ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Τα θέματα που έχετε στα χέρια σας είναι τρεις (3) σελίδες. Επιβεβαιώστε το και αν λείπει κάποια σελίδα ή δεν είναι καλά φωτοτυπημένη ενημερώστε άμεσα τον επιτηρητή. Η άριστη απάντηση σε κάθε θέμα βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Τα ερωτήματα κάθε θέματος (α, β, κλπ.) δεν είναι απαραίτητα ισοδύναμα μεταξύ τους. Απαντήστε και στα πέντε (5) θέματα που ακολουθούν. Γράψτε στο γραπτό σας ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ το θέμα και το ερώτημα στο οποίο απαντάτε κάθε φορά. Προσπαθήστε να απαντάτε όλα τα ερωτήματα κάθε θέματος μαζί. Η αναγραφή σχολίων όπου απαιτείται (προγράμματα σε C, ψευδοκώδικας) είναι υποχρεωτική. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες ακριβώς. Θέμα 1 (2,0 μονάδες) α) Να γραφεί στη γλώσσα προγραμματισμού C η συνάρτηση: int win(int nums[], int n) που δέχεται ως όρισμα τον πίνακα nums[], ο οποίος περιέχει n ακεραίους αριθμούς. Η συνάρτηση να επιστρέφει: 1, αν στον πίνακα οι θετικοί αριθμοί είναι περισσότεροι από τους αρνητικούς αριθμούς -1, αν στον πίνακα οι αρνητικοί αριθμοί είναι περισσότεροι από τους θετικούς αριθμούς 0, αν το πλήθος των θετικών αριθμών στον πίνακα είναι ίσο με το πλήθος των αρνητικών β) Για τους 4-ψήφιους δυαδικούς αριθμούς (d 3 d 2 d 1 d 0 ) <2>, όπου τα d 3, d 2, d 1 και d 0 είναι δυαδικά ψηφία, θεωρούμε τη λογική συνάρτηση: 1, αν η τιμή του (d 3d 2 d 1 d 0 ) <2> στο δεκαδικό σύστημα είναι πολλαπλάσιο του 5 F(d 3 d 2 d 1 d 0 ) = 0, αλλιώς Για τη συνάρτηση αυτή, με εισόδους τα 4 δυαδικά ψηφία d 3, d 2, d 1 και d 0, να δοθούν: (i) ο πίνακας αληθείας, (ii) η λογική συνάρτηση και (iii) το αντίστοιχο κύκλωμα. Σημείωση: Θεωρήστε ότι το μηδέν δεν είναι πολλαπλάσιο του 5. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 σελ. 1 από 3

2 Θέμα 2 (2,0 μονάδες) α) Σε αρχικά κενή στοίβα, εισάγουμε διαδοχικά τις τιμές 4, 6, 5, 1, 3 και 2. Σχεδιάστε το δέντρο - σωρό (μεγίστων) που σχηματίζεται αν διαγράψουμε ένα - ένα τα στοιχεία από τη στοίβα και τα εισάγουμε στο δέντρο (που αρχικά είναι κενό). Στην απάντησή σας να φαίνεται η μορφή του δέντρου - σωρού που σχηματίζεται μετά από κάθε εισαγωγή. β) Δώστε (i) την ενδο-διατεταγμένη και (ii) τη μετα-διατεταγμένη διαπέραση του δέντρου-σωρού που σχηματίστηκε στο ερώτημα α. γ) Διαγράψτε δύο φορές το στοιχείο στη ρίζα του δέντρου - σωρού που σχηματίστηκε στο ερώτημα α και σχεδιάστε τα δέντρα που θα προκύψουν μετά την πρώτη και τη δεύτερη διαγραφή, αντίστοιχα. δ) Έστω ένα δέντρο - σωρός με 20 στοιχεία. Ποιο είναι το ύψος του δέντρου; Τεκμηριώστε την απάντησή σας. ε) Σε αρχικά κενή ουρά, εισάγουμε διαδοχικά τις τιμές 4, 6, 5, 1, 3 και 2. Σχεδιάστε το δυαδικό δέντρο αναζήτησης που σχηματίζεται αν διαγράψουμε ένα - ένα τα στοιχεία από την ουρά και τα εισάγουμε στο δέντρο (που αρχικά είναι κενό). Στην απάντησή σας να φαίνεται η τελική μορφή του δυαδικού δέντρου αναζήτησης που σχηματίζεται. Θέμα 3 (2,0 μονάδες) α) Μετατρέψτε τον οκταδικό αριθμό (32.2) <8> στο δεκαδικό σύστημα και στη συνέχεια το δεκαδικό αριθμό που θα βρείτε μετατρέψτε τον στο δυαδικό σύστημα, δείχνοντας όλα τα βήματα της μετατροπής. β) Να γίνει η αφαίρεση (27) <10> - (48) <10> στο δυαδικό σύστημα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του συμπληρώματος ως προς 2. Θεωρήστε ότι οι δυαδικοί αριθμοί αναπαριστώνται με 8 δυαδικά ψηφία (bits). γ) Να γραφεί πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C, το οποίο διαβάζει διαφορετικές μεταξύ τους ακέραιες τιμές σε έναν πίνακα 100 θέσεων και στη συνέχεια υπολογίζει και εκτυπώνει τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή του πίνακα, τη διαφορά αυτών των δύο τιμών και την απόσταση μεταξύ τους (δηλαδή πόσες θέσεις διαφορά έχουν στον πίνακα). Σημείωση: Δεν απαιτείται αμυντικός προγραμματισμός κατά την είσοδο των τιμών στον πίνακα. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 σελ. 2 από 3

3 Θέμα 4 (2,0 μονάδες) α) Να γραφεί σε ψευδοκώδικα αλγόριθμος για τον υπολογισμό του αθροίσματος: S 1..., όπου N! 1*2*3*...* N 3! 5! 19! β) Να γραφεί στη γλώσσα προγραμματισμού C η συνάρτηση: int sum_pos(struct nodelist *start) η οποία δέχεται ως όρισμα μια απλά συνδεδεμένη λίστα ακεραίων αριθμών και επιστρέφει το άθροισμα εκείνων των στοιχείων της λίστας που είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί. Αν η λίστα είναι κενή, η συνάρτηση επιστρέφει -1. Η δομή των κόμβων της λίστας δίνεται από τη δήλωση: struct nodelist int number; struct nodelist *next; ; Θέμα 5 (2,0 μονάδες) α) Να γραφεί πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C, στο οποίο να δηλώνεται δομή πελάτη µε τα στοιχεία code (ακέραιος αριθμός), onomateponymo (πίνακας χαρακτήρων 30 θέσεων) και ypoloipo (μη αρνητικός πραγματικός αριθμός), να διαβάζονται σε έναν πίνακα δομών οι αντίστοιχες τιμές για 100 πελάτες (με αμυντικό προγραμματισμό κατά την ανάγνωση του στοιχείου ypoloipo) και να εκτυπώνεται το ονοματεπώνυμο των πελατών που έχουν υπόλοιπο μεγαλύτερο από 10,000, καθώς και το συνολικό υπόλοιπο όλων των πελατών. β) Να γραφεί στη γλώσσα προγραμματισμού C η συνάρτηση: void sum_dig(int a[], int b[], int N) που δέχεται ως ορίσματα τους πίνακες a και b και το μέγεθός τους N (κάθε πίνακας περιέχει N ακεραίους αριθμούς με τιμές 0 ή 1 που αντιπροσωπεύουν τα ψηφία ενός δυαδικού αριθμού), η οποία υπολογίζει και εκτυπώνει το άθροισμα των δύο δυαδικών αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Θεωρήστε ότι το πιο σημαντικό ψηφίο κάθε δυαδικού αριθμού βρίσκεται στη θέση 0 του αντίστοιχου πίνακα. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 σελ. 3 από 3

4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Θέμα 1 α) int win (int nums[], int n) int i, p1=0, p2=0; /* p1: μετρητής θετικών όρων */ /* p2: μετρητής αρνητικών όρων */ for (i=0; i<n; ++i) /* Ελέγχουμε κάθε στοιχείο του πίνακα nums[] */ if (nums[i]>0) ++p1; /*... αν είναι θετικό, αυξάνεται το p1 */ else if (nums[i]<0) ++p2; /* αν είναι αρνητικό, αυξάνεται το p2 */ if (p1 > p2) return(1); /* Έξοδος +1, -1 ή 0 κατά περίπτωση */ else if (p1 < p2) return(-1); else return(0); /* όταν p1 = p2 */ β) Έστω d 3, d 2, d 1, d 0 τα 4 ψηφία του δυαδικού αριθμού με d 3 να αναπαριστά το περισσότερο σημαντικό ψηφίο του αριθμού: d 3 d 2 d 1 d 0 Τιμή στο δεκαδικό σύστημα F ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

5 d 3 d 2 d 1 d 0 Τιμή στο δεκαδικό σύστημα F F = d 3 '. d 2. d 1 '. d 0 + d 3. d 2 '. d 1. d 0 ' + d 3. d 2. d 1. d 0 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

6 Θέμα 2 α) β) Ενδο-διατεταγμένη Διαπέραση: Μετα-διατεταγμένη Διαπέραση: γ) δ) Το ύψος του δέντρου είναι 4. Εφόσον πρόκειται για δέντρο - σωρό, είναι πλήρες δέντρο, άρα έχει 1 κόμβο στο πρώτο επίπεδο, 2 κόμβους στο δεύτερο επίπεδο, 4 κόμβους στο τρίτο επίπεδο, 8 κόμβους στο τέταρτο επίπεδο και τους υπόλοιπους 5 κόμβους στο πέμπτο επίπεδο. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

7 ε) Το δυαδικό δέντρο αναζήτησης που σχηματίζεται είναι το ακόλουθο: Θέμα 3 α) Μετατροπή οκταδικού σε δεκαδικό: 32.2 <8> = 3* * *8-1 = = <10> Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό - Ακέραιο μέρος (26): Βάση Πηλίκο Υπόλοιπο 26:2 = :2 = :2 = :2 = :2 = Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό - Κλασματικό μέρος (0.25): Πράξη Αποτέλεσμα Κλασματικό μέρος Βάση Γινόμενο Ακέραιο Μέρος Κλασματικό μέρος = = Επομένως, <10> = <10> ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

8 β) 27 <10> = <2> 48 <10> = <2> Συμπλ. ως προς 1: <2> Συμπλ. ως προς 2: <2> Αρκεί να προσθέσουμε τον μειωτέο <2> στο συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρετέου Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι <2>. Για να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα βρίσκουμε την αντίστοιχη τιμή στο δεκαδικό σύστημα. Αφού το αριστερά δυαδικό ψηφίο είναι 1 πρόκειται για αρνητικό αριθμό. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι η παρακάτω: (i) Υπολογίζω το συμπλήρωμα ως προς 2 του αποτελέσματος: <2> Συμπλ. ως προς 1: <2> Συμπλ. ως προς 2: <2> (ii) Μετατρέπω τον δυαδικό αριθμό που προκύπτει σε δεκαδικό αριθμό: <2> = 21 <10> (iii) Συνεπώς, το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι ίσο με: -21 <10> ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

9 γ) #include <stdio.h> #define N 100 main() int i, a[n], max, min, max_pos, min_pos, dis; /* καταχώριση τιμών */ for (i=0; i<n; ++i) /* Εισαγωγή στοιχείων στον πίνακα a[] */ printf("δώσε το %dο στοιχείο του πίνακα: ", i+1); scanf("%d", &a[i]); max = a[0]; /* Αρχικά θεωρούμε ότι το 1ο στοιχείο είναι το μεγαλύτερο */ max_pos = 0; /*... και αυτή η θέση του */ min = a[0]; /* Παρομοίως και για το ελάχιστο */ min_pos = 0; /*... και για τη θέση του */ for (i=1; i<n; ++i) /* Για κάθε επόμενο στοιχείο... */ if (a[i] > max) /* ελέγχουμε αν είναι μεγαλύτερο από το τρέχον max */ max = a[i]; /*... και αν ναι, αναθεωρούμε το max */ max_pos = i; /*... και τη θέση του */ if (a[i] < min) /* Παρομοίως και για το min */ min = a[i]; min_pos = i; /* Μετά την επανάληψη, έχουν υπολογιστεί τα max, min και οι θέσεις τους */ printf("η μέγιστη τιμή του πίνακα είναι: %d\n", max); printf("η ελάχιστη τιμή του πίνακα είναι: %d\n", min); printf("η διαφορά μέγιστης και ελάχιστης τιμής είναι: %d\n", max - min); dis = max_pos - min_pos; if (dis<0) /* Σε περίπτωση που το max προηγείται του min... */ dis = (-1)*dis; /*... αλλάζουμε το πρόσημο στην απόσταση */ /*... πριν την τυπώσουμε */ printf("η απόσταση μέγιστης και ελάχιστης τιμής είναι: %d\n", dis); ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

10 Θέμα 4 α) ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ S ΔΕΔΟΜΕΝΑ i, i_parag, j: INTEGER; S: REAL; /* Το άθροισμα θα είναι πραγματικός αριθμός */ ΑΡΧΗ /* Κυρίως Πρόγραμμα */ S:= 0.0; /* Αρχικοποίηση αθροίσματος */ ΓΙΑ i:=1 ΕΩΣ 19 ME-ΒΗΜΑ 2 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ i_parag:=1; ΓΙΑ j:=1 ΕΩΣ i ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ i_parag:=i_parag*j /* Υπολογισμός του i! */ ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ; S:=S + 1.0/i_parag ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ; ΤΥΠΩΣΕ ("Το άθροισμα είναι: ", S) ΤΕΛΟΣ /* Τέλος Προγράμματος */ β) int sum_pos(struct nodelist *start) struct nodelist *cur; int result = 0; if (start == NULL) /* αν η λίστα είναι κενή */ return (-1); cur = start; /* πρώτος κόμβος της λίστας */ while (cur!= NULL) /* όσο δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της λίστας */ if (cur->number > 0) result += cur->number; /* αθροίζω τους θετικούς όρους */ cur = cur->next; /* επόμενος κόμβος της λίστας */ return (result); ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

11 Θέμα 5 α) #include <stdio.h> #define N 100 struct pelates int code; char onomateponymo[30]; float ypoloipo; ; main() int i; float balance, sum=0.0; struct pelates pel[n]; for (i=0; i<n; ++i) /* Εισαγωγή στοιχείων */ printf("δώστε τα στοιχεία του %dου πελάτη\n", i+1); printf("κωδικός: "); scanf("%d", &pel[i].code); fflush(stdin); printf("ονοματεπώνυμο: "); gets(pel[i].onomateponymo); do printf("δώσε Υπόλοιπο: "); scanf("%f", &balance); if (balance < 0.0) printf("το υπόλοιπο δεν μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός.\n"); while (balance < 0.0); /* Αμυντικός Προγραμματισμός */ pel[i].ypoloipo = balance; for (i=0; i<n; ++i) /* Έλεγχος υπολοίπου για κάθε πελάτη */ if (pel[i].ypoloipo > ) printf("ο %s έχει υπόλοιπο μεγαλύτερο των Ευρώ\n", pel[i].onomateponymo); sum += pel[i].ypoloipo; /*... και άθροιση όλων των υπολοίπων */ printf("το συνολικό υπόλοιπο των πελατών είναι: %f\n", sum); ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

12 β) void sum_dig(int a[n], int b[n]) int i, carry=0, temp; int result[n]; for (i = N-1; i>=0; --i) /* Ξεκινάμε από το τελευταίο ψηφίο (θέση N-1) */ temp = a[i] + b[i] + carry; /* Το άθροισμα των 2 bits + κρατούμενο */ if (temp > 1) /* Σε αυτήν την περίπτωση δημιουργείται κρατούμενο */ carry = 1; /* Όταν σημειώνουμε κρατούμενο... */ temp -= 2; /*... η αξία του αθροίσματος μειώνεται κατά 2 */ else carry = 0; result[i] = temp; /* Το άθροισμα μεταφέρεται... */ /*... στο bit του αποτελέσματος */ printf("το άθροισμα των αριθμών είναι:\n"); if (carry == 1) printf("1"); /* Γράφουμε τυχόν τελικό κρατούμενο */ for (i = 0; i<n; ++i) /*... και μετά τα υπόλοιπα ψηφία */ printf("%d", result[i]); printf("\n"); ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

13 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ: Τα θέματα που έχετε στα χέρια σας είναι τέσσερις (4) σελίδες. Επιβεβαιώστε το και αν λείπει κάποια σελίδα ή δεν είναι καλά φωτοτυπημένη ενημερώστε άμεσα τον επιτηρητή. Η άριστη απάντηση σε κάθε θέμα βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Τα ερωτήματα κάθε θέματος (α, β, κλπ.) δεν είναι απαραίτητα ισοδύναμα μεταξύ τους. Απαντήστε και στα πέντε (5) θέματα που ακολουθούν. Γράψτε στο γραπτό σας ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ το θέμα και το ερώτημα στο οποίο απαντάτε κάθε φορά. Προσπαθήστε να απαντάτε όλα τα ερωτήματα κάθε θέματος μαζί. Η αναγραφή σχολίων όπου απαιτείται (προγράμματα σε C, ψευδοκώδικας) είναι υποχρεωτική. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες ακριβώς. Θέμα 1 (2,0 μονάδες) α) Μετατρέψτε τον δεκαεξαδικό αριθμό (1C2.B2) <16> σε οκταδικό μέσω του δυαδικού συστήματος, δείχνοντας όλα τα βήματα της μετατροπής. β) Εκτελέστε τις ακόλουθες πράξεις στα συστήματα που αναφέρονται για κάθε πράξη: (10.101) <2> + (11.101) <2> (74.141) <8> + (21.764) <8> (F1.12) <16> + (6F.E2) <16> γ) Μετατρέψτε το δυαδικό αριθμό ( ) <2> στον αντίστοιχο δεκαδικό, δείχνοντας όλα τα βήματα της μετατροπής. δ) Γράψτε στη γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: void bitwise_xor(int a[], int b[], int N) που δέχεται ως είσοδο τους πίνακες a[] και b[], ο καθένας από τους οποίους περιέχει N ακέραιους αριθμούς με τιμές 0 και 1 που αντιπροσωπεύουν τα ψηφία ενός δυαδικού αριθμού, και εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα της λογικής πράξης XOR μεταξύ των αντίστοιχων ψηφίων των δύο δυαδικών αριθμών, ξεκινώντας από τα ψηφία στην αρχή του κάθε πίνακα. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 σελ. 1 από 4

14 Θέμα 2 (2,0 μονάδες) α) Να γραφεί πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C που διαβάζει τα στοιχεία ενός πίνακα ακεραίων αριθμών int a[2*n] και αντιγράφει το πρώτο μισό του πίνακα a[] (στοιχεία από τις θέσεις 0 έως και Ν-1) στον πίνακα int b[n] με την ίδια σειρά (δηλαδή, το πρώτο στοιχείο του πίνακα a[] στην πρώτη θέση του πίνακα b[] κ.ο.κ.) και το δεύτερο μισό του πίνακα a[] (στοιχεία από τις θέσεις Ν έως και 2*Ν-1) στον πίνακα int c[n], αλλά με αντίστροφη σειρά (δηλαδή, το τελευταίο στοιχείο του a[] στην πρώτη θέση του c[] κ.ο.κ.). β) Δώστε το Διάγραμμα Ροής Προγράμματος για τον υπολογισμό του κάτωθι αθροίσματος: S = 1! - 2! + 3! - 4! !, όπου N! = 1*2*3* *Ν Θέμα 3 (2,0 μονάδες) α) Δίνονται κατά σειρά οι ακέραιες τιμές: 4, 5, 7, 1, 6, 2, 8, 3. i. Σχηματίστε το πλήρες δυαδικό δένδρο αναζήτησης, οι κόμβοι του οποίου έχουν τις τιμές αυτές. ii. Δώστε την προ-διατεταγμένη και τη μετα-διατεταγμένη διαπέραση του δέντρου. β) Για ένα Δυαδικό Δέντρο, η προ-διατεταγμένη και η ενδο-διατεταγμένη διαπέραση έχουν τα εξής αποτελέσματα: ΠΡΟ-ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: 5, 3, 2, 6, 1, 4, 7 ΕΝΔΟ-ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ: 3, 5, 4, 1, 6, 2, 7 Σχεδιάστε το Δυαδικό Δέντρο. γ) Τι τυπώνει το ακόλουθο πρόγραμμα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. #include <stdio.h> void main() int table[]=1, 2, 4, 6, *p, *q; p = table; q = p+2; printf("%d %d %d %d\n", table[1], *p, *(q+1), *q+1); ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 σελ. 2 από 4

15 Θέμα 4 (2,0 μονάδες) α) Γράψτε μια συνάρτηση στη γλώσσα προγραμματισμού C που θα δέχεται ως ορίσματα 3 πραγματικούς αριθμούς A, B, C και θα επιστρέφει το εμβαδόν του τριγώνου με μήκη πλευρών A, B, C. Ο υπολογισμός του εμβαδού θα γίνεται με τον τύπο του Ήρωνα: E T(T A)(T B)(T C), όπου T A B C 2 Η συνάρτηση θα πρέπει να ελέγχει τα εξής: Αν τα A, B, C είναι θετικοί αριθμοί (εάν δεν είναι, η συνάρτηση θα επιστρέφει -1). Αν τα A, B, C αποτελούν μήκη πλευρών τριγώνου. Ο έλεγχος γίνεται με την τριγωνική ανισότητα: το μήκος κάθε πλευράς πρέπει να είναι μικρότερο από (ή ίσο με) το άθροισμα των μηκών των άλλων δύο πλευρών (σημειώστε ότι σε περίπτωση ισότητας το τρίγωνο έχει εμβαδόν 0, αλλά συνεχίζει να θεωρείται τρίγωνο). Σε περίπτωση που τα A, B, C είναι θετικά αλλά δεν μπορούν να αποτελούν πλευρές τριγώνου, η συνάρτηση να επιστρέφει -2. Υπόδειξη: Για τον υπολογισμό της τετραγωνικής ρίζας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση βιβλιοθήκης sqrt(). β) Δίνεται η παρακάτω δήλωση για κόμβους δυαδικού δένδρου: struct treenode int data; struct treenode *left; struct treenode *right; ; όπου το left δείχνει στο αριστερό παιδί και το right δείχνει στο δεξί παιδί του κόμβου. Να γραφεί συνάρτηση struct treenode *split_left_subtree(struct treenode *t) στη γλώσσα προγραμματισμού C που αποκόπτει το αριστερό υποδένδρο της ρίζας του δυαδικού δένδρου t και επιστρέφει δείκτη στη ρίζα του υποδέντρου που έχει αποκοπεί. Η ρίζα του δένδρου t μετά την ολοκλήρωση της συνάρτησης δεν πρέπει να έχει αριστερό παιδί (δηλαδή το αριστερό παιδί να είναι NULL). Θεωρήστε πως η παράμετρος t δεν είναι ποτέ NULL και έτσι δεν χρειάζεται σχετικός έλεγχος για αμυντικό προγραμματισμό. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 σελ. 3 από 4

16 Θέμα 5 (2,0 μονάδες) α) Έστω η συνάρτηση F = A'. D + B. C + B' + C'. D' (όπου οι τόνοι δηλώνουν συμπληρώματα). i) Σχεδιάστε το κύκλωμα. ii) Υπολογίστε για ποια είσοδο η F έχει έξοδο 0. iii) Αλλάξτε το κύκλωμα ώστε η F να γίνεται 1 μόνο για την είσοδο του υπο-ερωτήματος ii (και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση). β) Έστω η παρακάτω αναδρομική συνάρτηση: int fn(int v) if (v==1) return 1; if (v%2==0) return fn(v/2)+6; else return fn(v-1)+8; Ποιες είναι οι τιμές που επιστρέφουν οι fn(4), fn(5) και fn(6); Τεκμηριώστε την απάντησή σας, αναφέροντας και τις ενδιάμεσες κλήσεις της fn() σε κάθε περίπτωση. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 σελ. 4 από 4

17 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Θέμα 1 α) (1C2.B2) <16> = <2> = <2> = ( ) <8> β) Η εκτέλεση των προσθέσεων γίνεται ως ακολούθως: μεταφορά: και τελικό αποτέλεσμα: ( ) <2> μεταφορά: και τελικό αποτέλεσμα: ( ) <8> μεταφορά: 11 F F.E2 160.F4 και τελικό αποτέλεσμα: (160.F4) <16> ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

18 γ) Μετατροπή δυαδικού σε δεκαδικό ( ) <2> = 1*2 4 +0*2 3 +0*2 2 +1*2 1 +0*2 0 +1*2-1 +1*2-2 +1*2-3 = = Επομένως, ( ) <2> = (18.875) <10> δ) void bitwise_xor(int a[], int b[], int N) int i; for (i=0; i<n; ++i) /* Επανάληψη για διαπέραση των πινάκων */ if (a[i]!=b[i]) printf("1"); /* Βάσει του πίνακα αληθείας της XOR, όταν οι είσοδοι είναι διαφορετικές, η έξοδος είναι 1 */ else printf("0"); Θέμα 2 α) #include <stdio.h> #define N 10 main() int i, a[2*n], b[n], c[n]; for (i=0; i<2*n; ++i) printf("δώσε το %dο στοιχείο του πίνακα a: ", i+1); scanf("%d", &a[i]); /* Διάβασμα πίνακα */ for (i=0; i<n; ++i) /* Από την αρχή προς το μέσον του πίνακα a */ b[i] = a[i]; /* ο πίνακας b ενημερώνεται με την ίδια σειρά */ for (i=n; i<2*n; ++i) /* Από το μέσον προς το τέλος του πίνακα a */ c[(2*n-1)-i] = a[i]; /* ο πίνακας c ενημερώνεται με αντίστροφη σειρά */ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

19 β) Στο ανωτέρω Διάγραμμα Ροής Προγράμματος αξιοποιούμε το γεγονός ότι κάθε παραγοντικό είναι ίσο με το προηγούμενό του πολλαπλασιαζόμενο με τον τρέχοντα παράγοντα, δηλαδή: Κ! = (Κ-1)! * Κ Έτσι, το P σε κάθε επανάληψη πολλαπλασιάζεται με το Ι για να δώσει το νέο παραγοντικό, το οποίο στη συνέχεια προστίθεται στο S για να προκύψει το τελικό άθροισμα. Για να επιτύχουμε την εναλλαγή του προσήμου σε κάθε βήμα, το P προκύπτει κάθε φορά από τον πολλαπλασιασμό του (θετικού) Ι με το προηγούμενο P και αλλάζει πρόσημο, δίνοντας κάθε φορά διαφορετικό πρόσημο από την προηγούμενη. Για να ξεκινήσει με θετικό πρόσημο (το 1!), το P αρχικοποιείται σε -1 ώστε στη συνέχεια ο πολλαπλασιασμός -P*I να δώσει +1. Το τμήμα αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με έλεγχο του I, ώστε αν το Ι είναι άρτιος το S να γίνεται S+P, ενώ αν το Ι είναι περιττός το S να γίνεται S-P. Κάτι τέτοιο, βέβαια, παρ ότι είναι σωστό, θα δημιουργούσε ένα πιο πολύπλοκο Διάγραμμα Ροής Προγράμματος. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

20 Θέμα 3 α) i. Για το σχηματισμό του πλήρους δυαδικού δέντρου αναζήτησης, κατασκευάζουμε αρχικά ένα πλήρες δέντρο 8 κόμβων, χωρίς τιμές στους κόμβους του. Τα τρία πρώτα επίπεδα θα είναι πλήρη, άρα θα έχουν = 7 κόμβους, και το τελευταίο θα έχει έναν κόμβο αριστερά. Δεδομένου ότι η ενδο-διατεταγμένη διαπέραση ενός δυαδικού δέντρου αναζήτησης δίνει τα στοιχεία ταξινομημένα σε αύξουσα διάταξη και ότι οι τιμές που δίνονται σε αύξουσα διάταξη είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, το δέντρο είναι: ii. Προ-διατεταγμένη διαπέραση: 5, 3, 2, 1, 4, 7, 6, 8 Μετα-διατεταγμένη διαπέραση: 1, 2, 4, 3, 6, 8, 7, 5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

21 β) Κατασκευή δυαδικού δέντρου βάσει της προ-διατεταγμένης (5, 3, 2, 6, 1, 4, 7) διαπέρασης και της ενδο-διατεταγμένης (3, 5, 4, 1, 6, 2, 7) διαπέρασης. Το 5 είναι στη ρίζα, αφού είναι πρώτο στην προ-διατεταγμένη διαπέραση. Έτσι, από την ενδοδιατεταγμένη διαπέραση προκύπτει αριστερό υποδέντρο που αποτελείται μόνο από το 3 και δεξί υποδέντρο με όλα τα υπόλοιπα, για τα οποία η προ-διατεταγμένη διαπέραση δίνει 2, 6, 1, 4, 7 και η ενδο-διατεταγμένη διαπέραση δίνει 4, 1, 6, 2, 7. Παρόμοια με πριν, από την προ-διατεταγμένη διαπέραση το δεξί υποδέντρο έχει ρίζα το 2 και από την ενδο-διατεταγμένη διαπέραση έχει ως αριστερό παιδί υποδέντρο (με προ-διατεταγμένη διαπέραση 6, 1, 4 και ενδο-διατεταγμένη διαπέραση 4, 1, 6) και δεξί υποδέντρο το 7 μόνο του. Το αριστερό υποδέντρο του 2 έχει ως ρίζα το 6 (λόγω της προ-διατεταγμένης διαπέρασης), το οποίο δεν έχει δεξί παιδί (λόγω της ενδο-διατεταγμένης διαπέρασης) και έχει αριστερό παιδί το 1 που με τη σειρά του έχει αριστερό παιδί το 4. Το δέντρο που σχηματίζεται είναι το ακόλουθο: γ) Η έξοδος του προγράμματος είναι Το αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνευθεί παρατηρώντας ότι οι μεταβλητές p, q είναι μεταβλητές δείκτη οι οποίες αρχικοποιούνται έτσι ώστε η p να δείχνει στη θέση μνήμης που αντιστοιχεί στο πρώτο κελί του πίνακα table και η q να δείχνει στο τρίτο κελί του πίνακα. Οπότε η τιμή του table[1] είναι το περιεχόμενο του δεύτερου κελιού του πίνακα (2), η τιμή του *p είναι η τιμή του πρώτου κελιού του πίνακα (1), η τιμή του *(q+1) είναι η τιμή του 4ου κελιού του πίνακα (6) και η τιμή *q+1 είναι η τιμή του 3ου κελιού (4) αυξημένη κατά ένα (5). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

22 Θέμα 4 α) float emvadon(float A, float B, float C) float T, E; if (A <= 0 B <= 0 C <= 0) return(-1); if ((A > B + C) (B > A + C) (C > A + B)) return(-2 ); T = (A + B + C)/2; /* Υπολογισμός ημιπεριμέτρου */ E = sqrt(t*(t - A)*(T - B)*(T - C)); /* Υπολογισμός εμβαδού */ return(e); β) struct treenode *split_left_subtree(struct treenode * t) struct treenode *arist; /* μεταβλητή για την προσωρινή αποθήκευση του */ /* αριστερού παιδιού */ arist = t->left; /* φύλαξη στο δείκτη του αριστερού παιδιού */ t->left = NULL; /* αποκοπή του αριστερού παιδιού από το δένδρο */ return arist; /* επιστροφή του αποκομμένου αριστερού παιδιού */ Θέμα 5 α.i) Το κύκλωμα που προκύπτει από τη λογική συνάρτηση είναι το ακόλουθο: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

23 Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε το κύκλωμα από τον πίνακα αληθείας, αλλά σε αυτήν την περίπτωση το κύκλωμα θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκο (11 πύλες AND 4 εισόδων και μια OR με 11 εισόδους). α.ii) Α B C D Α' B' C' D' A' D B C C' D' F Όπως φαίνεται από τον πίνακα αληθείας, η έξοδος F γίνεται 0 για το συνδυασμό εισόδων A=1, B=1, C=0, D=1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

24 α.iii) Με άλλα λόγια, θέλουμε να δημιουργήσουμε την F'. Ο πιο απλός τρόπος είναι να προσθέσουμε μια πύλη NOT στην έξοδο του κυκλώματος του ερωτήματος (α.i): β) fn(1) = 1 fn(2) = fn(1) + 6 = = 7 fn(3) = fn(2) + 8 = = 15 fn(4) = fn(2) + 6 = (fn(1) + 6) + 6 = = 13 fn(5) = fn(4) + 8 = = 21 fn(6) = fn(3) + 6 = (fn(2) + 8) + 6 = ((fn(1) + 6) + 8) + 6 = 21 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Τα θέματα που έχετε στα χέρια σας είναι σε τρεις (3) σελίδες. Επιβεβαιώστε το και αν λείπει κάποια σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πληροφορικής Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Σταμούλης Γεώργιος georges@uth.gr Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Δυαδικοί Αριθμοί Η γενική αναπαράσταση ενός οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Γλώσσα Προγραμματισμού C Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Σε οποιοδήποτε αριθμητικό σύστημα, με βάση τον αριθμό Β, ένας ακέραιος αριθμός με πλήθος ψηφίων ν, εκφράζεται ως ακολούθως: α ν-1 α ν-2 α 1 α 0 = α ν-1 Β ν-1 + α ν-2 Β ν-2 + + α 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ-101 Εισαγωγή στους Η/Υ Εξεταστική Ιανουαρίου 2011 Θέματα Β

ΤΕΜ-101 Εισαγωγή στους Η/Υ Εξεταστική Ιανουαρίου 2011 Θέματα Β ΤΕΜ-101 Εισαγωγή στους Η/Υ Εξεταστική Ιανουαρίου 2011 Θέματα Β 1. (10 μον.) Απαντήστε σωστό ή λάθος στις παρακάτω ερωτήσεις (αʹ) _2togo είναι έγκυρο όνομα μεταβλητής (βʹ) Αν p είναι δείκτης στο πρώτο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Περιεχόμενα Μαθήματος Συστήματα αρίθμησης Πύλες Διάγραμμα ροής-ψευδοκώδικας Python Συστήματα Αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το περίφημο «θεσιακό,

Διαβάστε περισσότερα

Ελίνα Μακρή

Ελίνα Μακρή Ελίνα Μακρή elmak@unipi.gr Μετατροπή Αριθμητικών Συστημάτων Πράξεις στα Αριθμητικά Συστήματα Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με Logism Άλγεβρα Boole Λογικές Πύλες (AND, OR, NOT, NAND, XOR) Flip Flops (D,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗ10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ: Τα θέματα που έχετε στα χέρια σας είναι τέσσερις (4) σελίδες. Επιβεβαιώστε το και αν λείπει κάποια σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Πράξεις με δυαδικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΥ 5 Ι ΑΣΚΩΝ: Ε. ΚΟΦΙ ΗΣ Όλα τα ερωτήµατα είναι ισοδύναµα. Καλή επιτυχία! ΘΕΜΑ ο a) Βρείτε την αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 5ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Πίνακες 77 Στατική δομή αποθήκευσης δεδομένων (το μέγεθος ορίζεται εξαρχής και δεν αλλάζει) Αποθήκευση πολλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 3 Λειτουργίες σε Bits, Αριθμητικά Συστήματα Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Φύση υπολογιστών Η

Διαβάστε περισσότερα

Απλά Προγράμματα. Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων

Απλά Προγράμματα. Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

που θα δώσει αποτέλεσµα 48, λόγω της αριστερής προσεταιριστικότητας των τελεστών / και *, ενώ η επιθυµητή αντικατάσταση θα ήταν η

που θα δώσει αποτέλεσµα 48, λόγω της αριστερής προσεταιριστικότητας των τελεστών / και *, ενώ η επιθυµητή αντικατάσταση θα ήταν η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ενδεικτικές Απαντήσεις Εξετάσεων Α' Περιόδου 2013 Θέµα 1 (α') Η απάντηση είναι λάθος. Αν χρησιµοποιήσουµε την µακροεντολή, για παράδειγµα, στην έκφραση 24/CUBE(2) η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση Ι - Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013 Διάρκεια εξέτασης : 160 Ονοματεπώνυμο : Α. Μ. Έτος σπουδών:

Λογική Σχεδίαση Ι - Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013 Διάρκεια εξέτασης : 160 Ονοματεπώνυμο : Α. Μ. Έτος σπουδών: Λογική Σχεδίαση Ι - Εξεταστική Φεβρουαρίου 23 Διάρκεια εξέτασης : 6 Ονοματεπώνυμο : Α. Μ. Έτος σπουδών: Θέμα (,5 μονάδες) Στις εισόδους του ακόλουθου κυκλώματος c b a εφαρμόζονται οι κάτωθι κυματομορφές.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι Πληροφορική 2 Αλγόριθμοι 1 2 Τι είναι αλγόριθμος; Αλγόριθμος είναι ένα διατεταγμένο σύνολο από σαφή βήματα το οποίο παράγει κάποιο αποτέλεσμα και τερματίζεται σε πεπερασμένο χρόνο. Ο αλγόριθμος δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Δυαδικό Σύστημα Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί Αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1 Συστήματα αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 1402 = 1000 + 400 +2 =1*10 3 + 4*10 2 + 0*10 1 + 2*10 0 Γενικά σε ένα σύστημα αρίθμησης με βάση το b N, ένας ακέραιος αριθμός με n ψηφία παριστάνεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ. 1) Έστω η λογική συνάρτηση F = A' + Β'. D + B. C' + C. D' (όπου οι τόνοι δηλώνουν συμπληρώματα).

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ. 1) Έστω η λογική συνάρτηση F = A' + Β'. D + B. C' + C. D' (όπου οι τόνοι δηλώνουν συμπληρώματα). ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 1) Έστω η λογική συνάρτηση F = A' + Β'. D + B. C' + C. D' (όπου οι τόνοι δηλώνουν συμπληρώματα). i) Σχεδιάστε το αντίστοιχο κύκλωμα. ii) Δημιουργήστε τον πίνακα αλήθειας της συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Επανάληψη προγραμματισμού Βασικοί Αλγόριθμοι Είσοδος τιμών από το πληκτρολόγιο Σε όλα τα προγράμματα που θα γράψουμε στην συνέχεια του εξαμήνου θα χρειαστεί να εισάγουμε τιμές σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 7 ο. έντρο. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 7 ο. έντρο. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΛΗ111 οµηµένος Προγραµµατισµός Ανοιξη 2005 Μάθηµα 7 ο έντρο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης έντρο Ορισµός Υλοποίηση µε Πίνακα Υλοποίηση µε είκτες υαδικό έντρο

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος (if-else & switch) Η εντολή if-else Η εντολή if-else υπάρχει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Θέμα Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Πάτρα 3/5/2017 Ονοματεπώνυμο:.. Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

11/23/2014. Στόχοι. Λογισμικό Υπολογιστή

11/23/2014. Στόχοι. Λογισμικό Υπολογιστή ονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών ΗΥ Τομέας Πληροφορικής, αθηματικών και Στατιστικής ΓΕΩΠΟΙΚΟ ΠΑΕΠΙΣΤΗΙΟ ΑΘΗΩ Εισαγωγή στην Επιστήμη των ΗΥ άθημα-4 url: http://openeclass.aua.gr (AOA0) Λογισμικό Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική υπολογιστών

Αριθµητική υπολογιστών Αριθµητική υπολογιστών Μιχάλης ρακόπουλος Υπολογιστική Επιστήµη & Τεχνολογία, #03 1 εκαδικό σύστηµα αρίθµησης Βάση το 10. 10 ψηφία: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 δεκαδικό ψηφίο εκφράζει 1 από 10 πιθανές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων

Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων Ενα αριθμητικο συστημα χαρακτηριζεται απο την βαση r και τα συμβολα a i που παιρνουν τις τιμες 0,1,...,r-1. (a n,,a 1,a 0. a -1,a -2,,a -m ) r = =a n r n + +a 1 r+a

Διαβάστε περισσότερα

Αθροιστές. Ημιαθροιστής

Αθροιστές. Ημιαθροιστής Αθροιστές Η πιο βασική αριθμητική πράξη είναι η πρόσθεση. Για την πρόσθεση δύο δυαδικών ψηφίων υπάρχουν τέσσερις δυνατές περιπτώσεις: +=, +=, +=, +=. Οι τρεις πρώτες πράξεις δημιουργούν ένα άθροισμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ111. Ανοιξη Μάθηµα 2 ο. Αλγόριθµοι και Αφηρηµένοι Τύποι εδοµένων. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΛΗ111. Ανοιξη Μάθηµα 2 ο. Αλγόριθµοι και Αφηρηµένοι Τύποι εδοµένων. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΛΗ111 οµηµένος Προγραµµατισµός Ανοιξη 2005 Μάθηµα 2 ο Αλγόριθµοι και Αφηρηµένοι Τύποι εδοµένων Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Αλγόριθµοι Ορισµός Παράδειγµα Ασυµπτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Πληροφορική I "Προγραμματισμός" B. Φερεντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώσεις δεδομένων Απαριθμητές Ψηφιακοί τελεστές Αναδρομικές συναρτήσεις

Ενώσεις δεδομένων Απαριθμητές Ψηφιακοί τελεστές Αναδρομικές συναρτήσεις Ενώσεις δεδομένων Απαριθμητές Ψηφιακοί τελεστές Αναδρομικές συναρτήσεις Ενώσεις δεδομένων (union) τι και γιατί Συσκευές με μικρή μνήμη => ανάγκη εξοικονόμησης πόρων Παρατήρηση: αχρησιμοποίητη μνήμη. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα.

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. Ερωτήσεις προόδου C Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. #include // δίνει οδηγία στον compiler να // συμπεριλάβει την βιβλιοθήκη stdio int

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δείκτες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τι είναι ο δείκτης Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή που περιέχει μια διεύθυνση μνήμης. Θυμηθείτε πως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AM: Δοµές Δεδοµένων Εξεταστική Ιανουαρίου 2014 Διδάσκων : Ευάγγελος Μαρκάκης 20.01.2014 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΟΠΤΗ: Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 2: Αποθήκευση Δεδομένων, 2ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Η Ενότητα 2 διαπραγματεύεται θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 23 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 2ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος I/O 24 Βασική βιβλιοθήκη συναρτήσεων εισόδου/εξόδου #include Η συνάρτηση εξόδου printf printf("συμβολοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AM: Δοµές Δεδοµένων Πτυχιακή Εξεταστική Ιούλιος 2014 Διδάσκων : Ευάγγελος Μαρκάκης 09.07.2014 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΟΠΤΗ: Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ Συστήματα αρίθμησης Δυαδικό αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Αριθμητικά Συστήματα. Επιμέλεια Διαφανειών: Δ.

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Αριθμητικά Συστήματα. Επιμέλεια Διαφανειών: Δ. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικής Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Αριθμητικά Συστήματα Επιμέλεια Διαφανειών: Δ. Μπακάλης Πάτρα, Φεβρουάριος 2009 Αριθμητικά Συστήματα Δεκαδικό Σύστημα: Βάση το 10, ψηφία 10 και συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ουρά Προτεραιότητας (priority queue)

Ουρά Προτεραιότητας (priority queue) Ουρά Προτεραιότητας (priority queue) Δομή δεδομένων που υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες : Εισαγωγή στοιχείου με δεδομένο κλειδί. Επιστροφή ενός στοιχείου με μέγιστο (ή ελάχιστο) κλειδί και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C. Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C. Γρήγορος Πίνακας Αναφοράς Σύνταξης. Εισήγηση #4. Επαναληπτικές δομές:

Γλώσσα Προγραμματισμού C. Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C. Γρήγορος Πίνακας Αναφοράς Σύνταξης. Εισήγηση #4. Επαναληπτικές δομές: Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες. 1 Πίνακες. 30 Μαρτίου 2014

Πίνακες. 1 Πίνακες. 30 Μαρτίου 2014 Πίνακες 0 Μαρτίου 014 1 Πίνακες Είδαμε ότι δηλώνοντας μία μεταβλητή κάποιου συγκεκριμένου τύπου δεσμεύουμε μνήμη κατάλληλη για να αποθηκευτεί μία οντότητα του συγκεκριμένου τύπου. Στην περίπτωση που θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6. ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 6.1 Η Έννοια του Πίνακα Συχνά είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζουμε ένα σύνολο μεταβλητών σαν ενότητα για να απλοποιούμε το χειρισμό τους. Έτσι οργανώνουμε σύνθετα δεδομένα σε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version Συστήματα Αρίθμησης Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούμε δέκα διαφορετικά σύμβολα τα :,, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9. Για τον αριθμό 32 θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Εργ.) Ακ. Έτος Διδάσκων: Ευάγγελος Σπύρου. Εργαστήριο 3 Επανάληψη Γ μέρος

Δομές Δεδομένων (Εργ.) Ακ. Έτος Διδάσκων: Ευάγγελος Σπύρου. Εργαστήριο 3 Επανάληψη Γ μέρος ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δομές Δεδομένων (Εργ.) Ακ. Έτος 2017-18 Διδάσκων: Ευάγγελος Σπύρου Εργαστήριο 3 Επανάληψη Γ μέρος 1. Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες 3 & 4: Δένδρα, Σύνολα & Λεξικά Ασκήσεις και Λύσεις

Ενότητες 3 & 4: Δένδρα, Σύνολα & Λεξικά Ασκήσεις και Λύσεις Ενότητες 3 & 4: Δένδρα, Σύνολα & Λεξικά Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Γράψτε μία αναδρομική συνάρτηση που θα παίρνει ως παράμετρο ένα δείκτη στη ρίζα ενός δυαδικού δένδρου και θα επιστρέφει το βαθμό του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Συστήματα Αρίθμησης και Αναπαράσταση Πληροφορίας. Περιεχόμενα. 2.1 Αριθμητικά Συστήματα. Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2. Συστήματα Αρίθμησης και Αναπαράσταση Πληροφορίας. Περιεχόμενα. 2.1 Αριθμητικά Συστήματα. Εισαγωγή Κεφάλαιο. Συστήματα Αρίθμησης και Αναπαράσταση Πληροφορίας Περιεχόμενα. Αριθμητικά συστήματα. Μετατροπή αριθμών από ένα σύστημα σε άλλο.3 Πράξεις στο δυαδικό σύστημα.4 Πράξεις στο δεκαεξαδικό σύστημα.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Πίνακες, βρόχοι, συναρτήσεις 1 Ιουνίου 2017 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Ασκήσεις Επανάληψης

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Ασκήσεις Επανάληψης Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ασκήσεις Επανάληψης Άσκηση 1 Το παρακάτω πρόγραμμα περιέχει μια δομή επανάληψης τύπου for. Να ξαναγραφεί ώστε να έχει ακριβώς την ίδια λειτουργία, χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C++ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Τα δεδομένα Οι σταθερές Τα δεδομένα (πληροφορίες-data) είναι απαραίτητα στοιχεία ενός προγράμματος, καθώς οι βασικές λειτουργίες ενός προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Θεωρητική εισαγωγή

4.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΥΑ ΙΚΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ-ΑΦΑΙΡΕΤΗΣ Σκοπός: Να µελετηθούν αριθµητικά κυκλώµατα δυαδικής πρόσθεσης και αφαίρεσης. Να σχεδιαστούν τα κυκλώµατα από τους πίνακες αληθείας

Διαβάστε περισσότερα

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Α' Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εργαστήριο 1η εβδομάδα. Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2007. Βασικά στοιχεία γραφής προγραμμάτων με τη C: α) Case Sensitive!!! β) Δυνατότητα εισαγωγής σχολίων με /*

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Ενότητα 13: Αλγόριθμοι-Μεγάλων ακεραίων- Εκθετοποίηση- Πολλαπλασιασμός πινάκων -Strassen Μαρία Σατρατζέμη Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Στο εργαστήριο αυτό, θα εξοικειωθούμε με τους τύπους δεδομένων που μας παρέχει η γλώσσα C, θα χρησιμοποιήσουμε τις δομές επανάληψης (for, while, do...while),

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting)

3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting) Εργαστήριο 3: 3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting) Η C++, όπως όλες οι γλώσσες προγραμματισμού, χρησιμοποιεί τελεστές για να εκτελέσει τις αριθμητικές και λογικές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Οι πίνακες στη C (μονοδιάστατοι πίνακες) Γενικά για τους πίνακες Ο πίνακας είναι μια αρκετά διαδεδομένη δομή που προσφέρεται από σχεδόν κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Εγγραφές. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Εγγραφές. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Εγγραφές Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η Ανάγκη Ομαδοποίησης Πολλές φορές έχουμε πληροφορίες διαφορετικού τύπου οι οποίες όμως έχουν μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή παράσταση_1 = Παράσταση Αρχικοποίησης παράσταση_2 = Παράσταση Ελέγχου Επανάληψης παράσταση_3 = Παράσταση Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 4ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Συναρτήσεις (functions) 56 Τεμαχισμός του προγράμματος σε μικρότερα κομμάτια που είναι πιο κατανοητά, πιο εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις. (Διάλεξη 8)

Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις. (Διάλεξη 8) Κεφάλαιο 4: Συνθήκες Έλεγχου (if-else, switch) και Λογικοί τελεστές / παραστάσεις (Διάλεξη 8) 8-1 Τι θα δούμε σήμερα Η εντολή if else Η εντολή if else ιf - -else H εντολή switch Λογικές παραστάσεις Σχεσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές

Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές Διδάσκων: Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 2017-2018 Υπολογισμοί και Σφάλματα Παράσταση Πραγματικών Αριθμών Συστήματα Αριθμών Παράσταση Ακέραιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τελεστές - Κατηγορίες Εκφράσεις - Κατηγορίες Υπολογισμός εκφράσεων Προτάσεις - Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 22: Δυαδικά Δέντρα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 22: Δυαδικά Δέντρα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 22: Δυαδικά Δέντρα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Δυαδικά Δένδρα - Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης - Πράξεις Εισαγωγής, Εύρεσης Στοιχείου, Διαγραφής Μικρότερου Στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα 1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα Δεκαδικοί Αριθµοί Βάση : 10 Ψηφία : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Αριθµοί: Συντελεστές Χ δυνάµεις του 10 7392.25 = 7x10 3 + 3x10 2 + 9x10 1 + 2x10 0 + 2x10-1 + 5x10-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις. (Διάλεξη 24) ΕΠΛ 032: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις. (Διάλεξη 24) ΕΠΛ 032: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις (Διάλεξη 24) Εισαγωγή Το μάθημα EPL032 έχει ως βασικό στόχο την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Επομένως πρέπει: Nα κατανοήσετε

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits Δρ. Γκόγκος Χρήστος Κατηγορίες πράξεων με bits Πράξεις με δυαδικά ψηφία Αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Πέρασμα Πίνακα σε Συνάρτηση (συν.) Πέρασμα Πίνακα σε Συνάρτηση. #8.. Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Πέρασμα Πίνακα σε Συνάρτηση (συν.) Πέρασμα Πίνακα σε Συνάρτηση. #8.. Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Πέρασμα Πίνακα σε Συνάρτηση #8.. Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Προβλήματα Αναζήτησης Γραμμική Αναζήτηση (Linear Search) Ενημέρωση Μέτρηση Δυαδική Αναζήτηση (Binary Search) Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Δομές Δεδομένων. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Δομές Δεδομένων. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Δομές Δεδομένων. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 8: Γραμμική Αναζήτηση και Δυαδική Αναζήτηση-Εισαγωγή στα Δέντρα και Δυαδικά Δέντρα-Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης & Υλοποίηση ΔΔΑ με δείκτες Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. Τετριμμένο παράδειγμα: Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο , 3.2: Συναρτήσεις II. (Διάλεξη 12)

Κεφάλαιο , 3.2: Συναρτήσεις II. (Διάλεξη 12) Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II (Διάλεξη 12) 12-1 Ανασκόπηση Δομής Προγράμματος με Συναρτήσεις 1 void PrintMessage (); Πρότυπο (Δήλωση) Συνάρτησης (Δηλώνουν τι επιπλέον συναρτήσεις θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Αναδρομή

Προγραμματισμός Αναδρομή Προγραμματισμός Αναδρομή Προγραμματισμός Προγραμματισμός Κλήσεις Συναρτήσεων Όταν καλείται μια συνάρτηση, πρέπει Να θυμάται σε ποιο σημείο του προγράμματος θα επιστρέψει Να δεσμεύσει χώρο για την τιμή

Διαβάστε περισσότερα

3. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 100 ακεραίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει το άθροισμά τους.

3. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 100 ακεραίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει το άθροισμά τους. ΑΕσΠΠ-Δομή Επανάληψης 9 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα των πρώτων 100 φυσικών αριθμών. 2. Να τροποποιηθεί ο παραπάνω πρόγραμμα ώστε να υπολογίζει το άθροισμα των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Hello World /* Αρχείο hello.c * Εµφανίζει στην οθόνη το * µήνυµα hello world */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι - Πίνακες 1 Πίνακες Οι πίνακες έχουν σταθερό μέγεθος και τύπο δεδομένων. Βασικά πλεονεκτήματά τους είναι η απλότητα προγραμματισμού τους και η ταχύτητα. Ωστόσο δεν παρέχουν την ευελιξία η οποία απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα