ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου A7-0160/ ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο αναφορικά με την ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών (2014/2012(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγήτρια: Judith Sargentini RR\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI_art121 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...7 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ B7-0585/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...12 PE v /12 RR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών (2014/2012(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο, την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes και Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών (B7-0585/2013), έχοντας υπόψη την έκθεση του 2013 του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις καθώς και άλλες εκθέσεις από σχετικούς φορείς, έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του 2008 της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, τη στρατηγική του 2010 για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και τον κατάλογο ελέγχου του 2008 για την ενσωμάτωση της προστασίας παιδιών θυμάτων ενόπλων συγκρούσεων στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2008 σχετικά με την «Προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάπτυξη και ανθρωπιστικές διαστάσεις», έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ 1, της 16ης Ιανουαρίου 2008 με τίτλο «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού» 2, της 3ης Ιουλίου 2003 για την εμπορία παιδιών και τα παιδιά-στρατιώτες 3, της 6ης Ιουλίου 2000 όσον αφορά την απαγωγή παιδιών από τον Στρατό Αντίστασης του Κυρίου (LRA) 4 και της 17ης Δεκεμβρίου 1998 για τα παιδιά-στρατιώτες 5, έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως το ψήφισμα αριθ (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 2002 στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, 1 ΕΕ C 76 E της , σ ΕΕ C 41 E της , σ ΕΕ C 74 E της , σ ΕΕ C 121 της , σ ΕΕ C 98 της , σ RR\ doc 3/12 PE v02-00

4 έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του Παρισιού για την προστασία των παιδιών έναντι της παράνομης επιστράτευσης ή χρησιμοποίησής τους από ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες και τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές του Παρισιού για τα παιδιά που έχουν σχέση με ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες ομάδες που εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2007, έχοντας υπόψη το άρθρο 121 παράγραφος 3 και το άρθρο 97 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0160/2014), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες σύγχρονες ένοπλες συγκρούσεις περιλαμβάνουν μια ή περισσότερες ένοπλες μη κρατικές ομάδες που πολεμούν κυβερνήσεις ή άλλες ένοπλες ομάδες, όπου οι πολίτες και ειδικότερα τα παιδιά φέρουν το βάρος των εν λόγω πολέμων Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φάσμα των εν λόγω μη κρατικών δυνάμεων είναι πολύ εκτεταμένο και περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος ταυτοτήτων και κινήτρων καθώς και διαφορετικών βαθμών βούλησης και ικανότητας για συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και άλλα πρότυπα του διεθνούς δικαίου, απαιτείται δε για όλες τους ο σχετικός έλεγχος Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των αμάχων και ιδιαίτερα των παιδιών, θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη όλα τα ενεχόμενα στη σύγκρουση μέρη Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα εφαρμόζονται και είναι δεσμευτικά για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια ένοπλη σύγκρουση Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες συγκρούσεις έχουν ιδιαίτερα ολέθριες συνέπειες στη σωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ασφάλεια του ανθρώπου και τη βιώσιμη ανάπτυξη ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ποινικοποιεί την επιστράτευση ή στρατολόγηση παιδιών κάτω από την ηλικία των 15 ετών σε ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες, ή τη χρησιμοποίηση τους για ενεργό συμμετοχή σε εχθροπραξίες Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύει κάθε μορφή σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των παιδιών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις σεξουαλικής βίας μπορεί να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονία Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ναρκών κατά του προσωπικού έχει μειωθεί μετά την έγκριση της σύμβασης για την απαγόρευση των ναρκών το 1997, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τα παιδιά, ιδιαίτερα σε ένοπλες συγκρούσεις μη διεθνούς χαρακτήρα Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει ηθική υποχρέωση να επιδιώξει τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων σε συγκρούσεις μερών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των κρατών όσο και των ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων, προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά PE v /12 RR\ doc

5 Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστράτευση, η αποκατάσταση και η επανένταξη των παιδιών-στρατιωτών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης και συμφωνία ειρήνης προκύπτει, και ότι πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της ίδιας της σύγκρουσης ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής αποστράτευση και επανένταξη των παιδιώνστρατιωτών μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό του αδιάλειπτου κύκλου της βίας 1. απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Ανάπτυξης καθώς και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: α) να ενθαρρυνθεί η υπογραφή σχεδίων δράσης για την προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, από κοινού με το γραφείο της ειδικής εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, από τα εμπλεκόμενα κράτη και τις ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα να υπενθυμίζεται ότι η δέσμευση αυτή με μη κρατικές ένοπλες δυνάμεις δεν συνεπάγεται τη στήριξη, ή αναγνώριση της νομιμότητας αυτών των ομάδων ή των δραστηριοτήτων τους β) να αναγνωρισθούν οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να πείσουν τις ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις να προστατεύουν τα παιδιά, ενώ παράλληλα να επαναλαμβάνεται ότι το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται τη στήριξη ή αναγνώριση της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των εν λόγω δυνάμεων γ) να συμπεριληφθεί στους πολιτικούς διαλόγους με τις τρίτες χώρες, π.χ. στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού, ο στόχος της πρόληψης και παρεμπόδισης της στρατολόγησης και της καταναγκαστικής συμμετοχής των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών, και να διασφαλισθεί η απελευθέρωσή τους και η επανένταξή τους στην κοινωνία δ) να υπενθυμίζεται ότι κράτη και ένοπλες μη κρατικές ομάδες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό εθιμικό δίκαιο, και να στηρίζονται στην προσπάθειά τους να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για την προστασία των αμάχων και ειδικότερα των παιδιών, ενώ παράλληλα να υπενθυμίζεται ότι αυτή η δραστηριότητα με ένοπλους μη κρατικούς παράγοντες δεν συνεπάγεται τη στήριξη ή αναγνώριση της νομιμότητας των ομάδων αυτών ή των δραστηριοτήτων τους ε) να υπενθυμίζεται ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι ένα νομικό πλαίσιο που δεσμεύει τις ένοπλες μη κρατικές ομάδες και ότι το κοινό άρθρο 3 των Συμβάσεων της Γενεύης και το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο του 1977 έχουν αμφότερα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του σκοπού, όπως και μεγάλος αριθμός εθιμικών κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου να εξετάζεται, ως ιδιαίτερα σημαντικό, το κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου επαρκούν για την αντιμετώπιση των μη κρατικών δυνάμεων ή χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις RR\ doc 5/12 PE v02-00

6 στ) να αποκατασταθεί η άμεση, ή έμμεση μέσω εξειδικευμένων ΜΚΟ και ανθρωπιστικών οργανώσεων, επαφή με ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις σχετικά με το θέμα της προστασίας κοριτσιών και αγοριών, προκειμένου να ανακουφισθεί η ταλαιπωρία των παιδιών στο πλαίσιο των ενόπλων συγκρούσεων και να παρακινηθούν οι ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις να υπογράψουν την πράξη δέσμευσης για την τήρηση της έκκλησης της Γενεύης όσον αφορά την προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις των ενόπλων συγκρούσεων ζ) να υποστηριχθούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που πραγματοποιούν διάλογο με τις ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις προκειμένου να προωθήσουν τον σεβασμό των διεθνών ανθρωπιστικών προτύπων σε ένοπλες συγκρούσεις, και ειδικότερα την προστασία των παιδιών, με τη βοήθεια πολιτικών, διπλωματικών και οικονομικών μέσων η) να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα για να δώσει τέλος στις επιθέσεις σε σχολεία και στη χρησιμοποίηση των σχολείων από ένοπλες δυνάμεις για στρατιωτικούς σκοπούς, προσυπογράφοντας το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών του Lucens για την προστασία σχολείων και πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων 2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στον Επίτροπο για Θέματα Ανάπτυξης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, την Επιτροπή, το Συμβούλιο καθώς και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. PE v /12 RR\ doc

7 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σε καταστάσεις ενόπλων συγκρούσεων τα παιδιά απομακρύνονται από τις οικογένειές τους, στρατολογούνται για να πολεμήσουν, εξαναγκάζονται να σκοτώσουν και γίνονται, μεταξύ άλλων, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, γεγονός που έχει ολέθριες συνέπειες για όλη τους τη ζωή όσον αφορά στη σωματική και νοητική τους ανάπτυξη. Εκτιμάται ότι σήμερα ο αριθμός των παιδιών που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις κυμαίνεται σε ένα ευρύ φάσμα μεταξύ και Επίσης εκτιμάται ότι, από το 1996, 6 εκατομμύρια παιδιά έχουν τραυματιστεί σε ένοπλες συγκρούσεις και περίπου 2 εκατομμύρια παιδιά έχουν σκοτωθεί. Περίπου 20 εκατομμύρια παιδιά έχουν εκτοπιστεί λόγω ενόπλων συγκρούσεων ή συνεχιζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αριθμός των παιδιών που χάνουν τη ζωή τους ή ακρωτηριάζονται από νάρκες είναι μεταξύ και κάθε χρόνο. Τα παιδιά συχνά φέρουν το κύριο βάρος των ενόπλων συγκρούσεων και αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο πολλαπλών και επανειλημμένων παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Το 2010, στην έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τόνισε την ανάγκη για μια συνολική προσέγγιση για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το νόμο των ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων. Ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε επίσης ότι: «Η βελτίωση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει πάντοτε μια μακρινή προοπτική όταν δεν υπάρχει συστηματική και συνεπής δέσμευση με ένοπλες μη κρατικές ομάδες, και όταν δεν αναγνωρίζεται καν η ανάγκη για τέτοια δέσμευση. Είτε επιδιώκεται η δέσμευση με ένοπλες ομάδες στο Αφγανιστάν, την Κολομβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, το Πακιστάν, τη Σομαλία, το Σουδάν, την Ουγκάντα, την Υεμένη είτε αλλού, η εμπειρία δείχνει ότι είναι δυνατό να σωθούν ζωές με τη δέσμευση των ενόπλων ομάδων προκειμένου να επιδιωχθεί η συμμόρφωσή τους με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στις πολεμικές επιχειρήσεις τους και την εν γένει συμπεριφορά τους, να επιτευχθεί η ασφαλής πρόσβαση για ανθρωπιστικούς σκοπούς και να αποθαρρυνθούν οι ομάδες αυτές από τη χρήση συγκεκριμένων τύπων όπλων.» Το περασμένο έτος, επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας κατά της χρήσης παιδιών-στρατιωτών, η κ. Catherine Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, από κοινού με την κ. Leila Zerrougui, ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, δήλωσε ότι «πολλές χώρες και ένοπλες ομάδες έχουν υπογράψει σχέδια δράσης με τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να δοθεί τέλος στη στρατολόγηση ανηλίκων, γεγονός που έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση και επανένταξη παιδιών, καθώς και στη δίωξη των δραστών». Παρότρυναν δε και άλλους παράγοντες να πράξουν το ίδιο άμεσα. Παρόλο που η κύρια ευθύνη για την προστασία των πολιτών βαρύνει τα κράτη, είναι επίσης RR\ doc 7/12 PE v02-00

8 σημαντικό να τονιστεί η ευθύνη και η υποχρέωση που έχουν οι ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις να προστατεύουν τους πολίτες βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ). Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε η έκκληση της Γενεύης τον Μάρτιο του 2000 ως ένας ουδέτερος και αμερόληπτος οργανισμός που έχει ως αποστολή τη δέσμευση των μη κρατικών δυνάμεων για συμμόρφωση με τους κανόνες του ΔΑΔ, σύμφωνα με το κοινό άρθρο 3 των Συμβάσεων της Γενεύης. Ο οργανισμός, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως ένα επιτυχημένο πρότυπο από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έχει έργο τον εποικοδομητικό διάλογο με τις ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις με στόχο να πειστούν για αλλαγή της αντιμετώπισής τους, και τον σεβασμό συγκεκριμένων ανθρωπιστικών προτύπων, και την παρακολούθηση και στήριξη της υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακηρύξει την 12η Φεβρουαρίου Διεθνή Ημέρα κατά της χρήσης παιδιών-στρατιωτών, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση στο θέμα των παιδιώνστρατιωτών, να τονωθεί η στήριξη για την εκστρατεία «Κανένας Κάτω των 18» και να επιτευχθεί η οικουμενική κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις. Για τη στήριξη αυτής της διεθνούς εκστρατείας, η εισηγήτρια προτείνει την παρούσα σύσταση ως έναυσμα για την υπογραφή σχεδίων δράσης για την προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις. PE v /12 RR\ doc

9 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ B7-0585/2013 Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 1 του Κανονισμού σχετικά με την ανθρωπιστική δέσμευση ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων για την προστασία των παιδιών Eva Joly, Catherine Grèze, Keith Taylor, Judith Sargentini, Bart Staes, Isabella Lövin εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την έκθεση του 2013 του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις καθώς και άλλες εκθέσεις από σχετικούς φορείς, έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του 2008 της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, τη στρατηγική του 2010 για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και τον κατάλογο ελέγχου του 2008 για την ενσωμάτωση της προστασίας παιδιών θυμάτων ενόπλων συγκρούσεων στις επιχειρήσεις ΕΠΑΑ, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2008 σχετικά με την «Προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάπτυξη και ανθρωπιστικές διαστάσεις», έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ 1, της 16ης Ιανουαρίου 2008 με τίτλο «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού» 2, της 3ης Ιουλίου 2003 για την εμπορία παιδιών και τα παιδιά-στρατιώτες 3, της 6ης Ιουλίου 2000 όσον αφορά την απαγωγή παιδιών από τον LRA (Lord s Resistance Army) και της 17ης Δεκεμβρίου 1998 για τα παιδιά-στρατιώτες, έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως το ψήφισμα του αριθ (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 2002 στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του Παρισιού για την προστασία των παιδιών έναντι της παράνομης επιστράτευσης ή χρησιμοποίησής τους από ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες και τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές του Παρισιού για τα παιδιά που έχουν σχέση με 1 ΕΕ C 76 E, , σ ΕΕ C 41 E, , σ ΕΕ C 74 E, , σ RR\ doc 9/12 PE v02-00

10 ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες ομάδες που εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2007, έχοντας υπόψη το άρθρο 121 παράγραφος 1 του Κανονισμού του, A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες σύγχρονες ένοπλες συγκρούσεις περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες ένοπλες μη κρατικές ομάδες που μάχονται εναντίον κυβερνήσεων ή άλλων ενόπλων ομάδων, και ότι οι άμαχοι και ειδικότερα τα παιδιά ταλαιπωρούνται από τους πολέμους αυτούς B. λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των αμάχων και ειδικότερα των παιδιών, θα πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα εφαρμόζονται και είναι δεσμευτικά για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια ένοπλη σύγκρουση Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες συγκρούσεις έχουν ιδιαίτερα ολέθριες συνέπειες στη σωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ασφάλεια του ανθρώπου και τη βιώσιμη ανάπτυξη E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ποινικοποιεί την επιστράτευση ή στρατολόγηση παιδιών κάτω από την ηλικία των 15 ετών σε ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες, ή τη χρησιμοποίηση τους για ενεργό συμμετοχή σε εχθροπραξίες ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύει κάθε μορφή σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των παιδιών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις σεξουαλικής βίας μπορεί να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονία Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ναρκών κατά του προσωπικού έχει μειωθεί μετά την έγκριση της σύμβασης για την απαγόρευση των ναρκών το 1997, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τα παιδιά, ιδιαίτερα σε ένοπλες συγκρούσεις μη διεθνούς χαρακτήρα H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει ηθική υποχρέωση να επιδιώξει τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων σε συγκρούσεις φορέων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των κρατικών όσο και των ενόπλων μη κρατικών δυνάμεων, προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά 1. απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Ανάπτυξης καθώς και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: (α) να ενθαρρύνουν, από κοινού με το γραφείο της ειδικής εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, τα εμπλεκόμενα κράτη και τις ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις να υπογράψουν προγράμματα δράσης για την προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις PE v /12 RR\ doc

11 (β) να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα Ηνωμένα Έθνη και μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να πείσουν τις ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις να προστατεύουν τα παιδιά, επαναλαμβάνοντας ότι το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται υποστήριξη ή αναγνώριση της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των εν λόγω δυνάμεων (γ) να συμπεριλάβουν στους πολιτικούς διαλόγους με τις τρίτες χώρες, π.χ. στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού, τον στόχο πρόληψης και παρεμπόδισης της στρατολόγησης και της καταναγκαστικής συμμετοχής των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών, και να διασφαλίσουν την απελευθέρωσή τους και την επανένταξή τους στην κοινωνία (δ) να επαναλάβουν ότι οι κρατικές και οι ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό εθιμικό δίκαιο, και να στηρίξουν τις προσπάθειές τους για λήψη ειδικών μέτρων προστασίας των αμάχων και ειδικότερα των παιδιών (ε) να έρθουν άμεσα, ή έμμεσα μέσω εξειδικευμένων ΜΚΟ, σε επαφή με ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις σχετικά με το θέμα της προστασίας κοριτσιών και αγοριών, προκειμένου να ανακουφίσουν την ταλαιπωρία των παιδιών στο πλαίσιο των ενόπλων συγκρούσεων και να προτρέψουν τις ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις να υπογράψουν την πράξη δέσμευσης για την τήρηση της έκκλησης της Γενεύης όσον αφορά την προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις των ενόπλων συγκρούσεων (στ) να υποστηρίζουν τις ανθρωπιστικές ΜΚΟ που πραγματοποιούν διάλογο με τις ένοπλες μη κρατικές δυνάμεις προκειμένου να προωθήσουν τον σεβασμό των διεθνών ανθρωπιστικών προτύπων σε ένοπλες συγκρούσεις, και ειδικότερα την προστασία των παιδιών, με τη βοήθεια πολιτικών, διπλωματικών και οικονομικών μέσων 2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στον Επίτροπο για Θέματα Ανάπτυξης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, την Επιτροπή, το Συμβούλιο καθώς και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. RR\ doc 11/12 PE v02-00

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία έγκρισης Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Michèle Striffler, Ivo Vajgl Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Isabella Lövin, Csaba Őry, Judith Sargentini, Κρίτων Αρσένης PE v /12 RR\ doc

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2012(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2012(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 28.1.2014 2014/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανθρωπιστική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2030(INI) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2030(INI) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 23.3.2011 2011/2030(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

προς την Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 3.12.2013 2013/2103(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σχετικά µε την σεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 26.3.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0488/2016 20.4.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 7.5.2012 B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0490/2016 20.4.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0258(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0258(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2013/2148(INI) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2013/2148(INI) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 30.8.2013 2013/2148(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά µε το µέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN (2013/2148(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0400/2017 7.6.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0205(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0205(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 18.12.2013 2013/0205(NLE) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2143(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2143(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2012/2143(INI) 5.2.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την αρχή της «Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0328/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0328/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0535/2017 26.9.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0328/2017 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 11.6.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 5.9.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0034 (NLE) 6136/17 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CORLX 91 CFSP/PESC 127

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0181/2019 11.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9916/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 7923/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CYBER

Διαβάστε περισσότερα

6058/16 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

6058/16 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016 (OR. fr) 6058/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9101/16 ΔΑ/ριτ 1 DG C 1

9101/16 ΔΑ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2016 (OR. fr) 9101/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0361/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0361/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0489/2016 20.4.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0361/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0298(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0298(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2016/0298(NLE) 27.3.2017 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0296/2017 10.5.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1365/2016 9.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0290 Σφαγές στο ανατολικό Κονγκό Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2017(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2017(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 12.2.2014 2014/2017(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 69η σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0154/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.3.2011 B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (2016/2220(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (2016/2220(INI)) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/2220(INI) 31.1.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2013/2058(INI) 7.2.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2013 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2013/2058(ΙΝΙ)) Επιτροπή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων P7_TA(04)005 Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 04 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του

Διαβάστε περισσότερα

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων και την Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων και την Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 11.11.2013 2013/2135(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2183(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2183(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.10.2013 2013/2183(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των

Διαβάστε περισσότερα

11246/16 ΔΙ/γομ 1 DGC 1

11246/16 ΔΙ/γομ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11246/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Μόνον κατά την τελευταία δεκαετία, οι ένοπλες συγκρούσεις κρίνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.04.2013 2012/2263(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0346/

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0346/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0346/2017 15.5.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0171/2019 } B8-0172/2019 } B8-0173/2019 } B8-0174/2019 } RC1 12.3.2019 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007) η επέτειος της Σύμβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού

P6_TA-PROV(2007) η επέτειος της Σύμβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού P6_TA-PROV(2007)0621 10η επέτειος της Σύμβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Anna Záborská (PE564.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Anna Záborská (PE564. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/2104(INI) 3.9.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-24 Anna Záborská (PE564.990v01-00) Ο ρόλος της ΕΕ εντός του ΟΗΕ - πώς να βελτιωθεί η επίτευξη των στόχων της εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 20.6.2013 B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.10.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με την Έκθεση Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

12195/19 ΕΜ/σα 1 RELEX 2.B

12195/19 ΕΜ/σα 1 RELEX 2.B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2019 (OR. en) 12195/19 COARM 154 CFSP/PESC 684 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 16 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0201 Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

14098/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG C 1

14098/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr) 14098/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 17 Νοεμβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2012 COM(2012) 525 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/97 του Συμβουλίου όσον αφορά την καταναγκαστική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2055(INI) 21.10.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 13.4.2011 2011/2032(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-30 Alf Svensson (PE860.471v01-00) σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0238(COD) της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0238(COD) της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.9.2013 2013/0238(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2076(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2076(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 18.6.2010 2010/2076(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 26 η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (2010/2076(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0177/2019 11.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/2121(INI) 16 Οκτωβρίου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

B8-0225/2019 } B8-0227/2019 } B8-0229/2019 } RC1/Τροπ. 1

B8-0225/2019 } B8-0227/2019 } B8-0229/2019 } RC1/Τροπ. 1 B8-0229/2019 } RC1/Τροπ. 1 1 Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πεπεισμένη πως μια ειρηνική και δημοκρατική πολιτική λύση είναι η μόνη βιώσιμη διέξοδος από την κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0633/2016 23.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.11.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2167(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2167(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 17.12.2013 2013/2167(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ σε έναν κόσμο πολιτισμικών και θρησκευτικών διαφορών (2013/2167

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 2.12.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

12759/18 ΠΜ/γπ 1 RELEX.1.B

12759/18 ΠΜ/γπ 1 RELEX.1.B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2018 (OR. fr) 12759/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Κεντροαφρικανική

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0823(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0823(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2017 2016/0823(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.11.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0391/ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0391/ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0391/2018 11.9.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10116/14 ΜΧΡ/νικ/ΚΣ 1 DG D 2B

10116/14 ΜΧΡ/νικ/ΚΣ 1 DG D 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2014 (OR. en) 10116/14 FREMP 100 JAI 352 POLGEN 72 ASILE 16 COHOM 88 COPEN 157 CULT 85 DATAPROTECT 78 DROIPEN 78 ECOFIN 501 INF 206 JUSTCIV 130 MI 448

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.1.2011 B7-0029/2011 } B7-0030/2011 } B7-0036/2011 } B7-0037/2011 } B7-0038/2011 } ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0228/2019 25.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.3.2017 2016/0204(APP) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0104/2019 } B8-0105/2019 } B8-0106/2019 } RC1 12.2.2019 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού που αντικαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0230/1. Τροπολογία. Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0230/1. Τροπολογία. Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 29.6.2018 A8-0230/1 1 Παράγραφος 1 στοιχείο ζ ζ) να υπογραμμίσει τη σημασία που δίνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στον συντονισμό της δράσης τους στα όργανα και τους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με το Βόρειο Κίβου

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με το Βόρειο Κίβου P6_TA-PROV(2008)0072 Βόρειο Κίβου (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με το Βόρειο Κίβου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το ψήφισμά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 23.1.2014 B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0583/2018 11.12.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

7735/18 ΔΛ/μκ 1 DGC 1B

7735/18 ΔΛ/μκ 1 DGC 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 16 Απριλίου 2018 (OR. en) 7735/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 16 Απριλίου 2018 Αποδέκτης: Θέμα: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0178/2019 11.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2011/0371(COD) 24.9.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 18-34 Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE492.937v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

B8-0015/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

B8-0015/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2015 B8-0015/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2016 4.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2232(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2232(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 16.2.2015 2014/2232(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2014/0059(COD) 7.1.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα