ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ 185/2007 (ΦΕΚ Α 221/ ) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού» όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ 89/2011 (ΦΕΚ Α 213/ ) «Τροποποίηση του υπ αριθ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α ) Προεδρικού διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού», που αναφέρουν ότι: «Η Εκτελεστική Επιτροπή,με την υποστήριξη της αρμόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε Δήμου, υπηρεσίας επί θεμάτων προγραμματισμού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 ν.3852/2010) η οποία με τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο. Η δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010), μετά από παραπομπή του δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης. Με την με αριθμό 47490/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την παροχή οδηγιών για την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 / 1 Ο προϋπολογισμός των δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίσθηκε με την υπ αριθ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθ / (ΦΕΚ 2253 Β ) και 70560/ (ΦΕΚ 2394 Β ) όμοιες. 2 Ο προϋπολογισμός και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) εξειδικεύουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) του Δήμου σε ετήσια βάση. 3 Το Τεχνικό πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π, αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό. 4 Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ :

2 4.1 Η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή. 4.2 Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου και υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αιτιολογική έκθεση τεκμηριώνεται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της. 4.3 Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης σε ειδική, για αυτόν το σκοπό, συνεδρίαση. 4.4 Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται για έλεγχο στον Ελεγκτή Νομιμότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010, «η δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης». Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου να συντομεύουν οι χρονοβόρες διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης του τεχνικού προγράμματος, του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έτος 2013, από τα αρμόδια, εισηγητικά γνωμοδοτικά αποφασιστικά όργανα του Δήμου (Εκτελεστική Επιτροπή, δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης, Οικονομική Επιτροπή, δημοτικό Συμβούλιο), ώστε να καταστεί δυνατή, από τις αρχές του 2013, η απρόσκοπτη εκτέλεση, τόσο του προϋπολογισμού όσο και του ετήσιου προγράμματος δράσης (μέρος του οποίου αποτελεί το τεχνικό πρόγραμμα) του Δήμου, κρίθηκε σκόπιμο να κατατεθεί το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ενώπιον της δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης για τη διατύπωση σχετικής γνώμης, ώστε στη συνέχεια, έγκαιρα να υποβληθούν τα παραπάνω προσχέδια από την Εκτελεστική Επιτροπή στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθούν. Σημειώνουμε ότι: 1. Με την υπ αριθ. 10/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής διατυπώθηκε το βασικό πλαίσιο (αρχικός σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την τετραετία , στο οποίο περιλαμβάνονται οι άξονες προτεραιότητας, τα μέτρα και οι δράσεις που προτείνεται να περιληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το οποίο έχει ήδη διατυπώσει γνώμη η δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης. 2. Με την αριθ. 305/2011 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, εγκρίθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος , και η δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης εξέφρασε την σύμφωνη γνώμης της. Σε εφαρμογή των παραπάνω, οι εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη του παρόντος προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που ακολουθεί τη δομή που περιγράφεται στον «Οδηγό για την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των δήμων και των Νομικών Προσώπων τους» (2009) που εκπόνησε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. 2. Περιεχόμενο Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης των ΟΤΑ Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 206 Ν.3463/2006, Π.. 185/2007, Ν.3852/2010, Π.. 89/2011): Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εξειδικεύεται σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης. Μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Οι δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό. Η διάρθρωση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών τους. Το περιεχόμενο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης προκύπτει από την κατ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα

3 πολυετών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον: (α) Ο άξονας και το μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσεται η δράση, (β) Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόμενο έτος, (γ) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, (δ) Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης, και (ε) Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. 3. Οριοθέτηση και σκοπός των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης των ΟΤΑ Μέχρι και το 2007 οι δήμοι συνέτασσαν τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Έκτοτε όλες οι δημοτικές υπηρεσίες υποχρεούνται να προγραμματίζουν τις δράσεις τους, τόσο σε ετήσιο όσο και σε τετραετή/πενταετή χρονικό ορίζοντα (με την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων). Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με: (α) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, και β) τον ετήσιο Προϋπολογισμό του Δήμου Σχέση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο τετραετές πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους. Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του τετραετούς/πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που παρουσιάζονται εκάστοτε. Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (άρθρο 206 ΚΚ) είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραμμα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. 3.2 Σχέση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Με το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμός καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. 4. Περιεχόμενο (προσχεδίου) Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το 2013

4 Στο προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας αποτυπώνονται, τα προγράμματα δραστηριοτήτων και επενδύσεων, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες των επί μέρους (λειτουργούντων) υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου (ΦΕΚ 2146 Β/ ). Για την κατάρτιση του παρόντος προσχεδίου λήφθηκε υπόψη η υπ αριθ. 10/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , σύμφωνα με το οποίο η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, διατυπώνεται σε τέσσερις (4) Άξονες Προτεραιότητας : Άξονας 1 ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2 ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», Άξονας 3 ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» Άξονας 4 ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου» Οι παραπάνω Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε επιμέρους Μέτρα Παραβάσεων που με τη σειρά τους αναλύονται, εξειδικεύονται και περιλαμβάνουν ειδικές δράσεις, οι οποίες, με την υλοποίησή τους, αναμένεται να υπηρετήσουν τη στρατηγική και τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Το περιεχόμενο του παρόντος προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες : Α) Γενική παρουσίαση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης : Στην ενότητα αυτή γίνεται συνοπτική αναφορά στο Δήμου και στα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής του, στην υφιστάμενη διάρθρωση των οργανωτικών μονάδων (υπηρεσιών) του Δήμου και τη στελέχωσή τους, αναφέρονται οι σημαντικότερες δράσεις του Ετήσιου Προγράμματος 2013 σε αντιστοιχία με τους Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα Παραβάσεων και τις δράσεις που προτείνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, και, τέλος, οι γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της δημοτικής Αρχής για το έτος Β) Παρουσίαση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ανά Υπηρεσιακή Μονάδα του Δήμου : Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2013 όλων των επί μέρους Υπηρεσιακών Μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με τα πρότυπα έντυπα (Πίνακες) του σχετικού Οδηγού της ΕΕΤΑΑ. Γ) Παράρτημα Πίνακες : Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι συγκεντρωτικοί πίνακες του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, που περιλαμβάνουν: Πρόβλεψη δαπανών ετησίου προγράμματος δράσης 2013, κατά κατηγορία εξόδων. Πρόβλεψη δαπανών ετησίου προγράμματος δράσης 2013, κατά υπηρεσία. Το (προτεινόμενο) Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2013 του Δήμου 5. Το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου Ως προς τα οικονομικά των δήμων: Οι συνεχείς περικοπές στη χρηματοδότησης των δήμων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες του Προγράμματος

5 «Καλλικράτης» και τις νέες αποδοθείσες αρμοδιότητες, που δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογες χρηματοδοτήσεις, έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στη λειτουργία των δήμων καθώς και στις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι οι όποιες οικονομίες κλίμακας μπορεί να επιτευχθούν από το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» αυτές θα γίνουν σε βάθος χρόνου. Στην παρούσα φάση, χωρίς οικονομική ενίσχυση, ο νέος θεσμός κινδυνεύει να περιέλθει σε παραλυσία. Η υστέρηση, ακόμα και των τακτικών εσόδων από ίδιους πόρους (π.χ. δημοτικά τέλη, ενοίκια κοινόχρηστων χώρων) λόγω της οικονομικής αδυναμίας των δημοτών είναι πολύ πιθανό να επιφέρει πλήρη αποσυντονισμό στον προγραμματισμό οποιασδήποτε δράσης των δήμων. Η οικονομική αποδυνάμωση των δήμων με την στέρηση των θεσμοθετημένων πόρων τους, σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού τους (βλέπε εργασιακή εφεδρεία, κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, εφαρμογή της αναλογίας 5:1 όσον αφορά αποχωρήσεις συνταξιοδοτήσεις προς προσλήψεις, από το έτος 2013, που στην πράξη είναι απαγορευτική σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ), καθιστούν αδύνατη τη στελέχωση των νέων δημοτικών υπηρεσιών με προσωπικό και την παροχή ουσιαστικού κοινωνικού έργου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες, εκθέτοντας στα μάτια των πολιτών τον ίδιο το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην απαξίωση του θεσμού συμβάλλουν επίσης οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον του για δήθεν υπερχρέωση και εκτεταμένη διαφθορά, ή για υπέρογκες αμοιβές, που γενικεύουν κάποια περιορισμένα μεμονωμένα και έξω από το δήμο Βόρειας Κυνουρίας φαινόμενα. Ως προς την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης: Οι δήμοι ήδη επωμίζονται το σημαντικότερο βάρος στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης σε τοπικό επίπεδο, ως ο πλησιέστερος θεσμός προς τον πολίτη. Η συνεισφορά των δήμων στην αναπλήρωση του κοινωνικού κράτους και στην στήριξη του πολίτη θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα στις δράσεις τους, δεδομένου ότι οι ήδη πιεστικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των πολιτών αναμένεται να αυξηθούν δραματικά το Ως προς τη συμβολή των ΟΤΑ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας: Επισημαίνεται ότι οι Περιφέρειες και οι δήμοι αποτελούν τον καταλληλότερο φορέα για την εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τις ανάγκες και τις δυνατότητες των περιοχών τους. Όμως στην πράξη, το γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και, εν μέρει, η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις καθιστούν απαγορευτική ή δύσκολα επιτεύξιμη αυτή τη δυνατότητα. Ως προς την οργανωτική δομή και την εσωτερική λειτουργία των δήμων: Επισημαίνεται ότι για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους επιβάλλεται η εφαρμογή των βασικών αρχών του management στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, με ανάλογη κατάρτιση του προσωπικού τους. Ωστόσο, η βεβιασμένη, χρονικά, εφαρμογή και οι αδυναμίες του «Καλλικράτη», οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η πληθώρα νομοθετημάτων και εφαρμοστήκων εγκυκλίων, η έλλειψη προσωπικού για να υποστηρίξει το πολυεπίπεδο και εν πολλοίς αντιλειτουργικό «σύστη μα διακυβέρνησης», οι καθημερινές σχεδόν υποχρεώσεις των φορέων της γενικής κυβέρνησης (μεταξύ αυτών και οι ΟΤΑ) στην παροχή στοιχείων και οικονομικών καταστάσεων προς την κεντρική διοίκηση, έχουν καταστήσει τις υπηρεσίες των δήμων έρμαιο της γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα να έχει περιοριστεί σημαντικά ο εξωστρεφής (και ουσιαστικός) ρόλος των δήμων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. ΕΝΟΤΗΤΑ Α

6 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Συνοπτική αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Ο Δήμος βόρειας Κυνουρίας καλύπτει το βόρειο τμήμα της ομώνυμης Επαρχίας του Νομού Αρκαδίας. Kαταλαμβάνει επιφάνεια στρεμμάτων και αποτελούμενος συνολικά από 26 Δημοτικά Διαμερίσματα και 40 οικισμούς. Εκτείνεται μεταξύ των όμορων Νομών της Αργολίδας και της Λακωνίας, ενώ ένα μέρος του βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο και συνορεύει με τους νεοσύστατους Δήμους της Νότιας Κυνορίας και Τρίπολης. Έδρα του Δήμου είναι το Άστρος. Ο Πάρνωνας είναι η μεγαλύτερη οροσειρά της Πελοποννήσου, που ξεκινώντας από το κέντρο της, το οροπέδιο της Τρίπολης, καταλήγει στον Κάβο-Μαλιά και χωρίζει γεωγραφικά τους δύο νομούς Αρκαδίας - Λακωνίας. Έχει μήκος 70 km περίπου και η ψηλότερη κορυφή του η Μεγάλη Τούρλα έχει υψόμετρο 1936 μέτρα και βρίσκεται στο βόρειο μέρος του ανάμεσα στον Άγιο Πέτρο και στην Καστάνιτσα. Οι ορεινοί όγκοι που την περιβάλλουν συνέβαλαν στη σχετική απομόνωση της περιοχής από την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Η Κυνουρία περιλαμβάνει την περιοχή της Θυρέας στην οποία ανήκουν το Παράλιο Άστρος, το Άστρος, η Αρχαία Εύα Δολιανών και τα Δολιανά και την περιοχή της Τσακωνιάς. Αυτή αρχίζει από την Καστάνιτσα και τον Πραστό και τελειώνει στο Λεωνίδιο που είναι και πρωτεύουσά της. Άλλα γνωστά μέρη που περιλαμβάνει το τμήμα αυτό είναι στα ορεινά ο Κοσμάς, η Καστάνιτσα και ο Πραστός και στα παράλια ο Τυρός, τα Μέλανα, η Πλάκα, το Λεωνίδιο και τα Πούλιθρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικισμοί του Δήμου είναι χτισμένοι αμφιθεατρικά στις παρυφές αλλά και στον ορεινό όγκο του όρους Πάρνωνα και καταλήγουν στον Αργολικό κόλπο από τον οποίο βρέχεται ένα μέρος του Δήμου. Οι οικισμοί και τα Δημοτικά Διαμερίσματα λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της μορφολογίας του εδάφους είναι ορεινοί, ημιορεινοί, πεδινοί και παραλιακοί και αποκτούν όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά τουριστικής περιοχής. Ακολουθεί ο πίνακας με τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου, τη φύση του εδάφους (ορεινή, ημιορεινή, πεδινή, παραλιακή) και την έκταση του καθενός.

7 Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΣΗ ( ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΦΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1 ΑΣΤΡΟΥΣ ΠΕΔΙΝΗ 2 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΔΙΝΗ 3 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 4 ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΗ 5 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 6 ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ ΠΕΔΙΝΗ 7 ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΠΕΔΙΝΗ 8 ΕΛΑΤΟΥ ΟΡΕΙΝΗ 9 ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 10 ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΟΡΕΙΝΗ 11 ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗ 12 ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗ 13 ΚΟΥΤΡΟΥΦΩΝ ΠΕΔΙΝΗ 14 ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΠΕΔΙΝΗ

8 15 ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 16 ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 17 ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 18 ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 19 ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 20 ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 21 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΟΡΕΙΝΗ 22 ΠΡΑΣΤΟΥ ΟΡΕΙΝΗ 23 ΣΙΤΑΙΝΑΣ ΟΡΕΙΝΗ 24 ΣΤΟΛΟΥ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ 25 ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΟΡΕΙΝΗ 26 ΩΡΙΑΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΣΥΝΟΛΟ

9 Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε το 1998 με το Σχέδιο Καποδίστριας και παρέμεινε ανέπαφος από τον «Καλλικράτη». Ο πληθυσμός του ήταν κατά την απογραφή του έτους 2001, κάτοικοι. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων της απογραφής του έτους 2011, της Στατιτιστικής Υπηρεσίας, ο Δήμος έχει πληθυσμό κατοίκους σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 19%. Για λόγους μεθοδολογικούς στην παρούσα εργασία θα γίνει χρήση των στοιχείων της απογραφής του 2001 αφού απουσιάζει η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων της απογραφής του 2011, εκτός από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα. Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας περιλαμβάνει τις παρακάτω δημοτικές-τοπικές κοινότητες και οικισμούς: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Έδρα: Άστρος,το) Δημοτική Κοινότητα Άστρους Άγιος Ιωάννης,ο 71 Άγιος Στέφανος,ο 3 Άστρος,το Βάρβογλη,η 36 Ιερά Μονή Λουκούς,η 9 Χαντάκια,τα 4 Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας 64 Αγία Σοφία,η 64 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου Άγιος Ανδρέας,ο 998 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αγίου Ανδρέου) 0 Αρκαδικό Χωριό,το 35 Παραλία Αγίου Ανδρέου,η 32

10 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 29 Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Αγίου Γεωργίου) 3 Αετοχώριον,το 19 Βάθηα,τα 7 Μελίσσιον,το 0 Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου 717 Άγιος Πέτρος,ο 675 Μονή Μαλεβής,η 14 Ξηροκάμπι,το 28 Τοπική Κοινότητα Βερβένων 502 Βέρβενα,τα 265 Κάτω Βέρβενα,τα 220 Παυλέικα,τα 17 Τοπική Κοινότητα Δολιανών 846 Άνω Δολιανά,τα 90 Δραγούμι,το 8 Καμινάριον,το 0 Κάτω Δολιανά,τα 595 Κούβλης,ο 57

11 Προσήλια,τα 88 Ρουναίικα,τα 8 Τοπική Κοινότητα Ελάτου 56 Έλατος,ο 56 Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Κυνουρίας 30 Καράτουλας,ο 30 Τοπική Κοινότητα Καστανίτσης 175 Καστανίτσα,η 175 Τοπική Κοινότητα Καστρίου 335 Καστρίον,το 335 Τοπική Κοινότητα Κορακοβουνίου 659 Κορακοβούνιον,το 606 Νεοχώριον,το 45 Ορεινόν Κορακοβούνιον,το 8 Τοπική Κοινότητα Κουτρούφων 153 Κούτρουφα,τα 153 Τοπική Κοινότητα Μελιγούς 684 Αγία Αναστασία,η 20

12 Ορεινή Μελιγού,η 13 Πόρτες,οι 17 Χειμερινή Μελιγού,η 634 Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης 79 Μεσορράχη,η 79 Τοπική Κοινότητα Νέας Χώρας 29 Νέα Χώρα,η 29 Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου 433 Λιλέικα,τα 28 Λιμανάκια,τα 20 Μεταμόρφωση,η 4 Ξηροπήγαδον,το 353 Πλάκα,η 7 Χάνι Γκρίγκου,το 21 Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους Παράλιον Άστρος,το Τοπική Κοινότητα Περδικόβρυσης 102 Μονή Προδρόμου,η 0

13 Περδικόβρυση,η 102 Τοπική Κοινότητα Πλατάνας 30 Λουλούδια,τα 0 Πλατάνα,η 30 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 213 Πλάτανος,ο 213 Τοπική Κοινότητα Πραστού 336 Άγιος Παντελεήμων,ο 77 Μονή Εορτακουστής,η 4 Πραστός,ο 255 Τοπική Κοινότητα Σιταίνης 164 Σίταινα,η 164 Τοπική Κοινότητα Στόλου 82 Στόλος,ο 52 Φούντωμα,το 30 Τοπική Κοινότητα Χαράδρου 39 Άγιοι Ασώματοι,οι 2 Χάραδρος,ο 37

14 Τοπική Κοινότητα Ωργιάς 68 Ωριά ή Ωργιά,η 68 Σε ότι αφορά το επίπεδο Εκπαίδευσης και τα ποσοτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του Δήμου, αναφέρονται τα εξής : Εκπαιδευτικό Επίπεδο Σύνολο Ποσοστό % Άρρενες Θήλεις Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση) 427 3,7% Δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ,0% Απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης ,5% Τέλειωσαν τη Γ τάξη Γυμνασίου ,8% Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης ,8% Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών 243 2,1% Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) 269 2,3% Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 767 6,6% Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διδακτορικού Τίτλου 37 0,3% ΣΥΝΟΛΟ % (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2001) Οι αγράμματοι αποτελούν το 3,7% του υπό μελέτη πληθυσμού, ενώ αυτοί που δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά

15 γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση φτάνουν το 15% του συνόλου. Σε συσχέτιση με το φύλο, η μεγαλύτερη διαφοροποιήση παρατηρείται στους αγράμματους, όπου οι γυναίκες είναι συντριπτικά περισσότερες από τους άνδρες. Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι απόφοιτοι στοιχειώδους Εκπαίδευσης σε ποσοστό 38,5%, ενώ το 19,8% είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης. Σε ότι αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες αναφέρονται τα εξής : Ο κλάδος «Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία, αλιεία» παραμένει η κύρια πηγή απασχόλησης στο Δήμο, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης των οικονομικά ενεργά απασχολούμενων. Αναλυτικότερα, στον πρωτογενή τομέα απασχολούνται άνθρωποι, περίπου το 28,5% του συνόλου των οικονομικώς ενεργών απασχολούμενων. Δεύτερος, με πολύ σημαντική διαφορά, έρχεται ο δευτερογενής τομέας, όπου κυριαρχεί ο κλάδος των κατασκευών, απασχολώντας 553 εργαζόμενους, δηλαδή το 11,6% των οικονομικώς ενεργών απασχολούμενων. Τέλος, τρίτος έρχεται ο τριτογενής τομέας και συγκεκριμένα ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και των επισκευών (συμπεριλαμβάνομένων των οχημάτων), απασχολώντας 468 εργαζόμενους, δηλ. το 10% των οικονομικώς ενεργών απασχολούμενων. Σημαντικό ποσοστό της τάξεως περίπου 13% του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, κατατάσσεται στους ασαφείς κλάδους των «Λοιπών» και των «Νέων, μη δυνάμενων να καταταγούν». Αναλυτικότερα, δημότες στον κλάδο γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας, δασοκομίας, εκ των οποίων οι 34 είναι εργοδότες, οι 806 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό, οι 198 μισθωτοί υπάλληλοι και οι 321 είναι συμβοηθούντα και μη αμοιβόμενα μέλη νοικοκυριού. 553 δημότες σε κατασκευές, εκ των οποίων οι 86 είναι εργοδότες, οι 143 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό, οι 312 μισθωτοί υπάλληλοι και οι 12 είναι συμβοηθούντα και μη αμοιβόμενα μέλη νοικοκυριού. 468 δημότες απασχολούνται με το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, εκ των οποίων οι 179 είναι εργοδότες, οι 74 αυτοαπασχολούμενοι, οι 202 μισθωτοί υπάλληλοι και οι 13 είναι συμβοηθούντα και μη αμοιβόμενα μέλη νοικοκυριού. 293 δημότες σε μεταποιητικές βιομηχανίες, εκ των οποίων οι 51 είναι εργοδότες, οι 80 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό, οι 139 μισθωτοί υπάλληλοι και οι 23 είναι συμβοηθούντα και μη αμοιβόμενα μέλη νοικοκυριού. 288 δημότες στην εκπαίδευση εκ των οποίων οι 5 είναι εργοδότες, οι 12 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό και οι υπόλοιποι μισθωτοί υπάλληλοι. 278 δημότες σε Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, το σύνολο των οποίων είναι μισθωτοί υπάλληλοι. 225 δημότες σε μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες εκ των οποίων οι 19 είναι εργοδότες, οι 59 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό και οι υπόλοιποι μισθωτοί υπάλληλοι.

16 Τέλος, 210 δημότες σε ξενοδοχεία και εστιαστόρια εκ των οποίων οι 92 είναι εργοδότες, οι 32 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό, οι 66 μισθωτοί υπάλληλοι και οι 20 είναι συμβοηθούντα και μη αμοιβόμενα μέλη νοικοκυριού. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός δήμος, όπου η οικονομία του στηρίζεται στον κλάδο γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας, δασοκομίας, γεγονός που τονίζει την αναγκαιότητα για λήψης θετικών δράσεων υπερ της αγροτικής οικονομίας αλλά και ενίσχυσης του αγροτικού πληθυσμού.

17 Χωροταξικά Πολεοδομικά χαρακτηριστικά Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας βρίσκεται νοτιοανατολικά της Τρίπολης με έδρα το Άστρος, το οποίο και απέχει 45 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Ο Δήμος, μετά το Ν. 2539/1997, αποτελείται από είκοσι έξι δημοτικά διαμερίσματα και πενήντα έξι οικισμούς, συνορεύει βόρεια με το Νομό Αργολίδας, βορειοδυτικά με το Δήμο Κορυθίου, στα ανατολικά βρέχεται από τον Αργολικό κόλπο, στα νοτιοανατολικά με το Δήμο Απόλλωνος, στα νότια με το Δήμο Λεωνιδίου, στα νοτιοδυτικά με το νομό Λακωνίας και στα δυτικά με τους Δήμους Τεγέας και Σκυρίτιδας και καλύπτει έκταση στρεμμάτων. Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, δεν διαθέτει χωροταξικά εργαλεία οργάνωσης των χρήσεων γης και των λοιπών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στα όρια του Δήμου. Το έτος 1984 στα πλαίσια της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.), σύμφωνα με το Ν. 1337/83 ξεκίνησε μία διαδικασία σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), για την έκταση που οριοθετείτο στα διοικητικά όρια των Άστρος Μελιγού Παράλιο Άστρος. Μετά την ολοκλήρωση της Α και Β φάσης, η εκπόνηση του Γ.Π.Σ. σταμάτησε, έγινε ο κατάλληλος διαχωρισμός και ολοκληρώθηκε το σχέδιο εκείνο που αφορούσε στην έκταση του Παραλίου Άστρους. (Υ.Α. (ΠΕΧΩΔΕ) 64927/3463 της 19.5/2.6.93, ΦΕΚ/614/Δ'. Η οικιστική ανάπτυξη που καταγράφεται στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη και ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Το γεγονός αυτό και με βάση την επιτακτική ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, επιβάλλουν τον άμεσο καθορισμό των χρήσεων γης στο σύνολο των νέων διοικητικών ορίων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 1. Η εκπόνηση της μελέτης του ΓΠΣ αναμένεται, αφενός να καθορίσει τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης και να προσδιορίσει τις κατευθύνσεις της πολεοδομικής οργάνωσης σε όλη την έκταση του Δήμου βάσει της καταλληλότητας, των τοπικών αναγκών, αλλά και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και αφετέρου να αποτελέσει το εργαλείο εκείνο που θα επιτρέψει την χωρική οργάνωση και ανάπτυξή του, με γνώμονα τον υπερκείμενο χωροταξικό εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό. Ειδικότερα, με βασικό στόχο τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της περιοχής 2 θα συνταχθεί η μελέτη του ΓΠΣ για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Η σύνταξη αυτού του σχεδίου θεωρείται αναγκαία, διότι αφενός δεν έχουν υλοποιηθεί όλες οι προτάσεις του ισχύοντος ΓΠΣ για το Παράλιο Άστρος, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση προβλημάτων σε αντικείμενα ποιότητας ζωής, ενώ αφετέρου το ΓΠΣ θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξασφάλιση των μελλοντικών αναγκών οικιστικής ανάπτυξης, των αναγκών σε τεχνική και κοινωνική υποδομή, καθώς και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της οικιστικής ανάπτυξης στο ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής (ζώνες Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα, Παραδοσιακοί οικισμοί παραλιακή ζώνη κ.λ.π.). Το ΓΠΣ θέτει και δημιουργεί όρους στους οποίους περιλαμβάνονται όλες οι οικονομικές δραστηριότητες με κύριο άξονα την αειφορία για το περιβάλλον και για τους άμεσους αποδέκτες. Το ΓΠΣ συντάσσεται με βάση τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού (Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός, Χωροταξικός Σχεδιασμός για τον Τουρισμό, για τη Βιομηχανία, για τις Ανανεώσιμες 1 Ν. 2539/97 2 Ν. 2742/99, Ν. 2508/97.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Πάρου 2011-2014» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ήµος Πάρου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : A Στρατηγικός Σχεδιασµός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 1 από 104 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2 από 104 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2014-2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης... 10 1.1.1 Η γενική εικόνα του Δήμου... 10 1.1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα