Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ Fax Αρ. Πρωτ. 959

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ Fax Αρ. Πρωτ. 959 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων της ΕΒΕ Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 1. Του Ν.3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 141/Α/2003), 2. Του ΝΔ 496/74 «περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» και του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει με το Ν. 3871/2010, 3.Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) περί «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», αυτές ισχύουν, 4. Του Π.Δ. 118/200, (ΦΕΚ 150/Α/2007) Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου, 5.Την αριθμ /739/ (ΦΕΚ1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 6. Του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/ ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) 7. Τις με αριθμ. πρωτ / και 31262/ εγκυκλίους του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τις συμβάσεις του Δημοσίου με συνεργεία καθαριότητας, 8. Tην με αρ.4601/ ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (ΑΔΑ Β44ΘΛ-8ΔΠ) 9.Την αρ. 13/ (ΑΔΑ ΩΦΥΤ46ΨΖ2Μ-ΦΕΕ) απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ με την οποία εγκρίθηκε η με απευθείας ανάθεση επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού - απολύμανσης των κτιρίων της ΕΒΕ, συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 10.Το με αρ. 900/ πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 15REQ ). 10. Τη με αριθμ. Πρωτ. 949/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους #10.000,00# ευρώ (Α.Δ.Α. ΩΑΦΧ46ΨΖ2Μ-ΣΓΔ) και ΑΔΑΜ 15REQ , που καταχωρήθηκε Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με αριθμό Το με αρ. 1055/ πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 14REQ ) σας γνωρίζει ότι: 1. Πρόκειται να προβεί στην ανάθεση, μετά από υποβολή σφραγισμένων προσφορών, των εργασιών, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προδιαγραφές, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, σας ενημερώνουμε ότι οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της ΕΒΕ (Πρωτόκολλο) Πανεπιστημίου Αθήνα το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν. 1

2 3. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. 4. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ οιονδήποτε τρόπο την ΕΒΕ., η οποία θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή. 5. Η σύμβαση με την οποία θα υλοποιηθεί η παραπάνω προμήθεια, θα διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», την παρούσα πρόσκληση και την προσφορά σας. 6. Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να έχει σβησίματα προσθήκες ή διορθώσεις. 7. Επισυνάπτονται στην παρούσα τα κάτωθι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Δρ. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Ε.Β.Ε. ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο πρόσκλησης Οι προσφορές θα αναφέρονται στις εργασίες καθαριότητας σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή του έργου παράρτημα Β για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάθεσης μέχρι την συμπλήρωση δεκάμηνου. ΑΡΘΡΟ 2ο: Στοιχεία αναθέτουσας αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Πανεπιστημίου 32, Αθήνα ΑΡΘΡΟ 3ο:Προϋπολογισμένη δαπάνη Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος υποβολής των προσφορών Η προσφορά κάθε υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης Τα στοιχεία με την πλήρη επωνυμία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός FAX) Η προσφορά κάθε προσφέροντος υποβάλλεται εγγράφως σε δύο αντίτυπα,εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο». Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών. Με την προσφορά μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς οι προσφέροντες υποβάλουν: (α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία: Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Ο χρόνος ισχύος των τιμών των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές για μέρος του έργου ή δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μέσα στο φάκελο των προσφορών θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε ολόκληρο το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 και ιδιαίτερα τα Α) τον αριθμό των εργαζομένων Β) τις ημέρες και ώρες εργασίας. 3

4 Γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. Ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά Στ) τα τ.μ. καθαρισμού χώρων ανά άτομο. Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την απόρριψη της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 5ο: Τιμές προσφορών νόμισμα Οι τιμές των προσφορών, θα δοθούν σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν την παροχή υπηρεσιών, χωρίς Φ.Π.Α. και θα αναφέρονται ανά κτήριο και συνολικά. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει τις τιμές αυτές ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 2. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού αυτού και ο εξοπλισμός (ηλεκτρικές σκούπες, ξεσκονόπανα, σφουγγαρίστρες, κουβάδες κτλ) και τα υλικά καθαριότητας ( απορρυπαντικά, σακούλες, χλωρίνες κτλ). 3. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς οι ανάδοχοι δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. 4. Η Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού των ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης. ΑΡΘΡΟ 6ο: Τόπος παροχής υπηρεσιών Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζονται οι χώροι στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας). Όλες οι υπηρεσίες καθαρισμού παρέχονται από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών (Δευτέρα Σάββατο). Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 7ο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: α) τουλάχιστον δύο (2) άτομα για το Κεντρικό κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες, και από 7.00 π.μ. έως π.μ.. β) τουλάχιστον ένα (1) άτομο για το κτήριο της ΕΒΕ στο Λ. Αθηνών Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες, από 7.00 π.μ. έως π.μ Τα προϊόντα καθαρισμού και καθαρισμού απολύμανσης, τα εργαλεία μέσα καθαρισμού, τα μηχανήματα που απαιτούνται καθώς και οι σάκοι απορριμμάτων βαρύνουν τον ανάδοχο. Μισθός, επιδόματα άδειας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Σ.Σ.Ε. και να καλύπτει το πραγματικό κόστος των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτές ορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις. Όμοια ισχύουν και για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων 4

5 κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με την Ανάδοχο Εταιρεία (Εγκύκλιοι 30440/ και 31262/ , του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει στην ΕΒΕ κάθε μήνα πίνακα του προσωπικού που θα εργασθεί τον επόμενο και να το ασφαλίσει με δικές του δαπάνες, για κάθε είδους ατύχημα. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή και σε λοιπές μηχανές γραφείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Να αντικαθιστά άμεσα τα χρησιμοποιημένα εργαλεία του σε περίπτωση βλάβης τους, έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου Σε περίπτωση έκτατης καταστροφής (πυρκαγιά, πλημμύρα) συμφωνείται άμεση επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλομένων για την αντιμετώπισή της και χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται ιδιαίτερη ή επιπλέον αμοιβή γι αυτήν. Μαζί με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, θα καταθέτει στο Γραφείο Λογιστηρίου την κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από τη Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζομένους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης. Το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για το προαναφερθέν έργο. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 8ο : Xρόνος ισχύος της σύμβασης Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της. Η ισχύς της σύμβασης θα μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους και μετά από έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου.. ΑΡΘΡΟ 9ο: Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 1. Η Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων της ΕΒΕ. θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα θα περιληφθούν αναλυτικά στη σύμβαση. 2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας πρόσκλησης. 3. Η ΕΒΕ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής και απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ. 4. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4,5, και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 5. Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της ΕΒΕ.) το έργο, πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση μη καθαρισμού ορισμένου ή ορισμένων χώρων με υπαιτιότητά του, που θα προκύπτει από το πρακτικό παραλαβής, να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ποσοστό ίσο με το 2% επί της μηνιαίας τιμής της προσφοράς του, για κάθε μέρα που δεν θα καθαρίζει. 7. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 5

6 ΑΡΘΡΟ 9ο: Ανάθεση του έργου - Σύμβαση -Τρόπος πληρωμής Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερη τιμής. Στον μειοδότη ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση ανάθεσης, με την οποία υποχρεούται να προσέλθει εντός (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης αυτής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, Γ Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο οιουδήποτε όρου της σύμβασης δικαιούται η ΕΒΕ. με μονομερή δήλωση (απόφαση Εφορευτικού Συμβουλίου.) που θα απευθύνεται στον ανάδοχο, να τον κηρύξει έκπτωτο. Το έργο βαρύνει και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΒΕ οικον. Έτους 2014 και Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (12.000,00).. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα ανά μήνα, δηλαδή το μηνιαίο ποσό θα προκύπτει από τη συνολική οικονομική προσφορά του Αναδόχου, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι : α. Τιμολόγιο β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που απασχολεί. γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του. δ. Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής, για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κάθε τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαραίνουν αποκλειστικά. Ο ανάδοχος μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: Τέλος 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,10% 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.. 8% παρακράτηση φόρου. ΑΡΘΡΟ 10ο: Λοιποί Όροι Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. Η ΕΒΕ. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης ή επανάληψης της διαδικασίας Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Δρ. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν το γενικό καθαρισμό των κτηρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα: 1. Καθαρισμός του κεντρικού κτηρίου της ΕΒΕ (Πανεπιστημίου 32): Εξωτερικός καθαρισμός Ο καθαρισμός θα γίνεται με τη χρήση πιεστικού μηχανήματος και ουδέτερου απορρυπαντικού και θα αφορά τα παρακάτω: Κλιμακοστάσια της κεντρικής και των δευτερευόντων εισόδων, εσοχών και σκαλοπατιών του κεντρικού κτηρίου της Ε.Β.Ε. 300 τ.μ. περίπου. Πλατύσκαλα και αναβαθμίδες ολόκληρης της πρόσοψης του κεντρικού κτηρίου και της αυλής. Χώρος προπυλαίων, 80 τ.μ.. Ο καθαρισμός θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, βάσει προγράμματος που θα καθοριστεί από την ΕΒΕ. Απαιτείται να έχει τελειώσει πριν τις 7.00 π.μ. Μία φορά την εβδομάδα θα γίνεται συγκομιδή απορριμμάτων από τον κήπο της Ε.Β.Ε. προς την οδό Ακαδημίας Καθαρισμός των τεσσάρων αίθριων συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ.: Ο καθαρισμός των αίθριων θα γίνεται κάθε δεκαπέντε ημέρες σε ώρες που θα υποδεικνύονται από την ΕΒΕ. Εσωτερικός καθαρισμός Αφορά τους χώρους του ισογείου και του α ορόφου και συγκεκριμένα: Ισόγειο: Γραφεία, διαδρόμους, βιβλιοστάσια, χώροι υγιεινής, συνολικής επιφάνειας 1900 τετραγωνικών μέτρων: Α όροφος (περιλαμβάνεται και το πατάρι της πτέρυγας προς ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ): Πρόδομος, αναγνωστήριο, μηχανογράφηση, λογιστήριο, γραφείο διευθυντού, γρ. προϊσταμένου γραμματείας, περιοδικά, διάδρομος, χώροι υγιεινής, εσωτερικό κλιμακοστάσιο από το ισόγειο έως και το τμήμα Χειρογράφων, συνολικής επιφάνειας 750 τ.μ. περίπου: Ο καθαρισμός θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή (7.00πμ 10.00πμ). Το Σάββατο θα γίνεται καθαριότητα στον Πρόδομο, το Αναγνωστήριο, τα WC κοινού και των υπαλλήλων σε πρωινή ώρα που θα συμφωνηθεί από τις υπηρεσίες της Ε.Β.Ε. 2. Καθαρισμός κτηρίου επί της Λ. Αθηνών και Σπύρου Πάτση 12, στην Αθήνα. Αφορά τον καθαρισμό, του εσωτερικού κλιμακοστασίου (ισογείου προς υπόγειο), των χώρων υγιεινής υπογείου και ισογείου και Α ορόφου καθώς και συνολική επιφάνεια 950 τ.μ. του Α ορόφου. Συγκεκριμένα ο καθαρισμός αφορά τις εξής εργασίες: Καθαρισμός επίπλων γραφείων (τραπέζια, καρέκλες, βιβλιοθήκες) του Α ορόφου Καθαρισμός θυρών, ορόφων και γραφείων. Καθαρισμός των W.C. (λεκάνες, νιπτήρες, δάπεδα, πόρτες) υπόγειο, ισόγειο, Α όροφος Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων. Σκούπισμα με ηλεκτρική απορροφητική σκούπα των μοκετών. Αποκομιδή των σκουπιδιών από τα καλάθια των γραφείων. Ο καθαρισμός θα γίνεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00πμ έως 10.00πμ. 7

8 3. Καθαρισμός κτηρίου Νέας Χαλκηδόνας (Δεκελείας και Παπαναστασίου 8, Νέα Χαλκηδόνα) Αφορά τον καθαρισμό του κλιμακοστασίου, ανελκυστήρα, χώρων υγιεινής (ημιόροφος). Ο καθαρισμός θα γίνεται όταν ζητηθεί από την υπηρεσία και όχι περισσότερο από δύο φορές το μήνα σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν με την υπηρεσία. Αναλυτικά ο καθαρισμός των κτηρίων αφορά τις παρακάτω εργασίες: ΔΑΠΕΔΑ I. Σκούπισμα II. Καθαρισμός γωνιών και σοβατεπιών III. Σφουγγάρισμα με τη χρήση ανάλογου απορρυπαντικού και τακτική αλλαγή του νερού IV. Σκούπισμα με ηλεκτρική απορροφητική σκούπα όλων των μοκετών ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.): Ημερήσιος καθαρισμός I. Καθαρίζονται μέσα έξω οι λεκάνες και τα καπάκια των τουαλετών και απολυμαίνονται με ειδικό υγρό. II. Καθαρίζονται οι νιπτήρες, οι βρύσες, οι σαπουνοθήκες, και τα φωτιστικά. III. Καθαρίζονται οι καθρέπτες με σπρέι. IV. Σκουπίζονται και σφουγγαρίζονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό. V. Καθαρίζονται τα πλακάκια τοπικά για τυχόν λερώματα και προγραμματίζεται με τον υπεύθυνο της ΕΒΕ περιοδικά και πλένονται όλα. VI. Τοποθετούνται χαρτί τουαλέτας, σαπούνι και γεμίζονται οι πετσετοθήκες, αλλαγή νάιλον σακούλας στα καλάθια και μεταφορά αυτών στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μία φορά ημερησίως το πρωί και συγκεκριμένα: I. Σκουπίζονται II. Ξεσκονίζονται και καθαρίζονται προσεχτικά οι ξύλινες κουπαστές III. Σφουγγαρίζονται και αλλάζεται το νερό συχνά. Χρησιμοποιείται η ένδειξη : «Βρεγμένο Πάτωμα». Το κλιμακοστάσιο σφουγγαρίζεται σε ώρα μη αιχμής: 7.30π.μ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ I. Σκουπίζονται και σφουγγαρίζονται οι χώροι καθημερινά. II. Ξεσκονίζονται καθημερινά τα έπιπλα γραφείων, τηλεφώνων, σώματα θέρμανσης, Α/C, βιβλιοθήκες και περβάζια παραθύρων χωρίς να ανακατεύονται τα αντικείμενα στις επιφάνειες. III. Αδειάζονται τα καλάθια απορριμμάτων καθημερινά και τοποθετούνται νέες νάιλον σακούλες αν χρειάζεται. IV. Σκουπίζονται και καθαρίζονται τα τζάμια των γραφείων με ειδικό υγρό καθαρισμού ( όχι οι οθόνες των Η/Υ). V. Με ιδιαίτερη προσοχή καθαρίζονται οι διακόπτες των φώτων, τα χερούλια των ντουλαπιών και οι πόρτες. Τυχόν «δακτυλιές» και μουτζούρες» αφαιρούνται. VI. Σκουπίζονται οι μοκέτες (λεκέδες- τοπικός καθαρισμός) με ηλεκτρική σκούπα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις γωνίες πίσω από τις πόρτες και κάτω από τα γραφεία. VII. Με ιδιαίτερη προσοχή σκουπίζονται τα δάπεδα δίχως μοκέτα και σφουγγαρίζονται. 8

9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Το αναγνωστήριο καθαρίζεται καθημερινά με έμφαση στα: I. Ξεσκόνισμα τραπεζιών, καρεκλών και φωτιστικών των τραπεζιών II. Ξεσκόνισμα περιμετρικών βιβλιοθηκών. III. Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα της μοκέτας. IV. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα του διαδρόμου περιμετρικά των τραπεζιών. Κατά τα άλλα ακολουθείται ό,τι ακριβώς και στον καθαρισμό των γραφείων. Κάθε 15 μέρες θα ξεσκονίζονται και θα καθαρίζονται με βρεγμένο και καλά στυμμένο πανί και ιδιαίτερη προσοχή τα φωτιστικά της οροφής του αναγνωστηρίου. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ I. Συγκέντρωση απορριμμάτων και απομάκρυνση αυτών (πρόσοψη κήπος). II. Σκούπισμα- Πλύσιμο με νερό των προαυλίων χώρων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το σφουγγάρισμα στους διαδρόμους και τα κλιμακοστάσια του κεντρικού κτηρίου εσωτερικά θα γίνεται 1 φορά την ημέρα πριν τις 7.30 π.μ. Το σφουγγάρισμα θα γίνεται με κοινό απορρυπαντικό κάθε μέρα. Οι λεκάνες, τα μπάνια, οι νιπτήρες, τα λουτρά, μετά το πλύσιμο με το απορρυπαντικό θα πρέπει να απολυμαίνονται με χλωρίνη καθημερινά. Τα έπιπλα του αναγνωστηρίου και γραφείων θα καθαρίζονται μία φορά την ημέρα. Το κόστος των υλικών επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο εξοπλισμός του καθαρισμού (ηλεκτρικές σκούπες, σφουγγαρίστρες, ξεσκονόπανα, κουβάδες, κα) είναι ιδιοκτησίας και ευθύνη του αναδόχου. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Μια φορά τον μήνα θα γίνεται απολύμανση όλων των χώρων της ΕΒΕ και ιδιαίτερα των βιβλιοστασίων. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Δρ. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου 9

10 1

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα