Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς"

Transcript

1 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..» Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς Η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (εφεξής Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ. ) για την εύρυθµη λειτουργία της, προτίθεται να επιλέξει µε τη διαδικασία του Πρόχειρου ιαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α / ) Ανάδοχο για το έργο «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α-Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..».. Αντικείµενο του Έργου Αντικείµενο του έργου αποτελεί η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών γενικού καθαρισµού, των χώρων γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του υπογείου, ισογείου, Α, Β ορόφου, δώµατος και περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου που στεγάζονται τα γραφεία της Ε Α-Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ.. που βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας 0, Τ.Κ 54 5, Νέο Ψυχικό, ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών της..2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες Τόπος Παροχής Υπηρεσιών-Υποχρεώσεις Αναδόχου Στο πλαίσιο αυτό το αντικείµενο του έργου επιµερίζεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις του αναδόχου : Καθαρισµός εσωτερικών χώρων επί πενθηµέρου, ευτέρα Παρασκευή. Στους εσωτερικούς χώρους περιλαµβάνονται οι εργασίες και οι χώροι όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα «Περιγραφή Εργασιών Καθαρισµού & Χώρων» της παρούσας. Καθαρισµός υπαίθριων χώρων επί πενθηµέρου, ευτέρα Παρασκευή. Στους υπαίθριους χώρους περιλαµβάνονται ο αύλειος χώρος κτιρίου και ο καθαρισµός του περιλαµβάνει καθαρισµό µε νερό και απορρυπαντικά καθώς και την συλλογή απορριµµάτων από τα πεζοδρόµια, πλακόστρωτα, κάδους απορριµµάτων πεζοδροµίου µας και λοιπούς εξωτερικούς χώρους. Απολύµανση κτιρίου/καθαρισµός Υαλοπινάκων κτιρίου: Απολύµανση - τρεις(3) φορές το χρόνο, οι δύο στο εσωτερικό του κτιρίου και η µία εξωτερικά και καθαρισµός όλων των εσωτερικών & εξωτερικών υαλοπινάκων & πλαισίων µία () φορά το µήνα. Εξοπλισµός-Υλικά: Όλα τα απαραίτητα µηχανικά µέσα και ο λοιπός εξοπλισµός για την καθαριότητα του κτιρίου βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης όλα τα απαραίτητα υλικά για την καθαριότητα του κτιρίου βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός των : Χαρτί υγείας, Χειροπετσέτες και Κρεµοσάπουνο χεριών. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών/Προσωπικό αναδόχου: Ο προσφέρων θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο χώρο της Ε Α Μεταφορών/Ε.Π.-Ε.Π. που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Σοφίας 0, Τ.Κ. 54 5, Νέο Ψυχικό, συνολικού εµβαδού.000 τ.µ., περίπου, συµπεριλαµβανοµένων των εξωτερικών χώρων. Οι εργασίες θα εκτελούνται όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα της παρούσας «Περιγραφή Εργασιών

2 Καθαρισµού & Χώρων», µετά το πέρας εργασίας των υπαλλήλων, δηλαδή µετά τις 8:00 και µέχρι τις 20:00, κατά τις εργάσιµες ηµέρες. Η αυστηρή τήρηση του ανωτέρω ωραρίου αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Ο ελάχιστος αριθµός που πρέπει να διαθέτει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού καθορίζεται σε δύο (2) άτοµα. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και µόνο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, αν απαιτηθεί, ένα () άτοµο επιπλέον. Σε περίπτωση που το απασχολούµενο προσωπικό δεν προέρχεται από χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε άδεια παραµονής και εργασίας στη χώρα. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει το προσωπικό που εκτελεί εργασίες στο ΙΚΑ. Επισηµαίνουµε την υποχρέωση του αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, κλπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συµπεριφορά όλου του προσωπικού του, καθώς και για τη συµµόρφωση του προς τις οδηγίες και έγγραφες εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και κατά την απόλυτο κρίση της, έχει δικαίωµα να απαιτήσει την εξαίρεση και την αντικατάσταση από την οµάδα έργου του αναδόχου οποιουδήποτε µέλους αυτής κριθεί ως µη ικανό ή ως µη συµπεριφερόµενο κατά τον προσήκοντα τρόπο. Ο ανάδοχος θα ορίσει στην σύµβαση που θα υπογραφεί υπεύθυνο εκπρόσωποσυντονιστή του έργου..3 ιάρκεια του έργου Με τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί, θα υπογραφεί σύµβαση διάρκειας δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης ανάθεσης του έργου..4 Προϋπολογισµός έργου Ο Π/Υ του έργου για την διάρκεια των δύο (2) ετών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ( ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. Θεσµικό πλαίσιο διενέργειας διαγωνισµού Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού διέπεται από το Π. 4/2002 «εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους 2.2 Χρόνος ισχύος προσφορών Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το διαγωνιζόµενο για διάστηµα 60 ηµερών από την ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 2

3 2.3 Προϋπολογισµός του έργου Αµοιβή Αναδόχου. Η αµοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει δεν θα ξεπερνάει, ως αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας, το συνολικό ποσό των , µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την διάρκεια των δύο (2) ετών της διάρκειας του έργου. 2. Στη συµβατική αµοιβή περιλαµβάνονται όλες οι αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου του Αναδόχου, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του Εργοδότη έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας. 3. Προσφορές των οποίων η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον ανωτέρω προϋπολογισµό δεν γίνονται αποδεκτές. 4. Για την είσπραξη της αµοιβής ο Ανάδοχος υποβάλλει τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) του Π.. 4/2002 δικαιολογητικά. Λόγω της φύσεως της σύµβασης καθαριότητας θα απαιτούνται σε κάθε πληρωµή και τα κάτωθι επιπλέον δικαιολογητικά : Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας Βεβαιώσεις του ΙΚΑ περί εξόφλησης των σε βάρος του αναδόχου εισφορών (Αντίγραφα Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) του προσωπικού που απασχολείται στο εν λόγω έργο). Μισθοδοτικές καταστάσεις εξόφλησης εργαζοµένων Η µισθοδοτική κατάσταση καθώς και το αντίγραφο Α.Π.. θα προσκοµίζονται στο ΙΚΑ για έλεγχο και εν συνεχεία θα δίδονται φωτοτυπίες στην Ε Α Μεταφορών. 2.4 Τρόπος σύνταξης προσφορών - Περιεχόµενα προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, και σύµφωνα µε τα περιεχόµενα και τη δοµή που καθορίζονται κατωτέρω. Πρέπει να είναι ολοκληρωµένες ως προς τις συνολικές απαιτήσεις του έργου. Προσφορές που κατά την κρίση της επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, κρίνονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών, Αγίας Σοφίας 0, ΤΚ 54 5, Πρωτόκολλο 2 ου ορόφου, την Πέµπτη 27 Μαΐου 200, ώρα :00 έως 2:00. Αµέσως µετά την λήξη του χρόνου αυτού θα ξεκινήσει η διαδικασία του Πρόχειρου ιαγωνισµού. Ο µεν πρώτος φάκελος θα περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής, και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δε δεύτερος θα περιέχει την οικονοµική προσφορά, και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο κάθε φάκελος θα υποβληθεί σε τρία (3) αντίτυπα, ένα πρωτότυπο, και 2 απλά αντίγραφα του πρωτοτύπου, τα οποία θα φέρουν τις ενδείξεις «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» αντίστοιχα. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ τους υπερισχύει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Και στους δύο ανωτέρω φακέλους (και στα τρία αντίτυπα) θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του έργου, ως εξής: «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α-Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..». Επίσης, στο επάνω αριστερό µέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυµία, η πλήρης επαγγελµατική διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως e- mail) του ιαγωνιζόµενου. Η κατάθεση των δύο Φακέλων θα γίνει είτε από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του ιαγωνιζόµενου, είτε από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο αυτού (βλ. παράγραφο κατωτέρω). Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 3

4 2.4. Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής Ο Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής, προκειµένου να είναι παραδεκτή η προσφορά, θα πρέπει να περιέχει όλα τα ακόλουθα: Πληροφοριακό Φυλλάδιο του ιαγωνιζοµένου Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει την απαιτούµενη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα προσκοµίζοντας τα παρακάτω αποδεικτικά, σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο: Ετήσια κατάσταση του προσωπικού στην οποία αναφέρεται η ειδικότητα και το ωράριο, θεωρηµένη από την αρµόδια αρχή (Επιθεώρηση Εργασίας) καθώς και ατοµικές καταστάσεις σε περίπτωση νέων προσλήψεων µέχρι και τον προηγούµενο της διεξαγωγής του διαγωνισµού µήνα. Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών καθαρισµού που πραγµατοποίησαν κατά τα τρία (3) προηγούµενα έτη. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του αρµόδιου οργάνου της εταιρείας (σύµφωνα µε το καταστατικό), µε την οποία: θα εγκρίνεται η συµµετοχή της Εταιρείας στον Πρόχειρο ιαγωνισµό του συγκεκριµένου έργου θα ορίζονται τα στοιχεία του Νόµιµου Εκπροσώπου της Εταιρείας ή του κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της, που θα εξουσιοδοτείται µε την Απόφαση αυτή να υποβάλλει την Προσφορά (βλ. παράγραφο 2.4 ανωτέρω) και να υπογράφει δεσµευτικώς για την Εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα του Πρόχειρου ιαγωνισµού, µέχρι πέρατος αυτού. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.599/86, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία αφ ενός θα αναγράφονται τα στοιχεία του ιαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχει ο προσφέρων και υπευθύνως δηλών, και αφ ετέρου θα δηλώνεται ότι: Ο ιαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και ότι θα εκτελέσει το έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Κεφάλαιο του παρόντος. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου. Επίσης, ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του: Ο ιαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. του άρθρ. 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητος, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαιρέσεως, της απάτης, της εκβιάσεως, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας ή για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του διαγωγή, και δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή µε οποιοδήποτε µέσο. Ο ιαγωνιζόµενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και των τελών, και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Ο ιαγωνιζόµενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό. Εναντίον του ιαγωνιζόµενου δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό. εν τελεί, εφ όσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 290/920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 892/990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία εκδόσεως αποφάσεως κοινής ή ειδικής εκκαθαρίσεως των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και ασκεί το οικείο επάγγελµα κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του. Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 4

5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.599/86 ότι το προσωπικό είναι εξειδικευµένο στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.599/86 ότι επισκέφθηκε τις κτιριακές εγκαταστάσεις και έλαβε γνώση όλων των προς καθαρισµό χώρων Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς το ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου. Η Οικονοµική Προσφορά διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, υποχρεωτικά στο συνηµµένο έντυπο της Υπηρεσίας. Επισηµαίνεται επίσης ότι η ολόγραφη αναγραφή της οικονοµικής προσφοράς υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής. Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται είτε από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της Εταιρείας του ιαγωνιζοµένου, είτε από τον κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο αυτής (βλ. παράγραφο 2.4. ανωτέρω). Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές και είναι απαράδεκτες οικονοµικές προσφορές οι οποίες είτε περιέχουν δεκαδικό µέρος (στο προ ΦΠΑ τίµηµα), είτε δεν περιέχουν ολόγραφη αναγραφή επιµέρους τιµηµάτων, είτε είναι µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό του έργου ( , µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ). 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3. Αποσφράγιση προσφορών Η Επιτροπή ιενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισµού παραλαµβάνει τις Προσφορές από το Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και προβαίνει σε αποσφράγιση αυτών την Πέµπτη 27 Μαΐου 200 και ώρα 2:00. Η εξέταση των προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο ιαγωνιζόµενος, µε βάση τα στοιχεία των Φακέλων Προσφοράς και η αποδοχή του ιαγωνιζοµένου γίνεται στη συνεδρίαση της Επιτροπής ιενέργειας Πρόχειρου ιαγωνισµού. Η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό Πρακτικό και συγκριτικό πίνακα τιµών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.2 Απόρριψη προσφορών Όλοι οι όροι της πρόσκλησης είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η απόκλιση από τους όρους και τις απαιτήσεις έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό του προσφέροντος. Ειδικότερα, ο προσφέρων αποκλείεται, όταν η προσφορά: Είναι αόριστη, ή µη σύµφωνη µε τους όρους της πρόσκλησης εν παρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζει η πρόσκληση εν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην πρόσκληση Περιλαµβάνει επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό 3.3 Αξιολόγηση Προσφορών Αποτελέσµατα - Κατακύρωση Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ιενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισµού, αµέσως µετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών, µε πρακτικό αξιολόγησης που εισηγείται την Ανάθεση. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ των προσφορών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των όρων του παρόντος. Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 5

6 Η κατακύρωση στον επιλεγέντα γίνεται µε την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης από τον Γενικό Γραµµατέα Υπ.Υ.Μ., σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική εισήγηση της Επιτροπής. 3.4 Κατάρτιση Σύµβασης Μετά την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης του Γενικού Γραµµατέα Υπ.Υ.Μ.., ο Ανάδοχος καλείται να υπογράψει, στα πλαίσια της Απόφασης, την σχετική Σύµβαση. Η ηµεροµηνία έναρξης του έργου θα είναι η ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ανάθεσης. 3.5 Εγγυητική Επιστολή Προς εξασφάλιση του Εργοδότη, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού που θα ανέρχεται στο 0% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την λήξη της παρούσας Σύµβασης και εφ όσον δεν εκκρεµεί οποιαδήποτε αξίωση του Εργοδότη. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την κα. Λένα Χριστοπούλου (τηλ ), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 6

7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Ι. Περιγραφή εργασιών καθαρισµού. άπεδα - κλιµακοστάσιο, είσοδος, σκούπισµα, σφουγγάρισµα µε απορρυπαντικό καθηµερινά 2. W.C. (Τουαλετών) Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, δαπέδου, καθαρισµός λεκανών, νιπτήρων, καλυµµάτων λεκανών, εκκένωση καλαθιών, τοποθέτηση χαρτιού υγείας και σαπουνιού καθηµερινά Καθρεπτών ανά πενθήµερο. Πλακιδίων τοίχου ανά δεκαπενθήµερο 3. Γραφείων, τραπεζιών συµβουλίων, τραπεζιδίων Ξεσκόνισµα, καθαρισµός µε απορρυπαντικά και στέγνωµα καθηµερινά. 4. Καθισµάτων (ταπετσαρίας από ύφασµα) Ξεσκόνισµα, σκούπισµα καθηµερινά 5. Καθισµάτων (ταπετσαρίας από πλαστικό) Ξεσκόνισµα καθηµερινά 6. Καθισµάτων (ταπετσαρίας από πλαστικό) Πλύσιµο µε απορρυπαντικό και στέγνωµα ανά πενθήµερο. 7. Καλαθιών αχρήστων, σταχτοδοχείων (επιτραπέζιων & Επιδαπέδιων) Εκκένωση και καθαρισµός εσωτερικά καθηµερινά Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 7

8 8. Θαλάµων ανελκυστήρα Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων καθηµερινά 9. Θαλάµων ανελκυστήρα Καθαρισµός τοιχωµάτων των θαλάµων καθηµερινά 0. Υαλοπίνακες εισόδου Παραθύρων & Πορτών Καθαρισµός υαλοπινάκων & πλαισίων µία () φορά το µήνα. Ξύλινα δάπεδα Σκούπισµα καθηµερινά, σφουγγάρισµα µε ήπιο απορρυπαντικό, στέγνωµα καθηµερινά 2. Πόρτες ντουλάπια ιαχωριστικά Καθαρισµός ανά πενθήµερο. 3. Περιβάλλον χώρος κτιρίου (περίβολος) Εξωτερικός χώρος δώµατος Σκούπισµα και σφουγγάρισµα καθηµερινά 4. Πλακιδίων τοίχων κουζίνας βοηθητικοί χώροι. Πλύσιµο καθηµερινά 5. Απολύµανση Τρεις φορές το χρόνο, οι δύο στο εσωτερικό του κτιρίου και η µία εξωτερικά. 6. Βιβλιοθηκών, Ερµαρίων, Η/Υ και Τηλεφωνικών συσκευών Ξεσκόνισµα µε φτερό. 7. Πιάτα, Ποτήρια και λοιπά είδη εστίασης Καθηµερινό πλύσιµο. Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 8

9 II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Οδός Αγ. Σοφίας 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 9

10 2 Α. ΥΠΟΓΕΙΟ. Αρχείο 2. Γραφεία 3. Τηλεφωνικό κέντρο 4. Αίθουσα µηχανηµάτων 5. W.C 6. Κουζίνα 7. Θάλαµοι ανελκυστήρων 8. Κλιµακοστάσιο,,2,3,4,,2 2,4,9 3 Β. ΙΣΟΓΕΙΟ. Θάλαµοι ανελκυστήρων 2. Κλιµακοστάσιο 3. Γραφεία 4. W.C. 5. Κουζίνα 6. ιάδροµος,9,3,4,,2 2,4 4 Γ. Α ΟΡΟΦΟΣ. Θάλαµοι ανελκυστήρων 2. Κλιµακοστάσιο 3. Γραφεία 4. W.C. 5. Κουζίνα 6. ιάδροµος,,2,3,4,,2 2,4 5. Β ΟΡΟΦΟΣ. Θάλαµοι ανελκυστήρων 2. Κλιµακοστάσιο 3. Γραφεία 4. W.C. 5. ιάδροµος,9,3,4,,2 2 Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών 0

11 6 Ε. ΩΜΑ. Γραφείο 2. ιάδροµος 3. W.C. 4. Αίθουσα συσκέψεων 5. Κλιµακοστάσιο 6. Αίθριο 7. Κουζίνα,3,4,,2 2,4 ΣΤ. ΕΠΙΠΛΑ (γραφεία, τραπέζια, διάφορα) 3, 6 Ζ. ΕΠΙΠΛΑ (καθίσµατα, πολυθρόνες κ.λ.π.) 4,5,6 Η. ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ - ΣΤΑΧΤΟ ΟΧΕΙΑ 7 Θ. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 0 Ι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΜΑΤΟΣ 3, 5 Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη τους Όρους του σχετικού Παραρτήµατος του ιαγωνισµού, ο κάτωθι ιαγωνιζόµενος :..... (να αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας) για το Έργο : «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..» Προσφέρει την τιµή : Ολογράφως :. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Αριθµητικά :.. ευρώ (ακέραιος αριθµός, χωρίς ΦΠΑ) Ηµεροµηνία Υπογραφή και Σφραγίδα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα