Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.onlineclassroom.gr"

Transcript

1 Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας, του Μεξικού, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και των ΗΠΑ. Σκοπός της η δημιουργία παγκόσμιων υψηλής ποιότητας λογιστικών προτύπων και η σύγκλιση των διαφορετικών εθνικών προτύπων των χωρών αυτών με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (23-24 Μαρτίου 2000) κάλεσε την επιτροπή να λάβει μέτρα έτσι ώστε οι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια των Κρατών-Μελών εταιρείες να εφαρμόζουν μια ενιαία και υψηλής ποιότητας δέσμη διεθνών λογιστικών προτύπων για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικά καταστάσεών τους. Στην Ελλάδα η καθιέρωση των ΔΛΠ έγινε με τον Ν. 2992/02 και αφορά την κατάρτιση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων: a) Ισολογισμό b) Κατάσταση Αποτελεσμάτων c) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων d) Κατάσταση Ταμειακών Ροών και e) Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Η εφαρμογή τους γίνεται υποχρεωτικά από τις Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, από μητρικές εταιρείες που συντάσσουν ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις καθώς και προαιρετικά από τις λοιπές Α.Ε. εφόσον το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων τους. Το λογιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει με τα ΔΛΠ θα προσαρμοστεί με τις προσήκουσες αναμορφώσεις στο φορολογικό αποτέλεσμα που απαιτεί η φορολογική νομοθεσία προκειμένου να επιβάλλει τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.

2 1. α) Το ΔΛΠ 16 ασχολείται με το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ενσώματα πάγια και συγκεκριμένα το χρόνο καταχώρισής τους, τον προσδιορισμό της λογιστικής τους αξίας, τη δαπάνη αποσβέσεων που πρόκειται να λογιστεί για αυτά καθώς και τους λογιστικούς χειρισμούς άλλων επιπτώσεων στις λογιστικές τους αξίες. Μια επιχείρηση αποκτά πάγια περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό τη χρήση στην παραγωγή ή τη διάθεσή αγαθών και υπηρεσιών ή για σκοπούς ενοικίασης και αναμένεται να τα χρησιμοποιήσει για περισσότερες από μία περιόδους. Το πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε πάγια που χαρακτηρίζονται ως «διαθέσιμα προς πώληση» δεδομένου ότι με αυτά ασχολείται το ΔΠΧΠ νο 5 ούτε στα Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία με τα οποία ασχολείται το ΔΛΠ 41. (Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σελ. 51) β) Αντίθετα σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές υποχρεώσεις για γνωστοποίηση. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται κατά την καταχώριση, αποτίμηση και γνωστοποίηση της επένδυσης σε ακίνητα. (Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σελ. 58) Παραδείγματα: 1. Αγορά οικοπέδου σε έναν αναπτυσσόμενο τουριστικά οικισμό με σκοπό την ανέγερση ξενοδοχείου. 2. Ανέγερση καταστημάτων σε ένα εμπορικό κέντρο με σκοπό την ιδία αξιοποίηση ή την εκμίσθωση τους.

3 3. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 ως φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που θα είναι εκπεστέο φορολογικά από φορολογητέα οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν σε μια οικονομική οντότητα, όταν αυτή ανακτά τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Αν αυτά τα οικονομικά οφέλη δεν θα είναι φορολογητέα, η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι ίση με τη λογιστική αξία του. (Πηγή: taxheaven.gr). Έτσι αν για παράδειγμα υπάρχει μηχάνημα κόστους 100. Για φορολογικούς σκοπούς, απόσβεση ίση με 30 έχει ήδη εκπεστεί στην τρέχουσα και στις προηγούμενες περιόδους και το απομένον κόστος θα εκπεστεί σε μελλοντικές περιόδους, είτε ως απόσβεση είτε μέσω μιας έκπτωσης κατά την πώληση. Τα έσοδα που δημιουργούνται από τη χρησιμοποίηση του μηχανήματος είναι φορολογητέα, κάθε κέρδος από την πώληση του μηχανήματος θα είναι φορολογητέο και κάθε ζημία από την πώληση θα είναι εκπεστέα φορολογικά. Η φορολογική βάση του μηχανήματος είναι 70 καθώς αυτό είναι το ποσό που θα εκπέσει φορολογικά η επιχείρηση «αξιοποιώντας» το πάγιο είτε στην παραγωγική της διαδικασία είτε εκποιώντας το. Αναβαλλόμενος φόρος, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, είναι το ποσό του φόρου που θα καταβληθεί σε μελλοντικές περιόδους και προέρχεται από προσωρινές φορολογικές διαφορές. Με τον όρο προσωρινές διαφορές εννοούμε τις διαφορές της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου και της φορολογικής βάσης του. Αν για παράδειγμα μια επιχείρηση έχει στην κατοχή της ένα κτίριο αξίας το οποίο σύμφωνα με τα ΕΓΛΣ αποσβένεται κατά 8% η ετήσια απόσβεσή του θα είναι Αν όμως η ωφέλιμη ζωή του κτίριο έχει οριστεί από τον κατασκευαστή στα 20 χρόνια η ετήσια απόσβεση, σύμφωνα με τα ΔΛΠ θα είναι , δηλαδή λιγότερες αποσβέσεις κατά Από τη στιγμή όμως που η φορολογική υποχρέωση υπολογίζεται βάση των ΕΓΛΣ η εν λόγω επιχείρηση θα παρουσιάζει μειωμένα κέρδη εξαιτίας των υψηλότερων αποσβέσεων. Κατά συνέπεια το ποσό του φόρου θα είναι μειωμένο. Επομένως στο ΔΛΠ, και μόνο στο ΔΛΠ, καταχωρείται μια ημερολογιακή εγγραφή τακτοποίησης κατά την οποία το ποσό της διαφοράς αυτής πιστώνεται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (λογαριασμός 45) και χρεώνονται τα αποτελέσματα χρήσης (λογαριασμός 86). Η έγγραφή αυτή θα είναι: Ημερομηνία Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση 31/12/20ΧΧ Έξοδο από φόρο εισοδήματος Αναβαλλόμενοι φόροι κτιρίων *26% = *26% = 780

4 Φορολογικό πλεονέκτημα των ζημιών χρήσης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, είναι το ποσό της τρέχουσας ζημιάς το οποίο μεταφέρεται στην επόμενη χρήση και συμψηφίζεται με τα μελλοντικά κέρδη. Η μεταφορά αυτής της ζημιάς συναρτάται με μία φορολογική απαίτηση που είναι ο φόρος εισοδήματος που θα καρπωθεί η επιχείρηση στην επόμενη χρήση που θα συμψηφίσει τις μεταφερόμενες ζημιές με τα τότε φορολογητέα κέρδη. Η απαίτηση αυτή καταχωρείται μόνο όταν είναι βέβαιο ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει μελλοντικά κέρδη ικανά ώστε να συμψηφίσει τη ζημιά και να «εξαργυρώσει» την απαίτησή της. (Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΛΠ 12 σελ ) 3. Ως χρηματοδοτική χαρακτηρίζεται η μίσθωση η οποία μεταβιβάζει τα οφέλη και τους κινδύνους που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι μεταβιβαστεί ο τίτλος κυριότητας. Στο τέλος της μίσθωσης ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο σε τιμή χαμηλότερη από την τότε πραγματική του αξία. Η διάρκεια της μίσθωσης καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου ενώ η παρούσα αξία των μισθωμάτων είναι περίπου ίση με την πραγματική αξία του παγίου, δηλαδή την εύλογη τιμή του, κατά την αρχή της μίσθωσης. Ο κάτοχος του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή ο μισθωτής, καταχωρεί την καθαρή αξία του περιουσιακού στοιχείου σε χρέωση του πάγιου ενεργητικού (ομάδα 1) και σε πίστωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμός 45) προς τον εκμισθωτή. Στη συνέχεια κάθε φορά που καταβάλλεται ένα τοκοχρεολύσιο εκπίπτει από το λογαριασμό 45 το ποσό της δόσης ενώ οι τόκοι καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης (λογαριασμός 65). Τέλος ο μισθωτής του π αγίου έχει το δικαίωμα να διενεργήσει αποσβέσεις για το μισθωμένο στοιχείο τις οποίες μπορεί επίσης να εκπέσει από τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης. Σε περίπτωση που η μίσθωση δεν είναι χρηματοδοτική, δηλαδή δεν συνεπάγεται μεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών, ονομάζεται λειτουργική. Στην περίπτωση αυτή τα καταβαλλόμενα μισθώματα καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης από τον μισθωτή και εκπίπτουν κανονικά από τα έσοδα της ίδιας χρήσης. Το μίσθωμα δηλαδή στο σύνολό του αποτελεί δαπάνη για το μισθωτή και έσοδο για τον εκμισθωτή. Πέραν αυτού ο μισθωτής δεν έχει κανένα άλλο φορολογικό όφελος από τη χρήση του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. (Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΛΠ 17 σελ )

5 4. Οι καταστάσεις ταμειακών ροών συντάσσονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 7 και δίνουν πληροφορίες για τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα της επιχείρησης. Δηλαδή για τις εισπράξεις και τις πληρωμές που είτε έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέσα στην τρέχουσα χρήση είτε θα πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες. Οι ταμειακές ροές κατατάσσονται σε επιχειρηματικές, επενδυτικές και σε χρηματοδοτικές ανάλογα το περιεχόμενό τους. Οι τρόποι τήρησης των ταμειακών ροών είναι α) η άμεση ή ευθεία μέθοδος και β) η έμμεση μέθοδος που είναι και αυτή που εφαρμόζεται πιο συχνά στην πράξη. Σύμφωνα με την άμεση μέθοδο αναφέρονται μόνο οι εισπράξεις και πληρωμές χωρισμένες ανά κατηγορίες (επιχειρηματικές, χρηματοδοτικές) επενδυτικές και σε ενώ στην έμμεση μέθοδο η ανάλυση ξεκινάει από το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης, κέρδος ή ζημιά το οποίο προσαρμόζει με τις αυξομειώσεις των λογαριασμών που έχουν ταμειακό αντίκτυπο επίσης χωρισμένο ανά κατηγορίες (επιχειρηματικές, επενδυτικές και σε χρηματοδοτικές). Δηλαδή η έμμεση μέθοδος περιλαμβάνει πάσης φύσεως έξοδα όχι μόνο τα ταμειακά. Για παράδειγμα περιλαμβάνει τις αποσβέσεις ή τι προβλέψεις. Βέβαια και οι δύο τρόποι καταλήγουν στο ίδιο πάντα αποτέλεσμα. ( Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΛΠ 7 σελ ) 5. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 η αποτίμηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται με δύο τρόπους, α) με τη βασική μέθοδο και β) με την εναλλακτική μέθοδο. Κατά τη βασική μέθοδο το πάγιο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται στο κόστος κτήσης του το οποίο βάσει των ΔΧΠΠ περιλαμβάνει: a. Την τιμολογιακή αξία ή τη συμβολαιογραφική αν αναφερόμαστε σε ακίνητα b. Τα ειδικά έξοδα κτήσης και ειδικότερα στα ακίνητα τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων και τους τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου. Αντίθετα κατά την εναλλακτική μέθοδο η αποτίμηση γίνεται βάση της αναπροσαρμοσμένης αξίας του, δηλαδή με την πραγματικά (εύλογη) αξία του. (Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΛΠ 16 σελ. 72)

6 6. Μια νέα οικονομική κατάσταση που επιβάλλουν τα ΔΛΠ είναι η «κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων». Οι τρόποι με τους οποίους τηρείται αυτή η κατάσταση είναι δύο, α) ο πλήρης και β) ο συνοπτικός. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο η κατάσταση των μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει πέραν από το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης που έληξε και όλα τα έσοδα ή έξοδα που καταχωρούνται σε λογαριασμούς της καθαρής θέσης καθώς επίσης και την επίδραση που ασκούν αυτές οι μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους μαζί με ό,τι διορθώσεις κρίνονται απαραίτητες. Επίσης στην πλήρη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων εμφανίζονται οι συναλλαγές της επιχείρησης με τους μετόχους. Τέλος εμφανίζεται το υπόλοιπο από το κέρδος ή τη ζημιά στην αρχή και στο τέλος της χρήσης καθώς και αναλυτικά ό,τι κινήσεις έγιναν καθ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. Πέραν από το κέρδος ή τη ζημιά το αναφέρεται για κάθε λογαριασμό της καθαρής θέσης χωριστά, διαφορά υπέρ το άρτιο, αποθεματικά κεφάλαια κτλ, το υπόλοιπό του και πώς αυτό διαμορφώθηκε στην αρχή και στο τέλος της τρέχουσας χρήσης. Παρακάτω παραθέτουμε το υπόδειγμα του πλήρους τρόπου: Υπόλοιπα την 01/01/ΧΧ Μεταβολές λογιστικών πολιτικών Αναπροσαρμοσμένο (διορθωμένο) υπόλοιπο 01/01/ΧΧ Μερίσματα χρήσης 20ΧΧ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 20ΧΧ Υπόλοιπα την 31/12/20ΧΧ Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου Μερίσματα χρήσης 20ΧΧ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 20ΧΧ Υπόλοιπα την 31/12/20ΧΧ Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο Αποθεματικό μετατροπής Ο.Κ εξωτερ Αποθεματικά αναπροσαρμογής Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αποδιδόμενων στους ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Χ Χ Χ Χ (Χ) (Χ) (Χ) - - (Χ) Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ (Χ) (Χ) (Χ) (Χ) Χ Χ Χ Χ Χ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αντίθετα η συνοπτική κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων αναφέρει μόνο το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης και όλα τα έσοδα και έξοδα που καταχωρούνται στην καθαρή θέση και την επίδραση που προκαλούν αυτές οι μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους. Όλα τα υπόλοιπα αναφέρονται στο προσάρτημα. (Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σελ )

7 7. Πρόβλεψη σχηματίζεται για κάθε ενδεχόμενη ζημιά που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση στο μέλλον. Ο σχηματισμός της πρόβλεψης στηρίζεται σε γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν στην κλειόμενη χρήση. Κατά συνέπεια από τη στιγμή που η αμοιβή του μηχανικού παραγωγής αποτελεί ένα λειτουργικό έξοδο που αφορά την επόμενη χρήση, άρα είναι βέβαιος ο χρόνος δημιουργίας του δεν υπάρχει λόγος η επιχείρηση να προβεί σε σχηματισμό πρόβλεψης από την τρέχουσα χρήση. (Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΔΛΠ 37 σελ ). Κανόνας προβλέψεων: Δεν πρέπει να διενεργούνται προβλέψεις για λειτουργικά έξοδα που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον, καθώς και για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα