Ι, 'έγqί'ί ίβσ Σ?ΜΧΟΣ λ~ηί ΝIlΝ. Αα.,τ. ΑΝΝΑ ζή. Ολ. Χρ. Μάντικα Α. Τριάντου gprosopikou eke3.gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι, 'έγqί'ί ίβσ Σ?ΜΧΟΣ λ~ηί ΝIlΝ. Αα.,τ. ΑΝΝΑ ζή. Ολ. Χρ. Μάντικα Α. Τριάντου gprosopikou eke3.gr"

Transcript

1 Ι, 'έγqί'ί ίβσ Σ?ΜΧΟΣ λ~ηί ΝIlΝ Φ Αα.,τ. ΑΝΝΑ ζή ΕΜΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) Αχαρνές, 26/3/2021 ΙΕΥΟΥΝΣΗ ΣΥΙΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΟΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Ε-mail Ολ. Χρ. Μάντικα Α. Τριάντου gprosopikou eke3.gr ΕΚΕΑ 26103/2021 Α. Π.: 1740 Προς: Πρόεδρο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους Πρόεδρο Πρωτοδικείου Αθηνών Πρόεδρο ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ΘΕΜΑ: «Κοινοποί ηση προκήρυξης για την πλήρωση µ ίας (1) θέσης ικηγόρου παρ' Εφέταις ή παρ' Αρείω Πάγω µε σχέση έµµισθης εντολής και πάγια µηνια ία αντιµισθία στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας». Σας κοινοποιούµε την υπ' αριθµ. πρωτ. 1632/ (Α Α: ΨΝ=70ΡΕ3- ΑΧ ) προκήρυξη για την πλήρωση µίας (1) Θέσης ικηγόρου παρ' Εφέταις ή παρ' Αρείω Πάγω µε σχέση έµµισθης εντολής και πάγια µηνια ία αντιµισθία στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας η οποία δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Η ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ» στις Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΟΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ί$ριίλ::7σιπ0ύνί-ί..' -' ( ΕΕ. Κ. Α. ) Εσωτ. διανοµή: ~ Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων' ι `_`Μ < `,, Ε Π. ΤΗΝ Αr σ ιεύθυνση Συντονισµού και Οργάνωσης ρ Η Ρ4 η ~ α Τµήµα ιαχείρισης Οικονοµικών f~ Γραφείο Προέδρου α

2 '139Χ01 5muo '«nmdoλlιwp 5ρ»ιρm){» (,y 90Ζ )ΙΞΦ) Ε10Ζ/4614' ' Λ 001 5ιή ριριq 5ι1 - ι.1 CV'ι/ 1 ll'3'φ) 6 lozizz94' Ν ηοι J ς'dq ηοι 5ιή gιριq 5 ι1 '01 Λω3dοφ ηmι 5οιρrtrbιdλοηρλdρ ΠΟΝDΙ~1ΙιΓή Π01 11D111dDΛD Λ1]1 IDH 5ρΦΩΛd3 nm3d3p ηmιqrirlρdλιd3υ Λ(Υ)1 ίή ριηηω ηί ιι ΤΗΛ 5lωιr1θηddρι3ηι 5ίνιιιιί ιιιιοιρ ηοι3λdηουλ 001 5ηοιγιιηιλ3 5ι1 6 Ι3ηΧοΙ ΙΟΝ J3θυΙου0υ0d1 Ι3Χ3 SmυQ,5ΙωΙ1ηοι90ιΟν 5(ιιιιυο1 ιριι 5lι0l1Ν Jοιρ 5οιοgr1lιρ 5111 DrlriρdAgnpΛdp ο»ρι Μι Γη 91 odθdy, - 910Ζ/0» 'Ν ποι 5ιή Qιριq 5ι1 8 (ΟΖΟΖ ιο ει /νν'ο λ/419 >ΟΦ) '3' Ο 001 lιpmdlιγurind 1]] L οµφοdλουη1 q»ιηθ3 οι qud Λριdιθ9 Ή mυο 'ί ΟΖΟΖ L0' 1 ΓΟ'νΟ Μν19 ΟΦ) 5οιρλγρdιΩ lιdmθdgι9 11± ρ οι qup ηodq3οdd Ιιηί ιιg9οιρηο~3» :ρι13θ 3(1 'y'3η'3 ποι 3 ρ ηοι SIιDDJdQ3nn3 ί WλJ-E3d0088ϋ WOb') ( ο Ώ τ»0) ΟΖΟΖ'90'9Ζ/ ι lιοοdιουy ηlι1 'ς 5ηιοοgολιy ηοdιη3ν ηm ιηθ3 001 οιγηοςγ1η3 αιιιlιηιοιρ 011) ηmγ3γ1 5gλοιdο idji ί ιωlιιοdιιλη3» οη3r1οχ3ιd3υ 3(1 (ΟΖΟδ90'81/'0'ν'Ο'λ/647 ΟΦ) 5ρι3λλ ηολ dπουλ (101 lι.ορφgυy (ςd ι-ολφς9νινιϋ ή ) 9999 )4ιο [].],1Η 1111 r1θιdώ,υπ η1ι1 4 'Ι3ηΧDΙ ΙΩΝ 13θL110110llOd1 Ι3Χ3 5mυQ ' «513ριΩι9 53γγρ ΙΩΝ SΦDpAIQD10 5ΙιΑΙιΙΝΙ0Ι0 ρνιq(ρ){ Π01 ΙωmdηΗ» (ς4.v )43 Φ) 666 1(Ο69ΖΝ Ε 'Ι3ΠΧDΙ Ι Ι3θ11Ι0υΟ11Οdι 13Χ? 5ω119 '«51ή ριοιρ 53γγρ ΙΩΝ οιρr1µιρηΩ 001 lιοmηqλdοιqωηy» (89Ζ.d 113Φ) ς00ζιζ04ε'ν ΛΟ1 Ζ «ί b' 37Ι'3) 5οιοορολιy ηοdιη35ι ηο»ιηθ οr1οιηολdρ» lιρο bgυy lιιιιλdηουλ lιηιο5ι ί ~10Ζ 80 ΕΖ~Β'ι/~6ςΖ Η 3'Φ) 7Ζ889'ωιο/Σ1ΕΝ 'dθιdοιιη ηlι1 η λοινλο8wλ3 λοή 11Ν1ϋ 01 λ0130dv30dij Ο :ηιιhο,υη 5οιηοΧ3-5DIDOQOf 11 ΠΟd1Λ3)ι ΠΟl1ΙΛθ3 Π01 DIΘDIf111Ap 001Λ11(1 DΙλρυ Ιρl1 51)γΟιΛ3 5Ι1θΩΙΓΙΓΙ3 ό ιηχd 311 mλqυ mι ν,dου lι 5ιοι ώ 9,dου ηοdολlινιρ 5111)38 (ι) 5τηυ1 lιοmdlιγυ Λ111 οιλ H=λdHliOdIJ 9 Ζ9 '0 ~9 'ς8~9 νι2 LΖ : Υυ1 5οdοηdηου 'η0ιυ31ν `ηοιηgιd1:53ιdοφοdlιγιj 53ηdοΧy `L οιιιιηgw 'dχ lπιιηοιυληγρ :ΙωΛ/ρ 3H3uNdJdO ΙνΗ λο WΖΙΝΟΙΝλ3 ΗΖΝλΟλ3Ι~ 3VI3000WIN Od1N3) 0)11Ν83 3b13Jλ 013Jdλ01Jλ νι1`ddl10wh0 ΗΉ ΙΝΗ3 ι. οζ1 0/6 ν5ί ιγοιοουy οιη/rιµ Ζ 9ί Χd3Ωι3:'υ'y ΙΖΟΖ/ 0/61:b'3Η3 νxd rh Η0`d Α

3 10)1 Λm3DΛΠθΠ31ρ)1 ηq)11λ3λ lιχοdρυ lι 'ηmιηι1ί ιιlή ηmιι1r1οη 1113 lιηlιιggολmμ lι ς 5lιΧdy 3θ» IDII ΠΟΙd Ι11Ωρ)11Q 3θ1 Λ 'ν'3){'3 001 ηmιηοd έ τιοο Λ(111 ί ιοlιdηοdφιd3υ 11 10)1 ηmιρr1mιριιιq ηmι Ιωιιιηρd3υη V Q 5ριηοd3ά Οηρ 5η ιι)1ι3λ3 10)1 «5ριοοgολιy Οd1Λ»1 ΟΙΙΙΛθ3» ΠΟυ(ΛDOdll ΠΟ)ΙΙΓΙΟΛ (ΙΟΙ Αι91D3dΙ1llλ Αm DΙJMJOIp 51υ Ιή Ιd1µοοιιΠ Ll)ΙΙΓΙΟΛ 13Λ3Λ Λ3 Ιι 10Λ13 08 ΠΟdΟΑ11Ή 19 Ι 1ΙΏ Λ0 5ΙJιµιοι 5ΙιDΙιγΟΧ0ηυρ 511± ΟΛ3Γ1Ι3)1ΙιΛν 1 3HιHVOXΖVIJV ON3W13111NV 'd 'ρdοdι 399)1 Ι3ΠΧDΙ 5ω119 'ειοζ/46ι4 Α 001 5ιή gιριq 5ι1 3ι1 DΛmdtt1ΠD ριθdιγι1ιλρ ριλρυ 3Γ1 '5)γΟιΛ3 5ιθDΙΓ1Γ13 Ι1ΙD3ΧD 3Γ1 κν 3)f'3-5ριηοgολιy οdιπ3){ 9)11Λ82» οιγιηηmυ3 ηlιι 3Γ1 ( ν ν υ'ν) ηοιοαιρ ηοιοοr1lιρ oumηgdυ 9)11110Ν οιο mλρυ mι ν ή ου V 5ιρι3Α3 ή οιι ηοdgλlηιρ 5ί ω3θ (ι) 5ηιr1 lιοmdlιγυ Λlι1 1333λdHl40d1 5ρJοοgοr1ιy ηοdιη3){ ηmιιηθ Ό ιθοιλιιηρ ρjηιπlιr1 ηιλρυ 10)1 51,1γΟ1Λ3 5ιθDΙΓ1Γ13 ΰ D?ΧD 3Γ1 mλρυ mj 3d,dou lι 5ιρι$η,dnu ηοdολ l1)1ιρ 5ί ιη3θ (ι) 5ρυ1 lιωm(31)γυ ηί υ οιλ lή ηdlµιοdυ ηιυ ι3ηιdιιλ3 ηου '5ριηοgοr1ιy ηοdιλ3){ 001Λ ν 1101 (ο8 ηγι?q) ιζοζ εο L ι- SUDDIdQ 3 1 )69 3U1 Π011ιU1ρtlυ ±09111) ιο )1ι0 οληιλογουηοdυ ηοι 9111) 5ριηοQοθηιr1 5lιηρυηq lυhηγρι ηlιι ριλ Λ ή (10111) 1ά 311 5ριοοgολιy ηοdια3> 1)α1ηθ3 001 ηmιιιλοηοωιο 51ωιdι3Χριρ 5οιρrΙlυ ιοmιρξ~3g ιζοζ ε 80,ς»ι 1mdυτ1θιdρ 1110 ηlι1 '6 ι ΙΖΟΖ 5οι3 Οι ριλ 5ρJΩοgολιy ηοdιη» ηοιιιηθ ηm3ιιιlιγοοdυ gληιιηλλρ(λοdυ 0101)13 ηο1 '8 ι 5ρι3Αλ ηοι3λdηουλ 001 οdιρdλλ3 οιιιωηξjι}jριρ ι/019/υιμη Ιωά Α 01 ιι nma ιd3ιmd3 ηοι3λdηουλ 001 οφηdλλ3 οιιιιηρ}jι}jριρ ΟτοΖ-Οι-sι/ιε4ό ι 'NIOΓGs ιrdlij3m/νddυιν'ιmdυγ1θιdηυη ι0ζπζ9b'ν 001.ς ποdθdρ 001 ηmή ριριq Λ(ή 1 Ι3Γ1DΑΠq ΠΟι3 ΠΟ)IIllmDOdll Λm3(111ιIγDOdll 50f1D11οf1fΙρdλOdll Ο 3ΝΙ1θΙd)Ιλ ηlιι 3ι1 ηοιγηο}jr1η3 ηοιιιλdηουλ 001 5ί ι~ρd υ ΟΖΟΖ-60-ΟΕ/Ζ4 τ1θιdο πlι1 '9 ι (.V 91.1 )ΙΞΦ) «nm3dιriθnddρι3ri ΑmιιΙιmdθdηιq 10)1 nmxgιd ηmωιrιοηοιηολlιq 5ριηmλληη 5lιι 5ί)λολdρΦ3 513ρ1DIQ 530ηΟΛι3υ3 53γγ q 10)1 5ι3ΩJr1θηd 53ιιιλογοθηιr1 'ηm13ληq ΛΓΛΛ3ΓΙΠΟ13dΙιυΓή 3 Ιιλ ηmι ί ιηιφ3χοιρ» 6 nodθd Οι )191 'ι3ηχωι 50)119 9ι03/% '9& ' η ή ι1 'bl ΛΠΟΠΧDΙ 5mυq «. υ Ν π mγ1,ιγγωυλ ι0)1 ηmγ1γγρυλ πmιιιιί ινιοιρ ηmιιιιιγου η(τιηοr1ί ιρ ' 56001D9I0)4 Ω)119()4 001 lιηmd η5{» (,y gz )43Φ) Ε η 001 5ιή ριριq 511 ει (.V 8Ζ li 3) «5lιΩίή οιq ηmιρr13θ η1 ιρlι ηο)iiυmdodll ς1λογ1υ3 ΛΙ11 DΙΑ Sl ιxdy 5Ι11ΙυdD53Λν Ι1DD1Dη3» ξ1ι 'd3ll Ζ dρυ 4ι ηοdθdρ 001 5m ιgι 'ι3ηχωι 50)110 '(,y gz )Ι3Φ) 661/Ο613 ' η 001 5ιή gιη1q 5ι1 31 '»1ρ)1 εν Αmdθdρ ηmι 5mιgι

4 οδηγιώ ν αντιµετώ πισης των δικαστικώ ν διαφορώ ν και λοιπώ ν ζητηµά των ^r νοµική ς φύ σεως, η διαχεί ριση και επιµέ λεια κά θε υπό θεσης που έ χει ανά γκη νοµική ς συµπαραστά σεως και η συνεργασί α µε τις υπηρεσί ες του Ε.ΚΕ.Α. για την από νοµική ς ά ποψης επεξεργασία κά θε λογή ς διακή ρυξης ή συµβά σεων ή ά λλης φύ σεως έ γγραφα που αφορού ν σε ερµηνεί α νό µου, διατά γµατος ή κανονιστική ς διά ταξης, παρί σταται στις συνεδριά σεις του Ε.ΚΕ.Α., ό ταν προσκαλεί ται, και επιµελεί ται για την από νοµική ς από ψεως ορθή διατύ πωση των πρακτικώ ν των Συνεδριά σεων αυτώ ν, γνωµοδοτεί δε επί γενικό τερης σηµασί ας ή ιδιαιτέ ρου ενδιαφέ ροντος ζητηµά των. κά θε ά λλη συναφή ς µε τα ανωτέ ρω απασχό ληση. Ο δικηγό ρος που Θα προσληφθεί υποχρεού ται σε παρουσί α στο Γραφεί ο της Νοµική ς Υπηρεσίας στην έ δρα του νοµικού προσώ που, ό ποτε αυτό κρί νεται αναγκαί ο και για χρό νο εύ λογο και απαραί τητο, αναλό γως των υπαρχουσώ ν αναγκώ ν, ακό µη και αν αυτό απαιτηθεί σε ηµέ ρες και ώ ρες µη εργά σιµες. Για την παροχή των παραπά νω υπηρεσιώ ν οι αποδοχέ ς του/της, καθορί ζονται από την εκά στοτε ισχύ ουσα νοµοθεσί α και επί του παρό ντος από τις διατά ξεις της παρ. 10 του ά ρθρου 9 του ΙΝ.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α'). Αναφορικά µε την ασφαλιστική κατηγορί α, αναφέ ρεται η υπ" αριθµ. 10/2020 εγκύ κλιος e-εφκα: «Επιλογή Ασφαλιστική ς Κατηγορί ας και απεικό νιση στην ΑΠ ηµό σιου Τοµέ α των ασφαλιστικώ ν εισφορώ ν: 1. ικηγό ρων που απασχολού νται στο ηµό σιο µε έ µµισθη εντολή για Κλά δους Επικουρική ς Ασφά λισης και Πρό νοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ. 2. Μηχανικώ ν και Υγειονοµικώ ν για Κλά δο Πρό νοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ' εφαρµογή των ά ρθρων 4 και 5 του Ν καθώ ς και των ά ρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020»

5 Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Οι υποψή φιοι για την ανωτέ ρω Θέ ση πρέ πει: Να εί ναι Έ λληνες πολί τες. Να µην έ χουν συµπληρώ σει το 67 έ τος της ηλικίας τους, σύ µφωνα µε τις διατά ξεις της παρ.1 του Ν.4194/2013. Να εί ναι δικηγό ροι παρ' Εφέ ταις ή παρ Αρείω Πά γω, µέ λη ενό ς από τους ικηγορικού ς Συλλό γους της χώ ρας. Να εί ναι κά τοχοι πτυχί ου Τµή µατος Νοµική ς Σχολή ς Ανώ τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ µατος στην Ελλά δα ή ισό τιµου και αντί στοιχου πτυχί ου ά λλης χώ ρας, εφό σον αυτό έ χει αναγνωριστεί, σύ µφωνα µε τις νό µιµες διαδικασί ες. Να έ χουν δωδεκαετή (12) τουλά χιστον δικηγορική εµπειρί α. Να έ χουν τουλά χιστον τρί α έ τη (3) έ τη εµπειρί α σε Θέ µατα αφορού ντα στην δηµό σιες συµβά σεις, η οποία να αποδεικνύ εται από σχετικέ ς βεβαιώ σεις, συµβά σεις, δικό γραφα, γνωµοδοτή σεις, µελέ τες και οποιοδή ποτε σχετικό έ γγραφο αποδεικνύ ει πραγµατική ενασχό ληση µε τα ανωτέ ρω Θέ µατα, λό γω της πολυπλοκό τητας και της ιδιαί τερης φύ σης των υποθέ σεων που απασχολού ν το Ε.ΚΕ.Α., ως νοµικά πρό σωπο δηµοσί ου δικαί ου µε στό χο την εξυπηρέ τηση του δηµοσί ου συµφέ ροντος. Οι ά ρρενες υποψή φιοι να έ χουν εκπληρώ σει τις στρατιωτικέ ς τους υποχρεώ σεις ή να έ χουν απαλλαγεί νό µιµα από αυτέ ς και να µην εί ναι ανυπό τακτοι ή να µην έ χουν καταδικασθεί για λιποταξί α µε τελεσί δικη από φαση. Να µην υπά ρχει κώ λυµα διορισµού από ποινική καταδί κη ή υποδικί α ή να µην τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαρά σταση (ά ρθρο 8 του ν.3528/2007 ό πως τροποποιή θηκε και ισχύ ει). Να έ χουν την υγεί α και τη φυσική καταλληλό τητα για την ά σκηση των καθηκό ντων τους σύ µφωνα µετα οριζό µενα στο ά ρθρο 7 του ν. 3528/2007. Να µην έ χουν κώ λυµα κατά τις διατά ξεις του ν.1256/1982 και του ν. 4194/2013 (Κώ δικα ικηγό ρων) ό πως ισχύ ουν.

6 ΩΝιηοdιΝ3γί ι ιοιφί,ιrhουη ιο ιοιηοηmd ΤΙ ιη3 ΙΩΝ πmd3λί ι ηmνηιλογοd3λί ι (~) gιΑ3 πmjφί ιιhουη ηmη3λgηιdιιοdυ ΟλΟγρ1DΝ 13DDg1AΠD ΙΩΝ 513Dg1DA3 Χ11 Ι3 913}3 (1llΟdυυ3 µ 5ύ ο ιιουοηιον 5lιι ί ιη?λου3 Λ Λmd3λU ΛΜΝη1λΟγΟd3λU (<) UDD1DΛ3 ρλmιονιq ΛΠΟΧ3 ΙρΝ gν1αοd1ν3γu ιωιηοπλ7d3πιιλ3 ιοιφµrhουη ιο 5UrhΙddgυD 5ί υ ολgγ οι 10)1 5mgηΝ ιοιιιοιιιιddουη ηου ΛmΙΦψΙιοιιη 40)1 ΟλΟγg1ρΝ 13DDg1AΠD 1,Ιυ0dιΙυ3 U ΙΟΝ pjdoνi(ροί ρ U ID1AO111Jdd011D 3±91 91(10 οιd(ιιιdν ηι ηηοdί ιγυ Αη ιοιφι,1ιhουη ιο ηοηοφ3 'md 10)ΛΩ ι01λοd$0λώ 50)119 ηmtdί ιιιdν nmνιtm3dxoun ηmη3ληοιι011η Λ('1 lιοlιdςιι ηί ιι ι3χλ3γ3 gιιιχdρ µυοdιυι3 Η :~ρχο9ουο ΑmιουιιοΝ πmλ3πηοιιουρ ιοχλ3γ3 :019911,y Q :DJDDΝIQAN9 ιηd Ι0)1ΟΝ Λ111 3λ DΑmΦλ ΠD '5ΛΟΙΦUΓΙι0llΠ 531Λ3λ3γΙll3 5Π01 U ιι31α?λλο ί ιη3λlιλοq '(0Ή Ορ ΙΟΝ Λ(ι1JΦι1ώ Ο11Π Λ0)1 9Ν1111λ0γ018Ν19 ο1 ΙΩΝ Ι ή ιιοά ιυ3 µ _τ 'Λm3D{11ΙΟ 40)1 9γο}1Ο11Π 41)1 DΙΛ )ΟΙΠD3Ι οσιι 0111 ΟU3νγ 50Λ9tlX Ο IDAJ3 ΛΜΙΛQDΟtlυ ΛΛή ΝΙ11Π1 40)1 Ο~ι100ρΛΠD )U1 ΟΧΛ3γ3 ΛΟ1 ηιλ ΟΟΛQΟΧ,0nIDJ0)ι '01U19ΝI11mDOdυ Ι3Λ3λ Λ3 U Q 'λί ΠDDΜγλ ΛΜηή Ι1Ω(9Λλ U Q '0ό $311 5 οι 111Ι10λγ3λλΩυ3 U Q ( νν Ι ' Ν 5Ι3D3θΟυΠ) SUDUγQXDAιιo SU1 ΟΑ3λJ3ΝΙ1ΛD Ο10 ρι3νό Dυ3 ΙΟΝ UDΠ3ΝJQ13}3 U Q 'UDI1dg1DΝ ΙιΝΙΑΟλUιDΙυ3 U Q :ΑΙdς Ιι Ν 50) U,'η9υη ΙD1ΛΟΛgξiλDγ UλιUγDQdυ ΙΟΝ )λογιll3 'UDUA0γ01~ ι 3ΗJονιυ3 νιινηιννιν 'σ 53ΟΩmγλ 53ηή 53η?λοg3gηιq Smng3ιq 5ιι 9110 οιλ ηοιοιχgγηοι ριό ιdg ι3}ιdmna ΟΝ η 011ξ11 9) 'υγν ndρdg '5313γ3λ 13DQ31D0λUQ Ι3Χ3 ΟΝ 'ξ οιονjσ gν,ςουmdη3 10)1/1) οιοgλlισ 01Ο ΙιοΙιλιιοdυ 3λ 'Ι'3'ν 9.ιιορΟή Ω 4ι 9ΝΙη lιγγ3 9υ10 ηmgηοιι0 ογιjι gνιd οινη919 U 9ΝDΙΧηιυρ13λ ι3χ3ιον ΟΝ 0 ) QΟλΜΛΆ 'DιρλςΙΛΓιΟ11λ 'ηφοdλgνι9 '5ι3οgΦοιιο 53Ν ιιοηνιq 53Νιι3ΧΩ 911Ο ΙDι3QλΝΙ3Q0υΑ DA U 'ΠΟJΟΝΙQ 90Ν ΙΟΝ 90)11100 Π01 ΙΟΝ gγγυ '(1010)119 ΠΟΙDολ Uρ SmlDilmdυ ρλ3λι3νιιλο gν110μλλ Ο10 1ΝLLΠ3γΠΟ~ληΩ 1ΟΝ 1)ΝDIdU1DΟΝlg 'Ώ Jdι3υλ3 ξ1νι1ρλγ3λλοll3 ΙΟΝ 5ι3Ωmηλ ρη?λλι3g3gοιιο ι3χ3 ΟΝ ι λοιφηιhουλ ΜιΝΟΖΟdυ VN3Wί iwlllι3νλ3 "3.Ζ

7 Λ01 3Γ) ΑΛΜ&ΓΙηD 5οdgλί ιηιq gd13d 910)1 50Λ Ο J3θΦUγDΟdυ Ό Λ 1DΙΟΛΠQ '13fhJ3γ w3 ( Ό 1011 'Aml3 (ς) 31Λ11 ΠΟΑQdΧ 5ο8 30 '5οdgλl1ΗιQ 513λ3γιυ3 ο (1011 UDmιuιd3u Αι03d11υη 561 UrhUγgΛρ AU1 ολογγη3 gη1dολl1ν17 013)110 ΛΟΙΟ 13DLJI01101DmM Ό Λ 10)1 ο1λqχπ1ιυ3 Λ01 13ϋ gγdodll ΑΛ 5(llladllυ3 511± 5UDDΓbQuρ 5111 UDΠ3JDOf1UQ ηλ(1γι (1.) 0Λ 30 ρd?γ1 13Υ13ώ ο 'γ ρ οι οιλ ΙιΗ1ιm3dΧουη ιοη13 51, U0ΟΦgιιη µ 5µυοdιιυ ί ιοοφgιιη 1,1) U 'Sm 3DmdUγ w 5111 ΑΙ3λd Λ31Q U Λ(ηd3f1U Λm1ΙΙΟΟλ63 (Ζ) ΟηQ 591Λ3 1ρ13Q1Qw3 ΙΟΗ SUDmdµγw SUl 9)111)10611 ID13DDg1AΠD 'AlllQ1D) ιο1α( ιή ο ΑηΟΓΙθΌ ξjο01 1Ο Ιb1πΟ10Ιdρυ 5mυq ιοιηοηηq Ο!0110 Λ1110 1, Λ J3θlιλd3η3ιQ 0θ (1011 5m3Dmdlιγw ΛΙ11Q1Οω ΛΠΟΓΙιΠΗοdυ Α$3γΙll3 ;0)111(31 ΙΟ 'πm{dιί υhουπ 5ο1Γ1θο}jορι 60ω111] ΠΟJQιUΓΙ10llΠ 5ΛΟι 5Λ0γQ 30 gωιλοό Ιω3γU Λ10)1 08 IDw Λ111 'ΛΜΙώ UΓΊ ΙΟllΠ Λ()1 SUDUAQγOID Λ UDDΌ fq11d Uλ~λlιλογ011Ιρ 5(ηΗΙQΙ w3 08 1, U 'U)Π31Λ~ΛΠD DJρ1Π3γ31 Λ ) ζ1011 Ο1 Λ Λ(ηΗΑΙΑΟγΟd3ΓΙU (ι) Λ3 'ΓΠΛ3 0Λ11 (1.) 59Λ3 591Λ3 LJllOdllυ3 AU1 011D ΛηΟθΜ1Dd3υ Ό Λ ι3υ 611 0θ 5Ιή η31λ3λπd ιο 'ολογρπό ι3λογοι1θρ9 ιαη L. 5οιηrfµιdηdΌ ποι 6 οιdι)1ιdη οι J3Λογοι~ο 1,ιυοdιιυ3 ί ι U)η3ιηλπη0 Ιιι3 5ηο1dιί ιrhουη 5ηοι ίή η3ιη~ηη0 υη~r1ί ιλοq 30 13Υ (ιυοdιιυ3 U 'ημj Γblυhουπ ηmι 5Ιή οιgιρη Ό Ηηη]υ 9) Λ 'DΙ3ή ΛΠD 1113 :ηmιφυmουη υ;η3ιπ?πηα :οιggι3,] Q 5DΙΦηdλΟγUγγί) 5(ΙωιΑοό 1Η3γU md?γι 531ΛΟΧ?13Γ1Γ1ΠD 5Λοιο 13γγ ιοουα O1011O Λ01 'ΛΜΙώ UΓJΙΟυΠ 51ή 01910)1 DΗDΛ1υ QwilDldO Λ Λ00 Λ(ηd311U λγηηηιλογοd3r1ί ι (~) Λ3 10) ! ,ι 5?1w3Q»100 ι3ηgη UrΙmηΑ ί ιηr1lιλογοιυο )1 1, U 13λΟγ01}D Λ3 5Ι1 Λ ηmηοιλογοd3γ1lι (ι) SDIf1D3θOdυ 5(ιΗΙιοι3γΗΟυρ 591Α3 'ΟΗΑη]υ mλgγ η3 ( ) Λ? ΟfimJDw ιq ηηοχ? ιο1ουο ιο '5ΟJλοdλογlιγγο 5Ι»ιιηοdιΗ3γί ι md3f ) Λ10) 1 ΠΟΠ 'ΛΜΙ4ιUΓΙ1ουΛ Λm1 5Uή οιgιοη SDwDAIu ID13DDg1nηD '(1ιηΟ οjλογολθρ}j 61 UDgtj 31Α4 ΠΟΙώ UΓΙΙΟυΠ 3θ9 (101 Ο1λογολθΌ }j U 13111(1) )1 1. Ο(ΙUιό 9ά _1 σια Ι013Π3ΛΟr1UΛΓ1 ΠΟυ 'π(9dί υιdη οιdολlιιοη θ9η DΙΛ Ι3ηΧοΙ ηου 5D1U1ηdρξ1 1,υΏ 3γ31ΛΠD 01 3Γ1 Ιρ1ή 9100γυ1)γγΟll IDw ιρι3 06 Ό nmldlιιιdw 5ηοd?τΙιυ3 ηmι οjλογολθο}j 11 'οι3χ$α '-ι οιd(ιιιdν) 5oιngdnu ηοι J οrllυdgdου Ο1 3ι1 DΑΜιbΓ1ΠD (1 w1df1γ3mdυ3 SUl IDw ΑΜ3D(ηΜ Λ(Υ)1 013Χ χ11113 Οι m 5ηοJΦlυhουη 5ηοι J3λογολθΌ 11 ςιυοdιιυ3 ό 'οφαdμ ολ3γ1q)ιγιοηοοdυ Οι 9110 Ιρ1Λ0ηΛΗΙ3QΟ11Α 91(10 5Μυ Ι( ΠΟι ΠΟΗΙώ ΟdΑ0Ιξ) ηο1 013Χ1010 ρ1 UDDξ1 31Λ :nmιmumoun nmangaoοu ηιηιιιυηι υαυιqqοιοοri : ,9 Q

8 ί ι}jιολα ί ηιιgοιd3υ πηοηο}jληγ Ό Λ 1) 5ι3Ο3θουη ηηοηο}jλργρηό Απ Λρή 1ρll3 ξ 5Ποι UD3θ UgDlλλs Λ61 011Ο ΛDNUθ111Ddρll 119 '5ηοι 53ιΑ3dΙ1υη 5ιι ηηοχ3dρυ Α010 'Α3γ01Λ3 001 UDMIDξ13}] ΛΠODIfIOIIDOdll Λ3 ΛΟ 'ριd3d Ι 11Α ΛΠΟ}Ι9ΥΌ ΛD Αη ηηοdουλ Λ3 Ί,ΙΙΑΟ lιηmιυιd ιι ηί ιι3 'lιο3θ ί ιθηιλλ3 lιγγg Λ61 911Ο ΛΠΟθUιΙΌ dρll 08 'IDI3DD1 ΙdUNOd1Ι 0011 UD3θ Ό Λ U1D ΛΠΟθά UγDΟdυ ΑΟ00ώ 'lιηmγιιq lιηηθη3υη '5lιη3ληολlιοdυ 5111 AwIlUλOYOID)IIQ ρ)ιι13χd Ό λ 111 UDUlιρ ΛUι 3λ ι}ρλ ηηογγ Q}jουηηηη ηα 'ΙΟΙώ ΙΙΓΙ οιιη 501 Λη01D1Ληdιλ3 Ό Λ ΛΠΟdΟllλ 'ηmdολί ι)1ιρ Ό )419(9)4 001 ΛΜή D1ρΙq ΛΠ)Ν113ΧD Λ(Ι)1 ΑΙΟΜ3 ΛU1 91Ο)1 UD?Θ UθDΙλλ3 UγγD ΛΠΟΧ3ιρω 0011 IOd9λ6J11O ε 'Ι1γΟ1DρΛΟ 9110 Ι3γ31 Λ SUDIll3 5(ηθΌ ιι 'UD3θ UθDΙλλ3 Uγγρ Ι3Χ31Ο11 Λ 'ηιιιχddθ13υ J3θUdmλll 13Χ3 Λ39 I19 10)1 01λ91] Μj ιί ν Ό Dll Ι1 5Ιρ1$Β οdολl1)4Ι ιοηη 5οιλ1υhουη ο 119 'ολογγη3 gιιιdολlηιιρ ηοιη ηοιφlιιhουη 001 5ΙιdιΌ dλλ3 5οποdΧ ο ι3ιυηιιοdυ Οη οι 911Ο ηολσγγπ3 ηοιιιdολlηιιρ 0013) οlιιιι1ιουοιηι J_ι Ζ ηοmdιlιλ ηοιιιηιου gιιιιlιιουοιηιυ ι ουρ lιn3λgn3gonnd 5D1UlOIdUf 011ll UDU11Α '01101 OIDUd3λ U Α01Ω SDDΠOdDυ 511ι 5UDΛ3iDOλU9 5ΑΙDιΛ3γ31 5U1 UλIDDλd3 11Λ Λ ) Λ(Πd3λU Λ(ΛΜοΙλΟγΟd3λU σε 5DIfID39Odυ 5Ι ιιιοι3γ)ιουρ 5ΟιΛ3 5ρ1DΟQ0λ ν Od1A3)ι οιιιηθ3 010 ΛΛΟγοξiΟllΠ Ό Λ 131η1111 ΙΟΙώ ΙιΓΙΙο11Π ι (D NtSIiIlHJOVOIV)ΙΙν Η33ΟΥ1tllΙ '3 ηm3ιολλρd.] ημιιιιιηιιοιρ 3ρ mιnqxdy ΙιΩΙιΖ'ι νη>ι ' ογlιγγgυη Ιι!3)10Ο 5lιυοdιιυ3 561 η3ιαλληdλ ηιηοψθον ')AY3ξfID1A)ι )U1mΙλΑΛ14f'1Ι )DΦΟQΟΛιν ποdι1λ?ν ΠΟΗΙΛθ )OdgsOdιJ Ο ιρλj3 )OlO110 0 '5ογ3λ 5m "y'3)ι'3 001 '3' Ο ΙΑ1ή Ιdο 0011 '('y'3ν'3) 5Οιηοgολιy ηοd1λ3){ ηοι1ιηθ3 001 ουmηοdυιι3 ηο1.ς 'lιγ?λ 5ι Αολ9γγΑΖ ηοιιιdολί ηιιρ 0013) οιγηο}jλη3 αιιιί ηιιοιρ οι 01±1) ιριηο~ιdο ηου 011) lιιιιdολlιιιιq ί ιλοιοgη3 ηοιηιχqγηοι Ι113Ο1Λ3llΟ)13q 3λ 5ρΛ3 ο 5ηοιουο Ο '5ηοdολί ινιq (ξ) Q 'odg3odυ 5ω 5πο1ο ηοιγποςτ1η ηοιιιλον ηοι Sodg3odυ ο ι3 110 ηου 001 ΙιιmdUγυρηΌ ολιλοη οι ι 5mή ρι,y ηοιηηο~3dlιγυ ηονι1ωοι1ιρ ηοιηιχογηοι ολθα}j 3λ > ηοιγηο}jλη3 ηmιιλον 001 5ογ3λ (ι) Αη3, ς :Ουρ ιριι3γ3ιουο Που Ι1υοdιΙυ3 ()γ3γι»1λ3υ 9111) ι3πιλ»8 lιλογιυ3 µ 'ξ ηdι3Ω ί ιη3ληοdlυ ηmιηqχηιιυ3 ολογοιοιι 5ηιΌ ηιιgριq Ο11 511± ηιη3θmdιdολριq

9 '5U~ηdςιιιοdυ 5111 nmdq Λ1 lιχοgοιιη U1)ΙDγΠΦΙll3Λρ 1313ΘO11QOdll '5(ιλογιυ3 53]Ω0)11gριq 5110 ΛmιΦUΓhΟllΠ ΛΜ1 (1ΧΟ13Γ1Γ1ΠD Η ί 4 'πm3ηςαιιρ ηmι 5µγοςjουη 5ιηπΙο3θοdυ 51υ Ι1ψγ Ι1ι ιdχ3r1 ΟΑQΓ1 Ιρ13υ ό 1Ιυ3 Λφ)1ΙιUλΟγΟΙηlηq Λm1ηQ11Ι3γγ3 ΛQΧΠ1 UDmdl)γυr1η0 µ UDmθdgιq 'SUDUιfD JDD1Dg1D)ΙΙ1Λγ ά 30111) Π01 1ιDUljp Ι Sη1DDllιgplq 59υ ΙΦΙυ$ιοιιΛ Ο 'gιιllι1αογοιd)ilg ρλ3γ1η01ι011η ρ1 Λ(106D1r10)IDOdυ Λ39 κή (λ '5ι3ηmd)1 53η3r1ου2γςjοdυ 5Ι1 1361, ΛΜΙ3ΧΙΟω ηmη3γ1ηογ Uq ΛΜ1 013τ1ιd)Ι0Λ0 39 U n('1ιngοodu ημ)ιιιοριηηο ι0)1 ηιmιιυηι ηmι )1 Λ111 10)1 πmι3χιοιο πmηί ιr1ηογlιq Λ(Υ)1 ηιlιιgdπιιλ3 πlιι ριλ 'Ι3ηΧDΙ 5mll0 fl 'λ Ιιοωγµq 511ΛΠ6Q3llΠ Ιιο?θ Ι3Χ3υ3 5ριό ιφιφιι Γh0υη 1JD1llJD Η (1j 'ρη3γ100dφοι3r Λ13 10)1 οdgλuιιιq m1Ό ιιmdυ ΡθmdηΝιυ3 ηηοχ ρφοdμ πlιι qun 'nmφgdμ3 Λmιιηgογγο ρφηdλιιηηοιmφ Ι)Λ1dιιη3 U 13(1Χ01 5mυρ 'Vl ΟΖ/Ο9ΖΥη Γ' ω ΛΠΟ1υΙllΓ ]360ό ) 5001 IDII υ DUd(3θ ΛΠΟd3Φ ΛmΦgdΑλ3 πmιιιιm ιgι n( ηq ρυηιgιmdυ ρφοdλιιπηοιmφ (ιηιdιιη3 10)1 5mθηιι 'οdgλuιιιg 911Χ 138 ΛΠΟΧ3 ΛΟDQΦ3 'ΛΜΦgdΑΑ3 Λ(?111ιιωιρι ρφρdλµαd 010ΜΛλgπηΛ3 ΙΟΝ 9γ11 Ι ρ ό οώ OIDQf111q Qυη 11DOgN ηιλ ID113lIQdll Λ93 DΦDdλ)1ΛΟ p1dmμdadπ3 ιο Dγlly 'Ι ιρπι3 οπ ι3ηdυ 08 DdιndM3 md3ιmnd ο1 y ιηλογοιηdιο gιιιιwουο.ωιυ ' ρ 1 51ι lΝοι3Λ3Λοιιιο Qιιιιί ιιουοιοιυ 6 5ριUιgιηρι 5µιιιλοηηιΌ ρ 51υ ηοιιγ3g ηοι (nm3rhq οηq) οφηdλµηηοιmφ g ηmοοmγλ mmλ3 Λ( ηmγ1 µ ΟΦρdΛιιηy L '01Λ ) ΑΛ3Γ1η01ΙDυρ Λ09Λ) Ο1 3Γ1 'ριd3θογ10λ οdπ0ηχό 1 Λ111 3Γ1 ρλμφγ1πd οπ?r1οιdmμοπρ 5mλΙι1οΛ '5 ιυο4ουw 5111 ί ι 5lµwg3riU 511ι (gιιιdοιιιοgιq 'Q)ιηιΧηυιηι3ΓΙ) Λ( ΠΟγγq 389χ 10)1 5φ80 1 '5µγοΧ3 5µιιιλοΝ ηιρgηουd ηογιµ η011ιοο 1101 οφρdλιιηy.9 (υγιι 53ι3γ3(1 '5ι3αlΛιοgοr1mΜ 'DΦDdAgwg 'SI3Dq}jf1ΠD '513DMID}i33) gιιιιuλογοιοιιιg DιU1ιDdD11D Ο ΟΛ3Γ1ΟΠ3QΟΛΠD '0010)119 ηοιοολί ιg nmυmηodu ηmιιιλοη 0!λ )1 UηmngAdo ηuιο D1ΑΛΟdΟΦ0 D1ηΓ1?θ 3D (13 U gιι11πγ0λ0 ID13d$DΛD ηλ Ο10 '5UDgdq 5Πο1 51ζ1)1ΙιDΓ1γ3ΜDυ3 10)1 5ΙιΗ1Λ0Γ111101ll ]3Χ10.11) 01 3ι1 DrimJ3r1U3 gιι1φιχ1λο1g 5 'ρ3γιοι ΠοιDΟΓ111q 1101 OυmDQdll QlΙΙΓ10Λ 9111) ]ιο(1ρ Ι)) λ911 13Aq{{ΓΙργ Λ39 10)1 ρ3γ1ο Υ) )11110Λ Ογγq )1 Ιµ ιοιί ο 3Γ1 giilldf1111dπd ς1 g11ιιοι3γ)10υο Ι3Χ3dΑυ Λ39 5οΙΦΙιώ ο11π ο DmγLJO 11ΛΠ943υλ "4

10 3yV39131`dli 3 NluVNVIJ 30dV30dL1 ηονιdοsοιd / 1b εθ)4θι )Ζηο>lιdosold / ιb 8θΉ θ? Π0η!αοsααο : βeωα (5Ddpndnoµ 'ηοιγ3ιν) SEL9- '0 L9 '~βl9 ti6ζ ΕΖ :5οΙΛΜΛ1Ο)ΙΙυ3 ρηmdι3γlι "y ηοιηοιd1 5οιροr1dρ "y'3ν' nmdoµ nmnµumd8ny 5lιοιdι3Χριρ ρrll,ιrll οι qud 53dm 10)1 53dχ1ΰ 53111ορΑd3 5ιι ιριηοχ3dρυ ηοr1σιηmλριq ηοι 5lή ηdί ηιριg 56ι ΟbΟdλι1ηΟ 10)1 53ιdοΦοdlιγµ 'L ηολογγη3 ΠΟΝΙdΟΑ1ιΝιη 11013) dg3 Λυιο ) 'DQId 31LJd13 οι0iιd3λ ί ι ΛΟΙαΙΧDγΠο1 ρ τί 30 "y'3ή '3 ΠΟι ΟΙ3γ3ΓΙΙυ3 3Γ1 'ηmιί ιιοιφιυhουη Ιιγο~jουη ΑΙυ πιλ `ι 8Α3ιηο11ύ ρ ΟΝ "J ν'3ν' ηm3ηmηιο)ιοπρ 0)10Λ]11 Λ0±1) (Λ 10)1 (µb'eαηα Αω Μ//:auU) 'b''3l1'3 ηοι ηοι0ω κρι3ληριρ» 0 Γ19)1 ηοι (η 13eU1dDAD ΟΝ '9 'ηολgγγη3 ηαιιιdολlιι ιρ 11013) ρι3φρdλ 010 IDII Π013111Q01Md1L Π01 ργ1111dρ1dν ύ D11('(9 ΙΟΧΙΟΙ Λ11ι ριλ ΛΠΟΘ11γ3Γ1Ιυ3 DΛ Ό ΧΙΟ1D11ΛΑ ιο 'mmλlιgy ηολgγγπ3 ηαιιdολώ ιιρ 1101 odg3gdµ ηοι3 mmλυgy ηο13ιιιgοιmdµ ί 939 Λ01 Ζ 5ηοιgd> 1101 ηοιγηο}jrιη3 ηωιιr1ον Λ0 1 ΠΟι DΙ3γ?f11ll3 3(1 Ι3ΘUΙΟυΟΛΙΟΗ ΟΝ Υ U ιιαυ)ι0dυ ΑΩΛΟΌ DΙι Η (1D 'ΛΜΙώ 1 ώ ΟιιΠ Λ(Ω1 1JD11) Α1υD ι013υ1gλπd1ll3 Π01 (JDIλDdώ D011D Λύ 1 913( Ο '51]γO1D011D 5Ογ3)IDIi) Ο 13 ά D!ηl]riοd3ril1 ΛΙ11 11DQξ1 3Γ1 Ιρ13ΛΙd3 Am3ου11D 411) ώ 11' mιιυ1οdρηΧοι ΛΜ3DΙµιιο ΛΜι 51ιγΟιΌ οι1ρ 1JDM11Id311 ΛΙ113 KS3A043NDlΙ0ADde `/29Σ1 'Ν"1 `L ηιιιιπηµγ ό Χ ωιιποιυdηγρ πmdου nmnιυmdgnν 5ύ ηιdι3χοιρ ηλ1ιλ1 κ5ηιηορολιy οdιπ3η 0ιι1πΘ3+ :ΩοΛηΘΠ3Ιg 11ΘΠ0γΟlΙ D <1γ0ιDΙυ3 1J 11ϋ DΠD 3Γ1 D111f10f1QΠXD ΧΙΟ DIDQf1Ιlg Qllp 11 n11jd3q 5Π01 11lADdA011Π Λ1)1 13(Ι?4) 601llQρ01DΠ03 ΛΟDQώ 3 ' ώ 1 5ηΟιηυ 011D ΟΛ3Γ1111Οg0 ΙDΠΟ~3 Ογγq 3Γ 'SMllMD0dllO1ηD 3113 'οιιιilιλογοιοιιιq 011]1!0ά ΛΠΟγQ}10llΠ ρλ Ιρ1ηπΟγρ)1 ΙΟΛ3Γ1Qd3Ό )ριqλ3 IQ (3

11 (U1ι13gΑ.Η τηλ 1Χ0 '53Ω "ή 534ή 511 5τ σ τηλ. 13ΠΧ91) ΙυΏί dη οq η3ι3 3^y (Α17139Οχ ηιλ ιχο `53ΩΩφνλ 534ή 5ιι 53γο Αιλ 130&Ι) ΙλγΑχ,αγΟll µ ΙλγUχ 093} Αν ητζλ. Ιιηή η ι1υ ^39&)(Λγλ 53λ3~ (Ο ς ιυιη3 αοιd1υί dχ mλογ η3 (101 Αιλογοτ1gη(j ί υνιλφ1 ί ι) ποιηνιρ ηοχ}numdng (101 ιαχ/ι,1 π01αχι? ποψοτιιλρ 51311οι 5cιο19 Ώ 1111 ΑdλλιιοηΦηλd3/Ιυ3γ311 11Λ3ιί η3ι 01111ρ 51ω38 5!υ ΟΛ311Ι3J11ΛΑ οι 311 5lιdιυππ9 1ι11 ί ι ηι1ι1ηdλλcω/1ιι γ3ι1 lι ί 3ι1α 301lιg Αιτί ηχ (5Ο1η11m'(υ1Q ποιιιdο1νηgιg 5ί ιιh!ιγ Ιι Λmρπουω ΛmΝηfΧοιυηιΖιιΙ 5οληdι1ηdλοdυ (102. Οι9ΙΤΥΙυ ο γ311.1ηΝ 53Ι1Β)λd3 53Λ Μ 3ιΩοιΊί ιg 11)34 ιη1ηοπη~dη(ld3υdπ~) Λmώ ηλπ9 ηmιηιί ι1ηdλjlπ9 ί ι nm13 3d πmη3ι1m2ι0ολί ιg ί ιdιηjλλη3 ποιηνιθ ποχιηυmdπ3 (101 ΙΩΝ/ΙΙ ποιηχιρ ποωοτ1lιρ Χ01 úl9331 Ώ χ119mλλ η1 91Ώ 01Οllηχ 39 αοχ7dο1χαq19 Ι1 αοχηιχω1υη13d ΙιΧΟ1ηχ 51ιο30 56ι ολ311ί 3χιιηη Ο1311 5αΟώ»Μω ι)χl13χ~) αοχιdοιχηgιg lι ιοχηιχηιυηι3τ1 ΙιΧοιηχ 51ω38 5ΙLL Οπ η 113χί 1ΛΑ ΠΑχ113Χ9 αογοθαχ (10xί d01xnqlg µ αοχηιχπιυη13ι1 ΙΧοιηχ (ί ιυοdιιυg ) m3lhnnnd 111 mλ ΙιοιdΝ -:Ιι) ΙΙΟΝ1dΠ1Ν ηq7q 4 πονηιχπιυη1αι1 ί ιχο1ηχ ιοιdοιί 0 Ι ιοιdοτ1 ρ Ό ς tlidh11dh % ΟΕ :R UD110D1AN UM1A07iWD1L3» )Ό 1οΟΑ1ϋΌ Μ 3U1 ΛIΠ10UUdM 3ΠΟtl37hυ3 Λ(')1 ΑτιοιοσΟD Ο1 1)1Α )D1U1Π0DQ η ηλ3 :Η311d ν1~ν Η)Ι/NOWH 'Ι Νϋ ΙΦΗιΑΟΙιλ 3Η!ΗJ0ν01Ξν Nϋ ldnlld)ι HιHlOVOIdOW :τ VWHldtldtlll

12 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Συντελεστή ς Βαρύ τητας νια το ά θροισµα των επιµέ ρους κριτηρί ων της κατηνορί α( ιιεπαυυελµατική Εξειδί κευση. Πεί ρα και Επά ρκεια»: 30% Έ τη προϋ πηρεσί ας (από διορισµό, δη)_ µετά την ολοκλή ρωση της ά σκησης) D υπολογισµό ς των ετώ ν θα εί ναι Ηµερολογιακό ς Συνεργασί α µε φορεί ς του δηµοσί ού τοµέ α σε θέ µατα δηµοσί ων συµβά σεων 0- ί 2 µή νες µή νες (1-4 έ τη) > 49 µή νες (περιασ. από 4 έ τη) Αποδεδειγµέ νες γνώ σεις και εµπειρί α δικαστηριακή και συµβουλευτική στα γνωστικά αντικεί µενα πρωτί στως δηµοσί ού δικαί ού, αλλά και του αστικού και ποινικού δικαίου Καµί α αποδεικνιό µενη από έ γγραφα ενασχό ληση µε τους εν λό γω τοµεί ς δικαί ου Αποδεικνύό µνη; από έ γγραφα ενασχό λή ση.µε ςους εν λό γω τοµεί ς δικαίου Η ανωτέ ρω συναφή ς εµπειρί α αφορά σε ενασχό ληση κατά κύ ριο αντικεί µενο µε συγκεκριµέ νο κλά δο δικαί ου, που εί ναι συναφή ς µε τη Θέ ση που ζητεί η προκή ρυξη και αποδεικνύ εται µε σχετικά έ γγραφα (ό πως π.χ. αποδεί ξεις παροχή ς συναφώ ν υπηρεσιώ ν σε νοµικό πρό σωπο µε τη µορφή έ µµισθης σχέ σης εντολή ς ή ά λλης ή αποδεδειγµέ νη εµπειρί α σε νοµικέ ς υπηρεσί ες συµβουλευτικού ή γνωµοδοτικού χαρακτή ρα).

13 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Συντελεστή ς Βαρύ τητας γιατο κριτή ριο της κατηγορί ας «Προσωπικό τητα Υποψηφί ων»: 40% ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2 ΜΟΡΙΑ Εργασιακή ηθική (οµυυνωτικό τητιτ, υπευθυνό τητα. πιιτοπειθαµχί α, επιµέ λεια κλπ) Συναισθηµατική σταθερό τητα (ανταπό κριση σε συνθή κες πί εσης, υποµονη κλπ) Εξωστρέ φεια (επικοινωνί α. αυτοπεποί θηση κλπ) Προσαρµοστικό τιιτυ (αντιµετώ πιση νέ ων προκλή σεων, `ευελιξί υ, διαλλακτικό τητα. προσανατολισµό ς για την εξεύ ρεση λύ σεων κλπ) υνατό τητα συνεργασί ας στον εργασιακό χώ ρο (πνεύ µα συλλογικό τητας, ά ιυχεί µ. Συγκρού σεων κλπ) Σηµεί ωση: οι απαιτή σεις της θέ σης τί θενται από το Ε.ΚΕ.Α.. Η κρί ση για το κατά πό σο οι υποψή φιοι ανταποκρί νονται στις εν λό γω απαιτή σεις ανή κει στην Επιτροπή.

τκ Συντάκτης Τηλ Φα& εmail:

τκ Συντάκτης Τηλ Φα& εmail: dffiνγορικ% ΣΥΜΟΓΟΙ ΑΘΗΝΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθύνση /κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινού υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσωπικού Βαθµό προτεραιότητας: «Κοινό» Χρόνο διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

καλύψουν τα έξοδα µετάβασης-µετακίνησης στον τόπο άσκησης των καθηκόντων τούς.

καλύψουν τα έξοδα µετάβασης-µετακίνησης στον τόπο άσκησης των καθηκόντων τούς. καλύψουν τα έξοδα µετάβασης-µετακίνησης στον τόπο άσκησης των καθηκόντων τούς. Επιπλέον, σε συνεργασία µε το συναρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών Θα πρέπει να εξευρεθεί λύση στη διαδικασία ως προς την άµεση

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΚΝΓΟΡΙΚί! ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Α8ΗΙ!flΝ. ΑΡ: : πρ2τ, ΙιΙ5υ1~~ ~/ ΑΘΗΥ Α 3 ' i~ `εαt~.7 ίλ> Αιγάλεω

ΜΚΝΓΟΡΙΚί! ΣΥΛΛΟΓΟΣ. Α8ΗΙ!flΝ. ΑΡ: : πρ2τ, ΙιΙ5υ1~~ ~/ ΑΘΗΥ Α 3 ' i~ `εαt~.7 ίλ> Αιγάλεω INFORMATICS ι σαίιια rκά' DEVELOPMEN σευεισαιπειππσεικν ου ar 7 AGENCY έέ~ί201θ' Α Α: ΩΗ5ΚΩ6Ν-Ρ6Ρ ιο.υ ΜΚΝΓΟΡΙΚί! ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α8ΗΙ!flΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε~ α_ ο λς*&ι\&-ι,4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΆ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι ΑΘήνα, Αριθ. Πρωτ.:159697

ε~ α_ ο λς*&ι\&-ι,4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΆ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι ΑΘήνα, Αριθ. Πρωτ.:159697 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΆ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρµόδια: Αργυρία Φανουράκη ικαστική Πληρεξούσια Α' Τηλέφωνο: 2132121782 ΓΑΧ:210-3835012 Ταχ. νση: Ακαδηµ ίας 68 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λάρισα, 5/9/2018 Αρ. πρωτ.: 2223 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Διοικουb σα Επιτροπηb του ΤΕΕ Τμηb ματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, εbχοντας υπ οb ψιν τις διαταb ξεις του Π.Δ. 715/1979

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘήνα, 23/05/2018 Α.Π.: 7469/2018

ΑΘήνα, 23/05/2018 Α.Π.: 7469/2018 ΑΘήνα, 23/05/2018 Α.Π.: 7469/2018 Α Α: 6Λ10465ΧΟ0-Β3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ POWERPOINT 2011 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Για την υποστη ριξη του ε ργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΩΒΛΤ46ΜΨ55-ΔΑΖ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΩΒΛΤ46ΜΨ55-ΔΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε. 14o χλμ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 564 Fax: 2310 474 569 Ημερομηνία: 27/09/2019

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1 : ΩΞΡΩ46ΜΨ55-6Τ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1 : ΩΞΡΩ46ΜΨ55-6Τ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μονα δα Οικονομικη ς και Διοικητικη ς Υποστη ριξης Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε. 14o χλμ. Θεσσαλονι κης Μουδανιω ν 570 01 Θε ρμη, Θεσσαλονι κη Τηλ.: 2310 474 564 Fax: 2310 474 569 E-mail: rc@ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 9Λ0646ΨΖ3Π-83Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 9Λ0646ΨΖ3Π-83Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε. 14o χλμ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 564 Fax: 2310 474 569 Ημερομηνία: 27/09/2019

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

[...]. [...] [...] [...] [...]»

[...]. [...] [...] [...] [...]» L 225/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 12. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/59/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για προσ γγιση των νοµοθεσι ν των κρατ ν µελ ν που αφορο ν τι οµαδικ απολ σει ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1 : ΨΖΨ246ΨΖ3Π-Λ0Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1 : ΨΖΨ246ΨΖ3Π-Λ0Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μονα δα Οικονομικη ς και Διοικητικη ς Υποστη ριξης Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε. 14o χλμ. Θεσσαλονι κης Μουδανιω ν 570 01 Θε ρμη, Θεσσαλονι κη Τηλ.: 2310 474 564 Fax: 2310 474 569 E-mail: rc@ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα:

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα: Προκη ρυξη Πανελληνιόυ Πρωταθλη ματος Dragster 2019 Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα: 1ος ΑΓΩΝΑΣ 13-14/04/2019

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΨΜ9Π46ΨΖ3Π-90Φ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΨΜ9Π46ΨΖ3Π-90Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε. 14o χλμ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 564 Fax: 2310 474 569 Ημερομηνία: 27/09/2019

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα