ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ/282 & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγησιλάου 48 Τ.Κ Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Θεοχάρης Αριθ. Τηλ.: Αριθ. Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών προκειμένου να συγκεντρώσει το έγγραφο αρχειακό υλικό που βρίσκεται σε πέντε διαφορετικά κτίρια στην Αθήνα και να το μεταφέρει σε ιδιόκτητο αποθηκευτικό χώρο στον Πειραιά, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου να υποβάλει προσφορά. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Επισυνάπτονται: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές προδιαγραφές-τρόπος υλοποίησης του έργου. Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών Αγησιλάου 48 Αθήνα 1 ος όροφος σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ». Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιφ. Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών Αθανασία Θεοδωρακοπούλου Σελίδα 1 από 5

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1) Το έργο αφορά : α) μεταφορά αρχείου εγγράφων που βρίσκονται τοποθετημένα με συγκεκριμένη σειρά κυρίως σε μεταλλικά ράφια τύπου DEXION. β) αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση των παραπάνω μεταλλικών ραφιών. Τα αρχεία βρίσκονται σε πέντε κτίρια στις οδούς Λάδωνος 5 Περιστέρι, Μεγ.Αλεξάνδρου 47 Αθήνα, Ναούσης 29 Βοτανικός, Θησέως 4 Καλλιθέα, Θέμιδος & Αγρινίου Ταύρος και θα μεταφερθούν σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γραβιάς, Δαφνίου και Παπαστράτου στον Πειραιά. 2) Προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επισκεφθεί τα κτίρια από και προς τα οποία θα γίνει η μεταφορά για να σχηματίσουν ακριβή εικόνα για τους χώρους και το προς μεταφορά υλικό. 3) Δικαιολογητικά συμμετοχής : Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα δηλώνουν ότι : i. Έκαναν αυτοψία του συνόλου των χώρων από και προς τους οποίους γίνεται η μεταφορά και έχουν πλήρη γνώση του όγκου του προς μεταφορά υλικού. ii. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των παραρτημάτων της. iii. Θα υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παράρτημα Β. 4) Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται στο συνολικό ποσό σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 5) Στο συνολικό κόστος του έργου περιλαμβάνεται και η αξία των υλικών συσκευασίας και του συνόλου των μικρο-υλικών που θα απαιτηθούν για την επανασυναρμολόγηση και στερέωση των μεταλλικών ραφιών όπως βίδες, παξιμάδια, πέλματα, κομβοελάσματα, ούπα κλπ. με τα οποία επιβαρύνεται ο ανάδοχος. Μεταλλικά ράφια (επιφάνειες) που θα απαιτηθούν σε αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένων-φθαρμένων θα διατεθούν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επίσης στο συνολικό κόστος περιλαμβάνεται και η αξία των παλετών που θα απαιτηθούν για τα αρχεία που δεν θα τοποθετηθούν σε μεταλλικά ράφια στο κτίριο Παπαστράτου. 6) Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» που θα πρέπει να έχει παραληφθεί από το Γενικό Πρωτόκολλο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών Αγησιλάου 48 Αθήνα 1 ος όροφος το αργότερο μέχρι Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00. Ο σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους ο ένας με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ο άλλος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 7) Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες. Προσφορές για μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8) Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο του έργου αλλιώς απορρίπτονται. Σελίδα 2 από 5

3 9) Οι φάκελοι των προσφορών θα αποσφραγισθούν από αρμόδια επιτροπή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών σε ημερομηνία και ώρα που θα έχει γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Θα αποσφραγισθεί πρώτα ο φάκελος με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής» και εφόσον πληρούνται οι όροι συμμετοχής θα αποσφραγισθεί κι ο φάκελος με την ένδειξη «οικονομική προσφορά». Σε αντίθετη περίπτωση ο φάκελος με την «οικονομική προσφορά» επιστρέφεται σφραγισμένος και η προσφορά απορρίπτεται. 10) Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει από το αρμόδιο όργανο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία που ισχύει για τους πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς. 11) Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης του έργου εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα κληθεί από το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών για το σκοπό αυτό. Σελίδα 3 από 5

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1) Το έργο περιλαμβάνει : α) Μεταφορά αρχειακού υλικού εγγράφων που βρίσκεται τοποθετημένο σε περίπου 7000 μέτρα μεταλλικά ράφια τύπου DEXION και αρχειακού υλικού εγγράφων περίπου 900m 3 που βρίσκεται τοποθετημένο κυρίως σε παλέτες. β) Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση περίπου 8500 μέτρων μεταλλικά ράφια τύπου DEXION. γ) Στα κτίρια Λάδωνος 5, Ναούσης 29, Θησέως 4, Θέμιδος και Αγρινίου μετά τη μεταφορά των αρχείων όλα τα τυχόν εναπομείναντα υλικά άσχετα με το αντικείμενο του έργου απομακρύνονται από τον ανάδοχο και οι χώροι καθαρίζονται επιμελώς. 2) Τρόπος υλοποίησης του έργου. α) Η μεταφορά θα αρχίσει από τα κτίρια Λάδωνος 5 και Μεγ.Αλεξάνδρου 47 ως εξής: από τη Λάδωνος 5 αποσυναρμολογούνται, μεταφέρονται και επανασυναρμολογούνται στο κτίριο Παπαστράτου 1850 μέτρα ήδη κενά μεταλλικά ράφια. Στη συνέχεια μεταφέρεται στο κτίριο Παπαστράτου από το κτίριο Μεγ.Αλεξάνδρου 47 αρχείο συσκευασμένο σε κιβώτια που καταλαμβάνει 450 μεταλλικά ράφια που βρίσκονται στον 2 ο όροφο και αρχείο συσκευασμένο σε 450 περίπου τσουβάλια και σε χάρτινα κιβώτια όγκου περίπου 20m 3 που βρίσκονται στο υπόγειο. Έπειτα μεταφέρεται και τοποθετείται σε ράφια στο υπόγειο του κτιρίου Μεγ.Αλεξάνδρου 47 από το κτίριο Λάδωνος 5 αρχείο που βρίσκεται τοποθετημένο σε 150 μέτρα μεταλλικά ράφια. Κατόπιν μεταφέρονται στο κτίριο Παπαστράτου από το κτίριο Λάδωνος 5 τα παραπάνω 150 μέτρα άδεια μεταλλικά ράφια (αποσυναρμολόγηση-επανασυναρμολόγηση) καθώς και το υπόλοιπο αρχειακό υλικό που έχει απομείνει και τα περίπου 600 μεταλλικά ράφια (αποσυναρμολόγηση-επανασυναρμολόγηση) στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένο. Το κτίριο Λάδωνος 5 εκκενώνεται από τυχόν εναπομείναντα υλικά άσχετα με το αντικείμενο του έργου και καθαρίζεται επιμελώς. β) Το έργο συνεχίζεται με τη μεταφορά στο κτίριο Παπαστράτου των 2850 μεταλλικών ραφιών (αποσυναρμολόγηση-επανασυναρμολόγηση) και του τοποθετημένου σε αυτά αρχείου από το κτίριο Ναούσης 29. Με το τέλος της μεταφοράς το κτίριο Ναούσης 29 εκκενώνεται από τυχόν εναπομείναντα υλικά άσχετα με το αντικείμενο του έργου και καθαρίζεται επιμελώς. γ) Ακολουθεί η μεταφορά στο κτίριο Παπαστράτου των 2950 περίπου μέτρων μεταλλικών ραφιών (αποσυναρμολόγηση-επανασυναρμολόγηση) και του αρχειακού υλικού που βρίσκεται τοποθετημένο στα ράφια αυτά και του επιπλέον αρχειακού υλικού περίπου 50m 3 μέτρων που βρίσκεται στο πάτωμα του 1 ου ορόφου του κτιρίου Θησέως 4. Το κτίριο Θησέως 4 εκκενώνεται από τυχόν εναπομείναντα υλικά άσχετα με το αντικείμενο του έργου και καθαρίζεται επιμελώς. δ) Τέλος γίνεται η μεταφορά στο κτίριο Παπαστράτου των αρχείων που βρίσκονται στο κτίριο Θέμιδος & Αγρινίου συσκευασμένα σε χάρτινα κιβώτια και τσουβάλια πάνω σε παλέτες συνολικού όγκου 800m 3 περίπου. Από τα τσουβάλια αυτά 450 περίπου έχουν φθαρεί και το περιεχόμενό τους πρέπει να επανασυσκευασθεί. Το κτίριο Θέμιδος & Αγρινίου εκκενώνεται από τυχόν εναπομείναντα υλικά άσχετα με το αντικείμενο του έργου και καθαρίζεται επιμελώς. Σελίδα 4 από 5

5 Η προσδιορισμένη με αυτό τον τρόπο σειρά εργασιών θα τηρηθεί απαρέγκλιτα προκειμένου να αποδεσμευτούν τα κτίρια που αδειάζουν και να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους σταδιακά πριν από το συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου. 3) Η ακριβής θέση τοποθέτησης των μεταλλικών ραφιών στο κτίριο Παπαστράτου έχει αποτυπωθεί σε σχέδιο κάτοψης από την Διεύθυνση Τεχνικής & Στέγασης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Η διαδικασία επανασυναρμολόγησης-τοποθέτησης θα γίνει με τη επίβλεψη της παραπάνω Διεύθυνσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Στη βάση δε όλων ανεξαιρέτως των μεταλλικών κολώνων θα τοποθετηθούν πέλματα. 4) Η τοποθέτηση του αρχείου στο κτίριο Παπαστράτου θα γίνει σε διακριτούς χώρους που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάλογα με το κτίριο προέλευσης και με τον ίδιο τρόπο και σειρά που ήταν τοποθετημένα πριν τη μεταφορά του. Η σήμανση του προς μεταφορά αρχείου θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 5) Το μέρος του αρχείου που θα μεταφερθεί στο κτίριο Παπαστράτου και θα υποδειχτεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να τοποθετηθεί σε παλέτες, ο ανάδοχος μετά την τοποθέτησή του θα πρέπει να συσκευάσει την κάθε παλέτα με ανάλογο πλαστικό υλικό. 6) Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διατηρεί το δικαίωμα μέρος των μεταλλικών ραφιών που θα αποσυναρμολογηθούν, από οποιοδήποτε από τα κτίρια που αδειάζουν, να υποδείξει στον ανάδοχο να μεταφερθούν και να επανασυναρμολογηθούν εκτός από το κτίριο Παπαστράτου σε άλλο χώρο εντός του λεκανοπεδίου. 7) Ρητά τονίζεται ότι ζημιές που θα προξενηθούν κατά τη μεταφορά σε κλιμακοστάσια, δάπεδα, τοίχους, πόρτες, παράθυρα κλπ. αποκαθίστανται από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του ή καθυστέρησης αποκαθιστώνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παρακρατείται η δαπάνη από την αμοιβή του. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για βλάβες που θα προξενηθούν στα ασανσέρ και άλλες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων. 8) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και το κόστος έκδοσης αδειών που τυχόν απαιτηθούν για διέλευση οχημάτων, στάθμευση, κλείσιμο δρόμων κλπ. 9) Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου μπορεί να γίνει για λόγους ανωτέρας βίας π.χ. καιρικές συνθήκες και μόνο εφόσον έχει προηγουμένως συμφωνήσει εγγράφως το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών, αποκλειομένης της επίκλησης οποιουδήποτε άλλου τρόπου συνεννόησης. 10) Οι εργασίες θα γίνονται τις ώρες 08:00 έως 18:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Ο ανάδοχος κατά την κρίση του μπορεί να εκτελεί το έργο και Σάββατα, Κυριακές και αργίες. 11) Η μεταφορά θα γίνει αποκλειστικά με κλειστά φορτηγά. 12) Ο τρόπος υλοποίησης του έργου θα επιλεγεί από τον ανάδοχο με κριτήριο την ασφαλέστερη και συντομότερη διεκπεραίωση του έργου. Σελίδα 5 από 5

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλ.: 210 74 90 494 Fax : 21074 90 427 e-mail: d.kikeri@elga.gr

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλ.: 210 74 90 494 Fax : 21074 90 427 e-mail: d.kikeri@elga.gr ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα 29-10 - 2014 Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Αριθμ. Πρωτ.: 12193 Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελ. 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τεχνικές προδιαγραφές του έργου (σελ.

Επισυνάπτονται: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελ. 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τεχνικές προδιαγραφές του έργου (σελ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

11/08/2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30

11/08/2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ Α.Ε., ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο ΑΧΑΡΝΩΝ 313-Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο Ο ΚΟΛΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Τ.Κ.: 117 43, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Ροδίτου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα