Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό"

Transcript

1 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

2 Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών τιμών π.χ. βαθμοί μαθητών μιας τάξης, θερμοκρασίες ενός μήνα, κτλ. Τα στοιχεία ενός πίνακα αποθηκεύονται σε διαδοχικές θέσεις μνήμης Χαρακτηριστικά: Μέγεθος πίνακα Τύπος στοιχείων

3 Δήλωση πίνακα <τύπος> <όνομα πίνακα> [<μέγεθος πίνακα>]; float temp[5]; int arr[10]; Αρχικοποίηση float temp[5]={25.2, 25.5, 26.6, 26, 25.9; float temp[]={25.2, 25.5, 26.6, 26, 25.9; float temp[5]={25.2, 25.5, 26.6;

4 Αναφορά στα στοιχεία του πίνακα Ένα στοιχείο του πίνακα προσδιορίζεται από το όνομα του πίνακα και ένα αριθμό που προσδιορίζει τη σειρά του Το πρώτοστοιχείο του πίνακα έχει σειρά 0 (αποθηκεύεται στη θέση 0) είκτης: Πίνακας temp temp[0] temp[1] temp[4]

5 Δήλωση και αρχικοποίηση πίνακα #include <stdio.h> #define N 10 main() { int a[n]; int i; for ( i=0; i<n; i++ ) a[i] = 0;

6 Χρήση στοιχείων του πίνακα Τα στοιχεία του πίνακα τα χειριζόμαστε όπως και τις απλές μεταβλητές x = temp[2]*10; temp[0] = 25.4; temp[i] = temp[i+1] + 2; for (i=0; i<5; i++) if (temp[i]<25) temp[i]++; else temp[i]--;

7 Διαχείριση στοιχείων πίνακα Αποθήκευση τιμών σε μονοδιάστατο πίνακα for (i=0; i<10; i++) scanf("%d", &a[i]); Άθροιση τιμών μονοδιάστατου πίνακα for (i=0; i<10; i++) sum += a[i]; Εμφάνιση τιμών μονοδιάστατου πίνακα for (i=0; i<10; i++) printf("ημερα %d - ΩΡΕΣ %d\n", i, a[i]);

8 Πολυδιάστατοι πίνακες Ένας πίνακας μπορεί να έχει στοιχεία που είναι πίνακες int array[4][12];/* 4 γραµµές, 12 στήλες */ array[0][1];/* το στοιχείο της πρώτης γραµµής και δεύτερης στήλης */ array[0,1]; /* ΛΑΘΟΣ */ Αποθήκευση στη μνήμη σε γραμμές (ως μονοδιάστατος)

9 Δισδιάστατος πίνακας Βαθμοί 5 φοιτητών σε 3 μαθήματα int bathmoi[5][3]; Μαθήµατα Φοιτητές Αρχικοποίηση: bathmoi[5][3]= {{7,8,6, {3,7,4, {3,5,5, {7,9,8, {4,4,6

10 Αρχικοποίηση δισδιάστατου πίνακα #define N 3 #define M 10 double f[n][m]; double f[n][m]; int i, j; for (i = 0; i < N; i++) for (j = 0; j < M; j++) f[i][j] = 0.0;

11 Επεξεργασία στοιχείων πίνακα (1) Άθροιση των στοιχείων των διαγωνίων σε τετραγωνικό πίνακα int i,j; int sum1=0; int sum2=0; for ( i=0; i < N; i++ ) for ( j=0; j < Ν; j++ ) { if (i == j) /*κύρια διαγώνιος*/ sum1 += a[i][j]; if ((i + j) == N-1) /*δευτερεύουσα διαγώνιος*/ sum2 += a[i][j];

12 Επεξεργασία στοιχείων πίνακα (2) Άθροιση των στοιχείων των διαγωνίων σε τετραγωνικό πίνακα int i; int sum1=0; int sum2=0; for (i=0; i < N; i++) { sum1 += a[i][i]; /*κύρια διαγώνιος*/ sum2 += a[i][n-1-i]; /*δευτερεύουσα διαγώνιος*/

13 Διάβασμα τιμών 2 πινάκων Α και Β Σύγκριση των στοιχείων και αποθήκευση του µεγαλύτερου στον πίνακα C #include <stdio.h> #define N 15 /* Μέγεθος των πινάκων */ int A[N], B[N], C[N]; main() { int i; for (i=0; i<n; i++) { printf(" ώστε τιµή για το στοιχείο Α[%d]: ", i); scanf("%d", &A[i]); printf(" ώστε τιµή για το στοιχείο B[%d]: ", i); scanf("%d", &B[i]); C[i] = (A[i]>B[i])? A[i] : B[i]; /*Ισοδύναµο µε: if (A[i]>B[i]) C[i] = A[i]; else C[i] = B[i];*/

14 Εύρεση μέσου όρου (1D array) #include <stdio.h> const int N=5; void main() { int sum=0, i, x[n]; float avg; for (i=0; i<n; i++) { /* ιάβασµα πίνακα */ printf("dose to %d stoixeio: ", i+1); scanf("%d", &x[i]); for (i=0; i<n; i++) /* Υπολογισµός Μ.Ο. */ sum += x[i]; avg = (float)sum/n; printf("\nmesos oros = %.2f \n", avg); /* Ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων*/

15 Εύρεση μέσου όρου (2D array) #include <stdio.h> const int N=5, Μ=3; void main() { int sum=0, i, j, x[n][μ]; float avg; for (i=0; i<n; i++) /* ιάβασµα πίνακα */ for (i=0; i<n; i++) /* ιάβασµα πίνακα */ for (j=0; j<m; j++) { printf("dose to stoixeio x[%d][%d]: ",i, j); scanf("%d", &x[i][j]); for (i=0; i<n; i++) /* Υπολογισµός Μ.Ο. */ for (j=0; j<m; j++) sum += x[i][j]; avg = (float)sum /(N*M); printf("\nmesos oros = %.2f \n", avg); /* Ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων*/

16 Εύρεση μεγαλύτερου/μικρότερου και θέσης #include <stdio.h> const int N=5; void main() { int max, maxp, min, minp, i, x[n]; for (i=0; i<n; i++) { /* ιάβασµα Πίνακα */ printf("dose to %d stoixeio: ", i+1); scanf("%d", &x[i]); max=min=x[0]; maxp=minp=0; for (i=0; i<n; i++) { /* Εύρεση Μεγαλ./Μικρ. */ if (x[i] > max) { max = x[i]; maxp = i; if (x[i] < min) { min = x[i]; minp = i; printf("megisto = %d sti thesi %d \n", max, maxp); printf("elaxisto = %d sti thesi %d \n", min, minp);

17 Εναλλαγή 1 ης και τελευταίας γραμμής/στήλης /* εδοµένου πίνακα x[n][m] */ int i, temp; for (i=0; i<m; i++) { /* Εναλλαγή γραµµής */ temp = x[0][i]; x[0][i] = x[n-1][i]; x[n-1][i] = temp; for (i=0; i<n; i++) { /* Εναλλαγή στήλης */ temp = x[i][0]; x[i][0] = x[i][μ-1]; x[i][μ-1] = temp;

18 Πολλαπλασιασμός πινάκων /* εδοµένων Πινάκων a[x][y] και b[y][z] */ float c[x][z]; /* Υπολογισµός γινοµένου πίνακα */ for (i=0; i<x; i++) { for (j=0; j<z; j++) { c[i][j]=0; for (k=0; k<y; k++) c[i][j] += a[i][k]*b[k][j]; /* Εκτύπωση αποτελέσµατος */ for (i=0; i<x; i++) { for (j=0; j<z; j++) printf("%.0f\t", c[i][j]); printf("\n");

19 Ταξινόμηση πίνακα int a[]={3,2,5,7,1,8,4,9,6; {1,2,3,4,5,6,7,8,9 Μέθοδοι ταξινόμησης: Ταξινόμηση φυσαλίδας (bubble sort) Ταξινόμηση επιλογής(selection sort) Γρήγορη ταξινόμηση(quicksort)

20 Μέθοδος ταξινόμησης Bubble Sort Σύγκρινε το πρώτο με το δεύτερο στοιχείο Αν το πρώτο είναι μεγαλύτερο αντάλλαξε τις τιμές τους Συνέχισε με το δεύτερο και τρίτο στοιχείο... Επανέλαβε τη διαδικασία ξεκινώντας πάλι από το πρώτο στοιχείο και συγκρίνοντας όλα τα στοιχεία εκτός του τελευταίου... Επανέλαβε τη διαδικασία εφόσον υπάρχει έστω μία ανταλλαγή

21 Μέθοδος ταξινόμησης Bubble Sort /* εδοµένου πίνακα a[n] */ typedef unsigned char bool; int i, n, tmp, a[n]; bool stop_taxinomisi; n = N; /* Ο αριθµός στοιχείων που θα ταξινοµηθούν */ do { stop_taxinomisi=true; for (i=0; i<n-1; i++) if (a[i] > a[i+1]) { tmp = a[i]; a[i] = a[i+1]; a[i+1] = tmp; stop_taxinomisi=false; /*έγινε ανταλλαγή*/ n=n-1; /*Μείωσε το εύρος των δυνατών συγκρίσεων */ while(!stop_taxinomisi);

22 Ταξινόμηση με Επιλογή Βρες το μικρότερο στοιχείο του πίνακα Αντάλλαξέ το με το πρώτο στοιχείοτου πίνακα Επανέλαβε τη διαδικασία για τον πίνακα από το 2ο ως το τελευταίο στοιχείο όσο ο πίνακας έχει πάνω από 1 στοιχείο

23 Ταξινόμηση με Επιλογή /* εδοµένου πίνακα a[n] */ int i, j, tmp, min; for (i=0; i < N-1; i++) { min = i; for (j = i+1; j < N; j++) if (a[j] < a[min]) min = j; /* Θέση του µέγιστου */ tmp = a[i]; /* Ανταλλαγή στοιχείων */ a[i] = a[min]; a[min] = tmp;

24 Αναζήτηση πίνακα Ελέγχεται αν ο πίνακας περιέχει ένα στοιχείο με μία συγκεκριμένη τιμή Πίνακας ={2,4,3,5,1,6,7 Τιμή αναζήτησης=1 Αποτέλεσμα=ΝΑΙ (5 ο στοιχείο /4 η θέση του πίνακα) Τιμήαναζήτησης=8 Αποτέλεσμα=ΟΧΙ Μέθοδοι αναζήτησης Γραμμική αναζήτηση Δυαδική αναζήτηση (απαιτεί ταξινομημένο πίνακα)

25 Γραμμική αναζήτηση /* εδοµένου πίνακα a[n] */ int i=0, timi; bool found = FALSE; scanf("%d", &timi); scanf("%d", &timi); while ((!found) && (i<n)) if (a[i] == timi) found = TRUE; else i++; if (found) printf("bρεθηκε ΤΟ %d ΣΤΗ ΘΕΣΗ %d\n", a[i], i); else printf(" ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ\n");

26 Δυαδική αναζήτηση Εφαρμόζεται σε ταξινομημένους πίνακες Εξετάζεται η τιμή του μεσαίου στοιχείου Αν έχει την τιμή που αναζητούμε, η αναζήτηση τερματίζεται επιτυχώς Αν έχει μεγαλύτερη τιμή, η αναζήτηση συνεχίζεται στο αριστερό τμήμα του πίνακα Αν έχει μικρότερη τιμή, η αναζήτηση συνεχίζεται στο δεξιό τμήμα του πίνακα Η διαδικασία επαναλαμβάνεται στο νέο τμήμα πίνακα μέχρι να βρεθεί το στοιχείο ή το τμήμα να περιέχει ένα μόνο στοιχείο που δεν είναι αυτό που αναζητούμε

27 Δυαδική αναζήτηση /* εδοµένου ταξινοµηµένου πίνακα a[n] */ int left, right, mid; bool found; left=0; right=n-1; found=false; while ((!found) && (left <= right)) { mid = (left+right)/2; if (a[mid] == timi) found=true; else if(a[mid] > timi) right = mid-1; else left = mid+1; if (found) printf("bρεθηκε ΤΟ %d ΣΤΗ ΘΕΣΗ %d\n", a[mid], mid); else printf(" ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ\n");

28 Άσκηση Τι περιέχει το a[8] µετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; int i, a[10]; for (i = 0; i < 10; i++) a[i] = 9 - i; for (i = 0; i < 10; i++) a[i] = a[a[i]]; ΛΥΣΗ: i: a[i] after 1st loop: a[i] after 2nd loop:

29 Άσκηση Σε ένα πίνακα 10 θέσεων αποθηκεύουµε συχνότητεςεµφάνισης 10 αντικειµένων (20 εµφανίσεις) και βρίσκουµε το πιο συχνό αντικείµενο. Εντοπίστε πιθανά λάθη. main() { int num, i, j, maxi, a[9]; for (j=0; j<20; j++) { scanf("%d", num); a[num-1]++; for (i = 0; i < 10; i++); if (a[i] > a[maxi]) maxi = i; printf("max = %d\n", maxi);

30 Λάθη main() { int num, i, j, maxi, a[9]; for (j=0; j<20; j++) { scanf("%d", num); a[num-1]++; for (i = 0; i < 10; i++); if (a[i] > a[maxi]) maxi = i; printf("max = %d\n", maxi); #include <stdio.h> int a[10 10] scanf("%d", &num) O a[] πρέπει να αρχικοποιηθεί Το maxiπρέπει να αρχικοποιηθεί Λάθος ;μετά τη 2η for Μπορεί να εισαχθεί τιμή <0 ή >10

31 Ερωτήσεις; 31

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 8.6 Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 16-1 Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούµενη διάλεξη κάναµε µια εισαγωγή στην δοµή δεδοµένων Πίνακας Σε ένα πίνακα ένα σύνολο αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 10-1 Περιεχόμενο Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1: Α. Η «σύγκριση» λειτουργιών ανθρώπου και υπολογιστή επιφέρει βέβαια µια τεράστια ποιοτική διαφορά υπέρ του ανθρώπου. I. Ποια είναι η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1 5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...5-1 5.2 ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QFD...5-4 5.3 ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ...5-6 5.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ QFD...5-8 5.4.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα