ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμε τοχές Ανώνυμη Εταιρεία» σε έκτακτη Γενική Συ νέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΛΟΥ 1937 Π.Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Ανακοίνωση πρόσκλησης των μετόχων για την άσκη ση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LADY MARY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ανακοινώσεις επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 4 επωνυμία «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 5 τρώο στοιχείων της της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΔΟΣ ΑΕ» επωνυμία «E.C.O. ROUPES ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «E.C.O. ROUPES A.B.E.E.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIONEER»... 8 επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΕΝΤΕΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.» τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».. 12 επωνυμία «ΜΑΡΑΒΕΛ ΣΚΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΡΑΒΕΛ ΣΚΥ» επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετο χές Ανώνυμη Εταιρεία» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/99/250 Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρη ματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία», Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/99/250 σύμφωνα με το νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το καταστατικό της, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Δραγατσανίου 6 8ος όροφος, πλατεία Κλαυθμώνος), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα κάτωθι:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθ μού των μετοχών της εταιρείας (συνένωση μετοχών reverse split) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των οποίων και για τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περί πτωση μη επίτευξης απαρτίας στην συγκεκριμένη Συ νέλευση, η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στο ίδιο μέρος (στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, Δραγατσανίου 6 8ος όροφος, πλατεία Κλαυθμώνος) την 24η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρό σωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις με τοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Κεντρικό Κατάστημα) ή στο Ταμείο Πα ρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Η Πρόεδρος ΧΡΥΣΑ ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ (2) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΛΟΥ 1937 Π.Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της. καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέ λευση την 10η Μαρτίου ημέρα Λεύτερα και ώρα 19:00 στο Βόλο στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΑΚ Βόλου και σε περίπτωση μη απαρτίας την 31η Μαρτίου 2013, ημέρα Λεύτερα την ίδια ώρα και τόπο για την συ ζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. α) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 30/06/2012 (Ισολογισμός χρήσης, προσάρτημα) και έκ θεσης ορκωτού ελεγκτή. β) Απαλλαγή ή απαλλαγή με επιφύλαξη των μελών του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 30/06/2012. γ) Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της χρήσης 30/06/ α) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 30/06/2013 (Ισολογισμός χρήσης, προσάρτημα) και έκ θεσης ορκωτού ελεγκτή. β) Απαλλαγή ή απαλλαγή με επιφύλαξη των μελών του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 30/06/2013. γ) Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της χρήσης 30/06/ Ορισμός ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, και του Αναπληρωματικού του, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που θα λήξει την 30/6/ Τροποποίηση της από 16 Δεκεμβρίου 2013 απόφα σης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα, με τις ανάγκες της. 5. Κωδικοποίηση καταστατικού. 6. Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το κα ταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας 5 (πέντε) ημέρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Βόλος, 10 Φεβρουαρίου 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο (3) Ανακοίνωση πρόσκλησης των μετόχων για την άσκη ση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LADY MARY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». LADY MARY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. ΜΑΕ: 64359/61/Β/07/23 Αρ. ΓΕΜΗ: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LADY MARY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό ΜΑΕ 64359/61/Β/07/23, με αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΦΜ ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των με τόχων, κατά τη συνεδρίαση της , αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 10 ευρώ. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κε φάλαιο, ήτοι για κάθε 36,2 μετοχές που κατέχουν, θα εγγράφονται για μια (1) νέα μετοχή που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εται ρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι και Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτό τητας, στην Τράπεζα Πειραιώς και θα καταθέτουν το

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγρά φονται στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του Μετοχι κού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκ δήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνο μικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Πευκοχώρι, 6 Φεβρουαρίου 2014 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 ΠΟΔΟΣΦΑΙ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Aνώνυ μης Eταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ. ΜΑΕ 69948/06/Β/10/5): Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από 31/12/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από 02/01/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείρς σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβού λιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: 1. Μπρέζας Βασίλειος του Ανδρέα και της Αργυρούλας, που γεννήθηκε την 21/01/1958 στη Λάρισα, κάτοικος Τυρνά βου, οδός Ειρήνης, αριθ. 60, επάγγελμα έμπορος, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθ. AB που εκδόθηκε στις 04/06/ 2006 από το Α.Τ. Τυρνάβου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Τυρνάβου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2. Δόκος Αχιλλέας του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε την Αβδέλλα Γρεβενών, στις , κά τοικος Τυρνάβου, οδός Αγ. Παρασκευής, αριθ.14, επάγγελ μα Συνταξιούχος, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθ. ΑΙ που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Τυρνάβου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Τυρνάβου, Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. Μπάρδας Κωνσταντίνος του Απόστολου και της Ευθυμίας, που γεννήθηκε την 28/09/1967 στη Σουηδία, κάτοικος Τυρνάβου, οδός Προέδρου Χασιώτη, αριθ. 18, επάγγελμα έμπορος, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθ. AB που εκδόθηκε στις 04/01/2007 από το Α.Τ. Τυρ νάβου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Τυρνάβου, Β ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 4. Ευαγγέλου Γεώργιος του Ευαγγέλου και της Παρα σκευής,που γεννήθηκε την 21/10/1969 στην Μελβούρνη Αυστραλίας, κάτοικος Τυρνάβου, οδός Ειρήνης, αριθ. 40, επάγγελμα έμπορος δομικών υλικών, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθ. Χ που εκδόθηκε στις 05/01/2005 από το Α.Τ. Τυρνάβου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Β Λάρισας, ΜΕΛΟΣ. 5. Κεχαγιάς Γεώργιος του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεννήθηκε την 03/03/1957 στο Πανόραμα Γρεβενών, κάτοικος Τυρνάβου, οδός Μακεδονίας, αριθ. 2, επάγγελ μα έμπορος, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθ. AB , που εκδόθηκε στις 05/01/2007 από το Α.Τ. Τυρνάβου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Τυρνάβου, ΜΕΛΟΣ. 6. Κουτίνας Δημήτριος του Χρήστου και της Ειρή νης,που γεννήθηκε την 01/02/1970 στη Λάρισα, κάτοικος Τυρνάβου, οδός Αντρέα Κάλβου, αριθ. 5, επάγγελμα ηλεκτρολόγος, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθ. Ρ που εκδόθηκε στις 10/08/1994 από το Α.Τ. Τυρνάβου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Τυρνάβου, ΜΕΛΟΣ και 7. Γούτας Βασίλειος του Κωνσταντίνου και της Ευαγγε λίας, που γεννήθηκε την στην Δράμα, κάτοικος Τυρνάβου, οδός Αφροδίτης, αριθ. 7, επάγγελμα Έμπορος, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθ. ΑΕ που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Τυρνάβου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Τυρνάβου, ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2014. Εκπροσώπηση Το Δ.Σ. ανέθεσε την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μπρέζα Βασίλειο του Ανδρέα, ο οποίος δύναται να δεσμεύει δια της υπογραφής του την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, υπογράφοντας προς τούτο επιταγές, συναλλαγματικές, συμβάσεις, έγγραφα και γενικά κάθε άλλο παραστατικό που ήθελε απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. παρέσχε την ειδική εντολή και εξου σιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Π.Α.Ε., όπως ενεργώντας για λογαριασμό της Π.Α.Ε. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων Δημο σίων Αρχών και Υπηρεσιών και εν γένει τρίτων (Δ.Ο.Υ., Τραπεζών, Ι.Κ.Α., Επιμελητηρίων κ.λπ.) και γενικότερα να προβαίνει αυτός σε κάθε νόμιμη ενέργεια και πράξη που απαιτείται για τον σκοπό αυτό (εκπροσώπηση της Εται ρείας) και να υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο. Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014 Με εντολή Υφυπουργού ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (5) «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡΜΑΕ 34042/06/Β/95/25), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας και δικαιώματα υπογραφής ως εξής: Ι. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Ευάγγελος Χαρατσής του Σταματίου, οικονομο λόγος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Κισσάβου 18), Α.Δ.Τ. AB , Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Δι ευθύνων Σύμβουλος. 2. Πέτρος Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, ιδιωτι κός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Δια δόχου Παύλου 19α), Α.Δ.Τ. Χ , Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Νικόλαος Ριτσώνης του Ιωάννη, οικονομολόγος, Έλ ληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Κοκκώνη 3), Α.Δ.Τ. Ξ , Α.Φ.Μ , Μέλος. 4. Γεώργιος Τριαντάφυλλου του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθή να το έτος 1967, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (Θησέως 22), Α.Δ.Τ. Μ , Α.Φ.Μ , Μέλος. 5. Ιωάννης Ακοντίδης του Αντωνίου, οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αθήνας (Σποργίλου 10), Α.Δ.Τ. AB , Α.Φ.Μ , Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 30/06/2015. II. Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποίησε την από απόφαση του περί εκπροσώπησης της εται ρίας και αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) ανέθεσε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Χαρατσή του Σταματίου την ενά σκηση όλων των κατά το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρίας και τον Κ.Ν. 2190/20 αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και την ανάληψη και εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και (β) όρισε ότι εξαιρετικά όσον αφορά την είσπραξη, πληρωμή και ανάληψη χρημάτων από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας καθώς και την έκ δοση και οπισθογράφηση επιταγών, για τη δέσμευση της εταιρίας απαιτείται η από κοινού υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου και Διευθύ νοντος Συμβούλου, Ευάγγελου Χαρατσή του Σταματίου με την υπογραφή του Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου Πέτρου Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, ή η υπογραφή του ενός από αυτούς με την υπογραφή του Υπεύθυνου Επιχειρησιακών Λειτουρ γιών της εταιρίας Ανδρέα Αθανασίου του Αθανασίου, Έλληνα υπηκόου, που γεννήθηκε στη Νέα Υερσέη ΗΠΑ το έτος 1973, κάτοικου Αμαρουσίου Αττικής (Μεσογείων 111), Α.Δ.Τ. ΑΚ , Α.Φ.Μ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 Με εντολή Υφυπουργού ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (6) στοιχείων της της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕ ΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ (πρ. Αρ. ΜΑΕ 10357/06/Β/86/113) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις προηγούμενες παρασχεθείσες με την από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας και να δοθούν εκ νέου οι εξουσίες και αρμο διότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως: 1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Μυτιληναίο του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 8, γεννη θέντα στην Αθήνα το 1955, κάτοχο του δελτίου αστυ νομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΕ / του Τ.Α. Αχαρνών, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Αχαρνών α) ανατίθεται η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτι κής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξε νικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Τραπεζών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, β) μεταβιβάζεται η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και του παρέχεται εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότη ση και δικαιοδοσία όπως ενεργεί, εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, να κατευθύνει και να συντονίζει όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνομολογεί συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούται δε να αποφασίζει και να ενεργεί σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την κρίση του και χωρίς κανένα περιορισμό. Ενδεικτικό και όχι πε ριοριστικό, απαριθμούνται οι κάτωθι εξουσίες του ήτοι: αναλαμβάνει, εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια της Εταιρείας, διενεργεί πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές ενώπιον/από/ προς Τράπεζες και εν γένει πιστωτικά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 ιδρύματα και προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και στην Αλλοδαπή, παραλαμβάνει, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εισπράττει, εξοφλεί και προεξοφλεί πάσης φύσεως αξι όγραφα (συμπεριλαμβανομένων φορτωτικών, διαταγών παραδόσεως και εν γένει φορτωτικών εγγράφων) και γενικά πιστωτικούς τίτλους, ανεξαρτήτως ποσού και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων από αυτά, διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί με Τράπε ζες και Πιστωτικά Ιδρύματα πάσης φύσεως συμβάσεις όπως ενδεικτικά για (ι) το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, (ιι) έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, (πι) δάνεια ή πιστώσεις και εν γένει χρηματοδοτικές συμβάσεις προς την Εταιρεία εξα σφαλισμένων ή μη, (ιν) συμβάσεις προς αντιστάθμιση επιτοκιακών ή συναλλαγματικών κινδύνων ή και άλλων κινδύνων αγοράς, (ν) συμβάσεις επιχειρηματικών απαι τήσεων (factoring), χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) και συμβάσεις πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting), παραχωρεί εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφά λιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα, χορηγεί και ανακαλεί εγγυήσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, συνάπτει, λύει, τροποποιεί συμβάσεις αγοράς ή πώ λησης ή μίσθωσης κινητών και ακινήτων, συμπεριλαμ βανομένων μετοχών και εταιρικών μεριδίων και πάσης φύσεως παγίων, εκχωρεί και αναδέχεται απαιτήσεις και δικαιώματα της Εταιρείας σε και από τρίτους, συνάπτει συμβάσεις, προσφορές, προσύμφωνα μνημόνια συνεργασίας με τις οποίες αναλαμβάνει υπο χρεώσεις και συστήνει δικαιώματα υπέρ και σε βάρος της Εταιρείας εντός του εταιρικού σκοπού της, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους για λογα ριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας, όπως και δίδει όρκους επακτούς ή δικαστικούς, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συμβιβάζεται με κάθε τρίτο κατά την απόλυτο κρίση του και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 2. Παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη απεριόρι στη εξουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ιωάννη Μυτιληναίου την Εταιρεία, θα δεσμεύουν για όλες τις ανωτέρω εξουσίες του Προέδρου και Διευθύ νοντος Συμβούλου, με την υπογραφή είτε ενός ή από κοινού δύο (2) εκ των κατωτέρω αναφερομένων προσώ πων, κατόπιν ειδικών πράξεων/ εξουσιοδοτήσεων που θα εκδίδει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Μυτιληναίος. Εξαιρετικά, για εισπράξεις και πληρωμές χρηματικών ποσών για λογαριασμό της Εταιρείας και την ανάληψη των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων, η Εταιρεία θα δεσμεύεται, παράλληλα με την απεριόριστη εξουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Μυτιληναίου και από τις υπογραφές δύο (2) εκ των κατωτέρων προσώπων που έχουν ορισθεί κατά περίπτωση από αυτόν. Ήτοι οι: 1. ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κάτοικος Ν.Πεντέλης, οδός Γρ.Αυξεντίου 19, κάτοχος του δελτίου αστυνομι κής ταυτότητος με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΕ /2007, του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 2. ΔΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κάτοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Τραπεζούντος 24, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό Α.Δ.Τ. AB /2006, του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου Αττικής, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 3. ΖΩΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, κάτοικος Πολύδροσου Αμαρου σίου, οδός Ι. Χρυσοστόμου αριθ. 1, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό Α.Δ.Τ. Π /1991 του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 4. ΜΑΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,., κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Θεοφίλου Καϊρη αριθ. 27, κάτοχος του δελτίου αστυνο μικής ταυτότητος με αριθμό ΑΚ /2011 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, 5. ΜΠΕΝΑΪ EMMA, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Γ. Σεφέρη αριθ. 49, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΙ /2011 του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κάτοικος Βόλου, οδός Τρωάδων αριθ. 8, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΙ /2011 του ΥΑ ΒΟΛΟΥ, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Α ΒΟΛΟΥ, 7. ΠΑΝΤΖΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, κάτοικος Σαλαμίνος, Λεωφ. Ιπποκράτους αριθ. 92, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό Μ του Τ.Α. Βραχατίου, με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, 8. ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, κάτοικος Σταμάτα Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 24, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό AB /2006 του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 9. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κάτοικος Πειραιά, οδός Ζέας αριθ. 77, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυ τότητος με αριθμό Χ /2002 του Τ.Α. Πειραιά, με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, 10. ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, κάτοικος Χαλανδρίου, Λεωφ. Πεντέλης αριθ. 86, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό Π /1999 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 11. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, κάτοικος Βόλου, οδός Βλαχάβα αριθμ. 26, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ της Υποδ/νσης Ασφά λειας Βόλου, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Α Β ΒΟΛΟΥ, 12. ΖΑΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κάτοικος Γέρακα, οδός Κεφαλληνίας αριθμ. 112, κάτοχος του δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας με αριθμό AB του Τ.Α. Γέρακα, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, 13. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, κάτοικος Αμαρουσί ου, οδός Ιερού Λόχου αριθμ. 30, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 14. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, κάτοικος Πά τρας, οδός Κορινθίου αριθμ , κάτοχος του δελ τίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ της Υποδ/νσης Ασφάλειας Πατρών Αχαίας, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Α ΠΑΤΡΩΝ, 15. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, κάτοικος Πικερμίου, οδός Σκουφά αριθμ. 35, κάτοχος του δελτίου αστυνομι κής ταυτότητας με αριθμό AB του Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 16. ΧΩΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, κάτοικος Γλυφάδας,

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) οδός Οινόης αριθ. 98, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΙ /2009 του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 16. SMITH PAUL, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Καλύ μνου αριθ. 2Β, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό /2011/, με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παράσχε επί σης την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσία και το δικαίωμα στους υπαλλήλους της Εταιρείας: α) Ευθύμιο Μελισσουργό του Σπυρίδωνα, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΙ /2011 του Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΦΜ & ΔΟΥ Ηλιουπόλεως β) Λίτσα Ανδρέα του Παναγιώτη κάτο χο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό AB /2006 του Τ.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ και γ) Σιδερή Στέφανο του Νικολάου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΙ /2011 του Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, όπως ο καθένας χωριστά, ενεργεί και πραγματοποιεί εισπράξεις χρηματικών ποσών για λογα ριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας σε οποιοδήποτε ύψος και αν αυτά ανέρχονται, από οποιονδήποτε τρίτον, και ειδικά, από ημεδαπή ή και αλλοδαπή τράπεζα και γενικά Πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο γενικά και κάθε Υπηρεσία αυτού, (πολιτική, στρατιωτική κλπ) από τα Δημόσια Ταμεία κάθε φύσεως, ως και από κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, από τους Δημόσι ους Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.), από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, από ασφαλιστικές εταιρείες και γενικότερα για κάθε περίπτωση που δεν κατονομάζεται ειδικά παραπάνω, οποιασδήποτε μορφής και φύσεως φυσικού ή νομικού Προσώπου και Ιδρύματος. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Με εντολή Υφυπουργού ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (7) «E.C.O. ROUPES ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «E.C.O. ROUPES A.B.E.E.». Στις 04/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ , ύστερα από την εγκριτική απόφαση με αριθμό Γ/ΕΞ/270/ του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «E.C.O. ROUPES ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «E.C.O. ROUPES A.B.E.E.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώ ην ΑΡ.Μ.Α.Ε /72/Β/10/7) με το οποίο: Κ.Α.Κ / Δεν εκλέγονται ελεγκτές χρήσης 2013, επειδή βάσει του Ν. 3604/2007 όπως αντικατέστησε το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία δύναται να μην ορίσει. Ρέθυμνο, 4 Φεβρουαρίου 2014 (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIONEER». Στις 7/2/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ , ύστερα από την με αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/185 1/ εγκριτική απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Π. Ε. Ρεθύμνης, το με αριθμό 29/ πρακτικό συνεδρίασης της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτ λο PIONEER, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /72/Β/89/06), με το οποίο η Γενική Συ νέλευση επικυρώνει την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας «ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για λήψη εγγυητικής επιστολής από την EG Eurobank προς την Εταιρεία «ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟ ΒΙΛΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» ύψους (ογδόντα χιλιάδων) ,00 ευρώ για την καλή πίστη και τήρηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στις συμβάσεις διανομής αυτοκινήτων της «ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ». Ρέθυμνο, 7 Φεβρουαρίου 2014 (9) «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στις 05/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ , ύστερα από την εγκριτική απόφαση με αριθμό Γ/ΕΞ/183 2/ του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, το υπ αριθμ. 24/ πρακτικό της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυ μία ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε /72/Β/90/29) με το οποίο: Κ.Α.Κ / Δεν εκλέγονται ελεγκτές χρήσης 2013, επειδή βάσει του άρθρου 36 α του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 με τον Ν.3604/07, ο ορισμός τους δεν είναι υποχρεω τικός, αφού ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι μικρότερος του ,00 ευρώ. Ρέθυμνο, 5 Φεβρουαρίου 2014 (10) «ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΕΝΤΕΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στις 04/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ , ύστερα από την εγκρι τική απόφαση με αριθμό Γ/ΕΞ/ /2014/ του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, το υπ αριθμ. 28/ πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΕΝΤΕΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /72/Β/86/84) με το οποίο: 1 Εγκρίνονται, ως έχουν, οι οικονομικές καταστάσεις Κ.Α.Κ / Δεν εκλέγονται ελεγκτές χρήσης 2013, επειδή, η εταιρεία δεν υποχρεούται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να ορίσει. Ρέθυμνο, 4 Φεβρουαρίου 2014 (11) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.». Στις 05/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ , ύστερα από την εγκριτική απόφαση με αριθμό Γ/ΕΞ/3472 1(2013)/ του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, το υπ αριθ. 17/ πρακτικό της ετήσιας τακτικής γενι κής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε., με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /72/Β/97/08) με το οποίο: της εταιρικής χρήσης 2012 (01/01 31/12/2012). Οι οικονο Κ.Α.Κ / Δεν εκλέγονται ελεγκτές χρήσης 2013, επειδή βά σει του άρθρου 46 του Ν. 3604/2007 όπως αντικατέστη σε το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/20 και ως ισχύει σήμερα, δεν συντρέχουν τα κριτήρια για να είναι απαραίτητος ο διορισμός τους. Ρέθυμνο, 5 Φεβρουαρίου 2014 (12) (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Στις 06/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ , ύστερα από την εγκριτική απόφαση με αριθμό Γ/ΕΞ/311 1/ του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, το υπ αριθ. 30/ πρακτικό της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /72/B/90/28) με το οποίο: της εταιρικής χρήσης 2012 (01/01 31/12/2012). Οι οικονο Κ.Α.Κ / Δεν εκλέγονται ελεγκτές χρήσης 2013, επειδή βάσει του Ν. 3604/2007 όπως ισχύει σήμερα, ο ορισμός τους δεν είναι υποχρεωτικός, αφού ο ετήσιος κύκλος εργα σιών της εταιρείας είναι μικρότερος του ,00 ευρώ. Ρέθυμνο, 6 Φεβρουαρίου 2014 (13) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΜΑΡΑΒΕΛ ΣΚΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑ ΡΑΒΕΛ ΣΚΥ». Στις 04/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ , ύστερα από την εγκρι τική απόφαση με αριθμό Γ/ΕΞ/242( )/ του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, το υπ αριθμ. 7/ πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΡΑΒΕΛ ΣΚΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΜΑΡΑΒΕΛ ΣΚΥ, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε /72/Β/08/05 (2011)) με το οποίο: Κ.Α.Κ /

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2. Δεν εκλέγονται ελεγκτές χρήσης 2013, επειδή, η εταιρεία δεν υποχρεούται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να ορίσει. Ρέθυμνο, 4 Φεβρουαρίου 2014 (14) «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Στις 04/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ , ύστερα από την εγκριτική απόφαση με αριθμό Γ/ΕΞ/260 1/ του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, το υπ αριθμ. 32/ πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /72/Β/86/68) με το οποίο: 1 Εγκρίνονται, ως έχουν, οι οικονομικές καταστάσεις Κ.Α.Κ / Δεν εκλέγονται ελεγκτές χρήσης 2013, επειδή βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3604/2007 όπως αντικατέστησε το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/20 και ως ισχύει σήμερα, δεν συντρέχουν τα κριτήρια για να είναι απαραίτητος ο διορισμός τους. Ρέθυμνο, 4 Φεβρουαρίου 2014 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX