«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ"

Transcript

1 «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

2 Τν αληηθείκελν ηεο ΜνΚΔ: Η πξνώζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηύπσλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο Η εηεξνγέλεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο: Γπζθνιία γεληθεύζεσλ θαη ζπληαγώλ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα αλάγθεο vs. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα επθαηξίαο Σπλήζεο επηρεηξεκαηηθόηεηα vs. Καηλνηόκνο επηρεηξεκαηηθόηεηα Τερλνινγηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα εληάζεσο γλώζεο (KIE ventures) - Δπηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ αμηνπνηεί απνηειέζκαηα έξεπλαο - Δπηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ αμηνπνηεί ηδέεο από ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή - Start-ups, spin-offs vs. corporate entrepreneurship - Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα - ε θιάδνπο high-tech, low-tech, KIBs Μνξθέο εθδήισζεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο: Αηνκηθή, νηθνγελεηαθή (ζπλέρηζε νηθνγελεηαθήο παξάδνζεο), νκαδηθή (ζπλήζεο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εμεηάδνπκε). Ηνπιίνπ 2014

3 Έμη κύζνη γηα ηελ θαηλνηόκν επηρεηξεκαηηθόηεηα [Aulet & Roberts study (2009), MIT) «Οη επηρεηξεκαηίεο γελληνύληαη» Η επηρεηξεκαηηθόηεηα κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί/ «δηδαρζεί (mindset, skills, mentoring,..) «Η επηρεηξεκαηηθόηεηα είλαη ππόζεζε αηόκσλ» (αηνκηθό άζιεκα) Οη νκάδεο (εηεξνγελείο) έρνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα πεηύρνπλ/ νκαδηθό άζιεκα. «Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη πνιύ επθπείο (αλαιπηηθή επθπΐα) θαη ηθαλνί γηα κεγάια επηηεύγκαηα» Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη εμαηξεηηθά παζηαζκέλνη κε απηό πνπ θάλνπλ, αιιά δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη νη πξώηνη καζεηέο. Άιισζηε, ε επθπΐα έρεη πνιιέο όςεηο.

4 Έμη κύζνη γηα ηελ θαηλνηόκν επηρεηξεκαηηθόηεηα [Aulet & Roberts study (2009), MIT) Μύζνο Οη επηηπρεκέλνη επηρεηξεκαηίεο είλαη ραξηζκαηηθνί» Πξαγκαηηθόηεηα (Δκπεηξηθή Έξεπλα) «Ηγέηεο ζηνλ ρώξν ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο» «Αλαιακβάλνπλ ξίζθα». Υπνινγηζκέλν ξίζθν θαη θπξίσο δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ. undisciplined Η δεκηνπξγηθόηεηα θαη ε αληηζπκβαηηθή ζθέςε πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ πεηζαξρία λα δεκηνπξγείο θαη λα πινπνηείο έλα ζρέδην.

5 Απνζηνιή ηεο ΜνΚΔ ΔΜΠ: Πξνσζεί ηελ θαιιηέξγεηα, ηε δηδαζθαιία, ηε κειέηε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη εηδηθόηεξα ηε δηαζύλδεζε ησλ εξεπλεηηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ νηθνλνκία, ηελ αγνξά θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ απαζρόιεζε θαη ην θνηλσληθό ζύλνιν. Φπηώξην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο εληάζεσο γλώζεο από θνηηεηέο, απνθνίηνπο, κεηαπηπρηαθνύο θαη εξεπλεηέο ηνπ ΔΜΠ. Ηνπιίνπ 2014

6 Ο θύθινο (ε αιπζίδα) ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηα εληάζεσο γλώζεσο από λένπο (ζπνπδαζηέο/ θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνύο, εξεπλεηέο ζε ΑΔΙ, ΤΔΙ, Δξεπλεηηθά Κέληξα ) Δλεξγνπνίεζε, πξνζαλαηνιηζκόο, πξόγξακκα ζπνπδώλ/ βησκαηηθή εθπαίδεπζε (εμνηθείσζε κε ηελ αγνξά θαη ηελ επηρείξεζε), λννηξνπία/ ηξόπνο πξνζέγγηζεο ησλ ζεκάησλ, πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθόηεηαο, ειιείπνληεο θξίθνη. Γεκηνπξγία θπησξίνπ: αξρηθό coaching (ΜνΚΔ θαη ζπλεξγάηεο). Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ Coaching/ mentoring όπσο π.ρ. ην «Μαδί ζηελ εθθίλεζε» Κξίζηκα ζέκαηα: - Would I, Could I, Should I, BUT I (never) did it - Vision, Nerve, and Other People s Money - H ζπγθξόηεζε ηεο νκάδαο. - Market knowledge, «νη πειάηεο ζαο ζα πιεξώζνπλ ηνπο κηζζνύο ζαο» - Ζ Γηαρείξηζε ησλ IP (patents, trademarks, creative commons,..). - Ζ κεηαηξνπή ηνπ εξεπλεηηθνύ απνηειέζκαηνο ή ηεο ηδέαο ζε δπλεηηθά αμηνπνηήζηκν business concept, prototype.. - H Υξεκαηνδόηεζε [έξεπλα-ηερλνινγηθή αλάπηπμε, δηακόξθσζε ηεο ηδέαο, πξνζηαζία δηθαησκάησλ, θεθάιαην ζπνξάο (early-early, seed capital), family and friends, θξαηηθέο επηδνηήζεηο, ηξαπεδηθά funds, VCs Ηνπιίνπ 2014

7 Crossing the Valley of Death Charles W. Wessner

8 Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλα ζνπ ζην ξάθη ή ζηε γπάια Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ΔΜΠ

9 Τν ΔΜΠ σο νξγαληζκόο παξαγσγήο έξεπλαο Α/Α Οξγαληζκόο Τύπνο Φώξα 1 FRAUNHOFER 2 CNRS 3 TNO 4 VTT Δξεπλεηηθό Κέληξν Δξεπλεηηθό Κέληξν Δξεπλεηηθό Κέληξν Δξεπλεηηθό Κέληξν Αξηζκόο ζπκκεηνρώλ Αξηζκόο ζπκκεηνρώλ σο ζπληνληζηήο Γείθηεο Κεληξηθόηεηαο Γεξκαλία Γαιιία Οιιάλδία Φηλιαλδία ΔΜΠ Παλεπηζηήκην Διιάδα Σπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα FPs ( ) Πεγή: STEP to RJVs Database, Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο, ΔΜΠ; RAND, 2011 Σν ΔΜΠ είλαη 5ν ζηελ Δπξώπε θαη 1ν ζηελ Διιάδα ζε ζπκκεηνρή ζε Δπξσπαηθά Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα

10 Τν ΔΜΠ σο νξγαληζκόο παξαγσγήο έξεπλαο

11 Τν ΔΜΠ σο νξγαληζκόο παξαγσγήο έξεπλαο

12 Τν ΔΜΠ σο νξγαληζκόο παξαγσγήο έξεπλαο

13 Τν ΔΜΠ σο νξγαληζκόο παξαγσγήο έξεπλαο

14 Διιεληθή ζπκκεηνρή αλά εξεπλεηηθή πεξηνρή

15 Αξηζκόο ειιεληθώλ δεκνζηεύζεσλ Πεγή: EKT

16 Μεξίδην (%) ειιεληθώλ δεκνζηεύζεσλ ζηελ ΔΔ θαη ηνλ ΟΟΣΑ Πεγή: EKT

17 Αξηζκόο αλαθνξώλ

18 Πνζνζηό ειιεληθώλ δεκνζηεύζεσλ πνπ ιακβάλνπλ αλαθνξέο Πεγή: EKT

19 Σπκκεηνρή ζην top 1% ησλ most cited papers (2012)

20 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα σο ελαιιαθηηθή Ζ Διιάδα έρεη ζήκεξα έλαλ (αλαινγηθά) πνιύ κεγάιν αξηζκό ππνςήθησλ δηδαθηόξσλ. Από ην δπλακηθό απηό, κόλν έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό κπνξεί λα απνξξνθεζεί από ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα. Δπίζεο, ν ηδησηηθόο ηνκέαο ζηελ Διιάδα επελδύεη πνιύ ιίγν ζε R&D. Ζ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο πςειήο ηερλνινγίαο κπνξεί λα είλαη ζήκεξα κηα βηώζηκε ελαιιαθηηθή ζηαδηνδξνκία γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ ΔΜΠ Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα απνθνίησλ ΔΜΠ Χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης ερεσνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομίας

21 Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Σθνπόο Ζ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο γλώζεο πνπ παξάγεηαη εληόο ηνπ ΔΜΠ. Δηδηθόηεξα ε αλάδεημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο κηαο επηινγήο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ κεραληθώλ απνθνίησλ ηνπ ΔΜΠ ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο (καζήκαηα, ζεκηλάξηα) ε ππνζηήξημε αηόκσλ ή νκάδσλ πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε...από ην ζηάδην ηεο αξρηθήο ηδέαο έσο ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εμεύξεζε ησλ πξώησλ πειαηώλ.

22 κε άιια ιόγηα θέλοσμε μα βοηθήζοσμε ηα μέλη ηης Πολσηετμειακής Κοιμόηηηας ποσ επιθσμούμ μα κάμοσμ ηο «άλμα» από ηημ έρεσμα ζηημ επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα"

23 Η ΜνΚΔ ΔΜΠ απεπζύλεηαη ζε Μεηαδηδαθηνξηθνύο εξεπλεηέο θαη ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο Πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο Μέιε ΓΔΠ Απνθνίηνπο ΔΜΠ

24 Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ Μαζήκαηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Δηζαγσγή καζεκάησλ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πξόγξακκα 7 ζρνιώλ ηνπ ΔΜΠ Υεκηθώλ Μεραληθώλ Μεραληθώλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγώλ Μεραλνιόγσλ Ναππεγώλ Ζιεθηξνιόγσλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ Αγξνλόκσλ & Σνπνγξάθσλ Γηνξγάλσζε Δθδειώζεσλ Ζ ΜνΚΔ-ΔΜΠ νξγαλώλεη κηα ζεηξά από απηόλνκα ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ Γηαρείξηζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο Δπηρεηξεκαηηθό ζρέδην Γηαρείξηζε Καηλνηνκίαο Ννκηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα γηα ηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο Marketing Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε Δμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε άηνκα ή νκάδεο πνπ επηζπκνύλ λα πινπνηήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο ηδέα ζε ζέκαηα: ηξαηεγηθήο Αλάιπζεο ηεο αγνξάο θαη κάξθεηηλγθ Οξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Υξεκαηνδόηεζεο Γηθηύσζεο

25 Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ Μαζήκαηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Σρνιή ΔΜΠ Υεκηθώλ Μεραληθώλ Γηδάζθνληεο:. Γ. Καινγήξνπ-Γ.Μαπξσηάο Μεραληθώλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγώλ Γηδάζθνληεο: Γ. Καινγήξνπ-Γ.Μαπξσηάο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ 10 Γηδάζθσλ: Κ.Αξαβώζεο Ναππεγώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ Γηδάζθσλ:. Γ.Λπξίδεο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Γηδάζθσλ: Γ.Αζθνύλεο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ & Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γηδάζθνπζα: Α.Ρνκπόιε Μάζεκα Σερλνινγία, Καηλνηνκία & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα [+Οινθιεξσκέλε ζεηξά καζεκάησλ νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο θαηεύζπλζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκία, ηελ αγνξά, ηελ επηρείξεζε, ηελ θαηλνηνκία, θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα]. Σερλνινγία, Καηλνηνκία & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα + [άιια καζήκαηα Οηθνλνκίαο &Γηνίθεζεο] Σερλνινγηθή Οηθνλνκηθή ΗΗ: Δπηρεηξεκαηηθόο ρεδηαζκόο + [Κύθινο Μαζεκάησλ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο] ηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκίαο - Ναπηηιηαθέο Υξεκαηνδνηήζεηο, Καηλνηνκία & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα πζηήκαηα Γηνίθεζεο (κε ελόηεηα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα) Οηθνλνκηθή ηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα Αγξνλόκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ Γηδάζθνπζα: Α.ηξαηεγέα Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία θαη [θαηλνηνκία &Δπηρεηξεκαηηθόηεηα]. Σύλνιν πεξίπνπ 350 θνηηεηέο αλά έηνο. Σηα πεξηζζόηεξα καζήκαηα νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπόλεζε επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ.

26 Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ-ΔΜΠ Γηνξγάλσζε Δθδειώζεσλ Παξνπζίαζε ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Horizon 2020: SME Instrument- Νέα εξγαιεία ρξεκαηνδόηεζεο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη spin-offs (σε σσνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) 28 Μαΐνπ 2014, Ακθηζέαηξν πνιπκέζσλ, ΔΜΠ πκκεηνρή 120 άηνκα Intellectual Property: From history to policy and entrepreneurial concerns Φεβξνπαξίνπ 2014, ζε ζπλεξγαζία κε ΜΗΘΔ θαη ΔΚΣ Ακθηζέαηξν ΔΗΔ πκκεηνρή 123 άηνκα Workshop θαη session γηα ζέκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηνπ «13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering» Υαληά, Ννεκβξίνπ 2013

27 Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ-ΔΜΠ Γηνξγάλσζε Δθδειώζεσλ Χρημαηοδοηικές δσναηόηηηες για νέες καινοηόμες επιτειρήζεις 3 Απξηιίνπ 2013, Ακθηζέαηξν πνιπκέζσλ, ΔΜΠ πκκεηνρή 180 άηνκα Γηθαηώκαηα Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο (IPR): Μηα πξόθιεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο 18 Γεθεκβξίνπ 2012, Ακθηζέαηξν πνιπκέζσλ, ΔΜΠ πκκεηνρή 94 άηνκα Ερεσνώ - Καινοηομώ - Επιτειρώ 4-5 Μαΐνπ 2012, Ακθηζέαηξν «Λεσλίδαο Εέξβαο», ζε ζπλεξγαζία κε ΟΠΑ, Ακθηζέαηξν ΔΗΔ πκκεηνρή 123 άηνκα

28 Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε Αλάπηπμε Μεζνδνινγίαο πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο Γηαρείξηζε ηερλνινγηθήο γλώζεο Καζνξηζκόο ηεο επηρεηξεκαηηθήο νκάδαο. Αλάιπζε ηεο αγνξάο, θπξίσο κέζσ θύθινπ επαθώλ κε δπλάκεη πειάηεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκόο (αλ ρξεηαζηεί) ηνπ business concept Ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο πξώηεο πειάηεο Δπηρεηξεκαηηθή Οκάδαο Business Model Αλάιπζε Αγνξάο Υξεκαην δόηεζε Ίδξπζε- Πξώηνη πειάηεο Καζνξίζκόο ηνπ Business Concept: - Πξνηόλ/Τπεξεζία - Target Group - In house/outsourcing Αλάιπζε αλαγθώλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη πξνζπάζεηεο αλεύξεζεο επελδπηή

29 Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε Σύλνιν Δπσθεινύκελσλ (νκάδεο) 48 Δπηρεηξήζεηο πνπ ηδξύζεθαλ 6 Έλαξμε κε θεξδνζθνπηθήο δξαζηεξηόηεηαο 1 Οκάδεο πνπ αλαδεηνύλ ρξεκαηνδόηεζε πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ Οκάδεο πνπ δηακνξθώλνπλ business model 9 Οκάδεο ζε αξρηθό ζηάδην 10 Μνλαδηθή επαθή 10 Οκάδεο πνπ εγθαηέιεηςαλ 10 2 ΝΙΚΟΣ ΛΔΒΔΝΤΑΚΗΣ PRODUCT DESIGN

30 Κύξηεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε 1 ε Δβδνκάδα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 7-11 Μαΐνπ 2012 πλεξγαζία κε ηνλ Βειγηθό κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό SO Kwadraat πνπ εδξεύεη ζην Haasrode Technology Research Park ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Leuven θαη απνηειεί πξόηππν ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηερλνβιαζηώλ. Από ην 2006: - ζπκβνπιεπηηθή ζε πεξηζζόηεξεο από 200 νκάδεο εξεπλεηώλ - ίδξπζε 62 επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο (εθ ησλ νπνίσλ νη 57 είλαη ζήκεξα ελεξγέο) - δεκηνπξγία 900 πεξίπνπ ζέζεσλ εξγαζίαο 2 ε Δβδνκάδα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 2-7 Ηνπιίνπ ε Δβδνκάδα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 28 Ηνπλίνπ- 5 ην πιαίζην ησλ εβδνκάδσλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο ε ΜνΚΔ ΔΜΠ καδί κε κέιε ηνπ So Kwadraat πξαγκαηνπνηνύλ ζπλαληήζεηο κε νκάδεο εξεπλεηώλ πνπ ζθνπεύνπλ λα ηδξύζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε.

31 Άιιεο Γξάζεηο ΜνΚΔ ΔΜΠ Δλεκέξσζε - Portal ΜνΚΔ-ΔΜΠ ( κνλαδηθνί ρξήζηεο, επηζθέςεηο, ζεάζεηο ζειίδσλ ηνπ portal), Απξίιηνο Newsletter (πεξίπνπ παξαιήπηεο αλά newsletter). Σν Νewsletter γίλεηαη δηκεληαίν. Σπλεξγαζίεο - πλεξγαζία κε ηνλ ΔΒ γηα ην πξόγξακκα «Μαδί ζηελ Δθθίλεζε» - πλεξγαζία θαη Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο από ηελ So Kwadraat (Leuven Research Park). - πλεξγαζία κε ΗΔΔΔ γηα εηδηθό workshop ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην ηνπ «13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering» (Ννέκβξηνο 2013) - Γηνξγάλσζε Business Game γηα ην ΔΜΠ (Σξίηε ρξνληά) - πλεξγαζία κε Γήκν Αζελαίσλ (Γνκή ύλδεζεο ηεο Έξεπλαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, ΔΠΗΔΖΤ/ ΜνΚΔ/ Γήκνο Αζελαίσλ) Γηθηύσζε - Γηθηύσζε κε έλα κεγάιν αξηζκό θνξέσλ (So Kwadraat, ΔΒ, Ίδξπκα Μπνδνζάθε, Ίδξπκα Λεβέληε, Γήκνο Αζελαίσλ, ΣΔΔ, Erasmus for Young Entrepreneurs, ΟΠΑ, Γεσπνληθό, Παλ. Αηγαίνπ, Παλ. Ηνλίνπ, Future Leaders, Global Management Challenge θ.α.) Οη δξάζεηο ηεο ΜνΚΔ ΔΜΠ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε θαη ηε δηεύξπλζε ηεο εκβέιεηαο ηεο ΜνΚΔ ΔΜΠ.

32 Business Game: Καζηέξσζε ηνπ Δηήζηνπ Γηαγσληζκνύ ηνπ ΔΜΠ (+ ζην πιαίζην καζήκαηνο ΟΓΔ) Παίγλην Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα λα εκβαζύλνπλ νη θνηηεηέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ : α) ην πιαίζην καζήκαηνο γηα ηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη β) Δηήζηνο Γηαγσληζκόο ηνπ ΔΜΠ. Οη θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη δηνηθνύλ εηθνληθά κηα επηρείξεζε (νη επηρεηξήζεηο είλαη αληαγσλίζηξηεο ζηνλ ίδην θιάδν) ε θάζε πεξίνδν παίξλνπλ απνθάζεηο θαη αλάινγα δηακνξθώλνληαη νη πσιήζεηο ηνπο από έλα κνληέιν αγνξάο - Οη παίθηεο ζηέιλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζην δηαρεηξηζηή - Ο δηαρεηξηζηήο ζηέιλεη ηα απνηειέζκαηα (πσιήζεηο πνπ επηηεύρζεθαλ) ζηνπο παίθηεο ε θάζε πεξίνδν ππάξρεη βαζκνινγία Max = 10 νκάδεο, 7 πεξίνδνη παηρληδηνύ πδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ κεηά από θάζε πεξίνδν Learning curve θαηά ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ Πεξηβάιινλ: ινγηζηηθό θύιιν (Microsoft excel) - Αξρεία κε password γηα ηηο νκάδεο θαη ηνλ δηαρεηξηζηή ηα νπνία επηθνηλσλνύλ

33 Business Game Σν παηρλίδη αλαπηύρζεθε ζην ΔΒΔΟ ην 2006 ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σερλνινγία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» - Έθηνηε ην εμειίζζνπκε Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην δηαθόξσλ καζεκάησλ - Δληόο ΔΜΠ - ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ (Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ) - ρνιή Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ (έλα εμακεληαίν κάζεκα) - Δθηόο ΔΜΠ - ΟΠΑ - Γεσπνληθό - Ηόλην Σν θζηλόπσξν 2012 ε ΜνΚΔ νξγάλσζε δηαζρνιηθό παηρλίδη ζην ΔΜΠ (50 θνηηεηέο απ όιεο ηηο ρνιέο) Τπάξρνπλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπ

34 Σπλεξγαζία κε ην Γήκν Αζελαίσλ Γνκή Γηαζύλδεζεο Έξεπλαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ Τπνδνκή ππνζηήξημεο λενθπώλ επηρεηξήζεσλ (startup) ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κέζσ - παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ όπσο λνκηθέο, θνξνηερληθέο θ.α. - δηνξγάλσζε εθδήιώζεσλ όπσο venture academy, δηαγσληζκώλ θαηλνηνκίαο θ.α. - νξγάλσζε επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ κέζσ επηρεηξεκαηηθώλ απνζηνιώλ από θαη πξνο ην εμσηεξηθό

35 Οκάδα ΜνΚΔ ΔΜΠ Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Γηάλλεο Καινγήξνπ Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο & Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΔΜΠ Σπληνλίζηξηα: Ησάλλα Καζηέιιε Γξ. «Οηθνλνκηθά ηεο Σερλνινγίαο», Οηθνλνκνιόγνο, MSc Βηνκεραληθή Οηθνλνκηθή Σπλεξγάηεο: Αληώλεο Ληβηεξάηνο, ύκβνπινο επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα ίδξπζεο θαη αλάπηπμεο εηαηξηώλ πςειήο ηερλνινγίαο Γξ. «Γηαρείξηζε Καηλνηνκίαο», Οηθνλνκνιόγνο, MSc Γηαρείξηζε Καηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο Σπλεξγάηεο: Γεκήηξεο Γηαθνύιαο, Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε, Πνιηηηθόο Δπηζηήκσλ, MSc Γηεζλείο & Δπξσπατθέο πνπδέο Σπλεξγάηεο: Δπάγγεινο ηώθαο, Τπεύζπλνο Δλεκεξσηηθνύ δειηίνπ & Γηαδηθηπαθήο Πύιεο Υεκηθόο Μεραληθόο ΔΜΠ, ΤΓ ζε ζέκαηα Γηθηύσλ Δ&Α / Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Σπλεξγάηεο: Παξαζθεπάο Γεσξγίνπ Γξ. Μεραληθόο «Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή», Υεκηθόο Μεραληθόο,MBA Σπλεξγάηεο: Άγγεινο Σζαθαλίθαο, Δπηθ. Καζεγεηήο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο Σερλνινγηθώλ πζηεκάησλ, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΔΜΠ Σπλεξγάηεο: Γηώξγνο Μαπξσηάο, Αλαπι. Καζεγεηήο ζηε ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΔΜΠ Τπεύζπλνο Δπηρεηξεκαηηθνύ Παηγλίνπ Σπλεξγάηεο: Αηκηιία Πξσηόγεξνπ, Έξεπλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνπο κεραληθνύο, Γξ. Υεκηθόο Μεραληθόο

36 Πνύ ζα καο βξείηε; ΜνΚΔ - ΔΜΠ Ηζόγεην λένπ θηεξίνπ Μεραλνιόγσλ Ναππεγώλ Γξαθείν ΒΓ. 003 mke.ntua.gr Σει Ηνπιίνπ 2014

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΜΔΣΟΒΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηνπ νξεηλνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπηθώλ επξσπατθώλ πνιηηηζκώλ METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER M.I.R.C.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα