ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ,μετά τη υπ αριθμ.5065/2/ απόφαση συνεδρίασης ΔΣΟΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη συντηρητή των H/M και Yδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου ΟΝ Πειραιά, για δύο (2) έτη. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται και για τα δύο (2) έτη στο ποσό των ΕΞΗΝΤΑ χιλιάδων ΕΥΡΩ (60.000,00 ) ετησίως πλέον 23% Φ.Π.Α, ο οποίος βαρύνει τον Ο.Ν. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από το Κεντρικό κατάστημα του Οίκου Ναύτου, Κ. Παλαιολόγου 15, Πειραιάς, 6 ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( ) τηλ H ανακοίνωση αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου και στην ιστοσελίδα του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ Πειραιά (Κ. Παλαιολόγου 15-6 ος όροφος, την 21 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στην ανωτέρω διεύθυνση και αυτές οι οποίες θα υποβληθούν μετά την 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 13:00 μ.μ. θα επιστραφούν ως μη αποδεκτές. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία (1) φορά στις εφημερίδες: -ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Ο.Ν. Επισυνάπτεται το κατωτέρω Παράρτημα Α της ανακοίνωσης του διαγωνισμού: - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ν ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΡΑΣ 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ανήκει στην υπ αριθμ.2964/ ) (α/α 1 /2013 ανακοίνωση ΟΝ) 1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στον διαγωνισμό Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος α. Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής, εσωτερικού ή εξωτερικού, β. Οργανωμένα γραφεία εγκαταστάσεων συντηρήσεων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στελεχωμένα με κατάλληλο προσωπικό ανάλογων προσόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή εταιρείες που διαθέτουν ΜΕΕΠ Η/Μ έργων ανεξαρτήτου κατηγορίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 του μηνός Μαρτίου 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί από το ΔΣΟΝ το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υποχρεώνεται να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 10% της ετήσιας κατακυρωμένης αποζημίωσης για την καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται: -α. Πιστοποιητικό Τ.Ε.Ε. (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους και η άσκηση αυτού κατά το έτος του διαγωνισμού. -β. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και ότι είναι γνώστες του χώρου και των Η/Μ και υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου -γ. Φορολογική ενημερότητα -δ. Ασφαλιστική ενημερότητα -ε. Δικαιολογητικά της προηγούμενης εμπειρίας τους σε ανάλογες εργασίες ή πτυχίο ΜΕΕΠ Η/Μ εργασιών. -στ. Να διαθέτουν ISO για Η/Μ εργασίες. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού θα δίδεται κατά τις εργάσιμες ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης Οίκου Ναύτου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 15 Πειραιάς, 6 Ος όροφος, μέχρι Τρίτη 19/3/ ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- -ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ Ο κάθε ενδιαφερόμενος, θα υποβάλει προσφορά, η οποία θα ισχύει για σαράντα (40) ημέρες, που πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω δύο (2) φακέλους : 2

3 Α. Φάκελος-Δικαιολογητικών ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον παραπάνω όρο υπ αριθμ.2 και Β. Φάκελος-Οικονομικής Προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει την συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Γ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας (Γραφεία Οίκου Ναύτου Κ. Παλαιολόγου 15 Πειραιάς) μέχρι 20 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και μέχρι ώρα 13:00. Δ. Η επιτροπή του διαγωνισμού αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων κάνει αποδεκτούς όσους πληρούν τους όρους του διαγωνισμού. Στην συνέχεια προχωρεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών όσων έχουν γίνει αποδεκτοί και μετά ανακηρύσσει τον προσωρινό μειοδότη στην συνέχεια εγκρίνεται από Δ.Σ.Ο.Ν. το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ακολουθεί η πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης. 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο προϋπολογισμός για τις Η/Μ εργασίες ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. και αφορά σε διετή παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριμένο τομέα. Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να συνταχθεί με βάση την μηνιαία αποζημίωση και το συνολικό ετήσιο ποσό. Το ποσό του Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου και θα αναγράφεται ξεχωριστά στην προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ολογράφως και αριθμητικώς υπερισχύει το ολογράφως. 5.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ Ο συντηρητής υποχρεούται στην συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου Ο.Ν. ώστε οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν άψογα. Στις υποχρεώσεις του, δεν συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου, οφείλει όμως αφού προηγουμένως εκπαιδευτεί ο ίδιος ή άτομο που θα υποδείξει, να ενεργεί άμεσα σε τυχόντα απεγκλωβισμό ατόμων. Πιο συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις του συντηρητή σε κάθε εγκατάσταση είναι: Α.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Η εγκατάσταση κλιματισμού περιλαμβάνει θέρμανση-ψύξη-αερισμό. Η θέρμανση γίνεται με ζεστό νερό που παράγεται από ένα λέβητα κατασκευής THERMOSTAHL EN800,θερμαντικής ισχύος ΚCAL αντίστοιχα. Η ψύξη γίνεται με ψυχρό νερό παραγόμενο από ένα ψυκτικό συγκρότημα του αμερικανικού οίκου TRANE το οποίο κατασκευάζεται στη Γαλλία, τύπου RTAC 200 HIGH AMBIENT. Το υδραυλικό κύκλωμα είναι κοινό για την θέρμανση και την ψύξη ο δε κλιματισμός των χώρων γίνεται με τοπικές κλιματιστικές μονάδες(f.c.u). 1.Λέβητας μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου απαιτείται καθαρισμός των σωληνώσεων διαδρομής καυσαερίου και του θαλάμου καύσης από την αιθάλη που παραμένει επί των τοιχωμάτων και μειώνει αισθητά τον συντελεστή μετάδοσης θερμότητας καθώς και τη ζωή λειτουργίας των λεβήτων. 3

4 2.Καυστήρας είναι τύπου RIELLO RL100. Για την καλή λειτουργία του καυστήρα απαιτείται λίπανση του μία φορά τον μήνα διά ελαφρού ελαίου καθώς και ο καθαρισμός του φίλτρου πετρελαίου ανά δεκαπενθήμερο. Πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου απαιτείται γενική συντήρηση των καυστήρων δηλ. α. καθαρισμός φίλτρων γραμμής πετρελαίου β. καθαρισμός φίλτρου αντλίας γ. καθαρισμός δικτύου σωληνώσεως του καυστήρα δ. καθαρισμός μπεκ και έλεγχος ε. καθαρισμός ακίδων σπινθηριστή και ρύθμισή τους στα σημεία που αναφέρει ο κατασκευαστής. στ. καθαρισμός ανεμιστήρα καθώς και λίπανση μοτέρ αν απαιτείται. ζ. μετρήσεις στα συγκροτήματα λεβήτων καυστήρων (βαθμό απόδοσης διοξειδίου του άνθρακα, δείκτη αιθάλης κ.λ.π.) και έλεγχος αποτελεσμάτων ώστε να βρίσκονται στα επιτρεπόμενα όρια. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται μία φορά το μήνα σύμφωνα με υπόδειξη του ΥΠΕΧΩΔΕ. η. περιοδικός έλεγχος λειτουργίας του καυστήρα (τουλάχιστον ανά εβδομάδα) 3.Δεξαμενές καυσίμου : Ο Οίκος Ναύτου έχει συνδεθεί με παροχή Φυσικού Αερίου. 4.Δοχεία διαστολής. Κάθε εβδομάδα απαιτείται ο έλεγχος της στάθμης του νερού και της καλής λειτουργίας των πλωτήρων. Κάθε χρόνο και πριν την έναρξη κάθε θερινής ή χειμερινής περιόδου απαιτείται η εκκένωση των δοχείων διαστολής και ο καθαρισμός τους. 5.Ψυκτικο συγκρότημα :Στον Ο.Ν λειτουργεί από το καλοκαίρι 2010 νέο ψυκτικό συγκρότημα τύπου TRANE το οποίο κατασκευάζεται στη Γαλλία, τύπου RTAC 200 HIGH AMBIENT. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του, την έχει ο προμηθευτής και εγκαταστάτης αυτού, ο οποίος έχει καταθέσει και σχετική εγγυητική επιστολή. Ο συντηρητής για την λειτουργία αυτού, υποχρεούται να εκπαιδεύσει τον υπάλληλο του, ο οποίος θα ενεργεί αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Οι οδηγίες χρήσης θα παραδοθούν εγγράφως και στην Ελληνική γλώσσα από τον προμηθευτή στον συντηρητή μέσω της υπηρεσίας ΟΝ. 6.Αντλίες:Για την καλή λειτουργία των υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων απαιτείται έλεγχος των διαρροών στυπιοθλίπτου κάθε δεκαπενθήμερο, έλεγχος στάθμης λαδιού και συμπλήρωση λιπαντικού κάθε μήνα ή οποτεδήποτε ενδιάμεσα διαπιστωθεί ανάγκη λίπανσης. 7.ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (F.C.U) α. Κάθε μήνα πρέπει να καθαρίζεται και να πλένεται το φίλτρο. Επίσης πρέπει να γίνεται λίπανση των αξόνων των κινητήρων. β. Κάθε χρόνο και πριν την εποχιακή έναρξη της λειτουργίας τους να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του θερμοστάτη καθώς και της καλής λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων. 8.ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΟΦΗΣ: Είναι τοποθετημένες στα πατάρια των ορόφων πάνω από τα W.C. και εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε ορόφου. Απαιτούνται: α. Εξαγωγή,καθαρισμός και πλύσιμο των φίλτρων κάθε μήνα β. Λίπανση αξόνων κινητήρων κάθε μήνα 9.Δίκτυο ύδατος :τακτικός έλεγχος λειτουργίας των οργάνων ελέγχου και ρύθμισης ροής ύδατος, έλεγχος του δικτύου για πιθανές διαπιστώσεις διαρροών και εξαέρωση του δικτύου πριν την έναρξη κάθε περιόδου λειτουργίας ή όποτε άλλοτε παραστεί ανάγκη. Β.ΤΗΛΕΦΩΝΑ Επισκευή δικτύου εσωτερικών τηλεφώνων εκτός τηλεφωνικού κέντρου και πίνακα, αντικατάσταση φθαρμένων τηλεφωνικών συσκευών καθώς και τοποθέτηση νέων τηλεφωνικών γραμμών. Γ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Υ.Τ.-Η/Ζ 1.Ο συντηρητής υποχρεούται όπως αποκαθιστά άμεσα κάθε βλάβη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και της εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων του κτιρίου. Πρέπει επίσης να βρίσκεται σε ετοιμότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις γενικές υποχρεώσεις σχετικά με την λειτουργία του Υποσταθμού ώστε σε περίπτωση διακοπής να ειδοποιεί τον εξειδικευμένο 4

5 συντηρητή του υποσταθμού, προκειμένου να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την όσο το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση της βλάβης τις οποίες είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί και να διευκολύνει τις εργασίες του τον εξειδικευμένο συντηρητή. Η συντήρηση του υποσταθμού θα γίνεται ετησίως, από εξειδικευμένη προς τούτο εταιρεία και δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του συντηρητή. 2.ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-Η/Ζ. Ο συντηρητής υποχρεούται να παρακολουθεί το Η/Ζ, την στάθμη των λιπαντικών σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας του, καθώς και την τροφοδοσία πετρελαίου. Η συντήρηση του Η/Ζ θα γίνεται ετησίως, από εξειδικευμένη προς τούτο εταιρεία και δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του συντηρητή Παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας που θα ορίζονται από την Δ/νση Οικονομικών, ανά δίμηνο θα προκαλείται η δοκιμαστική λειτουργία της γεννήτριας, σε συνθήκες διακοπής ρεύματος, θα συντάσσεται σχετική έκθεση καλής λειτουργίας, κοινοποιούμενη στο Γρ.κ. Προέδρου και Γρ. Προϊσταμένου Γ.Δ.Δ κ Υ.Υ. Δ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο Συντηρητής υποχρεούται να βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η άμεση επέμβαση του σε οτιδήποτε ήθελε συμβεί στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου. Επίσης υποχρεούται για τις αποφράξεις νιπτήρων μετά των αυτών σιφωνίων δαπέδου, τουαλετών και των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης καθώς επίσης και για επισκευή και αντικατάσταση ειδών υγιεινής. Ε.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Είναι εγκατεστημένο σύστημα πυρανίχνευσης και φορητά πυροσβεστικά μέσα σε όλο το κτίριο καθώς και σύστημα καταιονισμού με νερό στους χώρους του υπογείου. Ο συντηρητής υποχρεούται: 1. κάθε μήνα Ελεγχος ανιχνευτών και ηλεκτρονικός πίνακας πυρανίχνευσης 2. κάθε τρίμηνο α. Γενικός έλεγχος και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης.(δηλ. καθαρισμός ανιχνευτών και έλεγχος ηλεκτρονικού μέρους τους, επιθεώρηση κεντρικού πυρανίχνευσης, έλεγχος συσσωρευτών πίνακα, έλεγχος συστήματος κ.λ.π.). β. έλεγχος και συντήρηση συστήματος καταιονισμού (δηλ. έλεγχος και συντήρηση αντλιών συντήρηση δεξαμενής πυρόσβεσης κ.λ.π.) 3. Κάθε χρόνο: Ελεγχος και μέριμνα για την αναγόμωση των φορητών πυροσβεστήρων του κτιρίου. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων θα κοινοποιούνται εγγράφως στον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικών. 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Για την παρακολούθηση των εργασιών και την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του συντηρητή ο Πρόεδρος του Οίκου Ναύτου ορίζει τριμελή επιτροπή παρακολούθησης η οποία θα είναι υπεύθυνη για την σωστή εκτέλεση των εργασιών από πλευρά του συντηρητή. Θα ελέγχει όλα τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και θα προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση τους και γενικά θα κάνει ότι προβλέπεται από την διακήρυξη και ότι απαιτείται προκειμένου να λειτουργούν άψογα οι εγκαταστάσεις. 2.Ο συντηρητής εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προβεί σε πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνος και να συντάξει σχετική έκθεση 5

6 απευθυνόμενη προς την υπηρεσία στην οποία θα εισηγείται τις απαραίτητες κατά την κρίση του, άμεσες επεμβάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην ίδια έκθεση πρέπει να αναφέρεται και ο κατ εκτίμηση προϋπολογισμός δαπάνης αναλυτικά για τις εν λόγω εργασίες ή προμήθειες αναγκαίων υλικών. 3.Ο συντηρητής υποχρεούται είτε ο ίδιος είτε άτομο κατάλληλης ειδικότητας που θα υποδείξει (υπάλληλος του ) να παρευρίσκεται συνεχώς κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας στο κτίριο, επί πλέον δε να βρίσκεται σε ετοιμότητα επί 24ώρου βάσεως ώστε να είναι δυνατή η άμεσή επέμβαση του όταν παρουσιάζεται πρόβλημα στις εγκαταστάσεις που συντηρεί. Ο εργαζόμενος στον Ο.Ν υπάλληλος του συντηρητή, θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει τεχνική εμπειρία με σχετικά έγγραφα τα οποία θα κατατεθούν μέσα σε 20 ημέρες από την ανάληψη των εργασιών του. Η αρμόδια διεύθυνση του Ο.Ν θα αποφαίνεται εάν εξυπηρετείται δεόντως η υπηρεσία αλλιώς ο Μηχανολόγος συντηρητής θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει αυτόν με άλλο άτομο για το οποίο θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία αποδοχής του. 4.Ο συντηρητής υποχρεούται και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να είναι ο ίδιος είτε δικό του υπεύθυνο πρόσωπο σε ετοιμότητα γνωστοποιώντας στην υπηρεσία τηλέφωνο αμέσου ανάγκης για τυχόν παρουσιαζόμενη βλάβη μη επιδέχουσα αναβολή. 5.Ο συντηρητής υποχρεούται στην κατά μισή ώρα νωρίτερα προσέλευσή του από την ώρα ανάληψης εργασίας του τακτικού προσωπικού ώστε κατά την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας ο κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη ) ανάλογα με την εποχή να είναι σε πλήρη απόδοση. Οι ώρες λειτουργίας του κλιματισμού θα είναι αυτές της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. 6.Ο συντηρητής οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. Ο συντηρητής (εργοδότης για τους σε αυτόν εργαζομένους) βαρύνεται με όλες τις εισφορές του ΙΚΑ και των λοιπών Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και με τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα αδείας προσωπικού κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωσή του προς αυτούς ως εργοδότης, αυτοί δε, δεν συνδέονται με καμία εργασιακή σχέση με τον Ο.Ν. Στον ΟΝ θα κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα του ΙΚΑ,τα οποία αποδεικνύουν την ασφάλιση του προσωπικού του συντηρητή. 7.Όταν παρουσιάζεται οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις που υποχρεούται να συντηρεί, ο συντηρητής οφείλει να επεμβαίνει άμεσα προς αποκατάσταση της βλάβης, αφού προηγουμένως ενημερώσει το τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης. Για τα ανταλλακτικά επισκευής των βλαβών στις εγκαταστάσεις βαρύνεται ο Ο.Ν. για την προμήθεια των οποίων ο συντηρητής θα τα ζητάει εγγράφως από το τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης. Για την αποκατάσταση μεγάλης αξίας και σοβαρότητας βλαβών, η επισκευή τους θα γίνεται επ αμοιβή, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του συντηρητή, αποδοχή από την Υπηρεσία και συγκέντρωση προσφορών από τον συντηρητή ή άλλον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες και το συμφέρον του Ταμείου, και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΝΑΤ. 8.Ο συντηρητής βαρύνεται με την αξία των λιπαντικών μέσων συντήρησης των εγκαταστάσεων Τα δε εργαλεία που απαιτούνται για εργασίες επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων όπως και η μεταφορά τους είναι επίσης υποχρέωση του συντηρητή. 9. Καλή λειτουργία της υπάρχουσας υποδομής ( Η/Μ και Υδραυλικής ) νοείται αυτή που εξασφαλίζεται με περιοδική συντήρηση ή και αντικατάσταση μη ενσωματωμένων στο κτίριο μερών αυτής (π.χ αντικατάσταση ειδών υγιεινής κλιματιστικών σωμάτων κ.α ). Προαιρετικά ο υπάλληλος του συντηρητή,εφόσον δεν είναι απασχολημένος,παρέχει βοήθεια σε εργασίες που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία των γραφείων της Υπηρεσίας, (μεταφορά υπολογιστών έντυπου υλικού παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών αριθμών προτεραιότητας κ. ά.), μετά από υπόδειξη του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών κ Τεχνικής Υποστήριξης. 6

7 10.Ο συντηρητής οφείλει να διατηρεί σχετικό βιβλίο συντήρησης το οποίο θα φυλάσσεται από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Προμηθειών κ Τεχνικής Υποστήριξης του Ο.Ν. το οποίο θα ενημερώνει ανελλιπώς κάθε εβδομάδα αναγράφοντας σε αυτό τις εργασίες συντήρησης που εκτελέστηκαν, τυχόν επισκευές και παρατηρήσεις και θα υπογράφεται από την συντηρητή και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μηνιαία αποζημίωση του συντηρητή. 11. Ελεγχος των εργασιών του συντηρητού μπορεί να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την τεχνική υπηρεσία του ΝΑΤ, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 12. Ο Ο.Ν δεν φέρει καμία ευθύνη για το προσωπικό που θα απασχολήσει ο συντηρητής, δηλαδή για τυχόν ατύχημα, πληρωμής ασφαλιστικής του κάλυψης και ότι άλλο ενδεχομένως ήθελε προκύψει. 13. Για οποιαδήποτε παράβαση των γενικών κ ειδικών υποχρεώσεων του συντηρητή ή άλλων προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ν το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις ανάλογα με την περίπτωση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΡΑΣ 7

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα