ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου προγράµµατος δράσης Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Β1. Τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήµου Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1. Ετήσιο πρόγραµµα δράσης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Γ2. Ετήσιο πρόγραµµα δράσης Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Γ3. Ετήσιο πρόγραµµα δράσης Δ/νσης Εξυπηρέτησης πολιτών Γ4. Ετήσιο πρόγραµµα δράσης Δ/νσης Δηµοτικής Αστυνοµίας Γ5. Ετήσιο πρόγραµµα δράσης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Γ6. Ετήσιο πρόγραµµα δράσης Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισµού Πολιτισµού Γ7. Ετήσιο πρόγραµµα δράσης Αυτοτελούς Τµήµατος Ανάπτυξης Προγραµµατισµού Οργάνωσης & ΤΠΕ Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1. Τεχνικό Πρόγραµµα Δ2. Πίνακας συνεχιζόµενων έργων ανά δηµοτική κοινότητα. Δ3. Ετήσιος Προγραµµατισµός προσλήψεων 2012 Ε. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 2

3 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Με τα άρθρα του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Π.) από τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α., καθώς και η ετήσια εξειδίκευσή τους σε Ετήσια Προγράµµατα Δράσης (Ε.Π.Δ.). Με το άρθρο 266 Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και Ετησίων Προγραµµάτων Δράσης από τους Ο.Τ.Α. α βαθµού. Το Υπουργείο Εσωτερικών µε σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθµού για την κατάρτιση των Ε.Π., αλλά και των Ε.Π.Δ. όπως µε: Υπουργική Απόφαση 18183/ µε τίτλο: Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Υπουργική Απόφαση 5694/ µε τίτλο: «Τροποποίηση της υπ αριθµ / µε τίτλο Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού». Το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού». Το Π.Δ. 89/2011 µε τίτλο «Τροποποίηση του υπ αριθµ. 185/2007 Π.Δ. µε τίτλο Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ α βαθµού». Υπουργική Απόφαση 50698/ , άρθρο 3, µε τίτλο «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2012 τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/ απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» Οι προηγούµενες θεσµικές ρυθµίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή µόνιµων εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναµικό τους. Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 3

4 Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου προγράµµατος δράσης α) Πρόγραµµα δραστηριοτήτων και πρόγραµµα επενδύσεων Tο ετήσιο πρόγραµµα δράσης των Ο.Τ.Α. δεν αποτελεί µόνο επενδυτικό πρόγραµµα αλλά και πρόγραµµα για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση. Όπως φαίνεται στον επόµενο πίνακα µια σηµαντική διάκριση του προϋπολογισµού δαπανών των ΟΤΑ, είναι η διάκριση µεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών. 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - τέλη 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) Λειτουργικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων µιας υπηρεσίας (δαπάνες µισθοδοσίας και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, ενοίκια, δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων, δαπάνες συντήρησης, αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισµού, κ.λπ.) Επενδυτικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή ενός αγαθού παγίου κεφαλαίου, το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί για µια σειρά ετών µετά την περίοδο στην οποία Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 4

5 έγινε η δαπάνη απόκτησης ή παραγωγής του (έργα τεχνικής υποδοµής, κτίρια, προµήθειες εξοπλισµού κλπ.). Η προηγούµενη διάκριση του προϋπολογισµού οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του ετήσιου προγράµµατος δράσης σε i) πρόγραµµα δραστηριοτήτων και σε ii) πρόγραµµα επενδύσεων. i) Πρόγραµµα δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες είναι οι δράσεις, των οποίων οι δαπάνες περιλαµβάνονται στην οµάδα 6 του προϋπολογισµού και οι οποίες περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι καθηµερινές λειτουργίες των δηµοτικών υπηρεσιών απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών ενός Δήµου, ενώ παράλληλα έχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των δηµοτών. Είναι σηµαντικό εποµένως, στον προγραµµατισµό ενός Δήµου, να αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος καθώς και οι ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. ii) Πρόγραµµα επενδύσεων Οι επενδύσεις είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαµβάνονται στην οµάδα 7 του προϋπολογισµού και οι οποίες, σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ, περιλαµβάνουν : Έργα (Κ.Α. 731 και 732) Μελέτες έρευνες (Κ.Α. 74) Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως (Κ.Α. 733) Προµήθειες παγίων (Κ.Α. 713) Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων (Κ.Α. 711 και 712) Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) (Κ.Α. 75) Το επενδυτικό σκέλος του ετήσιου προγράµµατος δράσης (πρόγραµµα δηµοτικών επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, θα περιλαµβάνει επίσης τις προµήθειες εξοπλισµού και τις κάθε φύσης µελέτες και έρευνες. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, το τεχνικό πρόγραµµα έργων, του Άρθρου 208 του Κ.Δ.Κ. αποτελεί µέρος του προγράµµατος επενδύσεων. β) Διάρθρωση του ετήσιου προγράµµατος δράσης Ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράµµατος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός Δήµου, η διάρθρωση του ετήσιου προγράµµατος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του Δήµου (Άρθρο 8 της Υ.Α 18183/07). Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 5

6 Εποµένως το ετήσιο πρόγραµµα δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού που θα το υλοποιήσει και οι δηµοτικές υπηρεσίες, µε µέριµνα των προϊσταµένων τους, θα πρέπει να προγραµµατίσουν τις δράσεις για την υλοποίηση των οποίων ευθύνονται. Δεδοµένου ότι οι υπόχρεοι Δήµοι για την κατάρτιση ετήσιων προγραµµάτων δράσης είναι Δήµοι που κατά τεκµήριο έχουν αναπτυγµένο υπηρεσιακό µηχανισµό, προτείνεται η διάρθρωση των ετήσιων προγραµµάτων δράσης ανά Διεύθυνση καθώς και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Έτσι το προγράµµατα δράσης του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης περιλαµβάνει τα προγράµµατα των ακόλουθων διοικητικών ενοτήτων: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Διεύθυνση Δηµοτικής Αστυνοµίας Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας- Αθλητισµού - Πολιτισµού Αυτοτελές Τµήµα Ανάπτυξης-Προγραµµατισµού-Οργάνωσης και Τ.Π.Ε. γ) Περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε µέρη: i) Εισαγωγή ii) Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης. Αποτελεί το γενικό µέρος του εγγράφου και αναφέρεται στις τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήµου. iii) Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ανά Διεύθυνση. Αποτελεί το βασικό µέρος του εγγράφου. iv) Παράρτηµα Στο µέρος αυτό παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί πίνακες του ετήσιου προγράµµατος δράσης του Δήµου. Λόγω του γεγονότος όµως ότι το τριετές επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι σε διαδικασία κατάρτισης δεν έχουµε προς το παρόν τη δυνατότητα να διαµορφώσουµε πίνακες που να σχετίζουν τις ενέργειες και τις επενδύσεις του ετησίου µε τους Άξονες και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού προγράµµατος. v) Επίλογος Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Β1. Τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήµου Βιώνουµε µια πολύ εκτεταµένη και βαθειά παγκόσµια οικονοµική κρίση για πρώτη φορά, στο µέσον καταιγίδας πολλών άλλων κρίσεων όπως: κρίση πιστωτική, χρηµατιστηριακή, κρίση στο Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 6

7 περιβάλλον, στις τιµές των τροφίµων, στο νερό και τους υδάτινους πόρους, κρίση στην ενέργεια. H παγκόσµια οικονοµική κρίση πολλαπλασίασε τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και επηρέασε τη διοικητική και οικονοµική κατάσταση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του οποίου κινείται και ο Δήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης. Διεθνής οικονοµική κρίση Από τα µέσα του 2008 η παγκόσµια οικονοµική κρίση η οποία ξεκίνησε από τα µέσα του 2007 στην αγορά των ενυπόθηκων δανείων των Η.Π.Α. δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα των µεγάλων οικονοµιών παγκοσµίως και είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη κλίµατος αβεβαιότητας στις αγορές. Εξέλιξη όλων αυτών ήταν η έλλειψη εµπιστοσύνης σε επενδυτές και καταναλωτές, η πτώση τιµών στα βασικά προϊόντα, η κατάρρευση της αγοράς κατοικίας και η µεγάλη επιδείνωση των δεικτών ανεργίας. Τα µέτρα που ανέλαβαν οι κυβερνήσεις διεθνώς, για την αντιµετώπιση της κρίσης, επικεντρώθηκαν στην ενδυνάµωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε ενίσχυση της ρευστότητάς του, στην χορήγηση πιστώσεων στην οικονοµία, στην µείωση του βασικού επιτοκίου των τραπεζικών συναλλαγών από τις κεντρικές τράπεζες, την αύξηση των δηµοσίων δαπανών για την ενίσχυση των κοινωνικών οµάδων που πλήττονται από την κρίση. Ύφεση της ελληνικής οικονοµίας Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έπληξε την ελληνική οικονοµία και επέτεινε τα ήδη υφιστάµενα από χρόνια, προβλήµατα της οικονοµίας της χώρας µας. Από τις αρχές του 2009 η οικονοµία έχει περιέλθει σε µια µεγάλη ύφεση µε µείωση: των εξαγωγών, των εσόδων από την ναυτιλία, του τουρισµού, των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Χαρακτηριστικοί είναι οι παρακάτω δείκτες: Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) µε σταθερές τιµές έτους 2000 είναι: ΕΤΟΣ Α.Ε.Π. 5,2 4,3 1,0-2,0-4,5 Tο δηµόσιο χρέος στο τέλος του 2011 εκτιµάται ότι θα ανέλθει στα εκατ. ευρώ ή 145% του ΑΕΠ έναντι των εκατ. ευρώ ή 142% του ΑΕΠ το 2010 και εκατ. ευρώ ή 120% του ΑΕΠ το Το ποσοστό ανεργίας επί του εργατικού δυναµικού έχει φτάσει το δεύτερο τρίµηνο του 2011 στο 16,3%. (www.statistics.gr). Διοικητική µεταρρύθµιση- Ν.3852/2010 Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Με την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην διοικητική µεταρρύθµιση στη χώρα. Ο νόµος αυτός επέφερε την κατάργηση των αιρετών Νοµαρχών, τη θεσµοθέτηση της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και την ενοποίηση των δήµων της χώρας από σε 325. Η υποστελέχωση, και µάλιστα σε συγκεκριµένες ειδικότητες, κάνει πολλές φορές αδύνατη την πλήρη εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Συµπληρωµατικά, η κρίση που πλήττει τη χώρα µας δεν έχει κάνει δυνατή την χρηµατοδότηση του προγράµµατος των δήµων «ΕΛΛΑΔΑ» το οποίο προκύπτει µέσα από την ψήφιση του Ν.3852/2010. Η µείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) κατά 15% και η µεγάλη µείωση της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.), όπου θα κυµανθεί στα επίπεδα του 2011, δηµιουργούν επιπρόσθετα προβλήµατα. Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 7

8 Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τµήµα της Δ/νσης 1 Περιγραφή λειτουργίας 2 Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 3 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Γραφείο Ανθρώπινου Δυναµικού : Φροντίδα για την κανονική εφαρµογή των γενικών ρυθµίσεων της πολιτείας στα θέµατα του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου και διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν την πρόσληψη, απόσπαση, µετάταξη κ.λ.π. αυτού. Γραφείο Δ.Σ. - Επιτροπών & Υποστήριξης πολιτικών οργάνων του Δήµου : Κατάρτιση σε συνεργασία µε τον πρόεδρο του Δ.Σ., της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου και ενηµέρωση των µελών του Δηµοτικού Συµβουλίου για τα θέµατα και το χρόνο τόπο κάθε συνεδρίασης. Τήρηση πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και αρχείου πρακτικών και αποφάσεων του Δ.Σ. Δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή αποφάσεων του Δ.Σ και αποστολή τους στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Ενηµέρωση των υπηρεσιών του Δήµου και των αρµόδιων επιτροπών του Δ.Σ. για τις αποφάσεις του Δ.Σ. Αντίστοιχη λειτουργία για τις Δηµοτικές Κοινότητες, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής & την Εκτελεστική Επιτροπή και παροχή κάθε γραµµατειακής υποστήριξης προς τις µόνιµες και έκτακτες επιτροπές που συνιστά το Δηµοτικό Συµβούλιο. Γραφείο Διοικητικής µέριµνας : Παραλαµβάνει, πρωτοκολλεί, καταχωρεί στον Η/Υ, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την εισερχόµενη αλληλογραφία που του παραδίδεται από τον Προϊστάµενο της Δ/νσης. Διαφυλάττει, διασφαλίζει τα αρχεία του Δήµου και φροντίζει την καλή διατήρησή τους. Λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο του Δήµου. Πραγµατοποιεί τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού του Δήµου. 4. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήµου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, εντός και εκτός των διοικητικών ορίων του Δήµου µας, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Δηµοτικής Αστυνοµίας. 400 αποφάσεις Δηµάρχου 420 αποφάσεις Δ.Σ. 230 αποφάσεις Δηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων. 100 αποφάσεις Δηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης. 10 αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής. 280 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής 30 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 8

9 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης : Έκδοση πιστοποιητικών όλων των κατηγοριών. Μεταδηµοτεύσεις - νέες οικογ. µερίδες κ.λπ. Κατάρτιση στρατ. πινάκων & βιβλίων Μητρώου Αρρένων. Πράξεις µεταβολών Μητρώου Αρρρένων. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστ/κών,κ.λπ. Γραφείο Ληξιαρχείου - Πολιτικών γάµων : Καταχωρήσεις, διορθώσεις, µεταβολές ληξιαρχ. πράξεων γάµων, θανάτου, διαζυγίου, εκθέσεων. Χορήγηση επικυρωµένων φωτ/φων ή αποσπασµάτων ληξιαρχ. Πράξεων. Έκδοση αδειών και τελέσεις πολιτικών γάµων πιστοποιητικά (γενικά) αποφάσεις µεταδηµοτεύσεων. 150 πράξεις µεταβολών Μητρώου Αρρένων αυτεπάγγελτες αναζητήσεις πιστοποιητικών κ.λπ. 230 Ληξιαρχικές πράξεις γάµου 110 Λ.Π. θανάτου 65 Λ.Π. διαζυγίου 30 Εκθέσεις 140 Διορθώσεις, µεταβολές, καταχωρήσεις κ.λπ. 380 άδειες πολιτικών γάµων 260 τελέσεις πολιτικών γάµων Γραφείο Αλλοδαπών - Πολιτογραφήσεων : Παραλαβή αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση αδειών παραµονής αλλοδαπών. Παραλαβή αιτήσεων για πολιτοργάφηση αλλαδαπών. Παραλαβή και αποστολή συµπληρωµατικών δικ/κών 1100 αιτήσεις για έκδοση & ανανέωση αδειών παραµονής (έλεγχος, αποστολή, παραλαβή & επικόλληση στα διαβατήρια) 300 αιτήαεις κατεπείγοντος 1300 γενικές αιτήσεις 600 αποφάσεις για επίδοση 60 δηλώσεις πολιτογράφησης Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 9

10 Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α Περιγραφή ενέργειας 4 Υπηρεσία υλοποίησης 5 Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του Δήµου 6 Εµπλεκόµενοι φορείς εκτός Δήµου 7 Χρονοπρο γραµµατισµ ός 8 Προϋπολογισµό ς δαπανών 9 Κ.Α. 10 Κωδικός δράσης 11 Βαθµός προτεραιότη τας Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού (Ι.Δ.Ο.Χ. & συµβάσεις µίσθωσης έργου, διαφόρων ειδικοτήτων) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τµήµα Ο.Υ. Αποκεντρωµένη Διοίκηση - ΥΠ.ΕΣ ΦΕΒ - ΜΑΡ , Διαδικασία πλήρωσης δύο (2) κενών οργανικών θέσεων (συνέχιση & ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισµού 2 ατόµων) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τµήµα Ο.Υ. ΥΠ.ΕΣ. - Ο.Α.Ε.Δ. ΙΑΝ - ΔΕΚ Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού µερικής απασχόλησης (ολοκλήρωση διαδικασίας, πρόσληψη προσωπικού κ.λ.π.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τµήµα Ο.Υ. ΥΠ.ΕΣ. - Α.Σ.Ε.Π. ΙΑΝ - ΙΟΥΝ , Προγραµµατισµός επιµόρφωσης προσωπικού (50 άτοµα) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Όλες οι υπηρεσίες Ε.Κ.Δ.Δ. ΙΑΝ - ΑΠΡ , Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Όλες οι υπηρεσίες ΙΑΝ - ΔΕΚ ,

11 Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού 13 Τίτλος Κωδικού 14 Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού , Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου προσωπικού ,08 Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) ,39 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ Α 1 Περιγραφή δράσης 16 Είδος δράσης 17 Συνεχιζόµενη ή Νέα 18 Υπηρεσία Υλοποίησης 19 Εµπλεκόµενες υπηρεσίες 20 Χρονοπρογραµ µατισµός 21 Προϋπολογισµός δαπανών 22 Πηγή χρηµατοδότησης 23 Κ.Α. 24 Κωδικός δράσης 25 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" Έργο Συν/νη Δ/νση Τ.Υ. ΕΩΣ ΔΕΚ ,00 ΔΩΡΕΕΣ Βαθµός Προτεραιότ ητας 26 Σ ύ ν ο λ ο Ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν Δ α π α ν ώ ν ,00

12 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τµήµα της Δ/νσης 1 Περιγραφή λειτουργίας 2 Ποσοτικοί στόχοι παραγόµενου έργου 3 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1)Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηµατικών υποχρεώσεων προς το Δήµο των φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους επιχειρήσεων της περιοχής, για φόρους εισφορές, τέλη, δικαιώµατα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήµο µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της νοµοθεσίας.(δηµοτικός φόρος 0,5%,χρήση κοινοχρήστων χώρων παράνοµες διαφηµίσεις) 500 καταστήµατα (250 υγειονοµικού ενδιαφέροντος + 250εµπορικά καταστήµατα) 2)Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων (φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων) που πρέπει να καταβάλλουν στο Δήµο την αξία των κλήσεων Κ.Ο.Κ, Ενηµέρωση πληρωµένων κλήσεων από ΕΛΤΑ,ΤΡΑΠΕΖΑ ή από άµεση είσπραξη. Σύνταξη καταλόγων, ενηµέρωση υπόχρεων, ταµειακή βεβαίωση καταλόγων κλήσεις Χορήγηση βεβαιώσεων Τ.Α.Π. είσπραξη διαφυγόντων εσόδων - Νέες ηλεκτροδοτήσεις - Σύνταξη χρηµατικών καταλόγων Τ.Α.Π µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων - υποσταθµών της Δ.Ε.Η. - εν γένει χρηµ. καταλόγων τελών καθαριότητας - διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου των τελών που εισπράττονται µέσω της Δ.Ε.Η. 700 βεβαιώσεις Τ.Α.Π νέες ηλεκτροδοτήσεις 3) Έκδοση βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας ) Τήρηση αρχείου της δηµοτικής περιουσίας 5) Μέριµνα για την αξιοποίηση και εκµετάλλευση της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (µισθώσεις, κατάρτιση σχετικών συµβάσεων, κληροδοτήµατα, δωρεές κλπ.) 6) Συγκέντρωση στοιχείων για κατάρτιση προϋπολογισµού 7) Παρακολούθηση προϋπολογισµού (τροποποιήσεις και διορθωτικές ενέργειες) 8) Σύνταξη ετήσιων οικονοµικών απολογισµών του Δήµου σε συνεργασία µε το Ταµείο 9) Συντονισµός και εφαρµογή διπλογραφικού συστήµατος 10) Μέριµνα για ισοζύγια και ισολογισµούς, στατιστικά στοιχεία

13 11) Συγκέντρωση στοιχείων µεταβολών του προσωπικού ή αντίστοιχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήµου, µε οποιαδήποτε σχέση εργασιακή, που αντιστοιχούν και έχουν επίδραση στην καταβολή των αµοιβών τους 12) Φροντίδα για την ασφάλιση του προσωπικού του Δήµου στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. 13) Παρακολούθηση της απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς, τακτοποίηση των ενσήµων στο Ι.Κ.Α. 14) Παραλαβή και έλεγχος των κάθε φύσης παραστατικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή των οφειλών του Δήµου στους αντίστοιχους δικαιούχους Αρ.Χρηµ.Ενταλµ. 15) Έλεγχος της επάρκειας της αντίστοιχης πίστωσης του Προϋπολογισµού του Δήµου και έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 16) Παροχή κάθε είδους στοιχείων (π.χ. ετήσιος οικονοµικός απολογισµός) που ζητούνται από Δηµόσιες Ελεγκτικές υπηρεσίες ( π.χ. ελεγκτικό Συνέδριο) σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε 17)Ενεργεί για τις προµήθειες όλων των υλικών που είναι αναγκαίες σ όλες τις υπηρεσίες του Δήµου ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 18) Παραλαµβάνει, αποθηκεύει, καταγράφει και παραδίδει στις υπηρεσίες τα υλικά συντάσσοντας σχετικό αποδεικτικό. Τηρεί βιβλία επίπλων, σκευών, οργάνων, εργαλείων λοιπών αναλωσίµων υλικών. Εισηγείται την εκποίηση ή καταστροφή άχρηστων υλικών. 19) Διενεργεί όλες τις δηµοπρασίες είτε απευθείας είτε µε δηµοπρασία ύστερα από τεχνικές προδιαγραφές που συντάσσονται από την τεχνική υπηρεσία. 20) Παραλαµβάνει όλα τιµολόγια ετοιµάζει τους σχετικούς φακέλους από τις προµήθειες και τα προωθεί στο γραφείο εξόδων για την έκδοση εντάλµατος Χορηγούµενες άδειες ίδρυσης καταστηµάτων Χορηγούµενες άδειες µουσικής ( ) Ανοιχτοί διαγωνισµοί, ( ) πρόχειροι, ( ) απ' ευθείας αναθέσεις 100 άδειες ετησίως 110 άδειες ετησίως Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 13

14 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Έκδοση αδειών υπαίθριου εµπορίου. Έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και ισάριθµων συγκεκριµένων θέσεων. Χορήγηση, ανάκληση, µεταβίβαση, µετατόπιση, µίσθωση περιπτέρου. Χορήγηση, ανάκληση πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων. Για το 2012 κατόπιν εισήγησης/εγκρισης από την επιτροπή γνωµοδότησης αποφασίστηκε η χορήγηση 14 νέων αδειών οι οποίες θα εκδοθούν σε όσους δικαιούχους τηρούν τους νόµιµους όρους και προϋποθέσεις. Στον παραπάνω αριθµό αδειών θα πρέπει να συνυπολογισθεί και αριθµός αδειών,που είχαν χορηγηθεί από τη προηγούµενη διοικητική αρχή που ήταν η Νοµαρχία Θεσσαλονίκης, οι οποίες λήγουν στο έτος 2012 και οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα ανανέωσης τους. Για το 2011 στο Δήµο µας αποφασίστηκε η χορήγηση 20 αδειών και εκδόθηκαν 6 άδειες (σε νόµιµους δικαιούχους)τριετής διάρκειας.για το στάσιµο εµπόριο για το 2012, αναµένεται να χορηγηθούν ή ανανεωθούν 4 άδειες σε συγκεκριµένες θέσεις για τη Δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων και 3 άδειες σε συγκεκριµένες θέσεις για τη δηµοτική κοινότητα Μενεµένης.(Η ανανέωση αφορά όσους δικαιούχους είναι κάτοχοι των παραπάνω θέσεων και εφόσον επιθυµούν την ανανέωση της αδείας τους.) όσον αφορά τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων και αδειών πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη λόγω επικείµενων νοµοθετικών αλλαγών. 1)Τριπλότυπα είσπραξης Δήµου και Ν.Π.Δ.Δ )Βεβαιώσεις Δήµου και Ν.Π.Δ.Δ )Γραµµάτια είσπραξης Δήµου και Ν.Π.Δ.Δ )Πληρωµένα Χ.Ε.Π )Αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικών και ασφαλιστικών ενηµερώσεων 6)Συµφωνία και απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιµέρους Χ.Ε.Π. 7)Παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων /µήνα Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 14

15 8)Αποστολή ατοµικών ειδοποιήσεων χρεωστών 500 9)Στέρηση φορολογικής ενηµερότητας χρεωστών )Διακανονισµοί χρεωστών 60 11)Διενέργεια χρηµατικών δοσοληψιών µε τις τράπεζες 12)Συµπλήρωση και αποστολή στατιστικών στοιχείων 13)Τακτοποίηση των Χ.Ε.Π. ανά Κωδικό Εξόδων Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 15

16 Α/Α Περιγραφή ενέργειας 4 Υπηρεσία υλοποίησης 5 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Έτους 2012 Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του Δήµου 6 Εµπλεκόµενοι φορείς εκτός Δήµου 7 Χρονοπρογραµµατ ισµός 8 Προϋπολο γισµός Κ.Α. 10 Κωδικός δαπανών 9 δράσης 11 Βαθµός προτεραιότ ητας 12

17 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της ιεύθυνσης έτους 2012 ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος κωδικού ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές υπηρεσίες Σύνολο λειτουργικών δαπανών Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Γεν. Γραµ. Ειδικοί σύµβ. Νοµικοί σύµβ. Κ.α , Εργοδ. Εισφορ. Υπαλλήλων ειδικών θέσεων ,00 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.000, Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών , Δαπάνες αιρετών , Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα του νοµικού προσώπου , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων , Επικοινωνίες , Φόροι - Τέλη 3.500, Δηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) , Συνέδρια και εορτές 2.000, Συνδροµές 7.000, Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.000, Έξοδα γενικής φύσεως , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , Υποχρεωτικές εισφορές , Προαιρετικές εισφορές,παροχές και επιχορηγήσεις , Έκτακτα έξοδα 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,41 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας , Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου υπαλλήλων , Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης 2.000,00

18 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων) Εργοδ. Εισφορές Δήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Ασφάλιστρα 3.000, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Υδρευση, Φωτισµός,Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 3.500, Έξοδα δηµοσιεύσεων 7.000, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Καύσιµα και λιπαντικά 7.910, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργσιών 5.000, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 7.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,01 Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης 2012 Σελίδα 18

19 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 Α/ Α Περιγραφή δράσης 16 Είδος δράσης 17 Συνεχι ζόµενη ή Νέα 18 Υπηρεσία Υλοποίησης 19 Εµπλεκόµενες υπηρεσίες 20 Χρονοπρογρ αµµατισµός 21 Προϋπολογισµός δαπανών 22 Πηγή χρηµατοδότησης 23 Κ.Α. 24 Κωδικός δράσης 25 Βαθµός Προτεραιότητας 26 Σ ύ ν ο λ ο Ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν Δ α π α ν ώ ν ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συνοπτική Τεκµηρίωση του προγράµµατος Σε σχέση µε τις αναφερόµενες δραστηριότητες του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης πρέπει να γίνουν οι εξής διευκρινίσεις: α. σε σχέση µε τις άδειeς µουσικής το αρµόδιο γραφείο εκτιµά ότι οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων θα καθυστερήσουν σε αρκετές περιπτώσεις την υποβολή του αιτήµατός τους λόγω οικονοµικής αδυναµίας καταβολής πνευµατικών δικαιωµάτων (αµοιβής) στην ΑΕΠ. Η καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών µουσικής θα έχει ως αποτέλεσµα τη βεβαίωση παραβάσεων από τα αστυνοµικά τµήµατα και εποµένως αύξηση (της τάξης του 20%) του αριθµού των διοικητικών κυρώσεων που θα κληθεί η υπηρεσία να επιβάλλει στους ιδιοκτήτες των καταστηµάτων.

20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τµήµα της Δ/νσης 1 Περιγραφή λειτουργίας 2 Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 3 ΚΕΠ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Εξυπηρέτηση πολιτών µε βάση τις αρµοδιότητες που προσδιορίζονται στην ιδρυτική σύσταση των ΚΕΠ και των νέων αρµοδιοτήτων που προσθέτονται διαρκώς. ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΙΩΣ

21 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α Περιγραφή ενέργειας 4 Υπηρεσία υλοποίησης 5 Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του Δήµου 6 Εµπλεκόµενοι φορείς εκτός Δήµου 7 Χρονοπρογραµµατ ισµός 8 Προϋπολογισµός δαπανών 9 Κ.Α. 10 Κωδικός δράσης 11 Βαθµός προτεραιότητα ς 12 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού 13 Τίτλος Κωδικού 14 λειτουργικών Σύνολο δαπανών (σε ) Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου υπαλλήλων ,77 Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) ,62 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α Περιγραφή δράσης 16 Είδος δράσης 17 Συνεχιζό µενη ή Νέα 18 Υπηρεσία Υλοποίησης 19 Εµπλεκόµενες υπηρεσίες 20 Χρονο προγρα µµατισ µός 21 Προϋπολογισµός δαπανών 22 Πηγή χρηµατ οδότησ ης 23 Κ.Α. 24 Κωδικός δράσης 25 Βαθµός Προτερα ιότητας 26 Σ ύ ν ο λ ο Ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν Δ α π α ν ώ ν 0,00

22 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τµήµα της Δ/νσης 1 Περιγραφή λειτουργίας 2 Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 3 Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν στην καθαριότητα, στην κυκλοφορία και στάθµευση των οχηµάτων, ρύπανση του περιβάλλοντος (άρθρ. 24 του ΠΔ 410/95). Τήρηση, έλεγχος και συγκέντρωση κλήσεων παραβάσεων και αποστολή στην αρµόδια Υπηρεσία για βεβαίωση και είσπραξη των ανάλογων ποσών κλήσεις από παραβάσεις Σφραγίσεις καταστηµάτων Πάσης φύσης επιδόσεις Φύλαξη δηµοτικών κτιρίων, σχολείων και λοιπών εγκαταστάσεων Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα. 80 οχήµατα Έλεγχος και τήρηση των διατάξεων των εµποροπανηγύρεων. Έλεγχος και τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη χρήση κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσµατα, εµπορεύµατα, διελεύσεις) Έλεγχος και τήρηση των διατάξεων που αφορούν την παράνοµη διαφήµιση 80 εκθέσεις ελέγχου για παραβάσεις 50 εκθέσεις ελέγχου για παραβάσεις Εντοπισµός πάσης φύσεως προβληµάτων ζηµιών στα όρια του δήµου µας

23 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α Περιγραφή ενέργειας 4 Υπηρεσία υλοποίησης 5 Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του Δήµου 6 Εµπλεκόµενοι φορείς εκτός Δήµου 7 Χρονοπρογραµ µατισµός 8 Προϋπολογισµός δαπανών 9 Κ.Α. 10 Κωδικός δράσης 11 Βαθµός προτεραιότητ ας 12 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού 13 Τίτλος Κωδικού 14 Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 Υπερωρίες µονίµων Δηµοτικής αστυνοµίας ,00 Εργοδοτικές εισφορές Δήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Ασφάλιστρα 1.000, Καύσιµα και λιπαντικά 3.207,65 Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) ,65 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α Περιγραφή δράσης 16 Είδος δράσης 17 Συνεχιζόµενη ή Νέα 18 Υπηρεσία Υλοποίησης 19 Εµπλεκόµενες υπηρεσίες 20 Χρονο- Προϋπολογισµός Πηγή προγραµµατισµός 21 δαπανών 22 χρηµατοδότησης 23 Κ.Α. 24 Κωδικός δράσης 25 Βαθµός Προτεραιότητας 26 Σ ύ ν ο λ ο Ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν Δ α π α ν ώ ν 0,00

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η Ημέρα Πέμπτη 25.6.2015 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 224853/30-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ της πράξης με αριθμό 683 που αφορά έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα