ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ , fax ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision."

Transcript

1 Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα Εxcite F 5gr. Προσφορά B: Με την αγορά μίας (1) κασετίνας 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 ExciTE F Refill 1 x 5 gr. Προσφορά B: Με την αγορά έξι (6) σωληναρίων, χρώματος της επιλογής σας Παίρνετε δώρο* δύο (2) επιπλέον σωληνάρια, χρώματος της επιλογής σας 2x Bluephase Style Προσφορά A: Με την αγορά ενός Bluephase Style χρώματος της επιλογής σας αξίας Παίρνετε δώρο* 10 σωληνάρια Tetric EvoCeram Jumbo Pack (10xA2 ή 10xΑ3) * Το δώρο αποστέλεται από την εταιρία Ivoclar Vivadent απευθείας Προσφορά B: Με την αγορά ενός Bluephase Style χρώματος της επιλογής σας αξίας Παίρνετε δώρο*: i) μία (1) κασετίνα Evetric 8 σωλ. 3,5gr, σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin ii) δύο (2) ExciTE F Refill (2x5gr.) iii) μία (1) συσκευασία αδροποιήσης Total Etch Jumbo 10x 2x

2 Tetric EvoCeram Bulk Fill Προσφορά Α: Αγοράζοντας Tetric EvoCeram Bulk Fill 3x (1x3gr) ή Tetric EvoCeram Bulk Fill 3x (20x0,2gr) * Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 1x3gr ή Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 20x0,2gr Προσφορά Β: Αγοράζοντας Tetric EvoCeram Bulk Fill 3x (1x3gr) ή Tetric EvoCeram Bulk Fill 3x (20x0,2gr) * μια (1) συσκευασία AdheSe One F 1x2ml Τιμές: Tetric EvoCeram Bulk Fill 3x(1x3gr): 131,73 3x(20x0,2gr): 204 Excite F Refill Tetric EvoCeram Bulk Fill Αγοράζοντας ένα (1) ExciTE F Refill 1x5gr. ή ένα (1) ExciTE F Refill VivaPen 1x2ml * μία (1) σύριγγα Tetric EvoCeram Bulk Fill, χρώματος της επιλογής σας 3gr * Το δώρο αποστέλεται από την εταιρία Ivoclar Vivadent απευθείας Adhese One F Tetric EvoFlow A3 Αγοράζοντας 1 AdheSe One F 1x2ml * 1 Tetric EvoFlow A3 2gr., ή 1 Tetric EvoFlow A3 Cavifils (20 x 0,2gr.)

3 Multilink Automix NG Αυτοδροποιούμενη ρητινώδης κονία συγκολλήσεων καθολικής χρήσης Variolink II Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού, υψηλής αισθητικής Με 1 Multilink Automix Refill 9gr (white, yellow, transp, opaque) * A: Το νέο Refill Multilink Primer A+B 2x3gr που αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου ή B: 1 Monobond Plus 5ml Αγοράζοντας μία (1) κασετίνα Variolink II Professional set ή Esthetic Set * μία (1) κασετίνα δοκιμαστικών παστών Variolink II Try-In 6x2,5gr A B SpeedCem Αυτοπολυμεριζόμενη ρητινώδης κονία, χωρίς ανάγκη αρχικήςπροετοιμασίας, με δυνατότητα φωτοπολυμερισμού Αγοράζοντας 1 SpeedCem 9gr Transparent * 1 SpeedCem Starter PackTransparent 2,5gr. και 1 Monobond Plus 1ml * Το δώρο αποστέλεται από την εταιρία Ivoclar Vivadent απευθείας Kοπτικά Komet Αγοράζοντας 4 κοπτικά της εταιρίας Κomet Δώρο άλλο 1 ίσης ή μικρότερης αξίας. Η γερμανική εταιρεία Komet διαθέτει τα κορυφαία περιστρεφόμενα κοπτικά εργαλεία, παγκοσμίως για οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες, με εξαιρετική ποιότητα και σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων. Τα κοπτικά Komet τηρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας. 4+1 Δώρο

4 F1 MD-400 Λάδι συντήρησης W&H Δώρο!! Οδηγίες χρήσης: 1+1 Τιμή: F1 MD-400: 31

5 Virtual Refill Putty Virtual Refill Light Body Variolink II Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού, υψηλής αισθητικής Με 2x300ml Virtual Refill Putty Regular ή Fast παίρνετε δώρο 2x50ml Virtual Refill Light Body Regular ή Fast ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ ΤΟ ΣΤΟΚ Αγοράζοντας μία (1) κασετίνα Variolink II Professional set ή Esthetic Set * μία (1) κασετίνα δοκιμαστικών παστών Variolink II Try-In 6x2,5gr 36% έκπτωση SpeedCem Αυτοπολυμεριζόμενη ρητινώδης κονία, χωρίς ανάγκη αρχικήςπροετοιμασίας, με δυνατότητα φωτοπολυμερισμού Αγοράζοντας 1 SpeedCem 9gr Transparent * 1 SpeedCem Starter PackTransparent 2,5gr. και 1 Monobond Plus 1ml Kοπτικά Komet Αγοράζοντας 4 κοπτικά της εταιρίας Κomet Δώρο άλλο 1 ίσης ή μικρότερης αξίας. Η γερμανική εταιρεία Komet διαθέτει τα κορυφαία περιστρεφόμενα κοπτικά εργαλεία, παγκοσμίως για οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες, με εξαιρετική ποιότητα και σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων. Τα κοπτικά Komet τηρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας. 4+1 Δώρο

6 V3 Sectional Matrix System Ôï ðïëõâñáâåõµýíï óýóôçµá ôå íçôþí ôïé ùµüôùí ðåñéëáµâüíåé üëá üóá ñåéüæåóôå ãéá ôçí åðßôåõîç óöé ôþí óçµåßùí åðáöþò êáé ôçí êáëýôåñç äõíáôþ áíáôïµßá áðïêáôáóôüóåùí ÉÉ ïµüäáò êüèå öïñü. Ï äáêôýëéïò V3 åßíáé åîáéñåôéêü áíèåêôéêüò - åããýçóç ãéá 1 ñüíï. Åßíáé êáôáóêåõáóµýíïò áðü íéêýëéï ôéôüíéï - åßíáé ðéï åëáóôéêü áðü Üëëá µýôáëëá êáé åðáíýñ åôáé óôï áñ éêü ôïõ ó Þµá. Ìðïñåß íá ñçóéµïðïéçèåß óå µåãüëåò êïéëüôçôåò, áêüµç êáé åüí ëåßðåé ïëüêëçñï ôï öýµá. Ôá ôå íçôü ôïé þµáôá ôïõ óõóôþµáôïò åßíáé áíáôïµéêü ó åäéáóµýíá, µå ðïëý µéêñü ðü ïò (30µ) êáé äéáôßèåíôáé óå 5 µåãýèç. Ïé óöþíåò ðñïóáñµüæïíôáé êáëýôåñá óôçí ðåñéï Þ ôùí µåóïäïíôßùí êáé µðïñïýí íá ôïðïèåôçèïýí ç µßá ðüíù óôçí Üëëç óôï ßäéï ðåñéóôáôéêü. Ôá ôå íçôü ôïé þµáôá êáé ïé óöþíåò äéáèýôïõí åéäéêü áíïßãµáôá óôá ïðïßá ôáéñéüæåé ç ëáâßäá ôïõ óõóôþµáôïò ãéá åîáéñåôéêü åéñéóµü. ÐñïóöïñÜ V3 Trial Kit 129 (êáíïíéêþ ôéµþ 152 ) Ôï óåô V3 Trial Kit ðåñéëáµâüíåé: 1 - V3 Äáêôýëéï Universal (ðñüóéíï) 15 - Wave Wedges (óöþíåò) 15 - V3 Tab-Matrices (ôå íçôü ôïé þµáôá) 15 - WedgeGuards (óöþíåò µå ðñïóôáôåõôéêü) 1 - Forceps 1 - Pin-Tweezer (ëáâßäá)

Επισκεφθείτε το νέο µας e-shop: http://eshop.sadent.com. Συσκευές αποτρύγωσης

Επισκεφθείτε το νέο µας e-shop: http://eshop.sadent.com. Συσκευές αποτρύγωσης info Νο 45 Επισκεφθείτε το νέο µας e-shop: http://eshop.sadent.com Αποκτήστε τη συσκευή για αποτρύγωση/πέριο/ένδο Satelec P5 Newtron Ref F58312 με 1 ξέστρο αξίας 700 και κερδίστε δώρα αξίας 600!!! Expazen:

Διαβάστε περισσότερα

2014-15. Κατάλογος Οδοντιατρικών Eίδων. Ψηφιακή αποτύπωση και χρωµατοληψία

2014-15. Κατάλογος Οδοντιατρικών Eίδων. Ψηφιακή αποτύπωση και χρωµατοληψία Κατάλογος Οδοντιατρικών Eίδων 2014-15 Ψηφιακή αποτύπωση και χρωµατοληψία SATELEC PIERRE ROLLAND Τi-Μax Ζ900 To καλύτερο αερότορ της αγοράς: ατόφιο τιτάνιο, το µόνο µε ισχύ 26W! Tetric EvoCeram Bulk Fill

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group Λύσεις για τον Οδοντίατρο 14 Μαίου - 6 Σεπτεμβρίου 2013 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λύσεις για: Αποκαταστάσεις - Εμφράξεις... σελ.2,3 Νέα Προϊόντα (Filtek TM Bulk Fill)... σελ.4 Νέα Προϊόντα (RelyX TM Ultimate)... σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη Filtek Ultimate Βασίζεται στην µοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ ΕSPE που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική λάµψη. Άριστη αισθητική, χαµαιλεοντισµός, ευελιξία για µονοστρωµατική η διαστρωµατική τεχνική,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ισχύς προσφοράς 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 FILTEK - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΡΗΤΙΝΩΝ Με την αγορά τριών (3) σωληναρίων Filtek Ultimate της επιλογής σας, παίρνετε δώρο ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 10 x Express XT Penta H/HQuick/Putty No36984 ή No 36896 ή Νο 36895 1 x Express XT Cartridge No 36985 ή No 36995 ή Νο 36982

Πακέτα ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 10 x Express XT Penta H/HQuick/Putty No36984 ή No 36896 ή Νο 36895 1 x Express XT Cartridge No 36985 ή No 36995 ή Νο 36982 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ισχύς προσφοράς 10 ΜΑΪΟΥ - 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 Πακέτα ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ELIPAR S10 Πακέτο προσφοράς μίας συσκευής No 76951 ELIPAR S10 με: 1 x Filtek Ultimate No 3920S (η συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. Περιγραφή: ΜΕΧΡΙ 31.08.15

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. Περιγραφή: ΜΕΧΡΙ 31.08.15 Δόντια IvoclarVivadent 50+ TECHNICAL SR Nexco Φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη Αγοράζοντας 4 υλικά SR Nexco ίδιας αξιακής κατηγορίας παίρνετε άλλο ένα επιπλέον δώρο* 25 Η προσφορά ισχύει για τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα για ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ Περιοδική έκδοση Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr

προϊόντα για ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ Περιοδική έκδοση Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr ΚΕΝΤΡΙΚΑ Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618 Περιοδική έκδοση 2015 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Οφέλη από τις τελευταίες πληροφορίες Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.youtube. com/user/3m ESPEDentaleurope

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΤΙΝΕΣ ΡΗΤΙΝΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΡΗΤΙΝΕΣ ΡΗΤΙΝΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού: 061348V185RS1

Διαβάστε περισσότερα

Ιαπωνικά προιόντα Βάλτε την τέχνη, βάζουμε την τεχνολογία

Ιαπωνικά προιόντα Βάλτε την τέχνη, βάζουμε την τεχνολογία # 03 / Σεπτέμβριος 2014 Ιαπωνικά προιόντα Βάλτε την τέχνη, βάζουμε την τεχνολογία Λίπανση W&H F1 Συνεχίζουμε τη προσφορά 1+1 Angelus MTA Fillapex The next golden standard! GARRISON H Unicon Hellas είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012 Riva Luting ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡης κονία Συσκευασία σκόνη-υγρό 50,00 SeT PP Rok Ρητινώδης κονία Ασσορτί συσκευασία 5 συριγγών 230,00 15 άξονες ρητίνηςυαλονημάτων Twin Luscent

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Heraeus!

Καλώς ήρθατε στην Heraeus! Καλώς ήρθατε στην Heraeus! Heraeus Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας Όντας οικογενειακή επιχείρηση με πλούσια παράδοση, η Heraeus εργάζεται όπως ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο: σε περίδο ταχύτατων αλλαγών, παρακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιαπωνική τεχνολογία. Λίπανση W&H F1. Shofu Flow Plus Δοκίμασέ το Αγάπησέ το Αγόρασέ το. Καλύψτε τις υψηλότερες απαιτήσεις σας

Ιαπωνική τεχνολογία. Λίπανση W&H F1. Shofu Flow Plus Δοκίμασέ το Αγάπησέ το Αγόρασέ το. Καλύψτε τις υψηλότερες απαιτήσεις σας Ιαπωνική τεχνολογία Καλύψτε τις υψηλότερες απαιτήσεις σας Λίπανση W&H F1 Συνεχίζουμε τη προσφορά 1+1 Δημιουργήστε το καλύτερο σημείο επαφής με το νέο βραβευμένο σύστημα Garrison 3D XR Shofu Flow Plus Δοκίμασέ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 022 025 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ/ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΣΗ

Σελίδα 022 025 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ/ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΣΗ Σελίδα 01 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 02 02 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 03 012 ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σελίδα 013 021 ΥΛΙΚΑ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ /ΡΗΤΙΝΕΣ Σελίδα 022 025 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ/ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΣΗ Σελίδα 026 028 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Soft Monophase Τώρα %Μείωσης. Express XT Penta Τώρα %Μείωσης. Express Τώρα %Μείωσης. Imprint 4 Bite Τώρα %Μείωσης. RelyX Ultimate Τώρα %Μείωσης

Soft Monophase Τώρα %Μείωσης. Express XT Penta Τώρα %Μείωσης. Express Τώρα %Μείωσης. Imprint 4 Bite Τώρα %Μείωσης. RelyX Ultimate Τώρα %Μείωσης Τώρα, νέες χαμηλότερες τιμές και σε προϊόντα εκτός προσφορών! 16 ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ Vitrebond & Vitrebond Plus Τώρα %Μείωσης 7512P VITREBOND ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ ΑΝΤ/ΚΟ 82,05-6% 7512L VITREBOND ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΝ ΘΗ Δ ΟΜΗ Ι ΟΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΕΒΥΛ ΣΥΣΤΗΜΑ Π ΜΕ ΕΧΝΟΛΟ ΓΙ ΡΟΤ ΑΤ ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ ISO 13485 ΤΗΤΑΣ ΟΙΟ 9001 ΟΪΟ Ν ΠΡ ΝΤΩΝ ΚΩ EN ISO ΤΗΤΑΣ ΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Π ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO 9001. Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340 Fax: 210 65 41 618 www.vitsaropoulos.gr e-mail: info@vitsaropoulos.

EN ISO 9001. Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340 Fax: 210 65 41 618 www.vitsaropoulos.gr e-mail: info@vitsaropoulos. ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340 Fax: 210 65 41 618 www.vitsaropoulos.gr e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ÁöéÝñùµá VALO. ëüãïé ãéá íá ñçóéµïðïéþóåôå Opalescence. Âåëôéþíïíôáò ôçí õãåßá ôùí áóèåíþí Âïçèþíôáò óôçí åðéôõ ßá ôùí ïäïíôßáôñùí

ÁöéÝñùµá VALO. ëüãïé ãéá íá ñçóéµïðïéþóåôå Opalescence. Âåëôéþíïíôáò ôçí õãåßá ôùí áóèåíþí Âïçèþíôáò óôçí åðéôõ ßá ôùí ïäïíôßáôñùí ÍÅÁ ÊÁÉ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÔÇÓ ULTRADENT HELLAS TEYXOS #1 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÂÞµá-ÂÞµá ¼ëá ôá âþµáôá ãéá ôçí óõãêüëëçóç üøåùí ÓõóêåõÝò Öùôïðïëõµåñéóµïý ÁöéÝñùµá VALO Ãíùñßóôå ïëüêëçñç ôç âñáâåõµýíç ïéêïãýíåéá Âåëôéþíïíôáò

Διαβάστε περισσότερα

ΜειωΜενες ΤιΜες 15 Μαΐου-15 Ιουλίου 2011

ΜειωΜενες ΤιΜες 15 Μαΐου-15 Ιουλίου 2011 ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού: 061348V185RS1

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel - Facebook Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Επισκεφθείτε τώρα το www.youtube.com/user/3mespedentaleurope και αναζητήστε τα βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Tilos. Triodent. Opalescence Quick PF. ç êëáóóéêþ ëåýêáíóç ðüëé óôï ðñïóêþíéï. ÁðïêáôáóôÜóåéò Óýíèåôçò Ñçôßíçò. ÍÝá ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá

Tilos. Triodent. Opalescence Quick PF. ç êëáóóéêþ ëåýêáíóç ðüëé óôï ðñïóêþíéï. ÁðïêáôáóôÜóåéò Óýíèåôçò Ñçôßíçò. ÍÝá ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá ÍÅÁ ÊÁÉ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÔÇÓ ULTRADENT HELLAS TEYXOS #2 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÍÝá ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá Ôé éó ýåé ãéá ôéò ëåõêüíóåéò ôåëéêü; Opalescence Quick PF ç êëáóóéêþ ëåýêáíóç ðüëé óôï ðñïóêþíéï ÁöéÝñùµá Tilos Åíäïäïíôßá

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού: 061348V185RS1

Διαβάστε περισσότερα

το ένθετο των προσφορών Μάιος 2015

το ένθετο των προσφορών Μάιος 2015 το ένθετο των προσφορών Μάιος 2015 Λ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ Τηλ.: 210 52 32 609, 210 52 31 800, 210 52 22 301 Fax.: 210 52 37 155 www.pandental.eu, www.οδοντιατρικα.gr e-mail: info@pantelides-dental.gr Charisma

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος Προϊόντων...μαζί απο το 1980. www.dentalline.gr

Kατάλογος Προϊόντων...μαζί απο το 1980. www.dentalline.gr Kατάλογος Προϊόντων...μαζί απο το 1980 2012 www.dentalline.gr μαζί... από το 1980 Ειδικές προσφορές μόνο για τους οδοντιάτρους Αγοράζοντας προϊόντα μας αξίας 1.500 (μετρητοίς), έχετε έκπτωση 30% (-450

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελμάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Αθήνα Τηλ 210 7770739, 210 7770757 ñ Φαχ 210 7770716 ñ e-mail: anna@dental-expert.gr Demi

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210

Διαβάστε περισσότερα