Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο TRAWBOR Αρ. Διακήρυξης: 1/2013 στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας » Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ), πλέον ΦΠΑ 23% αξίας ,00, σύνολο ,00 περιλαμβανομένου ΦΠΑ Διάρκεια έργου: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31/7/2014 Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο: 30/4/2013 Ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων: 26/4/2013 Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/5/2013 και ώρα 12.00μμ Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 31/5/2013 Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας »

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...4 Α1. Περιβάλλον του Έργου...4 Α1.1 Συνοπτική παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής...4 Α1.2 Όργανα και Επιτροπές...5 Α2. Περιγραφή του Έργου...6 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...6 Α2.2 Πακέτα Εργασίας και Δράσεις του Έργου...7 Α2.3 Χρονοδιάγραμμα Έργου...18 Α2.4 Πίνακας Παραδοτέων Έργου...19 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...21 Β1. Γενικές Πληροφορίες...21 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...21 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...21 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...21 Β1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού...21 Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών...23 Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού...23 Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης...24 Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...26 Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...26 Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής...26 Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής...27 Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης...31 Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Β2.4.6 Οι ενώσεις κοινοπραξίες Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις...45 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής...47 Β2.6.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) Β2.6.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής...57 Β3. Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών...59 Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών...59 Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών...59 Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Σελίδα 2 από 112

3 Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Β3.3 Ισχύς Προσφορών...63 Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές...63 Β3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα...64 Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών...65 Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού...65 Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού αποσφράγιση Προσφορών Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Β4.2 Απόρριψη Προσφορών...70 Β4.3 Προσφυγές...71 Β4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού...73 Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης...74 Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις...74 Β5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις...75 Β5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις...75 Β5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου...76 Β5.5 Υπεργολαβίες...78 Β5.6 Εμπιστευτικότητα...79 Β5.7 Πνευματικά δικαιώματα...79 Β5.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία...80 Β5.9 Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου...80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς...82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υποδείγματα Εγγυήσεων...83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος...85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Σχέδιο σύμβασης...87 Σελίδα 3 από 112

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Συνοπτική παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ιδρύθηκε το 1975, ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα στην Ελλάδα, αριθμώντας πάνω από 500 επιχειρήσεις μέλη από όλη την Ελλάδα. Στόχος του Συνδέσμου είναι η επαγγελματική στήριξη των μελών του στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή μιας σειράς σημαντικών υπηρεσιών, όπως: Η εκπόνηση κλαδικών μελετών και ερευνών αγοράς. Η διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων για την πορεία των ελληνικών προϊόντων ανά κλάδο και για κάθε πιθανή χώρα προορισμό. Ο εντοπισμός ξένων συνεργατών / αγοραστών και η πραγματοποίηση εμπορικών αποστολών Η παροχή πληροφοριών για τη φερεγγυότητα πελατών του εξωτερικού. Η πρόσβαση σε μια πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη εξωτερικού εμπορίου. Η πρόσβαση στις κυριότερες Βάσεις Δεδομένων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η συνεργασία με τα γραφεία Ελλήνων ΟΕΥ. Η συμμετοχή του ΣΕΒΕ στο δίκτυο Εθνικών Συμβούλων για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων τύπου Partenariat. Η έκδοση και δημοσιοποίηση του Καταλόγου Εξαγωγέων με στόχο την προβολή των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έκδοση ειδικών εντύπων, όπως το εβδομαδιαίο 'ΣΕΒΕ Express'. Η διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων όπως το Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάπτυξης Εξαγωγών, το Export Summit και το Συμπόσιο Κλωστοϋφαντουργίας. Η δημιουργία του κυριότερου Internet site στη χώρα για τη στήριξη του εξωτερικού εμπορίου (www.seve.gr) Η παροχή συνδικαλιστικής στήριξης στα μέλη, με την παράλληλη ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους τοπικούς και εθνικούς φορείς. Η εκπόνηση μελετών ανάπτυξης εξαγωγών και η διεξαγωγή σχετικών σεμιναρίων και ημερίδων. Η στήριξη της προσπάθειας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων Σελίδα 4 από 112

5 Α1.2 Όργανα και Επιτροπές Στο πλαίσιο του έργου, ορίζονται οι παρακάτω επιτροπές: Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (ΕΑΑ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου (ΕΠΦΑ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, καθώς και την παραλαβή και αξιολόγηση των παραδοτέων της Σύμβασης με τον Ανάδοχο. Επιτροπή Ενστάσεων (ΕΕ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται για την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. Σελίδα 5 από 112

6 Α2. Περιγραφή του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA) με διακριτικό τίτλο TRAWBOR, υλοποιείται στο πλαίσιο Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενδυνάμωση διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», Μέτρο 1.1 «Οικονομική Ανάπτυξη» του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ». Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους: - Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - ΣΕΒΕ (OLP/ Επικεφαλής Εταίρος) - Entrepreneurial Information Center for the Development of SME in the Cross Border Region, Bitola (IPA FLP) - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων για τη συλλογή και αυτοματοποίηση δεδομένων και πληροφοριών για εξαγωγές και συγκέντρωση αυτών σε ένα εγχειρίδιο, το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο εξαγωγών παρέχοντας συμβουλές και οδηγίες. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό στρατηγικών εξαγωγών που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την ανάπτυξη δια βίου εκπαιδευτικών προγραμμάτων (e-lectures) για συνεχή εκπαίδευση των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων σε καινοτόμες πολιτικές με την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επιπλέον, σκοπός του έργου είναι η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής σε εξαγωγικές πολιτικές και πρακτικές βάσει της υφιστάμενης κατάστασης και των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι: Εκπαίδευση και παροχή εργαλείων σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις και επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού. Επιμόρφωση επιχειρηματιών και εκπαίδευση στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε εξαγωγικές πρακτικές και πολιτικές με τη χρήση του εγχειριδίου εξαγωγών. Βελτίωση της εξαγωγικής δυνατότητας των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιοχής. Σελίδα 6 από 112

7 Α2.2 Πακέτα Εργασίας και Δράσεις του Έργου Στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων πακέτων εργασιών και δράσεων του έργου. Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση & Συντονισμός Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις υποχρεώσεις της έναντι της Διαχειριστικής Αρχής, της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και των υπολοίπων Αρχών και οργάνων του Προγράμματος και οφείλει να υποδεικνύει στην Αναθέτουσα τις διαδικασίες και τις οδηγίες υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας». Δράση 1.2 Τεχνικός και Οικονομικός Συντονισμός και Παρακολούθηση Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι τα εξής: - Παρακολούθηση και συντονισμός της συνολικής πορείας υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τους εταίρους του έργου. - Σύνταξη δηλώσεων δαπανών της Αναθέτουσας Αρχής. - Συλλογή αναφορών προόδου οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου από τους εταίρους, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, και προετοιμασία των τριμηνιαίων αναφορών προόδου που θα κατατεθούν στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος. - Διοργάνωση των συναντήσεων της ομάδας έργου στην Αναθέτουσα Αρχή (καφές, ελαφρύ γεύμα), προετοιμασία της συμμετοχής των εκπροσώπων του ΣΕΒΕ σε όλες τις συναντήσεις που θα διοργανωθούν από τους εταίρους του έργου (προετοιμασία παρουσιάσεων, διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης, διαμονής) ή/ και εκπροσώπηση του ΣΕΒΕ στις συναντήσεις. Παραδοτέα Δράσης 1.2: Π1.2.1 Τριμηνιαίες αναφορές προόδου Π1.2.2 Παρουσιάσεις και πρακτικά συναντήσεων ομάδας έργου (αγγλική γλώσσα) Πακέτο Εργασίας 2: Πληροφόρηση & Δημοσιότητα Οι δράσεις δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» όπως έχει εγκριθεί και ισχύει. Επιπλέον, το υλικό που θα παραχθεί, τα παραδοτέα και η σήμανση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα (templates) και τις οδηγίες του Οδηγού Δημοσιότητας. Τα εργαλεία πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του ΠΕ2, θα υποβάλλονται εκ των προτέρων από την Αναθέτουσα Αρχή στην Σελίδα 7 από 112

8 Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος (ΚΤΓ) για να ελέγχει εάν πληρούνται οι απαιτήσεις δημοσιότητας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε τυχόν υποδείξεις παρατηρήσεις της ΚΤΓ και της Αναθέτουσας Αρχής, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας. Στο πλαίσιο του ΠΕ2, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα. Δράση 2.1 Σύνταξη Επικοινωνιακού Σχεδίου (Communication plan) Η παρούσα δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου (communication plan) του έργου. Το σχέδιο επικοινωνίας περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των δράσεων και εργαλείων δημοσιότητας και πληροφόρησης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, τον χρονικό προγραμματισμό τους, τον προσδιορισμό των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), των ομάδων στόχων και των ωφελούμενων κάθε δράσης, τα βασικότερα σημεία των κανόνων δημοσιότητας του έργου κλπ. Το επικοινωνιακό σχέδιο θα εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα που είναι και η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο ανάδοχος αναλαμβάνει επιπλέον να προτείνει και να σχεδιάσει ενιαίο λογότυπο και σλόγκαν για το έργο το οποίο θα είναι κοινό για όλους τους εταίρους και θα χρησιμοποιείται σε κάθε υλικό και δράση δημοσιοποίησης του έργου. Παραδοτέα Δράσης 2.1: Π2.1.1 Επικοινωνιακό Σχέδιο (Communication plan) Π2.1.2 Λογότυπο και σλόγκαν έργου (logo and slogan) Δράση 2.2 Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας του έργου Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία της ιστοσελίδας του έργου. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον οδηγό δημοσιότητας του προγράμματος. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει σύντομο url, με κατάληξη.eu, να είναι αυτόνομη, τρίγλωσση (αγγλικά, ελληνικά, επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας) και να παρέχει πληροφορίες για το έργο, την πρόοδο υλοποίησής του και τα αποτελέσματά του. Θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, μία σύντομη περιγραφή του Προγράμματος «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», την αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης μαζί με τις σημαίες της ΕΕ και των συμμετεχόντων χωρών και να υπάρχουν οι ζητούμενοι από τον οδηγό δημοσιότητας σύνδεσμοι (links). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συντηρεί, να τροφοδοτεί και να ενημερώνει την ιστοσελίδα καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, καθώς και για τουλάχιστον 3 έτη μετά τη λήξη του έργου. Η οποιαδήποτε δημοσίευση σε αυτή θα γίνεται σε συνεργασία και κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής Σελίδα 8 από 112

9 (προσκλήσεις, Δελτία Τύπου, φωτογραφίες, Πρακτικά και επιπλέον πληροφοριακό υλικό όταν ζητηθεί). Τέλος, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου καθώς και για 3 έτη μετά τη λήξη του, ο ανάδοχος οφείλει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα το περιεχόμενο που θα του υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή. Παραδοτέα Δράσης 2.2: Π2.2.1 Ιστοσελίδα έργου Δράση 2.3 Πληροφοριακό υλικό Ο ανάδοχος οφείλει να σχεδιάσει και να αναπαράγει το ενημερωτικό υλικό, για την προώθηση του έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων αυτού. Ειδικότερα ο ανάδοχος αναλαμβάνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οδηγού δημοσιότητας, τα εξής: - Επιμέλεια, σχεδίαση - δημιουργικό και εκτύπωση Ενημερωτικού Φυλλαδίου (1.000 αντίτυπα), 6 φύλλα, διάστασης 20*20cm, εκτύπωση 4 χρωμη, χαρτί velvet 200gr, επεξεργασία: δίπλωμα, βιβλιοδεσία: καρφίτσα. Το φυλλάδιο θα είναι 3 γλωσσο (ελληνικά, αγγλικά, επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας), και αποτελεί υποχρέωση του Ανάδοχου η εκτυπωτική επιμέλεια και στις τρεις γλώσσες. - Σχεδίαση - δημιουργικό και παραγωγή 100 αφισών διαστάσεων 35*50cm, χαρτί velvet 250gr, τετραχρωμία, στην αγγλική γλώσσα. - Σχεδίαση - δημιουργικό και παραγωγή USB-cards χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB, με υλικό παρουσίασης του έργου (στόχοι, πακέτα εργασίας, δράσεις, αναμενόμενα αποτελέσματα, φωτογραφικά στιγμιότυπα δράσεων, παραδοτέα κλπ). - Επιμέλεια, σχεδίαση - δημιουργικό και εκτύπωση Folder τελικής διαστάσεως 23*33cm τετραχρωμία σε velvet 350gr χαρτί, ματ πλαστικοποίηση. - Σχεδίαση - δημιουργικό και Εκτύπωση μπλοκ σημειώσεων Φύλλα: 50 + Εξώφυλλο + χαρτόνι στην πλάτη, Διάσταση: Α4, Εκτύπωση: 4χρωμη για το Εξώφυλλο / 2χρωμη για το Εσωτερικό, Χαρτί: Γραφής 90gr για το Εσωτερικό, Velvet 300gr για το Εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, Βιβλιοδεσία: Κόλλα, Επεξεργασία: Ταινία χρωματιστή κατά την επικόλληση Εξώφυλλου. - Σχεδίαση - δημιουργικό και παραγωγή Στυλό Διαρκείας, πλαστικό με μεταλλικές λεπτομέρειες, πάχος γραφής 0,7 mm, τύπος κλεισίματος: με κλιπ, μελάνι χρώματος μπλε. Το παραπάνω υλικό θα σχεδιαστεί από τον Ανάδοχο και θα αναπαραχθεί κατόπιν έγκρισης αυτού από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος και την Αναθέτουσα Αρχή. Το ανωτέρω υλικό θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή. Παραδοτέα Δράσης 2.3: Π2.3.1 Πληροφοριακό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε 3 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, επίσημη γλώσσα της πρώην Σελίδα 9 από 112

10 Δράση 3.1 Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας): φυλλάδια αφίσες USB-cards folder μπλοκ σημειώσεων στυλό διαρκείας Πακέτο Εργασίας 3: Εγχειρίδιο Εξαγωγών Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για νομικά και φορολογικά θέματα Η παρούσα δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε δασμολογικά και μη δασμολογικά, φορολογικά, θέματα μεταφορών και άλλα νομικά θέματα κατά την διαδικασία εξαγωγής. Αναλυτικά, η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής στάδια: o o o o o Προκαταρκτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τους βασικούς εξαγωγικούς κλάδους της περιοχής ανάλυση SWOT για κάθε έναν από τους 5 διασυνοριακούς νομούς της Ελλάδας (Νομοί Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σέρρες, Θεσσαλονίκη). Καταγραφή των αγορών στόχων (ο αριθμός θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα) που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον βάσει αξίας και δυναμικής ανά εξαγωγικό κλάδο για τις επιχειρήσεις της περιοχής (ανά νομό). Καταγραφή νομικού-θεσμικού πλαισίου στον εμπορικοοικονομικό τομέα (συμφωνίες πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με ΕΕ, Ελλάδα και άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης), τελωνειακών, φορολογικών και άλλων συναφών νομικών διαδικασιών, του καθεστώτος μεταφορών (χερσαίων, σιδηροδρομικών, αεροπορικών), περιορισμών, αντικινήτρων και λοιπών εμποδίων ανά εξαγωγικό κλάδο της περιοχής για κάθε αγοράστόχο που προέκυψε από τα προηγούμενα στάδια της μελέτης. Αναζήτηση και καταγραφή βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Συναλλαγές Ελλάδας-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας ης Μακεδονίας (προτιμησιακή συμφωνία ΕΕ- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δασμολόγιο, καταγωγή, κ.λ.π.), ειδικές απαιτήσεις, δυσκολίες, αντικίνητρα (σε θεσμικό επίπεδο πχ σε διμερείς συμφωνίες Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας όπως οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και μεταφορών σε σχέση και με διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν με άλλες κοινοτικές ιδίως χώρες, φορολογικό καθεστώς αναγνώρισης δαπανών που αφορούν συναλλαγές με την χώρα αυτή, αλλά και στην καθημερινή επιχειρηματική διαδικασία πχ ωράρια και καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς, κ.λ.π.), δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια που υφίστανται για ελληνικά προϊόντα κατά την εισαγωγή τους στην πρώην Γιουγκοσλαβική Σελίδα 10 από 112

11 o Δημοκρατία της Μακεδονίας αλλά και τις υπηρεσίες ελληνικών επιχειρήσεων προς την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ειδικές διαδικασίες ως προς την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων των βασικών εξαγωγικών κλάδων της περιοχής o Αναφορά σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είτε επενδυτικά, είτε εμπορικά με μόνιμη παρουσία, είτε παραγωγικά, μεταξύ άλλων, αξιοποιώντας το καθεστώς παθητικής τελειοποίησης (με επανεισαγωγή τελικών προϊόντων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα), τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα αντικίνητρα που αντιμετωπίζουν στην εν λόγω δραστηριότητά τους. o o o Αναφορά και παραπομπή σε αρχές και φορείς της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο καθώς και σχετικές ιστοσελίδες. Ανάδειξη ευνοϊκών αγορών (σε σχέση με τους παράγοντες που εξετάστηκαν) στις οποίες δεν υπάρχει ιδιαίτερη διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων της περιοχής Προτάσεις και συμβουλές εισόδου των επιχειρήσεων σε 5 από αυτές τις αγορές. Ανάδειξη αγορών αυξημένου βαθμού δυσκολίας διείσδυσης (σε σχέση με τους παράγοντες που εξετάστηκαν) στις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων Προτάσεις προσέγγισης. Παραδοτέα Δράσης 3.1: Π3.1.1 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για νομικά και φορολογικά θέματα Δράση 3.2 Ανάπτυξη Εγχειριδίου Εξαγωγών Η παρούσα δράση περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός Εγχειριδίου Διεθνούς Εμπορίου (ενδοκοινοτικών παραδόσεων Εξαγωγών) που θα αποτελέσει ένα εργαλείο για τον επιχειρηματία αναλύοντας τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει σε όλα τα στάδια της διεθνοποίησης της επιχείρησής του, από το στάδιο της διάγνωσης του επιπέδου της εξαγωγικής του ετοιμότητας μέχρι το τελικό στάδιο της αποπληρωμής της παραγγελίας. Ο Οδηγός θα εστιάζει κυρίως στο κομμάτι των εμπορευματικών συναλλαγών, με επιμέρους όμως αναφορές και στον τομέα των υπηρεσιών και θα περιλαμβάνει: o o o o o Διάγνωση επιπέδου εξαγωγικής ετοιμότητας Εξαγωγικά κίνητρα της επιχείρησης Προϊοντική στρατηγική Διαδικασία έρευνας αγοράς Κατάρτιση εξαγωγικού μίγματος marketing και κατάρτιση εξατομικευμένου export marketing plan o Τρόποι (πώληση, διανομή, αντιπροσώπευση, κ.λ.π.) και μορφές Σελίδα 11 από 112

12 o o o συνεργασίας για επέκταση σε νέες αγορές Διαδικασία εκτέλεσης παραγγελιών εξωτερικού, τιμολόγησης (και σύμφωνα με τον Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών), αποστολήςμεταφοράς και ασφάλισης εμπορευμάτων και εξαγωγικών πιστώσεων Όροι παράδοσης (Incoterms) και όροι πληρωμής διεθνών συναλλαγών Τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες και απαιτούμενα έγγραφα εξαγωγής. Στην ενότητα αυτή θα περιγράφονται όλα τα βήματα για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ως εξής: Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές: φορολογικό έδαφος της ΕΕ, ορισμός-στοιχεία ενδοκοινοτικής παράδοσης, Καθεστώς ΦΠΑ, διακίνηση αγαθών εντός ΕΕ, υποχρεώσεις ενδοκοινοτικής παράδοσης ως φορολογητέας πράξης, απόδειξη κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων, απόδειξη ενδοκοινοτικής παράδοσης για σκοπούς απαλλαγής από ΦΠΑ ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές-απαλλαγές, σύστημα VIES-επαλήθευση ΑΦΜ/ΦΠΑ, listing, intrastat, ενδοκοινοτικές τριγωνικές συναλλαγές, απαλλαγή από ΦΠΑ-Ειδικό Διπλότυπο Απαλλαγής (ΕΔΔΑ) ΦΠΑ, απόδειξη ενδοκοινοτικής συναλλαγής ανάλογα με μεταφορικό μέσο, συναλλαγές με μη συνεργάσιμα και προνομιακά φορολογικά καθεστώτα, κ.λ.π. Για τις εξαγωγές: θεσμικό πλαίσιο εξωτερικού εμπορίου και βασικές σχετικές αρχές (περιορισμοί, απαγορεύσεις, κ.λ.π.), μέτρα εμπορικής πολιτικής, βασικό θεσμικό πλαίσιο (κοινοτικός τελωνειακός κώδικας, κ.λ.π.), τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, τελωνειακά καθεστώτα, έγγραφα-διαδικασία εξαγωγής, οριστικήπροσωρινή εξαγωγή, Ηλεκτρονικό Τελωνείο, ηλεκτρονική διασάφηση εξαγωγής (κατάθεση, αποδοχή, διαχείριση, διόρθωση, ακύρωση, κ.λ.π.), έγγραφα υποστήριξης (τιμολόγιο, φορτωτική, πιστοποιητικά, άδειες εξαγωγής, εγγραφή στο ΓΕΜΗ, κ.λ.π.), πρόσωπα δυνάμενα να καταθέσουν διασάφηση (εκπρόσωποι επιχειρήσεων, εκτελωνιστές, κ.λ.π.), αρμοδιότητα (και κατά τόπο) τελωνειακών αρχών, ΓΔ Τελωνείων & ΕΦΚ ΥΠΟΙΚ, ΔΕΤΕ, εξέταση εμπορευμάτων (λήψη δειγμάτων, κ.λ.π.), δασμολογική κατάταξη, δασμολογητέα αξία, καταγωγή εμπορευμάτων (προτιμησιακή και μη) και αντίστοιχα πιστοποιητικά, διακίνηση εμπορευμάτων (διαμετακόμιση, δελτίο ΤΙR, κ.λ.π.), επιβεβαίωση εξόδου από την ΕΕ, carnet ATA, φορολογικές διαδικασίες κατά την εξαγωγή, απαλλαγή από ΦΠΑ- ΕΔΔΑ, ΕΟRI, ICISnet, απλουστευμένες διαδικασίες (εξαγωγής, καταγωγής, κ.λ.π.), Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΕΟΦ), διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές, κυρώσεις περί εξαγωγής (εθνικός τελωνειακός κώδικας), αρμοδιότητα τελωνειακών αρχών για τήρηση άλλων διατάξεων και συνέπειες για τους εξαγωγείς (πχ δίκαιο μεταφορών), διαδικασία απαλλαγής προϊόντων από το ΦΠΑ για ταξιδιώτες (πολίτες τρίτων χωρών). Επίσης στο εγχειρίδιο θα γίνεται αναφορά στα παρακάτω: - ειδικά φορολογικά θέματα εξαγωγικών επιχειρήσεων (φορολογικός εκπρόσωπος, επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων, κ.λ.π.) - στις φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες ειδικών καθεστώτων (ελεύθερη ζώνη, ελεύθερη αποθήκη, αποταμίευση, διαμετακόμιση, μεταποίηση, Σελίδα 12 από 112

13 τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και επανεισαγωγή, φορολογική αποθήκη) - στη διαδικασία ως προς προϊόντα με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Καυσίμων (συστήματα, εγγυήσεις, ενεργειακά προϊόντα, καπνά, αλκοολούχα) - διαδικασία εξαγωγών ειδών με πρόδρομες ουσίες, διττής χρήσης και αγροτικών με επιδότηση κατά την εξαγωγή (προϋποθέσεις, διαδικασία, αρμόδιες υπηρεσίες) - στις διεθνείς οδικές κυρίως μεταφορές με τρίτες χώρες - ταχυδρομική διακίνηση εξαγόμενων εμπορευμάτων - επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθείσας τελωνειακής οφειλής και ρυθμίσειςσυμψηφισμός οφειλών (τελωνειακών και φορολογικών) o Ιδιαιτερότητες, αρμοδιότητες και τρόποι επίλυσης διεθνών εμπορικών διαφορών και υπόδειγμα σύμβασης διεθνούς πώλησης. Για την εξέταση και καταγραφή των παραπάνω θεμάτων θα πρέπει να γίνει εξέταση της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και αναζήτηση αντίστοιχων πρακτικών και οδηγών ξένων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις εξωστρέφειας. Τα ευρήματα από αυτήν την έρευνα θα πρέπει να αναφέρονται στον Οδηγό και να επισυνάπτονται ως παραρτήματα. Επίσης θα περιλαμβάνονται παραρτήματα με χρήσιμα links (Ελληνικές Αρχές του ΥΠΕΞ στο εξωτερικό, Ξένες Αρχές στην Ελλάδα, ελληνικοί και διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο, ιστοσελίδες για άντληση πληροφοριών και διεκπεραίωση διαδικασιών, κ.λ.π.), βασικά έντυπα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και εξαγωγών και λεξικό όρων. Π3.2.1 Εγχειρίδιο εξαγωγών Δράση 3.3 Επιμορφωτικό Συνέδριο Η παρούσα δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση ενός συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση και προώθηση του εγχειριδίου εξαγωγών στον επιχειρηματικό κόσμο και τους λοιπούς συμμετέχοντες και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων επιχειρηματιών στη χρήση του. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του συνεδρίου (ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής, χώρος, προσκλήσεις και προσκεκλημένοι, πρόγραμμα κλπ) και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος όπως περιγράφονται ακολούθως, θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* ή σε αντίστοιχο συνεδριακό χώρο που θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα. Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» όπως έχει εγκριθεί και ισχύει, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: Σελίδα 13 από 112

14 Τον καθορισμό του τίτλου, του προγράμματος, του αναλυτικού περιεχομένου και της πρόσκλησης του συνεδρίου (2 γλώσσες: ελληνικά αγγλικά). Την πρόσκληση και προσέλκυση επιχειρηματιών που θα εκπαιδευτούν στη χρήση του εγχειριδίου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή τουλάχιστον 100 ατόμων επιχειρηματιών που θα εκπαιδευτούν στη χρήση του εγχειριδίου. Την αποστολή και διανομή προσκλήσεων προς τις επιλεγμένες ομάδες αποδεκτών (κοινό στόχος - επιχειρηματικός κόσμος) που θα έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Επιλογή, πρόσκληση των ομιλητών του συνεδρίου για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής και διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης και διαμονής τους. Σύνταξη δύο Δελτίων τύπου τοπικής/ περιφερειακής εμβέλειας το περιεχόμενο των οποίων θα ελέγχεται πάντα από την Αναθέτουσα Αρχή και θα δημοσιεύεται μόνο με την έγκριση της (ενημερωτικό πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου και απολογιστικό μετά τη διεξαγωγή του). Η αποστολή των δελτίων τύπου θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή προς τη λίστα αποδεκτών ΜΜΕ που διαθέτει στη βάση της. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί η αποδελτίωση. Προετοιμασία παρουσιάσεων των εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής στο συνέδριο (ελληνικά αγγλικά). Διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο χώρο διεξαγωγής. Το catering θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον - Διαλείμματα καφέ: καφές, τσάι, νερό, χυμός, κουλουράκια, κέικ. - Ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ: σαλάτες, ζεστά εδέσματα, συνοδευτικά, γλυκά, από 3 είδη τουλάχιστον σε κάθε κατηγορία, αναψυκτικά, νερό, κρασί. Σχεδιασμός δημιουργικό, αναπαραγωγή και διανομή του υλικού του συνεδρίου σε 300 αντίτυπα, που περιλαμβάνει: - Πρόσκληση πρόγραμμα: 2φυλλο, διάσταση 15*21cm κλειστό, 30*21cm ανοικτό, 4χρωμία, δίπλωμα - πίκμανση, χαρτί velvet 250gr (ελληνικά και αγγλικά) - Ομιλίες παρουσιάσεις (ελληνικά και αγγλικά) - Έντυπο σχολίων - ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (ελληνικά και αγγλικά) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για παράλληλη διαθεσιμότητα και διανομή του ενημερωτικού υλικού του έργου στον τόπο και κατά το χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου. Επιμέλεια, εκτύπωση αναπαραγωγή του Exports manual σε 300 αντίτυπα, μία ενιαία έκδοση σε 2 γλώσσες (ελληνικά - αγγλικά). Προδιαγραφές: - διάσταση σελίδων 17*24 cm - εσωτερικό: χαρτί velvet 100gr, 4χρωμία - εξώφυλλο οπισθόφυλλο, χαρτί velvet 300gr με σελιδοδείκτη, 4χρωμία - βιβλιοδεσία: ραφτή κολλητή Σελίδα 14 από 112

15 Δημιουργία 2 banner (αγγλικά) διαστάσεων 0,80m*2m, τα οποία θα περιλαμβάνουν: Μηχανισμός, σχεδιαστικό και εφαρμογές του σε 4χρωμία με τα στοιχεία του έργου και του συνεδρίου (τίτλος εκδήλωσης, διοργανωτές, εταίροι κλπ). Μεταφραστικό σύστημα για 1 ή 2 γλώσσες με τον απαραίτητο αριθμό δεκτών Προβολικό εξοπλισμό αίθουσας: laptop projector οθόνη Μικροφωνική εγκατάσταση Τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου (υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων κλπ). Διαθεσιμότητα υποστηρικτικού υλικού κατά τη διάρκεια του συνεδρίου (γραφική ύλη, αντίτυπα σημειώσεων και παρουσιάσεων, αντίτυπα ηλεκτρονικών αρχείων σε CDs ή Flash disks κλπ). Σήμανση του χώρου (σημαίες, αφίσες), διακόσμηση, φωτογράφηση. Σύνταξη των πρακτικών σε 2 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) μετά το τέλος του Συνεδρίου. Τήρηση αναλυτικών αρχείων (έντυπων και ηλεκτρονικών κατά περίπτωση) με τους συμμετέχοντες στο συνέδριο (παρουσιολόγιο). Σύνταξη και αποστολή ευχαριστήριων επιστολών στους ομιλητές. Σύνταξη και διανομή βεβαιώσεων παρακολούθησης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ανάρτησης όλου του υλικού προετοιμασίας και διεξαγωγής του συνεδρίου (όπως θα έχει εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) στην ιστοσελίδα του έργου. Παραδοτέα Δράσης 3.3.1: Π3.3.1 Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής συνεδρίου (ελληνικά και αγγλικά): - Πρόσκληση - Πρόγραμμα Συνεδρίου (300τμχ) - Ομιλίες και παρουσιάσεις - Exports manual (300τμχ) - 2 Δελτία τύπου - αποδελτίωση - 2 Banner Συνεδρίου - Έντυπο σχολίων - ερωτηματολόγιο αξιολόγησης - Έκθεση αξιολόγησης - Πρακτικά Συνεδρίου - Παρουσιολόγιο λίστα συμμετεχόντων με υπογραφές - Βεβαιώσεις παρακολούθησης - Ευχαριστήριες επιστολές - Φωτογραφίες Πακέτο Εργασίας 4: Εκπαιδευτικό υλικό & Επιμόρφωση Σελίδα 15 από 112

16 Δράση 4.2 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια εξαγωγικών πρακτικών Η παρούσα Δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση ενός σεμιναρίου στη Θεσσαλονίκη, διάρκειας 8 ωρών για 20 στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, σχετικά με νομικά και φορολογικά θέματα εξαγωγών για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε εξαγωγικές πρακτικές και δεξιότητες. Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό που θα προετοιμαστεί από το ΤΕΙ Κοζάνης στο πλαίσιο του έργου (Δράση 4.1). Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του σεμιναρίου (ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής, χώρος, πρόγραμμα κλπ) και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος όπως περιγράφονται ακολούθως, θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» όπως έχει εγκριθεί και ισχύει, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: - Καθορισμός τίτλου σεμιναρίου αναλυτικού ωρολόγιου προγράμματος στις θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού. - Επιλογή εισηγητών σεμιναρίου συγκέντρωση βιογραφικών. Η επιλογή των εισηγητών θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει της λίστας που θα προτείνει ο Ανάδοχος. Οι εισηγητές θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου. - Προσέλκυση συμμετεχόντων πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής. - Συλλογή αιτήσεων - εκδηλώσεων ενδιαφέροντος συμμετοχής, βιογραφικών και κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων. - Επιλογή τελικών συμμετεχόντων του σεμιναρίου. Η επιλογή των τελικών συμμετεχόντων (20 άτομα) θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει της λίστας συμμετεχόντων που θα προτείνει ο Ανάδοχος. - Επιλογή χώρου - ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου δυνατότητα projector, μικροφωνικής εγκατάστασης, laptop, τεχνική υποστήριξη. - Επιμέλεια - αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού σε 100 αντίτυπα και διανομή του στους συμμετέχοντες, μία ενιαία έκδοση σε 2 γλώσσες (ελληνικά - αγγλικά). Προδιαγραφές: Διάσταση Α4, Εκτύπωση 4χρωμη, Χαρτί Velvet 90gr για το Εσωτερικό, 300gr για το Εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, Βιβλιοδεσία Κόλλα, Επεξεργασία Ταινία χρωματιστή κατά την επικόλληση εξώφυλλου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για παράλληλη διαθεσιμότητα και διανομή του ενημερωτικού υλικού του έργου. - Διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια του Σελίδα 16 από 112

17 σεμιναρίου στο χώρο διεξαγωγής. Το catering θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: καφές, τσάι, νερό, χυμός, αναψυκτικά, κουλουράκια, κέικ, συνοδευτικά, κρύο σάντουιτς. - Τήρηση αρχείου παρακολούθησης σεμιναρίου εισηγητών και εκπαιδευόμενων (παρουσιολόγιο). - Σύνταξη και διανομή εντύπου αξιολόγησης σεμιναρίου. - Σήμανση του χώρου (σημαίες, αφίσες), φωτογράφηση. - Σύνταξη και αποστολή βεβαιώσεων παρακολούθησης στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου. Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ανάρτησης όλου του υλικού προετοιμασίας και διεξαγωγής του σεμιναρίου (όπως θα έχει εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) στην ιστοσελίδα του έργου. Παραδοτέα Δράσης 4.2: Π4.2.1 Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής σεμιναρίου εξαγωγικών πρακτικών (ελληνικά και αγγλικά): - Ωρολόγιο Πρόγραμμα σεμιναρίου - Εκπαιδευτικό υλικό (100 τμχ) - Λίστα και βιογραφικά εισηγητών - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αίτηση συμμετοχής - Λίστα και βιογραφικά συμμετεχόντων - Παρουσιολόγιο με υπογραφές - Έντυπο αξιολόγησης σεμιναρίου - Έκθεση αξιολόγησης σεμιναρίου - Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου - Φωτογραφίες Δράση 4.3 Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-lectures) Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει να δημιουργήσει μία πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων που θα περιλαμβάνει 20 e-lectures βασισμένα στο εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Οι ενότητες και το περιεχόμενο των μαθημάτων θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα. Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, να χρησιμοποιεί λογισμικό ανοικτού κώδικα και να διανέμεται ελεύθερα χωρίς την απαίτηση αδειών χρήσης και συντήρησης. Σημαντικοί σχεδιαστικοί άξονες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις, η ευελιξία, η ευκολία στη χρήση, η δυνατότητα αναβάθμισης και επέκτασης, οι μικρές λειτουργικές απαιτήσεις, η ανεξαρτησία από το υποκείμενο Λειτουργικό Σύστημα, η χρήση ανοικτών προτύπων, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πλατφόρμας με άλλες δικτυακές υπηρεσίες, η πολυγλωσσική υποστήριξη, οι ξεκάθαρες λειτουργικές δομές (εγγραφή, πρόσβαση, δημιουργία μαθήματος, διαχείριση κλπ), καθώς και η συνεχής υποστήριξη. Σελίδα 17 από 112

18 Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του έργου με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) ενώ αντίστοιχο link θα υπάρχει και στη σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά το σχεδιασμό της πλατφόρμας θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους του Προγράμματος (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners). Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας που συνθέτουν τη λειτουργική της δομή είναι τα εξής: 1. Οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών (εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, διαχειριστής) 2. Η δομημένη παρουσίαση του μαθήματος (ενδεικτικά υποσυστήματα: έγγραφα, ανακοινώσεις, περιοχές συζητήσεων, ομάδες εργασίας, σύνδεσμοι, εργασίες, ασκήσεις, περιγραφή μαθήματος, βίντεο μαθήματος, τηλεσυνεργασία, ερωτηματολόγια, Wiki, χώρος ανταλλαγής αρχείων, θεματικές ενότητες κλπ) 3. Η ευκολία χρήσης και δημιουργίας μαθήματος (διεπαφές χρηστών πλατφόρμας) Εκτός από την πλατφόρμα που θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παραδώσει Εγχειρίδιο με την περιγραφή της πλατφόρμας (λειτουργίες και δυνατότητες για εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο) στο οποίο θα περιγράφονται οι διαδικασίες δημιουργίας και διαχείρισης των ηλεκτρονικών μαθημάτων, η οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, η περιγραφή της ταυτότητας του μαθήματος, η αποστολή ενημερωτικών ανακοινώσεων, η δημιουργία κι οργάνωση ομάδων εργασίας και περιοχών συζητήσεων, η δημιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης κλπ. Τα στελέχη της Αναθέτουσας θα εκπαιδευτούν από τον υποψήφιο ανάδοχο στη χρήση της πλατφόρμας στο ρόλο του χρήστη εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Παραδοτέα Δράσης 4.3: Π E-lectures - Εγχειρίδιο πλατφόρμας e-lectures Α2.3 Χρονοδιάγραμμα Έργου Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31/7/2014. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τίτλος Έναρξη Λήξη ΠΕ1 Διαχείριση & Συντονισμός Δράση 1.2 Τεχνικός και Οικονομικός Συντονισμός και Παρακολούθηση υπογραφή σύμβασης 31/7/2014 ΠΕ2 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα Δράση 2.1 Σύνταξη Επικοινωνιακού Σχεδίου (Communication plan) υπογραφή σύμβασης 30/6/2013 Σελίδα 18 από 112

19 Δράση 2.2 Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας του έργου υπογραφή σύμβασης 30/6/2013 Δράση 2.3 Πληροφοριακό υλικό υπογραφή σύμβασης 30/9/2013 ΠΕ3 Εγχειρίδιο Εξαγωγών Δράση 3.1 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για νομικά και φορολογικά θέματα υπογραφή σύμβασης 30/9/2013 Δράση 3.2 Ανάπτυξη Εγχειριδίου Εξαγωγών 1/10/ /1/2014 Δράση 3.3 Επιμορφωτικό Συνέδριο 1/2/ /2/2014 ΠΕ4 Δράση 4.2 Δράση 4.3 Εκπαιδευτικό υλικό & Επιμόρφωση Εκπαιδευτικά Σεμινάρια εξαγωγικών πρακτικών Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών μαθημάτων (electures) 1/2/ /3/2014 1/2/ /5/2014 Α2.4 Πίνακας Παραδοτέων Έργου Α/Α Τίτλος Παραδοτέου Ημερομηνία Παράδοσης Π1.2.1 Τριμηνιαίες αναφορές προόδου 1 εβδομάδα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στην ΚΤΓ Π1.2.2 Παρουσιάσεις και πρακτικά συναντήσεων ομάδας έργου (αγγλική γλώσσα) 1 εβδομάδα προ και μετά κάθε συνάντησης Π2.1.1 Επικοινωνιακό Σχέδιο (Communication plan) 30/6/2013 Π2.1.2 Λογότυπο και σλόγκαν έργου (logo and slogan) 30/6/2013 Π2.2.1 Ιστοσελίδα έργου 30/6/2013 Π2.3.1 Πληροφοριακό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε 3 30/9/2013 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, επίσημη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας): φυλλάδια αφίσες USB-cards folder μπλοκ σημειώσεων στυλό διαρκείας Π3.1.1 Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για νομικά και 30/9/2013 φορολογικά θέματα Π3.2.1 Εγχειρίδιο εξαγωγών 31/1/2014 Π3.3.1 Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής συνεδρίου Το υλικό που αφορά Σελίδα 19 από 112

20 (ελληνικά και αγγλικά): - Πρόσκληση - Πρόγραμμα Συνεδρίου (300τμχ) - Ομιλίες και παρουσιάσεις - Exports manual (300τμχ) - 2 Δελτία τύπου - αποδελτίωση - 2 Banner Συνεδρίου - Έντυπο σχολίων - ερωτηματολόγιο αξιολόγησης - Έκθεση αξιολόγησης - Πρακτικά Συνεδρίου - Παρουσιολόγιο λίστα συμμετεχόντων με υπογραφές - Βεβαιώσεις παρακολούθησης - Ευχαριστήριες επιστολές - Φωτογραφίες Π4.2.1 Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής σεμιναρίου εξαγωγικών πρακτικών (ελληνικά και αγγλικά): - Ωρολόγιο Πρόγραμμα σεμιναρίου - Εκπαιδευτικό υλικό (100 τμχ) - Λίστα και βιογραφικά εισηγητών - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αίτηση συμμετοχής - Λίστα και βιογραφικά συμμετεχόντων - Παρουσιολόγιο με υπογραφές - Έντυπο αξιολόγησης σεμιναρίου - Έκθεση αξιολόγησης σεμιναρίου - Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου - Φωτογραφίες Π e-lectures - Εγχειρίδιο πλατφόρμας e-lectures Πίνακας 1: Πίνακας Παραδοτέων Έργου στην προετοιμασία: 15 ημέρες προ της διεξαγωγής του συνεδρίου Λοιπό υλικό: 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου Το υλικό που αφορά στην προετοιμασία: 15 ημέρες προ της διεξαγωγής του σεμιναρίου Λοιπό υλικό: 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου 31/5/2014 Σελίδα 20 από 112

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0 Ιωάννινα, 13/11/2015 Αρ. Πρωτ. 1593 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (09/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0 Greece Italy ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ. Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών. 13 Νοεμβρίου 2014

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ. Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών. 13 Νοεμβρίου 2014 ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών 13 Νοεμβρίου 2014 Εγχειρίδιο Εξαγωγών Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας - εξωστρέφειας Ανάλυση βημάτων σε όλα τα στάδια διεθνοποίησης Ενδοκοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: έως 31 Οκτωβρίου 2015 Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 327) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Πλοήγησης και Ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Προϋπολογισμός: 193.496,00 χωρίς ΦΠΑ (238.000,00 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 1 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. Σκρα 5 & Σωκράτους, 67100 Ξάνθη Τ 2541440955 Φαξ 2541083007 Ε askoikones@gmail.com Ξάνθη 06/02/2015 Αρ. Πρωτ: 08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ. Ανάθεση υπηρεσιών εστίασης τροφοδοσίας εκδήλωσης συνεργιών ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ. Ανάθεση υπηρεσιών εστίασης τροφοδοσίας εκδήλωσης συνεργιών ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13/02/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Δράσης Νέας Σμύρνης»

ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Δράσης Νέας Σμύρνης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 351) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 19/09/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 19/09/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5658 Αιγάλεω: 19/09/2013 Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. Πρωτ.: 240/06-08-2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156 Φαξ : 210-9248942 Αρ. Πρ.:16924

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156 Φαξ : 210-9248942 Αρ. Πρ.:16924 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156

Διαβάστε περισσότερα

1. Χώρος: Ο τόπος διεξαγωγής της Διημερίδας θα είναι στον Δήμο Διονύσου.

1. Χώρος: Ο τόπος διεξαγωγής της Διημερίδας θα είναι στον Δήμο Διονύσου. Άλιμος, 08/09/2015 Αρ. Πρωτ. 442 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες, 11/2/2014 Αρ. Πρωτ. 7 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 03/11/2015 Αρ, Πρωτ. : 1255 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Τηλ: 23520 83000 Fax: 23520 83974 e-mail : fedolymp@otenet.gr www.olympusfd.gr Λιτόχωρο 13-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα