ΕΚΘΕΣΗ Ομάδας «Έρευνα» την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Προετοιμασία του Συμβουλίου («Ανταγωνιστικότητα») της 9ης και 10ης Μαρτίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ Ομάδας «Έρευνα» την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Προετοιμασία του Συμβουλίου («Ανταγωνιστικότητα») της 9ης και 10ης Μαρτίου 2011"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2011 (04.03) (OR. en) 6910/11 RECH 37 COMPET 60 FIN 112 ΕΚΘΕΣΗ της: προς: Θέμα: Ομάδας «Έρευνα» την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Προετοιμασία του Συμβουλίου («Ανταγωνιστικότητα») της 9ης και 10ης Μαρτίου Ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (ΠΠ7), συμπεριλαμβανομένης της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του Κινδύνου (ΧΔΚΚ) - Έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου 1. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ) προβλέπει ενδιάμεση αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος-πλαισίου («ΠΠ7») και των ειδικών προγραμμάτων του Η ομάδα εμπειρογνωμόνων που ορίσθηκε από την Επιτροπή για την εν λόγω αξιολόγηση υπέβαλε την έκθεσή της στις 12 Νοεμβρίου Στην από 9ης Φεβρουαρίου 2011ανακοίνωση της, η Επιτροπή έδωσε τις απαντήσεις της στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων ΕΕ L 412 της , σ / /11 ΔΠ/θμ 1 DG C II EL

2 3. Βάσει των προειρημένων, η Ομάδα «Έρευνα» συνέταξε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΠ7, επί του οποίου προέκυψε ευρεία συμφωνία κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας την 28η Φεβρουαρίου 2011, όπως εκτίθεται στο συνημμένο κείμενο, και για το οποίο τηρούνται ορισμένες επιφυλάξεις εξέτασης από αντιπροσωπίες. 4. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εξετάσει τα εκκρεμή ζητήματα, ως έχουν στις υποσημειώσεις του συνημμένου κειμένου (σελ. 4, 5, 7, 8) και να υποβάλουν το σχέδιο συμπερασμάτων προς έγκριση στο Συμβούλιο («Ανταγωνιστικότητα») κατά τη σύνοδό του της 9ης-10ης Μαρτίου /11 ΔΠ/θμ 2 DG C II EL

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (ΠΠ7), συμπεριλαμβανομένης της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του Κινδύνου (ΧΔΚΚ) 3 1. Το Συμβούλιο ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ: - το γενικό πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 4 και κυρίως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία Ευρώπη 2020: «Ένωση καινοτομίας»: Επιτάχυνση του μετασχηματισμού της Ευρώπης διά της καινοτομίας σ ένα γοργά μετασχηματιζόμενο κόσμο 5, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου και της 12ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την απλούστευση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 6 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την καινοτομία 7. - τα προηγούμενα συμπεράσματά του σχετικά με την αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου (ΠΠ7) 8 και με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) 9. - τις συζητήσεις κατά τη Διάσκεψη με τίτλο «Ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΠ7 από διάφορες οπτικές γωνίες» που πραγματοποιήθηκε την 24η και 25η Φεβρουαρίου 2011 στη Βουδαπέστη Οι αλλαγές μετά τη συνεδρίαση της Ομάδας «Έρευνα» στις 28 Φεβρουαρίου 2011 επισημαίνονται και με μαύρα στοιχεία και υπογράμμιση. Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 (έγγρ.euco 13/1/10) / /10 και 14980/10. EUCO 2/11. Ειδικότερα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2009 σχετικά με την αξιολόγηση και εκτίμηση του αντίκτυπου των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων-Πλαισίων στον τομέα της έρευνας (10610/09). Ειδικότερα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2008 για τη χάραξη της «Προοπτικής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας με ορίζοντα το 2020» (Επίσημη Εφημερίδα C 25, , σ. 1-4). 6910/11 ΔΠ/θμ 3

4 2. Το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ενδιάμεση αξιολόγηση 10 του έβδομου προγράμματοςπλαισίου (ΠΠ7) από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την απάντηση της Επιτροπής στα πορίσματα και τις συστάσεις της αξιολόγησης και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις πρόσφατες ενέργειες που έχει ήδη αναλάβει η Επιτροπή σαν πρώτο βήμα στο θέμα αυτό Το Συμβούλιο ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις βασικές συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ως πολύτιμη συμβολή στην εφαρμογή της εναπομένουσας περιόδου του ΠΠ7, και, σε αυτή τη βάση, ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ τις ακόλουθες εκτιμήσεις: Άρθρο 7 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ): «Το αργότερο έως το 2010, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεση αξιολόγηση του παρόντος προγράμματος-πλαισίου και των ειδικών του προγραμμάτων, η οποία λαμβάνει υπόψη τεκμηριωμένες διαπιστώσεις και βασίζεται στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του έκτου προγράμματος-πλαισίου. Η εν λόγω αξιολόγηση καλύπτει την ποιότητα τόσο των υπό εξέλιξη ερευνητικών δραστηριοτήτων όσο και της υλοποίησης και διαχείρισης, καθώς και την πρόοδο προς τους ταχθέντες στόχους.» (Επίσημη Εφημερίδα L 412, , σ. 1-41). 6525/11 [COM (2011) 52 τελικό]. 6910/11 ΔΠ/θμ 4

5 α) Για την προώθηση των επιδιώξεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και της Ένωσης της Καινοτομίας, το ΠΠ7 πρέπει να βοηθήσει την ενσωμάτωση της ερευνητικής βάσης υπερβαίνοντας τον κατακερματισμό και ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη επιστημονικών ικανοτήτων στην Ευρώπη, αξιοποιώντας πλήρως το πνευματικό κεφάλαιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο της προαγωγής της πλέον προηγμένης έρευνας παγκοσμίου επιπέδου και στις επενδύσεις στην έρευνα αυτή, με βάση πρωτίστως την αρχή της αριστείας στην έρευνα 12. Απαιτείται ισορροπημένη κατανομή των εργασιών μεταξύ όσων έχουν επιτευχθεί σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι δε προσπάθειες ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας πρέπει να επικεντρώνονται στους τομείς και τις δραστηριότητες όπου η κρίσιμη μάζα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και όπου τα επιτεύγματα απαιτούν διασυνοριακές λύσεις, με την παροχή επίσης επαρκών πόρων σε θέματα Ε&Α που υπόσχονται ριζοσπαστικά επιτεύγματα και την προώθηση ευνοϊκών όρων για καινοτομία. Η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της Ευρώπης και του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 13. Η Ένωση της Καινοτομίας, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας, θα πρέπει να οδηγήσει σε στρατηγική προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία και, λαμβανομένων υπόψη των πρωτοβουλιών στον ΕΧΕ, να συμβάλει επίσης σε πιο απλό και πιο διαφανές ευρωπαϊκό πεδίο έρευνας και καινοτομίας, υπερβαίνοντας προηγούμενα εμπόδια στη δημιουργία πλήρως λειτουργικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ΠΛ: επιφύλαξη εξέτασης. Βλ. επίσης τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2009 για τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τις μελλοντικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας και της καινοτομίας βάσει της έρευνας στη στρατηγική της Λισσαβώνας μετά το 2010» (έγγρ /09). 6910/11 ΔΠ/θμ 5

6 β) Οι υποδομές έρευνας (ΥΠΕ) συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριοτέρων πυλώνων του ΕΧΕ. Απαιτείται μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των στρατηγικών στόχων χρηματοδότησης της Ε&Κ που παρέχουν το ΠΠ7 και τα κράτη μέλη, συνεκτιμώντας το χάρτη πορείας ESFRI 14, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών των κρατών μελών και των ειδικών στόχων των σχετικών πολιτικών και πρωτοβουλιών, όπως η πολιτική συνοχής και οι πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού. Με βάση την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, απαιτείται πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση με σκοπό την ενίσχυση της Ε&Κ κατά τα επόμενα στάδια του ΠΠ7. Επιπλέον, απαιτείται επικέντρωση στην προαγωγή του αντίκτυπου τους δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ μέσων κατάρτισης και χρήσης της Ε&Κ και τονώνοντας περαιτέρω την πρόσβαση των ευρωπαίων ερευνητών στην Ε&Κ γ) Μια άρτια διαρθρωμένη ολιστική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μέσα και οι προτεραιότητες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή από ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και οργανώσεων έρευνας και τεχνολογίας. Η στρατηγική αυτή λαμβάνει επίσης υπόψη την ανάγκη υποστήριξης των προσπαθειών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να ενσωματωθούν στα παγκόσμια δίκτυα καινοτομίας. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τον αντίκτυπο του ΠΠ7 σε ό,τι αφορά την καινοτομία και σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προβαίνει σε χρηματοδότηση έργων για την καλύτερη ενημέρωση της αγοράς σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και να δίδει μεγαλύτερη έμφαση, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, στον αντίκτυπο που έχει η καινοτομία, ανάλογα με την περίπτωση 17. Πλήρως πρέπει να αξιοποιείται ο ανοικτός, διεθνής χαρακτήρας του ΠΠ7. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξόδου από τη χρηματοοικονομική κρίση, η υποστήριξη θα πρέπει να διοχετεύεται για έρευνα και καινοτομία σε τομείς ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, όπως οι βασικές τεχνολογίες. Η καινοτομία απαιτεί επίσης να αποδίδεται μεγαλύτερη προσοχή στις διακριτές ανάγκες της βιομηχανίας, εκ των οποίων ζωτική σημασία έχει η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών. Βλ. επίσης τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2009 για τις ερευνητικές δομές και την περιφερειακή διάσταση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (10612/09), και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 2/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Η αποτελεσματικότητα των σχεδίων υποστήριξης των Μελετών Σχεδιασμού και της Κατασκευής Νέων Υποδομών δυνάμει του Έκτου Προγράμματος-Πλαισίου για την Έρευνα (15267/10). ΠΛ: επιφύλαξη εξέτασης. Συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας. Επιφύλαξη εξέτασης όλων των αντιπροσωπιών. Βλ. επίσης συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη Δημιουργία μιας Ευρώπης της καινοτομίας (10266/10). 6910/11 ΔΠ/θμ 6

7 δ) Το Συμβούλιο συμφωνεί ότι για την απλούστευση χρειάζεται ποιοτικό άλμα, πράγμα που ζητήθηκε από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Το Συμβούλιο χαιρετίζει τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή 19 ως πρώτο βήμα και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει με αυστηρότητα την εφαρμογή τους από το Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 12ης Οκτωβρίου 2010 με τα οποία ζητούσε κατάργηση της απαίτησης ανοίγματος τοκοφόρων τραπεζικών λογαριασμών για προχρηματοδότηση και σημειώνει τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής, και για κατάλληλα ανεκτό κίνδυνο σφάλματος. Ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για πλήρη παρακολούθηση των λοιπών πτυχών που αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου και της 12ης Οκτωβρίου 2010, στις οποίες περιλαμβάνονται η επιτακτική ανάγκη για μείωση της διάρκειας του μέσου χρόνου έως τη χορήγηση, καθώς και η ανάγκη αποδοχής των συνήθων λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων. Ζωτική σημασία έχει η συνοχή των διαδικασιών και των προσεγγίσεων σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής και στους εκτελεστικούς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για τη διοίκηση του ΠΠ7. Η Επιτροπή καλείται να αξιοποιήσει την παρούσα αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και των τρόπων εφαρμογής του ως ευκαιρία συμβολής προς κοινό στρατηγικό πλαίσιο με εναρμονισμένους και πιο ευέλικτους όρους έρευνας, περιλαμβανομένων των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εξετάζει δυνατότητες για τη συντομότερη δυνατή μετατροπή σε μια προσέγγιση πιο ανεκτική στους κινδύνους και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου Απόφαση της Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου Βλ. επίσης συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2010 σχετικά με απλουστευμένα και αποτελεσματικότερα προγράμματα για τη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη (10268/10), και συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης -12ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αύξηση της ελκυστικότητας των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ: η πρόκληση της απλούστευσης (14980/10). 6910/11 ΔΠ/θμ 7

8 ε) Ο συνδυασμός χρηματοδοτικών μέτρων στο ΠΠ7 θα επιφέρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ προσεγγίσεων της έρευνας εκ των άνω προς τα κάτω και εκ των κάτω προς τα άνω, από τη βασική στην εφαρμοσμένη. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τα πορίσματα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη σημαντική συμβολή της συνεργατικής έρευνας στην ανάπτυξη του ΕΧΕ. Στο ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» 21 θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε ανοικτές προσκλήσεις εκ των κάτω προς τα άνω. Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί κέντρο βάρους στην εκπαίδευση και την προηγμένη κατάρτιση, ως μέρος του «τριγώνου της γνώσης», εξασφαλίζοντας ότι συμπληρώνονται κατάλληλα οι σχέσεις μεταξύ έρευνας και καινοτομίας από την ερευνητική κατάρτιση, με βάση επίσης την ανάπτυξη και την πείρα των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). στ) Το Συμβούλιο σημειώνει την έκκληση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων να εξετασθεί το ενδεχόμενο αναστολής ως προς νέα μέσα και σημειώνει ότι η δέσμη μέσων του ΠΠ7, ως έχει στην απόφαση ΠΠ7 θα παραμείνει ως έχει μέχρι τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος (2013). Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά την κτηθείσα εμπειρία από τα μέσα του ΠΠ7, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της ΕΕΧΕ, με σκοπό τη δημιουργία συνεκτικού και εναρμονισμένου συνόλου μέσων που θα προταθεί για το μελλοντικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να παρασχεθεί αυξημένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ισχυρότερος αντίκτυπος και ενισχυμένη μόχλευση τόσο στον τομέα των επιστημών όσο και της καινοτομίας, διατηρώντας ωστόσο τις ορθές πρακτικές και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν στο παρελθόν. Νέα μέσα και μηχανισμοί θα πρέπει να θεσπισθούν μόνο όταν είναι πλήρως αιτιολογημένοι. ζ) Στο τρέχον ΠΠ7 θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για ενθάρρυνση της συμμετοχής γυναικών και πρωτόπειρων ερευνητών από όλους τους σχετικούς φορείς. Η συμμετοχή των γυναικών θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του σχεδίου, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην υπέρβαση εμποδίων με γνώμονα το φύλο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Θα πρέπει να εξεταστούν θετικά μέτρα για την κατάρτιση των γυναικών επιστημόνων. Θα πρέπει να επιδιώκεται διαρκώς 22 η επίτευξη ενός ποσοτικού στόχου (40%) συμμετοχής των γυναικών στις σχετικές επιτροπές Συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας. Επιφύλαξη εξέτασης όλων των αντιπροσωπιών. Βλ. επίσης συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2008 σχετικά με τις φιλικές προς την οικογένεια επιστημονικές σταδιοδρομίες: προς ένα ολοκληρωμένο μοντέλο (10212/08), και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με «Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές (έγγρ.13671/08). 6910/11 ΔΠ/θμ 8

9 η) Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τα πορίσματα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη μικρή συμμετοχή ορισμένων κρατών μελών στο ΠΠ7. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι, για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής έρευνας, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι εγγενείς δυνατότητες ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και ότι η διαχείριση των σχεδίων που αποσκοπούν στην παροχή επιστημονικής αριστείας θα πρέπει να γίνεται κατά το βέλτιστο τρόπο, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της χρήσης των πόρων 23. Οι συνέργειες και οι συνδέσεις μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του ΠΠ πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω. Οι εργασίες της Ομάδας ad-hoc «Συνέργειες» της ΕΕΧΕ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, καλείται να συνεχίσει την ανάλυση των ποσοστών συμμετοχής και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο ως τα τέλη του 2011, καθώς και να παρουσιάσει κατάλληλες αναληπτέες ενέργειες Π.υ. ΠΠ7 Απόφαση, Παράρτημα 1, «Συνεργασία», προοίμιο. Συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας. Επιφύλαξη εξέτασης όλων των αντιπροσωπιών. 6910/11 ΔΠ/θμ 9

10 θ) Το άνοιγμα του ΠΠ7 στη διεθνή συνεργασία είναι πολύτιμο. Καθώς άλλες περιοχές ενισχύουν ταχέως τις οικείες ικανότητες έρευνας και καινοτομίας, και καθώς η ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων προκλήσεων καθίσταται ολοένα επιτακτικότερη, γίνεται συνεχώς σημαντικότερη η ικανότητα της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας να συνδέεται με άλλες περιοχές, αγορές και άλλα θεματολόγια έρευνας και καινοτομίας και να συνεργάζεται σε καινοτόμες λύσεις. Η αποτελεσματικότητα και η προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τομέα αυτόν χρήζει στρατηγικής που βασίζεται σε σταθερό αναλυτικό έργο. Απαιτείται επανεξέταση με βάση εμπεριστατωμένη ανάλυση της τρέχουσας προσέγγισης στη διεθνή συνεργασία, με τη συμμετοχή του στρατηγικού φόρουμ για τη διεθνή συνεργασία Ε&Τ (ΣΦΔΣ) 25, η δε ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να ενισχυθεί. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 26ης Νοεμβρίου 2010 στα οποία ανέφερε ότι η εξωτερική διάσταση θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά το σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο τη διασφάλιση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών με πνεύμα αμοιβαιότητας και κοινού οφέλους, και την προσέλκυση επενδύσεων, ερευνητών και δημιουργικών και καινοτόμων ταλέντων και, επίσης, ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διαχείριση και στην προστασία των ΕΣΚ Βλ. επίσης συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία (Επίσημη Εφημερίδα C 18, , σ ). Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης-26ης Νοεμβρίου 2010 για την εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη «Ένωση καινοτομίας»: Επιτάχυνση της μετεξέλιξης της Ευρώπης μέσω της καινοτομίας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. 6910/11 ΔΠ/θμ 10

11 4. Όσον αφορά το ρόλο της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του Κινδύνου (ΧΔΚΚ) του ΠΠ7, το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ το πόρισμα της Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (ΟΑΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΧΔΚΚ αποτέλεσε επιτυχία, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, από τη σύστασή της δε, επιτεύχθηκαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο ΣΥΜΦΩΝΕΙ με τη σύσταση της ΧΔΚΚ, που υποστηρίχθηκε επίσης από την Επιτροπή, για επιπρόσθετη συνεισφορά της ΕΕ στην ΧΔΚΚ μέχρι 500 εκατομμύρια ευρώ 27, για την περίοδο , υπό τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση του ΠΠ7 28 σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Το Συμβούλιο ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να εξετάσει επειγόντως τρόπους και μέσα για βελτίωση της στήριξης των ομάδων στόχου, οι οποίες επί του παρόντος υποεκπροσωπούνται, ιδίως ΜΜΕ, πανεπιστήμια και υποδομές έρευνας, προκειμένου να σημειωθεί σημαντική πρόοδος το Εν προκειμένω, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η ΕΤΕ σχεδιάζουν ειδικό μηχανισμό δανειοληψίας των ΜΜΕ στο πλαίσιο της τρέχουσας διευκόλυνσης. Το Συμβούλιο αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής τις οποίες ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για αύξηση της ΧΔΚΚ Όσον αφορά το μέλλον της υποστήριξης της ενωσιακής έρευνας και καινοτομίας (2014 -), το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και για τα μελλοντικά προγράμματα του κοινού στρατηγικού πλαισίου με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία και να συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που καθορίζονται στην Ένωση της Καινοτομίας και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» Η χρηματοδότηση αυτή περιλαμβάνει 250 εκατομμύρια ευρώ για ΧΔΚΚ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2011, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Παράρτημα ΙΙ της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ): «Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο θα συνεισφέρει στη χρηματοδοτική διευκόλυνση με ποσό μέχρι 500 εκατ. EUR έως το Για την περίοδο , θα υπάρχει η δυνατότητα αποδέσμευσης μέχρι και 500 εκατ. EUR επιπλέον, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, της παρούσας απόφασης, βάσει εκθέσεως της Επιτροπής που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ΜΜΕ και πανεπιστημίων, την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, το είδος των υποστηριζόμενων έργων και τη ζήτηση για το συγκεκριμένο μέσο, τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης, τα αποτελέσματα των έργων και την κατανομή της χρηματοδότησης.» (Επίσημη Εφημερίδα L 412, , σ. 1-41). Έγγρ. EUCO 2/ /11 ΔΠ/θμ 11

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9763/13 RECH

Διαβάστε περισσότερα

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8975/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: RECH 142 COMPET 229 MI 320 TELECOM 120 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2018 (OR. en) 7377/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2016 (OR. en) 8785/16 RECH 132 ATO 33 COMPET 227 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

9110/17 ΔΙ/μκρ 1 DG G 3 C

9110/17 ΔΙ/μκρ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8944/17

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) το Συμβούλιο Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2010 (22.04) (OR. en) 8263/10 CULT 25 SOC 246 REGIO 28 FSTR 21

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2010 (22.04) (OR. en) 8263/10 CULT 25 SOC 246 REGIO 28 FSTR 21 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2010 (22.04) (OR. en) 8263/10 CULT 25 SOC 246 REGIO 28 FSTR 21 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την καινοτομία

Πολιτική για την καινοτομία Πολιτική για την καινοτομία Η καινοτομία διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία μας. Παρέχει οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους. Είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13864/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2018 Αποδέκτης: Θέμα: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2019 SWD(2019) 331 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)/Συμβούλιο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)/Συμβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6450/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 5478/1/15 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14263/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9101/19 + COR 1 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: COM(2019) 21 final

Διαβάστε περισσότερα

5587/16 ADD 1 ΑΝ/νκ 1 DG G 2A

5587/16 ADD 1 ΑΝ/νκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 206 (OR. en) 5587/6 ADD FIN 60 PE-L 6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9448/10 RECH 170 COMPET 143

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9448/10 RECH 170 COMPET 143 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2010 (20.05) (OR. en) 9448/10 RECH 170 COMPET 143 ΕΚΘΕΣΗ της : Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 9422/10 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 1 DG C II

6362/2/10 REV 2 ΓΒ/δχ 1 DG C II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2010 (OR en) 6362/2/10 REV 2 RECH 53 EDUC 29 SOC 102 COMPET 55 ΕΚΘΕΣΗ της: προς: Θέμα : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων το Συμβούλιο Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

10052/17 ΚΑΛ/σα/ΠΧΚ 1 DGG 2B

10052/17 ΚΑΛ/σα/ΠΧΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10052/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 8200/17, 8203/17 Θέμα: FIN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0437 C8-0380/ /0226(NLE)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0437 C8-0380/ /0226(NLE)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 10.1.2019 A8-0406/ 001-030 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-030 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Miapetra Kumpula-Natri Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 A8-0406/2018 (COM(2018)0437

Διαβάστε περισσότερα

7802/17 ΚΑΛ/νκ/ΔΛ 1 DGG 2B

7802/17 ΚΑΛ/νκ/ΔΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7802/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 5981/17, 5982/17 Θέμα: FIN

Διαβάστε περισσότερα

6678/18 ΕΠ/γομ 1 DGG 2B

6678/18 ΕΠ/γομ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 6678/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 180 FSTR 6 FC 6 REGIO 9 SOC 110 CADREFIN 15

Διαβάστε περισσότερα

16502/14 ΤΤ/νικ 1 DG G 3 C

16502/14 ΤΤ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16502/14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Συμβούλιο Αντιπροσωπίες ESPACE 92 COMPET 661 RECH 470 IND 372 TRANS 576 CSDP/PSDC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Διαρθρωτικά Μέτρα» προς: την Επιτροπή των Μόνιμων

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Bρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1999 (24.01) (OR. f) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353

PUBLIC. Bρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1999 (24.01) (OR. f) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1999 (24.01) (OR. f) 12142/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 57 SOC 353 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα : 2208η σύνοδος του Συμβουλίου (Εργασίες και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. 26/ με τον τίτλο: «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;».

αριθ. 26/ με τον τίτλο: «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2019 (OR. en) 6752/19 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UD 69 FIN 164 ECOFIN 233 COMPET 199 ENFOCUSTOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

8185/11 ΚΣ/γομ 1 DG H 3A

8185/11 ΚΣ/γομ 1 DG H 3A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2011 (06.4) (OR. en) 8185/11 JAI 190 JAIEX 26 ENFOPOL 82 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ αριθ. προηγ. εγγρ.: 6504/2/11 REV 2

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,11Φεβρουαρίου2011(15.02) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 17116/10 LIMITE PV/CONS65 COMPET404 RECH398 ESPACE25

PUBLIC. Βρυξέλλες,11Φεβρουαρίου2011(15.02) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 17116/10 LIMITE PV/CONS65 COMPET404 RECH398 ESPACE25 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,11Φεβρουαρίου2011(15.02) (OR.en) 17116/10 LIMITE PUBLIC PV/CONS65 COMPET404 RECH398 ESPACE25 ΣΧΕΔΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3049ησύνοδοςτουΣυμβουλίουτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης

Διαβάστε περισσότερα

13231/16 ΣΠΚ/γπ/ΘΛ 1 DGE 2A

13231/16 ΣΠΚ/γπ/ΘΛ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13231/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 12390/16 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου TRANS 387

Διαβάστε περισσότερα

13840/17 ΜΙΠ/γπ/ΚΚ 1 DG G 2B

13840/17 ΜΙΠ/γπ/ΚΚ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 13840/17 FISC 244 ECOFIN 898 UD 249 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0232(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0232(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 11.11.2013 2013/0232(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13432/17 SPORT 78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 205 (OR. en) 5306/5 ADD FIN 28 PE-L 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπής προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14320/17 ΜΑΚ/νικ/ΘΛ 1 DG G 3 C

14320/17 ΜΑΚ/νικ/ΘΛ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2017 COM(2017) 485 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

9195/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9195/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

6543/15 ΓΒ/ακι/ΔΛ 1 DPG

6543/15 ΓΒ/ακι/ΔΛ 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2015 (OR. en) 6543/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CO EUR-PREP 10 POLGEN 27 ENV 79 ENER 43 MI 110 RECH 33 COMPET

Διαβάστε περισσότερα

7417/12 ΘΚ/νκ 1 DG H 1C

7417/12 ΘΚ/νκ 1 DG H 1C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2012 (13.03) (OR. en) 7417/12 JAI 154 SCHENGEN 20 COMIX 159 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του: Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών.

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2011 (09.03) (OR. en) 7370/11 SOC 205 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 7166/11 SOC 184 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

14207/17 ΠΜ/γομ 1 DGE 1C

14207/17 ΠΜ/γομ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14207/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EDUC 407 JEUN 142 EMPL 541

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2019 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2019 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2019 (OR. en) 9101/19 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

5388/18 ΧΓ/γπ/ΔΛ 1 DG E - 1C

5388/18 ΧΓ/γπ/ΔΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5388/18 EDUC 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 5072/18 EDUC 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1)

συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. έγγρ /16 ADD 1) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9524/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπείες IND 111 RECH 207 TELECOM 99 MI

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0055 Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕΤ - επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και πορεία προς τα εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 250 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15648/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8692/18 ΑΒ/νικ 1 DG G 3 C

8692/18 ΑΒ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 (OR. en) 8692/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων RECH 169 TELECOM 123 IND 122 MI 323 COMPET 282 DATAPROTECT

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0241(NLE)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0241(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 11.11.2013 2013/0241(NLE) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2007 (23.05) (OR. en) 9363/07 SAN 89

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2007 (23.05) (OR. en) 9363/07 SAN 89 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2007 (23.05) (OR. en) 9363/07 SAN 89 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων προς: το Συμβούλιο Αριθ. προηγ. εγγρ.: 8850/07 SAN 73 Θέμα: ΣΥΝΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(209)0288 Απαλλαγή 207: Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 209 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα