(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 263 της , σ. 1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 263 της , σ. 1)"

Transcript

1 02007L0046 EL Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο B ΟΔΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 263 της , σ. 1) Τροποποιείται από: M1 M2 (ΕΚ) αριθ. 1060/2008 της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2008 (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L L M3 (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και L του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 M4 (ΕΚ) αριθ. 385/2009 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2009 L M5 (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 L M6 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και L του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 M7 Οδηγία 2010/19/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2010 L M8 M9 τροποποιήθηκε με την απόφαση 2011/415/EE της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 (ΕΕ) αριθ. 371/2010 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2010 L L M10 (ΕΕ) αριθ. 183/2011 της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου L M11 (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 L M12 (ΕΕ) αριθ. 678/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 L M13 M14 M15 M16 (ΕΕ) αριθ. 65/2012 της Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2012 (ΕΕ) αριθ. 1229/2012 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2012 (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (ΕΕ) αριθ. 143/2013 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2013 L L L L M17 (ΕΕ) αριθ. 171/2013 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου L M18 (ΕΕ) αριθ. 195/2013 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2013 L

2 02007L0046 EL M19 Οδηγία 2013/15/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 L M20 (ΕΕ) αριθ. 136/2014 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου L M21 (ΕΕ) αριθ. 133/2014 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου L M22 (ΕΕ) αριθ. 214/2014 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου L M23 (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και L του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 M24 (ΕΕ) αριθ. 1171/2014 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου L M25 (ΕΕ) 2015/45 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2015 L M26 (ΕΕ) 2015/166 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2015 L M27 (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του L Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 M28 (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2017 L M29 (ΕΕ) 2017/1154 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2017 L M30 (ΕΕ) 2017/1347 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2017 L M31 (ΕΕ) 2017/2400 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2017 L M32 (ΕΕ) 2018/1832 της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2018 L M33 (ΕΕ) 2019/318 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2019 L M34 (ΕΕ) 2019/543 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2019 L Διορθώνεται από: C1 Διορθωτικό ΕΕ L 127 της , σ. 22 (385/2009) C2 Διορθωτικό ΕΕ L 194 της , σ. 44 (595/2009) C3 Διορθωτικό ΕΕ L 308 της , σ. 11 (661/2009) C4 Διορθωτικό ΕΕ L 94 της , σ. 3 (2018/1832)

3 02007L0046 EL B ΟΔΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Η παρούσα οδηγία θεσπίζει εναρμονισμένο πλαίσιο με τις διοικητικές διατάξεις και τις γενικές τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση όλων των νέων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, με σκοπό να διευκολύνει την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών εντός της Κοινότητας. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης διατάξεις για την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία εξαρτημάτων και εξοπλισμού που προορίζονται για οχήματα εγκεκριμένα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Δια κανονιστικών πράξεων, των οποίων ο εξαντλητικός κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα IV, θεσπίζονται, κατ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τη λειτουργία των οχημάτων. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην έγκριση τύπου των οχημάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε ένα ή περισσότερα στάδια και προορίζονται για οδική χρήση, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τα οχήματα αυτά. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στην επιμέρους έγκριση των οχημάτων αυτών. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό που προορίζονται για οχήματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην έγκριση τύπου ή στη επιμέρους έγκριση των ακόλουθων οχημάτων:

4 02007L0046 EL B α) στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες, κατά την έννοια της οδηγίας 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών ( 1 ), και στα ρυμουλκούμενα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά ώστε να ρυμουλκούνται από αυτούς β) στα τετράκυκλα κατά την έννοια της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα ( 2 ) γ) στα ερπυστριοφόρα οχήματα. 3. Η έγκριση τύπου ή η επιμέρους έγκριση δυνάμει της παρούσας οδηγίας είναι προαιρετική για τα ακόλουθα οχήματα: α) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση κυρίως σε εργοτάξια, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων β) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης και γ) τα κινητά μηχανήματα, εφόσον τα οχήματα αυτά μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι προαιρετικές αυτές εγκρίσεις δεν θίγουν την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα ( 3 ). 4. Η επιμέρους έγκριση δυνάμει της παρούσας οδηγίας είναι προαιρετική για τα ακόλουθα οχήματα: α) οχήματα προοριζόμενα αποκλειστικά για αγώνες δρόμου β) πρωτότυπα οχημάτων για οδική χρήση υπό την ευθύνη ενός κατασκευαστή για την εκτέλεση ενός ειδικού προγράμματος δοκιμών, εφόσον έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για το σκοπό αυτόν. Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV ισχύουν, εκτός αντίθετων διατάξεών τους, οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. «κανονιστική πράξη»: επιμέρους οδηγία, κανονισμός ή κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ που προσαρτάται στην αναθεωρημένη συμφωνία του 1958, ( 1 ) ΕΕ L 171 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της , σ. 81). ( 2 ) ΕΕ L 124 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/96/ΕΚ. ( 3 ) ΕΕ L 157 της , σ. 24.

5 02007L0046 EL B 2. «χωριστή οδηγία ή κανονισμός» είναι οδηγία ή κανονισμός που απαριθμείται στο παράρτημα IV μέρος Ι. Ο όρος περιλαμβάνει και τις εκτελεστικές τους πράξεις, 3. «έγκριση τύπου»: η διαδικασία με την οποία ένα κράτος μέλος πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις, 4. «εθνική έγκριση τύπου»: διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται από την εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους, και η οποία ισχύει μόνο στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους, 5. «έγκριση ΕΚ τύπου»: η διαδικασία με την οποία κράτος μέλος πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV ή ΧΙ, 6. «επιμέρους έγκριση»: η διαδικασία με την οποία ένα κράτος μέλος πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις, 7. «έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια»: η διαδικασία με την οποία ένα ή περισσότερα κράτη μέλη πιστοποιούν ότι, ανάλογα με τη φάση ολοκλήρωσης, ένας ημιτελής ή ολοκληρωμένος τύπος οχήματος πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 8. «έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια»: διαδικασία έγκρισης ενός οχήματος η οποία συνίσταται στη συλλογή βήμα προς βήμα ολόκληρης της σειράς πιστοποιητικών έγκρισης ΕΚ τύπου για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες του οχήματος, και η οποία, σε τελικό στάδιο, οδηγεί στην έγκριση του συνολικού οχήματος, 9. «έγκριση τύπου σε ένα στάδιο»: διαδικασία η οποία συνίσταται στην έγκριση ενός οχήματος ως συνόλου με μια μόνο πράξη, 10. «μεικτή έγκριση τύπου»: διαδικασία έγκρισης τύπου σε διαδοχικά στάδια, για την οποία πραγματοποιούνται μια ή περισσότερες εγκρίσεις συστημάτων κατά το τελικό στάδιο έγκρισης του συνολικού οχήματος, χωρίς να απαιτείται να εκδοθούν πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου για τα συστήματα αυτά, 11. «μηχανοκίνητο όχημα»: όχημα με κινητήρα το οποίο κινείται αυτόνομα, διαθέτει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, είναι πλήρες, ολοκληρωμένο ή ημιτελές, και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h, 12. «ρυμουλκούμενο»: μη αυτοπροωθούμενο όχημα που είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να έλκεται από μηχανοκίνητο όχημα, 13. «όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα ή το ρυμουλκούμενό του όπως ορίζονται στα σημεία 11 και 12, 14. «υβριδικό μηχανοκίνητο όχημα»: όχημα με δύο τουλάχιστον διαφορετικούς μετατροπείς ενέργειας και δύο διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (επί του οχήματος) για την κίνηση του οχήματος,

6 02007L0046 EL B 15. «υβριδικό ηλεκτρικό όχημα»: υβριδικό όχημα το οποίο, για τη μηχανική του κίνηση, αντλεί ενέργεια από τις ακόλουθες δύο πηγές αποθηκευμένης ενέργειας/ισχύος επί του οχήματος: αναλώσιμο καύσιμο, διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας/ισχύος (π.χ. συσσωρευτής, πυκνωτής, σφόνδυλος/γεννήτρια κ.λπ.), 16. «κινητό μηχάνημα»: αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. Τα μηχανήματα που τοποθετούνται σε μηχανοκίνητο όχημα δεν θεωρούνται κινητά μηχανήματα, 17. «τύπος οχήματος»: οχήματα συγκεκριμένης κατηγορίας τα οποία δεν διαφέρουν κατά τουλάχιστον τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που σημειώνονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Β. Ένας τύπος οχήματος μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες παραλλαγές και εκδόσεις, όπως ορίζονται με το παράρτημα ΙΙ τμήμα Β, 18. «βασικό όχημα»: όχημα το χρησιμοποιείται κατά το αρχικό στάδιο μιας διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, 19. «ημιτελές όχημα»: όχημα το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε ένα τουλάχιστον περαιτέρω στάδιο ολοκλήρωσης προκειμένου να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 20. «ολοκληρωμένο όχημα»: όχημα το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων και το οποίο πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 21. «πλήρες όχημα»: όχημα το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 22. «όχημα τέλους σειράς»: όχημα το οποίο αποτελεί μέρος αποθέματος και το οποίο δεν μπορεί να λάβει άδεια κυκλοφορίας ή να πωληθεί ή να τεθεί σε κυκλοφορία επειδή άρχισαν να ισχύουν νέες τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες δεν μπορεί να εγκριθεί, 23. «σύστημα»: σύνολο διατάξεων που συνδυάζονται για να επιτελέσουν μία ή περισσότερες ειδικές λειτουργίες σε ένα όχημα και το οποίο υπόκειται στις διατάξεις οποιασδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις, 24. «κατασκευαστικό στοιχείο»: διάταξη η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις κανονιστικής πράξης, και προορίζεται να αποτελέσει μέρος ενός οχήματος και η οποία μπορεί να λάβει έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχημα όταν η κανονιστική πράξη το προβλέπει ρητά, 25. «χωριστή τεχνική μονάδα»: διάταξη η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις κανονιστικής πράξης, και προορίζεται να αποτελέσει μέρος οχήματος και η οποία μπορεί να λάβει χωριστή έγκριση τύπου αλλά μόνο σε σχέση προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, όταν η κανονιστική πράξη το προβλέπει ρητά,

7 02007L0046 EL B 26. «αυθεντικά εξαρτήματα ή εξοπλισμός»: εξαρτήματα ή εξοπλισμός τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος για την παραγωγή εξαρτημάτων ή εξοπλισμού για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου οχήματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με αυτά τα εξαρτήματα ή εξοπλισμό. Εκτός αποδείξεως του εναντίου, θεωρείται ότι τα εξαρτήματα είναι αυθεντικά εξαρτήματα εάν ο κατασκευαστής των εξαρτημάτων πιστοποιεί ότι τα εξαρτήματα είναι της ίδιας ποιότητας με τα κατασκευαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου οχήματος και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του οχήματος, 27. «κατασκευαστής»: το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου ή αδειοδότησης και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής. Δεν έχει ουσιαστική σημασία να εμπλέκεται το πρόσωπο ή ο φορέας αυτός άμεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής του οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας έγκρισης, 28. «αντιπρόσωπος του κατασκευαστή»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή για να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκριτικής αρχής και να ενεργεί για λογαριασμό του για θέματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία κάθε αναφορά στον όρο «κατασκευαστής» δηλώνει είτε τον κατασκευαστή είτε τον αντιπρόσωπό του, 29. «εγκριτική αρχή»: η αρχή κράτους μέλους η οποία είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση ενός τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, ή για την επιμέρους έγκριση ενός οχήματος για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση και, κατά περίπτωση, την ανάκληση πιστοποιητικών έγκρισης για να λειτουργεί ως σημείο επαφής για τις εγκριτικές αρχές άλλων κρατών μελών, για τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών και για να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής, 30. «αρμόδια αρχή» στο άρθρο 42: είτε η εγκριτική αρχή, είτε καθορισμένη αρχή, είτε φορέας πιστοποίησης που ενεργεί εξ ονόματός τους, 31. «τεχνική υπηρεσία»: οργανισμός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την εγκριτική αρχή κράτους μέλους ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή δοκιμών, ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματος της εγκριτικής αρχής η εγκριτική αρχή μπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά, 32. «μέθοδος εικονικής δοκιμής»: προσομοιώσεις σε υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις μιας κανονιστικής πράξης. Για την εκτέλεση των δοκιμών, μια εικονική μέθοδος δεν απαιτεί τη χρήση του ίδιου του οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας,

8 02007L0046 EL B 33. «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου»: το έγγραφο με το οποίο η εγκριτική αρχή πιστοποιεί επισήμως την έγκριση ενός τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, 34. «πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου»: το πιστοποιητικό που εμφαίνεται στο παράρτημα VI ή στο αντίστοιχο παράρτημα επιμέρους οδηγίας ή κανονισμού το έντυπο κοινοποίησης που ορίζεται στο σχετικό παράρτημα ενός από τους κανονισμούς της ΟΕΕ/ΟΗΕ του παραρτήματος ΙV μέρος Ι ή μέρος ΙΙ της παρούσας οδηγίας θεωρείται ισοδύναμο με πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου, 35. «πιστοποιητικό επιμέρους έγκρισης»: το έγγραφο με το οποίο η εγκριτική αρχή πιστοποιεί επισήμως την έγκριση συγκεκριμένου οχήματος, 36. «πιστοποιητικό συμμόρφωσης»: το έγγραφο που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας οδηγίας, το οποίο εκδίδει ο κατασκευαστής και το οποίο πιστοποιεί ότι ένα όχημα το οποίο ανήκει στη σειρά του εγκεκριμένου, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τύπου συμμορφώνεται προς όλες τις κανονιστικές πράξεις κατά τη στιγμή της παραγωγής του, 37. «δελτίο πληροφοριών»: το έγγραφο που εμφαίνεται στο παράρτημα I ή το παράρτημα III, ή στο αντίστοιχο παράρτημα επιμέρους οδηγίας ή κανονισμού, το οποίο καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο αιτών και το οποίο επιτρέπεται να παρέχεται σε ηλεκτρονικό αρχείο, 38. «φάκελος πληροφοριών»: ο πλήρης φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει το δελτίο πληροφοριών, τα αρχεία, τα δεδομένα, τα σχέδια, τις φωτογραφίες κ.λπ. που υποβάλλει ο αιτών και ο οποίος επιτρέπεται να παρέχεται ως ηλεκτρονικό αρχείο, 39. «πακέτο πληροφοριών»: ο φάκελος πληροφοριών συνοδευόμενος από τις εκθέσεις δοκιμών και όλα τα άλλα έγγραφα τα οποία προσθέτουν η τεχνική υπηρεσία ή η εγκριτική αρχή στο φάκελο πληροφοριών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους το πακέτο πληροφοριών επιτρέπεται να υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο, 40. «ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών»: το έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα περιεχόμενα του πακέτου πληροφοριών με κατάλληλη αρίθμηση ή άλλη σήμανση ώστε όλες οι σελίδες να αναγνωρίζονται σαφώς το έγγραφο αυτό έχει τέτοια μορφή ώστε να παρουσιάζεται μια καταγραφή των διαδοχικών σταδίων διαχείρισης της έγκρισης ΕΚ τύπου, ιδίως δε οι ημερομηνίες αναθεωρήσεων και ενημέρωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 4 Υποχρεώσεις των κρατών μελών 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κατασκευαστές που ζητούν έγκριση να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

9 02007L0046 EL B 2. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν μόνον τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 3. Τα κράτη μέλη χορηγούν άδεια κυκλοφορίας ή επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία μόνον των οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή εμποδίζουν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο των οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων για λόγους που σχετίζονται με πτυχές της κατασκευής και της λειτουργίας τους οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, εφόσον πληρούν της απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 4. Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή διορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα έγκρισης, και γνωστοποιούν τη συγκρότηση ή το διορισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 43. Η πράξη γνωστοποίησης των εγκριτικών αρχών περιλαμβάνει την ονομασία τους, τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και τον τομέα αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις κατασκευαστών 1. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, είτε ο κατασκευαστής εμπλέκεται άμεσα σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας είτε όχι. 2. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προστίθενται στο στάδιο ολοκλήρωσης του οχήματος το οποίο διεκπεραιώνει ο ίδιος. Ο κατασκευαστής που τροποποιεί κατασκευαστικά στοιχεία ή συστήματα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα στάδια είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των εν λόγω κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο κατασκευαστής, εφόσον είναι εγκατεστημένος εκτός Κοινότητας, διορίζει αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας για να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκριτικής αρχής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ Άρθρο 6 Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου οχημάτων 1. Ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέγει μια από τις ακόλουθες διαδικασίες: α) έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια β) έγκριση τύπου σε ένα στάδιο

10 02007L0046 EL B γ) μεικτή έγκριση τύπου. 2. Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια αποτελείται από το φάκελο πληροφοριών ο οποίος περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος ΙΙΙ και συνοδεύεται από την πλήρη σειρά πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που απαιτούνται σύμφωνα με κάθε μία από τις εφαρμοστές κανονιστικές πράξεις των παραρτημάτων IV ή ΧΙ. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές πράξεις, η εγκριτική αρχή έχει πρόσβαση στο σχετικό πακέτο πληροφοριών μέχρις να εκδοθεί ή απορριφθεί ή έγκριση. 3. Η αίτηση για έγκριση τύπου σε ένα στάδιο συνίσταται στον φάκελο πληροφοριών ο οποίος περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος Ι, σε σχέση με τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV ή ΧΙ και, κατά περίπτωση, του μέρους ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ. 4. Στην περίπτωση της μεικτής διαδικασίας έγκρισης τύπου, η εγκριτική αρχή μπορεί να απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την υποχρέωση να προσκομίσει ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου συστήματος, εφόσον ο φάκελος πληροφοριών συνοδεύεται από τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και τα οποία απαιτούνται για την έγκριση των εν λόγω συστημάτων κατά τη φάση έγκρισης του οχήματος στην περίπτωση αυτήν, κάθε πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου που δεν προσκομίζεται για το λόγο αυτόν αντικαθίσταται από έκθεση δοκιμής. 5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4, για την έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) στο πρώτο στάδιο, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και των πιστοποιητικών έγκρισης ΕΚ τύπου που απαιτούνται για πλήρες όχημα, τα οποία αντιστοιχούν στο στάδιο ολοκλήρωσης του βασικού οχήματος β) στο δεύτερο και στα επόμενα στάδια, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και των πιστοποιητικών έγκρισης ΕΚ τύπου τα οποία αφορούν το τρέχον στάδιο κατασκευής, μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου για το όχημα το οποίο είχε εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο κατασκευής επιπλέον, ο κατασκευαστής υποβάλλει πλήρεις λεπτομέρειες των τυχόν αλλαγών ή προσθηκών που έχει επιφέρει στο όχημα. Οι πληροφορίες κατά τα στοιχεία α) και β), μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τη μεικτή διαδικασία έγκρισης τύπου της παραγράφου Ο κατασκευαστής υποβάλλει την αίτηση στην εγκριτική αρχή. Για ένα συγκεκριμένο τύπο οχήματος, επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και από ένα μόνον κράτος μέλος. Για κάθε τύπο προς έγκριση, υποβάλλεται χωριστή αίτηση.

11 02007L0046 EL B 7. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η εγκριτική αρχή μπορεί να ζητεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί απόφαση όσον αφορά τις απαιτούμενες δοκιμές ή για να διευκολυνθεί η διενέργεια των δοκιμών αυτών. 8. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκριτικής αρχής τον αριθμό οχημάτων που απαιτείται για την ικανοποιητική διεξαγωγή της διαδικασίας έγκρισης τύπου. Άρθρο 7 Διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση ΕΚ τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων 1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει την αίτηση στην εγκριτική αρχή. Για συγκεκριμένο τύπο συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και από ένα μόνον κράτος μέλος. Για κάθε τύπο προς έγκριση, υποβάλλεται χωριστή αίτηση. 2. Η αίτηση συνοδεύεται από το φάκελο πληροφοριών, του οποίου το περιεχόμενο ορίζεται στις επιμέρους οδηγίες ή κανονισμούς. 3. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η εγκριτική αρχή μπορεί να ζητεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί απόφαση όσον αφορά τις απαιτούμενες δοκιμές ή για να διευκολυνθεί η διενέργεια των δοκιμών αυτών. 4. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκριτικής αρχής τον αριθμό οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που απαιτείται δυνάμει των σχετικών επιμέρους οδηγιών ή κανονισμών για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις 1. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου εάν πρώτα δεν εξασφαλίσουν ότι έχουν εφαρμοστεί δεόντως και ικανοποιητικά οι διαδικασίες του άρθρου Τα κράτη μέλη χορηγούν εγκρίσεις ΕΚ τύπου σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10.

12 02007L0046 EL B 3. Εάν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι συμμορφώνεται προς τις απαιτούμενες διατάξεις, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου. Στην περίπτωση αυτήν, το κράτος μέλος αποστέλλει αμέσως στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον εξηγεί τους λόγους για την απόφασή του και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πορίσματά του. 4. Τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου αριθμούνται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα VII. 5. Η εγκριτική αρχή αποστέλλει, εντός είκοσιεργάσιμων ημερών, στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για κάθε τύπο οχήματος που έχει εγκρίνει. Το έντυπο αντίγραφο μπορεί να αντικαθίσταται από ηλεκτρονικό αρχείο. 6. Η εγκριτική αρχή ενημερώνει αμελλητί τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με την απόρριψη ή την ανάκληση οποιασδήποτε έγκρισης οχήματος, αιτιολογώντας την απόφασή της. 7. Η εγκριτική αρχή αποστέλλει ανά τρίμηνο στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων ΕΚ τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων τις οποίες έχει χορηγήσει, τροποποιήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει κατά την προηγούμενη περίοδο. Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IV. 8. Εφόσον ζητηθεί από άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος που χορήγησε έγκριση ΕΚ τύπου αποστέλλει, εντός είκοσιεργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, αντίγραφο του συγκεκριμένου πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, συνοδευόμενο από τα συνημμένα του έγγραφα. Το έντυπο αντίγραφο μπορεί να αντικαθίσταται από ηλεκτρονικό αρχείο. Άρθρο 9 Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα 1. Τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση ΕΚ για τα εξής: α) τύπο οχήματος που συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζουν οι σχετικές κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV β) τύπο οχήματος ειδικής χρήσης που συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζουν οι σχετικές κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος ΧΙ. Εφαρμόζονται οι διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα V. 2. Τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια για τύπο ημιτελούς ή ολοκληρωμένου οχήματος ο οποίος συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών πράξεων των παραρτημάτων IV ή I, ανάλογα με την κατάσταση ολοκλήρωσης του οχήματος.

13 02007L0046 EL B Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια ισχύει και για τα νέα οχήματα που έχουν μετατραπεί ή τροποποιηθεί από άλλον κατασκευαστή. Εφαρμόζονται οι διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVII. 3. Για κάθε τύπο οχήματος, η εγκριτική αρχή: α) συμπληρώνει όλα τα σχετικά μέρη του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, συμπεριλαμβανομένου του επισυναπτόμενου δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙΙ β) συντάσσει ή επαληθεύει το ευρετήριο περιεχομένων του πακέτου πληροφοριών γ) χορηγεί στον αιτούντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το συμπληρωμένο πιστοποιητικό μαζί με τα συνημμένα έγγραφά του. 4. Όταν σε έγκριση ΕΚ τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 20, το άρθρο 22 ή το παράρτημα I, έχουν επιβληθεί περιορισμοί όσον αφορά την ισχύ της ή έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις από ορισμένες διατάξεις των κανονιστικών πράξεων, το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου μνημονεύει τους εν λόγω περιορισμούς ή εξαιρέσεις. 5. Όταν τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών προσδιορίζουν διατάξεις για τα οχήματα ειδικής χρήσης, κατά το παράρτημα ΧΙ, το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου μνημονεύει επίσης τις εν λόγω διατάξεις. 6. Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη μεικτή διαδικασία έγκρισης τύπου, η εγκριτική αρχή συμπληρώνει, στο μέρος III του δελτίου πληροφοριών, του οποίου το υπόδειγμα περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα στοιχεία αναφοράς από τις εκθέσεις δοκιμών που ορίζονται από κανονιστικές πράξεις για τα οποία δεν υπάρχει πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου. 7. Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο, η εγκριτική αρχή καταρτίζει τον κατάλογο των εφαρμοστέων κανονιστικών πράξεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος του παραρτήματος VΙ, και τον επισυνάπτει στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου. Άρθρο 10 Ειδικές διατάξεις για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες 1. Τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου για κάθε σύστημα που συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής επιμέρους οδηγίας ή κανονισμού, όπως προβλέπει το παράρτημα IV ή I. 2. Τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας για ένα κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής επιμέρους οδηγίας ή κανονισμού, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV.

14 02007L0046 EL B 3. Όταν τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες, ανεξαρτήτως του εάν προορίζονται για τις υπηρεσίες επισκευής, εξυπηρέτησης ή συντήρησης, καλύπτονται και από έγκριση τύπου συστήματος για ένα όχημα, δεν απαιτείται πρόσθετη έγκριση κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, εκτός εάν αυτό προβλέπεται με τη σχετική κανονιστική πράξη. 4. Όταν κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα μπορεί να λειτουργήσει ή παρουσιάζει ειδικό χαρακτηριστικό μόνο σε συνδυασμό με άλλα μέρη του οχήματος, και για το λόγο αυτόν η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις μπορεί να επαληθευθεί μόνο όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα λειτουργεί σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα άλλα μέρη του οχήματος, το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ΕΚ τύπου του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας πρέπει να περιορίζεται αναλόγως. Στις περιπτώσεις αυτές, το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου μνημονεύει τους τυχόν περιορισμούς για τη χρήση του καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή του. Όταν ένα τέτοιο κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα εγκαθίσταται από τον κατασκευαστή του οχήματος, η συμμόρφωση με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους περιορισμούς χρήσης ή προϋποθέσεις εγκατάστασης επαληθεύεται κατά την έγκριση του οχήματος. Άρθρο 11 Δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου 1. Η συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV αποδεικνύεται με κατάλληλες δοκιμές που διενεργούν οι οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες. Οι διαδικασίες δοκιμής, ο ειδικός εξοπλισμός και τα ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για τη διενέργεια των δοκιμών αυτών καθορίζονται σε καθεμία από τις κανονιστικές πράξεις. 2. Οι απαιτούμενες δοκιμές διενεργούνται σε οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που είναι αντιπροσωπευτικά του προς έγκριση τύπου. Ωστόσο, με τη συμφωνία της εγκριτικής αρχής, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέγει ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που, μολονότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου, συνδυάζει ορισμένα από τα πλέον δυσμενή χαρακτηριστικά σε σχέση με το απαιτούμενο επίπεδο επιδόσεων. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την επιλογή, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εικονικής δοκιμής. 3. Αντί των διαδικασιών δοκιμών της παραγράφου 1 και με τη συμφωνία της εγκριτικής αρχής, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εικονικής δοκιμής εφόσον το ζητεί ο κατασκευαστής σε σχέση με τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος ΧVΙ. 4. Οι γενικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι μέθοδοι εικονικής δοκιμής καθορίζονται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος ΧVΙ. Για καθεμία από τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος ΧVΙ, οι ειδικές συνθήκες δοκιμής και οι σχετικές διοικητικές διατάξεις καθορίζονται στο προσάρτημα 2 του ίδιου παραρτήματος.

15 02007L0046 EL B 5. Η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες επιτρέπεται η χρήση μεθόδων εικονικής δοκιμής, και ορίζει τις ειδικές προϋποθέσεις και τις σχετικές διοικητικές διατάξεις. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 40, παράγραφος 2. Άρθρο 12 Συμμόρφωση των ρυθμίσεων παραγωγής 1. Το κράτος μέλος που χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα για να επαληθεύει, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, την ύπαρξη κατάλληλων ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, κατά περίπτωση, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο. 2. Το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΚ τύπου λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα σε σχέση με την έγκριση αυτήν για να επαληθεύει, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, ότι οι ρυθμίσεις περί των οποίων η παράγραφος 1 εξακολουθούν να είναι κατάλληλες και ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, κατά περίπτωση, εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο. Η επαλήθευση ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο περιορίζεται στις διαδικασίες που σημειώνονται στο παράρτημα Χ και στις κανονιστικές πράξεις που περιέχουν ειδικές απαιτήσεις. Για το σκοπό αυτόν, η εγκριτική αρχή του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την έγκριση ΕΚ τύπου μπορεί να διενεργεί οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμή που ορίζεται από οποιαδήποτε κανονιστική πράξη του παραρτήματος ΙV ή του παραρτήματος ΧΙ σε δείγματα που λαμβάνει από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής. 3. Όταν κράτος μέλος που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΚ τύπου διαπιστώνει ότι οι ρυθμίσεις περί των οποίων η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται, αποκλίνουν σημαντικά από τις ρυθμίσεις και τα συμφωνηθέντα προγράμματα ελέγχου, ή δεν εφαρμόζονται πλέον, μολονότι δεν έχει παύσει η παραγωγή, το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης τύπου, για να εξασφαλίζει ότι τηρείται ορθώς η συμμόρφωση της διαδικασίας παραγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΚ ΤΥΠΟΥ Άρθρο 13 Γενικές διατάξεις 1. Ο κατασκευαστής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το κράτος μέλος το οποίο έχει χορηγήσει την έγκριση ΕΚ τύπου σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών. Το εν λόγω κράτος μέλος αποφασίζει, σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Κεφαλαίου, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Εάν απαιτείται, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει, σε συμφωνία με τον κατασκευαστή, τη χορήγηση νέας έγκρισης ΕΚ τύπου.

16 02007L0046 EL B 2. Η αίτηση τροποποίησης έγκρισης ΕΚ τύπου υποβάλλεται αποκλειστικά στο κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την αρχική έγκριση ΕΚ τύπου. 3. Εάν το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι, για να γίνει τροποποίηση, πρέπει να διενεργηθούν νέες επιθεωρήσεις ή νέες δοκιμές, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή. Οι διαδικασίες των άρθρων 14 και 15 εφαρμόζονται μόνον μετά την επιτυχή διενέργεια των απαιτούμενων νέων επιθεωρήσεων ή δοκιμών. Άρθρο 14 Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα 1. Εάν τα στοιχεία που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών έχουν μεταβληθεί, η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «αναθεώρηση». Στις περιπτώσεις αυτές, η εγκριτική αρχή εκδίδει, εφόσον απαιτείται, τις αναθεωρημένες σελίδες του πακέτου πληροφοριών σημειώνοντας σαφώς, σε κάθε αναθεωρημένη σελίδα, τη φύση της τροποποίησης και την ημερομηνία επανέκδοσης. Η ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, συνοδευόμενη από λεπτομερή περιγραφή των μεταβολών, θεωρείται ότι πληροί αυτήν την απαίτηση. 2. Η αναθεώρηση χαρακτηρίζεται «επέκταση» εάν, πέρα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1: α) απαιτούνται περαιτέρω επιθεωρήσεις ή νέες δοκιμές β) έχει μεταβληθεί οποιαδήποτε πληροφορία του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, πλην των συνημμένων εγγράφων του γ) αρχίσουν να ισχύουν νέες απαιτήσεις δυνάμει οποιασδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις που εφαρμόζονται στον εγκεκριμένο τύπο οχήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, η εγκριτική αρχή εκδίδει αναθεωρημένο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου που φέρει αύξοντα αριθμό επέκτασης ανάλογα με τον αριθμό των διαδοχικών επεκτάσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί. Το πιστοποιητικό έγκρισης μνημονεύει σαφώς το λόγο της επέκτασης και την ημερομηνία επανέκδοσης. 3. Όποτε εκδίδονται τροποποιημένες σελίδες ή ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, τροποποιείται αναλόγως το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών το οποίο επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης, ώστε να εμφαίνεται η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης επέκτασης ή αναθεώρησης, ή η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης ενοποίησης της ενημερωμένης έκδοσης. 4. Δεν απαιτείται τροποποίηση της έγκρισης ενός τύπου οχήματος εάν οι νέες απαιτήσεις κατά την παράγραφο 2 στοιχείο γ) δεν αφορούν, από τεχνική άποψη, το συγκεκριμένο τύπο οχήματος ή αφορούν κατηγορίες οχημάτων άλλες από την κατηγορία στην οποία ανήκει.

17 02007L0046 EL B Άρθρο 15 Ειδικές διατάξεις για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες 1. Εάν τα στοιχεία που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών έχουν μεταβληθεί, η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «αναθεώρηση». Στις περιπτώσεις αυτές, η εγκριτική αρχή εκδίδει, εφόσον χρειάζεται, τις αναθεωρημένες σελίδες του πακέτου πληροφοριών σημειώνοντας σαφώς, σε κάθε αναθεωρημένη σελίδα, τη φύση της τροποποίησης και την ημερομηνία επανέκδοσης. Η ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, συνοδευόμενη από λεπτομερή περιγραφή των μεταβολών, θεωρείται ότι πληροί αυτήν την απαίτηση. 2. Η αναθεώρηση χαρακτηρίζεται «επέκταση» εάν, πέρα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1: α) απαιτούνται περαιτέρω επιθεωρήσεις ή νέες δοκιμές β) έχει μεταβληθεί οποιαδήποτε πληροφορία του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, πλην των συνημμένων εγγράφων του γ) τεθούν σε ισχύ νέες απαιτήσεις δυνάμει οποιασδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις που εφαρμόζονται στο εγκεκριμένο σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εγκριτική αρχή εκδίδει αναθεωρημένο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου που φέρει αύξοντα αριθμό επέκτασης ανάλογα με τον αριθμό των διαδοχικών επεκτάσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί. Εάν η τροποποίηση είναι αναγκαία λόγω εφαρμογής της παραγράφου 2, στοιχείο γ), ενημερώνεται το τρίτο τμήμα του αριθμού έγκρισης. Το πιστοποιητικό έγκρισης μνημονεύει σαφώς τον λόγο της επέκτασης και την ημερομηνία επανέκδοσης. 3. Όποτε εκδίδονται τροποποιημένες σελίδες ή ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, τροποποιείται αναλόγως το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών το οποίο επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης, ώστε να εμφαίνεται η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης επέκτασης ή αναθεώρησης, ή η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης ενοποίησης της ενημερωμένης έκδοσης. Άρθρο 16 Έκδοση και κοινοποίηση τροποποιήσεων 1. Σε περίπτωση επέκτασης, η εγκριτική αρχή προσαρμόζει στα πρόσφατα δεδομένα όλα τα σχετικά τμήματα του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, των συνημμένων εγγράφων του και του ευρετηρίου του πακέτου πληροφοριών. Το προσαρμοσμένο πιστοποιητικό και τα συνημμένα έγγραφά του αποστέλλονται στον αιτούντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 2. Σε περίπτωση αναθεώρησης, τα αναθεωρημένα έγγραφα ή η ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του αναθεωρημένου ευρετηρίου του πακέτου πληροφοριών, αποστέλλονται από την εγκριτική αρχή στον αιτούντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 3. Η εγκριτική αρχή κοινοποιεί κάθε τροποποίηση των εγκρίσεων ΕΚ τύπου στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 8.

18 02007L0046 EL B ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 17 Λήξη ισχύος 1. Η έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν νέες απαιτήσεις οποιασδήποτε κανονιστικής πράξης που εφαρμόζεται για το εγκεκριμένο όχημα καθίστανται υποχρεωτικές για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, και δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστεί αναλόγως στα πρόσφατα δεδομένα η έγκριση β) όταν διακόπτεται οριστικά και εθελοντικά η παραγωγή του εγκεκριμένου οχήματος γ) όταν λήγει η ισχύς της έγκρισης δυνάμει ειδικού περιορισμού. 2. Όταν παύει να ισχύει μόνο μια παραλλαγή τύπου ή μόνο μια έκδοση παραλλαγής, η έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος του συγκεκριμένου οχήματος παύει να ισχύει μόνο στο βαθμό που αφορά τη συγκεκριμένη παραλλαγή ή έκδοση. 3. Όταν διακόπτεται οριστικά η παραγωγή συγκεκριμένου τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής ενημερώνει σχετικά την εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος του συγκεκριμένου οχήματος. Μόλις λάβει τη σχετική κοινοποίηση, η αρχή αυτή ενημερώνει σχετικά τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών εντός είκοσι εργάσιμων ημερών. Το άρθρο 27 εφαρμόζεται μόνο στη διακοπή της παραγωγής που οφείλεται στις περιστάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), του παρόντος άρθρου. 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, όταν επίκειται η λήξη ισχύος μιας έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής ενημερώνει την εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου. Η εγκριτική αρχή κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλες τις σχετικές πληροφορίες στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή, κατά περίπτωση, του άρθρου 27. Στην κοινοποίηση αυτή σημειώνονται, ιδίως, η ημερομηνία παραγωγής και ο αναγνωριστικός αριθμός του τελευταίου παραχθέντος οχήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ Άρθρο 18 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης 1. Ο κατασκευαστής, ως κάτοχος της έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος, παραδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης μαζί με κάθε πλήρες, ημιτελές ή ολοκληρωμένο όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος.

19 02007L0046 EL B Στην περίπτωση ημιτελούς ή ολοκληρωμένου τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής συμπληρώνει μόνον τα σημεία της σελίδας 2 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης τα οποία έχουν προστεθεί ή τροποποιηθεί κατά το τρέχον στάδιο έγκρισης, και, κατά περίπτωση, επισυνάπτει στο πιστοποιητικό όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που είχαν εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο. 2. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συντάσσεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητεί τη μετάφραση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης στη γλώσσα ή στις γλώσσες του. 3. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπει την πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό αυτόν, το χρησιμοποιούμενο χαρτί εκτύπωσης προστατεύεται είτε με έγχρωμες γραφικές παραστάσεις είτε με υδατόσημο με το αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή. 4. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συμπληρώνεται στο σύνολό του και δεν περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος, εκτός από τους περιορισμούς που προβλέπονται με κανονιστική πράξη. 5. Στον τίτλο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΧ, μέρος Ι, για οχήματα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφος 2, περιλαμβάνεται η φράση «Για πλήρη/ολοκληρωμένα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου κατ εφαρμογή του άρθρου είκοσι(προσωρινή έγκριση)». 6. Στον τίτλο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα ΙΧ, μέρος Ι, για οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 22, περιλαμβάνεται η φράση «Για πλήρη/ ολοκληρωμένα οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου σε μικρές σειρές», και δίπλα αύξοντα αριθμό, μεταξύ της μονάδας και του ορίου του πίνακα του παραρτήματος II, ο οποίος υποδηλώνει, για κάθε έτος παραγωγής, τη θέση του οχήματος στην παραγωγή που καταλογίζεται στο εκάστοτε έτος. 7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής μπορεί να διαβιβάζει, ηλεκτρονικά, στην αρχή έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του κράτους μέλους, δεδομένα ή πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 8. Μόνον ο κατασκευαστής επιτρέπεται να εκδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Κάθε αντίγραφο πρέπει να φέρει εμφανώς στην όψη του την ένδειξη «αντίγραφο». Άρθρο 19 Σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου 1. Ο κατασκευαστής ενός κατασκευαστικού στοιχείου ή μιας χωριστής τεχνικής μονάδας, ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν μέρη ενός συστήματος, επιθέτει σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ή μονάδα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου που απαιτείται από τη σχετική επιμέρους οδηγία ή κανονισμό. 2. Όταν δεν απαιτείται σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου, ο κατασκευαστής επιθέτει τουλάχιστον την εμπορική του ονομασία ή το εμπορικό του σήμα, καθώς και τον αριθμό τύπου ή/και έναν αναγνωριστικό αριθμό.

20 02007L0046 EL B 3. Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συμμορφώνεται με το προσάρτημα του παραρτήματος VII. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέες αντιλήψεις 1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατασκευαστή, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου για έναν τύπο συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που ενσωματώνει τεχνολογίες ή αντιλήψεις οι οποίες δεν συμβιβάζονται με μια ή περισσότερες κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV μέρος Ι, υπό τον όρον ότι έχουν λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 40 παράγραφος Μέχρι τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί προσωρινή έγκριση, που ισχύει μόνον στην επικράτειά του, για έναν τύπο οχήματος που καλύπτεται από τη ζητούμενη εξαίρεση, εφόσον ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη υποβάλλοντας φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: α) τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ή αντιλήψεις καθιστούν το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή τη χωριστή τεχνική μονάδα ασυμβίβαστα με τις απαιτήσεις β) περιγραφή των σχετικών προβλημάτων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας και των ληφθέντων μέτρων γ) περιγραφή των δοκιμών και των αποτελεσμάτων τους, που καταδεικνύουν ότι, σε σύγκριση με τις απαιτήσεις από τις οποίες ζητείται η εξαίρεση, εξασφαλίζεται τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. 3. Τα άλλα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να δεχθούν την προσωρινή έγκριση που μνημονεύεται στην παράγραφο 2, στην επικράτειά τους. 4. Με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 40 παράγραφος 3, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα επιτρέψει στο κράτος μέλος να χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου στο συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Κατά περίπτωση, η απόφαση προσδιορίζει επίσης κατά πόσον η ισχύς της έγκρισης υπόκειται σε περιορισμούς, όπως χρονικά όρια. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της έγκρισης δεν μπορεί να είναι κάτω των τριάντα έξι μηνών. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας, το κράτος μέλος ειδοποιεί αμέσως τον κάτοχο της προσωρινής έγκρισης τύπου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ότι η προσωρινή έγκριση θα ανακληθεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής. Ωστόσο, τα οχήματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με την προσωρινή έγκριση πριν από την ανάκλησή της επιτρέπεται να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία σε κάθε κράτος μέλος που έχει δεχθεί την προσωρινή έγκριση.

21 02007L0046 EL B 5. Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται με κανονισμό της ΟΕΕ/ΟΗΕ στον οποίο έχει προσχωρήσει η Κοινότητα. Άρθρο 21 Απαιτούμενες ενέργειες 1. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τη χορήγηση εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 20, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει τις σχετικές κανονιστικές πράξεις στις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων των επιμέρους οδηγιών ή κανονισμών που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος IV, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 40 παράγραφος 2. Όταν η εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο είκοσιαφορά κανονισμό ΟΕΕ/ ΟΗΕ, η Επιτροπή προτείνει τροποποίηση του σχετικού κανονισμού ΟΕΕ/ΟΗΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας του Μόλις τροποποιηθούν οι σχετικές κανονιστικές πράξεις, αίρεται αμέσως κάθε περιορισμός που αφορά την εξαίρεση. Εάν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των κανονιστικών πράξεων, η ισχύς μιας εξαίρεσης μπορεί να παρατείνεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση, με άλλη απόφαση η οποία λαμβάνεται με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 40 παράγραφος 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ Άρθρο 22 Έγκριση ΕΚ τύπου μικρών σειρών 1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατασκευαστή και εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος Α τμήμα 1, τα κράτη μέλη χορηγούν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 4 έγκριση ΕΚ τύπου σε τύπο οχήματος που πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV μέρος I προσάρτημα l. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα οχήματα ειδικής χρήσης. 3. Τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου αριθμούνται κατά τους όρους του παραρτήματος VII. Άρθρο 23 Εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών 1. Όσον αφορά οχήματα των οποίων η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος Α τμήμα 2, τα κράτη μέλη μπορούν να τα εξαιρούν από τη συμμόρφωση με μια ή περισσότερες διατάξεις μιας ή περισσότερων κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV ή του παραρτήματος ΧΙ, υπό τον όρον ότι θεσπίζουν σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD) PART.1 29/11/2006 Κοινή θέση Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2006 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 10.5.2007 EP-PE_TC2-COD(2003)0153 ***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 10 Μαΐου 2007 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.2.2019 C(2019) 1294 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.2.2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.12.2018 A8-0359/19 Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0359/2018 Marlene Mizzi Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0212(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0212(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2010/0212(COD) 4.7.2011 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2006 COM(2006) 478 τελικό 2006/0161 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.5.2014 L 147/79 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2018 C(2018) 2205 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.4.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 όσον αφορά τους διαδικαστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 4.12.2018 A8-0359/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Marlene Mizzi A8-0359/2018 Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 647 final 2014/0299 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [ ] για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.11.2017 C(2017) 7845 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.11.2017 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες κοινοποίησης των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0072 Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27655 24 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2490 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ4/949/144222 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 11338/Γ4/2366/ 27.05.2009 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2019 C(2019) 5177 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.7.2019 για τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων που εξασφαλίζουν ενιαίους όρους εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29949/1841 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 6.00 10 Φεβ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστηµάτων ρυµούλκησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2019 C(2019) 3582 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.5.2019 για τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για σύστημα πιστοποίησης των φορέων υπεύθυνων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0019 EL 11.04.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 19/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23 18.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.2.2015 COM(2015) 55 final 2015/0033 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.12.2017 C(2017) 7937 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.12.2017 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

02013R1352 EL

02013R1352 EL 02013R1352 EL 15.05.2018 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2014 COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη διοικητική επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R0716 EL 01.01.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2018 COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2018 Αναθ. 1 - Αντικαθιστά το έγγραφο ερωτήσεων και απαντήσεων που δημοσιεύτηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.12.2017 L 349/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2400 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ L 149/76 ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2017 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0206/508 508 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 8 α (νέο) Άρθρο 13 στοιχείο β Ισχύον κείμενο β) την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3820/85

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/519/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/519/ΕΕ) L 281/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2013 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 3/6 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/6 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2017 για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2017 C(2017) 3519 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.6.2017 για την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού των παραμέτρων συσχέτισης που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 07/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 07/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 07/2013 ΤΟΥ EASA ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.5.2014 L 159/41 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 574/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.2.2014 COM(2014) 95 final 2014/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 18.08.2017 026.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0358(COD) Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0358(COD) Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0358(COD) 7.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 49-70 Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE486.095v01-00) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2017 L 80/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/556 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2017 ως προς τις λεπτομερείς διαδικασίες επιθεώρησης ορθής κλινικής πρακτικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 201 final 2012/0098 (NLE) C7-0071/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 2000/125/ΕΚ του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2017 C(2017) 3720 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2017 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/ της XXX για τη συμπλήρωση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/93 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 19/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.6.2015 COM(2015) 248 final 2015/0124 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0005 (NLE) 5347/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 5 EEE 2 N 3 ISL 2 FL 2 MI 41 ECO 6 SAN 26 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2010 COM(2010)280 τελικό 2010/0168 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υποχρεωτική εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 100 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2018 C(2018) 862 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.2.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 72/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιανουαρίου 2010 για καθορισμό των διαδικασιών διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 5.2.2019 A8-0318/4 Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Nicola Danti Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών

Διαβάστε περισσότερα