καλύψη ίσως καί έτερα αξιόλογα σημεία προς άποκατάστασιν τής αληθούς ιστορίας τής νήσου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "καλύψη ίσως καί έτερα αξιόλογα σημεία προς άποκατάστασιν τής αληθούς ιστορίας τής νήσου."

Transcript

1 108 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937 καλύψη ίσως καί έτερα αξιόλογα σημεία προς άποκατάστασιν τής αληθούς ιστορίας τής νήσου. Πλήν τής σκαφικής τούτης έρεύνης έπέτυχον έν Σπέτσαις να παραχωρηθή ή μεγάλη ιστορική οικία τοΰ Χατζή-Γιάννη Μέξη εις τό Κράτος ΐνα χρησιμεύση ως Αρχαιολογικόν και Ιστορικόν Μουσεΐον τής νήσου. Αί κληρονόμοι Καλομοίρα Μέξη και κυρία Κατσίνα συγκατετέθησαν προ τής άνακοινώσεως τής δωρεάς να παραχωρήσωσι τμήμα τοΰ κάτω θολωτοί ορόφου προς έναπόθεσιν των ευρημάτων τών άνασκαφών, παρακληθείς δέ ό Δήμος μετέφερεν εις την οικίαν Μέξη τό εις μικρόν διαμέρισμα τής Μητροπόλεως τοΰ 'Αγίου Νικολάου ευρισκόμενον Άρχεΐον ιστορικών εγγράφων τοΰ Άγώνος, τό ίδρυθέν προ ετών υπό τής Ένώσεως Σπετσιωτών. Ούτως εγένετο ήδη απαρχή ιδρύσεως Μουσείου έν Σπέτσαις, τήν επιμέλειαν τοΰ οποίου παρεκάλεσα να έχη προσωρινώς ό ποιητής τής νήσου καί πρφην λειτουργός τής Έκπαιδεύσεως κ. Ιωάννης Γιαννοϋκος (Περγιαλίτης), γνωστός διά τα θαλασσινά του ποιήματα καί τούς παιδαγωγικούς του μύθους. Άφ5 ετέρου ό υπηρετών ως καθηγητής έν τή Άναργυρείφ Σχολή Σπετσών γνωστός καλλιτέχνης κ. Βύρων Κεσσές, δστις λίαν εύγενώς έξετέλεσε καί τήν σχεδίασιν τών αυτόθι άνασκαφών μου, θά έπιμεληθή δταν, ως έλπίζομεν, έξευρεθώσι τά μέσα τής τοποθετήσεως τών αντικειμένων καί τοΰ πλουτισμού τοΰ Μουσείου διά τών διασωθέντων ιστορικών κειμηλίων τής ηρωικής νήσου. Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΓΕΡΑΚΙΩι Ή κωμόπολις τοΰ Γερακίου, έπέχουσα τήν θέσιν τών αρχαίων Γερονθρών, καί τό παρ αυτήν Κάστρον είναι, ώς γνωστόν, πλήρη μεσαιωνικών έκκλησιών άνηκουσών εις τό από τοΰ 1 Iου πιθαναις μέχρι τοΰ 15ου αίώνος χρονικόν διάστημα καί περικλειουσών έξόχως ένδιαφερούσας τοιχογραφίας. Περί τής παλαιοτέρας δμως περιόδου τής χριστιανικής τέχνης έν Γερακίφ, ούδεμία ειδική έρευνα είχε γίνει μέχρι τοΰδε. Περί τής ύπάρξεως έν Γερακίφ μεγάλων παλαιοχριστιανικών ναών μαρτυροΰσι τά ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη τά έντετοιχισμένα έπί τών έξωτερικών πλευρών τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Σώζοντος παρά τήν κωμόπολιν καί τάέντός τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου έν τφ Κάστρφ ώς καί έρείπια τοιούτου μνημείου παρά τήν κωμόπολιν ευρισκόμενα. Τά λείψανα τοΰ παλαιοχριστια-

2 A. Ξυγγοπούλου: Άνασκαφή έν Γερακίφ 109 νικοΰ τούτου ναοΰ άνέσκαψα έν μέρει κατά τό θέρος τοΰ διαρρεύσαντος έτους. Τά λείψανα τοΰ άνασκαφέντος μνημείου εύρίσκονται άνατολικώς τής κωμοπόλεως, πλησίον τής κρήνης αυτής, εντός των αγρών. Ή άνασκαφή, δυσχερέστατη λόγφ τής συσσωρεύσεαχ εις τον χώρον εκείνον τών έκ τών πέριξ αγρών συλλεγέντων λίθων, ήρχισεν από τοΰ Είκ. 1. Κάτοψις τοΰ άνασκαφέντος μέρους τής βασιλικής Γερακίου. καθαρισμού τής άψΐδος καί έπροχώρησε πρός δυσμάς, άνασκαφέντος τοΰ ήμίσεος σχεδόν τοΰ δλου ναοΰ. Τό άποκαλυφθέν μνημεΐον είναι βασιλική τρίκλιτος, μέ τά κλίτη χωριζόμενα άπ άλλήλων ό'χι διά κιόναιν, ως συνήθως, άλλα δτ ορθογωνίων κτιστών πεσσών. Έκ τών εντός τών άγρών διακρινομένων λειψάναιν τοίχων φαίνεται δτι ή έν λόγφ βασιλική θά εΐχε μήκος, άνευ τοΰ ημικυκλίου τής άψΐδος, 20 περίπου μέτρων, τό δε πλάτος αυτής είναι 14,50 μ. (είκ. 1). Ή τοιχοδομία τοΰ μνημείου είναι λίαν ευτελής, άποτελουμένη έκ λίθον ό'χι κανονικώς λαξευμένων, μετ ολίγων πλίνθων. Έσωτερικώς διασώζει

3 no Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1937 μεγάλα τμήματα επιχρίσματος, φέροντος άλλοτε γραπτήν διακόσμησιν. Τό έδαφος είναι έπεστρωμένον καθ δλην αυτοΰ την έκτασιν διά σκληρότατου στρώματος έκ τετριμμένων κεράμων μετ άσβεστου. Εις τό μέσον κλίτος, κατά τό πρώτον από τής άψίδος ζεΰγος τών πεσσών, διεσώθη κατά χώραν μαρμάρινη βάσις Τέμπλου σχηματίζουσα εις τό μέσον θύραν καί φέρουσα επί τής άνω αυτής επιφάνειας αύλακας αμελέστατα λαξευμένας προς στερέωσιν τών θωρακίων καί τών πεσσίσκων. (είκ. 2). Ό Είκ. 2. Μαρμάρινη βάσις τοΰ Τέμπλου έν τή βασιλική Γερακίου. τρόπος τής προσαρμογής τής λίθινης ταύτης βάσεαις επί τών κτιστών πεσσών τοΰ κτηρίου δεικνύει δτι αυτή δεν ανήκει εις τό αρχικόν μνημεΐον, αλλ εύρίσκεται εκεί έν δευτέρα χρήσει. Ή άνασκαφεΐσα δμως βασιλική, ως σήμερον εύρίσκεται, δεν παρουσιάζει την αρχικήν αυτής μορφήν. Αυτή έχει ύποστή ουσιώδεις μετασκευάς εις χρόνους πολύ ίσως μεταγενεστέρους τής άνεγέρσεως αυτής. Είναι πιθανόν δτι αί έπισκευαί έγένοντο κατόπιν μερικής έρειπώσεως ή καταστροφής τοΰ μνημείου. Κατά τήν μετασκευήν ταυτην τά ανοίγματα μεταξύ τών πεσσών, τών χωριζόντων τά τρία κλίτη, εφράχθησαν διά τοίχων. Επίσης εις τό μεσαΐον κλίτος, μεταξύ τοΰ δευτέρου άπ ανατολών ζεύγους τών πεσσών, έκτίσθη τοίχος, άφεθείσης εις τό μέσον αυτοΰ μικράς θύρας. Ουτω ό ναός περιωρίσθη πλέον εις μικρόν μέρος τοΰ μεσαίου κλιτούς μετά τής άψίδος, τότε δέ πιθανώτατα

4 A. Ξυγγοπούλου : Άνασκαφή έν Γερακίω Ill έτοποθετήδη καί ή μαρμάρινη βάσις τοΰ Τέμπλου. Τά πλάγια κλίτη έφράχθησαν ομοίως διά τοίχων, από τοΰ πρώτου ζεΰγους των πεσσών σχηματισθέντων οΰτω εκεί δυο μικρών παρεκκλησίων. Εις τό δεξιόν μέρος τοΰ μεσαίου κλιτούς, τό μεταξύ τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέρου πεσσοΰ άνοιγμα δεν έφράχθη διά συνεχοΰς τοίχου, δπως τό αντίστοιχον. Εις τό μέσον τοΰ ανοίγματος έκτίσθη τετράγωνος πεσσός δυτικώς τοΰ οποίου έσχηματίσθη μικρά θΰρα μετά βαθμιδών όδηγοΰσα εις τό δεξιόν Είκ. 3. Ή ήμικυκλική άψίς τής βασιλικής Γερακίου. κλίτος, άνατολικώς δέ αΰτοΰ μικρά εσοχή, φρασσομένη διά μαρμάρινων πλακών, ήτις φαίνεται δτι ήτο τάφος. Ή τοιχοδομία τών μεταγενεστέρων τούτων προσθηκών δεν διαφέρει πολΰ από τήν τοΰ άρχικοΰ οικοδομήματος, ή διάκρισις δμως τών νεωτέρων από τών παλαιοτέραιν τοίχων είναι λίαν ευχερής λόγω τής ΰπάρξεως τοΰ κονιάματος, τό όποιον έ'μεινεν άθικτον εις τά διά τών νέων προσθηκών φραχθέντα τμήματα (είκ. 3). Αλλά καί αί νεώτεραι προσθήκαι φέρουσιν επίχρισμα, εις τινα μάλιστα μέρη διπλοΰν, διασώζον καί άμυδρά λείψανα εγχρώμου διακοσμήσεως, άτινα δμως δεν έπιτρέπουσι νά συναγάγωμεν σαφή χρονολογικά συμπεράσματα. Εντός τώιν χωμάτων τής άνασκαφής εύρέθησαν προσκεκολλημένα επί λίθων τμήματα έπιχρισμάτων μετά τοιχογραφιών, δυναμένων νά χρονολογηθώσιν

5 112 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937 από τοϋ 14ου ή 15ου αιώνας, ταϋτα δμως δεν είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν εκ τίνων μερών τοΰ μνημείου προέρχονται. Ώς προς την χρονολογίαν τής αρχικής βασιλικής ουδέν μετά βεβαιότητος είναι δυνατόν νά λεχθή. Έκ μόνου τοϋ σχήματος τής βασιλικής οδηγούμενοι θά ήδυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν αυτήν εις τον 5ον πιθανώτατα αιώνα. Την άκριβεστέραν χρονολόγησιν τοΰ μνημείου δυσχεραίνει ή μη άνεΰρεσις κινητών αρχαίων και μάλιστα γλυπτών. Ό άνευρεθείς μαρμάρινος πεσσίσκος τοΰ Τέμπλου, περί ου ευθύς κατωτέρω, εις ουδέν ως θά ίδωμεν, είναι δυνατόν νά βοηθήση ημάς. Επίσης δεν είναι ευχερής ή χρονολόγηση; τών εις τό αρχικόν κτίσμα γενομένων μεταρρυθμίσεων. Έπί τή βάσει τών ολίγων Βυζαντινών χρόνων ευρημάτων, ά'τινα θά περιγράψωμεν ευθύς κατωτέρω, θά ήδυνάμεθα νά έξαγάγωμεν τό συμπέρασμα δτι ή βασιλική, πιθανώς ήδη έπεσκευασμένη, ήτο ακόμη έν χρήσει κατά τον 11ον α ιώνα. Άν έξ άλλου έχω μεν προ οφθαλμών τά εκεί εύρεθέντα τμήματα επιχρισμάτων μετά τοιχογραφιών τοΰ 14ου ή 15ου αίώνος, θά ήδυνάμεθα νά συναγάγωμεν τό συμπέρασμα δτι μέχρι τών χρόνων εκείνων τό μνημεϊον έχρησιμοποιεϊτο, πράγμα τό όποιον έξηγοΰσι κα'ι τά εις τινα μέρη τών νεωτέρων επισκευών παρατηρούμενα επάλληλα επιχρίσματα. Εικ. 4. Μαρμάρινος πεσσίσκος Τά κυριώτερα τών εντός τών χωμάτων Τέμπλου. τής άνασκαψής εύρεθέντων κινητών αρχαίων είναι τά εξής: Μαρμάρινος τετράγωνος πεσσίσκος παλαιοχριστιανικοΰ Τέμπλου φέρων κατά τάς δύο αύτοΰ πλευράς αύλακας προς εφαρμογήν θωρακίων, εις τό άνω δέ αύτοΰ μέρος είδος συμφυοΰς βάσεως (είκ. 4). Αί διαστάσεις τοΰ πεσσίσκου τούτου δεν συμφωνοΰσι προς τάς έγκοπάς τής κατά χώραν καί εκ δευτέρας χρήσεως προερχομένης βάσεως τοΰ Τέμπλου τής άνασκαφείσης βασιλικής. Προς την άμελεστάτην έξ άλλου εργασίαν τής βάσεως εκείνης ούδεμίαν παρουσιάζει σχέσιν ή άρίστη λάξευσις τοΰ εύρεθέντος πεσσίσκου. Διά τούς λόγους τούτους κατελήξαμεν εις τό συμπέρασμα δτι ό πεσσίσκος ούτος προέρχεται έξ άλλου μεγαλυτέρου καί πολυτελεστέρου παλαιοχριστιανικού ναοΰ, άγνιυστόν που κειμένου, εις δν φαίνεται άνήκον καί τά έπί τών τοίχων τοΰ Αγίου Σωζοντος καί τά έν τώ 'Αγίφ Γεωργίφ

6 Α. Ξυγγοπούλου : Άνασκαφή έν Γερακίφ 113 τού Κάστρου έντετοιχισμένα μεγάλα παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη. Τεμάχια εκ πινακίου Βυζαντινών χρόνων βαθέως κίτρινου χρώματος μετ εγχαράκτου σταυρού έκ τής βάσεως τού οποίου φύονται πλουσίως διαμεμορφωμέναι έλικες, πληροΰσαι τούς κάτω των οριζοντίων κεραιών δύο τριγο)- νικούς χοίρους (είκ. 5). Τά μέχρι τοΰδε τουλάχιστον γνωστά πινάκια, τά κοσμούμενα υπό σταυρού άναλόγου μορφής, είναι λίαν σπάνια κα'ι με λιτοτέραν την διάπλασιν τών έκ τής βάσεως τού σταυρού φυομένων ελίκων. Ή Ιο Α.Ζ., Είκ. 5. Πήλινον πινάκων εύρεθέν έν τή βασιλική Γερακίου. 1 επί τού αγγείου τού Γερακίου άνάπτυξις τών ελίκων τούτων παρουσιάζει πλείστας αναλογίας προς Βυζαντινά γλυπτά τού ΙΙ* καί 12ου αίώνος (Βλ. προχείρους παραδείγματά τινα έν G. Sotiriou, Guide du Musee Byzantin d Athenes, edit, franc, par O. Merlier, Athenes 1932, είκ. 9,32). Εις τούς ίδιους χρόνους οδηγεί καί τό διά λεπτών γραμμών σχηματιζόμενον φολιδωτόν κόσμημα, τό πληρούν τό έσαιτερικόν τού σταυρού καί τών έλίκων. Ή πρωτοτυπία δμιος, ήν παρουσιάζει τό έν Γερακίω εύρεθέν πινάκιον, είναι δτι έν αύτώ τό κόσμημα τούτο χρησιμεύει διά την πλήραισιν τού έσωτερικοΰ τής παραστάσεως, ένώ συνήθως τούτο πληροί τό περί την παράστασιν έδαφος, (βλ. προχεί- 8

7 114 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1937 ρως B.S.A. 17, 1910/11, πίν. XVI, 36, 38, 39. Hesperia, 2, 1933, σ. 310, είκ. 7 a, c, e, f, h-j, 1.). To άνευρεθέν άγγεΐον λόγφ τής άνεπτυγμένης μορφής των εκ τής βάσεως τοΰ σταυρού φυόμενων ελίκων, τής χρήσεως τοΰ φολιδωτού κοσμήματος και λόγω τής κατασκευής του, φαίνεται άνήκον εις τον 110ν πιθανώτατα αιώνα. Άγγεΐον μετά υψηλού ποδός (ποτήριον;) φέρον καστανού χρώματος επάλειψιν άνευ διακοσμήσεως1 (είκ. 6). Ταύτα είναι τα πορίσματα τής ήμετέρας έν Γερακίφ άνασκαφής. Κλείων τήν παρούσαν έκθεσιν καθήκον θεωρώ να Εΐκ. 6. Πήλινον ποτήριον(:) άνευ- ευχαριστήσω άφ ενός τήν Άρχαιολογιρεθέν έν τή βασιλική Γερακίου. κήν Εταιρείαν διά τήν ενίσχυσιν ήν μοί παρέσχε προς έκτέλεσιν τής άνασκαφής ταύτης, και άφ ετέρου τήν Κοινότητα Γερακίου διά τήν πρόθυμον παροχήν πάσης δυνατής ευκολίας εν τή ήμετέρρ εργασίρ. Α. ΞΥΓΓΟΤΤΟΥΛΟΣ 1 Τά τεμάχια τοΰ πινακίου καί τό άγγεΐον μέχρι τής Ιδρύσεως αρχαιολογικής συλλογής έν Γερακίφ, παρεδόθησαν πρός φΰλαξιν είς τον έκεΐ Συμβολαιογράφον καί ενθουσιώδη φιλάρχαιον κ. Μ. Μοιρόπουλον.

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206 3. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΛΥΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ Την νέαν ταύτην άνασκαφήν παρά την 'Αλυκήν Γλυφάδος, οπού κατά τά έ'τη 1954 και 1955 ειχον άνασκαφή πολλοί μυκηναϊκών χρόνων θαλαμοειδείς τάφοι, κατέστησεν άναγκαίαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 25/10/ :41:22 EEST

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 25/10/ :41:22 EEST 2β. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ Μετά την έξακρίβωσιν τών πραγματικών ορίων τοΰ ίεροΰ προς δυσμάς τών Μεγάλων Προπυλαίων, διά της άνευρέσεως τοΰ διαχωριστικοϋ τοίχου τοΰ χωρίζοντος τό ιερόν από την πόλινή άνασκαφή

Διαβάστε περισσότερα

192 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

192 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ 192 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1951 11. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ Και κατά τό τρέχον έτος εξηκολοΰθησαν εν Μυκήναις αΐ άνασκαφαί ύ.τό τοΰ εφόρου Ί. Παπαδημητρίου και τοϋ επιμελητοΰ Φ. Πέτσα, διενεργηθεισαι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Το περίτεχνο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου με τα πλευρικά τμήματά του Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ν Η Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 08/12/ :38:35 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 08/12/ :38:35 EET 14. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ηλιδος Ή κατά τό έτος τούτο συνεχισθεΐσα έν Αρχαία Ήλιδι άνασκαφή, έγένετο υπό την διεύθυνσίν μου καί την συνεργασίαν τής Δίδος Βερόνικας Λεόν, ώς αντιπροσώπου τού Αυστριακού Αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έν συνεχεία των προ ετών ύπο της Αρχαιολογικής Εταιρείας διά τοϋ Γ. Σωτηρίου γενομένων σκαφικών ερευνών, βορείως τής βασιλικής τοϋ 'Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευσταθίου Γ. Στίκα: Άνασκαφή Ελεύθερων (Πανάκτου) 49

Ευσταθίου Γ. Στίκα: Άνασκαφή Ελεύθερων (Πανάκτου) 49 Ευσταθίου Γ. Στίκα: Άνασκαφή Ελεύθερων (Πανάκτου) 49 Μικρά ευρήματα έγένοντο εκεί τά εξής: α) κιονόκρανον εξ ερυθρωποί άμυγδαλίτου λίθου, έχον αρκετά υψηλόν έξωγκωμένον αρχαϊκόν εχΐνον β) τρία νομίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Κατά την περίοδο 2010 συνεχίσαμε την έρευνα τόσο στο χώρο της αίθουσας όσο και στο χώρο του αιθρίου με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

to. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΑΜΦΙΓΓΟΛΙΝ

to. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΑΜΦΙΓΓΟΛΙΝ to. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΑΜΦΙΓΓΟΛΙΝ Συνεχίσθησαν κατά το 1961 ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ ύπογράφοντος καί μέ τήν βοήθειαν τής Έπιμελητρίας Αρχαιοτήτων ΙΓ' Περιφερείας Δίδος Αίκ. Ρωμιοπούλου, αΐ άνασκαφαί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Θεματική περιοχή δραστηριότητας: Θεολογία Δημιουργός παρουσίασης: Ξανθή Αλμπανάκη Επικοινωνία: xalbanaki@gmail.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 18/01/ :14:44 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 18/01/ :14:44 EET 3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Εις τό ιερόν τής Έλευσϊνος και εντός τοΰ προς Δυσμάς των Μεγάλων Προπυλαίων άποκαλυφθέντος οικοδομικού τετραγώνου (πίν. 16 α, α) ένθα τά οικήματα των ιερέων κα'ι

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 08/09/ :22:41 EEST

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 08/09/ :22:41 EEST ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 16 (1960) ΠΙΝΑΞ 59 ΝΙΚ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ α. Τάφος άποκαλυφθεϊς κατά τάς άνασκαφάς τοΰ Διόλκου, β. Αρχαϊκόν πήλινον ειδώλιον "Ηρας πιθανώς ( έκ των άνασκαφών εις Γαλατάκι), γ. Τμήμα τοϋ Διόλκου ΠΙΝΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 01/11/ :28:10 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 01/11/ :28:10 EET 2. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ Κατόπιν της νέας διαπιστώσεως ότι τά όριά του 'Ιεροϋ προς Δυσμάς των Μεγάλων Προπυλαίων δεν περιωρίζοντο εις την γραμμήν τής έ'ναντι τήςπυλίδος ύπαρχούσης όδοΰ, άλλα ότι τό 'Ιερόν

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Γοτθική εποχή. Ανδρουλάκη Ειρήνη Καθηγήτρια εικαστικός, MA art in education

Γοτθική εποχή. Ανδρουλάκη Ειρήνη Καθηγήτρια εικαστικός, MA art in education Γοτθική εποχή Ανδρουλάκη Ειρήνη Καθηγήτρια εικαστικός, MA art in education e-mail irini_androulaki@yahoo.com Γοτθική τέχνη Μπαρόκ Ρομαντισμός Γερμανικός εξπρεσιονισμός Goth Μεσαίωνας Βικτωριανή εποχή Duomo

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968)

Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) 294 Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 3 Ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 3 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ

ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ ΣημαντικήακαρνανικήπόληχτισμένηστιςεκβολέςτουποταμούΑχελώου Στον κατάφυτο από βελανιδιές λόφο «Τρίκαρδο» συναντάμε τηςακαρνανικήςπόληςτωνοινιάδων. τα ερείπια Λόγω της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι.

Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι. Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι. Ο Παρθενώνας ως χριστιανικός ναός, Κάτοψη. Οι αριθμοί δηλώνουν σε ποιους κίονες υπάρχουν χαράγματα και πόσα σε καθέναν από αυτούς (Ορλάνδος Α.Βρανούσης Λ., Τα χαράγματα του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομος (ΠΑΕ 1909, εΐκ. 3), άπέδειξεν, δτι τά άπαρτίζοντα τό συγκρότημα

Οικονομος (ΠΑΕ 1909, εΐκ. 3), άπέδειξεν, δτι τά άπαρτίζοντα τό συγκρότημα 20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΗ Μετά μακράν διακοπήν έπανελήφθησαν κατά τό 1957 διά τοΰ υπο- γραφομένου αι άνασκαφαί τής Αρχαιολογικής Εταιρείας εν άρχαίμ Μεσσήνη (παρά τό σημερινόν χωρίον Μαυρομάτι). Κατά ταΰτας

Διαβάστε περισσότερα

Η Παγκόσμια Κληρονομιά της Κύπρου

Η Παγκόσμια Κληρονομιά της Κύπρου Η Παγκόσμια Κληρονομιά της Κύπρου Η Συνθήκη για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, που υιοθετήθηκε από την UNESCO το 1972, σηματοδότησε μια νέα εποχή στη διατήρηση των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ E. N. Τσιγαρίδας, 'Ερευνες στους ναούς της Καστοριάς 379 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβάσεών μου στην Καστοριά, την περίοδο κυρίως 1970-1975 και συμπληρωματικά την

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα:Αναστασία Επίθετο:Χαραλάμπους Τμήμα: Β 5 Το Κούριον

Όνομα:Αναστασία Επίθετο:Χαραλάμπους Τμήμα: Β 5 Το Κούριον Όνομα:Αναστασία Επίθετο:Χαραλάμπους Τμήμα: Β 5 Το Κούριον Ετος: 2012-2013 Θέμα: Το Κούριο Καθηγήτρια: Κ. Μαρία Χατζημιχαήλ 1 Περιεχόμενα 1. Γενική εισαγωγή...3 2. Ιστορική αναδρομή...4-8 3. Παράρτημα πηγών...9

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923

Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923 Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών μνημείων κατά το έτος 1923 Δελτίον XAE 11 (1924), Τεύχη α'-β', Περίοδος Β' Σελ. 90-94 ΑΘΗΝΑ 1924 ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΤΕΡΕΠΣΕΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΠΝ ΜΝΗΜΕΙΠΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ "ΣΠΑΡΤΗ" ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος 2017-2018 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ "ΣΠΑΡΤΗ" ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ναός ήταν αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στη θέση αυτή από το Μεγάλο Κωνσταντίνο (306-339) αλλά πολύ σύντομα, το 404, καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτήθηκε από τον/την Δρομπόνης Σωτήριος Πέμπτη, 18 Απρίλιος :48 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Απρίλιος :49

Αναρτήθηκε από τον/την Δρομπόνης Σωτήριος Πέμπτη, 18 Απρίλιος :48 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Απρίλιος :49 Στις 17 Απριλίου 2013 επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων. Η αρχαιολόγος κα Τσάλκου (την οποία θερμά ευχαριστούμε) μας παρουσίασε τα πολύ εντυπωσιακά ευρήματα της περιοχής μας δίνοντάς μας αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 19:33:54 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 19:33:54 EET - 148.251.235.206 102 Πρακτικά της Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1924 3. Ε Κ Θ Ε 21 2 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΧΙΑΛΩ ΑΝΑ2ΚΑΦΩΝ Αί εν Νέα Άγχιάλω άνασκαφαί μου η σαν συνέχεια τών κατά Αύγουστον π. έ. γενομένων δοκιμαστικών ερευνών, δαπάναις

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ

Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ Μάριος Χειμαριός Μάριος Χειμαριός, Κέρκυρα, Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου (Αρχιτεκτονική/ Ιστορία ) www.24grammata.com1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ. Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 13/08/ :30:33 EEST

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ. Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 13/08/ :30:33 EEST 214 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ a. Άγια Παρασκευή 1. Χαλκϊς Αί στέγαι τής μεγάλης ταύτης βασιλικής είχον ύποστή ζημίας είς τάς κεράμους καί τάς ύπ αύτάς ξυλίνας κατασκευάς.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (Πίν. 19-24) Και κατά τό θέρος χοϋ έτους τοΰτου (1967) συνεχίσθη ή άνασκαφή 1 τής τρικλίτου παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τής οποίας κατά τά δυο παρελθόντα έτη εΐχον άποκαλυφθή

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 1ης Διαδρομής Μονή Βαλτάδων Ναός Οσίου Δαυίδ Βυζαντινό Λουτρό Ναός Αγίου Νικολάου (Ορφανού) Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Σωτήρως Χριστός Ροτόντα Παλιά Πόλη,Κάστρα 2ης

Διαβάστε περισσότερα

Μυρτώ Παπαδοπούλου Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3α

Μυρτώ Παπαδοπούλου Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3α Μυρτώ Παπαδοπούλου Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3α Πρόλογος Ναοί της Αρχαϊκής εποχής Οι κίονες και τα μαθηματικά τους-σχεδίαση Υλοποίηση Επίλογος Πηγές Αποτελείται από τρία μέρη, τη βάση, τον κορμό, που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ Ανδρέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1966

Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ Ανδρέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1966 Μία τοιχογραφία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του ΙΑ αιώνος, εις τον ναόν του Αγίου Νικολάου της Στέγης (Κακοπετριά, Κύπρος).(Σημείωμα εις μνήμην του αειμνήστου Καθηγητού Γεωργίου Α. Σωτηρίου) (πίν. 75-76)

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έφετινήν άνασκαφήν τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής Γ Άμφιπόλεως συνεχίσθη ή άποκάλυψις αυτής, μετά την κατά τό 1962 μερικήν

Κατά την έφετινήν άνασκαφήν τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής Γ Άμφιπόλεως συνεχίσθη ή άποκάλυψις αυτής, μετά την κατά τό 1962 μερικήν 5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Γ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ Κατά την έφετινήν άνασκαφήν τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής Γ Άμφιπόλεως συνεχίσθη ή άποκάλυψις αυτής, μετά την κατά τό 1962 μερικήν ερευνάν. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΡΑιΚΗΣ. (Πίν )

11. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΡΑιΚΗΣ. (Πίν ) 11. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΡΑιΚΗΣ (Πίν. 56-62) Ή διά τρίτην κατά σειράν περίοδον διενεργηθεΐσα και εφέτος ολιγοήμερος σκαφική έρευνα εις την άρχαίαν Μεσημβρίαν περιωρίσθη εις δυο μόνον σημεία κυρίως, ήτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΜΒΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΜΒΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΑΜΒΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εσχάτως ό σοφός μελετητής των εκκλησιών τής Καππαδοκίας πατήρ G. cle Jerphanion έδημοσίευσεν έν τώ υπό τής Παπικής Ακαδημίας έκδιμένφ Memorie della Pontificia Academia Romana di

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ

ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ Η Στράτος υπήρξε σημαντική πόλη της Ακαρνανίας πρωτεύουσα των Ακαρνάνων από τον 5 ο αιώνα π.χ. Κτίσθηκεσεεπαφήμετηδυτική όχθη του Αχελώου, στασύνοραμετηναιτωλία. Από τις αρχαιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΣ Εικ. 1. Άποψη των νεοευρεθέντων σπηλαίων κάτω από τον πύργο της βασιλοπούλας. Καλές Διδυμοτείχου Στις υπώρειες του λόφου του Καλέ, όπου δεσπόζει το βυζαντινό κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 15/01/ :21:11 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 15/01/ :21:11 EET 25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΜΥΚΛΩΝ Κατά τάς διεξαχθείσας τό 1960 άνασκαφικάς εργασίας εις τον χώρον, ένθα προ τριετίας εΐχεν έρευνηθή τμήμα άποθέτου ίεροΰ άρχαϊκών χρόνων, ώλοκληρώθη σχεδόν ή έρευνα τής θέσεως τοΰ άποθέτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ 96 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ Ρωμαϊκή άγορά Κατά τήν τακτοποίησιν τοϋ χώρου τής Ρωμαϊκής Αγοράς, ύπό τής αρμόδιας Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων, παρετηρήθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 16/09/ :23:54 EEST

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 16/09/ :23:54 EEST 8. ΑΝΑΣΚΑφΗ ΤΗΣ ΝΕΚΡΟΤΤΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΤΤΟΛΕΩΣ Συνεχίσθη κατά τό 1957 ή άνασκαφική ερευνά τής διαπιστωθείσης διά τών άνασκαφών τοΰ παρελθόντος έτους ( Έργον 1956, σ. 54 κ. ε.) εκτεταμένης νεκροπόλεως, τής κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ Μόλις εΐχεν εκτυπωθή τό άρθρον μου «Βυζαντινά! έκκλησίαι τής Λέσβου»1, ότε κα'ιεκτον εις τα εκεί παρατιθέμενα. Ή παράλειψις είναι ασυγχώρητος, διότι τοΰτο

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος: Ο μοναδικός Άνθρωπος με δύο τάφους

Λάζαρος: Ο μοναδικός Άνθρωπος με δύο τάφους 20/04/2019 Λάζαρος: Ο μοναδικός Άνθρωπος με δύο τάφους / Ορθόδοξες Προβολές Ο Λάζαρος με τις αδελφές του ζούσαν στη Βηθανία ένα χωριό που βρισκόταν περίπου δεκαπέντε στάδια (τρία χιλιόμετρα) ανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 26η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Χριστιανούπολη, Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Σημαντικό οικοδομικό συγκρότημα του 11ου- 12ου αιώνα, που αποτελείται από τον οκταγωνικού τύπου ναό και το επισκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 937 της 19ης ΜΑΊΌΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικαι Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 937 της 19ης ΜΑΊΌΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικαι Πράξεις Δ.Π. 100/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 937 της 19ης ΜΑΊΌΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικαι Πράξεις -Αριθμός 100 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κυπαρίσση : Άνασκαφαί έν 'Αρχαία Άχαΐρ

Ν. Κυπαρίσση : Άνασκαφαί έν 'Αρχαία Άχαΐρ Ν. Κυπαρίσση : Άνασκαφαί έν 'Αρχαία Άχαΐρ 99 νων, άλλ έλπίζομεν ότι τοΰτο θά γίνη τάχιστα ώστε κατά την δημοσίευσιν των εκθέσεων νά δημοσιευθή καί ή άπεικόνισις αυτών. Αν δέ καί τοΰτο δεν γίνη, τότε θά

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Εικ. 1. Αεροφωτογραφία του οικισμού της Ποτίδαιας. Εικ. 2. Τμήμα του διατειχίσματος. Διατείχισμα της Κασσάνδρειας Στη θέση της αρχαίας Ποτίδαιας, που καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μαρία Γερολέμου Β`2 Καθηγήτρια: Μαρία Πουλιάου Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική εισαγωγή...σελ.3 Ιστορική αναδρομή...σελ.4 Οικία Αχιλλέα...σελ.5 Οικία Μονομάχων...σελ.6 Παλαιοχριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 17/01/ :19:32 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 17/01/ :19:32 EET l64 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1951 7. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι Κατά τον Δεκέμβριον τοϋ 1951 έσυνέχισα, δαπάνη τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, την άνασκαφικήν ερευνάν τής κατά την ανατολικήν

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 18/03/ :31:16 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 18/03/ :31:16 EET Ίωάννου Παπαδημητρίου : Άνασκαφή λακκοειδοΰς τάφου έν Μυκήναις 197 11 Α ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΛΑΚΚΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ Κατά τάς εργασίας επιχωματώσεως της θολού τοΰ τάφου τής Κλυταιμνήστρας, άναστηλωθέντος εξ

Διαβάστε περισσότερα

σε δράση Μικροί αρχιτέκτονες Όνομα μαθητή Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου

σε δράση Μικροί αρχιτέκτονες Όνομα μαθητή Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου Μικροί αρχιτέκτονες σε δράση Όνομα μαθητή Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ημερομηνία Δημοτικού Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Στη στήλη αυτή σας παρουσιάζουμε μνημεία και χώρους, ευρισκόμενα στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή, τα οποία η Πολιτεία επισήμως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα τής έφετεινής άνασκαφής τής Βασιλικής Α.

Αποτελέσματα τής έφετεινής άνασκαφής τής Βασιλικής Α. 52 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1928 Προσέτι έν τετραγώνω χώρω (διαστάσεις 1.60x2.30, βαθ. 2.22), ον ανε σκαψαν οί Τούρκοι και περιέβαλον διά τού συμπλέγματος τών υποκαύστρωτού βαλανείου των, πληρώσαντες

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ

2. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ 44 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1949 2. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ Κατά την βασιλικήν τοϋ Ίλιασοϋ έγένοντο εφέτος μικραί εργασίαι προς διευκρίνησιν λεπτομερειών διά την άκριβεστέραν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Τζωρτζίνα Μπαρλαμπά, ΒΠΠΓ

Τζωρτζίνα Μπαρλαμπά, ΒΠΠΓ Τζωρτζίνα Μπαρλαμπά, ΒΠΠΓ Χτισμένοιστιςνοτιοδυτικέςπλαγιές του Παρνασσού σε υψόμετρο 570 μ. Πόλη αρχαίας Φωκίδας Σε απόσταση 21 χλμ. από την Άμφισσα Εδώ λειτούργησε το σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίν. Ι. α. Αεροφωτογραφία Ναυπάκτου. β. Λιμάνι Ναυπάκτου.

Πίν. Ι. α. Αεροφωτογραφία Ναυπάκτου. β. Λιμάνι Ναυπάκτου. Πίν. Ι α. Αεροφωτογραφία Ναυπάκτου. β. Λιμάνι Ναυπάκτου. Πίν. ΙΙ α. Ανασκαφή παλαιοχριστιανικής βασιλικής Nαυπάκτου. β. Ναύπακτος. Οικόπεδο Δημητροπούλου. Αποτύπωση ανασκαφής νοτιοδυτικών προσκτισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογική διαχείριση μνημείων,

Αρχαιολογική διαχείριση μνημείων, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική Αρχαιολογική διαχείριση μνημείων, ιδιαίτερα σε αστικό και περιαστικό χώρο Διδάσκοντες: Β. Λαμπρινουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Εργασία του μαθητή: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη*

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* 1 Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* Εισαγωγή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που σημειώθηκε στην περιοχή μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο στον τομέα της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο πρώτος πολεοδομικός χάρτης των Αθηνών εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και Schaubert. Δεν έχει νόημα να επεκταθούμε περισσότερο στην πρώτη πολεοδομική χάραξη της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 127 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗι ΘΑΛΑΣΣΗι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968)

'Αριθμός 127 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗι ΘΑΛΑΣΣΗι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 453 Κ.Δ.Π. 127/76 Άρ. 1280, 25.6.76 'Αριθμός 127 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗι ΘΑΛΑΣΣΗι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 Ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΝΥΘΕ ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

29. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΝΥΘΕ ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 29. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΝΥΘΕ ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αφορμήν εις την άνασκαφήν έδωσεν ή προ διετίας άνεύρεσις τεμαχίων λίαν ενδιαφερόντων αρχαϊκών πίθων, μέ παραστάσεις γρυπών, σφιγγών, έλάφων, λεόντων, ταύρων, ψευδοσπειρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου 28/07/2019 Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου / Ορθόδοξες Προβολές Στη βορειοανατολική ακμή των τειχών της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και σε απόσταση μόλις Παντελεήμονος.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015)

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015) Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015) Εισαγωγή Οι εργασίες πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά, στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι, Ιεράπετρα), διήρκεσαν 6 εβδομάδες, ενώ ακολούθησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ( )

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ( ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡ. 1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό στα μνημεία του νομού Τρικάλων. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος :52

Οδοιπορικό στα μνημεία του νομού Τρικάλων. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος :52 Μια πλειάδα σημαντικών μνημείων της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής περιόδου συναντά ο επισκέπτης στο νομό Τρικάλων, ο οποίος διαπιστώνει ιδίοις όμασι ότι η ιστορία δεν είναι απλά υπόθεση κάποιων βιβλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Τα εξωκκλήσια των Μεγάρων

Τα εξωκκλήσια των Μεγάρων 2o ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 Τα εξωκκλήσια των Μεγάρων TMHMA B4 Τα εξωκκλήσια των Μεγάρων Υφαντής Ραφαήλ Στρατιώτη Ελένη-Χριστίνα Τριανταφύλλου Γιώργος Β 4/Project Σχινά Σωτηρία Άγιος Γεώργιος Τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 07/11/ :20:37 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 07/11/ :20:37 EET 17. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΘΗΡΑΣ ( Πίν. 242-252 ) 'Η έφετεινή περίοδος τής άνασκαφής, ήτις ένεργεΐται δαπάναις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας είς τό νεκροταφείου τής αρχαίας Θήρας έπί τής κλιτύος τής ΒΑ. Σελλάδας, ήτο

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 15/02/ :13:55 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 15/02/ :13:55 EET 28. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ "ΤΡΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ,, ΠΑΡΟΥ Αί έφετιναί έν Πάρω άνασκαφαί άπέβλεψαν εις τήν συνέχισήν τής άποκαλύψεως τής πέρυσιν έν μέρει άνασκαφείσης παλαιοχριστιανικής βασιλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7Λ1-54Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7Λ1-54Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

s Μ t^xtovi c Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/08/ :01:26 EEST

s Μ t^xtovi c Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/08/ :01:26 EEST s Μ t^xtovi c ΕΙκ. 1 καί 2. Τομή καί κάτοψις τοΰ ναοΰ τής Ζαραφώνας. ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Εις τρία πλησίον άλλήλων καί παρά τον Λακωνικόν κόλπον κείμενα χωρία τής Λακωνίας, τήν Ζαραφώναν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Ν έ α Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α Π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η Π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ό χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς Σ τ ρ ω μ α τ ο γ ρ α φ ί α Σ ω σ τ ι κ ή Α ρ χ α ι ο λ ο

Διαβάστε περισσότερα