Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια."

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ΜΕΑΛ, μέσα από ένα σύνολο Οδηγιών και Αποφάσεων προς όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να υφίσταται ένας κοινός γνώμονας και ενιαία προσέγγιση και να μην παρατηρούνται ελλείψεις και διαφοροποιήσεις ως προς τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα. Στο κείμενο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά των κυριότερων σημείων που προβλέπονται από τις Κοινοτικές Οδηγίες και το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων καθώς και των απορρίψεων από τις μονάδες αυτές. Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. Πίνακας 1.1: Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την παρακολούθηση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως αυτή τροποποιείται από την Οδηγία 98/15/ΕΚ, του Συμβουλίου της 27/10/1998 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12 ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 23/10/2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων Οδηγία 91/676/ΕΚ του Συμβουλίου της 12/12/1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης Οδηγία 75/440/ΕΚ του Συμβουλίου της 16/6/1975 περί της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου νερού

2 Απόφαση 77/795/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12/12/1977 περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων Οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9/10/1979 περί με των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη - μέλη Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες Οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4/5/1976 περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27 ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3 ης Μαρτίου 1997 Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23 ης Δεκεμβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως αυτή τροποποιείται από την Οδηγία 98/15/ΕΚ, του Συμβουλίου της 27/10/1998 Η Οδηγία αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και την τελική διάθεση των αστικών λυμάτων και ειδικότερα στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αυτών, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Για εφαρμογή των προβλεπόμένων της Οδηγίας, οι χώρες μέλη υποχρεούνται όπως ορίσουν τις αρμόδιες αρχές - Φορείς που θα έχουν την ευθύνη για:

3 να προωθήσουν τους κατάλληλους κανονισμούς, διατάξεις και νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την τελική διάθεση των εκροών από τις ΜΕΑΛ και την απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στα αποχετευτικά δίκτυα να διασφαλίσουν την κατασκευή και λειτουργία συστημάτων για τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων που παράγονται σε όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π) μεγαλύτερο από Για την επεξεργασία των λυμάτων είναι υποχρεωτική η εφαρμογή δευτεροβάθμιας επεξεργασίας δηλ. βιολογικής με δευτεροβάθμια καθίζηση. Στις περιπτώσεις που το επεξεργασμένο απόβλητο διατίθεται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες, απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία των λυμάτων πριν από την τελική τους διάθεση και συγκεκριμένα, εκτός από δευτεροβάθμια απαιτείται και τριτοβάθμια επεξεργασία. Η επεξεργασία μπορεί να είναι απλούστερη, μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε για απορρίψεις σε παράκτια ύδατα ή εκβολές ποταμού που έχουν κριθεί ως λιγότερο ευαίσθητες. Τα χρονικά περιθώρια που θέτει η Οδηγία για εναρμόνιση των κρατών μελών ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού και την ευαισθησία του υδάτινου αποδέκτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.2 Πίνακας 1.2: Χρονικό πλαίσιο εναρμόνισης των κρατών-μελών αναφορικά με την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και επεξεργασία των αστικών λυμάτων Υποχρεώσεις (ι.π) (ι.π) (ι.π) > /12/2005 Δίκτυα αποχέτευσης 31/12/2005 Ευαίσθητες ζώνες: αστικών λυμάτων - 31/12/1998 Δευτεροβάθμια Επεξεργασία 31/12/2000 Ευαίσθητες ζώνες: 31/12/ /12/ /12/ /12/2000 να διασφαλίσουν ότι τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και περιέχουν βιοαποδομήσιμο ρυπαντικό φορτίο και δεν διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο για συνεπεξεργασία με τα αστικά λύματα, πληρούν τους όρους διαχείρισης που θεσπίζονται στα πλαίσια προηγούμενων κανόνων ή/και ειδικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση αυτή αφορά σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες που παράγουν υγρά απόβλητα με βιοαποδομήσιμο οργανικό φορτίο σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε ι.π 4000 ή μεγαλύτερο. να διασφαλίσουν ότι διενεργείται συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην απόρριψη - τελική διάθεση των αστικών λυμάτων

4 να καταρτίσουν προγράμματα καθορισμού και υλοποίησης των απαιτούμενων δράσεων και έργων για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την Οδηγία, τα οποία υποβάλλονται στην ΕΕ και να δημοσιεύουν εκθέσεις κάθε δύο έτη προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό. Επιπλέον, καθορίζονται οι προδιαγραφές για την κατασκευή των ΜΕΑΛ και οι απαιτήσεις που πρέπει να διασφαλίζουν οι φορείς ότι τηρούνται, προκειμένου για την εύρυθμη και εναρμονισμένη λειτουργία των ΜΕΑΛ, όταν οι απορρίψεις εισέρχονται σε ύδατα υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα: Ο σχεδιασμός και η κατασκευή νέων σταθμών επεξεργασίας λυμάτων ή η τροποποίηση υφιστάμενων σταθμών γίνεται έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα των εισερχομένων και των επεξεργασμένων λυμάτων προτού απορριφθούν στα ύδατα υποδοχής. Οι τιμές των παραμέτρων απορρίψεων των ΜΕΑΛ απαιτείται να είναι εντός συγκεκριμένων ορίων (Πίνακας 1.3). Οι παράμετροι που εξετάζονται είναι BOD, COD και TSS, καθώς δεν επιβάλλεται η ανάλυση επιπλέον παραμέτρων για τα αστικά λύματα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Πίνακας 1.3: Απαιτήσεις για απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων (εφαρμόζεται η τιμή συγκέντρωσης ή το ποσοστό μείωσης) Παράμετροι συγκέντρωσης Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο - BOD 5 (στους 20 0 C) χωρίς νιτροποίηση Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο - COD Τιμή συγκέντρωσης 25 Ελάχιστη μείωση % % 40 % για ορεινές περιοχές (1500m υψόμετρο) Μέθοδοι μέτρησης /αναφοράς Ομοιογενοποιημένο, αδιήθητο, χωρίς καθίζηση δείγμα. Προσδιορισμός του διαλυμένου οξυγόνου πριν και μετά από πενθήμερη επώαση στους 20 0 C ± 1 0 C, απουσία φωτός. Προσθήκη παρεμποδιστή της νιτροποίησης Ομοιογενοποιημένο, αδιήθητο, χωρίς καθίζηση δείγμα. Προσδιορισμός με τη μέθοδο διχρωμικού καλίου Ολικά αιωρούμενα στερεά - TSS (>10000ι.π.) 60 ( % 90% (>10000 ι.π.) 70% ( ι.π.) - Διήθηση δείγματος μέσω φίλτρου μεμβράνης των 0,45μm, ξήρανση σε θερμοκρασία C και ζύγιση. - Φυγοκέντριση δείγματος (επί 5 τουλάχιστον λεπτά, με μέση επιτάχυνση rpm), ξήρανση σε θερμοκρασία C

5 ι.π.) και ζύγιση. Σχετικά με τον πιο πάνω πίνακα σημειώνονται και τα εξής: Η ελάχιστη μείωση υπολογίζεται σε σχέση με το ρυπαντικό φορτίο που μετράται στην είσοδο. Η μέτρηση του BOD μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη όπως ο ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) ή ολικές ανάγκες σε οξυγόνο (TOD) αν μπορεί να βρεθεί σχέση μεταξύ του BOD 5 και της αντίστοιχης παραμέτρου. Η απαίτηση για μείωση 90% των ολικών αιωρούμενων στερεών είναι προαιρετική. Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι οι αναλύσεις που αφορούν απορρίψεις από τελμάτωση (lagooning) διεξάγονται σε διηθημένα δείγματα. Ωστόσο, η συγκέντρωση του συνόλου των αιωρούμενων στερεών σε αδιήθητα δείγματα υδάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150. Αναφορικά με τις απορρίψεις των ΜΕΑΛ σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες λόγω της ύπαρξης ευτροφισμού, απαιτείται επιπλέον, η παρακολούθηση των τιμών αζώτου (Ν) και φωσφόρου (P), όπως αυτές περιγράφονται στον Πίνακα 1.4. Πίνακας 1.4: Απαιτήσεις για απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε ευαίσθητες περιοχές όπου παρουσιάζεται ευτροφισμός Παράμετροι Ελάχιστη Μέθοδοι μέτρησης Τιμή συγκέντρωσης συγκέντρωσης μείωση /αναφοράς Ολικός Φώσφορος - P 2 ( ιπ) Φασματοφωτομετρία 80% 1 μοριακής απορρόφησης (> ιπ) Ολικό άζωτο N 15 Φασματοφωτομετρία ( ιπ) μοριακής απορρόφησης 70-80% 10 (> ιπ) Σημ: Αναλόγως των τοπικών συνθηκών μπορεί να εξετάζεται η μία ή και οι δύο παράμετροι - η τιμή συγκέντρωσης ή το ποσοστό μείωσης, αντίστοιχα Η ελάχιστη μείωση υπολογίζεται σε σχέση με το φορτίο που μετράται στην είσοδο. Επίσης σημειώνεται ότι Ολικό Άζωτο σημαίνει το άθροισμα του ολικού αζώτου κατά Kjeldahl (οργανικό άζωτο και NH 3 ) του αζώτου των νιτρικών ιόντων (ΝΟ 3 ) και του

6 αζώτου των νιτρωδών ιόντων (ΝΟ 2 ). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο ι.π. υπερβαίνει τις τότε ο ημερήσιος μέσος όρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 N. Η απαίτηση αυτή αναφέρεται σε θερμοκρασία ύδατος τουλάχιστον 20 0 C κατά τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων. Αντί για την προϋπόθεση που αφορά στη θερμοκρασία, μπορεί να εφαρμοστεί άλλη παράμετρος όπως ένας περιορισμένος χρόνος λειτουργίας της εγκατάστασης ανάλογος με τις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Οι διαχειριστές των ΜΕΑΛ οφείλουν να επιλέγουν σημεία απόρριψης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν, οι επιπτώσεις στα ύδατα υποδοχής. Ως προς τις μεθόδους αναφοράς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τους λειτουργούς των ΜΕΑΛ, η Οδηγία απαιτεί: τα κράτη - μέλη να φροντίζουν ώστε η μέθοδος παρακολούθησης (βλ. Πίνακα 1.3) που εφαρμόζουν να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο επίπεδο απαιτήσεων που περιγράφεται. Είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και άλλες μέθοδοι υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα οδηγούν σε ισοδύναμα αποτελέσματα. Τα κράτη - μέλη είναι υποχρεωμένα να παρέχουν στην ΕΕ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την μέθοδο που εφαρμόζουν. να λαμβάνονται εικοσιτετράωρα δείγματα ανάλογα προς τη ροή ή βασισμένα στη χρονική διάρκεια από το ίδιο σαφώς καθορισμένο σημείο της εξόδου της ΜΕΑΛ και εφόσον χρειάζεται, της εισόδου της ΜΕΑΛ, ώστε να ελέγχεται κατά πόσον τα εξερχόμενα επεξεργασμένα λύματα πληρούν τις απαιτήσεις απόρριψης που ορίζονται στην Οδηγία. Επιπλέον, εφαρμόζονται κατάλληλες πρότυπες πρακτικές με στόχο την πρόληψη ή μείωση στο ελάχιστο της δυνατότητας αποδόμησης του ρυπαντικού φορτίου και γενικότερα διαφοροποίησης της σύστασης των δειγμάτων κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ συλλογής και διενέργειας των εργαστηριακών αναλύσεων (συντήρηση δειγμάτων). o ελάχιστος ετήσιος αριθμός δειγμάτων πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού επεξεργασίας και τα δείγματα να συλλέγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Πιο συγκεκριμένα:

7 Ι. Για σταθμούς επεξεργασίας με ι.π.: Λαμβάνονται προς ανάλυση 12 δείγματα τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και 4 δείγματα τα επόμενα χρόνια εφόσον αποδειχθεί ότι τον πρώτο χρόνο το νερό πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Εάν κανένα από τα 4 δείγματα δεν είναι ικανοποιητικό, τότε τον επόμενο χρόνο πρέπει να λαμβάνονται 12 δείγματα. ΙΙ. Για σταθμούς επεξεργασίας με ι.π.: Λαμβάνονται προς ανάλυση 12 δείγματα ετησίως ΙΙΙ. Για σταθμούς επεξεργασίας με άνω των ι.π.: Λαμβάνονται προς ανάλυση 24 δείγματα ετησίως. Πίνακας 1.5: Ελάχιστος ετήσιος αριθμός δειγμάτων ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού επεξεργασίας Σταθμοί επεξεργασίας Ελάχιστος ετήσιος αριθμός δειγμάτων δυναμικότητας 12 δείγματα τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 4 δείγματα τα επόμενα χρόνια εφόσον αποδειχθεί ότι τον πρώτο χρόνο το νερό πληροί τις διατάξεις ι.π της Οδηγίας Εάν κανένα από τα 4 δείγματα δεν είναι ικανοποιητικό, τότε τον επόμενο χρόνο πρέπει να λαμβάνονται 12 δείγματα ι.π. 12 δείγματα ετησίως Άνω των ι.π 24 δείγματα ετησίως Τα επεξεργασμένα λύματα θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στις σχετικές παραμέτρους εάν, για καθεμία παράμετρο ξεχωριστά, τα αντίστοιχα δείγματα δείχνουν ότι τα λύματα ανταποκρίνονται στη σχετική τιμή της παραμέτρου ως εξής: α) για τις παραμέτρους που ορίζονται στον Πίνακα 1.3, ο ανώτατος αριθμός δειγμάτων ο οποίος επιτρέπεται να μην συμφωνεί με τις απαιτήσεις για τις

8 συγκεντρώσεις ή/και τα ποσοστά μείωσης, καθορίζεται στον Πίνακα 1.6 που ακολουθεί. Πίνακας 1.6: Αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους - Ανώτατος αριθμός δειγμάτων που αποκλίνουν Αριθμός δειγμάτων που Ανώτατος αριθμός δειγμάτων λαμβάνονται στη διάρκεια που αποκλίνουν οποιουδήποτε έτους

9 β) για τις παραμέτρους του Πίνακα 1.3, όσον αφορά στις συγκεντρώσεις, τα εκτός ορίων δείγματα τα οποία λαμβάνονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν πρέπει να αποκλίνουν από τις τιμές των παραμέτρων περισσότερο από 100 %. Για τις οριακές τιμές συγκέντρωσης που αφορούν τα ολικά αιωρούμενα στερεά, είναι δυνατόν δεκτές αποκλίσεις μέχρι 150 %. γ) για τις παραμέτρους που αναφέρονται στον Πίνακα 1.4, ο ετήσιος μέσος όρος των τιμών των δειγμάτων για κάθε παράμετρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις σχετικές οριακές τιμές. Οι ακραίες τιμές για την ποιότητα των εν λόγω λυμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη, εφόσον οφείλονται σε ασυνήθεις καταστάσεις, όπως π.χ. έντονη και συνεχής βροχόπτωση. Συμπερασματικά, η Οδηγία επιβάλλει συνεχή και ολοκληρωμένο έλεγχο τόσο της λειτουργίας των ΜΕΑΛ όσο και των απορρίψεων σε επιφανειακά ύδατα. Σε περίπτωση απορρίψεων σε ευαίσθητες περιοχές επιβάλλει αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12 ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία H Οδηγία αυτή δίδει τις κατευθύνσεις για την ορθολογική χρήση της ιλύος, που προέρχεται από την επεξεργασία των λυμάτων, στη γεωργία. Με την Οδηγία καθορίζονται ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια έτσι ώστε η χρήση της ιλύος στη γεωργία να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο έδαφος, τη βλάστηση, τα ζώα και τον άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται: i. οι ανώτατες επιτρεπτές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στα εδάφη έτσι ώστε να επιτρέπεται η διάθεση ιλύος σε αυτά (αποφυγή συσσώρευσης βαρέων μετάλλων στο έδαφος), ii. οι ανώτατες επιτρεπτές τιμές ποσότητας ιλύος και συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων σε αυτή για είναι εφικτή η απόθεσή της στο έδαφος και iii. οι ανώτατες ετήσιες ποσότητες των βαρέων μετάλλων που μπορούν να εισάγονται στα προς καλλιέργεια εδάφη.

10 Σύμφωνα με την Οδηγία, είναι απαραίτητη η επεξεργασία της ιλύος πριν από τη γεωργική της χρήση. Επίσης, η χρήση της επεξεργασμένης ιλύος σε εκτάσεις βόσκησης ζώων, καλλιέργειας ζωοτροφών και οπωροκηπευτικών πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις που τίθενται από την Οδηγία. Τέλος, μόνο υπό προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται από τα κράτη μέλη, μπορεί να γίνει απλή απόθεση ιλύος (έγχυση ή/και παράχωση στο έδαφος) χωρίς αυτή να έχει υποστεί επεξεργασία. Καθορίζονται οι πρότυπες μέθοδοι για τη διενέργεια των δειγματοληψιών και αναλύσεων εδαφών στα οποία πρόκειται να αποτεθεί επεξεργασμένη ιλύς ή/και λαμβάνει χώρα απόθεσης ιλύος. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να συλλέγουν στοιχεία αναφορικά με τα εξής: i. συνολικές ποσότητες της παραγόμενης ιλύος και ποσότητες ιλύος που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, ii. σύνθεση και χαρακτηριστικά της ιλύος, iii. είδος της εφαρμοζόμενης επεξεργασίας της ιλύος και iv. στοιχεία των παραληπτών της ιλύος και τόποι που αυτή χρησιμοποιείται. Όλα τα παραπάνω στοιχεία καταχωρούνται σε βιβλία και χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας για τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται κάθε τέσσερα έτη. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για παραγωγή ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων οικιακής προέλευσης των οποίων το ημερήσιο φορτίο σε BOD 5 δεν ξεπερνά τα 300 Kg (ισοδύναμος πληθυσμός 5.000), τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν τις μονάδες αυτές από τις διαδικασίες λήψης των στοιχείων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 23/10/2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων Η Οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υδάτων και συγκεκριμένα εστιάζει στην προστασία των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων

11 και υπόγειων υδάτων και απαιτεί από τις χώρες μέλη όπως ορίσουν τις αρμόδιες Αρχές ή Φορείς για την εφαρμογή των προβλεπομένων από αυτήν. Σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη - μέλη οφείλουν να προσδιορίζουν όλες τις λεκάνες απορροής ποταμών που βρίσκονται στην επικράτειά τους και να σχεδιάζουν, εκπονούν και αναθεωρούν σχέδια διαχείρισης των λεκανών αυτών. Ο προγραμματισμός των σχεδίων διαχείρισης καθώς και το περιεχόμενό τους (δίδεται αναλυτικά στην Οδηγία) δημοσιεύονται δημοσιοποιούνται το αργότερο εννέα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας. Τρεις μήνες μετά από τη δημοσιοποίηση των σχεδίων, αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός τριών ετών από τη δημοσιοποίηση και έναρξη εκπόνησης των σχεδίων, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στην οποία περιγράφεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή του προβλεπόμενου προγράμματος μέτρων. Επίσης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν συνοπτικές εκθέσεις εντός τριών μηνών από την συγκέντρωση των παρακάτω στοιχείων: i. για τις λεκάνες απορροής των ποταμών (χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής π.χ. αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη, γεωγραφικά όρια της περιοχής, κυριότεροι ποταμοί στην περιοχή αυτή κ.λπ., εκτίμηση των επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της λεκάνης απορροής και οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος). Τα στοιχεία αυτά πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί το αργότερο τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας. ii. για τα προγράμματα παρακολούθησης τα οποία καταρτίζονται έτσι ώστε να υπάρχει συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των υδάτων σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού (όγκος και στάθμη ή ρυθμός ροής, οικολογική και χημική κατάσταση, οικολογικό δυναμικό και για τις προστατευόμενες επιπλέον οι προδιαγραφές που ισχύουν στην Κοινοτική νομοθεσία). Τα προγράμματα παρακολούθησης τίθενται σε εφαρμογή το αργότερο έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Οδηγίας. Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται στα πλαίσια της εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης κάθε λεκάνης απορροής ποταμών.

12 Ακόμη, πρέπει να προσδιορίζονται όλα τα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για υδροληψία με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο. Στην Οδηγία καθορίζονται τα ποιοτικά στοιχεία που πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να ταξινομηθεί η οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων. Πολλές από τις παραμέτρους αυτές σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, ειδικά για τις περιπτώσεις που οι εκροές των μονάδων απορρίπτονται σε ύδατα υποδοχής. Στον Πίνακα 1.7 περιγράφονται τα ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία των ΜΕΑΛ. Πίνακας 1.7: Ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ (Ποτάμια, Λίμνες, Μεταβατικά και Παράκτια ύδατα) Χημικά και Φυσικοχημικά στοιχεία για ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης Γενικά Θερμοκρασία Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου Αγωγιμότητα ph Συγκέντρωση Ν, P Συγκεκριμένοι ρύποι Ρύπανση από ουσίες προτεραιότητας (βιομηχανικά απόβλητα) Ρύπανση από άλλες ουσίες Στα πλαίσια της Οδηγίας 60/2000/ΕΚ τονίζεται ότι τα κράτη - μέλη οφείλουν να συλλέγουν και να διατηρούν πληροφορίες για τον τύπο και το μέγεθος των σημαντικών ανθρωπογενών πιέσεων (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων) που ενδέχεται να ασκούνται στα συστήματα επιφανειακών υδάτων κάθε περιοχής λεκάνης απορροής, καθώς επίσης και να υπολογίζουν και να προσδιορίζουν τη σημαντική ρύπανση από σημειακές πηγές. Οι πιέσεις είναι δυνατόν να προέρχονται από απορρίψεις μονάδων επεξεργασίας αστικών, βιομηχανικών ή κτηνοτροφικών λυμάτων. Γενικά οι ουσίες στις οποίες αναφέρεται η Οδηγία ανήκουν σε 12 κατηγορίες. Από το σύνολο των ουσιών, αυτές που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΜΕΑΛ είναι οι εξής: μέταλλα και οι ενώσεις τους, αιωρούμενα στερεά, ουσίες που συμβάλλουν στον ευτροφισμό (νιτρικά και φωσφορικά) και

13 ουσίες που επηρεάζουν δυσμενώς το ισοζύγιο οξυγόνου και μπορούν να προσδιορισθούν με τις παραμέτρους BOD και COD. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την Οδηγία Πλαίσιο 60/2000/ΕΚ, καταργούνται οι παρακάτω Οδηγίες, με βάση το χρονικό ορίζοντα που δίδεται στη συνέχεια: Επτά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης - Οδηγία 75/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16/6/1975, περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων επιφανείας που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος - Οδηγία 77/795/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12/12/1977, περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων της Κοινότητας - Οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9/10/1979, περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος Δεκατρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης - Οδηγία 78/659/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18/7/1978, περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων - Οδηγία 79/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30/10/1979, περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή - Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17/12/1979, περί προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες Οδηγία 91/676/ΕΚ, του Συμβουλίου της 12/12/1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης Η Οδηγία στοχεύει στην πρόληψη ή/και μείωση της ρύπανσης που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα στα ύδατα από την διοχέτευση νιτρικών σε αυτά. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να καθορίσουν τις ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες της επικράτειας τους δηλαδή τις περιοχές εκείνες που

14 παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα ρύπανσης των υδάτων τους από νιτρικά. Για τις περιοχές αυτές απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ως προς την παρουσία νιτρικών, μέσω της διενέργειας δειγματοληψιών και μετρήσεων, με βάση πρότυπες μεθόδους που καθορίζονται από την Οδηγία. Για τις χαρακτηρισμένες ως ευπρόσβλητες περιοχές κάθε χώρας απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης ή/και μείωσης της νιτρορύπανσης των υδάτινων αποδεκτών τους ή αποκατάστασης της ποιότητας τους σε περιπτώσεις που έχουν υποστεί νιτρορύπανση. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να θεσπίσει έναν ή περισσότερους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής που θα εφαρμόζονται με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης από τη χρήση λιπασμάτων. Στον κώδικα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία όπως: i. χρονικές περίοδοι που δεν ενδείκνυται η διασπορά λιπασμάτων στο έδαφος, ii. προϋποθέσεις για διασπορά λιπασμάτων σε έδαφος που βρίσκεται κοντά σε υδάτινους αποδέκτες, iii. μέθοδοι διασποράς χημικών και φυσικών λιπασμάτων στο έδαφος, iv. λίπανση εδαφών ανάλογα με το είδος καλλιέργειας (αμειψισπορά, πολυετείς και ετήσιες καλλιέργειες). Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία απαιτείται ο καθορισμός των αρμόδιων φορέων αρχών για την εφαρμογή των προβλεπομένων από αυτή Οδηγία 75/440/ΕΚ του Συμβουλίου της 16/6/1975 περί της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου νερού Η Οδηγία περιγράφει τις υποχρεώσεις των φορέων και αρχών σε ότι αφορά τον έλεγχο των υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι παράμετροι ελέγχου και οι τιμές αυτών, καθώς και η προτεινόμενη μέθοδος που πρέπει να εφαρμόζεται προκειμένου τα ύδατα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την επεξεργασία τους ως πόσιμο νερό.

15 Από τις παραμέτρους, εκείνες που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΜΕΑΛ και πρέπει να ελέγχονται είναι οι εξής: Χρώμα, Οσμή, επιφανειακά ενεργές ουσίες, ph, Αιωρούμενα στερεά, Θερμοκρασία, Αγωγιμότητα, Νιτρικά, Βαρέα Μέταλλα, Βόριο, Κυανιούχα, Θειικά, Φθοριούχα, Χλωριούχα, Φωσφορικά (ως P 2 O 5 ), COD, DO, BOD 5, Άζωτο κατά Kjeldahl (εξαιρουμένου του αζώτου των νιτρικών και νιτρωδών), Αμμωνιακά, Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), Ολικά κoλοβακτηρίδια (κoλοβακτηριοειδή), Κοπρανώδη κoλοβακτηρίδια (εντερικά κoλοβακτηρίδια), Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι (εντερόκοκκοι), Σαλμονέλλες. Στα πλαίσια της Οδηγίας τα επιφανειακά ύδατα υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγορίες (Α1, Α2 και Α3), όπως φαίνεται στους Πίνακες 1.8 και 1.9, με βάση: i. τις μεθόδους επεξεργασίας που πρέπει να εφαρμοσθούν έτσι ώστε το νερό να καταστεί κατάλληλο για χρήση ως πόσιμο και ii. τα φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του προς επεξεργασία νερού Πίνακας 1.8: Κατηγοριοποίηση επιφανειακών υδάτων με βάση τις μεθόδους επεξεργασίας για παραγωγή πόσιμου νερού Κατηγορία Απαιτούμενη Επεξεργασία Α1 επιφανειακά ύδατα που υπόκεινται σε απλή φυσική επεξεργασία όπως ταχεία διήθηση και απολύμανση Α2 επιφανειακά ύδατα που υπόκεινται σε μεθόδους φυσικής και χημικής επεξεργασίας, όπως προ-χλωρίωση, κροκίδωση χημική κατακρήμνιση, διήθηση, απολύμανση (τελική χλωρίωση) επιφανειακά ύδατα που υπόκεινται σε μεθόδους εντατικής φυσικής και χημικής επεξεργασίας, όπως χλωρίωση μέχρι σημείου ρήξης, κροκίδωση χημική κατακρήμνιση, διήθηση, προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα, και απολύμανση (όζον, τελική χλωρίωση). Πίνακας 1.9: Κατηγοριοποίηση υδάτων που προορίζονται ως πόσιμο με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους Μονάδες Α1 Α1 Α2 Α2 Α3 Παράμετροι Μέτρησης Ο Υ Ο Υ Ο Α3 Υ

16 Παράμετροι Μονάδες Μέτρησης Α1 PH 6,5-8,8 5,5-9 5,5-9 Χρώμα (μετά από απλή κλίμακα διήθηση) Pt (EΞ) (EΞ) 50 Αιωρούμενα στερεά 25 Θερμοκρασία 0 C 22 25(ΕΞ) 22 25(ΕΞ) 22 Αγωγιμότητα Οσμή Νιτρικά μs/cm σε 20 0 C Συντελεστής αραίωσης σε 25 0 C Ο Α1 Υ Α2 Ο Α2 Υ Α (ΕΞ) 50 (ΕΞ) Φθοριούχα 0,7-1 1,5 0,7-1,7 0,7-1,7 Ολικό οργανικό χλώριο, εκχύλισμα Διαλυμένος σίδηρος 0,1 0, Μαγγάνιο 0,05 0,1 1 Χαλκός 0,02 0,05 (ΕΞ) 0,05 1 Ψευδάργυρος 0, Βόριο Ο Α3 Υ 200 (ΕΞ) 25 (ΕΞ) 50 (ΕΞ) Βηρύλιο Κοβάλτιο Νικέλιο Βανάδιο Αρσενικό 0,01 0,05 0,05 0,05 0,1 Κάδμιο 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 Ολικό χρώμιο 0,05 0,05 0,05 Μόλυβδος 0,05 0,05 0,05 Σελήνιο 0,01 0,01 0,01 Υδράργυρος 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 Βάριο 0,1 1 1 Κυανιούχα 0,05 0,05 0,05 Θειικά (ΕΞ) (ΕΞ ) Χλωριούχα l Επιφανειακά ενεργές ουσίες που αντιδρούν με 0,2 0,2 0,5 κυανούν του μεθυλενίου Φωσφορικά (ως P 2 O 5 ) 04 0,7 0,7 Φαινόλες 0,001 0,001 0,005 0,01 0,1 Διαλυμένοι ή γαλακτοποιημένοι υδρογονάνθρακες Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες Ολικά (παραθείο, διελδρίνη) βιοκτόνα ΒΗC, 0,05 0,2 0,5 1 0,0002 0,0002 0,001 0,001 0,0025 0,005

17 Παράμετροι Μονάδες Μέτρησης Α1 Ο COD 30 Διαλυμένο Οξυγόνο, βαθμός κορεσμού % BOD Άζωτο κατά Kjeldahl (εξαιρουμένου του αζώτου των νιτρικών και νιτρωδών) Αμμωνιακά 0,05 1 1,5 2 4(ΕΞ) Ουσίες που εκχυλίζονται με 0,1 0,2 0,5 χλωροφόρμιο Ολικός οργανικός άνθρακας Υπόλειμμα οργανικού άνθρακα μετά από κροκίδωση και διήθηση με μεμβράνη (5μ) TOC Ολικά κολοβακτηρίδια 37 0 C /100ml (κολοβακτηριοειδή) Κοπρανώδη κολοβακτηρίδια (εντερικά /100ml κολοβακτηρίδια) Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι /100ml (εντερόκοκκοι) Σαλμονέλες Απουσία σε 5000ml Απουσί α σε 5000ml Υ: Υποχρεωτική Ο: οδηγός κατευθυντήρια τιμή ΕΞ: Εξαιρετικές γεωγραφικές και κλιματολογικές περιστάσεις Α1 Υ Α2 Ο Α2 Υ Α3 Ο Α3 Υ Απόφαση 77/795/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12/12/1977 περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή, καθιερώνεται μία κοινή διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στην ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων στις χώρες της Κοινότητας. Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί ένα από τα στοιχεία που επιτρέπουν την παρακολούθηση των μακροχρόνιων τάσεων και προσδιορισμό των

18 βελτιώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών ρυθμίσεων. Στην Απόφαση δίνεται συγκεκριμένος κατάλογος των φορέων που συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, ο οποίος όμως μπορεί να τροποποιηθεί μετά από αίτηση κάποιου ενδιαφερόμενου κράτους - μέλους, εφόσον πληροί ορισμένα κριτήρια. Στον Πίνακα 1.10 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παράμετροι για τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και σχετίζονται με τις ΜΕΑΛ. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στα εξής: α) αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους σταθμούς δειγματοληψίας ή μετρήσεως β) περιγραφή των χρησιμοποιούμενων μεθόδων δειγματοληψίας, συντήρησης και διενέργειας μετρήσεων και χημικών αναλύσεων των δειγμάτων, όπως επίσης και της συχνότητας διενέργειας των δειγματοληψιών και αναλύσεων. Πίνακας 1.10: Παράμετροι που αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής πληροφοριών και σχετίζονται με τις ΜΕΑΛ Φυσικές Χημικές Μικροβιολο γικές Παράμετροι Αριθμοί ψηφίων Μονάδες Μετά την μέτρησης Προ υποδιαστολής υποδιαστολή Ρυθμός ροής 1 (κατά τη δειγματοληψία) m 3 /s xxxx xx Θερμοκρασία 0 C xx x ph ph xx x Αγωγιμότητα στους 20 0 C (<100) xx μs/cm (>100) xxx Χλωριόντα (<100) xx (>100) xxx Νιτρικά xxx xx Αμμωνιακά xxx xx Διαλυμένο Οξυγόνο xx x BOD 5 xxx x COD xxx x Ολικός Φώσφορος xx xx Τασιενεργές ουσίες που αντιδρούν στο κυανούν του μεθυλενίου xx xx Ολικό Cd x xxxx Υδράργυρος x xxxx Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδη (εντερικά) /100ml xxxxxx

19 Παράμετροι Μονάδες μέτρησης Αριθμοί ψηφίων Προ υποδιαστολής Μετά την υποδιαστολή Ολικά Κολοβακτηριοειδή 2 /100ml xxxxxx Στρεπτόκοκκοι κοπράνων 2 /100ml xxxxxx Σαλμονέλλες 2 /1l x Βιολογικές Βιολογική ποιότητα 2, 3 1 : Πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία της δειγματοληψίας 2 : Τα αναφερόμενα δεδομένα είναι αντικείμενο ανταλλαγής πληροφοριών εφόσον πραγματοποιείται μέτρηση 3 : Η συχνότητα της δειγματοληψίας της παραμέτρου και ο τρόπος έκφρασης των αποτελεσμάτων αποφασίζονται από την αρμόδια Αρχή κάθε χώρας Σύμφωνα με την Απόφαση 77/795/ΕΟΚ, για τις παραπάνω παραμέτρους, οι πρότυπες μέθοδοι μέτρησης που πρέπει να εφαρμόζονται είναι αυτές που παρουσιάζονται στον Πίνακα Πίνακας 1.11: Πρότυπες μέθοδοι προσδιορισμού των υπό εξέταση παραμέτρων βάσει της Απόφασης 77/795/ΕΟΚ Παράμετροι Ρυθμός ροής τη στιγμή δειγματοληψίας Θερμοκρασία PH Αγωγιμότητα στους 20 0 C Χλωριόντα Νιτρικά Αμμωνιακά Διαλυμένο Οξυγόνο BOD 5 COD Ολικός Φώσφορος Ολικό Κάδμιο Υδράργυρος Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδη (εντερικά) Πρότυπες μέθοδοι προσδιορισμού Ροόμετρο Θερμομετρία. Η μέτρηση γίνεται επί τόπου, ταυτόχρονα με τη δειγματοληψία Ηλεκτρομετρία. Η μέτρηση γίνεται επί τόπου, ταυτόχρονα με τη δειγματοληψία, χωρίς να έχει προηγηθεί κατεργασία του δείγματος Ηλεκτρομετρία Ογκομετρικός προσδιορισμός (μέθοδος Mohr) Φασματοφωτομετρία μοριακής απορρόφησης Φασματοφωτομετρία μοριακής απορρόφησης Φασματοφωτομετρία μοριακής απορρόφησης Μέθοδος Winkler Ηλεκτροχημική Μέθοδος Προσδιορισμός διαλυμένου Οξυγόνου πριν και μετά επώαση 5 ημερών στους 20 0 C C σε απόλυτο σκότος. Προσθήκη αναστολέα της βακτηριακής διάσπασης αμμωνιακών αλάτων (αζωτοδέσμευση) Μέθοδος διχρωμικού καλίου Φασματοφωτομετρία μοριακής απορρόφησης Φασματοφωτομετρία μοριακής απορρόφησης Φασματοφωτομετρία μοριακής απορρόφησης χωρίς φλόγα - Καλλιέργεια στους 44 0 C επί κατάλληλου ειδικού στερεού θρεπτικού υλικού (όπως άγαρ, λακτόζης με Endoάγαρ με teepol 0,4%) με ή χωρίς διήθηση και καταμέττρηση των αποικιών. Τα δείγματα αραιώνονται ή κατά περίπτωση, συμπυκνώνονται έτσι ώστε να περιέχουν αποικίες. Αν χρειαστεί γίνεται ταυτοποίηση με αεριοποίηση. - Μέθοδος αραίωσης με καλλιέργεια πάνω σε υγρά

20 Παράμετροι Πρότυπες μέθοδοι προσδιορισμού υποστρώματα μέσα σε 3 τουλάχιστον σωλήνες και σε 3 αραιώσεις. Οι σωλήνες που παρουσιάζουν θετική αντίδραση ανακαλλιεργούνται σε ειδικό θρεπτικό υλικό για επιβεβαίωση. Μέτρηση των αποικιών σύμφωνα με τον πιο πιθανό αριθμό. Επώαση σε θερμοκρασία 44+0,5 0 C. Ολικά Κολοβακτηριοειδή - Καλλιέργεια στους 37 0 C επί καταλλήλου ειδικού στερεού θρεπτικού υλικού (όπως άγαρ, λακτόζης με Endoάγαρ με teepol 0,4%) με ή χωρίς διήθηση και καταμέττρηση των αποικιών. Τα δείγματα αραιώνονται ή κατά περίπτωση, συμπυκνώνονται έτσι ώστε να περιέχουν αποικίες. Αν χρειαστεί γίνεται ταυτοποίηση με αεριοποίηση. - Μέθοδος αραίωσης με καλλιέργεια πάνω σε υγρά υποστρώματα μέσα σε 3 τουλάχιστον σωλήνες και σε 3 αραιώσεις. Οι σωλήνες που παρουσιάζουν θετική αντίδραση ανακαλλιεργούνται σε ειδικό θρεπτικό υλικό για επιβεβαίωση. Μέτρηση των αποικιών σύμφωνα με τον πιο πιθανό αριθμό. Επώαση σε θερμοκρασία C. Στρεπτόκοκκοι κοπράνων - Καλλιέργεια στους 37 0 C επί κατάλληλου ειδικού στερεού θρεπτικού υλικού (αζίδιο του νατρίου) με ή χωρίς διήθηση και καταμέτρηση των αποικιών - Μέθοδος αραίωσης σε ζωμό με αζίδιο του νατρίου (Litsky). Μέτρηση των αποικιών σύμφωνα με τον πιο πιθανό αριθμό. Σαλμονέλες Συμπύκνωση με διήθηση (μέσω μεμβράνης ή κατάλληλου ηθμού). Ενοφθαλμισμός δια θρεπτικού υλικού προεμπλουτισμού. Εμπλουτισμός, ανακαλλιέργεια, πάνω σε άγαρ για απομόνωση-ταυτοποίηση. Βιολογική ποιότητα Καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή Σύμφωνα με την Απόφαση κάθε κράτος-μέλος ορίζει ένα κεντρικό φορέα ο οποίος έχει την ευθύνη για τη συλλογή και αποστολή των πληροφοριών προς την Επιτροπή Οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9/10/1979 περί με των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη Η Οδηγία αφορά στον καθορισμό πρότυπων μεθόδων για τη διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων σε επιφανειακά ύδατα που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου νερού. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται οι παράμετροι που πρέπει να εξετάζονται, η διαδικασία και συχνότητα λήψης των δειγμάτων και οι μέθοδοι διενέργειας των μετρήσεων και αναλύσεων. Τα προβλεπόμενα είναι σε πλήρη αντιστοιχία με την Απόφαση 77/795/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12/12/1977 περί

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I P7_TA-PROV(2011)0349 Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

10! Ν. 18(f)/2011. Αριθμός 18(1) του 2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

10! Ν. 18(f)/2011. Αριθμός 18(1) του 2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Ε.Ε.Παρ. 1(1) Αρ. 4271,25.2.2011 10! Ν. 18(f)/2011 Ο περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση ατην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ολοκληρωμένη Στρατηγική δράσεων, μέτρων και μέσων κατάλληλων για τις

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα