτική τοποθέτηση σε στρατηγικό/-ούς επενδυτή/-ές με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης μέχρι ποσού [x], αφετέρου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών μέχρι ποσού [y], ως ακολούθως. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν: - αφενός κατά ποσό [x] με ιδιωτική τοποθέτηση σε στρατηγικό/-ούς επενδυτή/-ές, με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τη δρομολογηθείσα διαδικασία και ανάλογα με τα αποτελέσματά της, με τη συνδρομή των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Τράπεζας, υπέρ των στρατηγικών επενδυτών [..]/[κατά τη διακριτική ευχέρεια του εξουσιοδοτούμενου προς το σκοπό αυτό ιοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Ειδικότερα, με ιδιωτική τοποθέτηση σε στρατηγικό/-ούς επενδυτή/- ές, με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων προτείνεται να εκδοθούν και διατεθούν καταρχήν.. νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30. Οι επενδυτές αυτοί θα αποτελούν σε κάθε περίπτωση «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του ν. 3401/ αφετέρου κατά ποσό [y] με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων της με αναλογία νέες προς 1 παλαιά μετοχή. (α) Ειδικότερα, με δικαίωμα προτίμησης προτείνεται να εκδοθούν και διατεθούν.. νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση κοινών μετοχών θα διαρκέσει δέκα πέντε (15) ημέρες. ικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: (i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από το.σ. της Τράπεζας, και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. (β) Εφόσον μετά την άσκηση των ικαιωμάτων Προτίμησης εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «Απασχολούμενοι») από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση αδιαθέτων μετοχών στην τιμή διάθεσης, έως μετοχές ανά Απασχολούμενο (εφεξής το «ικαίωμα των Απασχολουμένων»). Το ικαίωμα θα παρέχεται στους απασχολούμενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές του Ομίλου (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις της, καθώς και σε όσους απασχολούμενους δεν συμπεριλαμβάνονταν στις καταστάσεις και απουσίαζαν νόμιμα και προσωρινά ( π.χ. λόγω σπουδών, στρατιωτικής θητείας, άδειας άνευ αποδοχών). Το ικαίωμα Απασχολουμένων θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στη ιεύθυνση Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναμικού της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου

4 των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το ικαίωμα Απασχολουμένων. Οι απασχολούμενοι που θα ασκήσουν το ικαίωμα Απασχολούμενων, έχουν δικαίωμα να προεγγραφούν, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας, για τυχόν αδιάθετες μετοχές και με την ιδιότητά τους ως επενδυτές υπό (α), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (σημείο (γ)). (γ) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπό (α) και (β) εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται στα υπό (α) ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής («ικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση αριθμού νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ή/και που αγόρασαν κατά την διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α., εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους. Το ικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το δικαίωμα προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το ικαίωμα Προεγγραφής. (δ) Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των ικαιωμάτων Προτίμησης, του ικαιώματος Απασχολουμένων και των ικαιωμάτων Προεγγραφής, το ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, όπως ο νόμος ορίζει. (ε) H χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης να διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το.σ. της Τράπεζας εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο. (στ) Το ικαίωμα Προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο X.A. μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησής του. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ιοικητικό Συμβούλιο για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διάθεση των νεοεκδιδόμενων μετοχών κατά την κρίση του, αφενός με την κατά τα ανωτέρω διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης προς το/τους στρατηγικό/-ούς επενδυτή/-ές, που θα προκύψουν από τη διαδικασία επιλογής με τη συνδρομή των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Τράπεζας, κατόπιν των τελικών διαπραγματεύσεων και λήψης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών, αφετέρου με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Η προθεσμία κάλυψης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, δυνάμενη να παραταθεί περαιτέρω δυνάμει αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου κατά το νόμο. Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη χρήσης 2014 και εντεύθεν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.3723/2008. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης κατά το άρθρο 13 α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, τα εκτελεστικά μέλη.σ. και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη κ.κ...., ώστε να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μεριμνώντας : Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

5 ειδικότερων θεμάτων κάλυψης της έκδοσης και της διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών, με τα μέλη των υποψηφίων επενδυτικών σχημάτων και με όλους τους αρμόδιους φορείς. Να αποφασίσουν κατά την κρίση τους σχετικά με την επιλογή του βέλτιστου σχήματος στρατηγικού/-ών επενδυτή/-ών με τη συνδρομή των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Τράπεζας (UBS, Lazard Freres, Pricewaterhouse, Clayton), να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις για τους όρους της στρατηγικής συμμετοχής των επενδυτών κατά την κρίση τους, και να καταρτίσουν κάθε είδους απαιτούμενες συμφωνίες, έγγραφα και δηλώσεις, υπό τη λήψη των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών. Για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της έκδοσης και διάθεσης των νέων κοινών μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού ελτίου, ανατιθέμενης της επικοινωνίας, εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα θέματα που αφορούν το Ενημερωτικό ελτίο και κάθε άλλο συναφές θέμα στα εκτελεστικά μέλη του.σ. και στους κ.κ. Ευάγγελο ελή, Γενικό ιευθυντή ιαχείρισης Κινδύνων και Στρατηγικού Σχεδιασμού και την κα Πολυξένη Τριανταφύλλου, Αναπληρώτρια Γενική ιευθύντρια και Επικεφαλής της ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, που θα δύνανται να ενεργούν και ξεχωριστά. Για την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και από τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, Για την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος, Για την εκτέλεση και κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται ή ενδείκνυται για την εκπλήρωση κάθε άλλης προϋπόθεσης ή υποχρέωσης αναφορικά με την έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών της αύξησης κεφαλαίου χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση ή/και εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συμβούλιο να προσαρμόσει με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του Καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως θα προκύψει μετά την κάλυψη, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13α, κ.ν. 2190/1920. Στη συνέχεια και μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος αυτής, αναφέρθηκε με συντομία στην εκπεφρασμένη και επίσημα πρόθεσή του βασικού μετόχου της Τράπεζας ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε να στηρίξει έμπρακτα την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, συμμετέχοντας στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό Ευρώ 1 ώστε το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να ανέλθει σε 2, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αδιάθετων μετοχών, καθώς και στην πρόθεση διατήρησης του κατεχόμενου ποσοστού μετοχών της Τράπεζας μετά την αύξηση για χρονικό διάστημα 6 μηνών. 1 Θα συμπληρωθεί το ακριβές ποσό την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με βάση την τελική απόφαση του μετόχου πλειοψηφίας ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, για τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπως θα έχει οριστικοποιηθεί μετά και τη διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών των υποψήφιων στρατηγικών επενδυτών. 2 Θα συμπληρωθεί το ακριβές ποσοστό την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με βάση την τελική απόφαση του μετόχου πλειοψηφίας ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπως θα έχει οριστικοποιηθεί μετά και τη διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών των υποψήφιων στρατηγικών επενδυτών.

6 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου), με την προσθήκη νέου εδαφίου, ως εξής : «Με πρόσθετη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 το κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά... ευρώ με έκδοση. νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ έκαστη. Μετά την ως άνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε.. Ευρώ και διαιρείται σε.. κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας. ευρώ εκάστης και προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστης αντίστοιχα.» Θέμα 4 ο Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή/και προς έκδοση ομολογιακού δανείου Το ιοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους ότι κατά τη δρομολογηθείσα διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού/ών επενδυτή/-ών, η οποία υλοποιείται με τη συνδρομή των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Τράπεζας, δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους ορισμένων υποψηφίων ειδικών επενδυτών για τη συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω δύο διαδοχικών αυξήσεων κεφαλαίου, χωρίς άλλη καθυστέρηση πλην της τήρησης των διατυπώσεων του νόμου. Εξάλλου, η εν γένει παροχή εξουσιοδότησης στο ιοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (η οποία σημειωτέον κατά το νόμο λαμβάνει χώρα υποχρεωτικώς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων) ή για έκδοση εν γένει ομολογιακών δανείων, κρίνεται ότι διευρύνει καίρια τα περιθώρια ευελιξίας και δράσης της Τράπεζας για την αξιοποίηση κάθε μελλοντικής συγκυρίας ενίσχυσης της ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ανωτέρω αξιολογήσεις, η Γενική Συνέλευση παρέχει εξουσία προς το ιοικητικό Συμβούλιο έως συμπληρώσεως του κατ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ κ.ν. 2190/1920 ανώτατου χρονικού ορίου, δηλαδή για πέντε έτη, προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης ή/και προς έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, συνολικού ύψους κεφαλαίου έως του ποσού έως του καταβεβλημένου κατά το χρόνο της παρούσας Γενικής Συνέλευσης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ήτοι Ευρώ ,40). Την ανωτέρω εξουσία το ιοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να ασκεί εφάπαξ ή τμηματικώς.