Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σάς καλωσορίζουµε και φέτος ως Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού και του Τα- µείου Αλληλοβοηθείας, νιώθοντας συγχρόνως την ανά- γκη να σάς ευχαριστήσουµε για την παρουσία και τη συµµετοχή σας σε αυτή. Το έτος που παρήλθε έβριθε πολυεπίπεδων και ποικίλων εξελίξεων σε θέµατα ευρέος φάσµατος, από ζητή- µατα προβλήµατα καθηµερινότητας µέχρι τα λεγόµενα θέµατα «ατζέντας» της Τράπεζας. Ο διεκδικητικός συνδικαλιστικός µας αγώνας δικαιώθηκε πλει- στάκις και αυτό το µαρτυρούν οι ταχείς και προσήκουσες λύσεις που δόθηκαν σε µία σειρά ζητουµένων αιτηµάτων. Ωστόσο ο δρόµος προς την πλήρη δικαίωση είναι µακρύς και δύσκολος, κάθε άλλο παρά µε ροδοπέταλα δεν είναι στρωµένος. Εµείς, αταλάντευτα, µένοντας πιστοί στις αξίες και τις αρχές µας, όχι στα λόγια αλλά στις πράξεις, συνεχίζουµε µε ολοένα και µεγαλύτερη δυναµική τον αγώ- να µας, ώστε ο εργαζόµενος συνάδελφος να εργάζεται σε ένα καθόλα υγιές περιβάλλον. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. ΣΑΛΕΜΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΦΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Π. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι. ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ»» Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ»» Β. ΤΣΕΤΣΟΣ ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: , , FAX:

3 Τ ο φλέγον ζήτηµα του ασφαλιστικού πλέον έχει ει- σέλθει σε µια νέα «εποχή», εκείνη της αµφισβήτησης ακόµη και των κεκτηµένων µας, υπό το πρίσµα της διε- θνούς και εθνικής κρίσης. Εµείς ατσαλωνόµαστε από τις δύσκολες συνθήκες αυτές και πρόκειται να στηρίξουµε τα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις µας µε µεγαλύτερη ένταση, όντας στο πλευρό της ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ στο σκληρό αγώ- να τους και συνδράµοντας στις προσπάθειές τους που υλοποιούνται και µέσω κινητοποιήσεων και δικαστικών αγώνων. Τ ο άτυπο πρόγραµµα της εθελουσίας εξόδου που εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια, που µάλιστα ως φαινόµενο έχει «εντατικοποιηθεί» µετά την εγκόλπωση της Εµπορικής στον Όµιλο της Credit Agricoe, συνιστά αναµφισβήτητα εστία προ- βληµάτων, που αντιµετωπίζουν κατά κύριο λόγο οι εργαζόµενοι του δικτύου. Τα προβλήµατα αυτά συ- νίστανται στην καταστρατήγηση του ωραρίου, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις αναπληρώσεις και τη µη πληρωµή των υπερωριών. Απόρροια των ως άνω είναι η κατάφωρη και αναµ- φισβήτητη καταπάτηση των συνδικαλιστικών κεκτηµένων µας επί δεκαετιών. Η Διοίκηση πρέπει να δώσει τις απαντήσεις της σχετικώς γιατί ο εργαζόµενος δε µπορεί να δώσει άλλη πίστωση χρόνου. Ο χρόνος κυλά και όσο τα προβλήµατα δε λύνονται, λιµνάζουν και σαν τα στάσιµα νερά προκαλούνται καινούριες εστίες µόλυνσης προβληµάτων. Οι συνάδελφοι συνεχί- ζουν να εργάζονται σε συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και αναξιοκρατίας και, υπό το πρίσµα της άσχηµης εξέλιξης του ασφαλιστικού, κυριεύονται εύλογα και δίκαια από µία και ολοένα αυξανόµενη και εντονότερη απογοήτευση και πικρία για το εργασιακό τους περιβάλλον. Η Διοίκηση λοιπόν παίζει το παιχνίδι της διελκυστίνδας µε τους εργαζόµε- νους. Προειδοποιούµε όµως την Διοίκηση πως οι εργαζόµενοι δεν είναι διατεθειµένοι να πέσουν στο έδαφος. Τουναντίον είναι διατεθειµένοι να µείνουν αταλάντευτοι στις δίκαιες διεκδικήσεις τους και εάν η Διοίκηση συνεχίσει µε την ίδια φιλοσοφία και στάση, τότε αναπόφευκτα το σκοινί της διελκυστίνδας θα σπάσει µε τους εργαζόµενους είτε να προσφεύ- /σελ. 3

4 γουν στη λύση της συνταξιοδότησης, µε την Τράπεζα να χάνει ικανά στελέχη, είτε ακόµη χειρότερα να αξιοποιούνται από τους ανταγωνιστές. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη την οργανωµένη επίθεση των τραπεζιτών που στρέφεται κατά των κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, γίνεται αντιληπτή η αφόρητη πίεση που ασκείται στον τραπεζοϋπάλληλο, ο οποίος όχι µόνον δε βλέπει την έµπρακτη ανα- γνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει, αλλά βλέπει ορισµένους να προσπαθούν να βάλουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων κεκτηµένα του συνδικαλιστικού κινήµατος προς επαναδιαπραγµάτευση. Το πλέγµα των κινήσεων όµως αυτών ενέχει κινδύνους και έχει πολυεπίπεδο αντίκτυπο, λαµβάνοντας πλέον διαστάσεις κοινωνικές εθελουσία, επιτόκια, µείωση θέσεων εργασίας και πουθενά η αναγνώριση και το συµφέρον του εργαζόµενου. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι µας να τοποθετηθούµε επί των ζητηµάτων αυ- τών και να διεκδικήσουµε. Ο χρόνος έχει προ πολλού τελειώσει. Η εποχή ζητά εναγωνίως λύσεις, διαφορετικά η θάλασσα θα γίνει λίµνη και η λίµνη έλος. Ι διαίτερα αν λάβουµε υπόψη το εν λόγω εργασιακό πε- ριβάλλον που χαρίζει απλόχερα πικρία, απογοήτευση αλλά και αγανάκτηση στους συναδέλφους, τότε µπορεί να γίνει αντιληπτό πόσο αναγκαίο είναι τώρα παρά ποτέ να δοθούν κίνητρα στους εργαζόµενους συναδέλφους. Κίνητρα τα οποία είναι αναντίρρητα αρρήκτως συνδεδε- µένα µε µια δίκαιη, αξιοκρατική και διαφανή αξιολόγηση του προσωπικού και µόνο υπό τις συνθήκες αυτές είναι δυνατόν να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η παραγωγικό- τητα του συναδέλφου. Ως εκ τούτου θα πρέπει επιτέλους να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτηµά µας για την αναβάθµιση του κριτηρίου «γραµµατικές γνώσεις», κυρίως αν λά- βουµε υπόψη τον υψηλό συντελεστή που έχουν άλλα κριτήρια αξιολόγησης. Προκειµένου να εισέλθει εκ νέου η Εµπορική Τράπεζα σε τροχιά αναπτυξιακής πορείας, είναι αναγκαίο να «κτίσει» µια έξυπνη πολιτική και η Διοίκηση να αντιληφθεί πως η καρδιά της Τράπεζας κτυπά στους ρυθµούς παλµούς των εργαζοµένων της. Είναι εποµένως αδήριτη η ανάγκη για ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και η ανάθεση στους πτυχιούχους συναδέλφους καθήκοντα που τους αρµόζουν, άρα και η αξιοποίηση των γνώσεων και ιδιαίτε- ρων ικανοτήτων τους. Κ αι στο ζήτηµα των προσλήψεων, η ολιγωρία και έλλειψη πρωτοβουλιών εκ µέρους της Διοίκησης κυριαρχούν, αφήνοντας µη καλυφθέντα κενά από τις προσλήψεις που ήδη έχουν ολοκλη- ρωθεί. Η Διοίκηση δεν έµεινε πιστή στις δεσµεύσεις της για πρόσληψη στην Τράπεζα τέκνων συναδέλ- φων µέσω διαγωνισµού καθώς και ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης τέκνων πολυτέ- κνων συναδέλφων. /σελ. 4

5 Η Τράπεζα διαθέτει στους κόλπους της αξιόλογα στελέχη µε ικανότητες και ουσιαστικά και τυπικά προ- σόντα και παρά ταύτα η Διοίκηση προβαίνει σε αλίευση στελεχών από την αγορά, συντελώντας τόσο στην οικο- νοµική επιβάρυνση της Τράπεζας όσο και στην απαξίωση των ανθρώπων που την στελεχώνουν. Τα αρνητικά αποτε- λέσµατα γνωστά καταστρατήγηση της επετηρίδας και κυριαρχία ενός περιβάλλοντος ανασφάλειας και έλλειψης εµπιστοσύνης στους θεσµούς και τους µηχανισµούς της. Τ ο ζήτηµα του οργανογράµµατος, λόγω της ασύλληπτης ολιγωρίας εκ µέρους της Διοίκησης, έχει αναχθεί σε ένα θέµα ακαν- θώδες. Παρά τις δεσµεύσεις της για την άµεση προώθηση του θέµατος ώστε η ολοκλήρωση και η ανακοίνωση του Οργανογράµµατος να είναι ταχεία, η Διοίκηση έχει ανακοινώσει κάποια αποσπασµατικά µόνο κοµµάτια και τίποτα πε- ρισσότερο. Τα έτη που έχουν παρέλθει από της εντάξεως της Τράπεζας στον Όµιλο δεν δικαιο- λογούν επουδενί την καθυστέρηση αυτή, η οποία και ενισχύει το κλίµα ανασφάλειας που έχει καλλιεργηθεί. Η πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση εκκινώντας από κάποια δειλά βήµατα το εξελίσσεται στις µέρες που διανύουµε, µε αποτέ- λεσµα να γίνεται πια λόγος για άλµατα ως προς τις αρνητικές της επιπτώσεις. Η συνεπακόλουθη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας, µετατοπίζοντας το συσχετισµό δύναµης ακόµη περισσό- τερο υπέρ του κεφαλαίου και εις βάρος του εργαζοµένου, επηρεάζοντας καίρια τις εργασιακές σχέσεις. Οι «ενοικιαζόµενοι» δεν είναι τα µόνα αλλά είναι σίγουρα τα πρώτα θύµατα της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Ο εργοδότης επιλέγει πιο ευέλικτες µορφές εργασίας, κατακρεουργώντας κάθε έννοια συνδικαλιστικού κεκτηµένου, προτιµώντας να µετακυλίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στον εργαζόµενο, λαµβάνοντας µέτρα άδικα που αντί- κεινται στην εργατική νοµοθεσία. /σελ. 5

6 Νέο αξιοκρατικό σύστηµα προαγωγών καθώς η επετηρίδα τα τελευταία 25 χρόνια έχει παραβι- αστεί επανειληµµένα και προκλητικά. Παύση αναζήτησης στελεχών από την αγορά καθώς η Τράπεζα διαθέτει άξια και ικανά στε- λέχη. Ολοκλήρωση του καταλόγου πρόσληψης τέ- κνων θανόντων συναδέλφων και πολυτέκνων. Κατάρτιση ενιαίου τύπου σύµβασης εργασίας για τους νεοπροσλαµβανόµενους. Έναρξη διαδικασίας προαγωγών µεγαλοβάθ- µων του Βελτίωση του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβο- λαίου. Άµεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών µε διαφανείς διαδικασίες. Τήρηση του ωραρίου εργασίας και πληρωµή των υπερωριών. Πλήρης εφαρµογή των προβλεποµένων από τον Οργανισµό και τις Σ.Σ.Ε. Ολοκλήρωση του Οργανογράµµατος. Παύση του καθεστώτος των αναπληρώσεων µε άµεση καταβολή των αντίστοιχων επιδοµάτων και αντικατάστασή του µε εκείνο των µόνιµων τοποθετήσεων. Άµεση εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγιει- νή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας. /σελ. 6

7 1. Καταβολή εφάπαξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη Από το 1990 ως το Δεκέµβριο του 2002 o αρµόδιος φορέας για την καταβολή εφάπαξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη ήταν ο ΣΕΠΕΜΠΤΕ, ο οποίος και λειτουργούσε υπό το καθεστώς της αυτοδιαχείρισης. Ακολούθως η διπολική δραστηριότητα της καταβολής της εφάπαξ παροχής στα συνταξιοδοτούµενα µέλη µαζί µε την παροχή της νοσοκοµειακής περίθαλψης συγκεντρώθηκε στο νοµικό πρόσωπο του Ταµείου. Από έως χορηγήθηκε στα συνταξιοδο- τηµένα µέλη µας το ποσό των , Καταβολή βοηθήµατος στα µέλη µας για νοσοκοµειακή περίθαλψη Το εν λόγω πρόγραµµα λειτουργεί υπό το καθεστώς της αυτοδιαχείρισης από την Από έως χορηγήθηκε στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλινική περίθαλ- ψη ποσό που ανέρχεται στα ,07. Εκ των σηµαντικών δίκαιων αιτηµάτων του Συλλόγου µας, τη δικαίωση του οποίου ζητούµε µε τη µεγαλύτερη δυνατή συχνότητα και ένταση, είναι η συµµετοχή του στα Υπηρεσιακά Συµβού- λια. Πιστεύουµε ακράδαντα πως δε συνάδει στις αρχές της δηµοκρατίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, αρχές από τις οποίες θα πρέπει να εµφορείται η Εµπορική Τράπεζα προκειµένου να επανεισέλθει σε τροχιά αναπτυξιακής πορείας, ο αποκλεισµός από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια µιας σηµαντικής κατηγορίας εργαζοµένων, των πτυχιούχων. Είµαστε υπέρµαχοι της εκπροσώ- πησης στα Υπηρεσιακά συµβούλια όλων των εργαζοµένων, εκπροσώπηση που θα προέρχεται από όλη τη διαστρωµάτωση του ανθρώπινου δυναµικού. Η Διοίκηση, ωστόσο, γυρίζει την πλάτη σε κάθε έννοια διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης όλων των εργαζοµένων της Τράπεζας, αναγκά- ζοντάς µας να ακολουθήσουµε τη δικαστική οδό για τη διεκδίκηση του δίκαιου αιτήµατός µας αυτού. Ως εκ τούτου µονόδροµος για µας ήταν η σύνταξη και κοινοποίηση εξωδίκου ενώ µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα προβούµε στην άσκηση αγωγής στρεφόµενοι κατά της Διοίκησης για την παράνοµη και καταχρηστική απόφασή της να µην συµµετέχουµε στα υπηρεσιακά συµ- βούλια. /σελ. 7

8 ,. ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: , , FAX: Επιπροσθέτως προβήκαµε σε εξώδικο διαµαρτυρία για την σκόπιµη, εκ µέρους της Διοίκησης, καθυστέρηση στην πραγµατοποίηση τακτικής συνάντησης για την επίλυση διαφόρων θεµάτων, η οποία καθυστέρηση αντίκειται στην εργατική νοµοθεσία. Κατόπιν της εν λόγω εξώδικης δια- µαρτυρίας, η Διοίκηση αναγκάστηκε να συµµορφωθεί. Η ανωτέρω όµως προκλητικότατα αρνητική στάση της Διοίκησης δε σταµάτησε εδώ. Το αίτηµα της απόσπασης του συναδέλφου Γραµµατέα του Συλλόγου, κ. Σαµαρά, δεν ικανοποιήθηκε. Δε µας δόθηκε άλλη επι- λογή, εποµένως, από το να προβούµε σε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και τότε αυτοµάτως ως δια µαγείας το αίτηµά µας αυτό ικανο- ποιήθηκε. Συγχρόνως προβήκαµε και σε εξώδικη διαµαρτυρία για το ότι δεν γίνονται οι προαγωγές των µεγαλοβάθµων. Σε επικοινωνία µας δε µε τη Διοίκηση τονίσαµε πως αν και το θέµα αυτό δεν επιλυθεί, τότε θα προχωρήσουµε σε άσκηση αγωγής. Συνάδελφοι, Όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι µας, αυτός ο περιβόητος διάλογος που θα ήταν το µέσο επικοι- νωνίας και σύσφιξης των σχέσεων µεταξύ Διοίκησης και εργαζοµένων βαίνει συρρικνούµενος στο πέρας του χρόνου. Η Διοίκηση δε µας αφήνει καµία άλλη λύση από την προσφυγή στη Δικαι- οσύνη. Συνάδελφοι, Μέχρι τώρα είχαµε επιλέξει να διεκδικούµε µεν έντονα και να υποστηρίζουµε µε νύχια και µε δόντια το διεκδικητικό µας πλαίσιο κρατώντας όµως χαµηλούς τόνους, θεωρώντας πως υπάρ- χουν αυτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και ο περιβόητος διάλογος που είχε δεσµευθεί η Διοίκηση πως θα υπάρχει. Χαµηλούς τόνους έχουµε την πρόθεση να κρατήσουµε και στη συνέχεια υπό έναν όµως όρο προϋπόθεση: να επιλύονται τα προβλήµατά µας και να πάψει η ολιγωρία στη διευθέ- τηση ζητηµάτων γιατί τότε σαν τη λερναία ύδρα δηµιουργούνται νέα προβλήµατα ως απόρροια των καθυστερηµένων λύσεων που δίνει η Διοίκηση (βλ. ανθυγιεινό επίδοµα Καταστήµατος Κο- ζάνης). Συνάδελφοι, Δεχθήκαµε πολλές επιθέσεις τον τελευταίο χρόνο και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Αυτό που έχουµε να σας πούµε, µε µία κατάθεση ψυχής ως Δ.Σ., αλλά που νοµίζουµε ότι εκφράζει όλους µας είναι ότι δεν έχουµε αντιπάλους όπως θέλουν να δείχνουν µερικοί σκοπίµως για να θολώ- σουν τα νερά. Αντίπαλοί µας είναι τα προβλήµατα και µόνο και όσοι «εθνοσωτήρες» προσπαθούν να µας λασπολογήσουν εµείς τους απαντάµε πως εάν λύσουν τα προβλήµατα του εργαζόµενου εµείς όχι µόνο θα σιωπήσουµε αλλά θα είµαστε και συµπαραστάτες στο έργο τους, χωρίς να διεκδικούµε τίποτα από την πρώτη γραµµή. Επουδε- νί όµως δεν πρόκειται να απεµπολήσουµε αυτά που έχουµε κατακτήσει 1 (2 ), : , : 3430, Fax: µέχρι σήµερα, τη διαφάνεια σε όλες τις ενέργειές µας: 2009 Ως προς τις εκλογικές διαδικασίες, αν προκληθούµε θα εκθέσουµε το δηµοκρατικό και πλήρως διαφανή τρόπο µε τον οποίο λειτουργούµε στον Επιστηµονικό Σύλλογο. Αναφορικά µε το πρόγραµµα καλοκαιρινών διακοπών, υπάρχει από- λυτη διαφάνεια χωρίς καµία συµµετοχή και παρέµβαση του Συλλόγου µεταξύ συναδέλφου και ξενοδοχείου. Όσο δε για τις δωροεπιταγές για τα παιδιά των συναδέλφων, ο θεσµός αυτός που υιοθετήθηκε από το Σύλλογό µας, ακολουθήθηκε µεταγενε- στέρως από πολλούς Συλλόγους. Ένας θεσµός που όχι µόνο πέρα από κάθε αµφιβολία διαφανής είναι αλλά και πολύ χρήσιµος και αποδεκτός /σελ. 8

9 από γονείς και παιδιά, που παίρνουν αυτό που θέλουν και όποτε το θέ- λουν. ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: , , FAX: Αθήνα 25/02/2010 Με τη σωστή διαχείριση των οικονοµικών του Συλλόγου έχουµε φτά- σει στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουµε πως το ύψος του εφάπαξ ανέρχεται στο ποσό των περίπου και µάλιστα είναι άµεσα κα- ταβλητέο. Κύριοι, είµαστε καθόλα ανοικτοί για την ενσωµάτωσή µας στο Σύλλογο Υπαλλήλων. Αυτό όµως που δεν διαπραγµατευόµαστε και δεν πρό- κειται να προβούµε σε εκπτώσεις και συµβιβασµούς είναι τα κεκτηµένα µας, ο τρόπος σκέψης, οι αξίες και οι νέες απόψεις που πρεσβεύουµε και µάλιστα πολλές από τις οποίες µοιραζόµαστε µε όλους τους συναδέλ- φους στις τελευταίες ανακοινώσεις µας. Ορισµένοι, ελλείψει επιχειρηµάτων και ουσιαστικού έργου, προβαίνουν σε λασπολογίες εις βάρος µας εκβιάζοντας µάλιστα τους συναδέλφους και υιοθετώντας γενικότερα τέτοιου είδους τεχνάσµατα προκειµέ- νου να πετύχουν τη διαγραφή τους από µέλη του Συλλόγου µας. Εµείς το µόνο που έχουµε να τους πούµε είναι πως αναγνωρίζουµε πανηγυρικά την έφεση και την κλίση τους στη χρήση τέτοιου είδους τεχνασµάτων και αυτό που κάνουν µόνο εκείνοι το ξέρουν πολύ καλά, αυτό όµως που δε µπορούν να καταφέρουν είναι να µας κάνουν να σιωπήσουµε. Γιατί όσο µας πολεµούν, τόσο πιο πολύ δυναµώνουν, τόσο εµάς όσο και τη φωνή µας στους εργαζόµενους Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα. Συνάδελφοι, Τα προβλήµατα είναι πολλά. Με αφορισµούς και ενέργειες διαφόρων που προκαλούν και επι- βάλλονται µε διάφορους τρόπους, τα ζητήµατα δε βρίσκουν λύση. Αυτοί οι «διάφοροι» πρέπει να ξυπνήσουν από το λήθαργο και να συνειδητοποιήσουν πως ο ήχος που «χαϊδεύει» τα αυτιά τους δεν είναι κάποιο µουσικό άκουσµα αλλά οι κραυγές αγωνίας, πικρίας, οργής, αγανάκτησης, ανασφάλειας των εργαζοµένων που αισθάνονται καταπιεσµένοι και βλέπουν κάποιους άλλους, οι οποίοι έπρεπε να πολεµούν στην πρώτη γραµµή, να κοιτάζουν το απέραντο γαλάζιο απολαµ- βάνοντας τα λάφυρα που πήραν µε τα χέρια της πλειοψηφίας των συναδέλφων. Εµείς είµαστε κάθετοι στο ότι δεν θέλουµε να προκαλέσουµε έκρηξη και πόλωση. Άλλωστε η έκρηξη µαζί µε αυτούς τους «διάφορους», στους οποίους και αξίζει, θα προκαλούσε ζηµία και στους λοιπούς συναδέλφους και στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Πρέπει αυτή η µερίδα των συναδέλφων να συνειδη- τοποιήσει πως τα τείχη των ιδεολογιών, που εκφράζονται µέσω παρατάξεων, έχουν καταρρεύσει και η κοινότητα των ανθρώπων βαδίζει σε άλλα µονοπάτια... ας µην είµαστε εµείς οι ουραγοί. Συνάδελφοι, Είναι πασιφανές πως γίνονται άλµατα, και όχι απλά βήµατα εκ µέρους του Συλλόγου, για την ενηµέρωση των συναδέλφων για τα συνδικαλιστικά τεκταινόµενα πάσης φύσεως. Πρεσβεύουµε την άποψη πως η ενεργοποίηση και άλλων ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: , , FAX: συναδέλφων θα φέρει στο µέλλον ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα. Αθήνα 22/02/2010 Η έκδοση ανακοινώσεων εντατικοποιήθηκε, άλλωστε µας το επέ- βαλαν τα ζητήµατα της καθηµερινότητας, και αναδείχθηκαν από το Σύλλογό µας πολύ σηµαντικά θέµατα όπως ενδεικτικά: ΤΑΥΤΕΚΩ, εκπρόσωποι των εργαζοµένων στο Δ.Σ. της Τράπεζας, προβλήµατα καθη- µερινότητας. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους «δι- αφόρους» που µε τις ανακρίβειες, φανφάρες και αερολογίες τους µας Συνάδελφοι, έδωσαν τη δυνατότητα και τη σκυτάλη, χωρίς να το καταλάβουν, να Σε καθηµερινή βάση γινόµαστε ποµποί και δέκτες µηνυµάτων σε σχέση µε την καθιερωµένη ως «ατζέντα» των προβληµάτων που ταλανίζουν την Τράπεζα. Ζητήµατα που έχουν αξιολογη- θεί ως βαρύνουσας σηµασίας για την καλή πορεία της Τράπεζας και πρέπει να τύχουν άµεσης αποκαταστήσουµε το οµιχλώδες τοπίο που είχε δηµιουργηθεί από αυ- και προσήκουσας λύσης. Αναντίρρητα για τα θεµελιώδη αυτά θέµατα θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις και µάλιστα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, πριν η καµπάνα χτυπήσει πένθιµα. Τί γίνεται όµως µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας; Δυστυχώς τόσο η Διοίκηση όσο και οι συνδικαλιστές θεωρούµε πως η επίλυση των «µεγάλων» τούς σε µία πλειάδα ζητηµάτων. προβληµάτων συνιστά πανάκεια για την ανόρθωση της πορείας της Εµπορικής και ξεχνάµε πως η Εµπορική είναι το δυναµικό της και λησµονούµε πως οι άνθρωποι αυτοί έρχονται αντιµέτωποι µε ταπροβλήµατα της καθηµερινότητας, προβλήµατα που επιζητούν εναγωνίως λύση. Ωστόσο, θεωρώντας πως αυτά αφορούν έναν ή ορισµένους συναδέλφους καταλήγουµε λανθασµένα στο ότι δεν είναι άξια της ενασχόλησής µας µε αυτά. Καιότανοισυνδικαλιστέςτα θέσουµε υπόψη των αρµοδίων στελεχών της Εµπορικής, τότε είτε µας στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα, µε αποτέλεσµα ναµη συνδράµουν ουσιαστικά και να γυρίζουν την πλάτη στα θέ- µατα της καθηµερινότητας είτε η απάντηση είναι πως έχουν σοβαρότερα θέµατα να επιλύσουν. /σελ. 9

10 Ο Σύλλογός µας βλέπει συνεχώς τη θέση του να αναβαθµίζεται µέσα στο συνδικαλιστικό κίνηµα, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την ανάθεση της γραµµατείας Υγιεινής και Ασφά- λειας, µετά το 29 ο Συνέδριο της ΟΤΟΕ που πραγµατοποιήθηκε το τέλος του 2009, δίνοντάς µας ακόµη µεγαλύτερη ώθηση για να συνεχίσουµε τον σκληρό αγώνα µας. Ένας αγώνας, που µέσω έντονων συνδικαλιστικών πιέσεων, αποδίδει καρπούς, όπως για παράδειγµα η ικανοποίηση του αιτήµατος των πτυχιούχων για αύξηση του επιστηµονικού επιδόµατος, όπου και συµπεριελήφθη στην τελευταία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, ενώ εξεδόθη και ανα- κοίνωση για το πρόγραµµα των εβδοµαδιαίων καλοκαιρινών διακοπών για τα µέλη µας, το οποίο και γνώρισε µεγάλη επιτυχία καθώς η συµµετοχή των συναδέλφων ξεπέρασε κάθε προηγούµε- νο. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας, κ. Σαλεµής Πα- ναγιώτης, παρευρέθη στην εκδήλωση της τράπεζας την 11 η Ιανουαρίου 2010 για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κεντρικό κατάστηµα. Με την οµιλία του αναφέρθηκε στα προβλή- µατα της τράπεζας εν γένει αλλά και στα καθηµερινά ζητήµατα που ταλανίζουν τους συναδέλ- φους-εργαζόµενους στην Εµπορική. Τέλος, τα µέλη του Επιστηµονικού Συλλόγου αποδείχτηκαν τυχερά, αφού στο κοµµάτι της πίτας του προέδρου του Συλλόγου βρέθηκε το πολυπόθητο φλου- ρί. Φαίνεται πως το 2010 είναι η χρονιά των εργαζοµένων! /σελ. 10

11 Μεγάλης επιτυχίας, γεγονός που διαφάνηκε και από την προσέλευση γονέων και τέκνων, έτυ- χε η παιδική γιορτή που έλαβε χώρα στο θέατρο «Περοκέ» µε την παρακολούθηση του θεατρικού έργου «Ο Ζυµαρούλης» του Μάρκου Σεφερλή. Δόθηκαν επίσης στους γονείς συναδέλφους για τα παιδιά τους οι καθιερωµένες επιταγές. Ο Σύλλογος έκανε και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση αισθητή την παρουσία του µε την επισήµανση καίριων ζητηµάτων, προκαλώντας θετικότατες εντυπώσεις. Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταµείου και των λοιπών δι- καιολογητικών του «Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπι- κού Εµπορικής Τράπεζας» βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισµού ( ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ) για τη χρονική περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009 και ότι οι πληρωµές έγιναν σύµφωνα µε όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογι- σµού Αθήνα, Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ /σελ. 11

12 µ , ,11 600,00 363,18 µ µ , ,47 µ µ : 6.849,81... µ µ , ,87 µ , ,91... µ 5.000, , , ,87 µ , ,50 : - µ 2.000,00.. µ. (, ) 2.000, ,78.. µµ , ,00 0, , ,00 : 2.000, ,00. µ 200,00 µ 2.000, , , , ,26 830,00 µ.. - µ µ , ,91 : ,00 : 4.000,00 : ,00 µ ,00 0,00 µ µ , ,00 o 300,00 " ,00 0,00 µ 2.000, ,00 µ 1.000,00 µ , , , ,00 307,80 µ , ,09. µ µ , , , , , , , , , , , ,36 /σελ. 12

13 µ 16,22 16,22 16,22 16,22 16, , , , , , µ , , µ 161,60 161,60 161,60 161,60 161, , , , , , µ , , , , , , , , , , , , , , , : µ , , , , , µ , , , REPOS / 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , µ , , , , , , (...) , /12/ ,40 /σελ. 13

14 µ ,22 600,00 µ µ ,00 µ µ :... µ µ ,00 µ ,00... µ 5.000, ,00 µ ,00 : - µ 2.000,00.. µ. (, ) 2.000,00.. µµ , , ,00 : 2.000,00. µ µ 2.000, ,00 µ.. - µ µ ,00 : ,00 : 4.000,00 : ,00 µ ,00 µ µ ,00 o 300,00 " ,00 µ 2.000, ,00 µ 1.000,00 µ , , ,00 µ ,00. µ µ , , , , , ,22 /σελ. 14

15 Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την παρουσία και συµµετοχή σας και στη φετινή Γενική Συνέλευση, κάνοντας µια ιδιαίτερη αναφορά ευχαριστία στους συναδέλφους από την επαρχία. Η χρονιά που παρήλθε ήταν µια χρονιά που έφερε στην επιφάνεια, σε µακρο-οικονο- µική κλίµακα, φλέγοντα ζητήµατα τα οποία και ανέδειξε η οικονοµική κρίση. Ελπίζουµε να δώσει τη σκυτάλη της σε µια χρονιά πιο καρποφόρα, ξεπερνώντας τους οικονοµικούς σκοπέλους. Ως προς τα του Ταµείου µας τώρα. Όπως είναι γνωστό η δραστηριότητα του Ταµείου συνίσταται σε δύο θεµελιώδεις πόλους: την εφάπαξ παροχή στα συνταξιοδοτούµενα µέλη και την παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης. Για την άντληση οικονοµικών πόρων, ώστε να προβαίνει το Ταµείο και στις ως άνω παροχές, το Ταµείο έχει αναπτύξει µία εκτεταµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η επιχειρηµατική αυτή δραστηριότητα εξαρτάται βέβαια, ως ένα σηµείο, από τις απο- φάσεις που λαµβάνει η Διοίκηση. Ως εκ τούτου η άτυπη εφαρµογή του προγράµµατος εθελουσίας εξόδου εκ µέρους της Διοίκησης εµφάνισε το αντίκτυπό της και στο Ταµείο µας µε την αύξηση, για παράδειγµα, του ετήσιου συλλογικού επιδόµατος εφάπαξ σε συνταξι- οδοτηθέντες. Εάν µάλιστα µέχρι πρότινος το εν λόγω ποσό υπερέβαινε τις , ήταν ένα γεγονός αξιοπρόσεκτο. Μπορούµε να αναλογιστούµε λοιπόν την τεράστια αλλαγή στην τάξη µεγεθών δεδοµένου ότι στην τετραετία που πέρασε ανήλθε περίπου το εν λόγω ποσό στα Παρά όµως την οικονοµική κρίση και τις συνακόλουθες αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, τα επίπεδα ρευστότητας του Ταµείου και του Συλλόγου, εξαιτίας της ορθής και µε ευελιξία και προσαρµοστικότητα διαχείρισης, ανέρχονται στην τάξη των Επιπροσθέτως χρήζει επισήµανσης το γεγονός του αντικτύπου της διεθνούς και οικο- νοµικής κρίσης στους δείκτες του χρηµατιστηρίου. Οι ορθοί χειρισµοί και ο µακροχρόνιος ορίζοντας στη χάραξη της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας µάς επέτρεψαν τη διαχεί- ριση των δυσµενών συνθηκών, µε τη µικρότερη δυνατή επιρροή τους στα οικονοµικά του Ταµείου µας. Ο τοµέας της πώλησης των οικοπέδων είναι κερδοφόρος για το Ταµείο και παρουσιάζει µία ικανοποιητική πορεία. Αναλυτικότερα αναφέρουµε: /σελ. 15

16 1) Επένδυση στη νήσο Τήνο Αποµένουν τέσσερα (4) µερίδια, στα οποία έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός από µπετό. Έχουµε προκαταβολές για τα ανωτέρω και αναµένουµε την αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας ώστε να προχωρήσουµε στην υπογραφή των συµβολαίων. 2) Επένδυση στη νήσο Σαντορίνη Προβήκαµε στην αγορά δύο οικοπέδων έκτασης 2821,16 τ.µ. εντός σχεδίου πόλεως και πωλήθηκε ένα οικόπεδο 265 τ.µ. Αποµένουν προς πώληση άλλα εννέα (9) οικόπεδα εντός σχεδίου και εννέα (9) στρέµµατα εκτός σχεδίου. 3) Επένδυση στη νήσο Νάξο Ολοκληρώθηκε την προηγούµενη τετραετία αποφέροντας µεγάλα κέρδη. 4) Επένδυση σε άυλους τίτλους Το χαρτοφυλάκιό µας σε άυλους τίτλους ανέρχεται στο ποσό των ,28. 5) Παροχή εφάπαξ στα συνταξιοδοτούμενα μέλη μας Από µέχρι χορηγήσαµε συνολικά εφάπαξ σε συνταξιοδοτούµε- να µέλη µας το ποσό των ,70 και από µέχρι το ποσό των ,45. 6) Παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης στα μέλη μας Από µέχρι χορηγήσαµε στα µέλη µας για νοσοκοµειακή και κλι- νική περίθαλψη συνολικά το ποσό των 4.770,00 και από µέχρι ,07. Η καρποφορία του Ταµείου, όπως διαφαίνεται και από τα ως άνω στοιχεία, είναι αναµφισβήτητη και επαφίεται στις ορθές µας επενδυτικές και γενικότερα επιχειρηµατικές επι- λογές. Από τον έλεγχο του βιβλίου Ταμείου και των λοιπών δικαιολογητικών του «Ταμείου Αλληλοβοηθείας των μελών Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε» βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του απολογισμού (ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ) για τη χρονική περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009 και ότι οι πληρωμές έγιναν σύμφωνα με όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Αθήνα, Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /σελ. 16

17 , , ,38 µ µ 5.000,00.. /. µ 5.000, , ,79 µ µ µ 5.000,00 µ 5.000, ,79 µ ,00.. µ µ ,00 µ µ µ ,00 µ 5.000,00 / ,00 75, ,00 0, , ,49 µ µ µ µ 0,00 µ µ + 0,00 µ µ. 0,00 µ 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 µ , ,00 µ.µ ,00 µ ,00 µ µ , ,18 µ µ , , ,00 µ , , , ,13 / 33, , , ,00.. µ , , ,60 µ µ , ,70 µ µ , , ,00 µ ) ,30 µ ,00 0, ,00 µ , , , ,00 972,95 +.µ , , , , , ,29 µ 9.587, , , ,79 ( ) , ,43 ( ) ,29 µ , , ,80 µ 2.389, ,79 20,00 µ , , , , ,09 /σελ. 17

18 µ , , , ,80 repos / , , , ,00 µ 37618, ,14 µ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00.µ µ µ (NEA) , ,00 µ µ , , , , , , , , , , , , ,20 (NEA) , , , ,00 (NEA) , , , , , /σελ. 18

19 ,80 µ µ µ 5.000,00.. /. µ 5.000, ,80 µ 5.000,00 µ µ 5.000,00 µ ,00 µ µ µ ,00 µ µ µ ,00 µ 5.000, , , ,00 µ µ µ µ 0,00 µ µ + 0,00 µ µ. 0,00 µ 0, ,00 0, ,00 µ ,20 µ.µ ,00 µ ,00 µ µ ,00 µ µ , ,20 µ , ,00. µ , ,00 µ µ ,00 µ µ ,00 µ , , ,00 ) µ , , , ,00 µ ,00 µ , , ,00 ( ) ,00 ( ) ,00 µ , ,00 µ , ,00 /σελ. 19

20 Δικαίωμα λήψεως της εφ άπαξ παροχής από το Σωματείο έχουν όλα τα τακτικά μέλη του, όταν συνταξιοδοτούνται ή αποβιώνουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους από οποιαδήποτε αιτία και δεν κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης, σύμφωνα με τον Οργανισμό προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (της οποίας είναι υπάλληλοι) και την ισχύουσα κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία και εφ όσον καλύπτουν και τις εξής επιπλέον προϋποθέσεις: 1. Να κατέχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους από έτους και πλέον, 2. Να έχουν συνεχή συμμετοχή σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες του «Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλά- δος», του οποίου είναι παραλλήλως μέλη, μέχρι την κατά τα ανωτέρω συνταξιοδότησή τους. Εάν εκ λόγων ανωτέρας βίας τακτικό μέλος δεν άσκησε το κατά τα αμέσως ανωτέρω εκλογικό δικαίωμα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ταμεί- ου Αλληλοβοηθείας Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε.», μετά από εμπρόθεσμη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την μη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, αίτηση του ενδιαφερομένου, αποφασίζει για τη συνδρομή του λόγου της ανωτέρας βίας, και αν διαπιστώσει τη συνδρομή της με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του λαμβανομένη με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει ότι το μέλος συμμετείχε κατά πλάσμα δικαίου στην / στις εκλογική / κές διαδικασία / ίες από την / τις οποία /ες απουσίασε για την ανωτέρω αιτία. Άλλως, τα έτη που διέρρευσαν πριν από την διακοπή της συνέχειας στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν προσμετρώνται υπέρ του συγκεκριμένου τακτικού μέλους. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους του «Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος», για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της κατά τα ανωτέρω συνταξιοδοτήσεως του μέλους του Σωματείου, το τελευταίο χάνει το δικαίωμα για λήψη της ανωτέρω εφ άπαξ παροχής, αφ ότου απολέσει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου αυτού. Συντελ. Έτη Αποδοχές Εφάπαξ Νεοδιοριζόµενου 31/12/2009 0, ,20 0, ,40 0, ,60 0, ,80 0, ,00 0, ,20 0, ,40 0, ,60 0, ,80 0, ,00 0, ,20 0, ,40 0, ,60 0, ,80 0, ,00 0, ,20 0, ,40 0, ,60 0, ,80 0, ,00 0, ,20 0, ,40 0, ,60 0, ,80 0, ,00 0, ,20 0, ,40 0, ,60 0, ,80 0, ,00 0, ,20 0, ,40 0, ,60

, ,60 ΣΥΝΟΛΟ , ,75 υπόλοιπο εις νέα χρήση , ,85

, ,60 ΣΥΝΟΛΟ , ,75 υπόλοιπο εις νέα χρήση , ,85 24 Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΥΠ ΑΠΟΛΟΓ Ε Ξ Ο Δ Α ΠΡΟΥΠ ΑΠΟΛΟΓ 2011 2011 2011 2011 υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 9.952,88 9.952,88 γραφική ύλη 600,00 113,69 συνδρομές μελών 70.000,00 54.623,24 δαπάνες ενημέρωσης μελών

Διαβάστε περισσότερα

Το µ µέτωπο έτωπο ακό ακόµη ανοικτό ανοικτό και και εµείς είς ετοι ετοιµοπόλε οπόλεµοι οι.

Το µ µέτωπο έτωπο ακό ακόµη ανοικτό ανοικτό και και εµείς είς ετοι ετοιµοπόλε οπόλεµοι οι. Αγαπητοί συνάδελφοι, Άλλη µια χρονιά πέρασε γεµάτη εξελίξεις και ουσιαστι- κές συνδικαλιστικές διεκδικήσεις από τον Σύλλογό µας, ώστε σήµερα να βρισκόµαστε εδώ για να σας καλωσορί- σουµε και στη φετινή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Αρ.Πρωτ.1258 Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2012 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Τον Γ.Γ. ηµοσίων Έργων, κο Στράτο Σιµόπουλο Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών ΣΤΕΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48Β & ΜΑΡΝΗ ( ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑ) Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Κ.Α. - Ο.Ι.Υ.Ε. www.steb.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ 29/9/2005 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

ΣΚΕΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, ΣΚΕΕΠ 11.04.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ανέλαβε η νέα ιοίκηση της Εταιρείας. υστυχώς τα προβλήµατα παραµένουν για τους εργαζοµένους γι αυτό θα θέλαµε να σχολιάσουµε και να θέσουµε µια

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009 κ. κ. Μέτοχοι, κ. Πρόεδρε του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Ανέστης Στάθης Αναπληρωτής Γ. Γραµµατέας & Γραµµατέας Τύπου ΓΣΕΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 41 η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 και Προϋπολογισμός έτους 2016 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Να είναι και να φαίνονται δίκαιες έναντι του συνόλου του προσωπικού.

Να είναι και να φαίνονται δίκαιες έναντι του συνόλου του προσωπικού. Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, Η Οργάνωσή µας έγινε τις τελευταίες µέρες δέκτης εκατοντάδων παραπόνων συναδέλφων που διαµαρτύρονται για τη µη συµπερίληψη τους, στο νέο Σχέδιο Bonus 2008, που σιωπηρά παραχώρησε

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 5-3-2015. Προς τα µέλη του συλλόγου. Ενηµερωτικό Δελτίο

Βόλος 5-3-2015. Προς τα µέλη του συλλόγου. Ενηµερωτικό Δελτίο Βόλος 5-3-2015 Προς τα µέλη του συλλόγου Ενηµερωτικό Δελτίο ΘΕΜΑ 1 ο : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ 21 MAΪΟΥ 2010 Ο ΣΥΕΤΕ, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΕΤΕ προσδοκούν σε ταχύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Σ.Ε.Ε. Ι.Π. ΑΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ

Π.Ο.Σ.Ε.Ε. Ι.Π. ΑΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε. Ι.Π. ΑΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Ζωγράφου Τηλ. 210-7722610, 210-7722753, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΙΛΤΕ Νο 39. Άρχισαν οι "στοχευμένες" εθελούσιες - έξοδοι και είναι ιδιαιτέρως γενναιόδωρες!

ΣΥΙΛΤΕ Νο 39. Άρχισαν οι στοχευμένες εθελούσιες - έξοδοι και είναι ιδιαιτέρως γενναιόδωρες! ΣΥΙΛΤΕ Νο 39. Άρχισαν οι "στοχευμένες" εθελούσιες - έξοδοι και είναι ιδιαιτέρως γενναιόδωρες! Ακολουθεί η Ανακοίνωση Νο 39 του ΣΥΙΛΤΕ. Σημείωση: Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει τη δυνατότητα μέσω mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ Το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που συγκλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, στην Αθήνα ως συνέχεια του προηγούμενου, με μοναδικό θέμα συζήτησης τις τελευταίες ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του.

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο του έτους 2010 για το συνδυασµό της οικογενειακής ζωής και της εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: Να εξετάσει κατά πόσο τα άτοµα που έχουν µικρά παιδιά ή φροντίζουν εξαρτώµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» Βόλος 9-9 - 2015 Μαγνήτων 221, Βόλος Τηλ. Fax : 0421 58244 ΠΡΟΣ: Όλες τις σχολικές µονάδες του Ν. Μαγνησίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1 2015-2016 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη 21 Ιουνίου 2010 Αρ.πρωτ ΠΡΟΣ: -κ. Γιάννη εκαβάλλα ήµαρχο Ερµούπολης - ηµοτικό Συµβούλιο Ερµούπολης. Κοινοποίηση: ως πίνακας αποδεκτών

Ερµούπολη 21 Ιουνίου 2010 Αρ.πρωτ ΠΡΟΣ: -κ. Γιάννη εκαβάλλα ήµαρχο Ερµούπολης - ηµοτικό Συµβούλιο Ερµούπολης. Κοινοποίηση: ως πίνακας αποδεκτών Ερµούπολη 21 Ιουνίου 2010 Αρ.πρωτ. 9251 ΠΡΟΣ: -κ. Γιάννη εκαβάλλα ήµαρχο Ερµούπολης - ηµοτικό Συµβούλιο Ερµούπολης Κοινοποίηση: ως πίνακας αποδεκτών Θέµα: Ερµούπολη 2010 - Κυκλοφοριακό Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΝΝΕΔΙΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ, Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την παράταξή μας. Και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 30/1/2008 Α Συνάντηση για την κατάρτιση και υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 30.1.2008, Γραφεία ΓΣΕΕ ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ Συναδέλφισες συνάδελφοι, Μετά την πάροδο τριών και πλέον χρόνων η παράταξη μας ξανά διεκδικεί την είσοδο της στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ Και λέμε ξανά διότι πιστεύαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Α.Π. 220.19-07-2013 ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Άρθρο 16 Σχετικά με την πρόβλεψη της δυνατότητας των εμπορικών καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11 ΑΘΗΝΑ, 24.8.2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2012-2015 ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Οκτώβριος 2006 Αριθµός φύλλου 631 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Π ΕΡ Ι Ε Χ Ο Μ ΕΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Τελικές Εξετάσεις Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 ιάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (13:00-16:00) ΘΕΜΑ 1 ο (2,5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. κ. Γεώργιο Καλκάνη στις 1/6/2013. Στη συνάντηση το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. έθεσε τα παρακάτω ζητήματα:

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. κ. Γεώργιο Καλκάνη στις 1/6/2013. Στη συνάντηση το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. έθεσε τα παρακάτω ζητήματα: Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. μετά τη συγκρότησή του σε σώμα στις 5/6/2013 και με γνώμονα το πλαίσιο αιτημάτων το οποίο ψηφίστηκε στη Γ.Σ. του σωματείου πραγματοποίησε στο προηγούμενο μήνα τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Οι κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστηµα και η αντιπαράθεση που εξελίσσεται µε την κυβέρνηση, για την «εφαρµογή» της 70/99 οδηγίας, δεν είναι παρά η κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

15η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΕΕΔΔΕ

15η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΕΕΔΔΕ Προσφώνηση επίσημων. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι, Eκ μέρους των μελών του διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίζω στις εργασίες του συνεδρίου μας και σας ευχαριστώ που μας τιμάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ Αγαπητοί συνάδελφοι, Νιώθουμε υποχρέωσή μας να σας παρουσιάζουμε βήμα-βήμα τις ενέργειες του Συλλόγου μας σχετικά με το πιο σημαντικό, πλέον, θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ «ΕΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ «ΕΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2012» ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ «ΕΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ κ.α.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ κ.α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ κ.α.) Α) Με διαφάνεια και δηµοσιότητα: Ναι στη συµµετοχή και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ËÕÊÏÕÑÃÏÕ 1 (2ïò ÏÑÏÖÏÓ), 105 51 ÁÈÇÍÁ ÔÇË.: 210-3239.111, 3283.429, 3430 - FAX: 210-3239.112 Αθήνα 25/02/2010 Πάγια αρχή του Συλλόγου µας είναι αφετηρία και προορισµός για κάθε πράξη, ενέργεια, διάβηµά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 Συνάδελφοι, Συμπληρώσαμε ήδη είκοσι μέρες Τραπεζικής αργίας και capital controls. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν διαμορφώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

για την Ανατροπή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

για την Ανατροπή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την Ανατροπή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Στις 11/11/2014 με ευθύνη της παράταξης μας, ως πρώτης δύναμης στο συνέδριο του Βόλου, έγινε σύγκληση του νέου Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, προκειμένου να συγκροτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 25/28.5.2002) Στην Αθήνα, σήµερα την 23 η Μαΐου 2002, στα Γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» Βόλος 2-9 - 2014 Μαγνήτων 221, Βόλος Τηλ. Fax : 0421 58244 ΠΡΟΣ: Όλες τις σχολικές µονάδες του Ν. Μαγνησίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1 2014-2015 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» Σήμερα την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας, σε

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης.

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΜΑΗ 2015 Στη Δάφνη Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας μας συγκεντρώθηκαν σήμερα 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι τα μέλη του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/15.10.2015 Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Φιλικής Εταιρείας 6 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 2 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟE- ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ενηµέρωση. 2. Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου. 3. Κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ν. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα