Π ά ζ ρ α, ε κεγαιύηεξε γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ά ζ ρ α, ε κεγαιύηεξε γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο."

Transcript

1 1

2 Π ά ζ ρ α, ε κεγαιύηεξε γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο. Σν Πάζρα είλαη γηνξηή θηλεηή θαη γηνξηάδεηαη ηελ πξψηε Κπξηαθή κεηά ηελ παλζέιελν ηεο εαξηλήο ηζεκεξίαο. Γηα ηνπο Γπηηθνχο, ε κεγαιχηεξε ρξηζηηαληθή γηνξηή είλαη ηα Υξηζηνχγελλα. Γηα ηνπο νξζνδφμνπο φκσο κεγαιχηεξε είλαη ην Πάζρα, κε θνξπθαίεο ηε Μεγάιε Παξαζθεπή θαη ηελ Αλάζηαζε. αλ θάζε κεγάιε γηνξηή έρεη ηα πξνεφξηηα θαη ηα κεζεφξηηά ηεο. Πξνεγείηαη ε εβδνκάδα ησλ Βαΐσλ, ε κουφή, φπσο ιέγεηαη, γηαηί δελ ςάιιεηαη ν Αθάζηζηνο Ύκλνο, νχηε ηα ηξνπάξηα. Οη εθδειψζεηο απηήο ηεο βδνκάδαο επηθεληξψλνληαη ζην άββαην ηνπ Λαδάξνπ θαη ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ. Ζ Μεγάιε Δβδνκάδα Μεγάιε Γεπηέξα κεγάιε καραίξα Μεγάιε Σξίηε ν Υξηζηφο εθξχθηε Μεγάιε Σεηάξηε ν Υξηζηφο επηάζηε Μεγάιε Πέκπηε ν Υξηζηφο παηδεχηε Μεγάιε Παξαζθεπή ν Υξηζηφο ζην θαξθί Μεγάιν άββαην ν Υξηζηφο ζηνλ ηάθν Μεγάιε Κπξηαθή ν Υξηζηφο ζ αλαζηεζεί ( Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ) 2

3 Ζ Αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ Δδψ λα θνιιήζεηο ηελ εηθφλα! Σν άββαην ηνπ Λαδάξνπ είλαη αθηεξσκέλν ζην Φηωρνιάδαξν, ην ζάλαην θαη ηελ αλάζηαζή ηνπ. χκθσλα κε ην Δπαγγέιην ηνπ Ησάλλε, ν Λάδαξνο ήηαλ θίινο ηνπ Υξηζηνχ θαη πέζαλε ζηε Βεζαλία. Δθεί δνχζε κε ηηο αδεξθέο ηνπ, Μαξία θαη Μάξζα. Εης ηελ πόιε Βεζαλία, Μάρζα θιαίεη θαη Μαρία Λάδαρο ηολ αδερθό ηοσς, ηολ πηζηό θαη γθαρδηαθό ηοσς. 3

4 Έπεηηα απφ ηέζζεξηο κέξεο ν Υξηζηφο ηνλ αλάζηεζε, ληθψληαο ην ζάλαην, αιιά θαη γηα λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ηε δηθή ηνπ αλάζηαζε. Ζ παξάδνζε ιέεη πσο ν Λάδαξνο ηξφκαμε ηφζν πνιχ ζηνλ Κάησ Κφζκν, πνπ πηα δελ μαλαγέιαζε ζηε δεχηεξε δσή ηνπ:... είδα θφβνπο, είδα ηξφκνπο, είδα βάζαλα θαη πφλνπο... Οη γπλαίθεο δπκψλνπλ εηδηθά γηα ηε κέξα απηή θνπινχξηα ζε ζρήκα αλζξψπνπ ζαβαλσκέλνπ ζαλ ην Λάδαξν θαη ηα ιέλε ιαδάροη ή ιαδαράθηα ή ιαδόληα. «Λαδαράθηα» από ηε Σίθλο ( θωηογραθία Α.Γαιιοπούιοσ από ηολ «Ειιεληθό Λαϊθό Ποιηηηζκό», εθδ. Γλώζε. 4

5 Σα παηδηά, παξέεο παξέεο, ηξηγπξλάλε ζηα ζπίηηα θαη ηξαγνπδνχλ ηα ιαδαρηθά, θξαηψληαο έλα ιάδαρο: ΠΟΤ ΑΗ ΛΑΕΑΡΔ (ηεξεά Διιάδα) - Πνχ ζαη Λάδαξε, πνχ είλαη ε θσλή ζνπ, πνχ ζε γχξεπε, ε κάλα θη ε αδεξθή ζνπ; -Ήκνπλα ζηε γε, ζηε γε βαζηά ρσκέλνο θη απφ ηνπο ερηξνχο, ερηξνχο βαιαλησκέλνο. -Βάγηα, βάγηα ησλ βαγηψλ, ηξψλε ςάξηα ησλ θνιηψλ θαη ηελ άιιε Κπξηαθή, ςήλνπλ ην παρχ αξλί. πλήζσο νη ιάδαροη είλαη έλαο θφπαλνο ή κηα ξφθα ή κηα θαιακηά, δεκέλα ζηαπξσηά, κπνξεί θαη κηα θνχθια, ζηνιηζκέλα κε πνιχρξσκα ινπινχδηα, κε παξδαιφρξσκα παληά θαη θνξδέιεο. Γηα αληακνηβή ηα παηδηά δέρνληαη δηάθνξα δψξα: ιεθηά, απγά, θξνχηα θη φ,ηη άιιν ππάξρεη. 5

6 Ζ Κπξηαθή ηωλ Βαΐωλ Δδψ λα θνιιήζεηο ηελ εηθφλα! Με ηνλ θαηξφ ε πίζηε ηνπ θφζκνπ πξνο ηνλ Ηεζνχ κεγάισλε. Όηαλ έκαζαλ φηη ζα εξρφηαλ ζηα Ηεξνζφιπκα, ζθέθηεθαλ λα ηνπ εηνηκάζνπλ κηα ζεακαηηθή ππνδνρή. Ο Υξηζηφο πάλσ ζ έλα γατδνπξάθη κπήθε ζηελ πφιε θη ν θφζκνο Σνλ πξνυπάληεζε κε βάγηα, θσλάδνληάο Σνπ: «Γφμα ζε έλα πνπ έξρεζαη απφ ην Θεφ! ψζε καο» Πνιινί έζηξσλαλ ηα ξνχρα ηνπο, γηα λα πεξάζεη ν Κχξηνο. Όινη παλεγχξηδαλ θαη κνλάρα νη Γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαίνη παξαθνινπζνχζαλ κε κίζνο. Έπξεπε νπσζδήπνηε λα Σνλ πηάζνπλ θαη λα Σνλ ζαλαηψζνπλ, φκσο δελ ήμεξαλ πψο. απηφ ηνπο βνήζεζε έλαο απφ ηνπο δψδεθα καζεηέο, ν Ηνχδαο ν Ηζθαξηψηεο, πνπ πήγε αθάιεζηνο ζην ζπκβνχιηφ ηνπο θαη είπε: 6

7 - Ξέξσ γηαηί ζπλεδξηάδεηε. Ση κνπ δίλεηε γηα λα ζαο νδεγήζσ ζ Απηφλ; - Θα έρεηο ηξηάληα αξγχξηα, ηνπ απάληεζε ν Αξρηεξέαο Κατάθαο θαη ηνπ δσζε έλα πνπγθί κε ηα ρξήκαηα. Ο θηιάξγπξνο καζεηήο πήξε ηα ρξήκαηα θη έθπγε. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή πεξίκελε ηελ επθαηξία λα πξνδψζεη ην Γάζθαιφ ηνπ! * Σελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ, φιεο νη εθθιεζηέο ζηνιίδνληαη κε θιαδηά απφ βάγηα ή δάθλε. Σα καδεχνπλ απφ ηηο ξεκαηηέο νη ληφλπθεο ηνπ ρσξηνχ. Απ απηά κνηξάδνληαη ζηνπο πηζηνχο ( ην ίδην γίλεηαη θαη ζηηο πφιεηο ) θαη ην έζηκν ζπκπιεξψλεηαη κε ηα βαγηοτησπήκαηα (ζηα ρσξηά), ειαθξά ρηππήκαηα κε βαγηφθιαδα, πνπ δίλνπλ ζηηο ληφλπθεο νη άιιεο γπλαίθεο. Σα βάγηα έρνπλ ηε δχλακε λα δηψρλνπλ ην θαθφ κάηη, ηνπο θνξηνχο θη άιια δσχθηα απφ ην ζπίηη. Σελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ, ραιαξψλεη θη ε λεζηεία ηεο αξαθνζηήο, γηαηί ε εθθιεζία ζέιεη λα ηηκήζεη ηε ζξηακβεπηηθή είζνδν ηνπ Υξηζηνχ ζηα Ηεξνζφιπκα. Έηζη, φζνη λεζηεχνπλ, κπνξνχλ λα θάλε ςάξη. βάγηα (θύιια δάθλες) 7

8 Ζ Μεγάιε Βδνκάδα Δίλαη ε πην απζηεξή βδνκάδα. Ο θφζκνο λεζηεχεη πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο ηεο αξαθνζηήο. Όιεο νη δνπιεηέο ζηακαηνχλ, εθηφο απφ ην θαζάξηζκα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηε γηνξηή ηνπ Πάζρα. Γελ επηηξέπνληαη νχηε ηξαγνχδηα, νχηε ρνξνί. Όινη ηξέρνπλ ζηηο εθθιεζηέο θαη παξαθνινπζνχλ ηηο αθνινπζίεο θαη ηηο άιιεο ηειεηνπξγίεο ηεο Μεγάιεο Βδνκάδαο. ηελ απνγεπκαηηλή αθνινπζία ηεο Μεγάιεο Σξίηεο ςέιλεηαη ην πνιχ φκνξθν ηροπάρηο ηες Καζηαλής. Οη θπξηφηεξεο ηειεηέο θαη εθδειψζεηο ηεο Μεγάιεο Βδνκάδαο αξρίδνπλ απφ ηε Μεγάιε Σεηάξηε. Σφηε γίλεηαη ζηελ Δθθιεζία (ην απφγεπκα ηεο Μ. Σεηάξηεο) ην Μεγάιο Εστέιαηο θη ν παπάο αιείθεη ζηαπξσηά ζην πξφζσπν θάζε Υξηζηηαλφ κε ιάδη, πνπ επινγήζεθε ζην Δπρέιαην. Δπρέιαην ζπλεζίδεηαη λα θάλνπλ ηε κέξα απηή θαη ζηα ζπίηηα. ηελ Αζήλα παιηφηεξα ζπλήζηδαλ λα θηηάρλνπλ θαη ηε λέα δύκε, ην πξνδχκη ηεο ρξνληάο. Πήγαηλε ινηπφλ ε θιεζάξηζζα (=απηή πνπ θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ λανχ) ζ φια ηα ζπίηηα ηεο ελνξίαο, κάδεπε αιεχξη θαη ην δχκσλε ρσξίο πξνδχκη. Με ην πνπ αθνπκπνχζε ν παπάο ην ηαπξφ κε ην Σίκην μχιν πάλσ ηνπ, ην δπκάξη αλέβαηλε, θνχζθσλε. Απηφ γηλφηαλ ην πξνδχκη ηεο ρξνληάο θαη ην κνίξαδαλ ζ φια ηα ζπίηηα, γηα λα δπκψλνπλ ην ςσκί ηνπο φιν ην ρξφλν! 8

9 Ο Μπζηηθόο Γείπλνο Δδψ λα θνιιήζεηο ηελ εηθφλα! Σε Μεγάιε Σεηάξηε ην βξάδπ πξνζθπλνχκε ζηελ Δθθιεζία, ηελ εηθφλα ηνπ Μπζηηθνχ Γείπλνπ. Γηα ηνπο Δβξαίνπο νη γηνξηέο ηνπ Πάζρα άξρηδαλ απφ ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο. Όκσο ζεκαληηθφ κέξνο ηεο γηνξηήο ήηαλ θαη ην παζραιηλφ ηξαπέδη. Έηξσγαλ ςεηφ αξλί, πηθξά ρφξηα, άδπκν ςσκί θη έπηλαλ θξαζί. Έηζη θη ν Ηεζνχο έζηεηιε δπν καζεηέο Σνπ θη εηνίκαζαλ ην ηξαπέδη. Όηαλ βξάδηαζε, ήξζε θη Απηφο κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη θάζηζαλ ζην κπζηηθφ απηφ Γείπλν. Πξηλ ην θαγεηφ ζπλήζηδαλ ηφηε λα ηνπο πιέλνπλ ηα πφδηα νη ππεξέηεο. Ο Ηεζνχο ζέιεζε λα ηνπο δψζεη παξάδεηγκα ηαπεηλνθξνζχλεο. Πήξε, ινηπφλ, κηα ιεθάλε κε λεξφ θαη κηα πεηζέηα. Έπιπλε θαη ζθνχπηζε ηα πφδηα ησλ καζεηψλ ηνπ. 9

10 Όηαλ ηέιεησζε ηνπο είπε: «Με απηφ πνπ ζαο έθαλα, ζαο έδσζα έλα παξάδεηγκα ψζηε φπσο εγψ θέξζεθα κε αγάπε θαη ηαπεηλνθξνζχλε ζε ζαο, έηζη θη εζείο λα θάλεηε. Να ππεξεηείηε ηνπο άιινπο θαη ζηελ αλάγθε, λα ζπζηάδεηε θαη ηε δσή ζαο γη απηνχο». Μεηά έθαηζαλ λα θάλε. Ο Ηεζνχο πήξε ην ςσκί, ην επιφγεζε, ην έθνςε ζε θνκκάηηα θαη ην έδσζε ζηνπο καζεηέο Σνπ, ιέγνληαο: «Λάβεηε, θάγεηε ηνχην είλαη ην ζψκα κνπ». Έπεηηα πήξε θαη ην πνηήξη κε ην θξαζί, ην επιφγεζε θη αθνχ επραξίζηεζε ην Θεφ, ην έδσζε ζηνπο καζεηέο Σνπ, ιέγνληαο: «Να πίλεηε απφ απηφ φινη ηνχην είλαη ην αίκα κνπ». Έηζη παξέδσζε ην κπζηήξην ηεο Θείας Κοηλωλίας ζηελ εθθιεζία καο. Αθνχ ηειείσζε ν Ηεζνχο, είπε ζηνπο καζεηέο Σνπ, πσο έλαο απφ ηνπο δψδεθα ζα Σνλ παξέδηδε ζηνπο Φαξηζαίνπο! Καη δίλνληαο ςσκί βνπηεγκέλν ζην δσκφ ζηνλ Ηνχδα ηνλ Ηζθαξηψηε, ηνπ είπε: «Δθείλν πνπ ζθέπηεζαη λα θάλεηο, θάλε ην φζν πην γξήγνξα κπνξείο». Ο Ηνχδαο πήξε ην ςσκί θη έθπγε ακέζσο. Σφηε ν Κχξηνο είπε ζηνπο καζεηέο Σνπ, ηη επξφθεηην λα ζπκβεί θη ν Πέηξνο ηνπ απάληεζε πσο θαη ηε δσή ηνπ ζα έδηλε γηα Δθείλνλ. Ο Ηεζνχο φκσο ηνπ είπε πσο πξηλ ιαιήζεη ν θφθνξαο, ζα Σνλ αξλεζεί απφςε ηξεηο θνξέο. Μίιεζε ζηνπο καζεηέο Σνπ γηα ην Άγην Πλεχκα, πνπ ζα ηνπο ζηείιεη ν Θεφο γηα λα θσηίδεη θαη λα ηνπο δπλακψλεη. ην ηέινο έςαιαλ χκλνπο θη έθπγαλ γηα ηνλ θήπν ηεο Γεζζεκαλήο, φπνπ ν Υξηζηφο καο ζπλήζηδε λα πξνζεχρεηαη. 10

11 Μεγάιε Πέκπηε Ζ ηαύξωζε Μπήθακε γηα θαιά ζηηο πξνεηνηκαζίεο ηνπ Πάζρα. Σε Μεγάιε Πέκπηε γίλεηαη ην δχκσκα. Πξσί πξσί νη λνηθνθπξέο δπκψλνπλ ηηο θοσιούρες ηες Λακπρής κε αιεχξη θαη κπξσδηθά. Σηο ζηνιίδνπλ κε δηάθνξα ζηνιίδηα απφ δπκάξη, ακχγδαια θαη θφθθηλα απγά θη απ ηα επηδέμηα ρέξηα μεπεδνχλ νη θοσηζούλες, ηα θοθίληα, ηα θαιαζάθηα, νη ασγούιες, θαηά ην ζρήκα ηνπο θαη η φλνκά ηνπο. πρλά ζηε κέζε βάδνπλ έλα θφθθηλν απγφ, ζπλήζεηα πνπ θξαηάεη απφ ηνπο Βπδαληηλνχο. Σν βάςηκν ησλ απγψλ γίλεηαη θη απηφ ηε Μεγάιε Πέκπηε. Κφθθηλα απγά βάθνπλ ζ φια ηα ζπίηηα εθηφο απφ θείλα πνπ πελζνχλ θαη ηα καδεχνπλ φιε ηε αξαθνζηή. Σν πρώηο ασγό πνπ ζα βάςνπλ, έρεη, ιέλε, ζαπκαζηέο ηδηφηεηεο θαη ην βάδνπλ ζην εηθνλνζηάζη ηνπ ζπηηηνχ, γηαηί είλαη ηο ασγό ηες Παλαγίας. Μ απηφ ζηαπξψλνπλ νη γπλαίθεο ηα παηδηά, ζαλ είλαη αδηάζεηα, αιιά θαη ζ άιιεο πεξηπηψζεηο, γηα λα δηψμνπλ ην θαθφ. Με δηάθνξεο παξαδφζεηο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ γηαηί βάθνληαη η απγά θφθθηλα ην Πάζρα. Άιινη ππνζηεξίδνπλ πσο γίλεηαη γηα λα ζπκφκαζηε ην αίκα ηνπ Υξηζηνχ, πνπ ρχζεθε γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. Άιινη γηαηί ζπκίδεη ηελ Αλάζηαζε, αθνχ ην θφθθηλν είλαη ην ρξψκα ηεο ραξάο θη αθφκε γηαηί ην θφθθηλν ρξψκα έρεη ηε δχλακε λα δηψρλεη θάζε θαθφ. Σν βξάδπ ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο φινη παξαθνινπζνχλ ηελ αθνινπζία ηεο ηαχξσζεο, φπνπ δηαβάδνληαη ηα δώδεθα Εσαγγέιηα. Παιηφηεξα, γπλαίθεο θαη θνξίηζηα δηαλπθηέξεπαλ ζηελ εθθιεζία θαη κνηξνινγνχζαλ ην Υξηζηφ: 11

12 ήκεξα καχξνο νπξαλφο, ζήκεξα καχξε κέξα, ζήκεξα φινη ζιίβνπληαη θαη ηα βνπλά ιππνχληαη. Σε Μεγάιε Πέκπηε δελ μερλνχλ θαη ηνπο λεθξνχο. Οη ζπγγελείο αθήλνπλ πάλσ ζηνπο ηάθνπο ηνπο δηάθνξεο πξνζθνξέο ή κνηξάδνπλ ιίγν ζηάξη ( θφιιπβα ). Δδψ λα θνιιήζεηο ηελ εηθφλα! Σα γεγνλφηα ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο Αθνχ ν Κχξηνο έθηαζε ζηνλ θήπν ηεο Γεζζεκαλήο κε ηνπο καζεηέο Σνπ, πήξε ηνλ Πέηξν, ηνλ Ησάλλε θαη ηνλ Ηάθσβν θαη πξνρψξεζε κέζα ζηνλ θαηαπξάζηλν ειαηψλα. Σνπο άθεζε θαη πήγε λα πξνζεπρεζεί. 12

13 Ξαθληθά αθνχζηεθε ζφξπβνο θαη θάλεθαλ Ρσκαίνη ζηξαηηψηεο κε ηνλ Ηνχδα. Δθείλνο κφιηο είδε ην Υξηζηφ, Σνλ θίιεζε θαη ηνπ είπε: «Υαίξε Γηδάζθαιε». Οη ζηξαηηψηεο έπηαζαλ ηφηε ηνλ Ηεζνχ, Σνλ έδεζαλ θαη Σνλ νδήγεζαλ ζην πλέδξην. Σνλ πήγαλ ζηνλ Άλλα θη απφ εθεί ζηνλ Κατάθα. Δθεί δίθαζαλ θαη θαηαδίθαζαλ ηνλ Αλακάξηεην ζε ζάλαην. Ήηαλ ε πην άδηθε δίθε φισλ ησλ αηψλσλ Ο Ησάλλεο θαη ν Πέηξνο είραλ θηάζεη θη απηνί σο ηελ θαηνηθία ηνπ Αξρηεξέα. Δθεί ηξεηο άλζξσπνη ξψηεζαλ ηνλ Πέηξν, αλ ήηαλ καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ. Ο Πέηξνο αξλήζεθε θαη ηηο ηξεηο θνξέο. Ακέζσο ηφηε αθνχζηεθε ην ιάιεκα ελφο θφθνξα. Σφηε ζπκήζεθε ηα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ, κεηάλησζε θη έθιαςε πηθξά. Ο Ηνχδαο φκσο φηαλ θαηάιαβε ην ιάζνο ηνπ, αληί λα δεηήζεη ζπγρψξεζε απφ ην Θεφ, βξήθε έλα δέληξν θαη θξεκάζηεθε. Απφ ην ζπίηη ηνπ Αξρηεξέα, ηνλ Κχξην Σνλ πήγαλ ζην Ρσκαίν επίηξνπν, ηνλ Πηιάην, ν νπνίνο έδσζε ηε δηαηαγή λα Σνλ ζηαπξψζνπλ. Οη ζηξαηηψηεο αθνχ Σνπ θφξεζαλ έλαλ θφθθηλν καλδχα θη έλα ζηεθάλη απφ αγθάζηα, Σνλ έθηπζαλ, Σνλ ρηχπεζαλ, Σνπ θφξησζαλ ηνλ ζηαπξφ ζηνπο ψκνπο Σνπ θαη Σνλ αλέβαζαλ ζην Γνιγνζά. Δθεί Σνλ ζηαχξσζαλ αλάκεζα ζε δπν ιεζηέο. Ο Υξηζηφο καο πάλσ ζην ζηαπξφ, ιίγν πξηλ πεζάλεη, δήηεζε απφ ην Θεφ-Παηέξα Σνπ, λα ζπγρσξήζεη απηνχο πνπ Σνλ ζηαχξσζαλ. Κη αξγφηεξα, ιέγνληαο: «Παηέξα ζνπ παξαδίδσ ην πλεχκα κνπ, ηεηέιεζηαη, δειαδή ηειείσζαλ φια φζα είρα λα θάλσ γηα ηνλ θφζκν», έγεηξε ην θεθάιη θαη πέζαλε. Σε ζηηγκή εθείλε ε γε ηαξάρηεθε απφ θνβεξφ ζεηζκφ θαη ζθνηάδη απιψζεθε παληνχ. 13

14 Οη Ηνπδαίνη πνπ ήηαλ εθεί θαηάιαβαλ ηελ ακαξηία ηνπο θη έθιαηγαλ ιέγνληαο : «Πξαγκαηηθά ήηαλ ν Τηφο ηνπ Θενχ!» ε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο ην βξάδπ ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο, θπξίσο ηα παηδηά, θηηάρλνπλ κε θνπξέιηα θαη άρπξα ην νκνίσκα ηνπ Ηνχδα. Ύζηεξα γπξίδνπλ θαη καδεχνπλ θξχγαλα θαη μχια απ ηα ζπίηηα, γηα ηε θσηηά πνπ ζα ηνλ θάςνπλ. Μεγάιε Παξαζθεπή Ζ Απνθαζήιωζε θαη ε Σαθή ηνπ Κπξίνπ Οη θακπάλεο ρηππνχλ πέλζηκα απ ηα ραξάκαηα ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο. Καλείο δε ζθέθηεηαη λα δνπιέςεη. Όινη λεζηεχνπλ απζηεξά, κεξηθνί πίλνπλ κφλν λεξφ θαη μίδη. Σζνπθάιη δελ κπαίλεη ζηε θσηηά. Σα θνξίηζηα θαη νη λεαξέο γπλαίθεο θάζε ελνξίαο έρνπλ μελπρηήζεη ζηνιίδνληαο ηνλ Δπηηάθην κε άθζνλα ινπινχδηα. Σν πξσί γίλεηαη ε αθνινπζία ηεο Απνθαζήισζεο. Έηζη φπσο ν Ησζήθ απφ ηελ Αξηκαζαία, παίξλνληαο ηελ άδεηα απφ ηνλ Πηιάην, θαηέβαζε ην ζψκα ηνπ Υξηζηνχ καο απφ ην ηαπξφ, ην ηχιημε ζε θαζαξφ ζεληφλη θαη ην έβαιε ζηνλ ηάθν, πνπ είρε θηηάμεη γηα ηνλ ίδην, ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Σν άλνηγκα ηνπ ηάθνπ ην έθιεηζαλ κε κηα κεγάιε πέηξα θαη νη αξρηεξείο δήηεζαλ απφ ηνλ Πηιάην λα βάιεη θξνπξνχο απ έμσ, γηαηί είραλ ην θφβν κήπσο νη καζεηέο ηνπ Υξηζηνχ θιέςνπλ ην ζψκα Σνπ θαη δηαδψζνπλ χζηεξα πσο αλαζηήζεθε. 14

15 Δδψ λα θνιιήζεηο ηελ εηθφλα! ηελ εθθιεζία νη παπάδεο θαηεβάδνπλ κέζα ζε γεληθή ζησπή θαη θαηάλπμε ην ηαπξσκέλν Υξηζηφ θαη απνζέηνπλ ( βάδνπλ ηνπνζεηνχλ ) ην ζψκα Σνπ ζην θαηαζηφιηζην θνπβνχθιην ηνπ Δπηηάθηνπ. Όινη ζα πεξάζνπλ λα ην αζπαζηνχλ, κα νη γπλαίθεο θαη πην πνιχ ηα παηδηά, πεξλνχλ ηξεηο θνξέο απφ θάησ απ ην θνπβνχθιην, «γηα λα ηνπο πηάζεη ε ράξε». ε κεξηθά κέξε ηα παηδηά γχξηδαλ ζηα ζπίηηα θαη ηξαγνπδνχζαλ ηα Πάζε ηνπ Υξηζηνχ: ήκεξα καχξνο νπξαλφο ζήκεξα καχξε κέξα, νπνχ ζηαπξψζαλ ην Υξηζηφ 15

16 Η Αποθαζήιωζε. Μηθρή θορεηή εηθόλα ηοσ 10 οσ βρίζθεηαη ζηελ Οσάζηλγθηολ. αηώλα, ποσ Οη θακπάλεο δελ παχνπλ λα ρηππνχλ ιππεηεξά. Μφιηο ζνπξνππψζεη, θαινχλ ηνπο πηζηνχο γηα ηελ Αθνινπζία ηνπ Δπηηάθηνπ Θξήλνπ. Φέιλνληαη ηα εγθψκηα: ην «αη Γελεαί αη πάζαη», ην «ε Εσή ελ Σάθσ» θαη ην «Άμηνλ εζηί». Ακέζσο κεηά αξρίδεη ε πεξηθνξά ηνπ Δπηηάθηνπ. Μπξνζηά ηα εμαπηέξπγα θη ν ηαπξφο άδεηνο πηα ην θνπβνχθιην κε ηνλ Δπηηάθην, νη παπάδεο θαη παξαπίζσ ην πιήζνο κ αλακκέλεο ιακπάδεο. Φέιλνπλ απνζπάζκαηα απφ ηα εγθψκηα θαη ζηα ζηαπξνδξφκηα θαη ηηο πιαηείεο ζηακαηνχλ γηα λα ςάινπλ κηα δέεζε. Γελ παξαιείπνπλ λα επηζθεθηνχλ θαη ην λεθξνηαθείν. ε πνιιά κέξε, ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ε πεξηθνξά ηνπ Δπηηάθηνπ, ηα παηδηά αλάβνπλ θσηηέο θαη θαίλε ηνλ «Ηνχδα». 16

17 ηηο έξξεο θαη ζε άιια κέξε ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο νη γπλαίθεο ζπλήζηδαλ, ηελ ψξα πνπ πεξλνχζε ν Δπηηάθηνο, λα βγάδνπλ ζην θαηψθιη ηνπο, έλα ηξαπέδη. Δπάλσ έβαδαλ ηελ εηθφλα ηνπ Δζηαπξσκέλνπ αλάκεζα ζε ινπινχδηα, αλακκέλα θεξηά θαη ζπκηάκαηα. Γίπια ηνπνζεηνχζαλ έλα πηάην, φπνπ ηε Μεγάιε αξαθνζηή είραλ ζπείξεη θαθή ή θξηζάξη θη είρε θπηξψζεη. Σν έζηκν ζπκίδεη ηνπο «Αδψληδνο θήπνπο», δειαδή ηνπο θήπνπο ηνπ Άδσλε ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ, φηαλ νη γπλαίθεο γηφξηαδαλ θάζε άλνημε ή θαινθαίξη ηα Αδψλεηα. Μεγάιν άββαην ε Αλάζηαζε Απφ ηα μεκεξψκαηα ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ νη θακπάλεο ρηππάλε ραξκφζπλα πηα, γηα λα αλαγγείινπλ ηελ πρώηε Αλάζηαζε, φπσο ηελ ιέλε, ηνπ Υξηζηνχ. ηε Εάθπλζν θη αιινχ ζηε Γπηηθή Διιάδα ζπάλε δηάθνξα πήιηλα αγγεία γηα «ραξά ηνπ Υξηζηνχ θαη πνκπή ησλ Δβξαίσλ». Ο λνηθνθχξεο ηνπ ζπηηηνχ αλαζθνπκπψλεηαη λα ζθάμεη «ην ιακπξηψηε», ην θαινζξεκκέλν αξλί, πνπ ζα έρεη ηελ θπξίαξρε ζέζε ζην παζραιηλφ ηξαπέδη. Με ην αίκα ηνπ αξληνχ έθαλε άιινηε έλα ζηαπξφ ζηελ πφξηα θαη ζηα κάγνπια ησλ παηδηψλ «γηα ην θαιφ» (πξάμε πνπ ζπκίδεη ηνπο Δβξαίνπο θαη ηηο πιεγέο ηνπ Φαξαψ). Οη λνηθνθπξέο θαζαξίδνπλ θαη ζηνιίδνπλ ην ζπίηη, θηηάρλνπλ ηπξφπηηεο, γαιαηφπηηεο θη άιιεο παζραιηάηηθεο πίηεο. Σέηνηα κέξα δελ μερλνχλ ηνπο ζπγγελείο θαη ρσξηαλνχο πνπ πελζνχλ θαη ηνπο ζηέιλνπλ θφθθηλα απγά, θνπινχξηα θη φ,ηη άιιν έρνπλ, κηα θαη ζ εθείλνπο ην έζηκν δελ επηηξέπεη λα θηηάμνπλ. Κη αθνχ φια ηειεηψζνπλ κε ην θαιφ, πεξηκέλνπλ κε ιαρηάξα ηε κεγάιε λχρηα ηεο Α λ ά ζ η α ζ ε ς. 17

18 Δδψ λα θνιιήζεηο ηελ εηθφλα! Τα γεγολόηα ηες Αλάζηαζες Σελ ηαθή ηνπ Κπξίνπ παξαθνινχζεζαλ απφ καθξηά, ε Μαξία ε Μαγδαιελή, ε Μαξία ηνπ Κισπά θαη ε αιψκε. Αθνχ πήγαλ ζηελ αγνξά, αγφξαζαλ αξψκαηα θαη έηξεμαλ λα αξσκαηίζνπλ ηνλ ηάθν ηνπ Κπξίνπ. Όηαλ έθηαζαλ βξήθαλ ηε κεγάιε πέηξα πνπ έθιεηλε ηνλ ηάθν θπιηζκέλε καθξηά. Μπήθαλ ζηνλ ηάθν, κα αληί λα βξνπλ ην ζψκα ηνπ Κπξίνπ, είδαλ έλαλ άγγειν λα θάζεηαη ζηα δεμηά ηνπ ηάθνπ. Σν πξφζσπφ ηνπ έιακπε ζαλ ηνλ ήιην θαη ηα ξνχρα ηνπ ήηαλ θάηαζπξα ζαλ ην ρηφλη. Ο άγγεινο ηνπο είπε: - Με θνβάζηε! Εεηάηε ηνλ Ηεζνχ ην Ναδσξαίν; Γελ είλαη εδψ Αλαζηήζεθε φπσο είρε πεη. Πεγαίλεηε λα πείηε ζηνπο καζεηέο Σνπ φηη ζα ηνπο πεξηκέλεη ζηε Γαιηιαία. 18

19 Δθείλεο έηξεμαλ κε κεγάιε ραξά λα πνπλ ηελ είδεζε ζηνπο καζεηέο Σνπ. ην δξφκν είδαλ ηνλ αλαζηεκέλν Υξηζηφ, Σνλ πιεζίαζαλ θη έπεζαλ ζηα πφδηα Σνπ θαη ηνλ πξνζθχλεζαλ. Δθείλνο ηνπο είπε: - Πεγαίλεηε λα πείηε ζηνπο καζεηέο κνπ λα πάλε ζηε Γαιηιαία. Δθεί ζα ζπλαληεζνχκε. Πξαγκαηηθά νη έληεθα καζεηέο θη ν Γάζθαιφο ηνπο πήγαλ ζηε Γαιηιαία. Οη καζεηέο Σνπ, Σνλ πξνζθχλεζαλ θαη Σνλ άθνπζαλ λα ιέεη: - Πεγαίλεηε λα θεξχμεηε ην Δπαγγέιην ζε φιν ηνλ θφζκν, ζε φινπο ηνπο εηδσινιάηξεο. Θα ηνπο βαπηίδεηε ζην φλνκα ηνπ Παηξφο, ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο! ηηο κέξεο καο ηε ζέζε ησλ Μπξνθφξσλ γπλαηθψλ έρνπλ πάξεη νη θακπάλεο ησλ Δθθιεζηψλ. Πξηλ απφ ηα κεζάλπρηα μππλνχλ ηνλ θφζκν λα ηξέμνπλ ζηελ Αλάζηαζε! Όινη θξαηνχλ άζπξεο ιακπάδεο, ζεκάδη ραξάο. Λίγν πξηλ ηα κεζάλπρηα, ν παπάο βγαίλεη απφ ην Ηεξφ θξαηψληαο κηα ιακπάδα αλακκέλε κε Άγηο θως θαη ςέιλεη ην: «Γεχηε ιάβεηε θσο». Όινη ηξέρνπλ, πνηνο ζα πξσηναλάςεη ηε ιακπάδα κε ην λέν Άγην θσο. Ο παπάο θαη νη ςαιηάδεο βγαίλνπλ ζηελ απιή ηεο Δθθιεζίαο. ηηο πφιεηο αλεβαίλνπλ πάλσ ζε κηα ζηεκέλε εμέδξα. Αθξηβψο ηα κεζάλπρηα αθνχγεηαη ην: «Υξηζηφο Αλέζηε». Σφηε πηα γίλεηαη ραιαζκφο θφζκνπ! Ππξνηερλήκαηα, βεγγαιηθά, ηξαθαηξνχθεο! Οη πηζηνί κέζα θη έμσ ζηελ Δθθιεζία δίλνπλ κεηαμχ ηνπο ην θηιί ηεο Αγάπεο, πνπ δίδαμε ν Υξηζηφο. Σζνπγθξίδνπλ θη απφ έλα θφθθηλν απγφ κχηε κε κχηε, πνηνο ζα ζπάζεη ηνπ άιινπ, γηαηί ην ρνπλ γηα θαιφ. 19

20 ε κεξηθά κέξε, φπσο ζηε Φζηψηηδα, γηα λα πξνθπιάμνπλ ηνλ ηφπν απφ ην ραιάδη, αλάβνπλ έλα δαδί κε ην Άγην θσο θη φζν ηφπν θσηίδεη ηξηγχξσ, ζα γιηηψζεη απ ην ραιάδη. Μφιηο ηειεηψζεη ε θαζαξία, αξθεηνί παξακέλνπλ ζηελ Δθθιεζία κέρξη λα ηειεηψζεη ε ιεηηνπξγία. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο, παξά ηηο δηακαξηπξίεο ησλ παπάδσλ, θεχγνπλ θξαηψληαο αλακκέλεο ηηο ιακπάδεο ηνπο ή ηα θαλαξάθηα ηνπο κε η Άγην θσο, γπξίδνπλ αλππφκνλνη ζηα ζπίηηα ηνπο. Με ηνλ θαπλφ ηεο ιακπάδαο ζρεκαηίδνπλ έλα καχξν ζηαπξφ ζηελ εμψπνξηα θη αλάβνπλ κε ην λέν θσο ην θαληήιη πνπ θαίεη ζην εηθνλνζηάζη. Ύζηεξα ε λνηθνθπξά εηνηκάδεη ην ηξαπέδη, ελψ νη ππφινηπνη φιν θαη ηζνπγθξίδνπλ θαη ηξψλε θφθθηλα απγά. ην ηξαπέδη ζεξβίξεηαη ν παηζάο θη ε καγεηξίηζα, θηηαγκέλα απ ηα εληφζζηα θαη ηα πνδαξάθηα ηνπ αξληνχ, ηπξφπηηεο γαιαηφπηηεο θη άιια θαγεηά αλάινγα κε ηνλ ηφπν. Μεηά απφ ηφζν θαγεηφ πέθηνπλ γηα χπλν! Ζ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα Πξσί πξσί ν λνηθνθχξεο ζα εηνηκάζεη θσηηά θαη ηηο ζνχβιεο γηα ην αξλί θαη ην θνθνξέηζη. ηελ απιή θάζε ζπηηηνχ γίλεηαη κεγάιν γιέληη κε ην γχξηζκα ηεο ζνχβιαο. Μεξηθνί λνηθνθπξαίνη δελ παξαιείπνπλ λα θνηηάμνπλ ηελ σκνπιάηε ηνπ αξληνχ, γηα λα δνπλ επράξηζηα ή δπζάξεζηα ζεκάδηα γηα ηε ρξνληά. 20

21 Ζ «αγάπε» Σν απφγεπκα ζηελ Δθθιεζία γίλεηαη ε δεύηερε Αλάζηαζε, ε «αγάπε», φπσο ηελ ιέλε, γηαηί γηα ηελ αγάπε ησλ αλζξψπσλ, ζηαπξψζεθε ν Υξηζηφο θαη ηε δηαθεξχζζεη ην Δπαγγέιην, πνπ δηαβάδεηαη εθεί ζε δψδεθα γιψζζεο. Οη πηζηνί αληαιιάζζνπλ ην θηιί ηεο «αγάπεο». ε κεξηθά κέξε απφ ην απφγεπκα πξηλ απφ ηε δεχηεξε Αλάζηαζε, θαίλε ηνλ Ηνχδα, αθνχ ηνλ γπξίζνπλ ζ φιν ην ρσξηφ. Φπζηθά, απ φιν απηφ ην παλεγχξη δε ιείπνπλ νη ρνξνί θαη δηάθνξνη αγψλεο: πήδεκα, ηξέμηκν, ιηζάξη, πάιε θαη ηα βξαβεία είλαη ιακπξηάηηθεο θνπινχξεο ή θεληεκέλα καληίιηα. Έλα πνιχ σξαίν έζηκν, πνπ ζπκίδεη ηελ «αηψξα» ησλ θνξηηζηψλ ηεο αξραίαο Αζήλαο, φηαλ γηφξηαδαλ ηα Αλζεζηήξηα, είλαη νη θούληες. Κξεκνχλ θνχληεο ζηα δέληξα θαη θνπληνχληαη γηα λα γίλνπλ ηα ζηάρπα, λα θχγνπλ ηα θίδηα, γηα ηελ πγεία, γηα λα απαιιαγνχλ νη άλζξσπνη απφ ηα θαθά πνπ ηνπο απεηινχλ ην θαινθαίξη πνπ θηάλεη ζε ιίγν. Σελ ψξα πνπ ηα θνξίηζηα θνπληνχληαη, ηξαγνπδνχλ: Κνπλήζεηε ηηο φκνξθεο, θνπλήζεηε ηηο άζπξεο, θνπλήζεηε ηηο ιεκνληέο, πνπ λαη αλζνχο γεκάηεο 21

22 Σν «αζπξνβδόκαδν» Γελ «παζράδνπλ», δελ θαινηξψλε δειαδή, κφλν αλήκεξα ηε Λακπξή. Σν αξλί βαζηάεη αθφκε θη έηζη ην θαγνπφηη θη ν ρνξφο, ε ραξά θαη ηα ηξαγνχδηα ζπλερίδνληαη φιε ηελ επφκελε βδνκάδα, ηε βδνκάδα ηεο Γηαθαηλεζίκνπ. Άλνημε είλαη, ραξά Θενχ, θαγεηά άθζνλα θαη αξγίεο άθζνλεο! Καλείο δε δνπιεχεη, γηαηί είλαη ην «αζπξνβδφκαδν» θαη θνβνχληαη ην ραιάδη! Απηέο ηηο κέξεο δελ μερλνχλ νη άλζξσπνη θαη ηνπο λεθξνχο ηνπο, πνπ πηζηεχνπλ πσο νη ςπρέο ηνπο βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ Άδε. Σνπο ηηκνχλ ηε Γεπηέξα θαη ην άββαην ηνπ Πάζρα. Σνπο πεγαίλνπλ θνπινχξηα θαη θφθθηλα απγά, λα ρνπλ θη απηνί ην κεξίδηφ ηνπο, λα μέξνπλ πσο δελ ηνπο μέραζαλ! Σελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ είλαη ηεο Ζωοδότοσ Πεγής, γηνξηή ηεο Παλαγίαο. Γίλνληαη παλεγχξηα θαη ρνξνί θνληά ζε ηφπνπο θαη εθθιεζηέο πνπ έρνπλ αγίαζκα, λεξφ αγηαζκέλν θαη ζαπκαηνπξγφ. ηα Μέγαξα ρνξεχνπλ ηο τορό ηες ηράηας, θξαηψληαο ζηαπξσηά ηα ρέξηα ηνπο. 22

23 Ζ γηνξηή ηνπ Αγίνπ Γεωξγίνπ Σε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα γηνξηάδνπκε ηνλ Ατ-Γηψξγε, αλ ε θαλνληθή γηνξηή ηνπ (23 Απξηιίνπ) είρε πέζεη πξηλ απ ην Πάζρα. Δδψ λα θνιιήζεηο ηελ εηθφλα! Ο Ατ-Γηψξγεο είλαη γηα ηνπο Νενέιιελεο φ,ηη ν Ζξαθιήο γηα ηνπο Αξραίνπο. Δίλαη ν πην αγαπεηφο Άγηνο, πνπ θαβάια ζη άζπξν άινγφ ηνπ ζθνηψλεη κε ην θνληάξη ηνπ ην δξάθνληα, ηνλ θάζε ερζξφ πνπ απεηιεί ηνλ απξνζηάηεπην άλζξσπν. Έζσζε, ιέλε, κέζα απ ηα δφληηα ηνπ ηε βαζηινπνχια, πνπ ηελ είραλ αθήζεη λα ηε θάεη ν δξάθνληαο, ην πειψξην θίδη, κήπσο θαη μεγειαζηεί θη αθήζεη ην λεξφ ηεο πνιηηείαο λα ηξέμεη, λα μεδηςάζεη ν θφζκνο. 23

24 Ο Άγηνο απφ ηα βπδαληηλά ρξφληα ζεσξείηαη πξνζηάηεο πφιεσλ θαη θξαηψλ θαη ζηνιίδεη ηα βαζηιηθά ιάβαξα, θαζψο θαη ηηο ζεκαίεο θξαηψλ. Δίλαη Άγηνο πνιεκηθφο θαη πξνζηάηεο ηνπ πεδηθνχ. Δίλαη Άγηνο ησλ ηζνπάλεδσλ, αιιά θαη ησλ γεσξγψλ. Γηα ηνπο ηζνπάλεδεο, ηδηαίηεξα ηνπο αξαθαηζαλαίνπο, ε γηνξηή ηνπ Α -Γηψξγε είλαη ζεκαδηαθή. Αθήλνπλ ηα ρεηκαδηά θη αλεβαίλνπλ ζηα βνπλά λα βνζθήζνπλ ηα θνπάδηα ηνπο θαη λα ηπξνθνκήζνπλ. Σε κέξα απηή πξνζθέξνπλ ζηε Υάξε ηνπ, δειαδή ζηελ Δθθιεζία, έλα αξλί άζπξν, θάηαζπξν. ηε ζηάλε γίλεηαη ηξηθνχβεξην γιέληη: ζθάδνπλ ηνλ «Ατ-Γησξγίηε», ην πην θαινζξεκκέλν αξλί ηνπο θαη θαινχλ ζε ηξαπέδη ζπγγελείο θαη θίινπο. Οη γεσξγνί δελ πάλε πίζσ ζε γηνξηέο. ηελ Αξάρνβα ηεο Παξλαζζίδαο γίλεηαη κεγάινο ρνξφο κε ηνχκπαλα θαη θαξακνχδεο. Πξψηνη νη γέξνληεο ζέξλνπλ ην ρνξφ ηξαγνπδψληαο ην «παλεγπξάθη» : Παλεγσράθη γίλεηαη, θάηω ζηολ Αϊ-Γηώργε ηε κλήκε ηνπ θάλνπλ θαη δηάθνξνπο αγψλεο, ίζσο γηαηί ηνπ απνδίδνπλ πνιιά θαηνξζψκαηα. Γίλνληαη αγψλεο δξφκνπ, φπσο ην ηξέμηκν ησλ γεξφλησλ, κε βξαβείν έλα αξλί. Σελ άιιε κέξα αγσλίδνληαη ζην πήδεκα, ηελ ηξίηε ζηελ πάιε θαη ηε ζθαηξνβνιία. Μεηά ηνπο αγψλεο φινη πηάλνπλ ην ρνξφ. 24

25 Ζ Κπξηαθή ηνπ Θωκά Δδψ λα θνιιήζεηο ηελ εηθφλα! Σελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά είλαη ηα Ξώιακπρα ή ην Αληίπαζτα, νη ηειεπηαίνη ρνξνί, ε ηειεπηαία κέξα ηνπ πνιπήκεξνπ θαζηζηνχ. Κη απηφ γηαηί ηελ επφκελε κέξα, ηε Γεπηέξα ηνπ Θσκά, ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζρνιείν θη αξρίδνπλ κε ην θαιφ φιεο νη δνπιεηέο. Ό,ηη θεξηά απφκεηλαλ απφ ηελ Παζραιηά, ηα πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζηά, γηα λα θανχλ. Απηή ηε κέξα ζπκφκαζηε ηνλ Απφζηνιν Θσκά, πνπ αθνχκπεζε κε ην ρέξη ηνπ ηηο πιεγέο ηνπ Κπξίνπ, γηα λα πεηζηεί πσο πξαγκαηηθά αλαζηήζεθε. πγθινληζκέλνο απνθξίζεθε: - Ο Κχξηφο κνπ θαη ν Θεφο κνπ! Σφηε ν Ηεζνχο ηνπ είπε: - Πίζηεςεο, γηαηί κε είδεο. Δπηπρηζκέλνη φκσο είλαη φζνη δε κε είδαλ θαη πίζηεςαλ! 25

26 ΚΑΛΑΝΣΑ ΛΑΕΑΡΟΤ Δηο ηελ πφιε Βεζαλία, Μάξζα θιαίεη θαη Μαξία Λάδαξνλ ηνλ αδειθφλ ηνπο, ηνλ γιπθχλ θαη θαξδηαθφλ ηνπο. Σξεηο εκέξεο ηνλ ζξελνχζαλ θαη ηνλ εκνηξνινγνχζαλ. Σελ εκέξα ηελ ηεηάξηε, θίλεζ ν Υξηζηφο γηα λα ξζεη. «Πεο καο Λάδαξε ηη είδεο εηο ηνλ Άδε πνπ επήγεο;» «Δίδα θφβνπο, είδα ηξφκνπο, είδα βάζαλα θαη πφλνπο. Γψζηε κνπ ιίγν λεξάθη, λα μεπιχλσ ην θαξκάθη ηεο θαξδηάο κνπ, ησλ ρεηιέσλ θαη κε κε ξσηάηε πιένλ!» Σα εγθώκηα ηνπ Δπηηάθηνπ Α ΣΑΖ Ζ δσή ελ ηάθσ, θαηεηέζεο Υξηζηέ θαη αγγέισλ ζηξαηηαί εμεπιήηηνλην, ζπγθαηάβαζηλ δνμάδνπζαη ηελ ελ. Ζ δσή πψο ζλήζθεηο, πψο θαη ηάθσ νηθείο; ηνπ ζαλάηνπ ην βαζίιεηνλ ιχεηο δε θαη ηνπ Άδνπ ηνπο λεθξνχο εμαλαζηάο. Πξνζθπλψ ην πάζνο, αλπκλψ ηελ ηαθήλ, κεγαιχλσ ζνπ ην θξάηνο θηιάλζξσπε, δη σλ ιέιπκαη παζψλ θζνξνπνηψλ. 26

27 Β ΣΑΖ Άμηνλ εζηί, κεγαιχλεηλ ε ηνλ Εσνδφηελ ηνλ ελ ησ ζηαπξψ ηαο ρείξαο εθηείλαληα, θαη ζπληξίςαληα ην θξάηνο ηνπ ερζξνχ. Άμηνλ εζηί, κεγαιχλεηλ ε ηνλ πάλησλ θηίζηελ ηνηο ζνηο γαξ παζήκαζηλ έρνκελ, ηελ απάζεηαλ ξπζζέληεο ηεο θζνξάο. Ύκλνηο ζνπ Υξηζηέ, λπλ ηελ ηαχξσζηλ θαη ηελ ηαθήλ ηε άπαληεο πηζηνί εθζεηάδνκελ, νη ζαλάηνπ ιπηξσζέληεο ε ηαθή. Γ ΣΑΖ Αη γελεαί πάζαη, χκλνλ ηε ηαθή ζνπ, πξνζθέξνπζη Υξηζηέ κνπ. Χ γιπθχ κνπ έαξ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πνπ έδπ ζνπ ην θάιινο. Αλάζηα δσνδφηα, ε ζε ηεθνχζα Μήηεξ, δαθξπξξννχζα ιέγεη. Έξξαλαλ ηνλ ηάθνλ, αη Μπξνθφξνη κχξα, ιίαλ πξσί ειζνχζαη. 27

28 ΣΟ ΜΟΗΡΟΛΟΓΗ ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ Γεκνηηθφ ηξαγνχδη ήκεξα καχξνο νπξαλφο, ζήκεξα καχξε κέξα, ζήκεξα αγγέινη, αξράγγεινη, φινη καπξνθνξνχλε, ζήκεξα φινη ζιίβνληαη θαη ηα βνπλά ιππνχληαη, ζήκεξα πάλε θη έξρνληαη ζηεο Παλαγηάο ηελ πφξηα. Ζ Παλαγηά ε Γέζπνηλα θαζφηαλ ζην ζξνλί ηεο, ηελ πξνζεπρή ηεο έθαλε γηα ην κνλνγελή ηεο. Αθνχεη βξνληέο, αθνχεη ζηξαπέο θαη ηαξαρέο κεγάιεο, πξνβάιιεη απφ ηε ζχξα ηεο λα δεη ηε γεηηνληά ηεο. Βιέπεη ηνλ νπξαλφ ζακπφ θαη η άζηξα βνπξθσκέλα, αθνχεη θσλή, αθνχεη ιαιηά απ αξραγγέινπ ζηφκα: -«ψζε, θπξά κνπ Παλαγηά, ηνχηελε δα ηελ ψξα θαη ηνλ πγηφ ζνπ πηάζαλε θαη ζην ζηαπξφ ηνλ πάλε». Ζ Παλαγηά ζαλ η άθνπζε έπεζε θαη ιηγψζε θαη, ζαλ ηε ζπλεθέξαλε, ηνχην ην ιφγν ιέεη: -«Όζνη πνλάηε ην Υξηζηφ, φινη θνληά κνπ ειάηε». Ζ Μάξζα, ε Μαγδαιήλε θαη ηνπ Λαδάξνπ ε κάλα, ηνπ Ηαθψβνπ ε αδειθή θη νη ηέζζεξηο αληάκα, επήξαλ ην ζηξαηί-ζηξαηί, ζηξαηί ην κνλνπάηη, ηεξάλ δεξβά, ηεξάλ δεμηά, θαλέλαλ δελ γλσξίδνπλ ηεξάλ θαη πην δεμηφηεξα, ζσξνχλ ηνλ Άη-Γηάλλε. -«Άη-κνπ Γηάλλε Πξφδξνκε θαη βαπηηζηή ηνπ γηνπ κνπ, κελ είδεο κνπ ην ηέθλν κνπ θαη ζε ην δάζθαιφ ζνπ;» -«Πνηνο έρεη ρείιε λα ζην πεη, θαξδηά λα κνινγήζεη, πνηνο έρεη ρεηξνπάιακα, γηα λα ζνπ ηφλε δείμεη;» «Έρεηο θαη ρείιε, λα ην πεηο, θαξδηά, λα κνινγήζεηο, έρεηο θαη ρεηξνπάιακα, γηα λα κνπ ηφλε δείμεηο». -«Θσξείο εθείλνλ ην γπκλφ, ηνλ παξαπνλεκέλν, φπνπ θνξεί ζηελ θεθαιή αγθάζηλν ζηεθάλη; Δθείλνο είλαη ν γηφθαο ζνπ θη εκέ ν δάζθαιφο κνπ». 28

29 Κη ε Παλαγηά ζαλ η άθνπζε, ηνχηνλ ην ιφγν ιέεη: -«Πνχ λαη γθξεκφο λα γθξεκηζηψ, γηαιφο λα πάσ λα πέζσ;» Καλέλαο δελ ηεο κίιεζε λα ηελ παξεγνξήζεη, κφλ ν Υξηζηφο ηεο κίιεζε απ ην ζηαπξφ επάλσ! «Κάκε, καλνχια, ππνκνλή θαη δηάθνξν δελ έρεηο. ηξψζε ηξαπέδη ζιηβεξφ λα θάλε νη ζιηκκέλνη θαη ην Μεγάιν άββαην, θάπνπ λα κ απαληέρεηο. Σελ Κπξηαθίηζα ην πνπξλφ ζα πνπλ «Υξηζηφο Αλέζηε!». 29

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Το Σάββαηο ηοσ Λαδάροσ

Το Σάββαηο ηοσ Λαδάροσ Η ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Το Σάββαηο ηοσ Λαδάροσ Τν Σάββαην ηνπ Λαδάξνπ είλαη απηφ πξηλ ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ. Δίλαη αθηεξσκέλν ζηελ λεθξαλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ, ην ζαχκα πνπ έθαλε ν Ιεζνχο ιίγν πξηλ αλαζηεζεί ν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6 ΑΠΡΘΛΘΟ 2011

ΣΕΤΥΟ 6 ΑΠΡΘΛΘΟ 2011 ΣΕΤΥΟ 6 ΑΠΡΘΛΘΟ 2011 ΘΣΟΕΛΘΔΑ ΕΦΗΜΕΡΘΔΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Απξίιεο Βξίζθνκαη ζε κηα αίζνπζα ρνξνχ θαη έθζακβε παξαθνινπζψ ην ιηθληζηηθφ ρνξφ αγνξηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πάζτα. «Μεγάλη Δεςηέπα, μεγάλη μέπα. Μεγάλη Τπίηη, μεγάλη κπίζη. Μεγάλη Τεηάπηη, μεγάλο ζκοηάδι. Μεγάλη Πέθηη, δάκπςο πέθηει.

Πάζτα. «Μεγάλη Δεςηέπα, μεγάλη μέπα. Μεγάλη Τπίηη, μεγάλη κπίζη. Μεγάλη Τεηάπηη, μεγάλο ζκοηάδι. Μεγάλη Πέθηη, δάκπςο πέθηει. Πάζτα Τν Πάζρα είλαη ε κεγαιύηεξε γηνξηή ησλ Οξζνδόμσλ Φξηζηηαλώλ θαη ε πην πινύζηα ζε έζηκα. Ζ ιέμε "Πάζρα", πξνέξρεηαη από ην Δβξατθό "Παζάρ" πνπ ζεκαίλεη "Πέξαζκα". Οη Δβξαίνη γηνξηάδνπλ ην "Παζάρ"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03 Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Ζιίαο Χαηδεζενδσξίδεο Οθηώβξηνο / Ννέκβξηνο 2004 Τη είλαη ην δίθηπν Wulf Δπίπεδν ζην νπνίν κπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΠ , 14 ΜΑΙΟΥ, 2017 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟ 1 Μηθξό ζηάδην Σηόρνη IPSC Χάξηηλνη ζηόρνη 2 IPSC Mίλη Φάξτηλνη στόρνη 1 IPSC Mίλη στόρνη πνηλήο 1 IPSC Mίλη Πόπεξ 3 8-14 m Βαζκνινγίζεκεο βνιέο 9 Μέγηζηνη πόληνη 45 Θέζε εθθίλεζεο: Οξζηνο ραιαξόο,

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΔΓΑΡΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δδψ ηελ Ρξίηε εκέξα ηνπ Ξάζρα γηνξηάδεηαη ν "Σνξφο ηεο Ρξάηαο". Θαηά ηελ παξάδνζε, νη θάηνηθνη δήηεζαλ απφ ηνλ Ξαζά λα ηνπο επηηξέςεη λα θηίζνπλ έλα εθθιεζάθη.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Σν θξαζί ζε ηαθηθά έζηκα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο

Σν θξαζί ζε ηαθηθά έζηκα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο Σν θξαζί ζε ηαθηθά έζηκα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο Δηζεγήηξηα: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ Σν ελδηαθέξνλ γηα κηα αλζξσπνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ έξεπλα γηα ην θξαζί πνπ βαζίδεηαη θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού.

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαθησιακές Δυσκολίες Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού Αγγελική Μουζάκη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 7ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Ζ δεχηεξε θάζε ηεο ζείαο νηθνλνκίαο ηαπηίδεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων Σςναπηήζειρ

Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων Σςναπηήζειρ Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πνελλδικών εξεηάζεων 2-27 Σςνπηήζειρ Η γξθηθή πξάζηζε ηεο ζπλάξηεζεο f είλη ζπκκεηξηθή, σο πξνο ηνλ άμνλ, ηεο γξθηθήο πξάζηζεο ηεο f 2 Αλ f, g είλη δύν ζπλξηήζεηο κε πεδί νξηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ 1 ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ Μάθημα 19: Φόροι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ: Προοδεσηικό, Αναλογικά και ανηίζηροθα προοδεσηικό θορολογικό ζύζηημα Μέζος και οριακός θορολογικός ζσνηελεζηής Ο κέζνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 7.1: ΣΑΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 7.1: ΣΑΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 7.1: ΣΑΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Μνληέινπ αηόκνπ κε βάζε ην πξόηππν ηνπ BOHR Τιηθά Κνθηάθη Κνπίδη ύξκα ρνληξό θαη

Διαβάστε περισσότερα