* ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Σ.ΛΟ.Τ * Νο. 2. Αριθµ. Πρωτ.: 110. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 117 - * ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Σ.ΛΟ.Τ * Νο. 2. Αριθµ. Πρωτ.: 110. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006"

Transcript

1 * ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Σ.ΛΟ.Τ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006 Αριθµ. Πρωτ.: 110 ΘΕΜΑ: Οδηγίες αναφορικά µε την διανοµή κερδών από τις οικονοµικές µονάδες που συντάσσουν ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 3148/2003, 2. το άρθρο 44 α παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» όπως ισχύει, µε το οποίο ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ίκαιο η σχετική µε τη διανοµή µερίσµατος διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 εδαφ. (γ) της Οδηγίας του Συµβουλίου 77/91/ΕΟΚ της 13/12/1976 (2 η Οδηγία Εταιρικού ικαίου») καθώς και το άρθρο 45 του ίδιου νόµου, 3. τις διατάξεις της Οδηγίας του Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 4. τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας 5. το γεγονός ότι στα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης δεν ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διανοµή των λοιπών πλην του µετοχικού κεφαλαίου επί µέρους στοιχείων της καθαρής θέσης των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν τα πρότυπα αυτά, 6. τη σχετική οµόφωνη εισήγηση επί του θέµατος του Συµβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την έκδοση αναλυτικών οδηγιών προς τις οικονοµικές µονάδες που εφαρµόζουν τα ΠΧΠ, µε σκοπό την καθοδήγηση των διοικήσεων των µονάδων αυτών, των ελεγκτών τους, των µετόχων τους καθώς και των τρίτων που συναλλάσσονται µε αυτές, µε σκοπό την επίλυση των πρακτικών προβληµάτων που είναι συναφή µε θέµατα διανοµής κερδών. Επισηµαίνεται ότι η συµµόρφωση των οικονοµικών µονάδων µε τις αρχές που διατυπώνονται στις παρούσες διευκρινιστικές οδηγίες: α) συνιστά τη βέλτιστη λογιστική πρακτική, που εξασφαλίζει την πλήρη συµµόρφωση των οικονοµικών µονάδων µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, β) αποτελεί µια συµβιβαστική λύση µεταξύ της αρχής της κεφαλαιακής επάρκειας που υπαγορεύεται από τις Οδηγίες της ΕΕ και της αρχής της αναγνώρισης "δεδουλευµένων" εσόδων, ιδιαίτερα από επιµέτρηση στην εύλογη αξία, που υπαγορεύονται από τα ΠΧΠ. Α. Εισαγωγή Τα ΠΧΠ δεν πραγµατεύονται θέµατα διανοµής κερδών. Η ρύθµιση αυτών των θεµάτων έµµεσα προκύπτει από τις Οδηγίες της ΕΕ, οι οποίες στα πλαίσια της προστασίας της βιωσιµότητας της επιχείρησης απαγορεύουν τη διανοµή µη πραγµατοποιηµένων κερδών. Ως πραγµατοποιηµένα κέρδη, κατά τα γενικώς ισχύοντα στη λογιστική θεωρία, είναι τα κέρδη εκείνα τα οποία προέρχονται από συναλλαγές και γεγονότα που διακανονίζονται µε µετρητά ή µε τη µορφή άλλων στοιχείων του ενεργητικού, η µετατροπή των οποίων σε µετρητά, µπορεί να εκτιµηθεί µε σχετική βεβαιότητα. Η έννοια της πραγµατοποίησης όµως των εσόδων και κερδών, που πηγάζει από την αρχή της συντηρητικότητας, έρχεται σε αντίθεση µε το πλαίσιο των ΠΧΠ το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά στην αρχή του "δεδουλευµένου" (accrual), δηλαδή του αποτελέσµατος που έχει προκύψει κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Έτσι, στα πλαίσια της αρχής του "δεδουλευµένου", τα ΠΧΠ επιτρέπουν ή απαιτούν την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους και την αναγνώριση των θετικών διαφορών είτε στα αποτελέσµατα είτε σε αποθεµατικό (διαφορά εύλογης αξίας) της καθαρής θέσης. Στην περίπτωση που τα κέρδη αναγνωρίζονται σε αποθεµατικό (διαφορά εύλογης αξίας) δε γεννάται θέµα, διότι η αναγνώριση αυτού του αποθεµατικού συνεπάγεται αυτόµατα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, την µη διανοµή τους. Στην περίπτωση όµως της αναγνώρισης των διαφορών στα αποτελέσµατα και δεδοµένου ότι δεν υπάρχει αντίθετη ρητή διάταξη, θα µπορούσε να στοιχειοθετηθεί ότι επιτρέπεται η, χωρίς περιορισµό, διανοµή τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Νόµου 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3229/2004), το οποίο παραπέµπει στο άρθρο 45 του Ν. 2190/1920, µπορεί να στοιχειοθετηθεί ότι τα κέρδη από επιµέτρηση δεν είναι επιτρεπτό να διανέµονται, δεδοµένου ότι στο άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 γίνεται ρητή αναφορά σε «πραγµατοποιηθέντα» κέρδη.

2 Στο Νόµο 2190/1920 δεν ορίζονται οι έννοιες των «πραγµατοποιηµένων» κερδών, ενώ και στη λογιστική επιστήµη υπάρχουν ποικίλες και διιστάµενες απόψεις σχετικά µε τον ορισµό των «πραγµατοποιηµένων» κερδών. Τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται µε το θέµα δεν έχουν δώσει ακόµα απάντηση στο θέµα αυτό, έχουν όµως αναλάβει την ανάπτυξη ενός µοντέλου ελέγχου της επάρκειας της ρευστότητας (solvency test) το οποίο όµως δεν έχει οριστικοποιηθεί, επιτρέποντας και συνιστώντας στα ίδια τα κράτη-µέλη να προχωρήσουν σε εθνικές ρυθµίσεις. Η ΕΛΤΕ µε το αρµόδιο όργανό της, για τέτοιου είδους θέµατα, το Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) παρακολουθώντας το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και λαµβάνοντας υπόψη τις σηµερινές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων στη χώρα µας, µελέτησε το θέµα και κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα για την αντιµετώπιση του θέµατος της διανοµής των κερδών στις οικονοµικές καταστάσεις της Β. Αφορολόγητα αποθεµατικά Το ύψος των αφορολόγητων αποθεµατικών, που προβλέπονται από την ειδική νοµοθεσία, υπολογίζονται µε βάση τα προκύπτοντα κέρδη από την εφαρµογή των ΠΧΠ, αφού ληφθούν υπόψη οι ποσοτικοποιηµένες παρατηρήσεις του ελεγκτή της επιχείρησης, µε τις οποίες το ύψος των λογιστικών κερδών µειώνεται λόγω µη ορθής εφαρµογής των ΠΧΠ. Με τα παραδείγµατα που παρατίθενται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας, δίνονται κατευθύνσεις για τον υπολογισµό του ύψους των αφορολόγητων αποθεµατικών υπό διαφορετικές συνθήκες (σενάρια). Τα παραδείγµατα του Παραρτήµατος 1 συνιστάται να µελετηθούν σε συσχέτιση και µε το παράδειγµα του Παραρτήµατος 2 Με τα παρατιθέµενα στο Παράρτηµα 1 παραδείγµατα σκοπείται να δειχθεί ότι: 1. ιαχρονικά η συνολική φορολογική επιβάρυνση της οικονοµικής µονάδος είναι η ίδια, ανεξάρτητα από τη διαχρονική διαφοροποίηση µεταξύ του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσµατος. Τούτο επιτυγχάνεται µε την τεχνική της αναβαλλόµενης φορολογίας. 2. Το ποσό που θα καταβληθεί ως φόρος στις δηµοσιονοµικές αρχές δεν µεταβάλλεται λόγω της εφαρµογής των ΠΧΠ. Τούτο είναι λογικό δεδοµένου ότι η βάση για την επιβολή του φόρου δεν έχει οποιαδήποτε σχέση µε τους κανόνες των ΠΧΠ αλλά και διότι, κατά ρητή διάταξη του φορολογικού νόµου, η εφαρµογή των ΠΧΠ δεν επηρεάζει το φορολογητέο εισόδηµα. Συγκεκριµένα, έχουν υιοθετηθεί τέσσερα επιµέρους σενάρια. - Στο πρώτο σενάριο το ποσό των αποσβέσεων µε βάση τα ΠΧΠ είναι µεγαλύτερο από το ποσό των αποσβέσεων που επιτρέπεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία (Σενάριο 1). - Στο δεύτερο σενάριο το ποσό των αποσβέσεων µε βάση τα ΠΧΠ είναι µικρότερο από το ποσό των αποσβέσεων που επιτρέπεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία (Σενάριο 2). - Στο τρίτο σενάριο, το ποσό των αποσβέσεων µε βάση τα ΠΧΠ είναι µεγαλύτερο από το ποσό των αποσβέσεων που επιτρέπεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και µάλιστα κατά το σενάριο αυτό οι λογιστικές ζηµιές, λόγω των αυξηµένων αποσβέσεων µε βάση τα ΠΧΠ, «µετατρέπονται» σε φορολογικά κέρδη, αν εφαρµοσθούν οι φορολογικοί συντελεστές απόσβεσης (Σενάριο 3). - Στο τέταρτο σενάριο το ποσό των αποσβέσεων µε βάση τα ΠΧΠ είναι µικρότερο από το ποσό των αποσβέσεων που επιτρέπεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και µάλιστα κατά το σενάριο αυτό τα λογιστικά κέρδη, λόγω των µειωµένων αποσβέσεων µε βάση τα ΠΧΠ, «µετατρέπονται» σε φορολογικές ζηµιές, αν εφαρµοσθούν οι φορολογικοί συντελεστές απόσβεσης (Σενάριο 4). Ως γενική παρατήρηση θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µε την εισαγωγή των ΠΧΠ δεν µεταβλήθηκε η γενική αρχή σύµφωνα µε την οποία υπάρχει, στη συντριπτική πλειονοψηφία των περιπτώσεων, διάσταση µεταξύ του φορολογικού και του λογιστικού αποτελέσµατος. Με το καθεστώς που υπήρχε πριν από την εισαγωγή των ΠΧΠ, το λογιστικό αποτέλεσµα προκύπτει από την εφαρµογή των κανόνων (κυρίως αποτίµησης) του ΕΓΛΣ και το φορολογικό αποτέλεσµα από την εφαρµογή των φορολογικών κανόνων. Με το καθεστώς που εισάγεται από την εφαρµογή των ΠΧΠ, το λογιστικό αποτέλεσµα προκύπτει από την εφαρµογή των κανόνων των ΠΧΠ και το φορολογικό αποτέλεσµα από την εφαρµογή των φορολογικών κανόνων. Κατά συνέπεια η µόνη διαφορά µεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος συνίσταται στο ποιοι κανόνες χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος. Γ. Γενικά (1) Γενική αρχή ιανοµή κερδών κατ' αρχήν γίνεται µόνον εφόσον υπάρχει θετικό υπόλοιπο αποτελεσµάτων εις νέον όπως αυτό προκύπτει από την εφαρµογή των ΠΧΠ, αφού ληφθούν υπόψη οι ποσοτικοποιηµένες παρατηρήσεις του ελεγκτή της επιχείρησης, µε τις οποίες το ύψος των λογιστικών κερδών, µειώνεται λόγω µη ορθής εφαρµογής των ΠΧΠ, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Ως κέρδη εις νέον κατά τα ΠΧΠ νοούνται και τα αποθεµατικά των οποίων επιτρέπεται η διανοµή (έκτακτα αποθεµατικά και αφορολόγητα αποθεµατικά τα οποία εφόσον φορολογηθούν µπορούν να διανεµηθούν). Σε περίπτωση που υπάρχουν αφορολόγητα αποθεµατικά για τα οποία δεν έχει αναγνωρισθεί φόρος εισοδήµατος και ο οποίος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται µε την απόφαση προς διανοµή, τα

3 αφορολόγητα αποθεµατικά που µπορούν να διανέµονται µειώνονται µε τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος. (α) Έστω υπόλοιπο κερδών εις νέον την σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, 150. εν µπορεί να γίνει διανοµή κερδών πέραν του ποσού αυτού. (β) Έστω υπόλοιπο κερδών εις νέον 150 στο οποίο περιλαµβάνονται και αφορολόγητα αποθεµατικά ποσού 30 για τα οποία δεν έχει αναγνωρισθεί φόρος εισοδήµατος. Τα κέρδη εις νέον για τα οποία έχει λογισθεί φόρος εισοδήµατος ανέρχονται σε =120. Αν ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος είναι 32% το ποσό που µπορεί να διανεµηθεί ανέρχεται σε 120+(30-9,6)=140,4. (2) Ελάχιστο µέρισµα Ο υπολογισµός του ελάχιστου µερίσµατος 35% γίνεται επί των λογιστικών κερδών που προκύπτουν µε την εφαρµογή των ΠΧΠ µετά την αφαίρεση των ποσών των οποίων δεν επιτρέπεται η διανοµή. Έστω λογιστικά µετά από φόρους κέρδη Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται και καθαρό κέρδος από επιµέτρηση επενδύσεων σε ακίνητα 136 (κέρδη 200 µείον φόρος εισοδήµατος 32%), η διανοµή του οποίου όπως αναφέρεται στα επόµενα δεν επιτρέπεται. Το ελάχιστο µέρισµα ανέρχεται σε ( ) Χ 35% = 302,40. (3) Υπολογισµός τακτικού αποθεµατικού Το τακτικό αποθεµατικό δηµιουργείται από εσωτερική µεταφορά (µείωση του υπολοίπου κερδών εις νέον) εντός της καθαρής θέσης. Συνεπώς δεν αποτελεί λογιστικό µέγεθος το οποίο επηρεάζει την καθαρή θέση. Με δεδοµένο όµως τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του, που θεωρητικά αποσκοπεί στην κεφαλαιακή ενίσχυση, ο σχηµατισµός του γίνεται από τα πραγµατοποιηµένα κέρδη, δηλαδή επί των κερδών επί των οποίων υπολογίζεται και το ελάχιστο µέρισµα.. Αναλυτική παρουσίαση των περιπτώσεων περιορισµού της διανοµής κερδών (1) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια ( ΛΠ 16 και ΠΧΠ 1) (α) Σύµφωνα µε το ΛΠ 16, τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια, µπορούν να επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους, περίπτωση στην οποία οι θετικές διαφορές αναπροσαρµογής αναγνωρίζονται σε αποθεµατικό της καθαρής θέσης. Οι διαφορές αυτές µπορούν να µεταφέρονται απ' ευθείας στα κέρδη εις νέον: (ι) όταν τα ενσώµατα πάγια από τα οποία προήλθαν διαγράφονται (π.χ. µέσω πώλησής τους). (ιι) κατά το µέρος της διαφοράς µεταξύ απόσβεσης που βασίζεται στην αναπροσαρµοσµένη αξία του παγίου και της απόσβεσης που βασίζεται στο αρχικό κόστος κτήσης. Τα ποσά που µεταφέρονται απ' ευθείας στα κέρδη εις νέον (καθαρά από φόρο εισοδήµατος), µπορούν να διανέµονται στο σύνολό τους κατά τη χρήση στην οποία έγινε η µεταφορά τους. (β) Κατά την πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ, τα ενσώµατα πάγια µπορούν να επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους η οποία εφεξής θα θεωρείται κόστος κτήσεως. Στην περίπτωση αυτή οι καθαρές θετικές διαφορές της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, µετά και την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος αναγνωρίζονται στα κέρδη εις νέον. Τα ποσά αυτά αν και έχουν µεταφερθεί απ' ευθείας στα κέρδη εις νέον δεν µπορούν να διανεµηθούν ελεύθερα. Η διανοµή τους γίνεται σύµφωνα µε τα υπό (α) ανωτέρω, δηλαδή είτε µε τη διαγραφή των παγίων από τα οποία προήλθαν, είτε σταδιακά µέσω της διενέργειας των αποσβέσεων. Το υπόλοιπο των αποτελεσµάτων εις νέον σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατά την ήταν ζηµίες (300). Από την αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία ενός οικοπέδου και ενός κτιρίου προέκυψαν καθαρές µετά τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος διαφορές 200 και 150 αντίστοιχα. Έτσι το υπόλοιπο κερδών εις νέον την διαµορφώθηκε σε =50. Η χρήση 2004 παρουσίασε αποτέλεσµα µε τα ΠΧΠ, 30 και η χρήση 2005, 60. Αν και τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2004 και 2005 δεν περιέχουν στοιχεία η διανοµή των οποίων δεν επιτρέπεται, παρόλα αυτά δεν µπορεί να γίνει διανοµή από τα κέρδη της χρήσεως 2005, διότι αν αφαιρεθούν από το υπόλοιπο κερδών εις νέον τα κέρδη από την αναπροσαρµογή των ακινήτων στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, το αποµένον υπόλοιπο είναι ζηµία ( )= Θεωρητικά το ποσό των 200 που προέρχεται από την αναπροσαρµογή του οικοπέδου µπορεί να διανεµηθεί µόνο αν το οικόπεδο πωληθεί. Το ποσό των 150 που προέρχεται από την αναπροσαρµογή του κτιρίου, µπορεί να διανέµεται τµηµατικά µέσα στην εναποµένουσα ωφέλιµη ζωή του από το χρόνο της αναπροσαρµογής. Έτσι αν υποτεθεί ότι το κτίριο έχει εναποµένουσα µετά την ηµεροµηνία αναπροσαρµογής ( ) ωφέλιµη ζωή 20 χρόνια, µπορεί ετησίως να µεταφέρεται στα ελεύθερα προς διανοµή κέρδη, ποσό 150/20=7,5. (2) Επενδύσεις σε ακίνητα ( ΛΠ 40 και ΠΧΠ 1)

4 (α) Όταν οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους σύµφωνα µε το ΛΠ 40, οι διαφορές αναγνωρίζονται ως κέρδη και ζηµίες στα αποτελέσµατα και δεν διενεργούνται αποσβέσεις. (β) Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν κατά την πρώτη εφαρµογή των ΛΠ από επιµέτρηση επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, µετά και την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος κατ' ευθείαν στα κέρδη εις νέον. Τα ανωτέρω καθαρά κέρδη από την επιµέτρηση επενδύσεων σε ακίνητα (κέρδη µείον ζηµίες), µετά και την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, δεν µπορούν να διανέµονται. Η διανοµή τους επιτρέπεται µόνο µε τη ρευστοποίηση των επενδύσεων από τις οποίες προέκυψαν. Έστω καθαρά µετά από φόρους κέρδη της χρήσεως 2005, Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται κέρδος από επιµέτρηση επένδυσης σε ακίνητα 68-(100-32) και ζηµία από επιµέτρηση άλλης επένδυσης σε ακίνητα 34 = (-50+16). Το καθαρό τελικό κέρδος 68-34=34, δεν µπορεί να διανεµηθεί. (3) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ( ΛΠ 41) (α) Σύµφωνα µε το ΛΠ 41 τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µείον το απαιτούµενο στον τόπο της πώλησης κόστος, µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα. Τα καθαρά κέρδη (κέρδη µείον ζηµίες) από βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, µετά και την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος, µπορούν να διανέµονται στην χρήση στην οποία προκύπτουν. Τα καθαρά κέρδη (κέρδη µείον ζηµίες) από βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού, µετά και την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος δεν µπορούν να διανέµονται. Η διανοµή τους µπορεί να γίνει όταν πραγµατοποιηθούν. (4) Κέρδη που προκύπτουν από αναθεώρηση εκτιµήσεων, µεταβολή λογιστικών αρχών και διόρθωση λαθών ( ΛΠ 8) Σύµφωνα µε το ΛΠ 8: (α) Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από αναθεωρήσεις εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης που έγιναν οι αναθεωρήσεις και των µελλοντικών χρήσεων που ενδεχοµένως επηρεάζονται. (β) Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από µεταβολές λογιστικών αρχών και διορθώσεις λαθών, κατά το µέρος που αφορούν προγενέστερες χρήσεις αναγνωρίζονται στα κέρδη εις νέον. Τα καθαρά κέρδη (κέρδη µείον ζηµίες) από τις ανωτέρω περιπτώσεις, µετά και την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος, µπορούν να διανέµονται ελεύθερα στη χρήση στην οποία αναγνωρίζονται. Έστω υπόλοιπο κερδών εις νέον την σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 200 Ευρώ. Από την επανεξέταση των συντελεστών απόσβεσης την και έχοντας ως βάση επιµέτρησης το κόστος κτήσεως προκύπτει διαφορά 100 η οποία µειώνεται µε τον αναλογούντα φόρο των 35 (φορολογικός συντελεστής 35%). Έτσι το υπόλοιπο κερδών εις νέον την αυξάνεται σε 265 (200+65). Το πρόσθετο ποσό των 65 που εµφανίζεται στον Ισολογισµό της µπορεί να διανεµηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τέτοιου είδους κέρδη που θα προκύψουν στις χρήσεις 2004 και 2005 από διαφορές φορολογικών αποσβέσεων και αποσβέσεων κατά τα ΛΠ. (5) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ( ΛΠ 39) Σύµφωνα µε το ΛΠ 39 τα κέρδη από επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται: (α) σε αποθεµατικό της καθαρής θέσης από όπου και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώλησή τους, αν τα στοιχεία αυτά έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµα για πώληση. (β) στα αποτελέσµατα όταν τα στοιχεία αυτά έχουν χαρακτηρισθεί ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Για την περίπτωση (α) δεν τίθεται θέµα διανοµής, διότι η µεταφορά των κερδών αυτών από το αποθεµατικό της καθαρής θέσης στα αποτελέσµατα, προϋποθέτει ότι έχουν πραγµατοποιηθεί. Στην περίπτωση (β) τα καθαρά κέρδη (κέρδη µείον ζηµίες) από επιµέτρηση, µετά και την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου εισοδήµατος, µπορούν να διανέµονται κατά τη διανοµή των κερδών των επόµενων χρήσεων από αυτή στην οποία προέκυψαν. (6) Συναλλαγµατικές διαφορές ( ΛΠ 21) Σύµφωνα µε το ΛΠ 21, οι συναλλαγµατικές διαφορές, κυρίως αναγνωρίζονται: (α) στα αποτελέσµατα, (β) σε αποθεµατικό της καθαρής θέσης, αν προέρχονται από µετατροπή στοιχείων οικονοµικών µονάδων που έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα της επενδύουσας οικονοµικής µονάδας. Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε τη διάθεση αυτής της οικονοµικής µονάδας.

5 Οι καθαρές πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές (πιστωτικές µείον χρεωστικές) οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα, µετά και την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος, µπορούν να διανέµονται κατά τη διανοµή των κερδών των εποµένων χρήσεων από αυτή στην οποία προέκυψαν. Οι συναλλαγµατικές διαφορές της δεύτερης περίπτωσης, πραγµατοποιούνται και συνεπώς µπορούν να διανέµονται, στη χρήση στην οποία µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Έστω καθαρές πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή ποσού 100 αναγνωρίστηκαν στη χρήση 2005, σε σύνολο καθαρών µετά από φόρους κερδών (φορολογικός συντελεστής 32%). Αν υποτεθεί ότι το υπόλοιπο ποσό των 932 ( Χ 0,32) αφορά µόνο πραγµατοποιηθέντα κέρδη, τότε η διανοµή γίνεται από το ποσό των 932. Αν στη συνέχεια στην χρήση 2006 έχουν αναγνωρισθεί καθαρές χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή (70), σε σύνολο αποτελέσµατος µετά από φόρους 700, τότε αν στο ποσό των 700, εκτός των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών περιλαµβάνονται µόνο πραγµατοποιηθέντα κέρδη, διανοµή γίνεται µε βάση το ποσό των 700. Για το ποσό των =68 της προηγούµενης χρήσεως δεν υπάρχει περιορισµός. Το ποσό αυτό µπορεί να διανεµηθεί στο σύνολό του από τα κέρδη εις νέον µε τη διανοµή της χρήσεως (7) Φόροι εισοδήµατος ( ΛΠ 12) Σύµφωνα µε το ΛΠ 12, για όλες σχεδόν τις προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται καταβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος. Ο αναβαλλόµενος φόρος και ως έσοδο και ως έξοδο αναγνωρίζεται είτε στην καθαρή θέση είτε στα αποτελέσµατα, συµπληρωµατικά της αναγνώρισης του κέρδους ή της ζηµίας από τα οποία (κέρδος ή ζηµία) και προέκυψε. Όπως επίσης προαναφέρθηκε ο φόρος εισοδήµατος (αναβαλλόµενος ή τρέχων), λαµβάνεται πάντα υπόψη προκειµένου να προσδιορισθούν τα ποσά που εξαιρούνται της διανοµής. Υπάρχουν όµως και οι κατωτέρω περιπτώσεις: (ι) Αναβαλλόµενος φόρος - έσοδο που προκύπτει σε περίπτωση ανακτήσιµων φορολογικών ζηµιών και έχει ως γενεσιουργό αιτία τη δυνατότητα που παρέχει ο φορολογικός νόµος για «µεταφορά» φορολογικών ζηµιών. (ιι) Αναβαλλόµενος φόρος έσοδο που προκύπτει σε περίπτωση φορολογικής αναπροσαρµογής των ενσώµατων παγίων η οποία δεν είναι αποδεκτή λογιστικά. (ιιι) Αναβαλλόµενος φόρος - έσοδο που προκύπτει από µεταβολή φορολογικών συντελεστών. Γενικώς στις παραπάνω περιπτώσεις (ι) έως (ιιι), το χρεωστικό κονδύλιο του αναβαλλόµενου φόρου είτε θα µηδενισθεί µελλοντικά µέσω της χρέωσής του ως φόρου εισοδήµατος - εξόδου, είτε θα µειώσει ήδη αναγνωρισθέντα φόρο εισοδήµατος - έξοδο. Αν και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά αυτά θα µπορούσαν να διανεµηθούν, η γνώµη µας είναι να µη διανέµονται τόσο για λόγους σύνεσης όσο και για λόγους διευκόλυνσης της παρακολούθησης των σχετικών κονδυλίων. Έστω επένδυση σε ακίνητα κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας 1.500, για την οποία στο παρελθόν έχει αναγνωρισθεί σταδιακά αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 175 = ( )Χ35%. Στην τρέχουσα χρήση, έστω 2005, ο συντελεστής του φόρου εισοδήµατος µειώνεται σε 32%. Παραµενόντων όλων των άλλων ως έχουν, η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση µειώνεται σε 160 ( )Χ32% οπότε και αναγνωρίζεται φόρος εισοδήµατος - έσοδο από 15. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να διανεµηθεί διότι µειώνει το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού κέρδη εις νέον ποσού 175 που είχε αναγνωρισθεί στο παρελθόν. Η διανοµή του µπορεί να γίνει µόνο µέσω της ρευστοποίησης της επένδυσης. ηλαδή αν υποτεθεί ότι ρευστοποιηθεί η επένδυση για ποσό το κέρδος =340 διανέµεται ελεύθερα. (8) Αναγνώριση εσόδων ( ΛΠ 11 και 18) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τις συµβάσεις κατασκευής έργων αναγνωρίζονται βάσει της µεθόδου της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Τα έσοδα αυτά θεωρούνται ως πραγµατοποιηθέντα στις χρήσεις που αναγνωρίζονται. Συνεπώς δεν τίθεται θέµα µη διανοµής τους. (9) Κέρδη από αναστροφές ζηµιών αποµείωσης ( ΛΠ 36 και ΛΠ 39) Σύµφωνα µε τα ΛΠ 36 και 39 οι αναστροφές ζηµιών αποµείωσης, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, αναγνωρίζονται ως κέρδη στην περίοδο που λαµβάνουν χώρα, εφόσον η αναστροφή αφορά ζηµίες που στο παρελθόν είχαν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα. Οι αναστροφές ζηµιών που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, µετά και την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος µπορούν να διανέµονται ελεύθερα στη χρήση που αναγνωρίζονται.

6 Ε. Παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων. Η διανοµή κερδών πέραν αυτών που έχουν φορολογηθεί στο όνοµα του νοµικού προσώπου και τα οποία προέρχονται από τους κανόνες επιµέτρησης σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. Τούτο σηµαίνει ότι στην περίπτωση διανοµής τέτοιων κερδών, η φορολογική βάση των στοιχείων από τα οποία προέρχονται αυτά τα κέρδη πρέπει να αναπροσαρµόζεται, ώστε να αποφεύγεται η διπλή φορολόγησή τους. Στο Παράρτηµα 2 δίνεται παράδειγµα αλλαγής της φορολογικής βάσης σε περίπτωση διανοµής. Συνιστάται επίσης ο επιµελής και συστηµατικός υπολογισµός των τρεχουσών και αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης. Τούτο πρακτικά επιτυγχάνεται όταν κατά τη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης εξατοµικεύονται κατά εξαντλητικό τρόπο τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη λογιστική βάση (σηµείο εκκίνησης για τον προσδιορισµό των φορολογικών υποχρεώσεων) από τη φορολογική βάση (φορολογητέο εισόδηµα χρήσης) και για κάθε ένα από τα εξατοµικευµένα στοιχεία της παραπάνω «συµφωνίας» διερευνάται και αιτιολογείται η φύση του ως στοιχείου «µόνιµης διαφοράς» (permanent difference) ή «προσωρινής διαφοράς» (temporary difference). ΣΤ. Τελικά συµπεράσµατα Το παρόν αποτελεί την προσέγγιση του θέµατος της διανοµής των κερδών, υπό τις παρούσες οικονοµικές και νοµοθετικές συνθήκες της χώρας µας και έχει ως σκοπό, να διευκολύνει την επίλυση των πρακτικών δυσκολιών που ανακύπτουν αναφορικά µε τη διανοµή των κερδών της χρήσης. Συνιστάται στις διοικήσεις των επιχειρήσεων να είναι επιφυλακτικές και να αντιµετωπίζουν το θέµα της διανοµής µε ιδιαίτερη σύνεση και σε συνάρτηση, κυρίως, µε τις χρηµατοροές που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες, για λόγους προστασίας της βιωσιµότητας της επιχείρησης. Παράρτηµα 1 Σενάριο 1 Υποθέσεις Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο Κέρδη προ αποσβέσεων 1.000, , , ,00 Αποσβέσεις µε βάση τα ΠΧΠ (300,00) 0,00 0,00 (300,00) Αποσβέσεις µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία (100,00) (100,00) (100,00) (300,00) Λογιστικά Καθαρά κέρδη προ φόρων 700, , , ,00 Φορολογικά Καθαρά κέρδη προ φόρων 900,00 900,00 900, ,00 % αφορολόγητων αποθεµατικών επί Λογιστικών κερδών 40% 40% 40% % φόρου επί Φορολογικών κερδών 32% 32% 32% Φορολογική ήλωση Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η 1 700, , , ,00 Λογιστικές ιαφορές 2 200,00 (100,00) (100,00) (0,00) Αφορολόγητα Αποθεµατικά 3 (280,00) (400,00) (400,00) 1.080,00 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡ Η 620,00 500,00 500, ,00 Φόρος Εισοδήµατος 4 198,40 160,00 160,00 518,40 5 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων (τµήµα της οικονοµικής κατάστασης) Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η 700, , , ,00 Φόρος εισοδήµατος -Τρέχων µε βάση τη ήλωση (198,40) (160,00) (160,00) (518,40) Φόρος εισοδήµατος - αναβαλλόµενος 6 64,00 (32,00) (32,00) (0,00) Σύνολο φόρου εισοδήµατος 134,40 192,00 192,00 (518,40) 5 Καθαρά κέρδη 565,60 808,00 808, ,60 Πίνακας ιάθεσης ( ΕΝ απαιτείται από ΠΧΠ) 7 Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η 700, , , ,00 Φόρος εισοδήµατος (134,40) (192,00) (192,00) (518,40) Κέρδη προς διάθεση 565,60 808,00 808, ,60 ιατίθενται σε Κέρδη εις Νέον 285, , , ,60 ιατίθενται σε Αφορολόγητα αποθεµατικά 280, , , ,00 Σύνολο 565,60 808,00 808, ,60

7 Σενάριο 2 Υποθέσεις Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο Κέρδη προ αποσβέσεων 1.000, , , ,00 Αποσβέσεις µε βάση τα ΠΧΠ (100,00) (100,00) (100,00) (300,00) Αποσβέσεις µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία (300,00) (0,00) (0,00) (300,00) Λογιστικά Καθαρά κέρδη προ φόρων 900,00 900,00 900, ,00 Φορολογικά Καθαρά κέρδη προ φόρων 700, , , ,00 % αφορολόγητων αποθεµατικών επί Λογιστικών κερδών 40% 40% 40% % φόρου επί Φορολογικών κερδών 32% 32% 32% Φορολογική ήλωση Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η ,00 900,00 900, ,00 Λογιστικές ιαφορές 14 (200,00) 100,00 100,00 (0,00) Αφορολόγητα Αποθεµατικά 15 (360,00) (360,00) (360,00) 1.080,00 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡ Η 340,00 640,00 640, ,00 Φόρος Εισοδήµατος ,80 204,80 204,80 518,40 17 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων (τµήµα της οικονοµικής κατάστασης) Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η 900,00 900,00 900, ,00 Φόρος εισοδήµατος - Τρέχων µε βάση τη ήλωση (108,80) (204,80) (204,80) (518,40) Φόρος εισοδήµατος αναβαλλόµενος 18 (64,00) 32,00 32,00 (0,00) Σύνολο φόρου εισοδήµατος 172,80 172,80 172,80 (518,40) 17 Καθαρά κέρδη 727,20 727,20 727, ,60 Πίνακας ιάθεσης ( ΕΝ απαιτείται από ΠΧΠ) 19 Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η 900,00 900,00 900, ,00 Φόρος εισοδήµατος (172,80) (172,80) (172,80) (518,40) Κέρδη προς διάθεση 727,20 727,20 727, ,60 ιατίθενται σε Κέρδη εις Νέον 367, , , ,60 ιατίθενται σε Αφορολόγητα αποθεµατικά 360, , , ,00 Σύνολο 727,20 727,20 727, ,60 Σενάριο 3 Υποθέσεις Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο Κέρδη προ αποσβέσεων 1.000, , , ,00 Αποσβέσεις µε βάση τα ΠΧΠ (1.200,00) (0,00) (0,00) (1.200,00) Αποσβέσεις µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία (400,00) (400,00) (400,00) (1.200,00) Λογιστικά Καθαρά κέρδη προ φόρων (200,00) 1.000, , ,00 Φορολογικά Καθαρά κέρδη προ φόρων 600,00 600,00 600, ,00 % αφορολόγητων αποθεµατικών επί Λογιστικών κερδών 40% 40% 40% % φόρου επί Φορολογικών κερδών 32% 32% 32% Φορολογική ήλωση Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η 24 (200,00) 1.000, , ,00 Λογιστικές ιαφορές ,00 (400,00) (400,00) (0,00) Αφορολόγητα Αποθεµατικά 26 (0,00) (345,60) 27 (400,00) 745,60 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡ Η 600,00 254,40 200, ,40 Φόρος Εισοδήµατος ,00 81,41 64,00 337,41 29 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων (τµήµα της Έτος Χ οικονοµικής κατάστασης) Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η (200,00) 1.000, , ,00 Φόρος εισοδήµατος - Τρέχων µε βάση τη ήλωση (192,00) (81,41) (64,00) (337,41) Φόρος εισοδήµατος - αναβαλλόµενος ,00 (128,00) (128,00) (0,00) Σύνολο φόρου εισοδήµατος 64,00 (209,41) (192,00) (337,41) 29 Καθαρά κέρδη (136,00) 790,59 808, ,59

8 Πίνακας ιάθεσης ( ΕΝ απαιτείται από ΠΧΠ) 31 Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η (200,00) 1.000, , ,00 Φόρος εισοδήµατος 64,00 (209,41) (192,00) (337,41) Κέρδη προς διάθεση (136,00) 790,59 808, ,59 ιατίθενται σε Κέρδη εις Νέον (136,00) 444, , ,99 ιατίθενται σε Αφορολόγητα αποθεµατικά 0,00 345,60 400,00 745,60 Σύνολο (136,00) 790,59 808, ,59 Σενάριο 4 Υποθέσεις Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο Κέρδη προ αποσβέσεων 1.000, , , ,00 Αποσβέσεις µε βάση τα ΠΧΠ (400,00) (400,00) (400,00) (1.200,00) Αποσβέσεις µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία (1.200,00) (0,00) (0,00) (1.200,00) Λογιστικά Καθαρά κέρδη προ φόρων 600,00 600,00 600, ,00 Φορολογικά Καθαρά κέρδη προ φόρων (200,00) 1.000, , ,00 % αφορολόγητων αποθεµατικών επί Λογιστικών κερδών 40% 40% 40% % φόρου επί Φορολογικών κερδών 32% 32% 32% Φορολογική ήλωση Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η ,00 600,00 600, ,00 Μεταφερόµενη φορολογική ζηµία (440,00) (440,00) Λογιστικές ιαφορές 35 (800,00) 400,00 400,00 (0,00) Αφορολόγητα Αποθεµατικά 36 (240,00) (240,00) (240,00) (720,00) ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡ Η (440,00) 320,00 760,00 640,00 Φόρος Εισοδήµατος 37 0,00 102,40 243,20 345,60 38 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων (τµήµα της οικονοµικής κατάστασης) Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η 600,00 600,00 600, ,00 Φόρος εισοδήµατος - Τρέχων µε βάση τη ήλωση 0,00 102,40 (243,20) (345,60) Φόρος εισοδήµατος - αναβαλλόµενος 39 (256,00) 128,00 128,00 (0,00) Σύνολο φόρου εισοδήµατος (256,00) 25,60 (115,20) (345,60 38 ) Καθαρά κέρδη 344,00 625,60 484, ,40 Πίνακας ιάθεσης ( ΕΝ απαιτείται από ΠΧΠ) 40 Έτος Χ Έτος Χ+1 Έτος Χ+2 Σύνολο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡ Η 600,00 600,00 600, ,00 Φόρος εισοδήµατος (256,00) 25,60 (115,20) (345,60) Κέρδη προς διάθεση 344,00 625,60 484, ,40 ιατίθενται σε Κέρδη εις Νέον 104, , , ,40 ιατίθενται σε Αφορολόγητα αποθεµατικά 240, , , ,00 Σύνολο 344,00 625,60 484, ,40 Παράρτηµα 2 Έστω πάγιο αξίας κτήσεως το οποίο αποσβένεται για φορολογικούς σκοπούς σε 2 χρόνια και για λογιστικούς σκοπούς σε 4 χρόνια. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων κατά χρήση ανέρχονται σε και είναι τα ίδια για φορολογικούς και για λογιστικούς σκοπούς. Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος είναι 40%. Με βάση τα παραπάνω τα φορολογικά και λογιστικά αποτελέσµατα θα έχουν ως εξής: Φορολογικά αποτελέσµατα Χρήση 1 Χρήση 2 Χρήση 3 Χρήση 4 Σύνολο Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων Αποσβέσεις (500) (500) 0 0 (1.000) Φόρος εισοδήµατος (200) (200) (400) (400) (1.200) Λογιστικά αποτελέσµατα ( ΛΠ) Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων Αποσβέσεις (250) (250) (250) (250) (1.000) Φόρος εισοδήµατος (200) (200) (400) (400) (1.200)

9 τρέχων αναβαλλόµενος (100) (100) Η ανωτέρω παρουσίαση προϋποθέτει ότι η διανοµή των κερδών σε κάθε χρήση δεν ξεπερνά τα φορολογικά κέρδη εις νέον. εδοµένης της γενικής αρχής που θεσπίζεται από το φορολογικό νόµο (άρθρο 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος) αν υποτεθεί ότι η επιχείρηση διανέµει τα πέραν των φορολογηθέντων στο όνοµα του νοµικού προσώπου κέρδη των χρήσεων (1) και (2), θα καταβάλει φόρο εισοδήµατος =150Χ40%=60 κατά χρήση. Στην περίπτωση αυτή η φορολογική βάση του παγίου πρέπει να προσαυξηθεί µε τα ποσά που διανεµήθηκαν, ώστε τα ποσά αυτά να εκπέσουν µελλοντικά (στις χρήσεις που τα φορολογητέα κέρδη εις νέον θα υπερβούν τα λογιστικά) και να µην καταβληθεί δύο φορές φόρος για την ίδια φορολογητέα ύλη. Σύµφωνα µε τα παραπάνω τα αποτελέσµατα για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς θα διαµορφωθούν ως εξής: Φορολογικά αποτελέσµατα Χρήση 1 Χρήση 2 Χρήση 3 Χρήση 4 Σύνολο Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων Αποσβέσεις (500) (500) 0 0 (1.000) Φόρος εισοδήµατος (1) (200+60) (1) (200+60) (2) (280) (400) (1.200) Λογιστικά αποτελέσµατα ( ΛΠ) Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων Αποσβέσεις (250) (250) (250) (250) (1.000) Φόρος εισοδήµατος: τρέχων (260) (260) (280) (400) αναβαλλόµενος (40) (40) (20) Παράρτηµα 1 1 Υπολογίζεται ως διαφορά µεταξύ Κερδών προ αποσβέσεων και του ποσού των αποσβέσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. 2 Υπολογίζεται ως η διαφορά (θετική ή αρνητική) µεταξύ του ποσού των αποσβέσεων µε βάση τα ΠΧΠ και του ποσού των αποσβέσεων µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία. 3 Υπολογίζεται επί του ποσού των Λογιστικών κερδών που προκύπτουν µε βάση τα ΠΧΠ. Συνεπώς λαµβάνονται υπόψη τα Λογιστικά κέρδη µε βάση τα ΠΧΠ και οι αποσβέσεις µε βάση τα ΠΧΠ. 4 Υπολογίζεται επί του ποσού των Φορολογητέων κερδών µε την εφαρµογή του συντελεστή φόρου εισοδήµατος. 5 Είναι προφανές ότι το ποσό του φόρου της ήλωσης είναι το ίδιο µε το ποσό του σχετικού κονδυλίου µε το οποίο επηρεάζονται τα αποτελέσµατα αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 6 Υπολογίζεται επί των λογιστικών διαφορών "προσωρινού χαρακτήρα", όπως οι αποσβέσεις, όπου οι αποσβέσεις του περιουσιακού στοιχείου θα επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της οικονοµικής µονάδος κατά το ίδιο ποσό είτε εφαρµοσθούν οι κανόνες των ΠΧΠ είτε οι φορολογικοί κανόνες, αλλά σε διαφορετικές, σε κάθε περίπτωση, διαχειριστικές χρήσεις. Στις περιπτώσεις που οι "προσωρινού χαρακτήρα" διαφορές προστίθενται στα λογιστικά κέρδη για να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη, δηµιουργείται αναβαλλόµενος φόρος ως στοιχείο του ενεργητικού µε ισόποση αύξηση της ΚΘ της οικονοµικής µονάδος. Στις περιπτώσεις που οι "προσωρινού χαρακτήρα" διαφορές αφαιρούνται από τα λογιστικά κέρδη για να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη, δηµιουργείται αναβαλλόµενος φόρος ως στοιχείο του παθητικού µε ισόποση µείωση της ΚΘ της οικονοµικής µονάδος. 7 Παρατίθεται ΜΟΝΟ για διευκρινιστικούς λόγους. 8 Για το ποσό αυτό αναλογεί φόρος 285,60 Χ (32/68) = 134,40. εδοµένου ότι έχει καταβληθεί φόρος 198,40, το ποσό των 285,60 µπορεί να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον φόρου. 9 Το ποσό αυτό προσαυξηµένο κατά το ποσό της προηγούµενης χρήσης ύψους 285,60 ανέρχεται σε 285,60+408=693,60. Για το ποσό των 693,60 αναλογεί φόρος 693,60 Χ (32/68) = 326,40. εδοµένου ότι έχει καταβληθεί φόρος 198,40 κατά την προηγούµενη χρήση και ποσό 160,00 κατά την τρέχουσα χρήση, δηλαδή ποσό φόρου συνολικά 358,40, το ποσό των 693,60, µπορεί να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον φόρου. 10 Το ποσό αυτό προσαυξηµένο κατά το ποσό των προηγουµένων χρήσεων ύψους 693,60 ανέρχεται σε 285, =1.101,60. Για το ποσό των 1.101,60 αναλογεί φόρος 1.101,60 Χ (32/68) = 518,40. εδοµένου ότι έχει καταβληθεί φόρος 358,40 κατά τις προηγούµενες χρήσεις και ποσό 160,00 κατά την τρέχουσα χρήση, δηλαδή ποσό φόρου συνολικά 518,40, το ποσό των 1.101,60, µπορεί να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον φόρου. 11 Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται υποχρέωση φόρου ύψους 280 Χ 32% =89, Στο ποσό περιλαµβάνεται αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ύψους 400 Χ 32% = 128.

10 Υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ Κερδών προ αποσβέσεων και του ποσού των αποσβέσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. 14 Υπολογίζεται ως η διαφορά (θετική ή αρνητική) µεταξύ του ποσού των αποσβέσεων µε βάση τα ΠΧΠ και του ποσού των αποσβέσεων µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία. 15 Υπολογίζεται επί του ποσού των Λογιστικών κερδών που προκύπτουν µε βάση τα ΠΧΠ. Συνεπώς λαµβάνονται υπόψη τα Λογιστικά κέρδη µε βάση τα ΠΧΠ και οι αποσβέσεις µε βάση τα ΠΧΠ. 16 Υπολογίζεται επί του ποσού των Φορολογητέων κερδών µε την εφαρµογή του συντελεστή φόρου εισοδήµατος. 17 Είναι προφανές ότι το ποσό του φόρου της ήλωσης είναι το ίδιο µε το ποσό του σχετικού κονδυλίου µε το οποίο επηρεάζονται τα αποτελέσµατα αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 18 Υπολογίζεται επί των λογιστικών διαφορών "προσωρινού χαρακτήρα", όπως η περίπτωση των αποσβέσεων, όπου οι αποσβέσεις του περιουσιακού στοιχείου θα επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της οικονοµικής µονάδος κατά το ίδιο ποσό είτε εφαρµοσθούν οι κανόνες των ΠΧΠ είτε οι φορολογικοί κανόνες, αλλά σε διαφορετικές σε κάθε περίπτωση, διαχειριστικές χρήσεις. Στις περιπτώσεις που οι "προσωρινού χαρακτήρα" διαφορές προστίθενται στα λογιστικά κέρδη για να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη, δηµιουργείται αναβαλλόµενος φόρος ως στοιχείο του ενεργητικού µε ισόποση αύξηση της ΚΘ της οικονοµικής µονάδος. Στις περιπτώσεις που οι "προσωρινού χαρακτήρα" διαφορές αφαιρούνται από τα λογιστικά κέρδη για να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη, δηµιουργείται αναβαλλόµενος φόρος ως στοιχείο του παθητικού µε ισόποση µείωση της ΚΘ της οικονοµικής µονάδος. 19 Παρατίθεται ΜΟΝΟ για διευκρινιστικούς σκοπούς. 20 Για το ποσό αυτό αναλογεί φόρος 367,20 Χ (32/68) = 172,80. εδοµένου ότι έχει καταβληθεί φόρος 108,80, το ποσό που µπορεί να διανεµηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον φόρου ανέρχεται σε 108,80 Χ (68/32) = 231, Το ποσό αυτό προσαυξηµένο κατά το ποσό της προηγούµενης χρήσης ύψους 367,20 ανέρχεται σε 367, ,20 = 734,40. Για το ποσό των 734,40 αναλογεί φόρος 734,40 Χ (32/68) = 345,60. εδοµένου ότι έχει καταβληθεί φόρος 108,80 κατά την προηγούµενη χρήση και το ποσό 204,80 κατά την τρέχουσα χρήση, δηλαδή ποσό φόρου συνολικά 313,60, το ποσό που µπορεί να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον φόρο ανέρχεται σε 313,60 Χ (68/32) = 666, Το ποσό αυτό προσαυξηµένο κατά το ποσό των προηγουµένων χρήσεων ύψους 734,40 ανέρχεται σε 734, ,20 = 1.101,60. Για το ποσό των 1.101,60 αναλογεί φόρος 1.101,60 Χ (32/68) = 518,40. εδοµένου ότι έχει καταβληθεί φόρος 313,60 κατά τις προηγούµενες χρήσεις και ποσό 204,80 κατά την τρέχουσα χρήση, δηλαδή ποσό φόρου συνολικά 518,40, το συνολικό ποσό των 1.101,60 µπορεί να διανεµηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο κατά την παρούσα χρήση χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον φόρου. 23 Στο ποσό περιλαµβάνεται υποχρέωση φόρου ύψους 360 Χ 32% = 115, Υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ Κερδών προ αποσβέσεων και του ποσού των αποσβέσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. 25 Υπολογίζεται ως η διαφορά (θετική ή αρνητική) µεταξύ του ποσού των αποσβέσεων µε βάση τα ΠΧΠ και του ποσού των αποσβέσεων µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία. 26 Υπολογίζεται επί του ποσού των Λογιστικών κερδών που προκύπτουν µε βάση τα ΠΧΠ. Συνεπώς λαµβάνονται υπόψη τα Λογιστικά κέρδη µε βάση τα ΠΧΠ και οι αποσβέσεις µε βάση τα ΠΧΠ. 27 Ζηµία έτους (Χ) 136 πλέον κέρδος έτους (Χ+1) = Κέρδη εις νέον 864 Χ 40% = 345, Υπολογίζεται επί του ποσού των Φορολογητέων κερδών µε την εφαρµογή του συντελεστή φόρου εισοδήµατος. 29 Είναι προφανές ότι το ποσό του φόρου της ήλωσης είναι το ίδιο µε το ποσό του σχετικού κονδυλίου µε το οποίο επηρεάζονται τα αποτελέσµατα αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 30 Υπολογίζεται επί των λογιστικών διαφορών "προσωρινού χαρακτήρα", όπως η περίπτωση των αποσβέσεων, όπου οι αποσβέσεις του περιουσιακού στοιχείου θα επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της οικονοµικής µονάδος κατά το ίδιο ποσό είτε εφαρµοσθούν οι κανόνες των ΠΧΠ είτε οι φορολογικοί κανόνες, αλλά σε διαφορετικές, σε κάθε περίπτωση, διαχειριστικές χρήσεις. Στις περιπτώσεις που οι "προσωρινού χαρακτήρα" διαφορές προστίθενται στα λογιστικά κέρδη για να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη, δηµιουργείται αναβαλλόµενος φόρος ως στοιχείο του ενεργητικού µε ισόποση αύξηση της ΚΘ της οικονοµικής µονάδος. Στις περιπτώσεις που οι "προσωρινού χαρακτήρα" διαφορές αφαιρούνται από τα λογιστικά κέρδη για να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη, δηµιουργείται αναβαλλόµενος φόρος ως στοιχείο του παθητικού µε ισόποση µείωση της ΚΘ της οικονοµικής µονάδος. 31 Παρατίθεται ΜΟΝΟ για διευκρινιστικούς λόγους. 32 Το συσσωρευµένο ποσό για διάθεση ανέρχεται σε : Ζηµία χρήσης Χ 136 πλέον κέρδη χρήσης Χ ,99 = 308,99. Στο ποσό των 308,99 αναλογεί φόρος 308,99 Χ (32/68) = 145,41. Έχει πληρωθεί φόρος το έτος Χ 192 και το έτος Χ+1 81,41 ήτοι συνολικά 273,41 και κατά συνέπεια το ποσό των 308,99 µπορεί να διανεµηθεί χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου. 33 Το συσσωρευµένο ποσό προς διάθεση ανέρχεται σε 716,99. Στο ποσό αυτό αναλογεί φόρος 716,99 Χ (32/68) = 337,41. Το ποσό αυτό έχει καταβληθεί (192+81,41+64) και κατά συνέπεια το ποσό των 716,99 µπορεί να διανεµηθεί χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου. 34 Υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ Κερδών προ αποσβέσεων και του ποσού των αποσβέσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. 35 Υπολογίζεται ως η διαφορά (θετική ή αρνητική) µεταξύ του ποσού των αποσβέσεων µε βάση τα ΠΧΠ και του ποσού των αποσβέσεων µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία.

11 Υπολογίζεται επί του ποσού των Λογιστικών κερδών που προκύπτουν µε βάση τα ΠΧΠ. Συνεπώς λαµβάνονται υπόψη τα Λογιστικά κέρδη µε βάση τα ΠΧΠ και οι αποσβέσεις µε βάση τα ΠΧΠ. εν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόµενη φορολογία στο ποσό των "µεταφεροµένων" φορολογικών ζηµιών. 37 Υπολογίζεται επί του ποσού των Φορολογητέων κερδών µε την εφαρµογή του συντελεστή φόρου εισοδήµατος. 38 Είναι προφανές ότι το ποσό του φόρου της ήλωσης είναι το ίδιο µε το ποσό του σχετικού κονδυλίου µε το οποίο επηρεάζονται τα αποτελέσµατα αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 39 Υπολογίζεται επί των λογιστικών διαφορών "προσωρινού χαρακτήρα", όπως η περίπτωση των αποσβέσεων, όπου οι αποσβέσεις του περιουσιακού στοιχείου θα επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της οικονοµικής µονάδος κατά το ίδιο ποσό είτε εφαρµοσθούν οι κανόνες των ΠΧΠ είτε οι φορολογικοί κανόνες, αλλά σε διαφορετικές, σε κάθε περίπτωση, διαχειριστικές χρήσεις. Στις περιπτώσεις που οι "προσωρινού χαρακτήρα" διαφορές προστίθενται στα λογιστικά κέρδη για να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη, δηµιουργείται αναβαλλόµενος φόρος ως στοιχείο του ενεργητικού µε ισόποση αύξηση της ΚΘ της οικονοµικής µονάδος. Στις περιπτώσεις που οι "προσωρινού χαρακτήρα" διαφορές αφαιρούνται από τα λογιστικά κέρδη για να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη, δηµιουργείται αναβαλλόµενος φόρος ως στοιχείο του παθητικού µε ισόποση µείωση της ΚΘ της οικονοµικής µονάδος. 40 Παρατίθεται ΜΟΝΟ για διευκρινιστικούς λόγους. 41 Για το ποσό αυτό αναλογεί φόρος 104,00 Χ (32/68) = 48,94. εδοµένου ότι δεν έχει πληρωθεί κάποιο ποσό φόρου, αν γίνει διανοµή το σχετικό ποσό θα επιβαρυνθεί µε φόρο. 42 Το συσσωρευµένο ποσό των κερδών εις νέον ανέρχεται σε 489,60. Στο ποσό των 489,60 αναλογεί φόρος ύψους 489,60 Χ (32/68) = 230,40. Το ποσό του φόρου που έχει πληρωθεί ανέρχεται σε 102,40, που αντιστοιχεί σε ποσό 102,40 Χ (68/32) = 217,60. Το ποσό των 217,60 µπορεί να διανεµηθεί χωρίς την πληρωµή οποιουδήποτε ποσού φόρου. 43 Το συσσωρευµένο ποσό των κερδών εις νέον ανέρχεται σε 734,40. Στο ποσό των 734,40 αναλογεί φόρος ύψους 734,40 Χ (32/68) = 345,60. Το ποσό του φόρου που έχει πληρωθεί ανέρχεται σε 345,60 (102, ,20). Το ποσό των 734,40 µπορεί να διανεµηθεί χωρίς την πληρωµή οποιουδήποτε ποσού φόρου. 44 Στο ποσό περιλαµβάνεται υποχρέωση φόρου ύψους 240 Χ 32% = 76,80. Παράρτηµα 2 (1) Λογιστικά κέρδη εις νέον 450 Φορολογικά κέρδη εις νέον (300) ιαφορά που διανέµεται 150 Φόροι εισοδήµατος 150Χ40% (60) Καθαρό διανεµητέο µέρισµα 90 (2) 280 = Η φορολογική δήλωση του 3ου έτους αναµορφώνεται µε αρνητική φορολογική διαφορά 300 (150Χ2), όσα δηλαδή τα κέρδη που διανεµήθηκαν στα προηγούµενα 2 χρόνια, πέραν των φορολογηθέντων στο όνοµα του νοµικού προσώπου, και για τα οποία έχει πληρωθεί φόρος 300 Χ 40% = 120 Έτσι, στη χρήση (3) πληρώνεται φόρος 280 = ( ) Χ 40%.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17 Φεβρουαρίου 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17 Φεβρουαρίου 2006 ΕΛΤ Ε. Αρ.Πρ. 110/27.02.06 Οδηγίες αναφορικά με την διανομή κερδών από τις οικονομικές μονάδες που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

"F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "" Πλάτωνος 58, 104 41 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.51485/01/Β/02/203 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 004709501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

38. Κόστος δανεισµού ( ΛΠ 23)

38. Κόστος δανεισµού ( ΛΠ 23) 38. Κόστος δανεισµού ( ΛΠ 23) Η επιχείρηση "Α" κατασκευάζει ένα ενσώµατο πάγιο περιουσιακό στοιχείο, οι δαπάνες του οποίου από 01.01.2001 µέχρι 31.12.2001 ανήλθαν σε 6.500.000. Στις 31.12.2001 οφειλόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) για τη χρήση VESTITEL HELLAS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 3 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Λογιστική υλικών πάγιων στοιχείων πρόσθετες έννοιες 2

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποκλίσεις αυτές έχουν ως αφετήρία δύο διαφορετικές πήγές προέλευσής:

Οι αποκλίσεις αυτές έχουν ως αφετήρία δύο διαφορετικές πήγές προέλευσής: Ο φο ρος εισοδή ματος (τρε χων και αναβαλλο μενος) (Απόσπασμα από το βιβλίο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Σύμφωνα με τα Διεθνή και τα Ελλήνικά Λογιστικά Πρότυπα) Γεώργιος Ν. Κόντος Επιστήμονικός Συνεργάτής

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ 16-20, ΤΚ 54248, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ AΦΜ: 800542811 ΔOΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθμός ΓΕΜΗ: 128479904000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Για την εταιρεία «ΣΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτι μηση των υλικων παγι ων μετα την αρχικη τους αναγνωριση και η ε ννοια του συνολικου εισοδη ματος

Αποτι μηση των υλικων παγι ων μετα την αρχικη τους αναγνωριση και η ε ννοια του συνολικου εισοδη ματος Αποτι μηση των υλικων παγι ων μετα την αρχικη τους αναγνωριση και η ε ννοια του συνολικου εισοδη ματος Γεώργιος Ν. Κόντος Η παράγραφος 29 του IAS 16 αναφέρει ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ως λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38098/01/Β/97/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002534401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

.Π.Χ.Π. 5.Π.Χ.Π. 5 : Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες 2

.Π.Χ.Π. 5.Π.Χ.Π. 5 : Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες 2 Γενικά Το Πρότυπο αυτό ασχολείται µεδύο θέµατα: (α)την λογιστική απεικόνιση των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται για πώληση. (β)την λογιστική απεικόνιση µιας διακοπείσας δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 05885104000 Α.Φ.Μ. 0944852244 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης

Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε." για τη χρήση 1.1.2015 31.12.2015 βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(Άρθρο 29 3) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Ισολογισµός 31 ης εκεµβρίου 2015

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Ισολογισµός 31 ης εκεµβρίου 2015 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2015 3.1 Ισολογισµός 31 ης εκεµβρίου 2015 Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2015 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s)

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s) ΛΠ 8 Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις. IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

ΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις. IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets ΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 2 Τι είναι πρόβλεψη πρόβλεψη είναι µία υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ SEAWAY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ SEAWAY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Π.Ε. ΑΡ.Γ.E.MH. 44561407000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης COMSYS S.A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.43729/01ΑΤ/Β/99/191 (2010)-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.122069602000 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βλαχερνών 10, 151.24 Μαρούσι Α.Μ.Α.Ε.: 54144/01/Β/03/188 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 005202501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου 2015 30η Ιουνίου 2016) Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα