ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Γεώργιου Δ. Τριανταφυλλάκη Καθηγητή Νομικής Δ.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Γεώργιου Δ. Τριανταφυλλάκη Καθηγητή Νομικής Δ.Π.Θ."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γεώργιου Δ. Τριανταφυλλάκη Καθηγητή Νομικής Δ.Π.Θ. Τομζασ Δικαίου των Επιχειρήςεων και Εργαςιακοφ Δικαίου (γνωςτικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο») Κομοτηνή Μάρτιος 2014

2 1

3 I. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΓΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (μετά την εκλογή μου στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή) Η επιστημονική μου δραστηριότητα ως Αναπλ.Καθηγητή έχει ως ακολούθως: Α. Μονογραφία - Εγχειρίδια 1. Εισαγωγή στο Δίκαιο των Αξιογράφων, 2008 (σελ. 268) (εγχειρίδιο) 2. Εισηγήσεις Εμπορικού Δικαίου, 2009 (σελ. 510) (εγχειρίδιο) 3. Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού, 2011 (σελ. 488) (εγχειρίδιο) 4. Σο κεφάλαιο και οι μεταβολές του στην ΑΕ, 2012 (σελ. 376) (μονογραφία) Β. Ερμηνευτικά έργα Πρακτικά βοηθήματα 5. Ελεύθερος Ανταγωνισμός (Πρακτική - Νομολογία εθνική & ευρωπαϊκή), 2005, (σελ. 488) (επιμέλεια) 6. Προσωπικές Εταιρίες (Θεωρία - Νομολογία Τποδείγματα), 2005, (σελ. 606) (επιμέλεια) 7. Εφαρμογές Εμπορικού Δίκαιου, τόμοι 2 (3Α και 3Β), 2008 (σελ. 2054) (επιμέλεια) 8. Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου (επιμέλεια), 2 η έκδοση, 2014 (σελ. 1584) Γ. Αρθρογραφία υμμετοχή σε συλλογικά έργα 9. Η φενάκη του λογιστικού ελέγχου στην ΑΕ. Δυνατότητες δικαστικής προστασίας, ΦρΙΔ 2006, σ. 673 επ. 10. Ιδιωτική ασφάλιση και προστασία του καταναλωτή. Ρήτρες εξαίρεσης από ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης στα τροχαία ατυχήματα και προστασία καταναλωτή, ΔΕΕ 2006, σ. 142 επ. 11. Αποτίμηση ζημίας από συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένες στο Φρηματιστήριο (γνωμοδ. από κοινού με Επ.Καθηγητή Δ.Αυγητίδη), ΕλΔ 2006, σ επ. 12. υμπράξεις επιχειρήσεων και Ανταγωνισμός, Επιχείρηση 2006, σ. 201 επ. 13. Η εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Δογματικά και δικαιοπολιτικά προβλήματα αιτιώδους συνδέσμου, ΕΔ 2006, σ. 302 επ. 14. Η προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή από κατάχρηση αγοράς (χειραγώγηση), ΔΕΕ 2008, σ. 521 επ. 15. Σο νέο άρθρο 23α ΚΝ 2190/ Ζητήματα εφαρμογής, ΦρΙΔ 2008, σ. 385 επ. 16. Η ενσυνείδητη παράλληλη συμπεριφορά επιχειρήσεων ως εναρμονισμένη πρακτική, ΔΕΕ 2008, σ επ. 17. Από την προστασία της μειοψηφίας στην προστασία του μετόχου, ΕΕμπΔ 2009, σ. 499 επ. 18. Μια προσπάθεια «αποκωδικοποίησης» των ρυθμίσεων του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920 με έμφαση στις συναλλαγές εντός του ίδιου ομίλου εταιριών στο 2

4 συλλογικό έργο Ζητήματα από το νέο δίκαιο της ΑΕ (επιμ. Μ-Θ Μαρίνος), 2009, σελ. 232 επ. 19. Ευθύνη για πρόκληση αφερεγγυότητας στο εταιρικό και πτωχευτικό δίκαιο, ΕΕμπΔ 2010, σ. 801 επ. 20. Αφξηςη μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης, στο έργο Σο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Κατ άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 (επιμ. Καθηγητή Ευ.Περάκη), γ έκδοση, 2010, τόμος 1, Ερμηνεία των άρθρων 13-13α ΚΝ 2190/1920, σελ Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου, στο έργο Σο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Κατ άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 (επιμ. Καθηγητή Ευ.Περάκη), γ έκδοση, 2010, τόμος 1, Ερμηνεία του άρθρου 24, σελ Moving towards the creation of an exceptional law of financial crisis? The Greek experience, συμμετοχή στον τόμο προς τιμή του Καθηγητή Klaus J. Hopt (FS Hopt), 2010, σ επ. 23. Ζητήματα από την παρέλκυση της πτώχευσης (άρθρο 98 ΠτΚ), στο συλλογικό έργο Η ανώνυμη εταιρία μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς (επιμ. Μ-Θ.Μαρίνος), 2011, σελ. 485 επ. 24. Οικονομική ελευθερία ή αποτελεσματικότητα ως προστατευτέο έννομο αγαθό στο δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού;, ΔΕΕ 2012, σελ. 271 επ. 25. Η αφερεγγυότητα της επιχείρησης και η αντιμετώπισή της - Ο ρόλος της υποχρέωσης πίστης (υπό δημοσίευση σε ΔΕΕ 2014, 3 ο τεύχος). 26. Das Rekapitalisierungsprogram der griechischen Banken - Ein experimental-modell? (υπό δημοσίευση στο περιοδικό Schriften zur Restrukturierung 2014) 27. The new definition of the center of main interests as a measure to prevent forum shopping (υπό δημοσίευση). Δ. Εισηγήσεις σε υνέδρια 1. Ιδιωτική ασφάλιση και προστασία του καταναλωτή. Ρήτρες εξαίρεσης από ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης στα τροχαία ατυχήματα και προστασία καταναλωτή, εισήγηση στο 2 ο υνέδριο Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, Θεσσαλονίκη 8-10 Απριλίου Η φενάκη του λογιστικού ελέγχου στην ΑΕ. Δυνατότητες δικαστικής προστασίας, εισήγηση στο 15ο Πανελλήνιο υνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων, με θέμα «ύγχρονες εξελίξεις στο λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο», Λουτράκι 4-6 Νοεμβρίου υμπράξεις επιχειρήσεων και Ανταγωνισμός, εισήγηση στην Ημερίδα του Τπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Η Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού στο Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο», Αλεξανδρούπολη, Οι προϋποθέσεις απαγόρευσης και απαλλαγής των περιοριστικών του ανταγωνισμού συμπράξεων (καρτέλ): ύγχρονες τάσεις, εισήγηση στην Εθνική χολή Δικαστών (22/3/2007 και 9/5/2007) 5. Προστασία του καταναλωτή: αυτοσκοπός ή μέσο; (Με αφορμή την Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την ένταξή της στο ελληνικό δίκαιο), εισήγηση στο Δικηγορικό ύλλογο Αθηνών, Αθήνα 7/5/2007 3

5 6. ιωπηρές υμπαιγνίες: Μια Προοπτική Από Νομική κοπιά (Tackling tacit collusion: a legal perspective), εισήγηση στο Διεθνές υνέδριο με θέμα «Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», Αθήνα, 1-2 Ιουνίου Μια προσπάθεια «αποκωδικοποίησης» των ρυθμίσεων του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920 με έμφαση στις συναλλαγές εντός του ίδιου ομίλου εταιριών, εισήγηση στη διημερίδα του Σομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου Νομικής Δ.Π.Θ με θέμα «Ζητήματα από το νέο δίκαιο της ΑΕ», Κομοτηνή, Ιούνιος Σο νέο άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920, εισήγηση σε Ημερίδα με θέμα «Σο εταιρικό δίκαιο αλλάζει» που διοργάνωσε ο Δικηγορικός ύλλογος Αθηνών, Ιούνιος Από την προστασία της μειοψηφίας στην προστασία του μετόχου, εισήγηση στο 18 ο Πανελλήνιο υνέδριο Εμπορικού Δικαίου, με θέμα «Σάσεις και προοπτικές του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας», Καστοριά 31 Οκτωβρίου, 1-2 Νοεμβρίου Πολυμερείς Διατραπεζικές Προμήθειες (Multilateral Interchange Fees), εισήγηση στο 3rd International Conference On Competition Law And Policy, Αθήνα Μαΐου Ζητήματα από την παρέλκυση της πτώχευσης (άρθρο 98 ΠτΚ), εισήγηση στη διημερίδα του Σομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου Νομικής Δ.Π.Θ με θέμα «Η ανώνυμη εταιρία μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς», Κομοτηνή, Ιούνιος Ευθύνες για πρόκληση αφερεγγυότητας εταιρικό και πτωχευτικό δίκαιο, εισήγηση 19ο Πανελλήνιο υνέδριο Εμπορικού Δικαίου με θέμα «Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση», Ηράκλειο Οκτωβρίου Σο ελληνικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (Ν 3723/2009), εισήγηση στην 4η Ετήσια Εσπερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Σραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, με θέμα "Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο: Επιδράσεις, Τάσεις και Προοπτικές", Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου Θεωρητική και νομολογιακή στοιχειοθέτηση της εναρμονισμένης πρακτικής, εισήγηση στο 4ο Διεθνές υνέδριο του Ινστιτούτου Μελετών Δικαίου και Πολιτικής Ανταγωνισμού (IMEDIPA), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού και της Κυπριακής Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, με θέμα Competition Law and Policy, Λευκωσία, Μάιου Σο Δίκαιο του Καταναλωτή ο Ασφαλιστικός Νόμος 2496/97 και Ν.489/77 Αντιφάσεις Προβλήματα εφαρμογής ουσιαστικού δικαίου, εισήγηση στη Διημερίδα της Επιθεώρηση υγκοινωνιακού Δικαίου με θέμα «Τροχαίο Ατύχημα Αστική Ευθύνη εμπλεκόμενων μερών Ανάδειξη σύγχρονων προβλημάτων δικαστηριακής πρακτικής» Πάτρα, επτεμβρίου Ευθύνη από παρέλκυση της πτώχευσης (άρθρο 98 1 ΠτωχΚ), εισήγηση στη Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 20 Οκτωβρίου Προϋποθέσεις απαλλαγής των περιοριστικών του ανταγωνισμού συμπράξεων ύγχρονες τάσεις, εισήγηση στη διημερίδα του Σομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου της Νομικής χολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Νομολογιακές εξελίξεις και προοπτικές στο δίκαιο των επιχειρήσεων»», Κομοτηνή Ιουνίου

6 18. Σο άρθρο 99 ΠτωχΚ μετά τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές, εισήγηση σε Ημερίδα που οργάνωσε ο Δικηγορικός ύλλογος Αθηνών με θέμα «Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα. Θεωρία και Πράξη», Αθήνα 29 επτεμβρίου Προστασία της οικονομικής ελευθερίας ή οικονομική αποτελεσματικότητα ως ζητούμενο του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού της αγοράς;, εισήγηση στο 21 ο Πανελλήνιο υνέδριο Εμπορικού Δικαίου, με θέμα «Η ανταγωνιστική δραστηριότητα και η προστασία της» Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου Σο χέδιο Νόμου για τη μεταρρύθμιση του δικαίου των Προσωπικών Εταιρειών, Εισήγηση στην Εθνική χολή Δικαστών με την παρουσία των φοιτητών της Γαλλικής χολής Δικαστών, 11 Νοεμβρίου Τπαίτια πρόκληση πτώχευσης Τπαίτια πρόκληση πτώχευσης, Εισήγηση στο Πρόγραμμα Επιμορφωτικής υνάντησης της Εθνικής χολής Δικαστών με θέμα «Η πτώχευση. χετικά ζητήματα ουσιαστικού, δικονομικού και ποινικού δικαίου», Θεσσαλονίκη 8-10 Υεβρουαρίου Ρύθμιση των αγορών: υμφέρον του ατόμου ή γενικό συμφέρον;, Εισήγηση στο Νομικό υμπόσιο του υνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Σο Εμπορικό Δίκαιο ως εργαλείο ανάπτυξης», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 5 Απριλίου Συμμετοχή και ειςφορζσ των εταίρων ςτην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Ειςήγηςη ςτο Πρόγραμμα Επιμορφωτικήσ Συνάντηςησ τησ Εθνικήσ Σχολήσ Δικαςτών με θζμα «Ζητήματα εταιρικοφ δικαίου κατά τον Ν. 4072/2012», Θεςςαλονίκη, Μαρτίου Das Rekapitalisierungsprogram der griechischen Banken - Ein experimental-modell?, Ειςήγηςη ςτο Συνζδριο "Restrukturierung innerhalb und außerhalb der Insolvenz - aktuelle Probleme des deutschen und griechischen Insolvenzrechts" του Institut für Interdisziplinäre Restrukturierung, Βερολίνο, 17 Οκτωβρίου Η αντιμετώπιςη τησ αφερεγγυότητασ ωσ υποχρζωςη του οφειλζτη, ειςήγηςη ςτο 23ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εμπορικοφ Δικαίου, με θζμα «Η αντιμετώπιςη τησ αφερεγγυότητασ», Αλεξανδροφπολη, 1-3 Νοεμβρίου The new definition of the center of main interests as a measure to prevent forum shopping (in English), ειςήγηςη ςτο Συνζδριο Αςτικοφ Δικαίου με τίτλο «Πτωχευτικό Δίκαιο: Πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτο δρόμο προσ την εναρμόνιςη» ςυνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αθήνα, 12 Μαρτίου Ε. Διδακτικό έργο Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο των ακόλουθων μαθημάτων: - Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο (Α Εξάμηνο) (συνδιδασκαλία με Καθηγητή κ. Μ.-Θ.Μαρίνο) - Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου (Γ Εξάμηνο) ((συνδιδασκαλία με Λέκτορα κα Κ.Μαντενιώτου) - Δίκαιο Ανταγωνισμού (Δ Εξάμηνο) ((συνδιδασκαλία με Καθηγητή κ. Μ.- Θ.Μαρίνο) - Δίκαιο Αξιογράφων (Η Εξάμηνο) (συνδιδασκαλία με Λέκτορα κα Κ.Μαντενιώτου) υμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 5

7 Σ. Λοιπές επιστημονικού χαρακτήρα δραστηριότητες συμμετοχές. 1. Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1995-Ιανουάριος 2006) 2. Μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη νέου Εμπορικού Κώδικα ( ), μαζί με τους Καθηγητές Ε.Περάκη, Ν.Ρόκα, Μ.-Θ. Μαρίνο, Ε.Αλεξανδρίδου και Α.Αντάπαση 3. Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του συνόλου των διατάξεων του Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (2010), μαζί με τον Επ.Καθηγητή κ. Δ.Αυγητίδη 4. Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει), υπό την Προεδρία του Καθηγητή κ. Ευάγγελου Περάκη 5. Καθηγητής στην Εθνική χολή Δικαστών (από το 2007) 6. Μέλος του Διοικητικού υμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων 7. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 8. Μέλος του Νομικού υμβουλίου της Εθνικής Σράπεζας της Ελλάδος (από το 2006) 9. Μέλος του Νομικού υμβουλίου της Ενώσης Ελληνικών Σραπεζών (από το 2010) 10. Αν.Πρόεδρος του Πειθαρχικού υμβουλίου της ΕΛΣΕ (ορκωτοί ελεγκτές) (από το 2010) 11. Μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (από το 2011) 12. Μέλος της Ομάδας Εργασίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΤΠ.Α.Α.Ν, με αντικείμενο τη νομοθετική υποστήριξη του σχεδιασμού της μερίδας των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (από το 2011) 13. Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Φρονικά Ιδιωτικού Δικαίου» 14. Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Επιχείρηση» 15. Μέλος της Academic Society for Competition Law (ASCOLA) (από το 2009) 16. Πρόεδρος της Ελληνικής Αποστολής στην Ομάδα Εργασίας επί του Δικαίου Αφερεγγυότητας (Κανονισμός 1346/2000). 6

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομική Σχολή Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομική Σχολή Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομική Σχολή Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου Προς τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ Προς την Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

E-mail address: clivada@hba.gr

E-mail address: clivada@hba.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Λιβαδά Όνοµα: Χριστίνα Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 ιεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 210 3386528, 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1990-1995:

Διαβάστε περισσότερα

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ 5 o Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόµενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλλον Τριήµερο Συνέδριο 25-28 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ 1 Ελένη Τροβά 1. Γενικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως 10 η Μαΐου 1963 Τόπος γεννήσεως Αθήνα 2 Οικογενειακή κατάσταση: παντρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ. 210 7491661, e-mail nsarris@ekke.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Μάθημα: Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κ. Παμπούκης, Ν. Τέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Αριστοτέλου ς 3 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156 54006 Θεσσαλονίκη Τηλ.: +302310 891499, +302310 891491, Fax: +30 2310 891439 E-mail: perraki@uom.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος Υπηρεσιακή Κατάσταση E-mail Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα