ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ: ,86 χωρίς Φ.Π.Α. ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Προϋπ/σµός: ,86 ευρώ ΦΠΑ 23%: 9.373,39 ευρώ ΑΠΑΝΗ: ,25 ευρώ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,25 συµπ. Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε µετά από το µε αρ. πρωτ. Ο.Υ.929/ έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών, το µε αρ. πρωτ. 261/ έγγραφο της Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής, το µε αρ. πρωτ. 184/ έγγραφο της Α/θµιας Σχολικής Επιτροπής, το µε αρ. πρωτ. 319/ έγγραφο του ΝΠ Οργανισµού Πολιτισµού & Αθλητισµού, το µε αρ. πρωτ. 1072/ έγγραφο του ΝΠ Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύη, το µε αρ.πρωτ.: ΥΚΠ 1863/ έγγραφο της /νσης ιοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας Πρασίνου του ήµου Πεντέλης και το µε αρ. πρωτ: Υ/ έγγραφο του γραφείου Τοπικού Αντιδηµάρχου.Κ. Μελισσίων και αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας, σάκων απορριµµάτων και απορρυπαντικό πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες του ήµου Πεντέλης. Ισχύουσες διατάξεις: Η προµήθεια των παραπάνω θαπραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : α. N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. β. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/ ): Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων γ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) : Προµήθειεςτου δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων δ. Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»,(ΦΕΚ 185/ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93, καθώς και 53/93, που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσητης. της ε. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/ ) 2007) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλεςδιατάξεις. στ. Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α / ) : Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. ζ. Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωσητου Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας καιάλλες διατάξεις. η. Υ.Α Αριθµ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. θ. Υ.Α. Αριθµ. Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π ΕΠ.Π.). ι. Π.. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) 2010) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. κ. Όλοι οι σχετικοί νόµοι και τα Προεδρικά ιατάγµατα που προσάρµοσαν την Ελληνική Νοµοθεσία προς το Κοινοτικό ίκαιο. λ. Η µε αριθµό 168/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της σχετικής προµήθειας, µ. Η ιακήρυξη της παρούσαςπροµήθειας. προµήθειας και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Η ποιότητα των ειδών καθαριότητας, των σάκων απορριµµάτων και του απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων θα πρέπει να είναι ίδια µε εκείνη που αναγράφεται στα αντίστοιχα τεύχη της παρούσας µελέτης. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οµάδων του προϋπολογισµού ή για κάθε οµάδαξεχωριστά:

3 ΟΜΑ Α Α: Είδη Καθαριότητας ΝΠ Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ΟΜΑ Α Β: Είδη Καθαριότητας ΝΠ Οργανισµού Πολιτισµού και Αθλητισµού ΟΜΑ Α Γ: Είδη Καθαριότητας ήµου Πεντέλης ΟΜΑ Α : Σάκοι απορριµµάτων ΟΜΑ Α Ε: Απορρυπαντικό πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων Τα υπό προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήµανση C.E. Η προµήθεια δύναται να εκτελεστεί εξ ολοκλήρου από έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές ανά οµάδα. Καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του ήµου Πεντέλης και των Νοµικών Προσώπων του, είναι πολύ πιθανό να µη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιµούµενη ποσότητα της µελέτης. Σε περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου των αναγραφόµενων στη παρούσα µελέτη ποσοτήτων - για κάθε είδος - ως τη λήξη της σύµβασης, ο προµηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό από το ήµο Πεντέλης και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο από το ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα για το σύνολο των ειδών καθαριότητας, των σάκων απορριµµάτων και του απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων που δύναται να προµηθευτούν κατά το έτος 2013 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Η δαπάνη της ανωτέρω προµήθειας θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. για το έτος 2013: ΝΠ Π Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης: Κ.Α , Κ.Α ΝΠ Π Οργανισµού Πολιτισµού και Αθλητισµού: Κ.Α ήµος Πεντέλης: Κ.Α (Είδη καθαρισµού και ευπρεπισµού), Κ.Α (Είδη υγιεινής και καθαριότητας), Κ.Α (Σάκοι Απορριµµάτων), Κ.Α (υπό αναµόρφωση). Η συνολική δαπάνη της προµηθείας εκτιµάται στο ποσό των ,86 χωρίς Φ.Π.Α. και µε το Φ.Π.Α. 23% στο ποσό των ,25. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. µε βαθµό Ε ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. µε βαθµό Β ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε βαθµό Β

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,25 συµπ. Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ Α Α, Β & Γ: ΕίδηΚαθαριότητας 1. SPRAY ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΚΤΟΝΟ 300ml 2. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘ. ΤΟΙΧΟΥ τεµ. 3. SHAMPOO ΧΑΛΙΩΝ 1LT 4. ΑΛΑΤΙ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2kgr 5. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ LOTION 70ΒΑΘΜΩΝ 410ml 6. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30ΕΚ. Χ 30µετρα 7. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΒΡΕΚΤΗΡΑ 35cm ΣΚΛΗΡΟ 8. ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 20Μ 9. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤ. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒ. SPRAY 400ml 10. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4lt 11. ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (950 γρ.) 12. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 1lt 13. ΒΑΣΗ ΒΡΕΚΤΗΡΑΣΠΑΣΤΗ 35cm 14. ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ ΠΕΡΦΟΡΕ 14m 15. ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LATEX ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ζευγάρι 16. ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΑΣΠΡΑ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (ΠΑΚ./100τεµ.) 17. ΓΑΝΤΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΥΣ./100τεµ.) 18. ΚΑ ΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ 25lt 19. ΚΑΘ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ 5lt 20. ΚΑΡΟΤΣΙ ΙΠΛΟ ΜΕΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 21. ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ 130cm 22. ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 130cm 23. ΚΟΥΒΑΣ & ΣΤΙΦΤΗΣ 15lt 24. ΚΟΥΤΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣ./100τεµ.) 25. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300ml 26. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 4lt 27. ΚΥΠΕΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ΙΑΦΑΝΕΣ ΨΗΛΟ 350ml (ΣΥΣ./50τεµ τεµ.) 28. ΚΥΠΕΛΟ ΝΕΡΟΥ ΙΑΦΑΝΕΣ 220ml (ΣΥΣ./50τεµ.) 29. ΚΥΠΕΛΟ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ. ΙΑΦ. 290ml (ΣΥΣ./50τεµ.) 30. ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝ. ΠΙΑΤΩΝ 4 λίτρα 31. ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 20LT 32. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 75gr 33. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4lt 34. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 30ΕΚ. Χ 30 m. 35. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72τεµ/ΣΥΣΚ) 36. ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ 4lt 37. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΡΑΓΑ ΚΟΜΠΛΕ 45cm καθαρισµός τζαµιών 38. ΠΑΝΙ/ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕΤ 3ΤΜΧ 39. ΠΑΠΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml 40. ΠΗΡΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣ./100τεµ.) 41. ΠΙΑΤΟ ΓΛΥΚΟΥ (ΣΥΣ./20τεµ ΣΥΣ./20τεµ.) 42. ΠΙΑΤΟ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣ./20τεµ τεµ.) 43. ΠΙΓΚΑΛ WC ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 44. ΠΡΕΣΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΙ

5 45. ΣΑΚΟΙ - ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 75x70 10τεµ. 46. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 50Χ10cm 10τεµ. 47. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 52Χ75cm 10ΤΜΧ 48. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 80Χ τεµ. 49. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 70Χ105 1 τεµ. 50. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 125Χ τεµ. 51. ΣΑΚΟΙ 75Χ105 (50τεµ.) 52. ΣΑΚΟΙ ΡΟΛΟ MINI 46Χ56 (20σακ./ ΤΕΜ.) 53. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28Χ46 ΕΚ. ΠΑΚΕΤΟ 50ΤΕΜ 54. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28Χ33 ΕΚ. ΠΑΚΕΤΟ 50ΤΕΜ 55. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΑΚΙ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 50cmΧ50cm (20σακ./ ΤΕΜ.) 56. ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 60gr 57. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 3,6-Kgr 58. ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΑΩ 59. ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ (ΨΑΘΙΝΗ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 60. ΣΠΟΓΓΟΙ ΦΙΜΠΡΑ τεµ. 61. ΣΥΡΜΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΦΩΛΙΑ τεµ. (60γρ.) 62. ΣΦΟΥΓ/ΣΤΡΑ ΒΙ ΩΤΗ ΤΥΠΟΥ WETTEX 63. ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ.ΡΑΦΤΗ 400gr 64. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΙ ΩΤΗ 300gr ΛΕΥΚΗ 65. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ 200gr 66. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΡΑΦΤΗ 300gr ΜΕ ΜΕΤΑΛ.ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30cm 67. ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ πιάτων (200 τεµ.) 68. ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΦΥΛΛΟ 1,20m ΛΕΥΚΟ (120τεµ/πακ) 69. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4lt 70. ΥΓΡΟ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α 500ml 71. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 5lt 72. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘ. ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4lt 73. ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4lt 74. ΥΓΡΟ ΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ 2lt 75. ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α 500ml 76. ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt 77. Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450gr 1τεµ. 78. ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 79. ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ 80. ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 190gr 81. ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) 240γρ. 82. ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ NILFISK ALTERNATIVE GM/GS ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ HOOVER H30 (ΠΑΚ./10τεµ.) 84. ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ MIELE M49 (ΠΑΚ./10τεµ.) 85. ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ MIELE M52 (ΠΑΚ./5τεµ.) 86. ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ SIEMENS S58 (ΠΑΚ./10τεµ.) 87. ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΧΑΡΤ Τ 7/1 ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ KARCHER T τεµ. 88. ΦΤΕΡΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ (5+1) ΤΕΜ. 89. ΧΑΡΤ/ΤΣΕΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΥΚΗ 2Φ 24Χ24cm (ΣΥΣ./750τεµ.) ΜΑΛΑΚΗ 90. ΧΑΡΤΙ WC SUPER VELVET (140gr) 12τεµ 91. ΧΑΡΤΙ WC (120gr) ΣΥΣΚ. 40ΤΕΜ 92. ΧΑΡΤΙ WC ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 400gr (ΣΥΣ. 12 τεµ) 93. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚ 33Χ33 (70 φυλλα) 94. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ MAXI 1Φ ΛΕΥΚΗ 28Χ30 (ΠΑΚ./140τεµ.) 95. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΠΑΣΤΗ 96. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 2Φ. 1συσκ/200Φ 97. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800gr, συσκ. 6τεµ 98. ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 2lt 99. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4lt 100. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΠΛΗ 1250ml 101. ΧΡΩΜΟΠΑΓΙ Α ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜ/ΤΑ ΡΟΥΧΑ (10 φακ.) 102. ΠΟ ΟΝΑΡΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100) Όλα τα παραπάνω είδη καθαριότητας θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ελληνικές και

6 Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήµανση C.E. Πιο συγκεκριµένα, για τα απορρυπαντικά, καθαριστικά και όποιο άλλο είδος απαιτείται η λήψη εγκρίσεων και πιστοποιήσεων, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να συµπεριλάβουν τα αντίστοιχα έγγραφα στην Τεχνική Προσφορά τους. ΟΜΑ Α Β: Σάκοι απορριµµάτων Οι σάκοι απορριµµάτων θα είναι ενδεικτικών διαστάσεων 50/75Χ100, χρώµατος κεραµιδί και θα έχουν συγκόλληση στον πάτο τους για ασφαλή µεταφορά και αποθήκευση των απορριµµάτων. Το βάρος του κάθε σάκου θα είναι περίπου 38,5 39gr. Οι σάκοι θα φέρουν λογότυπο επιλογής της /νσης ιοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου του ήµου Πεντέλης. Το υλικό των σάκων θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας µε χηµικό πρόσθετο το οποίο προκαλεί οξωδιάσπαση υλικού φιλικό προς το περιβάλλον µε δυνατότητα ανακύκλωσης. Τέλος θα είναι σύµφωνοι µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήµανση C.E. ΟΜΑ Α Γ: Απορρυπαντικό πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων Το υπό προµήθεια υλικό θα είναι υγρό απορρυπαντικό µε απολυµαντικές και αποσµητικές ιδιότητες για τον καθαρισµό και απολύµανση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στα προγράµµατα περιοδικών/τακτικών πλύσεων των κάδων που εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της /νσης Καθαριότητας Πρασίνου- Εξωτερικών Συνεργείων. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 1. Θα πρέπει να είναι ικανό να αποµακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεσµατικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες των κάδων. Επιπροσθέτως θα έχει απορρυπαντικές και απολυµαντικές ιδιότητες ταχείας δράσης σε ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα, µυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο, µε ισχυρή αποσµητική δράση µε ευχάριστο άρωµα ικανής διάρκειας. 2. Στην ενδεικνυόµενη αραίωση για τη χρήση του, δεν θα έχει αντενδείξεις και τοξικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και τέλος δεν θα έχει δυσµενείς επιδράσεις στο οικοσύστηµα περιβάλλοντος. 3. Θα είναι άφλεκτο, µη πτητικό και χαµηλού αφρισµού. 4. Θα είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, βιοδιασπώµενο και µη διαβρωτικό προκειµένου να µην προκαλεί φαινόµενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε µεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες ή µηχανολογικές διατάξεις των πλυντηρίων ή των πιεστικών µηχανηµάτων. 5. Θα παραδοθεί µη αραιωµένο (πρωτογενή βάση) στη συµπύκνωση που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και σε καµία περίπτωση αναµεµιγµένο µε υλικά που δεν αναγράφονται στη χηµική του σύνθεση. 6. Θα δρα σε χαµηλή αραίωση. Θα αραιώνεται απαραίτητα µε κρύο νερό (θερµοκρασία περιβάλλοντος), µε την µικρότερη κατά το δυνατόν ποσότητα απολυµαντικού-απορρυπαντικού στο 1lt νερού (αναλογία). Προϊόν που θα απαιτεί την ανάµειξη δύο ή και περισσότερων πρωτογενών παραγόµενων προϊόντων της ίδιας ή άλλης παρασκευάστριας εταιρείας, προκειµένου να καλυφθούν οι προδιαγραφές του ζητούµενου υλικού (καθαρισµός-απολύµανση- απόσµηση) δεν θα γίνεται δεκτό. 7. εν θα περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες ενώ θα µπορεί να εφαρµόζεται δια καταποντισµού, ψεκασµού ή βουρτσίσµατος. 8. Θα έχει µακρά διάρκεια ζωής, διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερµοκρασιακό φάσµα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του. 9. Θα είναι συσκευασµένο σε µη επιστρεφόµενα σφραγισµένα δοχεία δεδοµένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εµπόριο από την παρασκευάστρια εταιρεία. Επιπλέον, το υπό προµήθεια απορρυπαντικό πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα παρακάτω:

7 1. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας (σε ισχύ) που χορήγησε ο Ε.Ο.Φ. (ΦΕΚ 961/ ). 2. Επικυρωµένο αντίγραφο της καταχώρησης του προϊόντος στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΦΕΚ 705Β/ ). 3. Τεχνικό φυλλάδιο (εγχειρίδιο-οδηγίες χρήσης), της παρασκευάστριας εταιρείας ή του επίσηµου εισαγωγέα ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας/διακινητή του προϊόντος, το οποίο θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον τρόπο χρήσης (ειδικότερα τις συνιστώµενες δοσολογίες) και την ποσοτική και ποιοτική σύστασή του. 4. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας (M.S.D.S. Material Safety Data Sheet) του προσφερόµενου προϊόντος. 5. Πιστοποίηση συµµόρφωσης µε το διεθνές πρότυπο ISO για παραγωγή χηµικών προϊόντων, υλικών καθαρισµού ή απορρυπαντικών. Τέλος, το προϊόν εφόσον παρελήφθη θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω στοιχεία: Η ονοµασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε µετρικές µονάδες. Η µορφή του σκευάσµατος (πχ υγρό σε συµπυκνωµένη µορφή) και το περιεχόµενο σε βάρος ή όγκο. Ο αριθµός της παρτίδας παραγωγής. Ο αριθµός και η ηµεροµηνία της τελευταίας σε ισχύ άδειας κυκλοφορίας. Το όνοµα ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού. Πιθανές ανεπιθύµητες παρενέργειες, µέτρα επείγουσας αντιµετώπισης και τηλέφωνα του Κέντρου ηλητηριάσεων. Τέλος, θα είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρει σήµανση C.E. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο από το ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα για το σύνολο των ειδών καθαριότητας, των σάκων απορριµµάτων και του απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων που δύναται να προµηθευτούν κατά το έτος Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. µε βαθµό Ε ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. µε βαθµό Β ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε βαθµό Β

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙ ΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: : ,25 συµπ. Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α 1 ΟΜΑ Α ΟΜΑ Α Α: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (αριθµητικά) (%) ΕΝΙΑΙΟΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣΑΝΑ ΟΜΑ Α ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΦΠΑ. (ολογράφως) (%) 2 ΟΜΑ Α Β: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3 ΟΜΑ Α Γ: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 4 ΟΜΑ Α : ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 5 ΟΜΑ Α Ε: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙ ΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: : ,25 συµπ. Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗΚΑΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αρθρο 1o: Αντικείµενο της προµήθειας Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ειδών καθαριότητας, σάκων απορριµµάτων και απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες του ήµου Πεντέλης και των Νοµικών του Προσώπων. Αρθρο 2o: Ισχύουσες διατάξεις Η προµήθεια των παραπάνω θαπραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : α. N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. β. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/ ): Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων γ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) : Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφώνθεµάτων δ. Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.ΚΠ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»,(ΦΕΚ 185/ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93, καθώςκαι και 53/93, που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της. ε. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/ ) 2007) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλεςδιατάξεις. στ. Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α / ) : Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασίασύναψης σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. ζ. Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας καιάλλες διατάξεις. η. Υ.Α Αριθµ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµκαι 16) του Ν. 2286/95. βάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογήτων διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 θ. Υ.Α. Αριθµ. Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.). ι. Π.. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) 2010) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. κ. Όλοι οι σχετικοί νόµοι και ταπροεδρικά ιατάγµατα που προσάρµοσαν την Ελληνική Νοµοθεσία προς το Κοινοτικό ίκαιο. λ. Η µε αριθµό.απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της σχετικής προµήθειας, µ. Η ιακήρυξη της παρούσαςπροµήθειας. προµήθειας και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Αρθρο 3o: Μειοδότες Ο υποψήφιος, ο οποίος θα προσφέρει το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, για το σύνολο των οµάδων ειδών καθαριότητας, σάκων απορριµµάτων και απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων ή για επιµέρους οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και η οποία προσφορά θα αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά των οµάδων της µελέτης.

10 Αρθρο 4o: Συµβατικά στοιχεία. Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προµήθεια, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Η σύµβαση ανάθεσης της προµήθειας. 2. Η ιακήρυξη της προµήθειας. 3. Η Οικονοµική προσφορά. 4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 6. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 7. Τα λοιπά τεύχη της µελέτης. Αρθρο 5o: Εγγύηση συµµετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, διάρκεια ισχύος 4 µηνών, ίση µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α, σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Όταν η προσφορά αφορά µέρος (ΟΜΑ Α) των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. ΑΡΘΡΟ 6O: Στοιχεία τεχνικής προσφοράς - Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος θα περιλαµβάνει κάθε στοιχείο στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή του προσφερόµενου είδους και ειδικότερα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α Α, Β & Γ: Είδη Καθαριότητας Όλα τα είδη των παραπάνω οµάδων θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήµανση C.E. Πιο συγκεκριµένα, για τα απορρυπαντικά, καθαριστικά και όποιο άλλο είδος απαιτείται η λήψη εγκρίσεων και πιστοποιήσεων, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να συµπεριλάβουν τα αντίστοιχα έγγραφα στην Τεχνική Προσφορά τους, (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, οδηγίες χρήσης και ασφάλειας κλπ). ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α : Σάκοι απορριµµάτων Τα είδη της οµάδας θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήµανση C.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α Ε: Απορρυπαντικό πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 10. Θα πρέπει να είναι ικανό να αποµακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεσµατικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες των κάδων. Επιπροσθέτως θα έχει απορρυπαντικές και απολυµαντικές ιδιότητες ταχείας δράσης σε ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα, µυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο, µε ισχυρή αποσµητική δράση µε ευχάριστο άρωµα ικανής διάρκειας. 11. Στην ενδεικνυόµενη αραίωση για τη χρήση του, δεν θα έχει αντενδείξεις και τοξικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και τέλος δεν θα έχει δυσµενείς επιδράσεις στο οικοσύστηµα περιβάλλοντος. 12. Θα είναι άφλεκτο, µη πτητικό και χαµηλού αφρισµού. 13. Θα είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, βιοδιασπώµενο και µη διαβρωτικό προκειµένου να µην προκαλεί φαινόµενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε µεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες ή µηχανολογικές διατάξεις των πλυντηρίων ή των πιεστικών µηχανηµάτων. 14. Θα παραδοθεί µη αραιωµένο (πρωτογενή βάση) στη συµπύκνωση που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και σε καµία περίπτωση αναµεµιγµένο µε υλικά που δεν αναγράφονται στη χηµική του σύνθεση. 15. Θα δρα σε χαµηλή αραίωση. Θα αραιώνεται απαραίτητα µε κρύο νερό (θερµοκρασία περιβάλλοντος), µε την µικρότερη κατά το δυνατόν ποσότητα απολυµαντικού-απορρυπαντικού στο 1lt νερού (αναλογία). Προϊόν που θα απαιτεί την ανάµειξη δύο ή και περισσότερων πρωτογενών παραγόµενων προϊόντων της ίδιας ή άλλης παρασκευάστριας εταιρείας, προκειµένου να καλυφθούν οι προδιαγραφές του ζητούµενου υλικού (καθαρισµός-απολύµανση- απόσµηση) δεν θα γίνεται δεκτό. 16. εν θα περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες ενώ θα µπορεί να εφαρµόζεται δια καταποντισµού, ψεκασµού ή βουρτσίσµατος.

11 17. Θα έχει µακρά διάρκεια ζωής, διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερµοκρασιακό φάσµα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του. 18. Θα είναι συσκευασµένο σε µη επιστρεφόµενα σφραγισµένα δοχεία δεδοµένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εµπόριο από την παρασκευάστρια εταιρεία. Επιπλέον, το υπό προµήθεια απορρυπαντικό πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα παρακάτω: 6. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας (σε ισχύ) που χορήγησε ο Ε.Ο.Φ. (ΦΕΚ 961/ ). 7. Επικυρωµένο αντίγραφο της καταχώρησης του προϊόντος στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΦΕΚ 705Β/ ). 8. Τεχνικό φυλλάδιο (εγχειρίδιο-οδηγίες χρήσης), της παρασκευάστριας εταιρείας ή του επίσηµου εισαγωγέα ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας/διακινητή του προϊόντος, το οποίο θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον τρόπο χρήσης (ειδικότερα τις συνιστώµενες δοσολογίες) και την ποσοτική και ποιοτική σύστασή του. 9. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας (M.S.D.S. Material Safety Data Sheet) του προσφερόµενου προϊόντος. 10. Πιστοποίηση συµµόρφωσης µε το διεθνές πρότυπο ISO για παραγωγή χηµικών προϊόντων, υλικών καθαρισµού ή απορρυπαντικών. Τέλος, το προϊόν εφόσον παρελήφθη θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω στοιχεία: Η ονοµασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε µετρικές µονάδες. Η µορφή του σκευάσµατος (πχ υγρό σε συµπυκνωµένη µορφή) και το περιεχόµενο σε βάρος ή όγκο. Ο αριθµός της παρτίδας παραγωγής. Ο αριθµός και η ηµεροµηνία της τελευταίας σε ισχύ άδειας κυκλοφορίας. Το όνοµα ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού. Πιθανές ανεπιθύµητες παρενέργειες, µέτρα επείγουσας αντιµετώπισης και τηλέφωνα του Κέντρου ηλητηριάσεων. Τέλος, θα είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρει σήµανση C.E. ΑΡΘΡΟ 7O: Τιµές προσφορών Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα προµήθεια για καθένα από τα προς προµήθεια είδη, θα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της κάθε σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση ή τιµή του προσφερόµενου είδους της προσφοράς των προµηθευτών θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προµήθεια είδη σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύµβασης. Σηµειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προµηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισµού προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα µπορεί προαιρετικά να συµπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του. Αρθρο 8o: Σύµβαση Οι ανάδοχοι της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένοι να προσέλθουν προς υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων και να καταθέσουν τις κατά το 9ο άρθρο της παρούσας, εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών. Αρθρο 9o: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωµή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% της συµβατικής αξίας της προµήθειας, σύµφωνα µε τη 2η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και παρέχεται µε µια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της προµήθειας µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του αντίστοιχου προς προµήθεια είδους από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. Η πληρωµή του κάθε προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προµήθειας και µε τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόµιση του τιµολογίου. Αρθρο 10o: Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το 33ο άρθρο της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί

12 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Επίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε το 35ο άρθρο της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. Αρθρο 11o: Πληµµελής κατασκευή Εφ όσον το κάθε προς προµήθεια υλικό δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα, ο αντίστοιχος ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση των ακατάλληλων υλικών, επέλθει φθορά στις εγκαταστάσεις του ήµου Πεντέλης ή στις εγκαταστάσεις των Νοµικών του Προσώπων, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Αρθρο 12o: Φόροι - τέλη κρατήσεις Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Αρθρο 13o: Εξοφλητικός λογαριασµός Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών καθαριότητας, σάκων απορριµµάτων και απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων. Αρθρο 14o: Παραδοτέες ποσότητες, χρόνοι και τόποι παράδοσης. Όλα τα υλικά θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται τµηµατικά στην αποθήκη του ήµου Πεντέλης ή στις αποθήκες των Νοµικών του Προσώπων, σύµφωνα µε την επιθυµία της κάθε υπηρεσίας. Η παράδοση των υλικών αυτών θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα µε τις εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες του ήµου ή των Νοµικών του Προσώπων. Οι προµηθευτές των οµάδων θα είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν τα υπό προµήθεια υλικά εντός τριών (3) ηµερών από τη στιγµή που θα ειδοποιηθούν, στον τόπο παράδοσης που θα ορίζεται από την ειδοποίηση. Αρθρο 15o: Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος,(ή ανάδοχοι), δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ήµος Πεντέλης και τα Νοµικά του Πρόσωπα δικαιούνται να προβούν στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτών τρόπο. Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων µε µακροσκοπικό έλεγχο. Αρθρο 16o: Γενικές διατάξεις Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η προσκόµιση των προς προµήθεια ειδών στο ήµο Πεντέλης και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. µε βαθµό Ε ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. µε βαθµό Β ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε βαθµό Β

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 1 ΟΜΑ Α Α: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΟΣ SPRAY ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΚΤΟΝΟ (ΣΥΣΚ 300ml) 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘ. ΤΟΙΧΟΥ ΤΕΜ 15 0,90 13, SHAMPOO ΧΑΛΙΩΝ 1LT ΑΛΑΤΙ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2kgr ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ LOTION 70ΒΑΘΜΩΝ 410ml ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (30ΕΚ Χ 30µετρα) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΒΡΕΚΤΗΡΑ 35cm ΣΚΛΗΡΟ ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 20Μ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤ. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒ. SPRAY 400ml ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4lt ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (950 γρ.) 12 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 1lt ΒΑΣΗ ΒΡΕΚΤΗΡΑ ΣΠΑΣΤΗ 35cm ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ ΠΕΡΦΟΡΕ 14m ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LATEX ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (ζευγάρι) ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΑΣΠΡΑ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (ΠΑΚ./100τεµ.) ΓΑΝΤΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΥΣ./100τεµ.) 18 ΚΑ ΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ 25lt 19 ΚΑΘ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ 5lt ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,25 συμπ. Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠΔΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ CPV ΤΕΜ 30 3,50 105, ΤΕΜ 35 3,75 131, ΤΕΜ 15 3,20 48, ΤΕΜ 150 3,80 570, ΤΕΜ 50 2,50 125, ΤΕΜ 5 8,00 40, ΤΕΜ 5 10,00 50, ΤΕΜ 80 5,00 400, ΤΕΜ 60 15,00 900, ΤΕΜ 15 7,00 105, ΤΕΜ 33 5,90 194, ΤΕΜ 5 5,00 25, ΤΕΜ 65 8,50 552, ΤΕΜ 120 0,50 60, ΤΕΜ 335 4, , ΤΕΜ 100 0,80 80, ΤΕΜ 5 18,00 90, ΤΕΜ 45 10,00 450,

14 20 21 ΚΑΡΟΤΣΙ ΙΠΛΟ ΜΕ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΤΕΜ 3 40,00 120, ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ 130cm ΤΕΜ 20 4,00 80, ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 130cm ΤΕΜ 30 2,00 60, ΚΟΥΒΑΣ & ΣΤΙΦΤΗΣ 15lt ΤΕΜ 15 5,00 75, ΚΟΥΤΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣ./100τεµ.) ΤΕΜ 20 1,75 35, ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300ml ΤΕΜ 100 1,50 150, ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 4lt ΤΕΜ 100 6,10 610, ΚΥΠΕΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ΙΑΦΑΝΕΣ ΨΗΛΟ 350ml (ΣΥΣ./50τεµ.) ΤΕΜ 50 1,00 50, ΚΥΠΕΛΟ ΝΕΡΟΥ ΙΑΦΑΝΕΣ 220ml (ΣΥΣ./50τεµ.) ΤΕΜ 50 0,85 42, ΚΥΠΕΛΟ ΝΕΡΟΥ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ. ΙΑΦ. 290ml (ΣΥΣ./50τεµ.) ΤΕΜ 350 0,70 245, ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝ. ΠΙΑΤΩΝ 4 λιτρα ΤΕΜ 60 8,50 510, ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 20LT ΤΕΜ 5 2,50 12, ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 75gr ΤΕΜ 5 0,80 4, ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4lt ΤΕΜ 60 3,60 216, ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 30ΕΚ. Χ 30 m. ΤΕΜ 100 1,50 150, ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72τεµ/ΣΥΣΚ) ΤΕΜ 400 1,80 720, ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ 4lt ΤΕΜ 40 1,00 40, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΡΑΓΑ ΚΟΜΠΛΕ 45cm καθαρισµός τζαµιών ΤΕΜ 16 7,00 112, ΠΑΝΙ/ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕΤ 3ΤΜΧ ΤΕΜ 50 2,10 105, ΠΑΠΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml ΤΕΜ 500 1,10 550, ΠΗΡΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΥΣ./100τεµ.) ΤΕΜ 40 1,70 68, ΠΙΑΤΟ ΓΛΥΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ(ΣΥΣ./20τεµ.) ΤΕΜ 450 0,50 225, ΠΙΑΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ(ΣΥΣ./20τεµ.) ΤΕΜ 400 1,40 560, ΠΙΓΚΑΛ WC ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 25 3,50 87, ΠΡΕΣΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΙ ΤΕΜ 10 17,00 170, ΣΑΚΟΙ - ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 75x70 10τεµ. ΤΕΜ 5 0,80 4, ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 50Χ10cm 10τεµ. ΤΕΜ 100 1,50 150,

15 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 52Χ75cm ΠΡΑΣΙΝΟΙ 10ΤΜΧ ΤΕΜ 650 1,50 975, ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 80Χ τεµ. ΤΕΜ 60 8,00 480, ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ 70Χ105 1 τεµ. ΤΕΜ 300 0,45 135, ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 125Χ τεµ. ΤΕΜ 15 4,20 63, ΣΑΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 75Χ105 (50τεµ.) ΤΕΜ 30 3,00 90, ΣΑΚΟΙ ΡΟΛΟ MINI 46Χ56 (20σακ./ ΤΕΜ.) ΤΕΜ 300 0,40 120, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28Χ46 ΕΚ. (ΠΑΚ. 50ΤΕΜ) ΤΕΜ 60 1,00 60, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28Χ33 ΕΚ. (ΠΑΚ. 50ΤΕΜ) ΤΕΜ 40 0,87 34, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΑΚΙ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 50cmΧ50cm (20σακ./ ΤΕΜ.) ΤΕΜ 570 0,60 342, ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 60gr ΤΕΜ 10 1,00 10, ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 3,6-Kgr ΤΕΜ 60 6,00 360, ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΑΩ ΤΕΜ 44 0,90 39, ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ (ΨΑΘΙΝΗ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 5 2,50 12, ΣΠΟΓΓΟΙ ΦΙΜΠΡΑ ΤΕΜ 180 0,50 90, ΣΥΡΜΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΦΩΛΙΑ (60γρ.) ΤΕΜ 240 1,50 360, ΣΦΟΥΓ/ΣΤΡΑ ΒΙ ΩΤΗ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΤΕΜ 66 2,00 132, ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ.ΡΑΦΤΗ 400gr ΤΕΜ 10 1,80 18, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΙ ΩΤΗ 300gr ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 5 1,40 7, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ 200gr ΤΕΜ 5 3,00 15, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΡΑΦΤΗ 300gr ΜΕ ΜΕΤΑΛ.ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30cm ΤΕΜ 10 3,50 35, ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ πιάτων (200 τεµ.) ΤΕΜ 10 30,00 300, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΦΥΛΛΟ 1,20m ΛΕΥΚΟ (120τεµ/πακ) ΤΕΜ 10 10,00 100, ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4lt ΤΕΜ 158 3,00 474, ΥΓΡΟ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α 500ml ΤΕΜ 75 2,00 150, ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 5lt ΤΕΜ 10 7,00 70,

16 72 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘ. ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4lt ΤΕΜ 110 2,50 275, ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4lt ΤΕΜ 120 6,00 720, ΥΓΡΟ ΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ 2lt ΤΕΜ 30 5,00 150, ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α 500ml ΤΕΜ 90 1,2 108, ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt ΤΕΜ 15 3,5 52, Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450gr ΤΕΜ 10 1,00 10, ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 15 2,00 30, ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ ΤΕΜ 15 0,50 7, ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 190gr ΤΕΜ 30 0,80 24, ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) 240γρ. ΤΕΜ 25 3,10 77, ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ NILFISK ALTERNATIVE GM/GS80-90 ΤΕΜ 20 1,00 20, ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ HOOVER H30 (ΠΑΚ./10τεµ.) ΤΕΜ 10 7,00 70, ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ MIELE M49 (ΠΑΚ./10τεµ.) ΤΕΜ 50 3,50 175, ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ MIELE M52 (ΠΑΚ./5τεµ.) ΤΕΜ 5 6,50 32, ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ SIEMENS S58 (ΠΑΚ./10τεµ.) ΤΕΜ 5 7,00 35, ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΧΑΡΤ Τ 7/1 ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ KARCHER T τεµ. ΤΕΜ 15 2,00 30, ΦΤΕΡΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ (5+1) ΤΕΜ. ΤΕΜ 20 1,50 30, ΧΑΡΤ/ΤΣΕΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΥΚΗ 2Φ 24Χ24cm (ΣΥΣ./750τεµ.) ΜΑΛΑΚΗ ΤΕΜ 130 2,52 327, ΧΑΡΤΙ WC SUPER VELVET (140gr) 12τεµ ΤΕΜ 340 3, , ΧΑΡΤΙ WC ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 400gr (ΣΥΣ. 12 τεµ) ΤΕΜ 10 11,50 115, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚ 33Χ33 (70 φυλλα) ΤΕΜ 700 0,50 350, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ MAXI 1Φ ΛΕΥΚΗ 28Χ30 (ΠΑΚ./140τεµ.) ΤΕΜ 65 0,50 32, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΠΑΣΤΗ ΤΕΜ 5 12,00 60, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 2Φ. 1συσκ/200Φ ΤΕΜ 775 0,90 697, ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800gr, συσκ. 6τεµ ΤΕΜ 120 9, , ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 2lt ΤΕΜ 150 0,90 135, ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4lt ΤΕΜ 150 2,70 405, ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΠΛΗ 1250ml ΤΕΜ 120 1,20 144,

17 100 ΧΡΩΜΟΠΑΓΙ Α ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜ/ΤΑ ΡΟΥΧΑ (10 φακ.) ΤΕΜ 20 2,50 50, ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΦΠΑ 23% 4.883,49 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Α ,04 ΟΜΑ Α Β: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ CPV ΧΑΡΤΙ WC (120gr) ΣΥΣΚ. 40ΤΕΜ ΤΕΜ 63 9,67 609, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 2Φ. 1συσκ/200Φ ΤΕΜ 500 0,90 450, ΠΟ ΟΝΑΡΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100) ΤΕΜ 25 1,60 40, ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 1lt ΤΕΜ 25 5,90 147, ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΑΩ ΤΕΜ 12 0,90 10, ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 130cm ΤΕΜ 12 2,00 24, ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LATEX ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (ζευγάρι) ΤΕΜ 12 0,50 6, ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΑΣΠΡΑ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (ΠΑΚ./100τεµ.) ΤΕΜ 40 4,00 160, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΑΚΙ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 50cmΧ50cm (20σακ./ ΤΕΜ.) ΤΕΜ 200 0,60 120, ΧΑΡΤΙ 5KGR ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ 20 8,82 176, ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4lt ΤΕΜ 110 3,00 330, ΣΠΟΓΓΟΙ ΦΙΜΠΡΑ ΤΕΜ 40 0,50 20, ΣΦΟΥΓ/ΣΤΡΑ ΒΙ ΩΤΗ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΤΕΜ 20 1,30 26, ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 5LT ΤΕΜ 60 7,00 420, ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 15 4lt ΤΕΜ 60 2,70 162, ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 4lt ΤΕΜ 25 6,10 152, ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt ΤΕΜ 25 3,50 87, ΣΥΝΟΛΟ 2.941,91 ΦΠΑ 23% 676,64 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Β 3.618,55

18 ΟΜΑ Α Γ: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ CPV ΧΑΡΤΙ WC (120gr) ΣΥΣΚ. 40ΤΕΜ ΤΕΜ 50 9,67 483, ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4lt ΤΕΜ 28 3,00 84, ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4lt ΤΕΜ 15 2,70 40, ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘ. ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4lt ΤΕΜ 10 2,50 25, ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800gr, συσκ. 6τεµ ΤΕΜ 60 9,00 540, ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΑΣΠΡΑ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (ΠΑΚ./100τεµ.) ΤΕΜ 5 4,00 20, ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α 500ml ΤΕΜ 15 1,20 18, ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 4lt ΤΕΜ 20 6,10 122, ΠΑΠΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml ΤΕΜ 25 1,50 37, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΑΚΙ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 50cmΧ50cm (20σακ./ ΤΕΜ.) ΤΕΜ 587 0,60 352, ΣΦΟΥΓ/ΣΤΡΑ ΒΙ ΩΤΗ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΤΕΜ 20 1,30 26, ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΑΩ ΤΕΜ 5 0,90 4, ΠΙΓΚΑΛ WC ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 8 3,50 28, ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ ΠΕΡΦΟΡΕ 14m ΤΕΜ 10 8,50 85, ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 130cm ΤΕΜ 10 2,00 20, ΥΓΡΟ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α 500ml ΤΕΜ 5 2,00 10, ΣΠΟΓΓΟΙ ΦΙΜΠΡΑ ΤΕΜ 25 0,50 12, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ LOTION 70ΒΑΘΜΩΝ 410ml ΤΕΜ 5 3,80 19, ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΕΤ 2 ΤΕΜ ΤΕΜ 10 2,30 23, ΣΥΝΟΛΟ 1.950,70 ΦΠΑ 23% 448,66 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Γ 2.399,36

19 ΟΜΑ Α : ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 1 ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ (ΣΥΣΚ 500 ΤΕΜ) ΤΕΜ , , ΣΥΝΟΛΟ ,70 ΦΠΑ 23% 2.674,60 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ ,30 ΟΜΑ Α Ε: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ LT , , ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 ΦΠΑ 23% 690,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Ε 3.690,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΩΝ ,25 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/6/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΪΚΟΥ ΙΟΝ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΤΟΠ.&ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε βαθµό Ε µε βαθµό Β µε βαθµό Β

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΕΦΗΜΕΡΙ Α) ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ Περιεχόµενα: (α) Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Προϋπολογισµός : 28.535,00 Φ.Π.Α. (23%): 6.563,05 απάνη: 35.098,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα