Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Νοέμβριος 2017

2 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1.1. Συνοπτική Παρουσίαση ΕΠ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) ΑΤΤΙΚΗ εγκρίθηκε με βάση την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) final/ Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ ανέρχεται σε Ευρώ, εκ των οποίων Ευρώ αφορούν την συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρώ την Εθνική συμμετοχή. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των δύο Ευρωπαϊκών Ταμείων στη χρηματοδότηση του Ε.Π. έχει ως ακολούθως: [ΕΤΠΑ]: ,00 Ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης [ΕΚΤ]: ,00 Ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης Η αναπτυξιακή στρατηγική του ΠΕΠ Αττικής περιλαμβάνει στοχευμένες περιφερειακά αναπτυξιακές πολιτικές, οι οποίες εντάσσονται στις ΧΠ-1 ΧΠ-4 του ΣΕΣ , καλύπτουν δε το σύνολο των ΘΣ πλην εκείνων που καλύπτονται από αμιγώς τομεακές παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΘΣ 8, ΘΣ 10 και ΘΣ 11). Η συγκεκριμένη θεματική στόχευση των αναπτυξιακών επιλογών της Αττικής για την ΠΠ περιλαμβάνει «Τομεακές» παρεμβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται τόσο από οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, όσο και από συγκεκριμένη χωρική εξειδίκευση. Επιπρόσθετα, αξιοποιεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις & την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίες συμπληρώνουν και αυξάνουν την εμβέλεια και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Αττικής, διαμορφώνοντας ένα συνολικό αναπτυξιακό και διαρθρωτικό αποτέλεσμα Το Ε.Π. με βάση την επιλεγμένη αναπτυξιακή στρατηγική, διαρθρώνεται σε Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) ακολουθεί την «μονοταμειακή» λογική και την ευθεία συσχέτιση κάθε Α.Π. με ένα Θ.Σ. Συνακόλουθα, η «αρχιτεκτονική» του νέου ΠΕΠ Αττικής είναι η ακόλουθη: Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Στήριξη της Ένωσης (σε ευρώ) 01: Ενίσχυση των Μηχανισμών & των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα & την ERDF ,00 Καινοτομία 02: Διάδοση & Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ ERDF ,00 03: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & της εξωστρέφειας των ΜΜΕ Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων & προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 04: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής & Προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές 05: Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης & Διαχείρισης Κινδύνων ERDF ,00 ERDF ,00 ERDF ,00 Θεματικός στόχος 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 06: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό ERDF , Διαφύλαξη και προστασία του Σελίδα 2 από 20

3 Περιβάλλον Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Στήριξη της Ένωσης (σε ευρώ) 07: Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας & των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής ERDF ,00 08: Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων & της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ESF ,00 09: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Καταπολέμηση της Φτώχειας & Διακρίσεων ESF ,00 Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 10: Ανάπτυξη Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών & Υποδομών Υγείας ERDF ,00 11: Ανάπτυξη Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης ERDF ,00 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ERDF ,00-13: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ESF ,00 - Σύνολα ,00 Θεματικός στόχος περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο το Ε.Π. γίνεται, ανά Θεματικό Στόχο, περαιτέρω εξειδίκευση σε Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς Στόχους. Συνολικά έχουν θεσπιστεί οι εξής ειδικοί στόχοι: 1.a.1 - Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτοµίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο 1.b.1 - Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία 2.b.1 - Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 2.c.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης 3.a.1 - Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική RIS) 3.c.1 - Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας 3.d.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας 4.b.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις επιχειρήσεις 4.c.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια 4.g.1 - Αύξηση της χρήσης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον για την παραγωγή Ενέργειας 5.a.1 - Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον 6.a.1 - Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα 6.b.1 - Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό 6.c.1 - Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας 6.e.1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ Σελίδα 3 από 20

4 7.a.1 - Αναβάθμιση του ρόλου του Πειραιά στο σύστημα λιμένων κρουαζιέρας της Νοτιανατολικής Μεσογείου 7.b.1 - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 7.c.1 - Επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (Τραμ) στην Αττική 8iii1 - Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 8.v.1 - Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό επίπεδο και προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές 9.i.1 - Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 9ii1 - Βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων μέσω της ενίσχυσης των βασικών, κοινωνικών τους δεξιοτήτων 9iii1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ) και των Λοιπών Ομάδων του Πληθυσμού της Περιφέρειας 9.iv1 - Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας και υγείας 9.v.1 - Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 9.a.1 - Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική Τέλος αναφέρεται ότι για την παρακολούθηση του ΕΠ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος Πλαίσιο Αναθεώρησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ ) Το 2016, στη διαδικασία τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 (COM (2016)311), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις συνολικές χορηγήσεις στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για κάθε κράτος-μέλος για την περίοδο , εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Η κατανομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πρόσθετων πόρων 4 δις που προέβλεπε το κανονιστικό πλαίσιο κατά το 2016 (technical adjustment process) είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του φακέλου των διαθέσιμων πόρων για την Ελλάδα για την περίοδο (σε όρους κοινοτικής συνδρομής) κατά 836,6 εκ. ευρώ σε τιμές 2011, ήτοι ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι είναι διαθέσιμοι για προγραμματισμό μέσω της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Βάσει των ανωτέρω, η παρούσα αναθεώρηση αφορά την τεχνική προσαρμογή του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ για την προσθήκη των νέων πόρων που αντιστοιχούν στο εν λόγω Πρόγραμμα. Σελίδα 4 από 20

5 Επιπρόσθετα, ειδικά σε ό,τι αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατόπιν προτροπής της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης της ΕΕ, στην παρούσα αναθεώρηση μπορούν να συμπεριληφθούν και αλλαγές πέραν αυτών που απορρέουν από τους πρόσθετους πόρους του εν λόγω Ταμείου. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τους θεματικούς στόχους 8 και 9 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και σχετίζονται με τροποποιήσεις σε ειδικούς στόχους και δείκτες (αναλυτική παρουσίαση των σχετικών αλλαγών γίνεται στα κεφάλαια που ακολουθούν) Βασικές Κατευθύνσεις Αναθεώρησης Οι βασικές κατευθύνσεις της παρούσας αναθεώρησης έχουν ως ακολούθως: Α. Προσθήκη χρηματοδοτικών πόρων Στο ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ κατανέμονται πρόσθετοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους ,00 Ευρώ. Ανά Ταμείο της Ένωσης που συνεισφέρει στο ΕΠ, η κατανομή των πόρων έχει ως ακολούθως: ΕΤΠΑ: Ευρώ Μέσω των πόρων του ΕΤΠΑ ενισχύονται δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΠ. Κατ επέκταση οι εν λόγω πόροι κατανέμονται στον Θεματικό Στόχο 6 μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται σχετικές δράσεις και ποιο συγκεκριμένα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6a: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. ΕΚΤ: ,00 Ευρώ Μέσω των πόρων του ΕΚΤ χρηματοδοτούνται αφενός πετυχημένες παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται (συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους ωφελούμενους), αφετέρου νέες στοχευμένες δράσεις. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι κατανέμονται στον Θεματικό Στόχο 9 του ΕΠ σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες ως ακολούθως: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 9i ii iii iv Σύνολο Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι μεταβολές σε όρους Κοινοτικής Συμμετοχής στη χρηματοδότηση των Θεματικών Στόχων και των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ που θα προέλθουν από την προσθήκη των νέων πόρων. Σελίδα 5 από 20

6 Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Θεματικός στόχος Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΚΤ Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της Στήριξη της Ένωσης Πρόσθετοι Πόροι (Κ.Σ.) Νέο Σύνολο Κ.Σ , , , , , , , , , , ,00 Σελίδα 6 από 20

7 Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Θεματικός στόχος Διακρίσεων Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής Ανάπτυξη Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας Ανάπτυξη Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ φτώχειας και κάθε διάκρισης Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση Στήριξη της Ένωσης Πρόσθετοι Πόροι (Κ.Σ.) Νέο Σύνολο Κ.Σ , ,00 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ Ν/Α ,00 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΕΚΤ Ν/Α ,00 Σύνολο , , ,00 Βάσει των ανωτέρω, η προσθήκη των πόρων στο ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ επιφέρει μεταβολές στα οικονομικά στοιχεία των Αξόνων Προτεραιότητας 6 και 9, καθώς και στο σύνολο των πόρων του ΕΠ. Β. Τροποποιήσεις στο Πλαίσιο Επίδοσης Λόγω της μεταβολής των οικονομικών στοιχείων του ΕΠ πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο επηρεάζονται οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης (συμπεριλαμβανομένου του Οικονομικού δείκτη). Πιο συγκεκριμένα Α) Σε ό,τι αφορά στο Πλαίσιο Επίδοσης του Άξονα Προτεραιότητας 6 : Τροποποιείται ο οικονομικός δείκτης ως προς τον στόχο για το 2023 Τροποποιείται / προσαυξάνεται η τιμή στόχος του δείκτη εκροών CO19 της ΕΠ 6α που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης Β) Σε ό,τι αφορά στο Πλαίσιο Επίδοσης των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ (8 και 9): Στους Άξονες προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως περιγράφεται και παρακάτω έγιναν αλλαγές πέραν αυτών που σχετίζονται με την κατανομή νέων πόρων. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν τροποποιήσεις ειδικών στόχων και δεικτών. Ειδικότερα στον ΑΠ8 (ΘΣ8) υπήρξε τροποποίηση δεικτών, ενώ στον ΑΠ9 (ΘΣ9) υπήρξε κατανομή νέων πόρων, τροποποίηση ειδικών στόχων και δεικτών. Σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο επίδοσης και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες (υπ αριθμ / ΕΥΣΑΑ 1800 / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «για την αναθεώρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ /Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του έτους 2017»), στην παρούσα αναθεώρηση: Σελίδα 7 από 20

8 Σε ότι αφορά στον ΑΠ8 αντικαταστάθηκε ο δείκτης εκροών που πλαισίου επίδοσης λόγω αντικατάστασης του συγκεκριμένου δείκτη στην επενδυτική προτεραιότητα 8.iii. Σε ό,τι αφορά στον ΘΣ9 έγιναν αλλαγές στους δείκτες του πλαισίου επίδοσης που αφορούν είτε προσθήκη δείκτη / δεικτών που προκύπτουν από την εισαγωγή επιπλέον, είτε την εξ ολοκλήρου αντικατάσταση δεικτών με δείκτη/δείκτες άλλων δράσεων προκειμένου να καλύπτονται οι προϋποθέσεις των σχετικών κανονισμών (να αντιστοιχούν σε πάνω από το 50% του ΑΠ). Τέλος., τροποποιήθηκε και ο στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη του ΑΠ9 λόγω των πόρων που προστέθηκαν στον άξονα. Γ. Προσαρμογές στους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 του ΕΚΤ πέραν της επικαιροποίησης χρηματοδοτικών στοιχείων Οι εν λόγω προσαρμογές αφορούν: Α) Τροποποιήσεις σε οριζόντια κείμενα λόγω αλλαγών που έχουν επέλθει σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν εξειδικευθεί οι δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας και επιπρόσθετα, έχει εξειδικευθεί ο σχεδιασμός για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Β) Τροποποιήσεις / προσθήκες σε ειδικούς στόχους και δείκτες που οφείλονται στην προσθήκη των νέων πόρων ή/και στην εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού (βλέπε ανάλυση σε Ενότητα 1.4) Τεκμηρίωση αλλαγών ΕΤΠΑ - Χρηματοδοτική ενίσχυση Θ6 Η κατανομή των πρόσθετων πόρων του ΕΤΠΑ στον ΘΣ6 του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ , αφορά στην ενίσχυση δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και αποτελεί κανονιστική υποχρέωση. Στο πλαίσιο αυτό οι σχετικοί πόροι κατανεμήθηκαν στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6α «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις». ΕΚΤ - Χρηματοδοτική ενίσχυση ΘΣ9 Η κατανομή των πρόσθετων πόρων του ΕΚΤ στον ΘΣ9 απορρέει: i. Από την κανονιστική απαίτηση το 20% τουλάχιστον των πόρων του ΕΚΤ σε εθνικό επίπεδο να κατανεμηθεί στο θεματικό στόχο 9,, που είναι κυρίως στις Περιφέρειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Σελίδα 8 από 20

9 ii. Από τις αναπτυξιακές προτεραιότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής καθώς και τις επιτακτικές ανάγκες σε επιμέρους τομείς πολιτικής. Οι επιπλέον πόροι προσανατολίζονται στη χρηματοδότηση ήδη πετυχημένων υλοποιούμενων παρεμβάσεων, προκειμένου αυτές να επεκταθούν και να ενισχυθούν, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους ωφελούμενους/ες, αλλά και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων στοχευμένων δράσεων. Επιπρόσθετα, η κατανομή των πρόσθετων πόρων του ΘΣ9 στο ΕΠ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ γίνεται στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i έως και 9iv και απορρέει αφενός από τους περιορισμούς της θεματικής συγκέντρωσης ΕΚΤ σε κάθε ΕΠ σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες (Κανονισμός ΕΚΤ 1304/2013. Αρ. 4.3), αφετέρου από τις επιτακτικές ανάγκες σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό η κατανομή των πρόσθετων πόρων ανά επενδυτική προτεραιότητα θα αφορά τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.i 9.ii 9.ii 9.iii 9.iii ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Τα στοιχεία υλοποίησης της δράσης τόσο στην τρέχουσα όσο και στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο καθώς και τα αντίστοιχα αξιολογικά ευρήματα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα χρηματοδοτικής ενίσχυσης της δράσης, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση / διατήρηση των γυναικών στην απασχόληση μέσω της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Δημιουργία Κέντρων Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) Η δράση αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη των οικογενειών, που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα (κακοποίηση, δυσαρμονία σχέσεων γονέων-παιδιών, προβλήματα προσαρμογής των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία κ.λ.π.), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης και επιδρώντας θετικά στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η δράση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα Κέντρα Κοινότητας ως προς το χαρακτήρα / στόχευση / φιλοσοφία / περιεχόμενο και είναι σκόπιμο να συνδεθεί με αυτά και σε όρους υλοποίησης (πχ. συστέγαση ή στέγαση σε κοντινό κτίριο). Συνεπώς, οι επιπλέον πόροι κατανέμονται στην Επενδυτική Προτεραιότητα του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ που χρηματοδοτεί τα Κέντρα Κοινότητας. Δημιουργία Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους) Τα εν λόγω κέντρα θα λειτουργήσουν σε Δήμους και θα είναι «συνδεδεμένα» με τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων αυτών. Το δίκτυο του Ο.Φ.ΗΛΙ θα συνδέει υπό ενιαίο διοικητικό εργαλείο και εποπτεία τις τρεις μορφές φροντίδας των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας που υπάρχουν σήμερα (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι), ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης συντονισμός ενεργειών και οικονομίες κλίμακας. H κατανομή των πρόσθετων πόρων, στην Επενδυτική Προτεραιότητα του ΕΠ που στηρίζει τα Κέντρα Κοινότητας, κατέστη απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του Ο.ΦΗ.ΛΙ. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΑΜΕΑ) Η αναγκαιότητα της παρέμβασης αναφέρθηκε στην ΕΠ 9.i. Μέσω της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας χρηματοδοτείται η σχετική παρέμβαση του αφορά τις οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ. Αναμόρφωση του συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την αξιολόγηση της αναπηρίας Η δράση αφορά στην ενίσχυση των ιατρικών επιτροπών των ΚΕΠΑ με 3 ακόμη ειδικότητες (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο- ψυχίατρο και φυσιοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή ή λογοθεραπευτή ή φυσίατρο). Οι ειδικοί αυτοί θα συμβάλουν στην αναμόρφωση του συστήματος των ΚΕΠΑ και στη βελτίωση των χρόνων αναμονής, της μεθόδου αξιολόγησης της αναπηρίας, ενώ θα αποφασίζουν και για τις υπηρεσίες που μπορεί και πρέπει να λαμβάνει το ΑμεΑ ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εργασιακής και επομένως και κοινωνικής του ένταξης ή επανένταξης. Ο σχεδιασμός της δράσης προκύπτει ως αποτέλεσμα μνημονιακής υποχρέωσης. Σελίδα 9 από 20

10 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.iv 9.iv ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Η δράση αφορά σε δημιουργία ΣΥΔ για την παροχή φροντίδας στην κοινότητα ατόμων που προέρχονται από ιδρύματα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπ. Εργασίας και μονάδες ψυχικής υγείας του Υπ. Υγείας. Εντάσσονται στο σχεδιασμό για την αποϊδρυματοποίηση που επεξεργάζονται τα δύο Υπουργεία. Δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας Οι δράσεις αφορούν παρεμβάσεις στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας, πρόσθετες στις ήδη υποβληθείσες προτάσεις του Υπουργείου Υγείας προς τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Όσον αφορά την αναγκαιότητα κατανομής πρόσθετων πόρων, σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός που συνόδευε την πρόταση του Υπουργείου Υγείας για δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ, δεν επέτρεπε την ανάπτυξη του συνόλου των απαιτούμενων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς ο - επιστημονικά τεκμηριωμένος - σχεδιασμός του Υπουργείου επέβαλε την προτεραιοποίηση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Μολαταύτα, τα δεδομένα για την ψυχική υγεία, οι κοινοτικές δεσμεύσεις της χώρας για επιτάχυνση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και τα βάσιμα αιτήματα από πλευράς περιφερειών και τοπικών κοινωνιών επιβάλλουν την εστίαση της πολιτικής σε αυτόν τον τομέα παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις κάτωθι προτεραιότητες πολιτικής: Υπηρεσίες Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), δράσεις Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων. ΕΚΤ Τεκμηρίωση αλλαγών σε Ειδικούς Στόχους και Δείκτες στο πλαίσιο των ΘΣ8 και 9 Θεματικός Στόχος 8 Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.iii: αντικαταστάθηκε ο δείκτης εκροών T3288 «Αριθμός νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων στους τομείς της ΠΣΕΕ» με τον «Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων» αντικαταστάθηκε ο δείκτης αποτελεσμάτων Τ3281 «Νέες επιχειρήσεις στους τομείς της ΠΣΕΕ που συνεχίζουν τη λειτουργία τους ένα έτος μετά την ενίσχυσή τους» με τον δείκτη «Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης» Οι παραπάνω αλλαγές έγιναν για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών του ΕΚΤ στα ΠΕΠ. Θεματικός Στόχος 9 Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.i: Έγινε αναδιατύπωση του Ειδικού Στόχου. Ο νέος ΕΣ είναι Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Για την δράση της Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής έγινε η προσθήκη των κάτωθι δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων: Σελίδα 10 από 20

11 Δείκτης εκροών: «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων» Δείκτης αποτελεσμάτων: «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους». Για τις λοιπές δράσεις της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας, παρέμεινε ο δείκτης εκροών CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και προστέθηκε ο δείκτης αποτελεσμάτων CR06 συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους Τέλος, διαγράφηκαν ο δείκτης εκροών CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα, και ο δείκτης αποτελεσμάτων T3294 Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους Οι παραπάνω αλλαγές στους Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες τεκμηριώνονται από την ανάγκη: α) να αφαιρεθεί από τη φραστική ονομασία των ΕΣ και των δεικτών η αναφορά σε «μειονεκτούντα άτομα» για να μην υπάρχει σύγχυση με τον όρο «μειονεκτούντα άτομα» που αντιστοιχεί στις κατηγορίες συμμετεχόντων ατόμων που μετρώνται στους δείκτες CO12-CO18 του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ: Οι δράσεις της επ.προτ.9i έχουν βασική ομάδα στόχου τα άτομα που πλήττονται από φτώχεια και όχι τα μειονεκτούντα άτομα, τα οποία αποτελούν ένα μικρό υποσύνολο των ωφελουμένων. β) να διαμορφωθούν διακριτοί δείκτες για την εναρμόνιση και τις άλλες δράσεις της 9i, καθώς δεν έχουν τα ίδια αναμενόμενα αποτελέσματα. γ) να ληφθούν υπόψη οι δείκτες αποτελεσμάτων της Εναρμόνισης στην Επ.Προτ.8iv του ΕΠΑΝΑΔ ΔΒΜ, ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν ομοιογενής παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης στα 14 ΕΠ. Για το λόγο αυτό επαναδιατυπώνονται οι ΕΣ και οι δείκτες, και διαχωρίζονται οι δείκτες για την εναρμόνιση και τις άλλες δράσεις. Δεν αλλάζει ο τρόπος μέτρησης των δεικτών, καθώς όλοι αφορούν «συμμετέχοντες» κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ. Με βάση την παραπάνω τεκμηρίωση, είναι ακατάλληλος ο δείκτης CO17. Για τις άλλες δράσεις της 9i πλην της Εναρμόνισης, παραμένει και πρέπει να συνδέεται με αυτές ο δείκτης CO01. Σε ό,τι αφορά στον δείκτη αποτελεσμάτων της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματική και Οικογενειακή Ζωής» έχει προταθεί και συμφωνηθεί, με την ΕΥΣΕΚΤ και την Ευρ. Επιτροπή, ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων καθώς θεωρείται καταλληλότερος από ένα δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων Σελίδα 11 από 20

12 (σύμφωνα με τη «λογική της παρέμβασης» της σχετικής δράσης), χωρίς να αφαιρεί «είδη των αποτελεσμάτων» που αποτυπώνονται στους δείκτες των αρχικά εγκεκριμένων ΕΠ. Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.ii: Έγινε αντικατάσταση του Ειδικού Στόχου με δύο νέους: ΕΣ 9ii1: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες ΕΣ 9ii2: Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους Για κάθε ΕΣ διαμορφώθηκαν κατάλληλοι δείκτες ως ακολούθως: ΕΣ 9ii1: Νέοι δείκτες Εκροών: «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» Οι δράσεις που παρακολουθούν οι παραπάνω δείκτες εκροών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων) διαχωρίζεται / διαφοροποιείται από τις δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά. Oι δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, είναι δράσεις που απευθύνονται σε «συμμετέχοντες» κατά τον ορισμό των κοινών δεικτών του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ, και συνδέονται με το δείκτη συμμετεχόντων CO15. Οι δράσεις ενίσχυσης δομών αντίθετα (ΚΚ ή/και Δομές Αστέγων), είναι δράσεις συστημικού χαρακτήρα (capacity building operations), έχουν ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους θεωρούνται έμμεσα ωφελούμενοι. Σύμφωνα με το Παράδειγμα 8, σελ. 22 του Εγγράφου Οδηγιών της Ε.Επιτροπής «Αnnex D Practical Guidance on data collection and validation, (Programming Period , Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, ESF), σε πράξεις στις οποίες το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί μισθούς εργαζομένων που στελεχώνουν τις υποστηριζόμενες δομές προκειμένου να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε μειονεκτούντα άτομα, ούτε οι εργαζόμενοι των δομών ούτε οι ωφελούμενοι λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών θεωρούνται συμμετέχοντες, και επομένως οι κοινοί δείκτες συμμετεχόντων είναι ακατάλληλοι/μη σχετικοί. Για το λόγο αυτό οι δράσεις παρακολουθούνται με ειδικούς δείκτες που μετρούν αριθμό δομών και αριθμό ωφελούμενων ατόμων (ως έμμεσα ωφελουμένων). Σελίδα 12 από 20

13 Νέος δείκτης αποτελεσμάτων: ΕΣ 9ii2: «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκροών 05502). Παρέμεινε ο δείκτης Εκροών CO15 - μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Νέος δείκτης αποτελεσμάτων «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους». Ο εν λόγω δείκτης αντικατέστησε τον υφιστάμενο T3295. Οι αλλαγές στους Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες τεκμηριώνονται από την ανάγκη να διαχωριστούν οι δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, από τις δράσεις ενίσχυσης δομών, καθώς έχουν διαφορετική λογική παρέμβασης, διαφορετικές ομάδες στόχου και διαφορετικά αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, εφόσον είναι δράσεις που απευθύνονται σε «συμμετέχοντες» κατά τον ορισμό των κοινών δεικτών του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ, συνδέονται με δείκτες συμμετεχόντων (αυτή η λογική παρέμβασης ίσχυε και στους δείκτες των εγκεκριμένων ΠΕΠ για τις εν λόγω δράσεις). Οι δράσεις ενίσχυσης δομών αντίθετα, είναι δράσεις συστημικού χαρακτήρα (capacity building operations), οι οποίες έχουν ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελούμενοι. Για το λόγο αυτό διαμορφώνονται δύο ΕΣ για τα δύο είδη δράσεων. Αντίστοιχα διαμορφώνονται διακριτοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σε κάθε ΕΣ, καθώς οι δείκτες των αρχικά εγκεκριμένων ΠΕΠ κάλυπταν ως λογική παρέμβασης - τις δράσεις υποστήριξης των Ρομά και δεν είναι κατάλληλοι για τις άλλες δράσεις, έτσι όπως αυτές εξειδικεύτηκαν από την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Οι προτεινόμενες αλλαγές στο δείκτη αποτελεσμάτων του ΠΕΠ που συνδέεται με τον ΕΣ 9ii2, είναι φραστικού τύπου, έτσι ώστε να είναι σαφές ότι ο δείκτης αποτελεσμάτων αντιστοιχεί στον ίδιο πληθυσμό αναφοράς του δείκτη εκροών. Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iii: Έγινε αντικατάσταση του Ειδικού Στόχου με δύο νέους: ΕΣ 9iii1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη Σελίδα 13 από 20

14 της φροντίδας ΑμεΑ. Ο εν λόγω ΕΣ σχετίζεται με τη δράση της Εναρμόνισης για ΑΜΕΑ. ΕΣ 9iii2 Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες) Για κάθε ΕΣ διαμορφώθηκαν κατάλληλοι δείκτες ως ακολούθως: ΕΣ 9iii1: Νέος δείκτης Εκροών: «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα Νέος Δείκτης αποτελεσμάτων: «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους». ΕΣ 9iii2: Α) Οι δράσεις ενίσχυσης δομών (π.χ. ΚΔΗΦ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας) συνδέονται με τους εξής δείκτες: Νέοι δείκτες Εκροών: «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» Οι συγκεκριμένες δράσεις παρακολουθούνται μέσω του παραπάνω δεικτών εκροών (ΚΔΗΦ, Δομές για τη στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας) διότι πρόκειται για δράσεις συστημικού χαρακτήρα. Οι δράσεις συστημικού χαρακτήρα (capacity building operations), έχουν ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους θεωρούνται έμμεσα ωφελούμενοι. Σύμφωνα με το Παράδειγμα 8, σελ. 22 του Εγγράφου Οδηγιών της Ε.Επιτροπής «Αnnex D Practical Guidance on data collection and validation, (Programming Period , Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, ESF), σε πράξεις στις οποίες το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί μισθούς εργαζομένων που στελεχώνουν τις υποστηριζόμενες δομές προκειμένου να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε μειονεκτούντα άτομα, ούτε οι εργαζόμενοι των δομών ούτε οι ωφελούμενοι λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών θεωρούνται συμμετέχοντες, και επομένως οι κοινοί δείκτες συμμετεχόντων είναι ακατάλληλοι/μη σχετικοί. Για το λόγο αυτό οι δράσεις παρακολουθούνται με ειδικούς δείκτες που μετρούν αριθμό δομών και αριθμό ωφελούμενων ατόμων (ως έμμεσα ωφελουμένων). Σελίδα 14 από 20

15 Νέος δείκτης αποτελεσμάτων: «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκροών 05502). B) H εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη να συνδέεται με τους εξής δείκτες: Δείκτης εκροών: «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» Η συγκεκριμένη δράση είναι δράση συστημικού χαρακτήρα. Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων με στελέχωση ειδικού εκπαιδευτικού / βοηθητικού προσωπικού (το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί τους μισθούς τους) ώστε να υποστηριχθούν οι μαθητές ΑμεΑ που φοιτούν στα εν λόγω σχολεία στις ίδιες τάξεις μαζί με τους άλλους μαθητές. Για το λόγο αυτό ούτε το βοηθητικό προσωπικό ούτε οι μαθητές ΑμεΑ θεωρούνται συμμετέχοντες κατά την έννοια των κοινών δεικτών και για αυτό σε όσα ΕΠ είχε συνδεθεί η Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Στήριξη με τον κοινό δείκτη CO16 (προσαρμόστε αντίστοιχα όσοι είχατε αυτή τη σύνδεση), η σύνδεση αυτή δεν είναι ορθή και ο δείκτης CO16 αφαιρέθηκε ως ακατάλληλος από την 9iii. Δείκτης αποτελεσμάτων: «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ» Τέλος, λόγω των ανωτέρω αλλαγών διαγράφηκαν οι υφιστάμενοι δείκτες εκροών CO17 και αποτελεσμάτων Τ3296. Οι αλλαγές στους Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες τεκμηριώνονται από την ανάγκη: α) να διαχωριστούν οι δράσεις της Εναρμόνισης, οι οποίες απευθύνονται σε «συμμετέχοντες», από τις δράσεις ενίσχυσης δομών και τις δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, οι οποίες έχουν συστημικό χαρακτήρα (capacity building operations), ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελούμενοι. β) να σχεδιαστoύν ΕΣ και δείκτες για την εναρμόνιση ίδιοι με τους αντίστοιχους της επ.προτ.9i για λόγους ομοιογενούς παρακολούθησης της δράσης και στις δύο επ. προτεραιότητες. γ) να αντικατασταθούν υπάρχοντες επιχειρησιακοί δείκτες που στηρίχθηκαν σε παραδοχές οι οποίες δεν ισχύουν μετά την εξειδίκευση των δράσεων: η στοχοθέτηση των κοινών δεικτών εκροών όπως ο CO17 έχει στηριχθεί στην παραδοχή ότι όλες οι δράσεις έχουν ομάδα στόχο «συμμετέχοντες» (ενώ αυτό ισχύει μόνο για την εναρμόνιση ΑΜΕΑ). Ειδικότερα, ο δείκτης CO17 είναι ακατάλληλος γιατί τα «άλλα μειονεκτούντα άτομα» δεν είναι η ομάδα στόχου Σελίδα 15 από 20

16 των εν λόγω δράσεων. Συνεπώς κανείς από τους κοινούς δείκτες εκροών δεν είναι κατάλληλος για καμία από τις δράσεις της 9iii. δ) να διαμορφωθούν νέοι κατάλληλοι και διακριτοί για κάθε είδος δράσεων 3 δείκτες αποτελεσμάτων, ίδιοι σε όλα τα ΠΕΠ, εφόσον πρόκειται για όμοιου τύπου δράσεις. Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv: Έγινε αντικατάσταση του Ειδικού Στόχου με δύο νέους: ΕΣ 9iv1 Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες Ο εν λόγω ΕΣ αφορά τις δράσεις της Υγείας ΕΣ 9iv2 Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες Ο εν λόγω ΕΣ αφορά τις δράσεις ενίσχυσης δομών (π.χ. δομές βασικών αγαθών ΚΗΦΗ, ΣΥΔ) Για κάθε ΕΣ διαμορφώθηκαν κατάλληλοι δείκτες, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων, ως ακολούθως: ΕΣ 9iv1: Α) Oι Δράσεις των Τoπικών Ομάδων Υγείας συνδέθηκαν με τους εξής δείκτες: Δείκτης εκροών 1: «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)». Δείκτης εκροών 2: «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν». Οι παραπάνω δείκτες αντικαθιστούν τον Τ3293: Ανασφάλιστοι πολίτες (περιλαμβάνονται και τα προστατευόμενα μέλη αυτών) και συμμετέχουν σε δράσεις του Health Safety Net, καθώς η στρατηγική των δράσεων για την υγεία είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία στηρίχθηκαν οι παραδοχές του υφιστάμενου δείκτη όταν εγκρίθηκαν τα προγράμματα τρία χρόνια πριν. Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις είναι όλες παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα, καθώς το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί δομές/φορείς για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους. Συνεπώς είναι ακατάλληλοι οι κοινοί δείκτες συμμετεχόντων, αλλά και ειδικοί δείκτες συμμετεχόντων που είχαν στην ονομασία τους αναφορά σε «μειονεκτούντα άτομα» ή στο ««Ηealth Safety Net» (προσαρμόστε αντίστοιχα με το πρόγραμμά σας). Ο δείκτης εκροών 11202, μετρά ωφελούμενους ως λήπτες Σελίδα 16 από 20

17 υπηρεσιών των αντίστοιχων παρεμβάσεων και όχι ως άμεσα συμμετέχοντες. Δείκτης αποτελεσμάτων (που συνδέεται με το δείκτη εκροών 1): «Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)». B) Oι Δράσεις Ψυχικής Υγείας συνδέθηκαν με τους εξής δείκτες: Δείκτης εκροών: «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας». Ο συγκεκριμένος δείκτης αντικαθιστά τον Τ3293: Ανασφάλιστοι πολίτες (περιλαμβάνονται και τα προστατευόμενα μέλη αυτών) και συμμετέχουν σε δράσεις του Health Safety Net, καθώς η στρατηγική των δράσεων για την υγεία είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία στηρίχθηκαν οι παραδοχές του υφιστάμενου δείκτη όταν εγκρίθηκαν τα προγράμματα τρία χρόνια πριν : Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις είναι όλες παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα, καθώς το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί δομές/φορείς για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους. Συνεπώς είναι ακατάλληλοι οι κοινοί δείκτες συμμετεχόντων, αλλά και ειδικοί δείκτες συμμετεχόντων που είχαν στην ονομασία τους αναφορά σε «μειονεκτούντα άτομα» ή στο ««Ηealth Safety Net» (προσαρμόστε αντίστοιχα με το πρόγραμμά σας). Ο δείκτης εκροών 11204, μετρά ωφελούμενους ως λήπτες υπηρεσιών των αντίστοιχων παρεμβάσεων και όχι ως άμεσα συμμετέχοντες. Δείκτης αποτελεσμάτων: «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια». Γ) Οι Δράσεις για τις Εξαρτήσεις συνδέθηκαν με τους εξής δείκτες: Δείκτης εκροών: «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για Εξαρτήσεις». Ο συγκεκριμένος δείκτης αντικαθιστά τον Τ3293: Ανασφάλιστοι πολίτες (περιλαμβάνονται και τα προστατευόμενα μέλη αυτών) και συμμετέχουν σε δράσεις του Health Safety Net, καθώς η στρατηγική των δράσεων για την υγεία είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία στηρίχθηκαν οι παραδοχές του υφιστάμενου δείκτη όταν εγκρίθηκαν τα προγράμματα τρία χρόνια πριν : Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις Σελίδα 17 από 20

18 είναι όλες παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα, καθώς το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί δομές/φορείς για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους. Συνεπώς είναι ακατάλληλοι οι κοινοί δείκτες συμμετεχόντων, αλλά και ειδικοί δείκτες συμμετεχόντων που είχαν στην ονομασία τους αναφορά σε «μειονεκτούντα άτομα» ή στο ««Ηealth Safety Net» (προσαρμόστε αντίστοιχα με το πρόγραμμά σας). Ο δείκτης εκροών 11204, μετρά ωφελούμενους ως λήπτες υπηρεσιών των αντίστοιχων παρεμβάσεων και όχι ως άμεσα συμμετέχοντες. ΕΣ 9iii2: Δείκτης αποτελεσμάτων: «Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις». Για τις δράσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία δομών (πχ. Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας) διαμορφώθηκαν οι κάτωθι δείκτες: Νέοι δείκτες Εκροών: «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» Οι συγκεκριμένες δράσεις παρακολουθούνται μέσω του παραπάνω δεικτών εκροών (Δομές παροχής βασικών αγαθών, ΚΗΦΗ, ΣΥΔ) διότι πρόκειται για δράσεις συστημικού χαρακτήρα. Οι δράσεις συστημικού χαρακτήρα (capacity building operations), έχουν ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους θεωρούνται έμμεσα ωφελούμενοι. Σύμφωνα με το Παράδειγμα 8, σελ. 22 του Εγγράφου Οδηγιών της Ε. Επιτροπής «Αnnex D Practical Guidance on data collection and validation, (Programming Period , Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, ESF), σε πράξεις στις οποίες το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί μισθούς εργαζομένων που στελεχώνουν τις υποστηριζόμενες δομές προκειμένου να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε μειονεκτούντα άτομα, ούτε οι εργαζόμενοι των δομών ούτε οι ωφελούμενοι λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών θεωρούνται συμμετέχοντες, και επομένως οι κοινοί δείκτες συμμετεχόντων είναι ακατάλληλοι/μη σχετικοί. Για το λόγο αυτό οι δράσεις παρακολουθούνται με ειδικούς δείκτες που μετρούν αριθμό δομών και αριθμό ωφελούμενων ατόμων (ως έμμεσα ωφελουμένων). Νέος δείκτης αποτελεσμάτων: «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» (ο οποίος συνδέεται με το δείκτη εκροών 05502). Σελίδα 18 από 20

19 Τέλος, για τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης δημιουργήθηκε ο κάτωθι δείκτης εκροών: Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Οι αλλαγές στους Ειδικούς Στόχους και στους δείκτες τεκμηριώνονται από την ανάγκη να διαχωριστούν οι δράσεις της υγείας από τις άλλες δράσεις ενίσχυσης κοινωνικών δομών, καθώς έχουν άλλη λογική παρέμβασης, αναμενόμενα αποτελέσματα και ομάδα στόχου. Η στρατηγική των δράσεων για την υγεία είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία στηρίχθηκαν οι παραδοχές των υφιστάμενων δεικτών όταν εγκρίθηκαν τα προγράμματα τρία χρόνια πριν. Οι νέοι δείκτες για την υγεία θα μετρούν ωφελούμενα άτομα όπως και οι υφιστάμενοι επιχειρησιακοί δείκτες στα αρχικά εγκεκριμένα ΠΕΠ αλλά με ονομασία που να μην έχει αναφορά στο «Ηealth Safety Net», (δείκτης Τ3293), στα «μειονεκτούντα άτομα» (CO17) γιατί η ομάδα στόχου των δράσεων δεν είναι τα «μειονεκτούντα άτομα», όπως αυτά ορίζονται στους δείκτες του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ. Αντίστοιχα οι δείκτες αποτελεσμάτων σε όλα τα ΠΕΠ αντικαθίστανται από διακριτούς δείκτες αποτελεσμάτων σε κάθε ΕΣ που είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των αντίστοιχων δράσεων. Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.v: Έγινε αντικατάσταση υπαρχόντων και προσθήκη νέων δεικτών σύμφωνα με τα παρακάτω. Δείκτης εκροών 1: «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» Δείκτης εκροών 2: «Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» Δείκτης αποτελεσμάτων (αποτέλεσμα του δείκτη εκροών 1): «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης». Οι παραπάνω δείκτες προτείνονται για λόγους ομοιογενούς παρακολούθησης και καταλληλότερης φραστικής διατύπωσης, που αντιστοιχεί στη λογική παρέμβασης των δράσεων μετά την πρόσφατη εξειδίκευσή τους (ενίσχυση κυρίως για την ίδρυση νέων και όχι ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων). Σελίδα 19 από 20

20 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠ Ειδικοί Στόχοι στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ Σε ό,τι αφορά στους πρόσθετους πόρους από το ΕΤΠΑ, επηρεάζεται ο Ειδικός Στόχος 6.a.1 - Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα υγρά απόβλητα μέσω του οποίου επιδιώκεται η Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Περιφέρειας, η αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και Εθνικών Στρατηγικών στον Τομέα των υγρών αποβλήτων (Οδηγία 91/271, ΚΥΑ 5673/400/1997 κλπ), η αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και Εθνικών Στρατηγικών στον Τομέα των Αποβλήτων σε Περιφερειακό Επίπεδο (Εφαρμογή Οδηγιών 2008/98/ΕΚ, 94/62/ΕΚ, 1999/31/ΕΚ) και η βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των Πόρων. Μέσω της αναθεώρησης ενισχύεται η επιτευξιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου ειδικού στόχου. Ειδικοί Στόχοι στο πλαίσιο του ΕΚΤ Σε ό,τι αφορά στο ΕΚΤ, οι αλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης είναι ευρύτερες και πέραν των πρόσθετων πόρων, και επηρεάζουν όπως αναφέρθηκε και παραπάνω - τον Θεματικό Στόχο 8 και 9. Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης: Διαμορφώνονται Ειδικοί Στόχοι οι οποίοι: o κρίνονται καταλληλότεροι για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ όπως αυτές έχουν πλέον εξειδικευθεί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος, o συμβάλλουν στην παρακολούθηση κοινών παρεμβάσεων μεταξύ των διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οι οποίες εξυπηρετούν εθνικές πολιτικές (όπως είναι οι δράσεις για την Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής, οι δράσεις του τομέα της Υγείας, κ.α.). Διαμορφώνονται κατάλληλοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων οι οποίοι συμβάλλουν στην καλύτερη παρακολούθηση των παρεμβάσεων του ΕΠ και αποτύπωση των αποτελεσμάτων τους. Σελίδα 20 από 20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 1 η Αναθεώρηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αιτιολόγηση της αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας (ΠΕΠΘ)

Χρηματοδότηση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας (ΠΕΠΘ) Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016 Παράρτημα Ι: Συνοπτική Έκθεση για την Ενημέρωση των Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αγριά 24 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Άξονας 2α : Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Θ.Σ. Ε.Π. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 Προϋπολογισμός Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 270.342.339,00 ευρώ, εκ των οποίων 201.004.090,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 80%

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού Επενδυτική Προτεραιότητα: 8.1: Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 2 η Αναθεώρηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αιτιολόγηση της αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΑΜΘ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015 (Συνοπτική Έκθεση) Μάιος 2016 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Πορεία Ενεργοποίησης Ε.Π. «ATTIKΗ» «Ημερομηνία Αναφοράς 20/11/2017»

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Πορεία Ενεργοποίησης Ε.Π. «ATTIKΗ» «Ημερομηνία Αναφοράς 20/11/2017» Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Πορεία Ενεργοποίησης Ε.Π. «ATTIKΗ» 2014-2020 «Ημερομηνία Αναφοράς 20/11/2017» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2016 Σύνοψη για τους πολίτες

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2016 Σύνοψη για τους πολίτες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2016 Σύνοψη για τους πολίτες Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας. Μέσω του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

4 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου Κως, 26 Οκτωβρίου 2018

4 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου Κως, 26 Οκτωβρίου 2018 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 4 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Κως, 26 Οκτωβρίου 2018 Πρόταση Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αθήνα, 18/12/2018 Αριθ. Πρωτ. : 137206-18/12/2018 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδότηση και Πλαίσιο Στήριξης Πρωτοβουλιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» 1

«Χρηματοδότηση και Πλαίσιο Στήριξης Πρωτοβουλιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» 1 Εισηγητής: Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής «Χρηματοδότηση και Πλαίσιο Στήριξης Πρωτοβουλιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» 1 «Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» 2014-2020 Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Εξειδίκευση του Ε.Π. Νέες Προτεινόμενες Δράσεις Στοχοθεσία - Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI CCI Τίτλος Κρήτη Έκδοση.2 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοζάνη 27/03/2018 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αρ. Πρωτ. 767 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοζάνη 27/03/2018 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αρ. Πρωτ. 767 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοζάνη 27/03/2018 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αρ. Πρωτ. 767 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 14/7/2017 Αριθμ. Πρωτ. 3724

Θεσσαλονίκη, 14/7/2017 Αριθμ. Πρωτ. 3724 Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ. 3724 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 2313 321736 2313 321701-2 saikateriniadou@mou.gr ΠΡΟΣ : Δήμο Έδεσσας Δ/νση Προγραμματισμού - Οργάνωσης Πληροφορικής & Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax : E-mail: Παπαναστασίου & Βελή, 41222 Λάρισα Κ. Πούλιου 2413

Διαβάστε περισσότερα

FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα

FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Regional 2014-2020 FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Κοζάνη, 3 Μαΐου 2017 Χρηματοδοτικά Εργαλεία & ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 Εύη Παπανικολάου Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων «Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης. Περιφέρεια Κρήτης. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης. Δουκός Μποφώρ Ηράκλειο Κρήτης.

Περιφέρεια Κρήτης. Περιφέρεια Κρήτης. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης. Δουκός Μποφώρ Ηράκλειο Κρήτης. Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης Δουκός Μποφώρ 7 71 202 Ηράκλειο Κρήτης www.pepkritis.gr Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή μέχρι το 2023

εφαρμογή μέχρι το 2023 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 2017 Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία (ΕΠ ΠΔΜ) 2014-2020;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ. 16/05/2013 Μ. Αντωνίου

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ. 16/05/2013 Μ. Αντωνίου Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 0 0 16/05/2013 Μ. Αντωνίου Ορισμός To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI CCI Τίτλος Κρήτη Έκδοση.1 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2016.1 Ημερομηνία έγκρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 30 Νοεμβρίου 2018 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

11/19/13. Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

11/19/13. Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 1 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Ε.Ε. Ελλάδα 30 27.4 25 24.2 20 17.7 15 10 8.3

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία (ΕΠ ΠΔΜ) 2014-2020; Το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP012 Αττική Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ref. Ares(2018)2906536-04/06/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 29.5.2018 COM(2018) 372 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή μέχρι το 2023

εφαρμογή μέχρι το 2023 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Το ΕΣΠΑ 21-22 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP011 Κρήτη Έκδοση 2016.0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Παράρτημα IV Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες* Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Παράρτημα IV Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες* Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Παράρτημα IV Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες Θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες* Γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες * Οι 11 θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες είναι σε πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π - Π Δ Μ

Ε Π - Π Δ Μ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ε Π - Π Δ Μ 2014-2020 2 η Αναθεώρηση Έγκριση 12/12/2018 Συνοπτική Παρουσίαση 12/2018 ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 v3 Περίληψη (01) Σελ. 1/20 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2016, ΕΠ «Πελοπόννησος »

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2016, ΕΠ «Πελοπόννησος » ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2016, ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020» - 1 - ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, για το έτος 2016, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Χρυσοβ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Ιωάννης Φίρμπας Διευθυντής ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σεπτέμβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Αποστολή και Στόχοι Άμεση σύνδεση της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Χρυσοβ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα