11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη"

Transcript

1 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι ΘΕΜΑ : Τα δικαιώµατα των παιδιών-µαθητών, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγµένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιµέλεια τους Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 έχει εξετάσει σηµαντικό αριθµό αναφορών σχετικά µε γονείς µαθητών, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ιδιωτικών αλλά και δηµόσιων σχολείων, οι οποίοι δεν ασκούν την επιµέλεια των τέκνων τους (µετά από διάσταση ή διαζύγιο µεταξύ των γονέων) και αντιµετωπίζουν για τον λόγο αυτό προβλήµατα, όσον αφορά την πρόσβασή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπου φοιτούν τα τέκνα τους, το δικαίωµα πληροφόρησής τους, την εκπροσώπηση και συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα ή σε εκδηλώσεις του σχολείου και παρεµφερή ζητήµατα. Θα πρέπει να επισηµανθεί δε ότι ορισµένες από τις σχετικές αναφορές έχουν υποβληθεί από ιευθυντές σχολικών µονάδων, οι οποίοι γίνονται αποδέκτες πιέσεων από µέρους των γονέων στους οποίους έχει ανατεθεί η άσκηση της επιµέλειας, προκειµένου να µην επιτρέπουν την είσοδο στη σχολική µονάδα ή την επικοινωνία µε το τέκνο στον άλλο γονέα, οι οποίες συνοδεύονται επιπλέον από απειλές επέλευσης έννοµων συνεπειών σε βάρος των εκπαιδευτικών, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των τελευταίων. Επιπλέον, το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται να απασχολεί µεγάλη µερίδα εκπαιδευτικών στις συχνές επικοινωνίες του Συνηγόρου του Παιδιού µε φορείς εκπαίδευσης και επισκέψεις σε σχολικές µονάδες όλων των βαθµίδων.

2 Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι η συνδροµή που συνήθως αιτούνται οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί από τους σχολικούς συµβούλους και τις ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν επαρκεί για την επίλυση του προβλήµατος, δεδοµένης της έλλειψης συγκεκριµένων εγκυκλίων οδηγιών από µέρους του Υπουργείου Παιδείας. Η συνακόλουθη αδυναµία των εκπαιδευτικών να αντιµετωπίσουν την εµπλοκή τους στις οικογενειακού δικαίου έριδες των συγκρουόµενων γονέων έχει ως συνέπεια να τίθενται σε διακινδύνευση τα σχετικά δικαιώµατα των ενδιαφερόµενων παιδιών- µαθητών και ιδίως το δικαίωµα σε ανατροφή και από τους δύο γονείς, επικοινωνίας µε τον γονέα που δεν µένει µαζί τους, αλλά και το δικαίωµα στην εκπαίδευση µε τους κατοχυρωµένους σκοπούς της, όπως περιγράφονται στη ιεθνή Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού. Προκειµένου να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των παιδιών-µαθητών, των οποίων οι γονείς επεκτείνουν τις µεταξύ τους έριδες στο χώρο του σχολείου, θεωρούµε όχι απλά χρήσιµη, αλλά απαραίτητη την παρέµβαση του Υπουργείου σας για την εκπόνηση και διακίνηση σαφών εγκυκλίων οδηγιών. Σχετικά δε, σας ενηµερώνουµε για τις πάγιες θέσεις της Αρχής µας, όπως έχουν περιληφθεί σε κείµενα και λοιπές τοποθετήσεις προς τους ενδιαφεροµένους της εκπαιδευτικής κοινότητας, τις οποίες παρακαλούµε να λάβετε υπόψη σας. Ειδικότερα. Α) Η συνηθέστερη περίπτωση, που αντιµετωπίζουν οι ιευθυντές των σχολικών µονάδων, αφορά την προσκόµιση από τον γονέα που ασκεί την επιµέλεια του ανήλικου µαθητή δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του άλλου γονέα µε το τέκνο, µε την επίκληση της οποίας ο πρώτος αξιώνει την απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας εντός του σχολείου µεταξύ του δεύτερου και του παιδιού (αφού οι σχετικές αποφάσεις παγίως προβλέπουν επικοινωνία κατά τα Σαββατοκύριακα, τις σχολικές εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, τις θερινές διακοπές και ενδεχοµένως ορισµένα απογεύµατα εντός της εβδοµάδας, για το λόγο που θα αναλυθεί πιο κάτω), καθιστώντας υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς για την εκτέλεση/ ή εφαρµογή/ της δικαστικής απόφασης. Αναφορικά µε το θέµα αυτό θα πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα : Ι) Όσον αφορά τα όρια ισχύος της δικαστικής απόφασης επικοινωνίας: Η δικαστική απόφαση, που ορίζει την επικοινωνία ανάµεσα στο παιδί και τον γονέα που δεν µένει µαζί του, κατοχυρώνει το δικαίωµα του τελευταίου, στο οποίο

3 αντιστοιχεί η σχετική υποχρέωση του γονέα που µένει µαζί µε το παιδί. (Κουµάντος Οικογενειακό ίκαιο, ΙΙ, σελ.213, µε παραποµπές στις ΕφΑθ 920/1986, ΝοΒ 35/1987, σ , ΕφΑθ 10897/1980, Αρµεν 36/1983 σ.637). Επιπλέον, πρόκειται για απόφαση πολιτικού δικαστηρίου, το δεδικασµένο της οποίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ.325 ΚΠολ, ισχύει υπέρ και κατά µόνο των διαδίκων, των ειδικών τους διαδόχων και τέλος, εκείνων που νέµονται ή κατέχουν το επίδικο πράγµα στο όνοµα κάποιου διαδίκου ή διαδόχου όταν πρόκειται για εµπράγµατες ή ενοχικές σχέσεις. Τούτο σηµαίνει πρώτον ότι το σχολείο δεν συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που δεσµεύονται από το δεδικασµένο της σχετικής απόφασης και δεύτερον ότι µόνος υπόχρεος να τηρήσει επακριβώς την απόφαση είναι ο γονέα που µένει µε το παιδί, ο οποίος οφείλει να έχει το παιδί στη διάθεση του άλλου γονέα όταν και όπου η πιο πάνω απόφαση ορίζει (βλ.σχ. µε την ανάλυση της εν λόγω υποχρέωσης σε Κουµάντο, ό.π.π.). Εποµένως, ο γονέας που δεν µένει µε το παιδί (και συνηθέστατα βάσει της επικρατούσας δικαστηριακής πρακτικής δεν ασκεί την επιµέλειά του) είναι ο µόνος που νοµιµοποιείται να επιδιώξει την εφαρµογή της δικαστικής απόφασης και να υλοποιήσει το δικαίωµά του σε επικοινωνία, ενώ κανένα άλλο πρόσωπο δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη µη εκτέλεση της απόφασης εκτός από τον γονέα που µένει µε το παιδί (και οµοίως συνηθέστατα ασκεί την επιµέλειά του), ο οποίος φέρει τις σχετικές αστικές και ποινικές ευθύνες, σε περίπτωση που το παιδί δεν είναι στη διάθεση του άλλου γονέα, όταν και όπου η απόφαση ορίζει. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, επειδή δηλαδή υπόχρεος για την εφαρµογή της απόφασης περί επικοινωνίας είναι ο γονέας που µένει µε το παιδί, η επικοινωνία ορίζεται σε χρονικά διαστήµατα που το παιδί βρίσκεται µαζί του, και ο οποίος υποχρεούται να το παραδώσει στον άλλο γονέα, και δεν ορίζεται βεβαίως σε χρονικά διαστήµατα, κατά τα οποία το παιδί βρίσκεται στο σχολείο. [Είναι βεβαίως επίσης προφανές ότι εάν η επικοινωνία ρυθµιζόταν για τα διαστήµατα κατά τα οποία το παιδί-µαθητής θα έπρεπε να βρίσκεται στο σχολείο, αυτό θα επέφερε βλάβη του δικαιώµατός του στην εκπαίδευση κι εποµένως δεν θα εξυπηρετούσε το συµφέρον του, στο οποίο όµως αποβλέπουν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις.] Τα πιο πάνω δεν παραγνωρίζουν την πρόβλεψη του άρθρου 95 παρ.5 εδ.α του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις», όπως τροποποιήθηκε µε την αναθεώρηση του 2001, επεκτείνοντας πλέον την υποχρέωση συµµόρφωσης της ιοίκησης σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις [και όχι µόνο στις ακυρωτικές αποφάσεις

4 του ΣτΕ] ( αγτόγλου Π.., Συνταγµατικό ίκαιο: Ατοµικά ικαιώµατα, Β τόµος, εκδ.σάκκουλα, β αναθεωρ.έκδοση, 2005, αριθ.1514, σελ.1398). ιότι η υποχρέωση της ιοίκησης, δηλαδή του σχολείου εν προκειµένω συνίσταται στον έλεγχο του εάν επιτρέπεται ή απαγορεύεται η επικοινωνία µεταξύ γονέα και τέκνου, ώστε να επιτρέψει ή να εµποδίσει την επωφελή ή βλαπτική επικοινωνία αντίστοιχα, εάν τεθεί σχετικό ζήτηµα. εδοµένου ότι για την πέραν της ρητά ρυθµιζόµενης µε δικαστική απόφαση επικοινωνίας ισχύουν τα ακόλουθα. ΙΙ) Όσον αφορά την επικοινωνία, πέραν της ρητά ρυθµιζόµενης από τη δικαστική απόφαση: Η άποψη ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επικοινωνία δεν ορίζεται ειδικά από την ισχύουσα απόφαση, είναι εσφαλµένη, διότι ταυτίζει την έλλειψη µη ειδικότερης πρόβλεψης για επικοινωνία στο χώρο του σχολείου µε την απαγόρευση αυτής. Όµως, όπως είναι γνωστό, η προσωπική επικοινωνία µεταξύ γονέα και τέκνου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και την τηλεφωνική επικοινωνία και την αλληλογραφία, µορφές οι οποίες µπορούν να γίνονται παράλληλα µε την κυρίως επικοινωνία (Γεωργιάδη Σταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ, Κατ άρθρο ερµηνεία, VIII, 1993, υπό άρθρο 1520 ΑΚ, IV,2, σελ.221). Ενδεχόµενη αποδοχή της λογικής της άποψης περί απαγόρευσης όποιας επικοινωνίας δεν ορίζεται ρητά στην απόφαση θα σήµαινε ότι, εάν η εκάστοτε δικαστική απόφαση περί επικοινωνίας δεν περιλαµβάνει ειδική πρόβλεψη για την ανταλλαγή φερ ειπείν τηλεφωνηµάτων µεταξύ του γονέα και του τέκνου του, αυτά είναι απαγορευµένα. Τούτο όµως είναι εσφαλµένο, διότι µόνο εάν διαπιστώνεται, λόγω ειδικών περιστάσεων, η δυσµενής επίδρασης αυτής της επικοινωνίας, µπορεί να προκαλείται η ρυθµιστική επέµβαση του δικαστηρίου (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, ό.π.π. σ ). Εποµένως, εάν δεν απαγορευθεί ρητά από το δικαστήριο, δεν µπορεί να αποκλειστεί επικοινωνία που δεν είχε προβλεφθεί ειδικά από αυτό. Το αυτό ισχύει και για τις προσωπικές συναντήσεις του γονέα µε το παιδί καθ εαυτές. ιότι άλλως, εάν δηλαδή απαγορευόταν οποιαδήποτε προσωπική συνάντηση σε χρόνο και τόπο µη προβλεπόµενο από τη δικαστική απόφαση, οι συνέπειες θα ήταν εξαιρετικά ανεπιεικείς, και µάλιστα εις βάρος του ανήλικου, όπως για παράδειγµα σε περίπτωση εισαγωγής του τέκνου σε νοσηλευτικό ίδρυµα και - πολύ περισσότερο- παρατεταµένης νοσηλείας του ή σε περίπτωση που ο γονέας ήταν υποχρεωµένος να αγνοήσει την παρουσία του τέκνου του και να µην χαιρετίσει αυτό, όταν συναντηθεί µαζί του στο χώρο που το τελευταίο φοιτά, όπως σε

5 περίπτωση επίσκεψης του γονέα που δεν µένει µε το παιδί, προκειµένου να ενηµερωθεί για την πρόοδο κλπ του τέκνου. Ο Συνήγορος του Πολίτη, επιφορτισµένος από το νόµο να προασπίζεται το συµφέρον του παιδιού, δεν µπορεί να υιοθετήσει άποψη η οποία οδηγεί στη δηµιουργία ανεπιεικών για τους ανήλικους καταστάσεων. Άλλωστε, γνώµονα για την κρίση και δράση του Συνηγόρου αποτελούν τα δικαιώµατα του παιδιού, όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί από τη ιεθνή Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού (Ν.2101/1992 µε αυξηµένη τυπική σύµφωνα µε το άρ.28 παρ.1 του Συντάγµατος). ΙΙΙ) Όσον αφορά το δικαίωµα του παιδιού σε επικοινωνία µε τον γονέα που δεν µένει µαζί του. Το δικαίωµα του παιδιού σε επικοινωνία και µε τους δύο γονείς, εποµένως και µε τον γονέα που δεν µένει µαζί του εδράζεται στα άρθρα 7, 8, 9 παρ.3 και 18, που ορίζουν αντίστοιχα : «Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αµέσως µετά τη γέννησή του και έχει από εκείνη τη στιγµή [της γέννησης] το δικαίωµα να γνωρίζει τους γονείς του και να ανατραφεί από αυτούς», «Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να σέβονται το δικαίωµα του παιδιού για διατήρηση της ταυτότητάς του, συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειακών σχέσεών του» «Τα συµβαλλόµενα κράτη σέβονται το δικαίωµα του παιδιού που ζει χωριστά από τους δύο γονείς του ή από τον έναν από αυτούς να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άµεση επαφή µε τους δύο γονείς του, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο µε το συµφέρον του παιδιού» και «Τα Συµβαλλόµενα Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής, σύµφωνα µε την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του». Η διασφάλιση του δικαιώµατος του παιδιού στην κατά το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή και των δύο γονέων του στην ανατροφή του, στη σειρά των άρθρων που µνηµονεύθηκαν, αποδίδει ανάγλυφα την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού, προκειµένου να διασφαλιστεί η ισορροπηµένη ανάπτυξή του. ΙV) Όσον αφορά το συµφέρον του ανήλικου τέκνου. Επιπρόσθετα, η ίδια Σύµβαση δεσµεύει τα Κράτη-µέλη, ώστε σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαµβάνονται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις

6 διοικητικές αρχές ή από τα νοµοθετικά όργανα, πρέπει να λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το συµφέρον του παιδιού (άρθρο 3 παρ.1). Το άρθρο αυτό αποτελεί µία ερµηνευτική αρχή, η οποία εξετάζεται πάντοτε σε συνάρτηση µε το εκάστοτε δικαίωµα της Σ Π (Van Bueren, G., The International Law on the Rights of the Child, The Hague, Martinus Nijhoff, 1998, σελ. 46). Εν προκειµένω, το δικαίωµα σε συνάρτηση µε το οποίο η αρχή αυτή πρέπει να εξεταστεί είναι το δικαίωµα του παιδιού σε επικοινωνία µαζί µε τον γονέα που δεν µένει µαζί του. Εν όψει των πιο πάνω, είναι προφανές ότι η επικοινωνία και επαφή του παιδιού µε τον εν λόγω γονέα στον χώρο του σχολείου δεν µπορεί να αποκλειστεί από τους υπεύθυνους της σχολικής µονάδας, πολύ δε περισσότερο δεν µπορεί να απαγορευτεί η είσοδος του γονέα αυτού στον χώρο του σχολείου, αφού µια τέτοια θέση θα στηριζόταν σε µια εντελώς εσφαλµένη ερµηνεία όσον αφορά την ουσία του περιεχοµένου της δικαστικής απόφασης, που είναι η διασφάλιση του δικαιώµατος επικοινωνίας µεταξύ γονέα και τέκνου, και όχι ο αποκλεισµός του. Βεβαίως, διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία η δικαστική απόφαση περί επικοινωνίας είτε αποκλείει το δικαίωµα επικοινωνίας είτε περιορίζει αυτό θέτοντας όρους και προϋποθέσεις για λόγους ρητά αναφερόµενους και αναγόµενους στο συµφέρον του τέκνου. Σε µια τέτοια περίπτωση, το σχολείο δεσµευόµενο από τη διάταξη του άρ.95 παρ.5 εδ.α του Συντάγµατος (βλ. πιο πάνω σελίδες 3-4) θα πρέπει να εξετάσει εάν υφίστανται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που το δικαστήριο έχει θέσει. Έτσι -ενδεικτικά αναφέρουµε- το σχολείο µπορεί να διαφοροποιεί τις ενέργειές του ανάλογα µε το αν η δικαστική απόφαση θέτει ως προϋπόθεση την παρουσία συγκεκριµένου τρίτου προσώπου ή επαγγελµατία (του γονέα µε τον οποίο το παιδί διαµένει, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου κλπ), οπότε η απουσία τους θα αποτελεί λόγο για να µην επιτρέπει την επικοινωνία, ή εάν προϋποθέτει την παρουσία τρίτου ενήλικα γενικά, οπότε µπορεί να πραγµατοποιηθεί συνάντηση γονέα-τέκνου µε παρόντα εκπαιδευτικό. Εξάλλου, εάν οι προϋποθέσεις τίθενται από την απόφαση για προσδιορισµένο χρονικό διάστηµα, το σχολείο θα πρέπει να εξετάσει εάν το διάστηµα αυτό έχει παρέλθει, οπότε η επικοινωνία θα επιτραπεί ακώλυτα. Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι το συµφέρον του παιδιού επιβάλλει η επικοινωνία γονέα και τέκνου στο χώρο του σχολείου να έχει χαρακτήρα ευκαιριακό, αφού δεν θα πρέπει η σχολική µονάδα και η φοίτηση των µαθητών να µετατραπούν σε χώρο και χρόνο συστηµατικής άσκησης του δικαιώµατος της επικοινωνίας, µε

7 καταστρατήγηση της εκάστοτε υφιστάµενης δικαστικής απόφασης και σε βάρος του δικαιώµατος του παιδιού στην εκπαίδευση. V) Όσον αφορά το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση. Το συµφέρον του παιδιού θα πρέπει να εξετασθεί επίσης σε συνάρτηση µε το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση (άρ.28 της Σ Π). Για τον λόγο αυτό, η συµµετοχή του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν θα πρέπει να παρακωλύεται χάριν της επικοινωνίας, για την οποία άλλωστε έχει οριστεί άλλος χρόνος και τόπος, βάσει της δικαστικής απόφασης, εποµένως ενδεχόµενη επίσκεψη του γονέα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος δεν θα πρέπει κατ αρχήν να οδηγεί σε διακοπή του, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Επιπλέον, όµως, η Σ Π ορίζει ότι «η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί : γ) στην ανάπτυξη του σεβασµού για τους γονείς του παιδιού,» (άρ.29 παρ.1). Είναι προφανές ότι η απαγόρευση εισόδου του γονέα, που δεν µένει µε το παιδί-µαθητή, στο σχολείο ή η απαγόρευση παρακολούθησης από αυτόν σχολικής εκδήλωσης, που απευθύνεται στους γονείς, όπως είναι οι σχολικές εορτές, δεν συνάδει µε τον κατοχυρωµένο στόχο της ανάπτυξης του σεβασµού προς τους γονείς του παιδιού. Εποµένως, παραβιάζει το δικαίωµα του παιδιού-µαθητή στους κατοχυρωµένους σκοπούς της εκπαίδευσης και αντιβαίνει ευθέως στην αντίστοιχη υποχρέωση των εκπαιδευτικών. Θα µπορούσε δε να αιτιολογηθεί µόνο για σπουδαίο λόγο, δηλαδή εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παρουσία του γονέα θα προκαλέσει βλάβη στο παιδί (π.χ. προηγούµενη απρεπής ή βίαιη συµπεριφορά του στον χώρο του σχολείου). VI) Όσον αφορά την άποψη του παιδιού. Τέλος, βασικό κριτήριο που οφείλει να λάβει υπόψη ο εκπαιδευτικός, προκειµένου να χειριστεί το θέµα της επικοινωνίας γονέα και τέκνου στο σχολείο, είναι η άποψη του παιδιού, το οποίο ακόµη και σε µικρή ηλικία µπορεί να εκφράσει την επιθυµία του για την πραγµατοποίηση της επικοινωνίας. [Συναφές, βέβαια, ζήτηµα είναι το ενδεχόµενο επηρεασµού του µικρού παιδιού από τον γονέα µε τον οποίο διαµένει, το οποίο ως υπαρκτό πρόβληµα απασχολεί ειδικούς της παιδικής προστασίας, ψυχολόγους και νοµικούς]. Η υποχρέωση του εκπαιδευτικού να λάβει υπόψη την άποψη του παιδιού, ανάλογα µε την ηλικία του και τον βαθµό ωριµότητάς του, συνάγεται από την πρόβλεψη του άρθρου 12 της Σ Π, που επιβάλλει τον σεβασµό στις απόψεις του παιδιού, κατοχυρώνοντας το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης της γνώµης του για οποιοδήποτε θέµα το αφορά.

8 Β) Σύνηθες ζήτηµα που ανακύπτει στις περιπτώσεις διάστασης ή διαζυγίου των γονέων µαθητών αποτελεί η ενηµέρωση, από τους εκπαιδευτικούς, του γονέα στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η επιµέλεια του τέκνου. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την σχεδόν απαρέγκλιτη δικαστηριακή πρακτική, επιµερίζεται η άσκηση της γονικής µέριµνας µεταξύ των γονέων και η µεν άσκηση της επιµέλειας ανατίθεται στον έναν από αυτούς, οι δε εκπροσώπηση και διαχείριση της περιουσίας του τέκνου εξακολουθούν να ασκούνται από κοινού. Προκειµένου να αντιµετωπισθεί ορθά το ζήτηµα της ενηµέρωσης από το σχολείο του γονέα που δεν ασκεί µεν την επιµέλεια του προσώπου του τέκνου, ωστόσο ασκεί την εκπροσώπησή του, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι έννοιες αυτές και να συνεξετασθούν οι σχετικές ρυθµίσεις της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε το άρ.1510 Αστικού Κώδικα : Γονική µέριµνα. Η µέριµνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωµα των γονέων (γονική µέριµνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική µέριµνα περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. (παρ.1). Κατ άρθρο 1518 ΑΚ : Επιµέλεια του προσώπου. Η επιµέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαµβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη µόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισµό του τόπου της διαµονής του. (παρ.1) και Κατά τη µόρφωση και την επαγγελµατική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαµβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι αυτό το σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται µε το σχολείο και, αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδροµή αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών ή δηµόσιων οργανισµών. (παρ.3). Στην έννοια της εκπαίδευσης, πέρα από τη ρητά αναφερόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση, περιλαµβάνεται επίσης µεταξύ άλλων και η σχολική. (Γεωργιάδης Α., Σταθόπουλος Μ., Αστικός Κώδιξ, κατ άρθρο ερµηνεία, VIII, εκδ.σάκκουλα, 1993, υπό άρ.1518, ΙΙ, 4β, σελ.184). Για το λόγο αυτό, στην εκπαιδευτική νοµοθεσία απαντώνται ειδικότερες προβλέψεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις αυτού που ασκεί την επιµέλεια ανήλικου µαθητή, µε θεµελιωδέστερη όλων την προβλεπόµενη από το άρθρο 2 παρ.3 εδ.β ν.1566/1985, που ορίζει : Όποιος έχει την επιµέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση, τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερα, για τα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, το Π.. 201/1998 άρ8 παρ.2, προβαίνει στην ακόλουθη διαφοροποίηση σχετικά µε τον ασκούντα την επιµέλεια : «Την αίτηση µετεγγραφής υποβάλλει στο διευθυντή του σχολείου ένας

9 από τους γονείς του µαθητή. Στην περίπτωση που υπάρχει δήλωση στο σχολείο ότι οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή ότι ο µαθητής προστατεύεται από άλλο πρόσωπο, δεκτή γίνεται η αίτηση αυτού που έχει την επιµέλεια του παιδιού, η οποία αποδεικνύεται µε την υποβολή αντιγράφου της απόφασης του δικαστηρίου, ανεξαρτήτως βαθµού, ή ένορκης βεβαίωσης». Ωστόσο, προκειµένου για την ενηµέρωση των γονέων των µαθητών, για τα πρωτοβάθµια σχολεία ο νόµος (Π 201/98 άρ.11 παρ.1) δεν προβαίνει σε καµία διαφοροποίηση, ορίζοντας ότι : «β. Οι γονείς των µαθητών ενηµερώνονται κατά το µήνα Σεπτέµβριο από τον δάσκαλο της τάξης ή και τον διευθυντή για το ωρολόγιο πρόγραµµα, και για θέµα που αφορά τη λειτουργία του σχολείου, τη διδακτική πράξη, τη συµµετοχή των παιδιών στη µαθησιακή διαδικασία, την οργάνωση της τάξης, τις απαιτήσεις του σχολείου, τις προσδοκίες των γονέων και άλλα συναφή θέµατα. γ. Η ενηµέρωση των γονέων µετά τη λήξη του τριµήνου γίνεται σύµφωνα µε τα Π που αφορούν την αξιολόγηση Εντός 10 ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου πραγµατοποιείται, µε ευθύνη του διευθυντή, συνάντηση µε τους γονείς, στους οποίους χορηγείται έλεγχος προόδου, Οι συναντήσεις µε τους γονείς κατά τάξη ή σχολείο γίνονται σε χρόνο που επιτρέπει τη µεγαλύτερη συµµετοχή των γονέων σ αυτές και εκτός ωρών διδασκαλίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Ν.1566/85. ε. Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει ηµέρα και ώρα συνεργασίας µε τους γονείς µία φορά το µήνα. Οι γονείς µπορούν να επικοινωνούν µε τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήµατα. Οι γονείς καλούνται να ενηµερωθούν : (1) για τη σχολική εργασία και την πρόοδο των παιδιών τους (2) για γενικότερα θέµατα αγωγής και επιµόρφωσης γονέων. στ. Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεµόνων, τουλάχιστον µία φορά το τρίµηνο οργανώνει το σχολικό συµβούλιο Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγµατοποιούνται προκειµένου οι γονείς : (1) να ενηµερωθούν σε θέµατα λειτουργίας του σχολείου και (2) να παρακολουθήσουν προγράµµατα επιµόρφωσης. ζ. Για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων των µαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες και προβλήµατα συµπεριφοράς, ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται µε το διευθυντή του σχολείου, το σχολικό σύµβουλο, και ασφαλώς τους ενδιαφερόµενους γονείς, οι οποίοι µπορούν ακόµη να καλούνται και µέσα στην τάξη την ώρα του µαθήµατος όταν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο. Όσον δε αφορά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το άρ.25 Π 104/1979 Περί σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, για την Ενηµέρωση γονέων- ικαιολόγηση

10 απουσιών, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ.3 Π 485/1983, πλέον ορίζει «Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεµόνας του µαθητή, νοείται ο πατέρας ή η µητέρα ή οποιοδήποτε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο» (παρ.7). Ίδια ρύθµιση ισχύει και για τα επαγγελµατικά λύκεια (ΥΑ 80033/Γ2/ , άρ.8) : Κηδεµόνας του µαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή µητέρα και απουσία αυτών ή κωλυοµένων από τον νόµο, ο έχων την επιµέλεια αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νοµίµως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτηµένο ενήλικο µέλος της οικογένειάς του. Τα πιο πάνω είναι σύµφωνα µε το δικαίωµα του παιδιού σε ανατροφή από τους δύο γονείς, το οποίο κατοχυρώνεται από τη ιεθνή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Παιδιού (άρθρο 18, που µνηµονεύτηκε πιο πάνω), καθώς και µε τους ρητά κατοχυρωµένους σκοπούς της εκπαίδευσης και ειδικά την ανάπτυξη του σεβασµού για τους γονείς του παιδιού (άρ.29, που επίσης µνηµονεύθηκε πιο πάνω), ο οποίος ασφαλώς δεν µπορεί να καλλιεργηθεί εάν το σχολείο αρνείται αδικαιολόγητα να προβεί σε ενηµέρωση του γονέα που δεν µένει µε το παιδί. Και επίσης είναι σύµφωνα µε τις προβλέψεις της εσωτερικής νοµοθεσίας περί γονικής µέριµνας, στην οποία όπως προαναφέρθηκε περιλαµβάνεται η εκπροσώπηση του τέκνου, η οποία διακρίνεται σε εξώδικη και δικαστική (Γεωργιάδη Α., Σταθόπουλου, Μ. Αστικός Κώδιξ, κατ άρθρο ερµηνεία, VIII, υπό άρ.1510, VII, 2, 77 και 88, εκδ.σάκκουλα, 1993, σσ.125 και 127). Στο πλαίσιο της εξώδικης εκπροσώπησης, ο ασκών το υπόλοιπο (πλην της επιµέλειας) της γονικής µέριµνας έχει ατοµικό δικαίωµα να λάβει σχετική πληροφόρηση για την εκπαίδευση του τέκνου του από τους αρµόδιους φορείς, ενώπιον των οποίων εκπροσωπεί το τέκνο. Αντίθετα, στην εξαιρετικά σπάνια στην πράξη περίπτωση, που µε δικαστική απόφαση αφαιρεθεί από γονέα η άσκηση της γονικής µέριµνας στο σύνολό της ή ανατεθεί στον άλλο η αποκλειστική άσκηση της επιµέλειας και της εκπροσώπησης, το σχολείο δεν υποχρεούται σε πληροφόρησή του, διότι τότε η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον άλλο γονέα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρ.1513 τελ. παρ. ΑΚ, που ορίζει : «Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής µέριµνας, έχει το δικαίωµα να ζητάει από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.» Γ) Συναφές είναι και το ζήτηµα του δικαιώµατος του γονέα στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιµέλειας του τέκνου σε συµµετοχή στα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας.

11 Ο βασικός για την εκπαίδευση νόµος 1566/1985 δεν θέτει καµία διάκριση µεταξύ των γονέων που ασκούν την επιµέλεια των τέκνων και των υπολοίπων στις προβλέψεις του σχετικά µε τη συµµετοχή των γονέων στα συλλογικά όργανα, που απαριθµεί, αναγνωρίζοντας -έστω και σε µη ικανοποιητικό βαθµό (Σκουρής Β., Κουτούπα-Ρεγκάκου Ε., ίκαιο της Παιδείας, εκδ.σάκκουλα, γ έκδ. 2007, σελ.108)- τα λειτουργικά δικαιώµατα των γονέων, που απορρέουν από συνταγµατικούς κανόνες και διεθνείς συµβάσεις. Συγκεκριµένα, στο κεφ.ιε µε τίτλο Οργανώσεις Γονέων το άρ.53 ορίζει : «Οι γονείς των µαθητών κάθε δηµόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων» (παρ.2), ενώ ακόµη ενδεικτικότερη των προθέσεων του νόµου είναι η διατύπωση του άρ.51 : «Έργο του σχολικού συµβουλίου είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του σχολείου µε κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των µαθητών». Η έλλειψη κάθε διάκρισης µεταξύ γονέων που ασκούν την επιµέλεια και γονέων που δεν την ασκούν είναι σύµφωνη, όπως προαναφέρθηκε, µε το δικαίωµα του παιδιού σε ανατροφή από τους δύο γονείς, το οποίο κατοχυρώνεται από τη ιεθνή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Παιδιού (άρθρο 18) και µε τους ρητά κατοχυρωµένους σκοπούς της εκπαίδευσης και ειδικά την ανάπτυξη του σεβασµού για τους γονείς του παιδιού (άρ.29), αλλά και τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου περί γονικής µέριµνας και επιµέλειας, δεδοµένου ότι η ανάθεση της τελευταίας σε γονέα του εκχωρεί κατά πάγια νοµολογία απλώς την «αρµοδιότητα να αποφασίζει µόν[ος] για τα τρέχοντα και καθηµερινά µόνο θέµατα τα σχετιζόµενα µε την ανατροφή του τέκνου» (ΑΠ 1321/1992, Αρµ 1994, σελ.340, /νη 1994, σελ.376). Εποµένως, ο αποκλεισµός γονέα που δεν ασκεί την επιµέλεια από τα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας δεν ερείδεται στο νόµο. Αντίθετα, ο νοµοθέτης, εθνικός και υπερεθνικός, αποβλέπει στη µεγιστοποίηση της συµµετοχής του συνόλου της οικογένειας, δηλαδή και των δύο γονέων, στην εκπαίδευση -µε την ευρεία έννοια του όρου- του ανήλικου τέκνου. ) Τέλος, ένα ζήτηµα που ανακύπτει, ιδιαίτερα σε σχέση µε µαθητές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης λόγω της φύσης του, είναι αυτό της παραλαβής του παιδιού από το χώρο του σχολείο κατά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Ι) Όταν η επιµέλεια ασκείται από τον ένα γονέα. Επειδή η µετακίνηση του παιδιού από και προς το σχολείο αποτελεί ένα απλό και καθηµερινό θέµα της ανατροφής του, νοµιµοποιείται να αποφασίζει σχετικά µόνος ο γονέας στον οποίο ανατέθηκε η άσκηση της επιµέλειας του τέκνου (βλ. ΑΠ

12 1321/1992 ό.π.π.). Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί δεν προσβάλλουν κάποιο δικαίωµα - παιδιού ή γονέα- όταν αποδίδουν το παιδί µόνο σε όποιον ορίσει ο ασκών την επιµέλεια. Αντίθετα, ενεργούν υπέρ της προστασίας του παιδιού, σύµφωνα µε το άρ.35 Σ Π, για να εµποδίσουν την απαγωγή των παιδιών, για οποιονδήποτε σκοπό και µε οποιαδήποτε µορφή. ιότι η απαγωγή παιδιών συνιστά το ποινικό αδίκηµα της αρπαγής ανηλίκων (άρ.324 Ποινικού Κώδικα), ενεργητικό υποκείµενο της τέλεσης του οποίου µπορεί να είναι και ο γονέας του ανήλικου, εφόσον δεν ασκεί την επιµέλειά του (ΑΠ 1219/1996 Ποιν.Χρ.ΜΖ σελ.800, Μαργαρίτης Μ, Ποινικός Κώδικας, Ερµηνεία-Εφαρµογή, 2003, σελ 870 επ.). ΙΙ) Όταν η επιµέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς. Εάν και οι δύο γονείς ασκούν από κοινού την επιµέλεια, αλλά διαφωνούν στο θέµα της παραλαβής του παιδιού είτε κατά τη διάρκεια της συµβίωσής τους είτε στο στάδιο της διάστασης, όταν ακόµη δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για την ανάθεση της επιµέλειας ή η απόφαση έχει αναθέσει την άσκησή της και στους δύο από κοινού, η παραλαβή του παιδιού από το σχολείο θα πρέπει να συνεχίσει να πραγµατοποιείται από το πρόσωπο που είχε οριστεί πριν προκύψει η διαφωνία τους. Σύµφωνα µε το νόµο Αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής µέριµνας, και το συµφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο (άρ.1512 ΑΚ). Εποµένως, προκειµένου να λυθεί η διαφωνία τους µπορούν να επιδιώξουν την έκδοση δικαστικής απόφασης, µε την οποία εξυπακούεται ότι θα πρέπει να συµµορφωθεί το σχολείο (άρ.95 παρ.5 εδ.α Σ). Συνοψίζοντας : Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι το Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, και ειδικότερα η Ειδική Γραµµατεία της οποίας προίστασθε, θα πρέπει να προβεί στη διατύπωση σαφών εγκυκλίων οδηγιών προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας, ιδιωτικών και δηµοσίων σχολείων, διευκρινίζοντας τα παρακάτω : «Α. Στις περιπτώσεις που λόγω διάστασης ή διαζυγίου των γονέων µαθητή, η άσκηση της επιµέλειας του προσώπου του έχει ανατεθεί στον ένα γονέα (που διαµένει µαζί του), η περιστασιακή επικοινωνία του παιδιού µε τον γονέα που δεν µένει µαζί του, αλλά διατηρεί την γονική µέριµνα αυτού, δεν µπορεί να απαγορευθεί εντός του σχολικού χώρου, κατά µείζονα δε λόγο δεν

13 µπορεί να απαγορευθεί η είσοδος του γονέα αυτού στο σχολείο. Η επικοινωνία αυτή ωστόσο δεν µπορεί να γίνεται συστηµατικά, και δεν θα πρέπει να παρεµποδίζει την συµµετοχή του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δικαστική απόφαση περί επικοινωνίας ορίζει µόνο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο γονέας που µένει µε το παιδί οφείλει να έχει αυτό στη διάθεση του άλλου γονέα. Για το λόγο αυτό, επικοινωνία πέραν της ρυθµιζόµενης στη δικαστική απόφαση δεν µπορεί να αποκλείεται παρά µόνο αν ρητά την απαγορεύει η απόφαση. Ωστόσο, για σπουδαίο λόγο (όπως εάν ο γονέας προκαλεί προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία της σχολικής µονάδας, µε άσκηση βίας ή πρόκληση ταραχών) είναι δυνατόν να µην επιτραπεί σε γονέα η είσοδος στο χώρο του σχολείου ή η επικοινωνία µε το τέκνο. Προφορική ή γραπτή εντολή του ενός γονέα προς το σχολείο να απαγορεύσει την είσοδο του άλλου ή την επικοινωνία µε το τέκνο δεν συνιστά σε καµία περίπτωση σπουδαίο λόγο, που νοµιµοποιεί τη διεύθυνση να ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η συµµετοχή του γονέα που δεν διαµένει µε το παιδί σε εκδηλώσεις, όπως οι σχολικές εορτές, επίσης δεν µπορεί να απαγορευθεί, παρά µόνο για σπουδαίο λόγο (εάν ο γονέας µε τις ενέργειές του προκαλεί αναστάτωση της εκδήλωσης ή η παρουσία του δηµιουργεί πρόβληµα στο τέκνο). Η αντίθετη επιθυµία του άλλου γονέα δεν συνιστά σπουδαίο λόγο. Ειδικά για την περίπτωση που η δικαστική απόφαση θέτει όρους για την υλοποίηση της επικοινωνίας (π.χ. παρουσία του άλλου γονέα ή κοινωνικού λειτουργού), η υποχρέωση συµµόρφωσης προς αυτήν επιβάλλει, προκειµένου να επιτραπεί επικοινωνία στο χώρο του σχολείου, να εξεταστεί από τους εκπαιδευτικούς εάν πληρούνται οι παραπάνω όροι. Β. Η ενηµέρωση του γονέα που δεν ασκεί την επιµέλεια του τέκνου επιβάλλεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχολείου. Κατ εξαίρεση, εάν από τον γονέα έχει αφαιρεθεί συνολικά η άσκηση της γονικής µέριµνας, υποχρέωση ενηµέρωσής του για το πρόσωπο του τέκνου (εποµένως και για τη φοίτησή του) έχει ο άλλος γονέας. Τούτο δεν αποκλείει τη δυνατότητα του σχολείου να προβεί και το ίδιο σε ενηµέρωσή του. Γ. Η συµµετοχή του γονέα που δεν ασκεί την επιµέλεια του τέκνου- µαθητή (αλλά την γονική του µέριµνα) στα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας δεν µπορεί να αποκλειστεί λόγω της µη δικαστικής ανάθεσης της άσκησης της επιµέλειας σε αυτόν.

14 . Η παραλαβή του τέκνου γίνεται από το πρόσωπο που ορίζει ο γονέας που ασκεί την επιµέλειά του. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων που ασκούν από κοινού την επιµέλεια, η παραλαβή θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την αρχική δήλωση, έως ότου προσκοµισθεί στο σχολείο δικαστική απόφαση, η οποία να επιλύει τη διαφωνία των γονέων. Καταληκτικά : Κατά την άσκηση του έργου του, ο εκπαιδευτικός που καλείται να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που ανακύπτουν όταν ένα ζεύγος γονέων µαθητή αδυνατεί να υλοποιήσει την υποχρέωσή του για µεταξύ τους συνεργασία κατά την άσκηση του γονικού τους ρόλου, δεν θα πρέπει να ευνοεί τυχόν ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του γονέα που ασκεί την επιµέλεια απέναντι στο παιδί-µαθητή, αλλά να ενθαρρύνει τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή και των δύο γονέων στην εκπαίδευση του τέκνου τους. Μέριµνα του εκπαιδευτικού πρέπει να αποτελεί η προστασία των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού-µαθητή σε ανατροφή και από τους δύο γονείς και στην εκπαίδευση, λαµβάνοντας υπόψη την άποψη του παιδιού και έχοντας ως γνώµονα το συµφέρον του ανηλίκου.» Εκτιµώντας ότι οι παρασχεθείσες πληροφορίες µπορούν να συνδράµουν αποτελεσµατικά τους εκπαιδευτικούς στην επίλυση των σχετικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στο έργο τους, παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειές και είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω αναγκαία διευκρίνιση και συνεργασία. Με τιµή Γιώργος Μόσχος Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next»

Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next» 1 of 5 15/12/2008 2:07 µµ Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next» share: del.icio.us digg reddit furl facebook ιαφηµίσεις Google Σε τριάντα ηµέρες απέκτησε την καλύτερη κατάσταση υγείας

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Εισαγωγή. Σύνοδος της 22ας & 23ης Μαϊου 2002 στη Νίκαια

Ανώτατο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Εισαγωγή. Σύνοδος της 22ας & 23ης Μαϊου 2002 στη Νίκαια Αριθ.: 2002-D-54 Πρωτότυπο: FR Έκδοση: EL Οδηγίες για τις σχολικές εκδροµές και τα σχολικά ταξίδια που οργανώνονται από τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Ανώτατο Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μη αποκάλυψη στοιχείων της υιοθεσίας ανηλίκου σε πιστοποιητικά δηµοτολογίου και οικογενειακής κατάστασης

Μη αποκάλυψη στοιχείων της υιοθεσίας ανηλίκου σε πιστοποιητικά δηµοτολογίου και οικογενειακής κατάστασης Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Χειριστές: Μαρία Μπλιάτη, Ματίνα Πούλου 21/03/2007 Μη αποκάλυψη στοιχείων της υιοθεσίας ανηλίκου σε πιστοποιητικά δηµοτολογίου και οικογενειακής κατάστασης Ιστορικό της υπόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8093/22-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 11-05-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/11-05-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 58 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ,2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α )

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 2447/1996 και ισχύουν από 20.12.1996, εισάγεται ο θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ: ιαδικασίες πρότασης και φοίτησης µαθητή/µαθήτριας µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Τµήµα Ένταξης Η αναγνώριση και αρχική αξιολόγηση µαθητή/µαθήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: /24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φαξ:

Αριθµ. Πρωτ.: /24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φαξ: 9 Ιουλίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148757/24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.:2131306630 Φαξ:210 7289643 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία Προξενικό Γραφείο Τιράνων Rruga Frederik Shircka, No

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4024/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7648/05-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πιο συχνές εργασίες που μπορείτε ή πρέπει να κάνετε στο σχολείο μας και αφορούν μαθητές, γονείς και παλαιούς μαθητές. Α) Παραλαβή απολυτηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η εποπτεία δράσεων η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011 Αθήνα, 24-11-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/24-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013 Αθήνα, 20-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/20-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ 1 Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/22-5-2013 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ Θέµα: «Καθολικότητα ισχύος των όρων της ισχύουσας από 14-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοµ 501/1945 και γνωµ. Ν.Σ.Κ. 60/2003), ότι εάν κάποιος αναγνωρίζεται από την Ελληνική

Ολοµ 501/1945 και γνωµ. Ν.Σ.Κ. 60/2003), ότι εάν κάποιος αναγνωρίζεται από την Ελληνική Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008 αρ. πρωτ: 12482/07.2.1 Ειδικός επιστήµονας: Λάµπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Προς Υπουργείο Εσωτερικών ιεύθυνση Αστικής & ηµοτικής Κατάστασης Σταδίου 31 105 59 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.4. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/38 ΑΡ.:26

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών.

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 2/18.02.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας

Προς: τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις Κατηγορίες προσώπων ανάλογα µε την ικανότητα για δικαιοπραξία Από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.23.8.1995/ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-8-1995 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

Η.Π.23.8.1995/ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-8-1995 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 65 Η.Π.23.8.1995/ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-8-1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1062012/1137/Α0012π.ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

15 Μαρτίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 146378/9603/2012. Πληροφορίες: Αναστασία Τοπαλίδου. Γιάννης Κωστής (XXXXXXXX)

15 Μαρτίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 146378/9603/2012. Πληροφορίες: Αναστασία Τοπαλίδου. Γιάννης Κωστής (XXXXXXXX) 15 Μαρτίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 146378/9603/2012 1. ιοίκηση ΙΚΑ Γενική ιεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Παροχών Αγ.Κωνσταντίνου 8 102 41 Αθήνα Πληροφορίες: Αναστασία Τοπαλίδου (τηλ.:xxxxxxxx) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα