15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002567137 2015-02-10"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: A.Γκλιάτη Τηλέφωνο: Φαξ: Ε-mail: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια εξοπλισμού τεσσάρων κέντρων ελέγχου της νόσου του καταρροϊκού πυρετού στην Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού ,05 πλέον Φ.Π.Α.(ήτοι ,95 συμπεριλαμβανομένου ). Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 3852/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/ ) και ισχύει 2) Το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ ) Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.α 204/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 4) Τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 5) Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/1995), άρθρο 84 «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 6) Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 107 Α/ ) 7) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις- καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ τ.α/74/ ) 8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / Υπουργική απόφαση και δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ.β/2494/ ) 9) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 10) Η υπ αριθ /1759/ απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2469/τ. Β / ). 11) Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών» (ΦΕΚ 599/ ) 12) Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 599/ ) 13) Την υπ αρ / Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης Αρμοδιότητας σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 1

2 της Περιφέρειας Αττικής και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης (ΦΕΚ τ. Β. 3203/ ) 14) Το υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 1/ έγγραφο του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ΚΕΝ) Περιφέρειας Αττικής με το οποίο αιτείται «Προμήθειες απαιτούμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών, για την εφαρμογή του Σχεδίου αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού και την εύρυθμη λειτουργία των ΤΚΕΝ». 15) Την υπ αρ. 1859/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους ,05 πλέον (30.522,95 συμπεριλαμβανομένου ) για την προμήθεια εξοπλισμού τεσσάρων κέντρων ελέγχου της νόσου του καταρροϊκού πυρετού στην Περιφέρεια Αττικής. 16) Τις υπ αριθ.πρωτ / , / , / και / Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 17) Την υπ αρ. 224/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας. ΚΑΛΕΙ τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , 3 ος όροφος, γραφείο 311, τηλέφωνο , fax , έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη προμήθεια εξοπλισμού τεσσάρων κέντρων ελέγχου της νόσου του καταρροϊκού πυρετού στην Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού ,05 πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,95 συμπεριλαμβανομένου ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά οικονομική προσφορά ανά ομάδα ειδών. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Αττικής και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3 Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 20/02/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. 118/2007) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , 3 ος όροφος, Γραφείο 311) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την μ.μ. 2

3 Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την π.μ. μέχρι την π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ.Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, 307 γραφείο). Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές, προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονομικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 2. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και το φάκελος της τεχνικής προσφοράς αξιολογήθηκαν ως αποδεκτοί. 3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς αξιολογήθηκαν ως μη αποδεκτοί, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να διαβιβαστούν με τους υπόλοιπους φακέλους στην Οικονομική Επιτροπή. 4. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 6. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο προμηθευτής θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων ομάδων ειδών: α/α Ομάδα Ειδών 1 Φάρμακα 3

4 2 Υγειονομικό Υλικό 3 Μηχανήματα/Εργαλεία 4 Γραφική Ύλη όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Β της παρούσας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΚΟΣΤΗ Τα προϋπολογισθέντα κόστη για τις ομάδες ειδών είναι τα ακόλουθα: α/α Ποσό Ποσό Ομάδα Ειδών χωρίς με 1 Φάρμακα 3.968, ,41 2 Υγειονομικό Υλικό , ,55 3 Μηχανήματα/Εργαλεία 7.614, ,22 4 Γραφική Ύλη 1.286, , , ,95 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα αφορά αναλυτικά τα είδη και τις υπηρεσίες και θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Γ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω) εκτός του Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε Ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο ανά ομάδα ειδών, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, εφόσον καλύπτονται οι όροι της παρούσας και με την προϋπόθεση οι επιμέρους συνολικές αξίες των ομάδων ειδών να μην ξεπερνούν το αντίστοιχο προϋπολογισθέν κόστος. ΧΡΟΝΟΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ακριβής αριθμός ειδών ανά ομάδα καθώς και το ακριβές Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων που θα μεταφερθούν τα είδη θα υποδειχτεί γραπτώς από αρμόδιο υπάλληλο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, κατόπιν γραπτής ή προφορικής ή με φαξ παραγγελίας. Τα τέσσερα κέντρα ελέγχου της νόσου του καταρροϊκού πυρετού της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται στις ακόλουθες διευθύνσεις. 1. Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ΚΕΝ) Περιφέρειας Αττικής Συγγρού 80-88, Αθήνα 2. Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ΤΚΕΝ) Νήσων Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς 4

5 3. Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ΤΚΕΝ) Δυτικής Αττικής Περσεφόνης 19 & Χατζηδάκη, Ελευσίνα 4. Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ΤΚΕΝ) Ανατολικής Αττικής 17 ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλληνη Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών, με τη σύνταξη Πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παράδοση των ειδών ακολουθουμένης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννέα (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής των ειδών 3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 4. Πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στην προσφερθείσα Τιμή προ του Φ.Π.Α. Οι ανωτέρω κρατήσεις είναι οι ακόλουθες: - 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α / ) - Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. και 3% επί του 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, - ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί του Χαρτοσήμου. Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής. Τα ακόλουθα είδη θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2014, Ε.Φ : α/α Ποσό Ποσό Είδος CPV KAE χωρίς με 1 Φάρμακα , ,41 2 Υγειονομικό Υλικό , ,55 3 Μηχανήματα/Εργαλεία , ,22 4 Γραφική Ύλη , , , ,95 Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών και της παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή, στην οποία αφορά η παρούσα, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 5

6 α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ ), που επισυνάπτονται. β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 6

7 15PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών). γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή θεωρημένο καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης καταστατικού και εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρία 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της Προκήρυξης και να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται. β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Σε περίπτωση που η προσφορά αναφέρεται σε μέρος του διαγωνισμού θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, από την οποία θα προκύπτει σε ποιες ομάδες ειδών συμμετέχει. Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 7

8 δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Β. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μέσα στον κυρίως φάκελο, συμπληρώνοντας τον Πίνακα του Παραρτήματος Γ. Εφόσον η προσφορά τους αφορά μόνο μία ή/και περισσότερες από τις Ομάδες Ειδών θα συμπληρωθεί ο Πίνακας του Παραρτήματος Γ μόνο ως προς την/τις Ομάδες Ειδών για την/τις οποίες συμμετέχουν. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των εργασιών όπως προβλέπεται στην παρούσα. Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα της παρούσας είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 1. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΦΑΡΜΑΚΑ Προϋπολογισμός χωρίς : 3.968,50 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Sodium Quinosarbitone 25 ml ΦΙΑΛΙΔΙΑ 10 2 Εντομοκτόνα εντομοαπωθητικά για χρήση επί των ζώων ΛΙΤ 10 3 Εντομοκτόνα εντομοαπωθητικά για χρήση επί των ζώων (Icon 2.5 CS) ΤΕΜ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ Προϋπολογισμός χωρίς : 7.614,00 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Μεγεθυντικός φακός ΤΕΜ 15 2 Εμβολοφόρο πιστόλι αναισθητοποίησης ζώων ΤΕΜ 4 3 Φυσίγγια για το εμβολοφόρο πιστόλι αναισθητοποίησης ΤΕΜ Ηλεκτρικός φακός με συμπληρωματικές μπαταρίες και λαμπτήρες ΤΕΜ 50 5 Ηλεκτρικές εντομοπαγίδες ΤΕΜ 6 6 Χειροκίνητο ψεκαστικό μηχάνημα πλάτης ΤΕΜ 6 7 Βενζινοκίνητο ψεκαστικό μηχάνημα πλάτης ΤΕΜ 4 8 Φορητή μηχανοκίνητη αντλία ΤΕΜ 6 9 Φορητό μηχάνημα υψηλής πίεσης ΤΕΜ 4 3. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Προϋπολογισμός χωρίς : ,55 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ελαστικά υποδήματα (με λεπτές σόλες για εύκολο καθαρισμό) ΖΕΥΓΗ 23 2 Ποδιές μιας χρήσης ΤΕΜ Αδιάβροχο σακάκι ΤΕΜ 30 4 Αδιάβροχα παντελόνια ΤΕΜ 30 5 Γάντια μιας χρήσης κουτί των 100 τεμαχίων ΚΟΥ 75 6 Μάσκες προσώπου μιας χρήσης ΚΟΥ 11 7 Προστατευτικά γυαλιά ΤΕΜ 38 8 Ατσάλινο ακονιστήρι μαχαιριών ΤΕΜ 2 9 Λαβή νυστεριού ΤΕΜ 11 9

10 10 Λεπίδες νυστεριού ΠΑΚ Ψαλίδια ΤΕΜ Μαχαίρια νεκροτομών ΤΕΜ 8 13 Χειρουργικές λαβίδες ΤΕΜ Λαβίδες ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΜ Ατσάλινο ακονιστήρι μαχαιριών ΤΕΜ 2 16 Έγχρωμο σπρέι για τη σήμανση των ζώων ΤΕΜ Σύριγγες μιας χρήσης 10 ml ΤΕΜ Σύριγγες μιας χρήσης 20 ml ΤΕΜ Ιατρικά θερμόμετρα ΤΕΜ Φιαλίδια αιμοληψίας με κενό 10 ml ΤΕΜ Φιαλίδια αιμοληψίας με κενό και αντιπηκτικό EDTA 10 ml ΤΕΜ Βελόνες μιας χρήσης κατάλληλες για τα φιαλίδια αιμοληψίας ΤΕΜ Φορείς βελόνης και φιαλιδίου αιμοληψίας ΤΕΜ Διάλυμα φορμαλδεϋδης ΛΙΤ 5 25 Δίσκοι (πλαστικοί ή μεταλλικοί) ΤΕΜΑΧΙΑ 6 26 Πλαστικά δοχεία για την τοποθέτηση ιστών ΤΕΜ Μεταλλικά κουτιά ΤΕΜ Ισοθερμικά δοχεία (ΦΕΛΙΖΟΛ) ΤΕΜΑΧΙΑ Παγοκύστεις ΤΕΜ Μεταλλικά δοχεία για εξωτερική συσκευασία ΤΕΜ Σακούλες μιας χρήσης ΤΕΜ Καλύμματα υποδημάτων μιας χρήσης ΤΕΜ Ελαστικά γάντια βιομηχανικού τύπου (ανθεκτικά σε οξέα και αλκάλια) ΖΕΥΓΗ Κουτί Πρώτων Βοηθειών ΤΕΜ 3 Προϋπολογισμός χωρίς : 4. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.286,00 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ανεξίτηλος μαρκαδόρος ΤΕΜ Στυλό διαρκείας ΤΕΜ Μολύβι ΤΕΜ Σημειωματάριο ΤΕΜ Αδιάβροχη κολλητική ταινία ΤΕΜ 20 6 Αυτοκόλλητες ετικέτες ΤΕΜ

11 15PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΦΑΡΜΑΚΑ Τιμή ΠΟΣΟΤΗΤΑ Χωρίς 1 Sodium Quinosarbitone 25 ml ΦΙΑΛΙΔΙΑ 10 Εντομοκτόνα εντομοαπωθητικά 2 για χρήση επί των ζώων ΛΙΤ 10 Εντομοκτόνα εντομοαπωθητικά για χρήση επί των ζώων (Icon CS) ΤΕΜ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ 10 Μερικό σύνολο 13% Γενικό σύνολο Σύνολο χωρίς 2. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τιμή ΠΟΣΟΤΗΤΑ Χωρίς 1 Μεγεθυντικός φακός ΤΕΜ 15 Εμβολοφόρο πιστόλι 2 αναισθητοποίησης ζώων ΤΕΜ 4 Φυσίγγια για το εμβολοφόρο 3 πιστόλι αναισθητοποίησης ΤΕΜ 500 Ηλεκτρικός φακός με συμπληρωματικές μπαταρίες και 4 λαμπτήρες ΤΕΜ 50 5 Ηλεκτρικές εντομοπαγίδες ΤΕΜ 6 Χειροκίνητο ψεκαστικό μηχάνημα 6 πλάτης ΤΕΜ 6 Βενζινοκίνητο ψεκαστικό 7 μηχάνημα πλάτης ΤΕΜ 4 8 Φορητή μηχανοκίνητη αντλία ΤΕΜ 6 Φορητό μηχάνημα υψηλής 9 πίεσης ΤΕΜ 4 Μερικό σύνολο 23% Γενικό σύνολο Σύνολο χωρίς 11

12 15PROC ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ελαστικά υποδήματα (με λεπτές 1 σόλες για εύκολο καθαρισμό) ΖΕΥΓΗ 23 2 Ποδιές μιας χρήσης ΤΕΜ Αδιάβροχο σακάκι ΤΕΜ 30 4 Αδιάβροχα παντελόνια ΤΕΜ 30 Γάντια μιας χρήσης κουτί των τεμαχίων ΚΟΥ 75 6 Μάσκες προσώπου μιας χρήσης ΚΟΥ 11 7 Προστατευτικά γυαλιά ΤΕΜ 38 8 Ατσάλινο ακονιστήρι μαχαιριών ΤΕΜ 2 9 Λαβή νυστεριού ΤΕΜ Λεπίδες νυστεριού ΠΑΚ Ψαλίδια ΤΕΜ Μαχαίρια νεκροτομών ΤΕΜ 8 13 Χειρουργικές λαβίδες ΤΕΜ Λαβίδες ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΜ Ατσάλινο ακονιστήρι μαχαιριών ΤΕΜ 2 Έγχρωμο σπρέι για τη σήμανση 16 των ζώων ΤΕΜ Σύριγγες μιας χρήσης 10 ml ΤΕΜ Σύριγγες μιας χρήσης 20 ml ΤΕΜ Ιατρικά θερμόμετρα ΤΕΜ 15 Φιαλίδια αιμοληψίας με κενό ml ΤΕΜ 7500 Φιαλίδια αιμοληψίας με κενό και 21 αντιπηκτικό EDTA 10 ml ΤΕΜ 3750 Βελόνες μιας χρήσης κατάλληλες 22 για τα φιαλίδια αιμοληψίας ΤΕΜ Φορείς βελόνης και φιαλιδίου 23 αιμοληψίας ΤΕΜ Διάλυμα φορμαλδεϋδης ΛΙΤ 5 25 Δίσκοι (πλαστικοί ή μεταλλικοί) ΤΕΜΑΧΙΑ 6 Πλαστικά δοχεία για την 26 τοποθέτηση ιστών ΤΕΜ Μεταλλικά κουτιά ΤΕΜ Ισοθερμικά δοχεία (ΦΕΛΙΖΟΛ) ΤΕΜΑΧΙΑ Παγοκύστεις ΤΕΜ 225 Μεταλλικά δοχεία για εξωτερική 30 συσκευασία ΤΕΜ Σακούλες μιας χρήσης ΤΕΜ Καλύμματα υποδημάτων μιας ΤΕΜ 750 Τιμή Χωρίς Σύνολο χωρίς 12

13 χρήσης 33 Ελαστικά γάντια βιομηχανικού τύπου (ανθεκτικά σε οξέα και αλκάλια) ΖΕΥΓΗ Κουτί Πρώτων Βοηθειών ΤΕΜ 3 Μερικό σύνολο 23% Γενικό σύνολο 4. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Χωρίς 1 Ανεξίτηλος μαρκαδόρος ΤΕΜ Στυλό διαρκείας ΤΕΜ Μολύβι ΤΕΜ Σημειωματάριο ΤΕΜ Αδιάβροχη κολλητική ταινία ΤΕΜ 20 6 Αυτοκόλλητες ετικέτες ΤΕΜ 1000 Μερικό σύνολο 23% Γενικό σύνολο Σύνολο χωρίς Αθήνα, /./2015 Υπογραφή & σφραγίδα 13

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα