Οί συντομώτιροι λίγοι -ου Αρχηγού τής Άςιοιματικής Άντιπολιτεύσεως.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οί συντομώτιροι λίγοι -ου Αρχηγού τής Άςιοιματικής Άντιπολιτεύσεως."

Transcript

1 EJxo: Δ ΕΚ ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ A p i» Γ Ρ Λ Φ Ε ΙΟ Ν Ο Δ Ο Ι Φ ΙΛ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν - ΟΙΚΙΑ \. Ζ Α Χ Α Ρ ΙΟ Υ Α Π Ε Ν Α Ν Τ Ι Τ Η Χ Ρ Ω Σ Σ 1Κ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ 2 0 Ήυ«2?»μ!11τη«1α mi»5 «1ρ-τι ÍA»Ας \6ή»β; Όΐ»1 Πιιρκι 5ρ«χ ΐΑ; 1 -, 4ιΑ τας ' ί?κχ Ας 1 Ε»1 ίια τα 'EÍT«fl»A»»ρΑ ΐκ 9 0. Λγγ λι«ι ίίοκοιτ(»ις ατ«χ«ριζονται «Γς tí τ λ υτ ι««οιλίίκ «οδ; 50 λικτδ 6 τίχβ;. _ Τ ικ η Φ υ λ λ ο τ Λ Ε Π Τ Α » Ε ν Α θ η ν α ι ϊ τ η ν 2 6 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ » Τ ιμ η φ υ λ λ ο υ λ ε π τ λ 2 0 Οί συντομώτιροι λίγοι -ου Αρχηγού τής Άςιοιματικής Άντιπολιτεύσεως.

2 TO A 2 Τ V 3 ΜΙΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λοιπόν ό Αλέξανδρος Βάττεμβεργ ένυμφεύθη! Λοιπόν ό Μ ιλάνο; Ό βρένοβιτζ παργτήθη! Περίεργοι άνθρωποι καί οί δύο, προωρισμένοι νά προξενώσιν έκάστοτε έκπλήξεις εις τό ευρωπαϊκόν δημόσιον καί νά έμφανιζωνται καί νά δρώσιν όμού, άλλά κα -ά τρόπον αντίθετον έκαστος έπί τής σκηνές τού ευρωπαϊκού θεάτρου. Ένθυμεΐσθε τό ιστορικόν καί αλησμόνητου φθινόπωρον τού 1885 ; Ό Δούνης καί ό Γεννάδιος έβρυχώντο εί; τήν πλατείαν τού Σ υντάγματος' οί 'Αρκάδες διήρχοντο ζητωκραυγάζοντες πρό τού υπουργείου τών Οικονομικών' ό Δ ηλιγιά ννης ακράτητος ήτοιμάζετο νά είσελάση εις Μ α κεδονίαν έπί κεφαλής έξηκοντακισχιλίων έμπεδων, άφιερών έκ τών προτέρων, ώς άλλος Κυναίγειρος τ ά ; χείοάς του εις τάς αιμοχαρείς ορέξεις τού Εθνικού Δεσμού. Ό κόσμος όλος έμφοβο; άνέμενε νά ΐδν] νέαν Γιγαντομαχίαν μεταξύ τού έξ Αρκαδίας στρατηλάτου καί τού Έ γιούπ, οπότε διά μ ιά ; έρχονται εις χείρας... ό Μ ιλάνο; καί ό Αλέξανδρος. "Ολοι στρέφουν τότε τά βλέμματα πρός τούς διαμαχομένους καί αναμένουν νά ίδωσιν άπό στιγμ ή ς εις σ τ ιγ μήν τον Μιλάνον εισερχόμενου νικηφόρου εί; Σόφιαν καί απεναντίας ολίγον έλειψε νά είσέλθτ) τροπαιούχος ό Α λέξανδρος εί; Βελιγραδιού. Οί Σέρβοι οπισθοχωρούν εις Πιρώτ' οί Βούλγαροι νικηταί τούς καταφθάνουν εις τό Πιοώτ καί άπό αΰτά τά Πιρωτ...εχνήματα έθαμβώθη όλη ή Ευρώπη. Τό φυσικώτερον μετά τόσους θριάμβους ήτο ό νικητής 'Αλέξανδρος νά κραταιωθή διά παντός έπί τού άρτιπαγούς τής Βουλγαρίας θρόνου. Καί απεναντίας ό λέων τή ς Σ λιβνίτσας έκδιώ κεται ώς ψωρόσκυλον υπό τού πρώτου τυχόντος Σ ταμπούλωφ. Τό φυσικώτερον, άφού έξεδιώχθη, ήτο νά μ ή έπανέλθν) πλέον. Καί άπενα ντία ς επανέρχεται μ ετ όλίγας η μέρας. Τό φυσικώτερον, άφού έπανήλθεν, ήτο νά διαμείνγ. Καί άπεναντίας δέν έπρόφθασε ν' άναπαυθή έκ τής οδοιπορίας τή ς έπανόδου, ότε καί πά λιν άνεχώρησεν. Εις τήν τεταπεινωμένην Σερβίαν μεταξύ τών τόσων πρωθυπουργών εις ιτζ, μεταξύ τώ ν τόσων ριζοσπαστών, καί τής τόσης προμήθειας χοιρείου κρέατος έμενεν ον αγαθόν, έπίζηλον, μία ώραία,άγαθή καί σεμνή βασίλισσα. Καί αυτό τά μόνον άγαθόν τού Κράτους του εΰρεν ό Μιλάνο; ν άποπέμψν). Ό λ α τά Κράτη καί οί ήγεμόνες μερίμνων περί τού ισοζυγίου καί μόνη ή Σερβία μετά τού Μιλάνου έμερίμνα περί τού διαζυγίου! Μόλις δ! ό Μ ιλάνο; άπεφάσισε νά διαζευχθή τήν Ναθαλίαν καί τό κατώρθωσεν, ό 'Αλέξανδρος άπεφάσισε νά νυμφευθή τήν Λαίσυγγερ καί τήν ένυμφεύθη. Έ τρεξε μάλιστα καί κίνδυνον διγαμίας, διότι αί έλληνικαί έφημερίδες τόν ένύμφευσαν μέ άλλην μίαν έκ φυλετικού ίσως μίσους προς τόν πρώην ήμεμόνα τών Βουλγάρων τόσον άσχημον, μά τόσον άσχημον, ώστε αμφίβολον εινε, άν θά κατεδέχετο νά τήν έχγ συνάδελφον ή υψίφωνος τού Θεάτρου μας κυρία Δωριάκ. Τώρα ό Μ ιλάνο; ένφ ένομίζετο, ότι εϊχε παγιώσει τήν θέσιν του, διά μιάς καί άποοσδοκήτως παραιτεϊται τού θρόνου. Ά λ λ ο δέν μένει τώοα παρά νά πράξη δ Αλέξανδρος Βάττεμ-βεργ τά έναντίαν,νά μεταβή δηλαδή καί πάλιν εις τήν Βουλγαρίαν, ν' άποδιώξη τόν Κοβοΰργον καί νά έγκατα στη θή αυτός δ ικα ιώ μ α τι προτεραιότητος. Μ άλιστα τώρα έχει καί ένα λόγον σοβαρόν πρός δ ικ α ι ολογίαν τού πραξικοπήματος του. Έ χ ω ν σύζυγον μ.ίαν άοιδόν, δύναται νά συντελέσν) υπέρ πάντα άλλον εις τήν διατήρησιν τής ευρωπαϊκής συμψωη'ας. Λ Τ Τ Ι Κ Α Ι Η Μ Ε Ρ Α Ι Παρετηρήθη, ότι είς τοχς μεταμφιεσμούς τής παρελθούσης Κυριακής τά κυριώτεοα καί τά πλέον ένδιαφέροντα θέματα παρέσχεν είς τούς μασκαράδες ή πολιτική. Οί μασκαράδες άξιεπαίνως συνείχισαν είς τά ς όδούς τάς διακοπείσας εργασίας τώ ν κυρίων βουλευτών. 'Α πόκειται είς τούς κυρίους βουλευτάς νύν,δτε έπαναλαμβάνουσι τά καθή κοντά τω ν,.λό γψ εύγνώμονος άνταποδόσεως, νά συνεχίσωσι τάς έργασίας τώ ν μασκαοάδων καί τής Άποκρηάς είς τή ν Βουλήν. Δ ιατί νά προσκλ,ηθή ή Βουλή τήν δευτέραν καί οΰχί τήν πρώτην έβδομάδα τής τεσσαρακοστής ; Ευνόητον'διότι ή πρώτη έβδομάς συνήθως λέγεται Καθαρά καί άν κ α τ αυτήν συνεδρίαζεν ή Βουλή, ή καθαριότη ς τ η ; θά ήτο άμφίβολος. Διαδίδεται μετ έπιτάσεως, οτι παραιτεϊται ό Διευθυντής τής 'Αστυνομίας. Εϊνε γνωστόν τψ όντι, ότι ή θέσις αυτού καί τού λοιπού προσωπικού τής άστυνομίας πρό καιρού ύπεηιμεύεζο.» Τά θρυλλούμενα περί τής έπιστροφής τών σχισματικών Βουλγάρων είς τήν 'Ορθόδοξον Εκκλησίαν φαίνονται όποισούν άπίθανα. Μετά τό σχίσμα, όποιαδήποτε διόρθωσις καί άν έπέλθ /), θά εινε πά ντοτε μπά.ιωμα. Αί όδοί τών 'Αθηνών πρόκειται έπί τέλους νά στρωθώσι διά σιδηρολίθου καί ιδού τέλος πάντων, ότι φθάνομεν είς τά άκρον άωτον τής προόδου, άφού όλοι οί δρόμοι τής πρωτευούσης μ εταβά λλοντα ι είς σιδηροδρόμους.» Τό στάδιον τή ς έργολαβίας τού κυρίου καί τής κυρίας Λασσάλ έν Ά θήναις έληξε διά τής συλλήψεως τής τελευτα ία ς ΰπό δικαστικώ ν κλητήρων έν τή αποβάθρά τού Πειραιώς. Η σύλληψις αυτή ήτο φυσική συνέπεια τή ς συλλήψεως τής παραδόξου ιδέας τού νά έκλεχθή ό Λασσάλ ώς έργολάβος τού Νέου θεάτρου. Καλέ περί μασκαράδων θά μάς 'πής τώρα άφού εύρισκόμεθα είς τήν καθαράν έβδομάδα ; Μ άλιστα' δύνασθε νά μού άποτείνητε τήν έρώτησιν τ α ύ τ η ν, άλλά καί έγώ δύναμαι πρώτον νά σάς άμφισβητήσω, οτι εύρισκόμεθα ε ί; τήν καθαράν εβδομάδα, άφού δέν άπεφασίσθη άκόμη τ ίς θά άναλάβϊ) τόν καθαρισμόν τή ς πρωτευούσης ή Δημαρχία ή ή Αστυνομία καί δεύτερον νά σάς είπ ω, ο τι τώοα μ.άς δίδεται ή πρώτη ευκαιρία νά είπω μ εν καί ήμεϊς τά ς έντυπώ σεις μας. Καί λοιπόν : Τήν καλλιτέραν μεταμφίασιν ύπέστη ή ταλαίπωρος λέξις άπύχριως, τήν όποιαν κατ' άνάγκην έπρεπε νά γράφωσιν όλαι αί συνάδελφοι. Ή δύσμοιρος είς ολας τάς π τώ σεις ύπέστη τοιαύτας άλλοιώσεις, ώστε καθίστατο άγνώριστος. Έ άνεϊμ εθα μέλη τού Κομιτάτου θά έβραβεύομεν τούς ένεργήσαντας τήν μασκαράταν αύτήν καί θά έδίδομεν ώς βραβεΐον μίαν Γραμματικήν στοιχειώδη τή ς 'Ε λ λη νικής γλώσσης. Αί άλλαι προσωπιδοφορίαι γενικώς δύναταί τις νά εϊπ (ΐ, χωρίς νά προσβάλή τούς νεωτέρους Αθηναίους, οτι ήσαν ή άνούσιαι ή άηδείς. Υ πήρξαν καί έντιμοι έξαιρέ- -σεις τού άνωτέρω κανόνος, άλλ' αύται ήσαν τόσον όλίγαι, ώστε άπεπνίγησαν έν τφ πελάγει τής παντελούς έλλείψεως πνεύματος πρωτοτύπου καί τής κακής έκτελέσεως. Δέν γνωρίζομεν τ ί θά γίνγι είς τά μέλλον, ά λλ ή έφετεινή εσοδεία τού α ττικο ύ άλατος ήτο χειριστής ποιότητος. Ά π ύδειξις τών ισχυρισμών μας εινε, οτι πλεΐστοι πολ ϊτ α ι μή δυνάμενοι νά ύποφέρωσι τήν άηδίαν έτράπησαν καί είς αποδοκιμασίας κατά τών προσωπιδοφόοων. Είς τά Χ αυτεϊα μάλιστα κάποιος έρριψε καί Ιν ποτήριον, κενόν έννοεϊται, κ α τ έκείνου οστις Ιμιμεϊτο τόν κ. Δηλιγιάνην. Τόσον άηδώ; τόν μ ιμ είτο, ώστε έδικαιώθη ή εύλογος α ύτη αποδοκιμασία. Ά λ λ ο ι ισχυρίζονται, ότι τό ποτήριον ερριψεν ό φ ιλ ή συχο; πολίτης είς τόν προσωπιδοφόρον τόν άπομιμούμενον τόν κ. Δηλιγιάννην πίνοντα σομάδαν, διότι έπινε τα ύτη ν μέ τήν φιά λην, ήν έκοάτει. Ώ σ τε έορίφθη τό ποτήριον διά νά τήν πίντι μέ αυτό πρός περισοτέραν έπιτυχίαν τής άπομιμήσεως, καθ οσον ούδείς ένθυμεΐται τόν κ. Αρχηγόν τής Ά τιπολιτεύσεω ς πίνοντα τήν σομάδαν μέ τήν φιά λην. V Ώ ς χρονογράφοι απαθείς πρέπει ν άναφέρωμεν καί τάς δύο τα ύτας γνώμας: Ή Πρωία λέγει, ότι τούτο ήτο έκδήλωσις τής άπαρεσκείας τών πολιτών πρός τούς σκώπτοντας τόν κ. Δηλιγιά ννην έγκαθέτους, ό διαπράξας όμως τά τόλμημα ισ χ υ ρίζεται, ότι τά έπραξε, διότι δέν θέλει νά βλέπη τόν κ. Α ρχηγόν στά 'μ ά τια του ούτε ώς προσωπιδοφόρον. 'Ο πωσδήποτε ήρεσε πολύ καί τά μασχαρα.ιήκι, τό ό ποιον έπαθον δύο συνάδελφοι νυμφεύσασαι τόν Βάττεμβεργ μέ άλλην άοιδόν άντ άλλης καί δημοσιεύσασαι μάλιστα τήν εικόνα τής κατά φαντασίαν τών συναδέλφων νύμφης. Τό πράγμα συνέβη μετά τήν Κυριακήν, ώστε έάν δέν έ- λήφθη ύ π' οψιν ύπά τού Κομιτάτου, είς τούτο αυτό εινε όλως άθώον. Τί αλλόκοτοι άνθρωποι αυτοί οί γείτονες Ιίειραιεΐ;! Είς ένός τόν νούν ήλθε νά μιμηθή τόν γέροντα Σαβαωθ, άλλά φαίνεται, ότι είς τόν Πειραιά δέν έχει ό Παντοδύναμος πολλούς φανατικούς οπαδούς, όπως έν Ά θήναις ό κ. Δηλιγιάννης, καί δέν έδέχθη έπί τής κεφαλής του κανέν ποτήριον. Ά λ λο ς πάλιν λαβών νωπόν είσέτι δέρμα όνου τό περιεδύθη καί ήοχισε νά διέρχεται κάτωθεν τού Κομιτάτου, τό όποιον όμως δέν τόν έβράβευσε, διότι εύρεν, ότι ό κύριος αυτός υ.έ τήν νέαν του δοράν δέν ήτο ποσώς μετημφιεσμένος. Είς τάς έπαρχίας ούδείς διεσκέδασεν, ούδείς μετημφιέσθη. Έ άν ά πιστήτε άναγνώσατε τόν «Σύλλογον καί τήν «Π ρωίαν», Ό λοι έκλαιον,ώς έάν ήτο μεγάλη Παρασκευή. Καί δ ια τί τούτο ; Διότι οί άνθρωποι πεινούν, διψούν, δέν έχουν ένδύματα,διότι τέλο ς... δέν εινε είς τήν Κυβέρνησιν ό κ. Δηλιγιάννης. Α ύτά ήμεϊς τά πιστεύομεν ολα καί εΐμεθα βέβαιοι, ότι όταν έλθν) αύτός είς τήν εξουσίαν, όλος δ κόσμος θά γελά καί τήν μεγάλην έβδομάδα άκόμη. Κ αταλήγομεν μέ τήν έξής πρότασιν : «Τού χρόνου νά συστηθή Κομιτάτον τό όποιον νά δέρνη άνηλεώς τούς σαχλούς μασκαράδες». Δηλούμεν άπό σήμερον, ότι εϊμεθκ προθυμότατοι νά λάβωμεν λία ν ένεργόν μέρος είς τό νέον αύτό Κ ομιτάτον. Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Ό ΚάουΛας, ό Μαϊμουυ, ό Κάμπε! χαϊ 6 Γχις (ι χύρ Ριχάχης, ό Ταγχρεζ χι άλ.ιοι πο.ιλιι επίσης εις οϋς συγχαζα.ιέγεrat χαι ό γηοσζός μας Die διά cor σιδηρό&ρομου μα.ιώτονχ τής Λαρίσης- Ό ένας άταόε'χεraí με tdree χαι μισό, ό εί.ι.ιος για τήτ ί rio σι π ατ πρόσχομμα ra άρη ό Γχις έχατομμύρια ra i ar είς χρυσό χ ι' ο Βίς μας elre πρόθυμος. αμέσως ra ra -τα'ρρ. - V. r,o yporuí καί σας (ηζά σι γγηόμη όι ait a πΰς»5 συίήιησις αντή ποτε Sir θα ζε,ιειώση, γιαζ' ο.ιαός, πωχει μυα.ιό, Λέει πολ-i σωσζά που χοχόροι e?rz πολλοί, αργεί ra ξημερώσ)

3 Α Σ ΤΥ ΑΙΤΥ Αχρον άωτον λωποδυτική«έπιτυχία«. Να πάρω σ'δερο διά τήν αδυναμίαν μου ; Να περιμένγ,«τήν σιδηρόσκονη των δρόμων μα«. Μαοκαράτα λησμονηοάσα. Δήθεν δπόγειο«ασφάλεια. Μετά πέντε ήμερα«αύτοχτονώ. Μείνετε ήσυχο«καί μετά πε'ντε ήμερα«άν,ίγω το γράμμα σα«. Εί«άναζήτν,σιν του ΔιιυΟυντοΰ τής «Νέα; Έφημερίδο«. Που πά«τήν ζυγαριά; Εί«τό Υπουργείο νά μετρήσουν το Ιαοζΰγιον. Διά νά τβιαχώστ) είίήσε:«.

4 Β Ο T A Η Μας έρχονται χα! πάχι τοΰ έθνους ο! πατέρες σε rnoraic τής μεγάχαις rife προσσ»χΐ)ς ήμέραις, ν' αρχίσουν συζητήσεις χαΐ χίχιαις δυο δουχειατς μ αζί με το χαβιάρι, μαζί με rîfc όχηαΐς MSc έρχονται χα! πάχι μ è πόζα σεβαστή χι etc σχ/δια καινούργια i νοΰς των ο.ιος στρέφει χαί μ 'ec στην τόση νήστεια χαί την σαραχηπτ η αυτοί θα Λιάσουν Λίγο στους πατριώτας χόφι. Ά νοιγα την Δευτέραν τοΰ ε'θνονς ή βουχή, ανάγχη τής πατρίδος εκτάκτως την χα.ιετ. χι' άνάπτονεαι rà ysra χι' άνοι γοχχε ίουν θύραι χαί στο προαύχιόν της.ιιμιάττονν θεσιθήραι. 0} ρήτορες χαί πάχι θά πάρουν τα βοχνά, ποχχοί θ' αδυνατήσουν με την μεγάχη Χόρδα. με τόσας συζητήσεις χαί σαραχοστχινά, χαί θά'ενωδιάζτι το χνώτο άπο σχόρδα 0 χυριος Τριχούπιις το έργον θά περόνη χαι αχχας στίβας φόρων σχεδίων διαφόρων, ή δε φωνή χ,' ή νηστεία τά χείχη θα ξεράνη, χαι σαχιο δεν θ' αιφηση στην γχάσσαν τών ρητόρων. Ψ -τονς βονχευτάς τοΰ έθνους τιμή χαί δόξα πάχ,ν, ττοΰ äpa ώρα φθάνουν με Χόγους χαί ματσούκια XI αισθάνονται δυνάμεις διά τήν νε'αν πάχην, ένα χορταίνουν μόνο μ ε'χηατς χαί βρεχτοχούχία. Εμπρός, οχίγο χόφι να δώσετε σ' εμάς. ώς 8του ή μεγάχη r à ίχθη όβδομάς. Φαιδρύνατε ήμόρας τοσαύτης δυσθυμίας, χαι θά σας άνταμείψ η λ Κεντρικός Ταμίας, Ό ο. Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ ΑΙ αΰτοκτονιαι έςακολουθοϋν μεταδοθεΐσαι καί εί; τάς έπαρχιας. Αλλά δέν ήρκεσε μόνον τούτο' ύπερέβησαν τά ορια τού κράτους μας καί ε'φθασαν εις Γαλλίαν, ένθα ποώτονθυμ α επεσεν ό Διευθυντής τού Comptoir d Escompte. Λ εγετα ι, οτι ποοέβη είς το άπονενοημξνον τούτο κ ί νημα ο ά τυχ ης, εύθύς ώ ; έμαθεν ύπό ποιους δοους ό ενταύθα αντιπρόσωπός του διεπραγματεύετο τήν κατατασκευην τού σιδηροδρόμου Λαρίσης. Τέλος πάντων ποϊος θά καθκρίζη το ύ; δρόμους : Ή Νομαρχία αφ ένος θέλει ν άναθέση καί τό εονον τούτο εις την Α στυνομίαν, μόλον δτι ό Διευθυντής αύτή ς ισ χ υ ρίζεται, οτι δέν ύπάρχει, ή Δημαρχί άφ έτέρου θέλει νά τ^ χ σ νι ακέραια τά δικαιώ ματα τη ς, άφού ένει τοιούτον αγαθόν προηγουμενον.ήμεες νομίζομεν, δτι ή Αστυνομία καλόν θα κάνη να καθαρίση τήν π ό λιν... άπό τούς λωπο- Ουτας. Καί άφού ήλθομεν είς το ύ; δρόμους, σάς μεταδιδομεν και μιαν νωπήν είδησιν. Έ γκα τελείφ θη καί ή ιδέα των βιδηρολίθων, διότι ό κ. Δήμαρχο;?χει πεποίθησιν, δτι ό 1 ψιστος θα λυπηθή έπί τέλους τήν πρωτεύουσαν καί θά τής στρώση τούς δρόμους μέ αερολίθους. Δύνασθε νά φαντασθήτε όπόσην έπίδρασιν έχει τό πολίτευμά μας έκ τών δυστυχών Σέρβων Δέν έπρόφθασαν οί απεσταλμένοι αύτών νά έπανέλθωσι διά νά μεταφυτεύσωσι τού; εκλογικούς μας νόμους καί άμέσω; πχρητήθη ό Ηγεμών των. Ά ναγινώ σκομεν εγς τινα έφημερίδκ : «Έ ν τφ τυπογραφείφ τού κ. Τρίμη πω λείται έκτυπωθεί; εις ιδιαίτερον τεύχος ό τελευταίος λόγος τού κ. Δηλιγιά ννη. Καί ολίγον κατω τέρω : «Έ ν τφ τυπογοαφείφ τού κ. Τρίμη πω λείται νάοτη; παλαιός με τήν όκάν. ' ' Μήπως μ εταξύ τή ς πρ ώ τη; είδοποιήσεως καί τής δεύτερα; υπάρχει μυστηριώδης τις σύνδεσμος ; ΕΓδομεν καί ημείς έργα τού ψιλογράφου Μακεδόνος κ. I εωργιου Παπούλια καί έθαυμάσαμεν τήν λεπτότητα τής τέχνης του. Μάς έδώρησε μάλιστα καί κόκκον σίτου έφ ου εινε γεγραμμένον όλόκληρον τετράστιχον μέ επιγραφήν και υπογραφήν. Έ κ περιεργίας τόν ήοωτήσαμεν πού δύναται να γράψη ένα των συντομωτέρων λόγων τού κ. Δηλιγιαννη καί μάς είπεν, δτι εΐνε ζήτημα έάν έπαοκή μία κολοκύνθη. Χθες εν τφ α Νεκροταφείο) έγένετο μνημόσυνον δημοτελές τή ς π ο λιτική ς δ εξιό τη το; τού αειμνήστου πρωθυπουργού τής 71«'Απριλίου. Οί κ. κ. Στούπης καί Δούνης, έγκριτα μελη τού Ε θνικού Δεσμού, έξεφώνησαν τούς καταλλήλο υς λόγους συγκινήσαντες τά πλήθη μέχοι δ α κρύων μεθ δ έξεδόθησαν βιογραφίαι μετά εικόνων τού πολ ιτικ ώ ς μακαρίτου, α ϊτινες δμως δέν σ υνεκίνη,αν διόλου. Καί άλλα σκάνδαλα άγγέλλουσιν έκ Καλαμών ένεκα τής διαγωγής τού 'Αρχιεπισκόπου Παναρέτου. ' δστι; θέλων να διάψευση τό όνομά του δεικνύει άμετρον στοργήν ποός τον ιερεα Κολοφάκον. Είς το ια ύτα σκάνδαλα καί σκανδαλώδη ονόματα καί άλλοτε νομίζομεν, δτ, ήκούσαμ«ν αναμιγνύαμενον τόν Σεβασμιώτατον τούτον, δστις έννοεί ν άρχιζη α ύτό ς, δταν παύη ό Λ άτας. Μία σύστασις θερμή : Ν' άγοραζετε τόν «Σ ύ λ λ ο γ ο ν... όσοι άγοράζετε τόν «Α χ ελώ ο ν, ή τόν «Φ α νό ν. Οί γλω σσικοί' άδάμαντές του προ πολλού έθάμβωσαν τούς άδάμαντας τών προρρη^εισών σοναδέλφων καί είδοποιούμεν τόν συνεογάτην μας / αχοσσ.ι/όχιην νά πάρη τά μέτρα του. Ημείς πρός το ^ρον περνομεν... το ύ; έπομένους μαργαρίτας : «Ο χορό; παρετάθη μέχρι τής 7',ί πρωινή; ώρα ς α μ ετα πτω τφ ευθυμία, τών χαριεστάτων θυγατέρων των μύρια; έπιδαψιλευόντω ν πεοιποιήσεως καί μέχρι φορτικής Τ ^ρεώ σεω ς εί; τού; πολλούς αύτώ ι κεκλημένους.. Α ΙΤ Υ Ά λ λ ο :., Δέν δύναμαι ν αναφέρω τά ονοματα των δεσποινίδων καί δεσποινών, διότι πασας έκόσμει τό κάλλος ό πλούτος καί ή εύφυία». Ά λ λο ς : Ύ πό τήν έπιγραφήν : α' αιαηκεχ ιτρατοδικειον τι νομίζετε, ότι θ άναγνώσετε είς τό ήμιεπίσημον αύτό όογανον. Ακούσατε.. Μετ έπιτάσεως διεδιδετο χθες, ότι ύπεγράφη Β. Διάταγμα δγ ού μ ετατίθετα ι εί; Ιίετρούπολιν ό έν ΙΙαρι- σίοις πρεσβευτής κ. Δηλιγιάννης, ά ντί τού κ. Μαυοοκορδάτου μετατιθεμένου...» κ.τ.λ. Σ ημειώσατε, 6 τι α ύ τά εινε καθημερινά. Ά ν θέλετε καταβροχθίσατε καί τήν έπομένην πιστήν περίληψιν άρθρου τής ίδιας εφημερίδος, δγ ού καιρίως προσβάλλεται ή Κυβέρνησις. ' «Ούδείς έλεεί το ύ; πτωχούς άρα... πταίει ό αναμορφωτής αχρείος Πρωθυπουργός». ( ( Μήπως ή συνάδελφο; έννοεί τούς πτω χούς... τ φ πνεύματι ; Δεότι μόνον έν τοιαύτη περιπτώσει δύναται νά παρίσταταε ώς άδικουμένη. Καταλήγομεν μέ τήν έπομένην πρότασιν πρός τόν κ. Υπουργόν τή ς Π αιδείας. «Ε πειδή εινε άδικον τοιαύτη καλλιέπεια νά πηγαίνη χαμένη, καλόν εινε ή είρημένη έφημερίς νά είσαχθή ώς α νάγνωσμα είς τά δημοτικά σχολεία. Έ ά ν δέν εινε δυνατόν τούτο, άς είσαχθώσιν ώ ; μ.αθηταί οί συντάκται αυτής πρός τελειοτέραν έκπαίδευσιν χάριν τώ ν τυχόν υπαρχόντων αναγνωστών τη ς». Έ άν δέν είσακουσθώμεν παρά τφ κ. Ύ πουργφ έπιφυλασσόμεθα ν άνοιξωμεν κατάλογον έ- ράνων διά τό φιλάνθρωπον αύτό έργον. I! ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ Καί λέγει ό Πρωθυπουργός μαζί με άλλους οίλους: Ή πίστ ς μας απέκτησε καί άλλους πίλιν στυλους' πολλαί όμάίες τρώγονται για τάς έπιχειρήαεις... _ Ώ να!, 'Ελλάς, προώρισται νά ζήσης καί θά ζτ,στ,ς». Κι ό Δηλιγιάννης άπαντά : «Νά μου κοπή το χέρι, άν δλ αύτό τό πατιρντί 'στό Έθνος μας συμφέρη. Κανένα ό Πρωθυπουργός δέν πράττει έν σοφίφ... Τό παν πλεκτάνη καθαρά καί μηχανορραφ α!» ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ Α θ τ \ υ ι ο ί 3«νιΛ Υ\ΜυΙθ4 Έ μουσική συναυλία τής δεσποινίδος Έλβίρας I ουίδα άπεβη τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην τιρπνοτάτη είς τους ακροατας, οιτινες, καίτοιό καιρός ήτο βροχερός, συνίρρευσαν πολυάριθμοι. Ή νεαρά καλλιτέχνις έδικαίωσε τάς άπαιτήσεις πάντων, έκτελέσασα ακριβέστατα έν συνοδε α μετά βιολ'ου καί βαρβίτου πλεΐστα μουσικά τιμάχια χαί εύλόγω: κατε/ειροκροτήθη. Γα συγχαρητήριά μας είς τήν νεαράν κλε.δοκυμβαλίστριαν. Kl BUT ΙΟΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πέρ άπό κείνο τό βουνό, πού τήν κορφή του άφίνει Αδελφικά μέ τ ουρανού τά σύγνεφα νά σμ'γη, Εινε τό ήσυχο χωρώ, πού πάντα σέ γαλήνη Τρέφει άνθρωπο ς τής δουλειάς καί ταίς καρδιαίς άν.ίγει Νά χα ρωνται άχόρταστκ τής φύσεως τ^ά δώρα Σέ κάθε αλλαξοκαιριά, σέ κάθε χρόνου ώρα. -Ä- Πολλοί τό ξέρουνε, πολλοί καί σ όποιον δέν τό ξέρει, Τού λένε πώς είνε ώμορφα νά ζή κανείς κεί περα, Νά τοΰ ποτ'ζη τή ζωή, χειμώνα καλοκαίρι Ή φύσις μ άπειρη δροσ ά, μέ καθαρόν άέρα. Μέ κερασιάς άνασασμό. μέ λεϊμονιάς λουλούδι, Μέ τής βρυσούλας τό νερό καί μ άηδον ου τραγούδι. Εκεί νε πεϊό αχόρτασταις τοΰ "Ηλιου ή αχτίδες, Καί τό φεγγάρι πειό λαμπρό, καί τ' άστρα πεϊό ώραία, Έκεί γυρίζουν ς τό χορό πανώρτ,αις κορασίδες, Έκεϊ κι ό γέρος εινε νειός, κ ή γρτ,οΰλα εΐνε νέα, Κι έκεί σέ κάθε άνθρωπο, σέ κάθε ώμορφάδα Βσίσκεις ώραία, ζωντανή τήν παλαιά Ελλάδα. Αάμων Ο Λ Ν Ε Υ ΓΡΑ Μ Μ Α Σ Η Μ Ο Υ Δάαωνι. Ώ; βλέπετε δημοσιεύεται σήμιρον μέ τινα; ^ παραλλαγά;, ιί όποίαι πιστεύομεν, ότι ίέν σάς ζημίωσαν. Γιώργω Εχει τρια έλαττώματα : ΕΤνε έρωτιχόν, ανευ μέτρου <νιαχού καί μεγάλο. Κα\ άλλοτε, νουίζομεν, σά; έγράψαμιν, ότι ίεχόμεοα χατ' ε'χχογήν νά όημοαιεύωμιν ποιτ,αάτ.ά σας. άλλ ό/ι.. ίρωτικά. Γ. ε'νταϋθα Έάν τό ποίημα 3ίν ήτο έοωτικόν χαί ήτο είιφυές. όσον ή έπιστολή σας. θά έόημοσιεύετο. Ανχμένομεν ά'λλο ύπό τούς άνωτέροι όρους. Β. Γ. Κ. Τά οημοσιευομεν, άλλά θά θέοωμεν τό ψευδώνυμον τοΰ ΡαχοσνΧΧεχτον- « Β Ι Β Λ Ά Ι θυΐινι,ε» I V ΚΙ.ΙΪΙ ΉΙ«Ύπό τόν τίτλον τοΰτον έδημοσισιεύθ-1 φυλλάδιον γαλλιστί τιμώμενον δραχμή; καί_ περιλαμθάνον τάς άνασκαφάτ,αϊτινες Γλχόον χώραν έν Έλευαίνι άπό τοΰ ι. ΑΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ. Τοΰ συγγράμματος τούτου έδηυοσιεύθησαν συγχρόνως τό I καί ΙΑ' τεύχος. Τό Ονομα τΰ συγγραφέως χ. Άλ. Ραγχαόή μάς απαλλάσσει πάσχς συστάσιως. ΕΓΚΑΟΠ ΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ. Τοΰ απαραιτήτου τούτου χαί μοναδιχοΰ συγγράμματος έν τή ήμετέρφ γλώσση έξεδόθη τό 4ον φυλλάδιον. ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τό άρτι έχδοθέν κομψόν τομίδιον τοΰ πεοιοδιχοΰ τούτου συγγράμματος, όπερ προσφίρουσιν εί; τό 'Ελλτνιχόν δημόσιον ο! άοχνοι έχδόται χ. χ. Μπάρτ χαί Χίσρτ, περιλαμόανει δυο Εργα τοΰ Κ. Ίαχώδου Ριζου. Τό εν εΐνε ή χατά τό Ετος 1813 έχδοθείσα τό πσώτον χωμωδία είς τρετ; πράξεις. Κοραχιστιχά ή Δ όρθωσις τής Ρωμαίίχή; γλώσσης». τό δέ έτερον ετνι τό ήρωιχοχωμιχόν ποίημα Ινουρχας Αρπαγή, όπερ έδημοσιεύθη τό πρώτον χατά τό ΙΣΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ Σ. Τής άξιολόγου Επιστημονικής ταύτης συγγραφής τοΰ ίν τω ΙΙανεπιστημ'ιω χαθηγητοΰ τής Ιστορία; χ. Σπ Λάμπρου Εδημοσιεύθη τό 42ον τεύχος. Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων ίχδιδόμενον δίς τοΰ μηνος 4ν Β ιέ ν ν η. Ύπό τόν ανωτέρω τίτλον ήρξατο Εχδιδόμενον άπό τής 1 Φεβρουάριου άριστον περιοδιχόν σύγγραμμα, μετ άχρας φιλοχαλία; Εχτετυπωμένον, χόσμούμενον ϋπύ λαμπρών είχόνων χαί περιίχον υλην τερπνήν χαί Εχλεχτήν. Είς τά προσεχή φύλλα του θά περιέχη χαί έργα πλειστων^ Εχ τών διαχιχριμένων παρ' ήμίν λογιών, τοΰ χ. Ειρηναίου Ασωπιου, του χ. Ν. Καζάζη, τοΰ χ. 03. Ίαλέμου, τοΰ χ. Αχιλλέως IΙαοασχου χλπ. θά δηαοσιεύη δέ χα! είχόνα; τών νεωτερισμών τοΰ συρμού χαι Εχλεχτά μουσιχά τεμάχια. Τοΰ άξιοσυστάτου χατά πάντα περιοδιχοΰ τουτου η έ- τησ'ια χαί προπληρωτέα συνδρομή συνίσταται είς φρ. χρυσά 30.

5 Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η "Καί ό Β' τόμος»ή; Ια τ ρ ο δ ικ α σ τ ικ ή ς τού αειμνήστου Άχ. Γεωργαντά. Πωλούνται SI παρά τώ άδελφώ του συγγραφέα»; κ. II.Δ.Γεωργαντά, ταμία τή; Πιστωτική; Τραπίζη; χαί τώ Βιβλιοπωλείο» τής «'Εστίας. άντί Αρ. SÏ άμφότεροι οι τόμοι. ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΚΔΙΔΟΝΤΛΙ Κ Α Λ ΛΙΤΕΧΝ ΙΚ Ο Ι ΙΙΡΟΣ ΑΙΙΟΧΑΙΡ ΕΤΙΣΜΟΧ ΕΝΑΛΛΑΞ ΚΩΜΩΔΙΑΙ υ π ο ΣΤΕΦ. I. ΣΤΕΦΑΝΟΙ1. Ί ο ρ ϊδ ιο ν ά ς ιο υ ΰ 'ΐτ ϊτ ο ν ex. σ ελΐδ ο ιν ε κ α τ ό κ α ι π λ έ ο ν ε π ' εκλεκτο ύ y i i - τ ο υ. 11 τ ιμ ή cv t»ÿ σω Τ 5^»φ Α ρ 1,5 0, έ ' τ ω έ ξ ω τ ιρ ιχ φ Δ ρ 2. aromoaorion ΣΙΑΗΡΟΑΡΟΜΙΙΥ 1181ΡΛ1Û Σ - A e HNüS 1E A Oil OM us or [ Δρομολόγιου 'Αμαξοστοιχιών, ίοχύον από :» Οκτώβριο» Ε. Ε. ] Γ ρ α μ μ ή Π ε ι ρ α ι ώ ς - Κ ο ρ ίνθο υ - Α ίγ ιο υ - ( Ι α τ ρ ώ ν Πειραιεύς άν π 11.20π 8π.μ Πάτραιάν. 7. π 1 Γ.25 Άθήναι Αίγιον _ Κόρινθος αφ μ 1210 Κόρινθο;. Ι.ΙΟμ 4 Αίγιον 2.52μ Άθήναι άφ μ Πάτραι Πειραιεύς Γ ρ α μ μ ή Κ ο ρ ίνθο υ - 2U2 Ναύπλιον άν. 9.5όπμ. Μύλοι «9.55 Άργος» Κόρινθος αφ Ά ρ γ ο υ ς - Ν α υ π λ ίο υ - Μ ύλων 203 Κόρινθος άν. "Αργος άφ. Ναύπλιον» Μύλοι 3.05 μ.μ ΣτΜείωσις. Πάσαι αί αμαξοστοιχίαν έν ΙΙάτραις θ' άναχωρώσι χαί θα φθανωσι είς τήν παραλίαν, όπου θά χορηγώνται τά εισιτήρια χαί Οά έ- νιργήται μόνον ή παραλαβή χαί παράΐοσις των αποσκευών τών έπιβατών Αί αμαξοστοιχία ι33 χαί 32 λειτουργούσι χαθ έχάστην πλήν τής Κοριαχής. Αί άμαστοιχίαι I, 2, 33, 32, 302, 203, σταθμεύουσιι εις δλας τάς Στάσεις χαί Σταθμούς. Μεταξύ Κορίνθου Άχράτας, Πατρών Άχράτας, Ναυπλίου Αργους Μύλων χαί άντιστρόιρως, χυχλοφσροΰσι χαθ έκάστην τοπιχαί άμαξοστοιχίαι σταθμεϋουσαι εις πάσας τάς Στάσεις χαί Σταθμούς. (Έχ τού Γραιρείου τής Διευθύνσεως). ΧΑΡΤΪίΙΛΕΙΟΝ ΤΙΑΛΛΗ KÂ! K0TZIÄ Έχτυπούνται ε.τ σχεπτήρια στιγμιαίως διά τεσσάρων τελειότατων μηχανών. Έπί χάρτου διαφανούς Ivoire A ποιότης...δρ. 2,50 IV ποιότης...1,50 Εις τάς Επαρχίας άποστέλλονται ε'πί πληρωμή λ ε π τώ ν 20 τ α χ υ δ ρ ο μ ιχ ώ ς. Έχτυπούνται Ιπιχεφαλΐδες (πιστολών, διευθύνσεις, προσχλητήρια γάμων, ειδοποιητήρια χλπ. Μ όνοι Α ντιπ ρ ό σ ω π ο ι τώ ν ο ίχ ω ν J. C. Eoenit & E tait, Haniovre δ ιά τ 4 κ α τ ά σ τ ιχ α, Ei. Beyer m Chemnitz, διά τάς μελάνας. M e ile r A. fi. für Papier Falricatn δ ιά τ ά τε τ ρ ά δ ια γρ α φ ή ς χ α ί Ι χ ν ο γ ρ α φ ία ς. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΦΑΚΕΑΑΩΝ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ TUAPXON ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Σφραγίδες (ξ λάστιχου χαί in'i μετάλλων. ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΤΕ μεγάλον αυνοστισμόν έξωθεν τού χαταστήματος τών χ. χ. Κωστοπούλο' χαί Θεολσγίτου πρέπει νά γνο>ρίζ«τε.δτι συμβαίνει καυγά; μεταξύ τών πι λα i τών - ν ποϊο; πρώτος νά προλάβη χαί άγοοάση άπδ τά εδώδιμα τά πού: Ι/ουν.Προμηνύεται οήξις γιά γιά τό τυρί πού έφθασε y01 ς άπό τήν 'Ελβετίαν Τνπαγραγιΐογ Κορίννης, 03ôc Πατησίων άριθ. 9. Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ «Α Σ Τ Ε Ο Σ - Δεν υπάρχει άντίρρησις, δτι μεγαλοπρεπέστατου καί καταλληλότατου ενδιαίτημα διά του, παρεπιδημούν:α; ένταύθα είνε τό Χ ενοδοχεΐον τ ή ς Μ εγά η ς Β ρ εττα νία ς. "Οσυι έπι'ίυμυύο. νά έχωσιν ενθύμιου τής άρτά ωραιότερα καί στερεότερα έπιπλα ό Άπέργης. Θελ,τε να ένδυθήτε ώ; Παρισινοί με ολίγιστα χρήματα ; Τρίξατε εί; τούς πωλητάς έτοιμων ενδυμάτων αδελφούς Μπεκε Τό Άστυ σάς συνιστφ τον χ. Λαμπίρήν ώς τόν καταλληλότερου μουσ χυδιδάσκαλον. Τό κατάστημα Πάλη χαί Κοτζιά είνε τό μόνυν τό πίριέχον τα ε'ν.λεχτότερα είδη τής γραφικής. Τρία κέντρα πρέπει νά έχετε, δτάν θέλετε άνάπαυσιν καί ώραΐα γλυκίσματα ; τά ζαχαροπλαστεία ΙΙετρίτση, Γιαννάκη χαί Σόλωνος. /λέγεται. ότι ό Κροίσο; έφαγε?ν γλύκισμα τού Σό.Ιωνοε χαί έ'πιεν ίτα ποτηράκι άπό τό κρασί του, όταν φώναξε Σόλων! Σόλων! Σόλων! "Οταν σά; πουή τόδόντι ν' απευθύνεσθε ν'^ς τόν χ. (Ιάμπανον, ύδό; Πατησίων. Ό έχων ανάγκην εκλεκτών άροιμάτων, ας μεταβή εις τό κατάστημα τού καλαίσθητου Λεούση. Μόνον όσοι άγοβάζουσι- καπέλα έκ τού χ. Κατσίμπαλη δέν λέγονται άρχαιυχάπ:λο -Όλοι ο1γονείς όμολογούσιν, ότι τά καλλίτερου εκπαιδευτήριου είνε τού χ. Διοσχουρίδου Όταν σα; λίπη ή όρεξις νά σπεύδετε εις τού Παπαγιαννάχη. όστις έχει τήν έκλεκτοτέραν μαστίχαν χαί τα; νωποτέρας consurves. Διά τόν έχοντα ά- νάγκην τονοτικών: νά προμηθευθή τήν Κίνα Αβλάμη έχ Ληξουρίου. Δι' όλα τά άλλα ειδη άπευθυνθήτε εις τα παντοπωλεία Τϊρζάχη χαί Άντωνάχη Έχει μή ζητήσητε μόνον λουκάνικα, διότι τό μονοπώλιον έχει ΑΣκουρδαύλης Κ0 ΝIAΚΚΛI Ρ0 ΤHI I ΚΑΝΤΖΑΣ Α γ ν ό ν tx α τ α φ υ λ ώ ν (Z vriatatat ig> ο.ιων τών επιστημόνων χαί ιατρών). ΠΠΛΕ1ΤΑΓ λ ια ν ικ π ε : ΕΝ ΟΛΩ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ Άριθ. 10. ΕΝ ΟΔΩ Λ01ΙΝΛΣ εί; τό οίνοπνευματοποιειον Σπυρίδωνος Βιτζαξή. ΕΝ ΟΔώ ΕΡΜΟΥ εις τό /.oupstov.ενοφώντος Μιτυλτ,ναΐου. Λ'β πβααν χονδρικήν πώλησιν κα\ άττοστολήν ποσοΰ, ά^υουντέον είς τό έν όοω Φιλελλήνων άρ.θ. 10 γραφετον του οινοτινευι/ατοποιείου Κάντζας, Ανδρίου Καμπΐ. ΚΑΤΑΣΤΙΙΜΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΝ ΔΑΜΑΣΚΟΥ1 xal ΤΕΡΖΑΚΗ fllapa τήν Near 'Αγοράν, όάος Ενριπίΰον) Τό πρό μηνών άρξάμενον χατάστημα τούτο τών εργασιών του, κατέστησε τήν εύρυτέραν πελατείαν διά τής μοναδικής έχλ κτότητο; τών άποιχιαχών καί άλλων ειδών, καί τή; ενσυνειδήτου εύθηνίας αύτών, συγκέντρωσαν οϋτω τούς καλλιτέρου; οίκους των Αθηνών. ΑΙ έχλεκτότεραι ποιότητες, εύθηναί τιμαί χαί αγγλική άαρίβεια είς τά; συναλλαγάς, ιδού τά σπάνια προσόντα τού καταστήματος τούτου, δπερ διερρνθμίσοη κατ' ευρωπαϊκήν όλω; τάξιν καί καθαριότητα. ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ θ. Φ. ΞΕΝΑΚΗ ( Παρά το Νέογ θεατρογ, π.ΐατεΐα Ύραπάζηΐ άριθ. // ) ΚΛΚΑΟΝ. Είς χόνιν, γευστιχώτατον καί τονικώτατον, προτιμότερου γης Σοκολάτας, χρησιμο ιτατον δι οικογένειας, είς μικρά κουτιά καί μεταλείτερα. ΒΟΤΤΤΡΟΝ Μιλάνου άνάλατον, καί έξαίρετον διά πρόγευμα. ΜΠΙΣΚΟΤΑ 'Αγγλικά παντοίων ειδών. ΦΑΣΟΛΙΑ εξαιρετικής ποιότητος κ.λ π ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΤΓΚΑΤΛΒΛΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΜΠΣΙΜΟΝ ΤΑΗΝ άρίστη; ποιότητα; καί εύθηνοτάτην εύρίσκεται μόνον είς τό εν τή όδφ Θεμιμιστοκλέους, παρά τά κρεοπωλεία Τριγγίτα, κατάστημα τών κ.κ. Β. ΔΑΟΤΛΗ καί Ν. ΤΔΡΑΙΟΓ ΕΚΑΕΚΤΓ ΜΥΘΙΣΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΤΑ KTPIAKUN ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΝ ΕΚΛΙΔΟΜΕΝΑ Σ υνδ ρ ομ ή π ρ ο π λ η ρ ω τέα : Έν ΆΟήναις φρ. 8. Ταΐ; Έπαρχίαις 8, 50. Τω Εξυιτεριχώ ορ. χρ, 15. Τή Ρωσσία ρούβλια 6. Τόμοι κομψότατα καί στερεώτιτα δεδεμένοι πωλούνται είς τό Γραφεΐιν 9. Όόόο Πατησίων 9.

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή στην Γλώσσα 2 και χαιρετίσματα από την Ιταλία"

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή στην Γλώσσα 2 και χαιρετίσματα από την Ιταλία Aurora Μου άρεσε πολύ Γλώσσα 2. Σπούδασα Ελληνικά όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και με αυτό το πρόγραμμα μπόρεσα να ασκήσω πάλι αυτή. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να σπουδάσω στο σπίτι μου και στον ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892)

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892) Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1892-31 Δεκεμβρίου 1892) Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Σελ. 107-111 ΑΘΗΝΑ 1894 107 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (1 Ιανουαρίου 18W 31 Δεκεμβρίου 1892). Ζ7ρος την Γενικην

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ

ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ Στην καθημερινή ομιία μας χρησιμοιούμε κάποτε κάποτε και φράσεις παροιμιακές και ποές από αυτές είναι επηρεασμένες από ακούσματα εκκησιαστικά ή από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 935 Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 'Αριθμός 128 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. ΣΤΟ 14 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους» ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κείμενο: Γραφείον ιδεών, Αντώνης Σαμαράκης.

Α. Κείμενο: Γραφείον ιδεών, Αντώνης Σαμαράκης. Α. Κείμενο: Γραφείον ιδεών, Αντώνης Σαμαράκης. H ιδέα για το Γραφείον Ιδεών ήρθε στον κ. Καββαδία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έρχονται πάντα όλες οι μεγάλες ιδέες: ξαφνικά και χωρίς να χει τίποτα προΰπολογίσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1891)

Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1891) Κατάστασις του Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1891-31 Δεκεμβρίου 1891) Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Σελ. 121-124 ΑΘΗΝΑ 1892 121 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ TOY TAMEIOT (1 Ιανουαρίου 1891 31 Δεκεμβρίου 1891.) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος 28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Δανιήλ 9: 23 Είσαι έως άνω τελεία Είσαι σφόδρα αγαπητός. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Κορινθίους Β 1: 2-4, 21, 22, 9: 8, 6: 16, Σεις, 17 Θέλω, 18 2 Χάρις υμίν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Παραινέσεις 1 ενός πατέρα του καιρού μας. Αγαπημένο μου παιδί,

Παραινέσεις 1 ενός πατέρα του καιρού μας. Αγαπημένο μου παιδί, Παραινέσεις 1 ενός πατέρα του καιρού μας Αγαπημένο μου παιδί, Ξαφνικά ψήλωσες, ωρίμασες. Παρατήρησες, άραγε, κι εσύ ότι η σχέση μας άλλαξε τον τελευταίο καιρό; Τώρα, μου φαίνεται πως δεν έχεις πια το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο)

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο) 18 Ιουνίου 2019 Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο) Θεοτόκος / Θαύματα της Θεοτόκου 12. Παντελώς αδύνατο γιατί ήταν????????????????? Λευκωσία «Παντρεύτηκα το 1981 και μετά παρέλευση τεσσάρων χρόνων διεπίστωσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1777, Αριθμός Κ.Δ.Π. 155/82

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1777, Αριθμός Κ.Δ.Π. 155/82 Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1777,11.5.82 Αριθμός 155 765 Κ.Δ.Π. 155/82 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ( ΚΕΦ. 28 ) Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει τοϋ άρθρου 8 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον ένασκοΰν τάς διά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνέντευξη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ και το δημοσιογράφο Μπ.

Θέμα: Συνέντευξη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ και το δημοσιογράφο Μπ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Συνέντευξη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ραδιοφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί.

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν σε βλέπουν και σε «τραβούν» κοντά τους «γαλαξίες», όπως ο Καρβέλας και η Βίσση και ο «αυστηρός»

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) 22 Οκτωβρίου 2019 Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) Θρησκεία / Κοινωνικά θέματα / Πνευματική ζωή «Είναι πολλά πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει, ή, αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους.

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους. ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Νούρου Εγώ Κουάμι ο αδερφός μου Ράζακ ένας φίλος που συναντήσαμε στον δρόμο Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΟ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΟ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΟ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα.

Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα. ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ4 Καθηγητής: Λοιπόν, εδώ έχουμε δυο αριθμούς α και β. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Λέγε Ελπίδα. Μαθήτρια: Δεν γνωρίζουμε. Ποιος συμφωνεί με την Ελπίδα; Χρύσα, συμφωνείς Χρύσα: Ναι.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

AD Personam Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

AD Personam Μέσων Μαζικής Μεταφοράς AD Personam Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Παρουσίαση αποτελεσµάτων έρευνας τηλεφωνικών συνεντεύξεων Σκοπός της έρευνας: η διερεύνηση αντίληψης των ερωτώμενων σχετικά με την πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2017 ΝΕΦΕΛΗ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΠΑΝΤΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σοφοκλέους, Οιδίπους επί Κολωνώ, μετάφραση Δημήτρης Δημητριάδης Σχεδιασμός βιβλίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Tο ιβλίο αυτό αvήκει στ...

Tο ιβλίο αυτό αvήκει στ... Tο ιβλίο αυτό αvήκει στ... Γιε! (μεγάλη διάνοια) Περίεργος ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟγλίτσα Πρώτο βραβείο 2 ( o ) Liz Pichon Μετάφραση Χαρά Γιαννακοπούλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙO www.epbooks.gr ΤΟΜ ΓΚΕΪΤΣ,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 45 της Ιης ΜΑΡΤΙΟΥ I96S ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος, 1961, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ ΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Α' ΑΘΗΝΑΙ. ΤΕΧΝlκον ΕΠIΜΕΛΗΤΗρlον ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. τενχοσ 11

ΕΧ ΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΜΟΣ Α' ΑΘΗΝΑΙ. ΤΕΧΝlκον ΕΠIΜΕΛΗΤΗρlον ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. τενχοσ 11 ΕΧ ΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΛΑΔΟΣ ΤΟΜΟΣ Α' τενχοσ 11 Ε ΤΕΧΝlκον ΕΠIΜΕΛΗΤΗρlον ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗ ΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ ΟΣ tev τφ κειμένφ του παρόντο; τεύχους ύ;τ(ίρχουν αβλεψία ι τινες τυπογραφιχαί.

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Διεύθυνση Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Διαχείρησης Ελεύθερου Χρόνου Τηλ: 210-5284865 & 210-5284866 email: xronos@opanda.gr Διεύθυνση Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Τηλ: 210-52848618 email: mathisi@opanda.gr Τηλ: 210-5284861

Διαβάστε περισσότερα

Δύο ιστορίες που ρωτάνε

Δύο ιστορίες που ρωτάνε ...... Δύο ιστορίες που ρωτάνε Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση - Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 1991 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Η παρούσα 18η έκδοση, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΗ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 34ΟΥ ΠΦΕΘΚ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΗ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 34ΟΥ ΠΦΕΘΚ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τις εντυπώσεις τους από την οργάνωση του 34 ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας (που πραγματοποιεί η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού από 9 έως 18 Μαρτίου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Εισάγονται με τους συνδέσμους: ότι, πως, που

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Εισάγονται με τους συνδέσμους: ότι, πως, που ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται με τους συνδέσμους: ότι, πως, που Χρησιμοποιούνται ως 1. αντικείμενο σε ρήματα: λεκτικά: λέω, υπόσχομαι, ισχυρίζομαι, διδάσκω, ομολογώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ Αριθ. Πρωτ. 2273 Aθήνα 7/5/2009 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 78ης Γ.Σ. του κλάδου Οικονομική τακτοποίηση Συλλόγων» ΣΧΕΤ.: Αρ. πρωτ. 2107/19-3-09 έγγραφο της ΔΟΕ Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ι λ γεται τετραγωνικη ρ ζα εν Θετικ αριθμ α και πι υμβ λ ζεται αυτη και τραιτεζι με ΔΓ Δ ην πλευρ ΔΓ

ι λ γεται τετραγωνικη ρ ζα εν Θετικ αριθμ α και πι υμβ λ ζεται αυτη και τραιτεζι με ΔΓ Δ ην πλευρ ΔΓ ι λ γεται τετραγωνικ ρ ζα εν Θετικ αριθμ α και πι υμβ λ ζεται αυτ Ποι αριθμ νομ ζεται ρρτ Πι ρ ζ νται ι πραγματικ αριθμ Θ ια ι λ γεται μ τ ν μια ξε α γων α ω ε ρθ γων υτριγι ν υ ι Μγεται εφαπτ μι μια οξε

Διαβάστε περισσότερα

Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ε

Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ε Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ετα η εδ α η αι η Θε η απλφ Λ γ κφ κυκλωμ τω καθφ κα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Σελ. 6-9 ΑΘΗΝΑ 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Αρθρον 1. Συνιστάται έν Αθήναις εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 994 τής 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1973 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 994 τής 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1973 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4/73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 994 τής 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1973 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος τοΰ 1973 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ!

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΒΉΜΑ 1ο - ΠΡΟΑΧΘΕΙΤΕ ΣΕ TEAM COORDINATOR

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη των καταναλωτών της θεσσαλονίκης ως προς τις αγορές ενδυμάτων,τον βαθμό ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει;

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει; Η ΕΣΤΙΑΣΗ Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει; 1. Μηδενική εστίαση Αφηγητής > Ήρωα ήρωες 2. Εσωτερική εστίαση Αφηγητής = Ήρωα ήρωες 2.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποια ήταν η θέση των ευγενών στην κοινωνική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις Αριθμός 545 Οί περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 9-9-2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κωδικός ασθενούς 090719-804-ΜΔ 030719-847-ΠΧ 260619-821-ΣΔ 310719-824-ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 O Σ ε π τ έ μ β ρ η ς

1.1 O Σ ε π τ έ μ β ρ η ς EXOFYLLO GLOSSA D DHMOTIKOYindd 1 20/6/2017 4:18:19 μμ 1 1 1 O Σ ε π τ έ μ β ρ η ς Ο Σεπτέμβρης είναι αγόρι κι έχει ολόχρυσο καπέλο και χρυσό το πανωφόρι διαμαντάκια θε να βρεις, σταγονίτσες, σταγονίτσες

Διαβάστε περισσότερα

1189 Κ.Δ.Π. 354/84. Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971)

1189 Κ.Δ.Π. 354/84. Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2020, 21.12.84 1189 Κ.Δ.Π. 354/84 Αριθμός 354 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 268 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 63 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 69 ΤΟΥ 1971) Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει των άρθρων 38 και 39 Ενασκούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνη την ώρα μπαίνει το διοικητικό συμβούλιο. Ακης Πολύ αργά! Κατά φωνή Μουσίτσα Κι ό γάιδαρος! Μην ανησυχείτε. Θα σας το διαβάζω εγώ στα κρυφά!

Εκείνη την ώρα μπαίνει το διοικητικό συμβούλιο. Ακης Πολύ αργά! Κατά φωνή Μουσίτσα Κι ό γάιδαρος! Μην ανησυχείτε. Θα σας το διαβάζω εγώ στα κρυφά! Σκηνή 1 η Μουσική. Ανοίγει η αυλαία. Σκηνικό δάσους. Η Βάγια η Κουκουβάγια, η δήμαρχος του δάσους κάθεται στο καφέ του δάσους και πίνει το χυμό της. Προσπαθεί να διαβάσει την εφημερίδα της αλλά δεν τα

Διαβάστε περισσότερα