ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ Α της )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006)"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ Α της ) Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. [Το Π..48/2006 διατίθεται σε Κωδικοποιηµένο ενιαίο κείµενο µε ενηµερωµένες και ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις των διατάξεων των : Π..25/2006, Π.. 252/2006, Π..27/2008, Π..13/2009, Π..99/2009, Π..42/2011] Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 παράγραφοι 1 περιπτ. α, β, γ και στ και 7 του ν.1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης» (Α - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α - 49). 2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις» (Α - 41). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α - 98). 4. Το π.δ. 82/1993 «Περιορισµός συναρµοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και ηµόσιας Τάξης» (Α - 36). 5. Την υπ αριθµ / ΙΟΕ 1264 από απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ύψους ευρώ περίπου για το οικονοµικό έτος 2006, ευρώ περίπου για το 2007, ευρώ περίπου για το έτος 2008, ευρώ περίπου για το οικονοµικό έτος 2009 και ευρώ περίπου για το οικονοµικό έτος 2010 και καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη. Οι δαπάνες έτους 2006 και καθενός από τα επόµενα έτη θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον αντίστοιχο κατ έτος Π/Υ εξόδων του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης Ε.Φ «Ελληνική Αστυνοµία». 7. Την υπ αριθµ. 38/2006 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε : ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1. Συγκρότηση Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης. 1. Η Γενική Αστυνοµική ιεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α..Θ.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, των οποίων η έδρα, η λειτουργία, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγµα : α. Επιτελείο. β. ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης. γ. ιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. δ. ιεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. ε. ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

2 στ. ιεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. ζ. ιεύθυνση Άµεσης ράσης Θεσσαλονίκης. η. ιεύθυνση Αστυνόµευσης Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης. 2. Η Γενική Αστυνοµική ιεύθυνση Θεσσαλονίκης υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της το σύνολο των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2800/2000 (Α - 41). Άρθρο 2. Επιτελείο. 1. Το Επιτελείο της Γ.Α..Θ. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα : α. Αστυνοµικού Προσωπικού. β. Πολιτικού Προσωπικού. γ. Εσωτερικών Λειτουργιών. δ. Εκπαίδευσης. ε. Γενικής Αστυνόµευσης. στ. Επιχειρήσεων. ζ. Ασφαλείας. η. Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). 2. Τα Τµήµατα αστυνοµικού και πολιτικού προσωπικού χειρίζονται, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, τα θέµατα του αστυνοµικού προσωπικού, των ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, καθώς και του πολιτικού προσωπικού, αντίστοιχα. Στο Τµήµα αυτό λειτουργεί Γραµµατεία Πειθαρχικών Συµβουλίων για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων. 3. Το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών είναι αρµόδιο για : α. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας. β. Τη διάθεση του προσωπικού του επιτελείου σε εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία και τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησής του. γ. Τη διαχείριση θεµάτων χρηµατικού και υλικού του Επιτελείου. 4. Στο Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών λειτουργεί, σε 24ωρη βάση, Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης ηµοσιογράφων, το οποίο έχει ως αποστολή : α. Την αποδελτίωση του ελληνικού ηµερησίου και περιοδικού τύπου. β. Την προβολή του έργου της Υπηρεσίας και την ενηµέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της Αστυνοµίας, διαµέσου του τύπου και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, οι ανακοινώσεις στα οποία πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του π. δ/τος 538/1989 (Α - 224) και στις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διαταγές. γ. Την απάντηση σε δηµοσιεύµατα τύπου και την τήρηση αρχείου που αφορά την Υπηρεσία. δ. Την οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων και λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. ε. Τη µέριµνα για τη συµµετοχή σε παρελάσεις, εθνικές εορτές και άλλες επετείους και την αντιπροσώπευση σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς. στ. Τη µέριµνα για την υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού και των µελών των οικογενειών τους. ζ. Την ανάπτυξη σχέσεων µε συλλόγους, σωµατεία και οργανώσεις κοινωνικού, µορφωτικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και µε συλλόγους αποστράτων και φίλων της Αστυνοµίας. η. Τη διοργάνωση εκθέσεων, αθλητικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. θ. Τη διεξαγωγή της εθιµοτυπικής αλληλογραφίας. 5. Το Τµήµα Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών της Γ.Α..Θ. σε θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση των καθηκόντων του και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής του. 6. Το Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών, κατεύθυνσης, συντονισµού και ελέγχου της δράσης τους, την παροχή οδηγιών προς τις ιευθύνσεις της Γ.Α..Θ., για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που ανάγεται στην

3 αρµοδιότητά τους, καθώς και την προετοιµασία έκδοσης Αστυνοµικών ιατάξεων, όταν αυτές αφορούν καθ ύλη αντικείµενα περισσοτέρων της µιας ιευθύνσεων. 7. Το Τµήµα Επιχειρήσεων είναι αρµόδιο για την εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών, που αναφέρονται στη λήψη αστυνοµικών µέτρων, αν για την εφαρµογή τους απαιτείται η σύµπραξη περισσότερων της µιας ιευθύνσεων ή αφορούν ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα των ιευθύνσεων της Γ.Α..Θ. Το Τµήµα αυτό ασκεί και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 261/2003 (Α - 235). 8. Το Τµήµα Ασφαλείας είναι αρµόδιο για την εισήγηση έκδοσης διαταγών και οδηγιών, που αναφέρονται : α. Στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία της δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας. β. Στην παρακολούθηση των στόχων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γ.Α..Θ. και στην αποτελεσµατική φρούρησή τους από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 9. Το Τµήµα Π.Σ.Ε.Α. είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων Παλλαϊκής Άµυνας (Π.Α.Μ.) - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), που ανάγονται στην αρµοδιότητα της Γ.Α..Θ. 10. Στο Επιτελείο της Γ.Α..Θ., επίσης, λειτουργούν: α. Υποδιεύθυνση ιοικητικών Εξετάσεων η οποία διενεργεί τις προβλεπόµενες από το άρθρο 27 του π.δ/τος 22/1996 (Α - 15), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ένορκες ιοικητικές Εξετάσεις (Ε..Ε.), που αφορούν το αστυνοµικό προσωπικό από το βαθµό του Αστυφύλακα µέχρι και του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, ύστερα από διαταγή του Γενικού Αστυνοµικού ιευθυντή, που εκδίδεται κατόπιν εντολής προϊσταµένου του ή αιτήµατος της ιεύθυνσης η οποία διέταξε την Ε..Ε. ή αυτεπαγγέλτως, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. β. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισµού Πληροφορικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 7001/2/1252-α από απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας (Β ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης Άρθρο 3. Έδρα Εσωτερική διάρθρωση Αρµοδιότητες. 1. Η ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήµο Ευόσµου και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρµοδιότητες της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και πολιτικής κινητοποίησης. 2. Κατά τη λήψη µέτρων τάξης ή την εκδήλωση αστυνοµικών ενεργειών, που απαιτούν σύµπραξη και από κοινού ενέργειες δυνάµεων της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης µε δυνάµεις άλλων ιευθύνσεων της Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης, η διοίκηση του συνόλου των δυνάµεων που συµπράττουν ανατίθεται στον ανώτερο ή τον αρχαιότερο αξιωµατικό των δυνάµεων αυτών. Σε περίπτωση που ο αξιωµατικός αυτός δεν είναι ο επικεφαλής των δυνάµεων της ιεύθυνσης Αστυνοµίας υποχρεούται να συµβουλεύεται τον επικεφαλής των δυνάµεων αυτής. 3. Στη ιεύθυνση Αστυνοµίας λειτουργεί Επιτελείο, το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα : α. Εσωτερικών Λειτουργιών. β. Γενικής Αστυνόµευσης. γ. ιαχείρισης Υλικού - Χρηµατικού. 4. Το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών είναι αρµόδιο για : α. Το χειρισµό όλων των θεµάτων προσωπικού της ιεύθυνσης. β. Τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. γ. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας. δ. Τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών. ε. Τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. στ. Την τήρηση και εφαρµογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήµατος της ιεύθυνσης και των σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης. ζ. Τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήµατος της ιεύθυνσης. η. Την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχηµάτων. θ. Την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών µέσων.

4 ι. Την ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης. ια. Το χειρισµό θεµάτων δηµοσίων σχέσεων. ιβ. Σε περίπτωση συστέγασης της ιεύθυνσης Αστυνοµίας µε τη Γ.Α.. Θεσσαλονίκης ή µε άλλες ιευθύνσεις ή Υπηρεσίες αυτής, οι αρµοδιότητες των περιπτώσεων στ, ζ και ι της παρούσας παραγράφου ασκούνται από το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών της ιεύθυνσης Αστυνοµίας για το σύνολο των συστεγαζόµενων Υπηρεσιών. 5. Το Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία: α. Εφαρµογής της Νοµοθεσίας, το οποίο είναι αρµόδιο για: (1) Την προετοιµασία έκδοσης Αστυνοµικών ιατάξεων. (2) Την παροχή οδηγιών στις υφιστάµενες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς τους και το χειρισµό των θεµάτων πολιτικής κινητοποίησης. (3) Την καθοδήγηση των υφισταµένων Υπηρεσιών ως προς τη δίωξη των πταισµατικών παραβάσεων και ανάθεση άσκησης καθηκόντων δηµοσίου κατηγόρου σε προσωπικό της ιεύθυνσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2800/2000 (Α - 41). (4) Την παροχή της απορρέουσας από την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας συνδροµή σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα. β. Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρµόδιο για: (1) Την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάµεων της ιεύθυνσης, καθώς και άλλων ιευθύνσεων της Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης, όταν απαιτείται η σύµπραξή τους κατά την εφαρµογή των σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή αρµόδιος για τη θεώρηση των σχεδίων καθίσταται ο γενικός αστυνοµικός διευθυντής. (2) Την προετοιµασία για τη λήψη µέτρων τάξης σε δηµόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, καθώς και αντιµετώπισης καταστάσεων διατάραξης της τάξης. (3) Το συντονισµό των επιχειρήσεων και την καθοδήγηση των δυνάµεων στην εκτέλεση των σχεδίων, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Άµεσης ράσης. (4) Την καθοδήγηση υφιστάµενων Υπηρεσιών για τη φρούρηση ιδιαίτερα επικινδύνων στόχων εγκληµατικών ενεργειών. 6. Το Τµήµα ιαχείρισης Υλικού - Χρηµατικού είναι αρµόδιο για: α. Τη µισθοδοσία του προσωπικού. β. Τον εφοδιασµό µε όλα τα απαραίτητα µέσα, µηχανήµατα και υλικά και τη µέριµνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους. γ. Την προµήθεια και διανοµή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της ιεύθυνσης. δ. Τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής. Άρθρο 4. Υπηρεσίες ιεύθυνσης Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης. 1. Στη ιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ αυτή : α. Α, Β, Γ, και Ε Υποδιευθύνσεις Αστυνοµίας. β. Υποδιεύθυνση Μεταγωγών ικαστηρίων Θεσσαλονίκης. γ. Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης. δ. Τµήµα Τουριστικής Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης. ε. Αστυνοµικό Τµήµα Πλατείας ηµοκρατίας. στ. Αστυνοµικό Τµήµα Λευκού Πύργου. ζ. Αστυνοµικό Τµήµα Αγίας Τριάδος. η. Αστυνοµικό Τµήµα Αναλήψεως. θ. Αστυνοµικό Τµήµα Τούµπας-Τριανδρίας. ι. Αστυνοµικό Τµήµα Χαριλάου. ια. Αστυνοµικό Τµήµα Ανω Πόλης-Αγίου Παύλου. ιβ. Αστυνοµικό Τµήµα Καλαµαριάς. ιγ. Αστυνοµικό Τµήµα Συκεών. ιδ. Αστυνοµικό Τµήµα Νεαπόλεως. ιε. Αστυνοµικό Τµήµα Σταυρουπόλεως. ιστ. Αστυνοµικό Τµήµα Ευόσµου. ιζ. Αστυνοµικό Τµήµα Πυλαίας. ιη. Αστυνοµικό Τµήµα Αµπελοκήπων.

5 ιθ. Αστυνοµικό Τµήµα Σίνδου. κ. Αστυνοµικό Τµήµα Ιωνίας - Καλλιθέας. κα. Αστυνοµικό Τµήµα Μενεµένης. κβ. Αστυνοµικό Τµήµα Ελευθερίου-Κορδελιού. κγ. Αστυνοµικό Τµήµα Πολίχνης- Ευκαρπίας (1). 2. Έδρα καθεµιάς των Υπηρεσιών της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο οµώνυµος δήµος, πλην των κατωτέρω Υπηρεσιών των οποίων η έδρα ορίζεται ως εξής : α. Των Α, Β και Ε Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης, του Τµήµατος Τουριστικής Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης και των Αστυνοµικών Τµηµάτων Πλατείας ηµοκρατίας, Λευκού Πύργου, Αγίας Τριάδος, Αναλήψεως, Τούµπας Τριανδρίας, Χαριλάου και Άνω Πόλης Αγίου Παύλου, ο δήµος Θεσσαλονίκης. β. Των Γ και Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας, οι δήµοι Πολίχνης και Αµπελοκήπων, αντίστοιχα. γ. Της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών ικαστηρίων Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, οι δήµοι Μενεµένης και Ευόσµου, αντίστοιχα. δ. Των Αστυνοµικών Τµηµάτων Σίνδου και Ιωνίας Καλλιθέας, ο οικισµός Σίνδου του δήµου Εχεδώρου και ο δήµος Καλλιθέας, αντίστοιχα. 3. Στην ίδια ιεύθυνση λειτουργούν και τα ακόλουθα Αστυνοµικά Τµήµατα γενικής αρµοδιότητας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ αυτή: α. Αστυνοµικό Τµήµα Ωραιοκάστρου, µε έδρα τον οµώνυµο δήµο. β. Αστυνοµικό Τµήµα Χορτιάτη, µε έδρα τον οικισµό Ασβεστοχώριο του δήµου Χορτιάτη. γ. Αστυνοµικό Τµήµα Πανοράµατος, µε έδρα τον οµώνυµο δήµο. δ. Αστυνοµικό Τµήµα Θέρµης, µε έδρα τον οµώνυµο οικισµό του δήµου Θέρµης. ε. Αστυνοµικό Τµήµα Επανοµής, µε έδρα τον οικισµό Επανοµή του οµώνυµου δήµου. στ. Αστυνοµικό Τµήµα Θερµαϊκού µε έδρα τον οικισµό Νέοι Επιβάται του δήµου Θερµαϊκού. ζ. Αστυνοµικό Τµήµα Βασιλικών µε έδρα τον οικισµό Βασιλικά του οµώνυµου δήµου η. Αστυνοµικό Τµήµα Χαλάστρας, µε έδρα τον οικισµό Χαλάστρα του οµώνυµου δήµου. θ. Αστυνοµικό Τµήµα Κουφαλίων, µε έδρα τον οικισµό Κουφάλια του οµώνυµου δήµου. ι. Αστυνοµικό Τµήµα Λαγκαδά, µε έδρα τον οικισµό Λαγκαδά του οµώνυµου δήµου. ια. Αστυνοµικό Τµήµα Ασσήρου, µε έδρα τον οικισµό Ασσηρο του οµώνυµου δήµου. ιβ. Αστυνοµικό Τµήµα Σοχού, µε έδρα τον οικισµό Σοχός του οµώνυµου δήµου. ιγ. Αστυνοµικό Τµήµα Καλλινδοίων µε έδρα τον οικισµό Ζαγκλιβέρι του δήµου Καλλινδοίων. ιδ. Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνίας, µε έδρα τον οικισµό Νέα Απολλωνία του δήµου Απολλωνίας. ιε. Αστυνοµικό Τµήµα Αγίου Γεωργίου µε έδρα τον οικισµό Ασπροβάλτα του δήµου Αγίου Γεωργίου. ιστ. Αστυνοµικό Τµήµα Μηχανιώνας µε έδρα τον οικισµό Νέα Μηχανιώνα του δήµου Μηχανιώνας. Άρθρο 5. Υποδιευθύνσεις Αστυνοµίας. 1. Οι Υποδιευθύνσεις Αστυνοµίας έχουν ως αποστολή την κατεύθυνση, το συντονισµό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας και της δραστηριότητας Αστυνοµικών Τµηµάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, ως ακολούθως: α. Α Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης: Αστυνοµικά Τµήµατα Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος, Λευκού Πύργου, Καλαµαριάς, Θερµαϊκού, Επανοµής, Μηχανιώνας και Βασιλικών. β. Β Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης: Αστυνοµικά Τµήµατα Τούµπας-Τριανδρίας, Χαριλάου, Άνω Πόλης-Αγίου Παύλου, Πανοράµατος, Θέρµης και Πυλαίας. γ. Γ Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης: Αστυνοµικά Τµήµατα Συκεών, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Χορτιάτη, Λαγκαδά, Ασσήρου και Σοχού. δ. Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης: Αστυνοµικά Τµήµατα Σταυρουπόλεως, Ευόσµου, Αµπελοκήπων, Ωραιοκάστρου, Καλλινδοίων, Απολλωνίας και Αγίου Γεωργίου. ε. Ε Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης: Αστυνοµικά Τµήµατα Πλατείας ηµοκρατίας, Μενεµένης, Ελευθερίου Κορδελιού, Σίνδου, Ιωνίας Καλλιθέας, Κουφαλίων και Χαλάστρας. 1 Η περ. κγ της παρ.1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 4 του Π..99/2009 (ΦΕΚ Α-125)

6 2. Οι ιευθυντές των Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των διοικητών των Αστυνοµικών Τµηµάτων της περιοχής δικαιοδοσίας τους και γνωµατεύουν σε εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. Προκειµένου για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των διοικητών των Αστυνοµικών Τµηµάτων γενικής αρµοδιότητας ζητούν τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του π.δ/τος 24/1999 (Α - 23) έντυπα πληροφοριών από τους Υποδιευθυντές της ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης για τα θέµατα της ειδικής αποστολής της. 3. Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων τάξης, οι ιευθυντές των Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας αναλαµβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνοµικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσµατική διεξαγωγή αυτών. 4. Σε κάθε Υποδιεύθυνση Αστυνοµίας, για το χειρισµό θεµάτων διοικητικής υποστήριξης λειτουργεί Γραµµατεία της οποίας το προσωπικό δεν υπερβαίνει τα τρία (3) άτοµα. Άρθρο 6. ιάρθρωση Αρµοδιότητες Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών ικαστηρίων. 1. Η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών ικαστηρίων Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται ως εξής : α. Στο Τµήµα Μεταγωγών Κρατουµένων, το οποίο είναι αρµόδιο για την ασφαλή µεταγωγή από και προς τα Καταστήµατα Κράτησης που λειτουργούν στο νοµό Θεσσαλονίκης, των κρατουµένων οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων του νοµού αυτού Καταστήµατα Κράτησης, ικαστήρια και Θεραπευτικά Ιδρύµατα, καθώς και για τη µεταγωγή κρατουµένων των οποίων έχει αποφασισθεί η έκδοση, από τον Αερολιµένα Θεσσαλονίκης προς τα καταστήµατα κράτησης ή Αρχές της χώρας και αντίστροφα, από τις οποίες παραλαµβάνονται και προς τις οποίες προορίζονται ανάλογα. β. Στο Τµήµα Τάξης ικαστηρίων, το οποίο είναι αρµόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους των δικαστηρίων, που λειτουργούν στο νοµό Θεσσαλονίκης ενισχυόµενο σε εξαιρετικές περιπτώσεις από δυνάµεις της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ.), κατόπιν διαταγής του γενικού αστυνοµικού διευθυντή Θεσσαλονίκης. γ. Στο Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος. 2. Στα κρατητήρια της Υπηρεσίας της προηγουµένης παραγράφου δύνανται να φυλάσσονται και κρατούµενοι άλλων Υπηρεσιών της Γ.Α..Θ., κατόπιν έγκρισης του γενικού αστυνοµικού διευθυντή. Άρθρο 7. Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης. Το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης είναι Υπηρεσία επιπέδου Υποδιεύθυνσης και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ/τος 584/1985 (Α - 204), όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 8. ιάρθρωση - Αρµοδιότητες Αστυνοµικών Τµηµάτων. 1. Τα Αστυνοµικά Τµήµατα της παραγράφου1 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγµατος διαρθρώνονται ως εξής : α. Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόµευσης, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και πολιτικής κινητοποίησης και εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνοµία µε ειδικούς νόµους. Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκληµάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304 Α, σωµατικών βλαβών των άρθρων 308, 308 Α, 309, 310, 311, 313, 314 και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. Επίσης, το γραφείο αυτό φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληµατικών ενεργειών και είναι αρµόδιο και για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισµατοδικείου, εφόσον λειτουργεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του. β. Στο Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηµατικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραµµατειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τµήµατος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτηµάτων διοικητικής φύσεως.

7 2. Τα Αστυνοµικά Τµήµατα γενικής αρµοδιότητας της παραγράφου 3 του άρθρου 4 διαρθρώνονται ως εξής: α. Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόµευσης Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης, πολιτικής κινητοποίησης, δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, µε την επιφύλαξη των σχετικών µε την έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων που αφορούν αλλοδαπούς και το χειρισµό θεµάτων πολιτικού ασύλου διατάξεων. Το Γραφείο αυτό φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληµατικών ενεργειών και είναι αρµόδιο για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των τοπικών δικαστηρίων, εφόσον λειτουργούν στην περιοχή της δικαιοδοσίας του Τµήµατος. Επίσης, το Γραφείο Γενικής Αστυνόµευσης Ασφάλειας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας των ναρκωτικών, αναπτύσσει στενή συνεργασία µε τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας. Εφόσον στην περιοχή του Τµήµατος δεν εκτείνεται η τοπική αρµοδιότητα των Τµηµάτων Τροχαίας, Αλλοδαπών και Τουριστικής Αστυνοµίας, ασκεί και τις αρµοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών. β. Στο Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 9. Συντονισµός Εποπτεία Υποδιευθύνσεων Αστυνοµίας και Αστυνοµικών Τµηµάτων. 1. Οι Υποδιευθύνσεις Αστυνοµίας και τα Αστυνοµικά Τµήµατα της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από το διευθυντή της, µε τη βοήθεια των υποδιευθυντών αυτής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 2. Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων τάξης, οι υποδιευθυντές της ιεύθυνσης Αστυνοµίας αναλαµβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνοµικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσµατική διεξαγωγή αυτών. 3. Οι διευθυντές των ιευθύνσεων Ασφαλείας και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, µε τη βοήθεια των υποδιευθυντών αυτών, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση των Αστυνοµικών Τµηµάτων γενικής αρµοδιότητας και µόνο ως προς τα θέµατα της καθύλη αρµοδιότητάς τους. 4. Η ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει τα Αστυνοµικά Τµήµατα γενικής αρµοδιότητας που ασκούν και καθήκοντα τροχαίας και µόνο ως προς τα θέµατα της καθύλη αρµοδιότητάς της. 5. Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται ανάλογα και για τους υποδιευθυντές των ιευθύνσεων Ασφαλείας, Τροχαίας και Αλλοδαπών, όσον αφορά τις υποθέσεις αρµοδιότητάς τους. Άρθρο 10. ιάρθρωση Αρµοδιότητες Τµήµατος Τουριστικής Αστυνοµίας. Το Τµήµα Τουριστικής Αστυνοµίας διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Γραφείο Τουρισµού, το οποίο είναι αρµόδιο για την εφαρµογή των διατάξεων της τουριστικής νοµοθεσίας και την εξυπηρέτηση των τουριστών. Επίσης, εκτελεί τα προγράµµατα τουριστικής αστυνόµευσης, παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις που σχετίζονται µε την τουριστική αστυνοµία και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος. β. Στο Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης Άρθρο 11. (2) Έδρα ιάρθρωση. ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 1. Η ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήµο Ευόσµου και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρµοδιότητες αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής Ασφαλείας, ιδίως αυτές που αναφέρονται σε ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήµατα ή εγκλήµατα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου εγκλήµατος. 2. Η ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, µετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, δύναται να επιλαµβάνεται της διερεύνησης αδικηµάτων της καθ ύλην αρµοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώµη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς το αίσθηµα ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εµπειρία και εξειδικευµένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωµένου εγκλήµατος, σε ευρύτερες περιοχές µιας ή περισσοτέρων Αστυνοµικών ιευθύνσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενηµερώνονται αρµοδίως ο Γενικός Αστυνοµικός ιευθυντής Περιφέρειας και ο ιευθυντής της Αστυνοµικής ιεύθυνσης οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδροµή και διευκόλυνση δια των αρµοδίων καθ ύλην Υπηρεσιών τους. Ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Ασφαλείας µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαµβάνεται κατά τα προαναφερόµενα, υποβάλλει σχετική αναφορά στον Αρχηγό, όπου εκτίθενται το είδος των αδικηµάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρµοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό µε αυτά στοιχείο. 3. Οι Υπηρεσίες των Αστυνοµικών ιευθύνσεων των Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων Περιφέρειας της προηγουµένης παραγράφου, που ασκούν αρµοδιότητες δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενηµερώνουν τη ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για όλα τα σοβαρά αδικήµατα επί θεµάτων ασφαλείας που τελέσθηκαν στην περιφέρειά τους, γνωστοποιώντας κάθε σχετική µε αυτά πληροφορία. 4. Η ιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις: α. Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος και Εµπορίας Ανθρώπων β. ίωξης Εγκληµάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας γ. Προστασίας Περιουσιακών ικαιωµάτων, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Περιβάλλοντος. δ. ίωξης Ναρκωτικών ε. Προστασίας Ανηλίκων στ. Κρατικής Ασφάλειας ζ. Αντιµετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους η. Τεχνικών Εφαρµογών θ. Επιχειρήσεων ι. Εσωτερικών Λειτουργιών. 5. Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των Υποδιευθύνσεων της προηγουµένης παραγράφου είναι όµοιες µε εκείνες των αντιστοίχων Υποδιευθύνσεων των άρθρων 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 22Α του π.δ. 1/2001 όπως ισχύουν. Στην Υποδιεύθυνση ίωξης Ναρκωτικών λειτουργούν τα Τµήµατα ίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και υτικής Θεσσαλονίκης τα οποία είναι εγκατεστηµένα σε δήµο της περιοχής δικαιοδοσίας τους και Τµήµα ίωξης Ναρκωτικών Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στο χώρο του αερολιµένα. Ως προς τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των 2 Το άρθρο 11 του Π..48/2006 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παρ.1 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108).

9 Τµηµάτων αυτών έχει εφαρµογή η περίπτωση γ του άρθρου 17 του π.δ. 1/2001, όπως ισχύει. 6. Σε κάθε µία από τις Υποδιευθύνσεις της προηγουµένης παραγράφου λειτουργεί Γραφείο Γραµµατείας, το οποίο είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση και τον χειρισµό θεµάτων τεχνικής υποστήριξης αυτών». Άρθρο 12. Υποδιεύθυνση Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος..Καταργήθηκε. (3).Καταργήθηκε. (4) Άρθρο 13. Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας. Άρθρο 14. Υποδιεύθυνση ίωξης Εγκληµάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας..Καταργήθηκε. (5) Άρθρο 15. Υποδιεύθυνση ίωξης Οικονοµικών Εγκληµάτων, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών..Καταργήθηκε. (6).Καταργήθηκε. (7) Άρθρο 16. Υποδιεύθυνση ίωξης Ναρκωτικών..Καταργήθηκε. (8) Άρθρο 17. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών. Άρθρο 18. Τµήµατα Ασφαλείας. 1. Στη ιεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης λειτουργούν τα ακόλουθα Τµήµατα Ασφαλείας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ αυτή: α. Τµήµα Ασφαλείας Πλατείας ηµοκρατίας. β. Τµήµα Ασφαλείας Λευκού Πύργου. γ. Τµήµα Ασφαλείας Αναλήψεως. δ. Τµήµα Ασφαλείας Αγίας Τριάδος. ε. Τµήµα Ασφαλείας Τούµπας-Τριανδρίας. στ. Τµήµα Ασφαλείας Χαριλάου. ζ. Τµήµα Ασφαλείας Άνω Πόλης-Αγίου Παύλου. η. Τµήµα Ασφαλείας Καλαµαριάς. θ. Τµήµα Ασφαλείας Πυλαίας. ι. Τµήµα Ασφαλείας Συκεών. ια. Τµήµα Ασφαλείας Νεαπόλεως. ιβ. Τµήµα Ασφαλείας Σταυρουπόλεως Το άρθρο 12 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108). Το άρθρο 13 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108). Το άρθρο 14 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108). Το άρθρο 15 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108). Το άρθρο 16 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108). Το άρθρο 17 του Π..48/2006 καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..42/2011 (ΦΕΚ Α-108).

10 ιγ. Τµήµα Ασφαλείας Εύοσµου. ιδ. Τµήµα Ασφαλείας Αµπελοκήπων. ιε. Τµήµα Ασφαλείας Μενεµένης. ιστ. Τµήµα Ασφαλείας Εχεδώρου. ιζ. Τµήµα Ασφαλείας Ελευθερίου-Κορδελιού. ιη. Τµήµα Ασφαλείας Πολίχνης Ευκαρπίας (9). 2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο οµώνυµος δήµος, πλην των αναφερόµενων στις περιπτώσεις α έως και ζ, των οποίων ως έδρα ορίζεται ο δήµος Θεσσαλονίκης, καθώς και της περίπτωσης ιστ που, ως έδρα, ορίζεται ο οικισµός Σίνδος του δήµου Εχεδώρου. Άρθρο 19. ιάρθρωση Αρµοδιότητες Συντονισµός Εποπτεία Τµηµάτων Ασφαλείας. 1. Τα Τµήµατα Ασφαλείας διαρθρώνονται ως εξής : α. Στο Γραφείο Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος και των σχετικών µε την έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων που αφορούν αλλοδαπούς και το χειρισµό θεµάτων πολιτικού ασύλου διατάξεων. «Σε κάθε Γραφείο Ασφαλείας συγκροτείται µόνιµη οµάδα δίωξης ναρκωτικών και οργανωµένης αθλητικής βίας για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας των ναρκωτικών και της αθλητικής βίας. Η οµάδα αυτή αναπτύσσει συνεργασία µε τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, τους υπεύθυνους των αθλητικών οµάδων, τους οργανωµένους Συνδέσµους Φιλάθλων και τις αρµόδιες για την τέλεση των αγώνων Αρχές και τους αντίστοιχους φορείς». (10) β. Στο Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρµόδιο για το χειρισµό θεµάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηµατικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραµµατειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τµήµατος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτηµάτων διοικητικής φύσεως. Επίσης, είναι αρµόδιο για την έκδοση των δελτίων αστυνοµικής ταυτότητας των πολιτών της περιοχής δικαιοδοσίας του Τµήµατος. 2. Τα Τµήµατα Ασφαλείας, ύστερα από διαταγή του γενικού αστυνοµικού διευθυντή της Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης, επιλαµβάνονται υποθέσεων εγκληµάτων ή συµβάντων αρµοδιότητας Αστυνοµικού Τµήµατος, τα οποία λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώµη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν εξειδικευµένη ή παρατεταµένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραποµπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη. 3. Τα Τµήµατα Ασφαλείας συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από το διευθυντή της ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, µε τη βοήθεια των υποδιευθυντών αυτής και ειδικότερα: α. Τα Τµήµατα Ασφαλείας και τα Αστυνοµικά Τµήµατα γενικής αρµοδιότητας κατανέµονται µε διαταγή του διευθυντή της ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης σε τοµείς, έκαστος των οποίων περιλαµβάνει τουλάχιστον πέντε Τµήµατα. Σε κάθε υποδιευθυντή της ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης ανατίθεται µε διαταγή του οικείου διευθυντή, ο συντονισµός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Τµηµάτων ενός ή περισσοτέρων τοµέων. β. Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων ασφαλείας, οι υποδιευθυντές της ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης αναλαµβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνοµικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσµατική διεξαγωγή αυτών. 9 Η περ. ιη της παρ. 1 του άρθρου 18 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 4 του Π..99/2009 (ΦΕΚ Α-125) 10 Το δεύτερο εδάφιο.περ.α παραγρ.1 του άρθρου 19 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 1 Π..27/2008 (ΦΕΚ Α -53).

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας Σύσταση Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.ΠΕ.), κατάργηση Περ/κών Συστηµάτων Υγείας & Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), µετατροπή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 Τελευταία ενηµέρωση:13/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 (ΦΕΚ 12 - Α' της 31-1-01) Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Το Προεδρικό ιάταγµα 14/2001 ενηµερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988) Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. Το Π..161/1988 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ηµ.Υπογραφής: 12.04.1991 Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710

Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710 Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Χωρίς αμφιβολία, η εξασφάλιση της τάξης, της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας Άρθρο 1 Αποστολή 1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014»

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3. -Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.2011 από τον ΟΡ.ΘΕ./Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων» Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208) Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Έχοντας υπόψη: α)τις διατάξεις του ν.1481/1984

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145/22-10-2014 «Καθορισµός του προγράµµατος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούµενο σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ελτίου Απογραφής ( Α)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ελτίου Απογραφής ( Α) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τμημα 2 Ο Τηλ. 2313320830, FAX : 2310256823 ΚΟΙΝ: Φ. 437/ 1 / 9683 Σ. 3472 Θεσ/νίκη, 02 Απρ 2015 Συν.: ύο (2) Φύλλα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους

Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τµηµα 2

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τµηµα 2 ΠΡΟΣ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τµηµα 2 ΚΟΙΝ: Φ. 437/ 1 / 37725 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ. 2313320830, FAX : 2310256823 Σ. 12667 Θεσ/νίκη, 05 Δεκ 2014 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίµων

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ Εισηγητής: Λιόλιος Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τµήµατος Μελετών Πολεοδοµίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 10-14 εκεµβρίου 2007 1. Νοµοθετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τμημα 2 Ο Τηλ. 2313320830, FAX : 2310256823 ΚΟΙΝ: Φ. 437/ 1 / 37725 Σ. 12667 Θεσ/νίκη, 05 Δεκ 2014 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α /4-4-05) Eθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α /4-4-05) Eθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α /4-4-05) Eθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθµ. 210/16.6.1992 (ΦΕΚ - 99 Α ): Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών ιαταγµάτων του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.) «Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου»

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.) «Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου» ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.) «Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου» Ν. Αλικαρνασσός, 5 Φεβρουαρίου 2013 Εισαγωγή Γενικά για την Κρήτη Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί στην

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2739/B/16-12-2015 ΑΔΑ: ΩΦΒΔΗ-Φ1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 213(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 213(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 213(Ι)/2012 213(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015 ΠΟΛ: 1165 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Δ./ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Το άρθρο 1 του ν. 321 3/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αρθρο 1 Υπόχρεοι σε δήλωση 1. ήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7 ΚΕΣΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2800 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 41 20000229 Τέθηκε σε ισχύ: 29.02.2000 Ημ.Υπογραφής: 29.02.2000 Τίτλος: Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα