ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ Α της )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006)"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ Α της ) Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. [Το Π..48/2006 διατίθεται σε Κωδικοποιηµένο ενιαίο κείµενο µε ενηµερωµένες και ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις των διατάξεων των : Π..25/2006, Π.. 252/2006, Π..27/2008, Π..13/2009, Π..99/2009, Π..42/2011] Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 παράγραφοι 1 περιπτ. α, β, γ και στ και 7 του ν.1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης» (Α - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α - 49). 2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις» (Α - 41). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α - 98). 4. Το π.δ. 82/1993 «Περιορισµός συναρµοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και ηµόσιας Τάξης» (Α - 36). 5. Την υπ αριθµ / ΙΟΕ 1264 από απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ύψους ευρώ περίπου για το οικονοµικό έτος 2006, ευρώ περίπου για το 2007, ευρώ περίπου για το έτος 2008, ευρώ περίπου για το οικονοµικό έτος 2009 και ευρώ περίπου για το οικονοµικό έτος 2010 και καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη. Οι δαπάνες έτους 2006 και καθενός από τα επόµενα έτη θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον αντίστοιχο κατ έτος Π/Υ εξόδων του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης Ε.Φ «Ελληνική Αστυνοµία». 7. Την υπ αριθµ. 38/2006 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε : ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1. Συγκρότηση Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης. 1. Η Γενική Αστυνοµική ιεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α..Θ.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, των οποίων η έδρα, η λειτουργία, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγµα : α. Επιτελείο. β. ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης. γ. ιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. δ. ιεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. ε. ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

2 στ. ιεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. ζ. ιεύθυνση Άµεσης ράσης Θεσσαλονίκης. η. ιεύθυνση Αστυνόµευσης Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης. 2. Η Γενική Αστυνοµική ιεύθυνση Θεσσαλονίκης υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της το σύνολο των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2800/2000 (Α - 41). Άρθρο 2. Επιτελείο. 1. Το Επιτελείο της Γ.Α..Θ. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα : α. Αστυνοµικού Προσωπικού. β. Πολιτικού Προσωπικού. γ. Εσωτερικών Λειτουργιών. δ. Εκπαίδευσης. ε. Γενικής Αστυνόµευσης. στ. Επιχειρήσεων. ζ. Ασφαλείας. η. Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). 2. Τα Τµήµατα αστυνοµικού και πολιτικού προσωπικού χειρίζονται, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, τα θέµατα του αστυνοµικού προσωπικού, των ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, καθώς και του πολιτικού προσωπικού, αντίστοιχα. Στο Τµήµα αυτό λειτουργεί Γραµµατεία Πειθαρχικών Συµβουλίων για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων. 3. Το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών είναι αρµόδιο για : α. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας. β. Τη διάθεση του προσωπικού του επιτελείου σε εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία και τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησής του. γ. Τη διαχείριση θεµάτων χρηµατικού και υλικού του Επιτελείου. 4. Στο Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών λειτουργεί, σε 24ωρη βάση, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης ηµοσιογράφων, το οποίο έχει ως αποστολή : α. Την αποδελτίωση του ελληνικού ηµερησίου και περιοδικού τύπου. β. Την προβολή του έργου της Υπηρεσίας και την ενηµέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της Αστυνοµίας, διαµέσου του τύπου και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, οι ανακοινώσεις στα οποία πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του π. δ/τος 538/1989 (Α - 224) και στις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διαταγές. γ. Την απάντηση σε δηµοσιεύµατα τύπου και την τήρηση αρχείου που αφορά την Υπηρεσία. δ. Την οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων και λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. ε. Τη µέριµνα για τη συµµετοχή σε παρελάσεις, εθνικές εορτές και άλλες επετείους και την αντιπροσώπευση σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς. στ. Τη µέριµνα για την υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού και των µελών των οικογενειών τους. ζ. Την ανάπτυξη σχέσεων µε συλλόγους, σωµατεία και οργανώσεις κοινωνικού, µορφωτικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και µε συλλόγους αποστράτων και φίλων της Αστυνοµίας. η. Τη διοργάνωση εκθέσεων, αθλητικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. θ. Τη διεξαγωγή της εθιµοτυπικής αλληλογραφίας. 5. Το Τµήµα Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών της Γ.Α..Θ. σε θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση των καθηκόντων του και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής του. 6. Το Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών, κατεύθυνσης, συντονισµού και ελέγχου της δράσης τους, την παροχή οδηγιών προς τις ιευθύνσεις της Γ.Α..Θ., για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που ανάγεται στην

3 αρµοδιότητά τους, καθώς και την προετοιµασία έκδοσης Αστυνοµικών ιατάξεων, όταν αυτές αφορούν καθ ύλη αντικείµενα περισσοτέρων της µιας ιευθύνσεων. 7. Το Τµήµα Επιχειρήσεων είναι αρµόδιο για την εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών, που αναφέρονται στη λήψη αστυνοµικών µέτρων, αν για την εφαρµογή τους απαιτείται η σύµπραξη περισσότερων της µιας ιευθύνσεων ή αφορούν ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα των ιευθύνσεων της Γ.Α..Θ. Το Τµήµα αυτό ασκεί και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 261/2003 (Α - 235). 8. Το Τµήµα Ασφαλείας είναι αρµόδιο για την εισήγηση έκδοσης διαταγών και οδηγιών, που αναφέρονται : α. Στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία της δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας. β. Στην παρακολούθηση των στόχων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γ.Α..Θ. και στην αποτελεσµατική φρούρησή τους από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 9. Το Τµήµα Π.Σ.Ε.Α. είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων Παλλαϊκής Άµυνας (Π.Α.Μ.) - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), που ανάγονται στην αρµοδιότητα της Γ.Α..Θ. 10. Στο Επιτελείο της Γ.Α..Θ., επίσης, λειτουργούν: α. Υποδιεύθυνση ιοικητικών Εξετάσεων η οποία διενεργεί τις προβλεπόµενες από το άρθρο 27 του π.δ/τος 22/1996 (Α - 15), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ένορκες ιοικητικές Εξετάσεις (Ε..Ε.), που αφορούν το αστυνοµικό προσωπικό από το βαθµό του Αστυφύλακα µέχρι και του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, ύστερα από διαταγή του Γενικού Αστυνοµικού ιευθυντή, που εκδίδεται κατόπιν εντολής προϊσταµένου του ή αιτήµατος της ιεύθυνσης η οποία διέταξε την Ε..Ε. ή αυτεπαγγέλτως, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. β. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού Πληροφορικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 7001/2/1252-α από απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας (Β ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης Άρθρο 3. Έδρα Εσωτερική διάρθρωση Αρµοδιότητες. 1. Η ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήµο Ευόσµου και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρµοδιότητες της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και πολιτικής κινητοποίησης. 2. Κατά τη λήψη µέτρων τάξης ή την εκδήλωση αστυνοµικών ενεργειών, που απαιτούν σύµπραξη και από κοινού ενέργειες δυνάµεων της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης µε δυνάµεις άλλων ιευθύνσεων της Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης, η διοίκηση του συνόλου των δυνάµεων που συµπράττουν ανατίθεται στον ανώτερο ή τον αρχαιότερο αξιωµατικό των δυνάµεων αυτών. Σε περίπτωση που ο αξιωµατικός αυτός δεν είναι ο επικεφαλής των δυνάµεων της ιεύθυνσης Αστυνοµίας υποχρεούται να συµβουλεύεται τον επικεφαλής των δυνάµεων αυτής. 3. Στη ιεύθυνση Αστυνοµίας λειτουργεί Επιτελείο, το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα : α. Εσωτερικών Λειτουργιών. β. Γενικής Αστυνόµευσης. γ. ιαχείρισης Υλικού - Χρηµατικού. 4. Το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών είναι αρµόδιο για : α. Το χειρισµό όλων των θεµάτων προσωπικού της ιεύθυνσης. β. Τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. γ. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας. δ. Τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών. ε. Τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. στ. Την τήρηση και εφαρµογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήµατος της ιεύθυνσης και των σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης. ζ. Τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήµατος της ιεύθυνσης. η. Την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχηµάτων. θ. Την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών µέσων.

4 ι. Την ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης. ια. Το χειρισµό θεµάτων δηµοσίων σχέσεων. ιβ. Σε περίπτωση συστέγασης της ιεύθυνσης Αστυνοµίας µε τη Γ.Α.. Θεσσαλονίκης ή µε άλλες ιευθύνσεις ή Υπηρεσίες αυτής, οι αρµοδιότητες των περιπτώσεων στ, ζ και ι της παρούσας παραγράφου ασκούνται από το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών της ιεύθυνσης Αστυνοµίας για το σύνολο των συστεγαζόµενων Υπηρεσιών. 5. Το Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία: α. Εφαρµογής της Νοµοθεσίας, το οποίο είναι αρµόδιο για: (1) Την προετοιµασία έκδοσης Αστυνοµικών ιατάξεων. (2) Την παροχή οδηγιών στις υφιστάµενες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς τους και το χειρισµό των θεµάτων πολιτικής κινητοποίησης. (3) Την καθοδήγηση των υφισταµένων Υπηρεσιών ως προς τη δίωξη των πταισµατικών παραβάσεων και ανάθεση άσκησης καθηκόντων δηµοσίου κατηγόρου σε προσωπικό της ιεύθυνσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2800/2000 (Α - 41). (4) Την παροχή της απορρέουσας από την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας συνδροµή σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα. β. Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρµόδιο για: (1) Την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάµεων της ιεύθυνσης, καθώς και άλλων ιευθύνσεων της Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης, όταν απαιτείται η σύµπραξή τους κατά την εφαρµογή των σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή αρµόδιος για τη θεώρηση των σχεδίων καθίσταται ο γενικός αστυνοµικός διευθυντής. (2) Την προετοιµασία για τη λήψη µέτρων τάξης σε δηµόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, καθώς και αντιµετώπισης καταστάσεων διατάραξης της τάξης. (3) Το συντονισµό των επιχειρήσεων και την καθοδήγηση των δυνάµεων στην εκτέλεση των σχεδίων, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Άµεσης ράσης. (4) Την καθοδήγηση υφιστάµενων Υπηρεσιών για τη φρούρηση ιδιαίτερα επικινδύνων στόχων εγκληµατικών ενεργειών. 6. Το Τµήµα ιαχείρισης Υλικού - Χρηµατικού είναι αρµόδιο για: α. Τη µισθοδοσία του προσωπικού. β. Τον εφοδιασµό µε όλα τα απαραίτητα µέσα, µηχανήµατα και υλικά και τη µέριµνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους. γ. Την προµήθεια και διανοµή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της ιεύθυνσης. δ. Τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής. Άρθρο 4. Υπηρεσίες ιεύθυνσης Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης. 1. Στη ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ αυτή : α. Α, Β, Γ, και Ε Υποδιευθύνσεις Αστυνοµίας. β. Υποδιεύθυνση Μεταγωγών ικαστηρίων Θεσσαλονίκης. γ. Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης. δ. Τµήµα Τουριστικής Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης. ε. Αστυνοµικό Τµήµα Πλατείας ηµοκρατίας. στ. Αστυνοµικό Τµήµα Λευκού Πύργου. ζ. Αστυνοµικό Τµήµα Αγίας Τριάδος. η. Αστυνοµικό Τµήµα Αναλήψεως. θ. Αστυνοµικό Τµήµα Τούµπας-Τριανδρίας. ι. Αστυνοµικό Τµήµα Χαριλάου. ια. Αστυνοµικό Τµήµα Ανω Πόλης-Αγίου Παύλου. ιβ. Αστυνοµικό Τµήµα Καλαµαριάς. ιγ. Αστυνοµικό Τµήµα Συκεών. ιδ. Αστυνοµικό Τµήµα Νεαπόλεως. ιε. Αστυνοµικό Τµήµα Σταυρουπόλεως. ιστ. Αστυνοµικό Τµήµα Ευόσµου. ιζ. Αστυνοµικό Τµήµα Πυλαίας. ιη. Αστυνοµικό Τµήµα Αµπελοκήπων.

5 ιθ. Αστυνοµικό Τµήµα Σίνδου. κ. Αστυνοµικό Τµήµα Ιωνίας - Καλλιθέας. κα. Αστυνοµικό Τµήµα Μενεµένης. κβ. Αστυνοµικό Τµήµα Ελευθερίου-Κορδελιού. κγ. Αστυνοµικό Τµήµα Πολίχνης- Ευκαρπίας (1). 2. Έδρα καθεµιάς των Υπηρεσιών της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο οµώνυµος δήµος, πλην των κατωτέρω Υπηρεσιών των οποίων η έδρα ορίζεται ως εξής : α. Των Α, Β και Ε Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης, του Τµήµατος Τουριστικής Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης και των Αστυνοµικών Τµηµάτων Πλατείας ηµοκρατίας, Λευκού Πύργου, Αγίας Τριάδος, Αναλήψεως, Τούµπας Τριανδρίας, Χαριλάου και Άνω Πόλης Αγίου Παύλου, ο δήµος Θεσσαλονίκης. β. Των Γ και Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας, οι δήµοι Πολίχνης και Αµπελοκήπων, αντίστοιχα. γ. Της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών ικαστηρίων Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, οι δήµοι Μενεµένης και Ευόσµου, αντίστοιχα. δ. Των Αστυνοµικών Τµηµάτων Σίνδου και Ιωνίας Καλλιθέας, ο οικισµός Σίνδου του δήµου Εχεδώρου και ο δήµος Καλλιθέας, αντίστοιχα. 3. Στην ίδια ιεύθυνση λειτουργούν και τα ακόλουθα Αστυνοµικά Τµήµατα γενικής αρµοδιότητας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ αυτή: α. Αστυνοµικό Τµήµα Ωραιοκάστρου, µε έδρα τον οµώνυµο δήµο. β. Αστυνοµικό Τµήµα Χορτιάτη, µε έδρα τον οικισµό Ασβεστοχώριο του δήµου Χορτιάτη. γ. Αστυνοµικό Τµήµα Πανοράµατος, µε έδρα τον οµώνυµο δήµο. δ. Αστυνοµικό Τµήµα Θέρµης, µε έδρα τον οµώνυµο οικισµό του δήµου Θέρµης. ε. Αστυνοµικό Τµήµα Επανοµής, µε έδρα τον οικισµό Επανοµή του οµώνυµου δήµου. στ. Αστυνοµικό Τµήµα Θερµαϊκού µε έδρα τον οικισµό Νέοι Επιβάται του δήµου Θερµαϊκού. ζ. Αστυνοµικό Τµήµα Βασιλικών µε έδρα τον οικισµό Βασιλικά του οµώνυµου δήµου η. Αστυνοµικό Τµήµα Χαλάστρας, µε έδρα τον οικισµό Χαλάστρα του οµώνυµου δήµου. θ. Αστυνοµικό Τµήµα Κουφαλίων, µε έδρα τον οικισµό Κουφάλια του οµώνυµου δήµου. ι. Αστυνοµικό Τµήµα Λαγκαδά, µε έδρα τον οικισµό Λαγκαδά του οµώνυµου δήµου. ια. Αστυνοµικό Τµήµα Ασσήρου, µε έδρα τον οικισµό Ασσηρο του οµώνυµου δήµου. ιβ. Αστυνοµικό Τµήµα Σοχού, µε έδρα τον οικισµό Σοχός του οµώνυµου δήµου. ιγ. Αστυνοµικό Τµήµα Καλλινδοίων µε έδρα τον οικισµό Ζαγκλιβέρι του δήµου Καλλινδοίων. ιδ. Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνίας, µε έδρα τον οικισµό Νέα Απολλωνία του δήµου Απολλωνίας. ιε. Αστυνοµικό Τµήµα Αγίου Γεωργίου µε έδρα τον οικισµό Ασπροβάλτα του δήµου Αγίου Γεωργίου. ιστ. Αστυνοµικό Τµήµα Μηχανιώνας µε έδρα τον οικισµό Νέα Μηχανιώνα του δήµου Μηχανιώνας. Άρθρο 5. Υποδιευθύνσεις Αστυνοµίας. 1. Οι Υποδιευθύνσεις Αστυνοµίας έχουν ως αποστολή την κατεύθυνση, το συντονισµό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας και της δραστηριότητας Αστυνοµικών Τµηµάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, ως ακολούθως: α. Α Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης: Αστυνοµικά Τµήµατα Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος, Λευκού Πύργου, Καλαµαριάς, Θερµαϊκού, Επανοµής, Μηχανιώνας και Βασιλικών. β. Β Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης: Αστυνοµικά Τµήµατα Τούµπας-Τριανδρίας, Χαριλάου, Άνω Πόλης-Αγίου Παύλου, Πανοράµατος, Θέρµης και Πυλαίας. γ. Γ Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης: Αστυνοµικά Τµήµατα Συκεών, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Χορτιάτη, Λαγκαδά, Ασσήρου και Σοχού. δ. Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης: Αστυνοµικά Τµήµατα Σταυρουπόλεως, Ευόσµου, Αµπελοκήπων, Ωραιοκάστρου, Καλλινδοίων, Απολλωνίας και Αγίου Γεωργίου. ε. Ε Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης: Αστυνοµικά Τµήµατα Πλατείας ηµοκρατίας, Μενεµένης, Ελευθερίου Κορδελιού, Σίνδου, Ιωνίας Καλλιθέας, Κουφαλίων και Χαλάστρας. 1 Η περ. κγ της παρ.1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 4 του Π..99/2009 (ΦΕΚ Α-125)

6 2. Οι ιευθυντές των Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των διοικητών των Αστυνοµικών Τµηµάτων της περιοχής δικαιοδοσίας τους και γνωµατεύουν σε εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. Προκειµένου για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των διοικητών των Αστυνοµικών Τµηµάτων γενικής αρµοδιότητας ζητούν τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του π.δ/τος 24/1999 (Α - 23) έντυπα πληροφοριών από τους Υποδιευθυντές της ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης για τα θέµατα της ειδικής αποστολής της. 3. Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων τάξης, οι ιευθυντές των Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας αναλαµβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνοµικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσµατική διεξαγωγή αυτών. 4. Σε κάθε Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας, για το χειρισµό θεµάτων διοικητικής υποστήριξης λειτουργεί Γραµµατεία της οποίας το προσωπικό δεν υπερβαίνει τα τρία (3) άτοµα. Άρθρο 6. ιάρθρωση Αρµοδιότητες Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών ικαστηρίων. 1. Η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών ικαστηρίων Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται ως εξής : α. Στο Τµήµα Μεταγωγών Κρατουµένων, το οποίο είναι αρµόδιο για την ασφαλή µεταγωγή από και προς τα Καταστήµατα Κράτησης που λειτουργούν στο νοµό Θεσσαλονίκης, των κρατουµένων οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων του νοµού αυτού Καταστήµατα Κράτησης, ικαστήρια και Θεραπευτικά Ιδρύµατα, καθώς και για τη µεταγωγή κρατουµένων των οποίων έχει αποφασισθεί η έκδοση, από τον Αερολιµένα Θεσσαλονίκης προς τα καταστήµατα κράτησης ή Αρχές της χώρας και αντίστροφα, από τις οποίες παραλαµβάνονται και προς τις οποίες προορίζονται ανάλογα. β. Στο Τµήµα Τάξης ικαστηρίων, το οποίο είναι αρµόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους των δικαστηρίων, που λειτουργούν στο νοµό Θεσσαλονίκης ενισχυόµενο σε εξαιρετικές περιπτώσεις από δυνάµεις της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ.), κατόπιν διαταγής του γενικού αστυνοµικού διευθυντή Θεσσαλονίκης. γ. Στο Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος. 2. Στα κρατητήρια της Υπηρεσίας της προηγουµένης παραγράφου δύνανται να φυλάσσονται και κρατούµενοι άλλων Υπηρεσιών της Γ.Α..Θ., κατόπιν έγκρισης του γενικού αστυνοµικού διευθυντή. Άρθρο 7. Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης. Το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης είναι Υπηρεσία επιπέδου Υποδιεύθυνσης και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ/τος 584/1985 (Α - 204), όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 8. ιάρθρωση - Αρµοδιότητες Αστυνοµικών Τµηµάτων. 1. Τα Αστυνοµικά Τµήµατα της παραγράφου1 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγµατος διαρθρώνονται ως εξής : α. Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόµευσης, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και πολιτικής κινητοποίησης και εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνοµία µε ειδικούς νόµους. Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκληµάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304 Α, σωµατικών βλαβών των άρθρων 308, 308 Α, 309, 310, 311, 313, 314 και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. Επίσης, το γραφείο αυτό φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληµατικών ενεργειών και είναι αρµόδιο και για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισµατοδικείου, εφόσον λειτουργεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του. β. Στο Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηµατικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραµµατειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τµήµατος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτηµάτων διοικητικής φύσεως.

7 2. Τα Αστυνοµικά Τµήµατα γενικής αρµοδιότητας της παραγράφου 3 του άρθρου 4 διαρθρώνονται ως εξής: α. Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόµευσης Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης, πολιτικής κινητοποίησης, δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, µε την επιφύλαξη των σχετικών µε την έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων που αφορούν αλλοδαπούς και το χειρισµό θεµάτων πολιτικού ασύλου διατάξεων. Το Γραφείο αυτό φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληµατικών ενεργειών και είναι αρµόδιο για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των τοπικών δικαστηρίων, εφόσον λειτουργούν στην περιοχή της δικαιοδοσίας του Τµήµατος. Επίσης, το Γραφείο Γενικής Αστυνόµευσης Ασφάλειας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας των ναρκωτικών, αναπτύσσει στενή συνεργασία µε τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας. Εφόσον στην περιοχή του Τµήµατος δεν εκτείνεται η τοπική αρµοδιότητα των Τµηµάτων Τροχαίας, Αλλοδαπών και Τουριστικής Αστυνοµίας, ασκεί και τις αρµοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών. β. Στο Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 9. Συντονισµός Εποπτεία Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας και Αστυνοµικών Τµηµάτων. 1. Οι Υποδιευθύνσεις Αστυνοµίας και τα Αστυνοµικά Τµήµατα της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από το διευθυντή της, µε τη βοήθεια των υποδιευθυντών αυτής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 2. Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων τάξης, οι υποδιευθυντές της ιεύθυνσης Αστυνοµίας αναλαµβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνοµικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσµατική διεξαγωγή αυτών. 3. Οι διευθυντές των ιευθύνσεων Ασφαλείας και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, µε τη βοήθεια των υποδιευθυντών αυτών, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση των Αστυνοµικών Τµηµάτων γενικής αρµοδιότητας και µόνο ως προς τα θέµατα της καθύλη αρµοδιότητάς τους. 4. Η ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει τα Αστυνοµικά Τµήµατα γενικής αρµοδιότητας που ασκούν και καθήκοντα τροχαίας και µόνο ως προς τα θέµατα της καθύλη αρµοδιότητάς της. 5. Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται ανάλογα και για τους υποδιευθυντές των ιευθύνσεων Ασφαλείας, Τροχαίας και Αλλοδαπών, όσον αφορά τις υποθέσεις αρµοδιότητάς τους. Άρθρο 10. ιάρθρωση Αρµοδιότητες Τµήµατος Τουριστικής Αστυνοµίας. Το Τµήµα Τουριστικής Αστυνοµίας διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Γραφείο Τουρισµού, το οποίο είναι αρµόδιο για την εφαρµογή των διατάξεων της τουριστικής νοµοθεσίας και την εξυπηρέτηση των τουριστών. Επίσης, εκτελεί τα προγράµµατα τουριστικής αστυνόµευσης, παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις που σχετίζονται µε την τουριστική αστυνοµία και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος. β. Στο Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης Άρθρο 11. (2) Έδρα ιάρθρωση. ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 1. Η ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήµο Ευόσµου και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρµοδιότητες αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής Ασφαλείας, ιδίως αυτές που αναφέρονται σε ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήµατα ή εγκλήµατα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου εγκλήµατος. 2. Η ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, µετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, δύναται να επιλαµβάνεται της διερεύνησης αδικηµάτων της καθ ύλην αρµοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώµη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς το αίσθηµα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εµπειρία και εξειδικευµένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωµένου εγκλήµατος, σε ευρύτερες περιοχές µιας ή περισσοτέρων Αστυνοµικών ιευθύνσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενηµερώνονται αρµοδίως ο Γενικός Αστυνοµικός ιευθυντής Περιφέρειας και ο ιευθυντής της Αστυνοµικής ιεύθυνσης οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδροµή και διευκόλυνση δια των αρµοδίων καθ ύλην Υπηρεσιών τους. Ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Ασφαλείας µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαµβάνεται κατά τα προαναφερόµενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό, όπου εκτίθενται το είδος των αδικηµάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρµοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό µε αυτά στοιχείο. 3. Οι Υπηρεσίες των Αστυνοµικών ιευθύνσεων των Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων Περιφέρειας της προηγουµένης παραγράφου, που ασκούν αρµοδιότητες δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενηµερώνουν τη ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για όλα τα σοβαρά αδικήµατα επί θεµάτων ασφαλείας που τελέσθηκαν στην περιφέρειά τους, γνωστοποιώντας κάθε σχετική µε αυτά πληροφορία. 4. Η ιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις: α. Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος και Εµπορίας Ανθρώπων β. ίωξης Εγκληµάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας γ. Προστασίας Περιουσιακών ικαιωµάτων, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Περιβάλλοντος. δ. ίωξης Ναρκωτικών ε. Προστασίας Ανηλίκων στ. Κρατικής Ασφάλειας ζ. Αντιµετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους η. Τεχνικών Εφαρµογών θ. Επιχειρήσεων ι. Εσωτερικών Λειτουργιών. 5. Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των Υποδιευθύνσεων της προηγουµένης παραγράφου είναι όµοιες µε εκείνες των αντιστοίχων Υποδιευθύνσεων των άρθρων 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 22Α του π.δ. 1/2001 όπως ισχύουν. Στην Υποδιεύθυνση ίωξης Ναρκωτικών λειτουργούν τα Τµήµατα ίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και υτικής Θεσσαλονίκης τα οποία είναι εγκατεστηµένα σε δήµο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και Τµήµα ίωξης Ναρκωτικών Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στο χώρο του αερολιµένα. Ως προς τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των 2 Το άρθρο 11 του Π..48/2006 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παρ.1 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108).

9 Τµηµάτων αυτών έχει εφαρµογή η περίπτωση γ του άρθρου 17 του π.δ. 1/2001, όπως ισχύει. 6. Σε κάθε µία από τις Υποδιευθύνσεις της προηγουµένης παραγράφου λειτουργεί Γραφείο Γραµµατείας, το οποίο είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση και τον χειρισµό θεµάτων τεχνικής υποστήριξης αυτών». Άρθρο 12. Υποδιεύθυνση Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος..Καταργήθηκε. (3).Καταργήθηκε. (4) Άρθρο 13. Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας. Άρθρο 14. Υποδιεύθυνση ίωξης Εγκληµάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας..Καταργήθηκε. (5) Άρθρο 15. Υποδιεύθυνση ίωξης Οικονοµικών Εγκληµάτων, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών..Καταργήθηκε. (6).Καταργήθηκε. (7) Άρθρο 16. Υποδιεύθυνση ίωξης Ναρκωτικών..Καταργήθηκε. (8) Άρθρο 17. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών. Άρθρο 18. Τµήµατα Ασφαλείας. 1. Στη ιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα ακόλουθα Τµήµατα Ασφαλείας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ αυτή: α. Τµήµα Ασφαλείας Πλατείας ηµοκρατίας. β. Τµήµα Ασφαλείας Λευκού Πύργου. γ. Τµήµα Ασφαλείας Αναλήψεως. δ. Τµήµα Ασφαλείας Αγίας Τριάδος. ε. Τµήµα Ασφαλείας Τούµπας-Τριανδρίας. στ. Τµήµα Ασφαλείας Χαριλάου. ζ. Τµήµα Ασφαλείας Άνω Πόλης-Αγίου Παύλου. η. Τµήµα Ασφαλείας Καλαµαριάς. θ. Τµήµα Ασφαλείας Πυλαίας. ι. Τµήµα Ασφαλείας Συκεών. ια. Τµήµα Ασφαλείας Νεαπόλεως. ιβ. Τµήµα Ασφαλείας Σταυρουπόλεως Το άρθρο 12 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108). Το άρθρο 13 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108). Το άρθρο 14 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108). Το άρθρο 15 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108). Το άρθρο 16 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108). Το άρθρο 17 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108).

10 ιγ. Τµήµα Ασφαλείας Εύοσµου. ιδ. Τµήµα Ασφαλείας Αµπελοκήπων. ιε. Τµήµα Ασφαλείας Μενεµένης. ιστ. Τµήµα Ασφαλείας Εχεδώρου. ιζ. Τµήµα Ασφαλείας Ελευθερίου-Κορδελιού. ιη. Τµήµα Ασφαλείας Πολίχνης Ευκαρπίας (9). 2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο οµώνυµος δήµος, πλην των αναφερόµενων στις περιπτώσεις α έως και ζ, των οποίων ως έδρα ορίζεται ο δήµος Θεσσαλονίκης, καθώς και της περίπτωσης ιστ που, ως έδρα, ορίζεται ο οικισµός Σίνδος του δήµου Εχεδώρου. Άρθρο 19. ιάρθρωση Αρµοδιότητες Συντονισµός Εποπτεία Τµηµάτων Ασφαλείας. 1. Τα Τµήµατα Ασφαλείας διαρθρώνονται ως εξής : α. Στο Γραφείο Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος και των σχετικών µε την έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων που αφορούν αλλοδαπούς και το χειρισµό θεµάτων πολιτικού ασύλου διατάξεων. «Σε κάθε Γραφείο Ασφαλείας συγκροτείται µόνιµη οµάδα δίωξης ναρκωτικών και οργανωµένης αθλητικής βίας για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας των ναρκωτικών και της αθλητικής βίας. Η οµάδα αυτή αναπτύσσει συνεργασία µε τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, τους υπεύθυνους των αθλητικών οµάδων, τους οργανωµένους Συνδέσµους Φιλάθλων και τις αρµόδιες για την τέλεση των αγώνων Αρχές και τους αντίστοιχους φορείς». (10) β. Στο Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηµατικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραµµατειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τµήµατος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτηµάτων διοικητικής φύσεως. Επίσης, είναι αρµόδιο για την έκδοση των δελτίων αστυνοµικής ταυτότητας των πολιτών της περιοχής δικαιοδοσίας του Τµήµατος. 2. Τα Τµήµατα Ασφαλείας, ύστερα από διαταγή του γενικού αστυνοµικού διευθυντή της Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης, επιλαµβάνονται υποθέσεων εγκληµάτων ή συµβάντων αρµοδιότητας Αστυνοµικού Τµήµατος, τα οποία λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώµη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν εξειδικευµένη ή παρατεταµένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραποµπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη. 3. Τα Τµήµατα Ασφαλείας συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από το διευθυντή της ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, µε τη βοήθεια των υποδιευθυντών αυτής και ειδικότερα: α. Τα Τµήµατα Ασφαλείας και τα Αστυνοµικά Τµήµατα γενικής αρµοδιότητας κατανέµονται µε διαταγή του διευθυντή της ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης σε τοµείς, έκαστος των οποίων περιλαµβάνει τουλάχιστον πέντε Τµήµατα. Σε κάθε υποδιευθυντή της ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης ανατίθεται µε διαταγή του οικείου διευθυντή, ο συντονισµός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Τµηµάτων ενός ή περισσοτέρων τοµέων. β. Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων ασφαλείας, οι υποδιευθυντές της ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης αναλαµβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνοµικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσµατική διεξαγωγή αυτών. 9 Η περ. ιη της παρ. 1 του άρθρου 18 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 4 του Π..99/2009 (ΦΕΚ Α-125) 10 Το δεύτερο εδάφιο.περ.α παραγρ.1 του άρθρου 19 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 1 Π..27/2008 (ΦΕΚ Α -53).

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α ) Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας Σύσταση Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.ΠΕ.), κατάργηση Περ/κών Συστηµάτων Υγείας & Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), µετατροπή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 Τελευταία ενηµέρωση:13/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 (ΦΕΚ 12 - Α' της 31-1-01) Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Το Προεδρικό ιάταγµα 14/2001 ενηµερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710

Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710 Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988) Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. Το Π..161/1988 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Τ ροποποίηση διατάξεων

Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Τ ροποποίηση διατάξεων ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤ ΑΓΜΑΤ ΟΣ Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Τ ροποποίηση διατάξεων ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση, οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Χωρίς αμφιβολία, η εξασφάλιση της τάξης, της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ηµ.Υπογραφής: 12.04.1991 Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας Άρθρο 1 Αποστολή 1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3. -Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.2011 από τον ΟΡ.ΘΕ./Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014»

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

[1] Κεφάλαιο Α Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

[1] Κεφάλαιο Α Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ο ΚΕΣΥΠ Διεύθυνση: Αγ. Στεφάνου 26 -Νεάπολη Τηλέφωνο - φαξ: 2310 550240 Εξυπηρετούμενα Σχολεία: 127 Μαθητικός πληθυσμός: 29.000 Σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων» Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεσσαλονίκη µπροστά στα περιβαλλοντικά της προβλήµατα

Η Θεσσαλονίκη µπροστά στα περιβαλλοντικά της προβλήµατα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η Θεσσαλονίκη µπροστά στα περιβαλλοντικά της προβλήµατα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Τσιµισκή 59, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 266 481

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208) Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Έχοντας υπόψη: α)τις διατάξεις του ν.1481/1984

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Σταύρος Γιαννόπουλος, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΑΠΘ Ειρήνη Δημούδη, Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ιάρθρωση Γραµµατείας

Άρθρο 1 ιάρθρωση Γραµµατείας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 207 (ΦΕΚ Α 164-15/7/1998) Οργάνωση της Γραµµατείας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύσταση οργανικών θέσεων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕ ΡOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.: 2415.1/69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 131 9 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7 Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145/22-10-2014 «Καθορισµός του προγράµµατος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούµενο σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους

Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3287-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3287-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3287-1/05-06-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Iανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/ Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/18.03.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜAΤΑ Γ, Β ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας Αναρτητέα στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ Π.Δ. 266/1999 Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφισταμένου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τµηµα 2

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τµηµα 2 ΠΡΟΣ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τµηµα 2 ΚΟΙΝ: Φ. 437/ 1 / 37725 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ. 2313320830, FAX : 2310256823 Σ. 12667 Θεσ/νίκη, 05 Δεκ 2014 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 07.07.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 5533 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ελτίου Απογραφής ( Α)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ελτίου Απογραφής ( Α) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τμημα 2 Ο Τηλ. 2313320830, FAX : 2310256823 ΚΟΙΝ: Φ. 437/ 1 / 9683 Σ. 3472 Θεσ/νίκη, 02 Απρ 2015 Συν.: ύο (2) Φύλλα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ./ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ ΟΣΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 2004ΕΠ00830029 90312 2 2005ΕΠ00830071 98432 3 2005ΕΠ00830073

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 343 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 229 19981006 Τέθηκε σε ισχύ: 06.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 29.09.1998 Τίτλος Διάρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Σ.Ν ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Σ.Ν ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Σ.Ν ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού Άρθρο 1 Αναβάθμιση Επιτελικής Μονάδας 1. Η Επιτελική Μονάδα του π.δ. 79/2011 (Α 196) αναβαθμίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.) «Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου»

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.) «Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου» ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.) «Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου» Ν. Αλικαρνασσός, 5 Φεβρουαρίου 2013 Εισαγωγή Γενικά για την Κρήτη Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση μαθημάτων λόγω καταλήψεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση μαθημάτων λόγω καταλήψεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας ΑΔΑ: ΒΙΗΓ9-ΝΕ7 Θεσσαλονίκη:03-04-2014 Αρ. Πρωτ.: 6341 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής. Σκοπός

Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής. Σκοπός Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής Σκοπός Η Γενική Διεύθυνση έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα