Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en)"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10834/16 EF 217 ECOFIN 682 DELACT 138 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 30 Ιουνίου 2016 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C(2016) 3999 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3999 final. συνημμ.: C(2016) 3999 final 10834/16 DGG 1B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2016) 3999 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 (κανονισμός PRIIP) απαιτεί από τους παραγωγούς συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (PRIIP) να καταρτίζουν «έγγραφα βασικών πληροφοριών» (ΕΒΠ) για τα εν λόγω προϊόντα πριν διατεθούν σε ιδιώτες επενδυτές και από τους πωλητές ή παρόχους επενδυτικών συμβουλών για τα εν λόγω προϊόντα να παρέχουν τα ΕΒΠ σε ιδιώτες επενδυτές πριν αγοράσουν αυτά τα προϊόντα. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) που συνεργάζονται στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής απαιτήθηκε να αναπτύξουν ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (ΡΤΠ) για την παρουσίαση και το περιεχόμενο των ΕΒΠ, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών για τον υπολογισμό και την παρουσίαση των κινδύνων, της ανταμοιβής και του κόστους εντός του εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού PRIIP. Απαιτήθηκε επίσης να αναπτύξουν ΡΤΠ σχετικά με την επανεξέταση, την αναθεώρηση και τη δημοσίευση του ΕΒΠ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού PRIIP, και σχετικά με τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την έγκαιρη παροχή του ΕΒΠ στον ιδιώτη επενδυτή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού PRIIP. 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Οι ΕΕΑ πραγματοποίησαν δημόσια διαβούλευση σε τρεις περιπτώσεις. Ένα γενικό έγγραφο συζήτησης δημοσιεύθηκε για δημόσια διαβούλευση στις 17 Νοεμβρίου 2014 και ακολούθησε ένα τεχνικό έγγραφο συζήτησης, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουνίου Τέλος, πριν από την έγκριση του σχεδίου ΡΤΠ και την υποβολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6η Απριλίου 2016, οι ΕΕΑ εξέδωσαν δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο ΡΤΠ στις 11 Νοεμβρίου Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν επίσης στην ανάπτυξη των ΡΤΠ μέσω των συμβουλών μιας συμβουλευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων. 3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε τη διαδικασία, διεξάγοντας μια μελέτη δοκιμών από τους καταναλωτές, στην οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμή διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης πληροφοριών στους καταναλωτές, για να διαπιστωθεί ποιες παρουσιάσεις αυτοί προτίμησαν και ήταν οι πιο χρήσιμες από την άποψη της διευκόλυνσης της κατανόησης των PRIIP και των συγκρίσεων μεταξύ PRIIP. Υποβλήθηκε σε δοκιμή μεγάλο εύρος διαφορετικών πιθανών γραφικών και άλλων τεχνικών για την προβολή πληροφοριών. Η δοκιμή καταναλωτών απέδειξε ότι μια απλή κλίμακα κινδύνου που παρουσίαζε τους κινδύνους σε συγκεντρωτική μορφή λειτούργησε καλύτερα για τους καταναλωτές και ότι πολλοί καταναλωτές αντιμετώπισαν προβλήματα στη χρήση πιο περίπλοκων τρόπων για την εμφάνιση των πιθανών επιδόσεων, μεταξύ άλλων μέσω γραφικών. Τελικά, οι απλοί πίνακες λειτούργησαν καλύτερα τόσο για το σενάριο επιδόσεων όσο και για τις πληροφορίες για το κόστος. EL 2 EL

4 4. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Οι ΕΕΑ υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ΡΤΠ που συνδυάζει τεχνικά πρότυπα που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 5. Δεδομένης της ισχυρής διασύνδεσης των περιεχομένων των τριών ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα διαθέσουν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό PRIIP, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εν λόγω ομαδοποίηση. Από την άποψη της διαδικασίας, συνέβαλε στη διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις που θεσπίστηκαν από τα τρία ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα ήταν απολύτως συνεπείς. Μία ενιαία νομική πράξη θα είναι επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους, αφού διευκολύνει τον εντοπισμό των διατάξεων PRIIP επιπέδου δύο. Τα τεχνικά πρότυπα που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού PRIIP προσδιορίζουν την παρουσίαση και το περιεχόμενο του ΕΒΠ και ισχύουν για τον παραγωγό PRIIP κατά την κατάρτιση ενός ΕΒΠ. Τα άρθρα 1 έως 8 των τεχνικών προτύπων εξετάζουν τα διάφορα τμήματα του ΕΒΠ που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού PRIIP και τις υποκείμενες μεθοδολογίες που είναι απαραίτητες για την απόκτηση και τον υπολογισμό των πληροφοριών που θα συμπεριληφθούν στο ΕΒΠ, για παράδειγμα, σε σχέση με τους κινδύνους, τις ανταμοιβές και το κόστος. Από αυτήν την άποψη, τα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 3 των τεχνικών προτύπων απαιτούν έναν συνοπτικό δείκτη κινδύνου (ΣΔΚ) που περιλαμβάνει επτά κατηγορίες κινδύνου. Ένα υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο ΡΤΠ στο παράρτημα III, το οποίο προβλέπει την παρουσίαση αυτού του δείκτη. Τα μέτρα καθορίζουν την εκχώρηση κάθε PRIIP σε μία από τις επτά κατηγορίες στον ΣΔΚ και τη συμπερίληψη ορισμένων αναλυτικών επεξηγήσεων και πρόσθετων προειδοποιήσεων, κατά περίπτωση. Τα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 3 ορίζουν επίσης σενάρια επιδόσεων που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα ΕΒΠ καθώς και τον μορφότυπο που πρέπει να ακολουθείται για αυτά τα σενάρια, με χρήση πινάκων που περιγράφουν τις εν λόγω επιδόσεις για διαφορετικές χρονικές περιόδους για κάθε ένα από τα τρία σενάρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνονται πρόσθετα σενάρια και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές παροχές για επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. Ο υπολογισμός των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται εναρμονίζεται. Τα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 5 των τεχνικών προδιαγραφών εναρμονίζουν την παρουσίαση του κόστους, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών μεθόδων για τον υπολογισμό και τη συνάθροιση των στοιχείων που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Τα στοιχεία κόστους περιλαμβάνουν παρουσίαση της συσσώρευσης του κόστους από νομισματική και ποσοστιαία άποψη για τυποποιημένη περίοδο ή περιόδους, καθώς και την ανάλυση αυτού του κόστους από ποσοστιαία άποψη. Το άρθρο 9 των τεχνικών προτύπων απαιτεί τη χρήση υποχρεωτικού υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών κειμένων. Το υπόδειγμα περιλαμβάνει λεπτομέρειες της διάταξης που πρέπει να ακολουθείται. Τα άρθρα 10 έως 14 των τεχνικών προτύπων ορίζουν ειδικές απαιτήσεις για το περιεχόμενο του ΕΒΠ για PRIIP οι οποίες προσφέρουν μια σειρά από επιλογές για επενδύσεις, σε περίπτωση που δεν θα ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο και ανεξάρτητο ΕΒΠ όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε μία από τις επιλογές. EL 3 EL

5 Τα άρθρα 15 και 16 των τεχνικών προτύπων προβλέπουν τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στον παραγωγό PRIIP για την επανεξέταση και αναθεώρηση του ΕΒΠ, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού PRIIP, βάσει του οποίου αυτό γίνεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Το άρθρο 14 προβλέπει επίσης την υποχρέωση διεξαγωγής αναθεωρήσεων ad hoc, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις αναλυτικές μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του συνοπτικού δείκτη κινδύνου, των σεναρίων επιδόσεων και του κόστους, καθώς και για τα προϊόντα που προσφέρουν πολλαπλές επιλογές. Το άρθρο 17 των τεχνικών προτύπων καθορίζει τις υποχρεώσεις για το πρόσωπο που πωλεί ή παρέχει επενδυτικές συμβουλές για το PRIIP, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού PRIIP, βάσει του οποίου τα ΕΒΠ παρέχονται αρκετά νωρίς ώστε να επιτρέπουν στους ιδιώτες επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη το περιεχόμενό τους όταν λαμβάνουν μια επενδυτική απόφαση. Η χρονική στιγμή της παράδοσης των ΕΒΠ μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το υπό εξέταση PRIIP και με τις ανάγκες του ιδιώτη επενδυτή. EL 4 EL

6 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) 1, ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 5, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 εισάγει ένα νέο τυποποιημένο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τη βελτίωση της κατανόησης από τον ιδιώτη επενδυτή των συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (PRIIP) και τη συγκρισιμότητα των εν λόγω προϊόντων. (2) Προκειμένου να παρέχονται στους ιδιώτες επενδυτές βασικές πληροφορίες που είναι εύκολο να αναγνωστούν, να γίνουν κατανοητές και να συγκριθούν, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα κοινό υπόδειγμα για το έγγραφο βασικών πληροφοριών. (3) Η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 θα πρέπει περιλαμβάνουν τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων ή τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος για το PRIIP, όταν είναι διαθέσιμος ο εν λόγω αναγνωριστικός κωδικός, προκειμένου να διευκολυνθεί ο ιδιώτης επενδυτής στην εύρεση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με το PRIIP. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 352 της , σ. 1). EL 5 EL

7 (4) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα κατανοούν και θα συγκρίνουν τα οικονομικά και νομικά χαρακτηριστικά του PRIIP, καθώς και για να τους παρέχεται κατάλληλη επισκόπηση της επενδυτικής πολιτικής και της στρατηγικής του PRIIP, το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του PRIIP, τους επενδυτικούς στόχους του και τον τρόπο επίτευξής τους καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά ή πτυχές του προϊόντος, όπως η ασφαλιστική κάλυψη. (5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους ιδιώτες επενδυτές επιτρέπουν στους εν λόγω επενδυτές να κατανοούν και να συγκρίνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με επενδύσεις σε PRIIP, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με ένα PRIIP μπορεί να ποικίλλουν. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Προκειμένου οι ιδιώτες επενδυτές να κατανοήσουν πλήρως αυτούς τους κινδύνους, πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους θα πρέπει να συγκεντρώνονται στο μέτρο του δυνατού και να παρουσιάζονται με αριθμητικά στοιχεία ως ενιαίος συνοπτικός δείκτης κινδύνου με επαρκείς αναλυτικές εξηγήσεις. (6) Κατά την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου, οι παραγωγοί PRIIP θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ορισμένους παράγοντες που μπορούν να μετριάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο για έναν ιδιώτη επενδυτή. Συγκεκριμένα, κατά την εκτίμηση του κατά πόσον τα περιουσιακά στοιχεία ενός PRIIP ή κατάλληλων εξασφαλίσεων, ή τα περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν τις υποχρεώσεις πληρωμών PRIIP, είναι ανά πάσα στιγμή μέχρι τη λήξη ισοδύναμα με τις υποχρεώσεις πληρωμών του PRIIP στους επενδυτές του, η εν λόγω εκτίμηση θα πρέπει αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει μια ασφαλιστική επιχείρηση αντιστοιχούν ανά πάσα στιγμή με το τρέχον ποσό που θα έπρεπε να πληρώσει η ασφαλιστική επιχείρηση για να μεταφέρει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το PRIIP σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση. (7) Επί του παρόντος, οι αξιολογήσεις των εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) παρέχουν ένα συνεπές προσεγγιστικό δεδομένο για τον πιστωτικό κίνδυνο σε διάφορους τομείς στην Ένωση. Ωστόσο, η εξάρτηση από τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να μειώνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου να είναι αντικειμενικά ακριβής και να διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα μεταξύ διαφορετικών PRIIP καθώς και να παρακολουθείται δεόντως σε σχέση με τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο, ούτως ώστε να μπορούν να καθίστανται διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μέτρησης των κινδύνων στην πράξη, για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 που προβλέπεται έως την 31η Δεκεμβρίου Η αναθεώρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τον βαθμό στον οποίο οι αξιολογήσεις ΕΟΠΑ στην πράξη αντανακλούν την πιστοληπτική ικανότητα του παραγωγού PRIIP και τον πιστωτικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές σε μεμονωμένα PRIIP. (8) Όταν υπάρχει κίνδυνος η ρευστότητα ενός PRIIP να διαφέρει υπό το πρίσμα των ευκαιριών πρόωρης αποχώρησης από το PRIIP ή εύρεσης αγοραστή σε δευτερογενή αγορά, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική προειδοποίηση. Η εν λόγω προειδοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες υπάρχει κίνδυνος οι πληρωμές από το PRIIP να είναι σημαντικά διαφορετικές από ό,τι αναμενόταν για τις πρόωρες αποχωρήσεις, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής κυρώσεων αποχώρησης. EL 6 EL

8 (9) Ενώ οι εκτιμήσεις για την απόδοση από ένα PRIIP είναι δύσκολο να παραχθούν και να γίνουν κατανοητές, οι πληροφορίες για τις εν λόγω εκτιμήσεις είναι πρωτεύοντος ενδιαφέροντος για τους ιδιώτες επενδυτές και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών. Στους ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να παρέχονται σαφείς πληροφορίες για τις εκτιμήσεις για την απόδοση που να είναι συνεπείς με ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα και με τις εκτιμήσεις του επιπέδου του κινδύνου της αγοράς των PRIIP, που παρουσιάζονται με τρόπο ώστε να αποσαφηνίζεται η αβεβαιότητα των πληροφοριών και το γεγονός ότι είναι δυνατά καλύτερα ή χειρότερα αποτελέσματα. (10) Προκειμένου οι ιδιώτες επενδυτές να είναι σε θέση να εκτιμούν τον κίνδυνο, το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να παρέχει στους ιδιώτες επενδυτές πληροφορίες ως προς πιθανές συνέπειες όταν ένας παραγωγός PRIIP δεν είναι σε θέση να πληρώσει. Ο βαθμός προστασίας του ιδιώτη επενδυτή σε αυτές τις περιπτώσεις, βάσει συστημάτων εγγύησης επενδύσεων, ασφαλειών ή καταθέσεων θα πρέπει να ορίζεται σαφώς. (11) Πληροφορίες σχετικά με το κόστος είναι σημαντικές για τους ιδιώτες επενδυτές κατά τη σύγκριση διαφορετικών PRIIP, τα οποία μπορεί να έχουν διαφορετικές δομές κόστους, καθώς και κατά την εξέταση του τρόπου με τον οποίο η διάρθρωση κόστους ενός συγκεκριμένου PRIIP μπορεί να ισχύει γι αυτά, γεγονός που εξαρτάται από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επενδύονται, ποιο ποσό επενδύουν και πόσο καλές επιδόσεις έχει το PRIIP. Για τον λόγο αυτό, το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες που να επιτρέπουν στον ιδιώτη επενδυτή να συγκρίνει τα συνολικά επίπεδα ολικού κόστους μεταξύ των διαφόρων PRIIP όταν διακρατούνται για τις συνιστώμενες περιόδους διακράτησής τους και για μικρότερες περιόδους, και να κατανοεί με ποιον τρόπο αυτό το κόστος μπορεί να ποικίλλει και να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. (12) Έρευνες με δοκιμές καταναλωτών έχουν αποδείξει ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να κατανοήσουν τα νομισματικά στοιχεία πιο εύκολα από ό,τι τα ποσοστά. Μικρές διαφορές στο κόστος που εκφράζονται σε ποσοστά μπορεί να συσχετίζονται με μεγάλες διαφορές στο κόστος που βαρύνει τον ιδιώτη επενδυτή όταν εκφράζεται σε χρήμα. Για τον λόγο αυτό, το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει επίσης να παρέχει το συνολικό κόστος για τις συνιστώμενες περιόδους διακράτησης και μικρότερα χρονικά διαστήματα, από νομισματική και ποσοστιαία άποψη. (13) Δεδομένου ότι ο αντίκτυπος των διαφόρων ειδών κόστους στις επιδόσεις μπορεί να ποικίλει, το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει επίσης να παρέχει μια ανάλυση των διαφόρων ειδών κόστους. Η ανάλυση του κόστους θα πρέπει να εκφράζεται σε τυποποιημένες τιμές και ως ποσοστό, ούτως ώστε τα ποσά για τα διαφορετικά PRIIP να μπορούν εύκολα να συγκριθούν. (14) Οι ιδιώτες επενδυτές μπορεί να αντιμετωπίσουν μεταβολή όσον αφορά την προσωπική τους κατάσταση, λόγω της ανάγκης απροσδόκητης αποεπένδυσης μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαίες αποεπενδύσεις, λόγω των εξελίξεων στην αγορά. Δεδομένων των δυσκολιών πρόβλεψης από τους ιδιώτες επενδυτές του βαθμού ρευστότητας που ενδέχεται να χρειαστούν στα επενδυτικά χαρτοφυλάκιά τους συνολικά, οι πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες περιόδους διακράτησης και τις απαιτούμενες ελάχιστες περιόδους διακράτησης, καθώς και για τη δυνατότητα μερικής ή ολικής πρόωρης αποχώρησης, EL 7 EL

9 είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών. Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να αποσαφηνίζονται η διαθεσιμότητα και οι συνέπειες της εν λόγω πρόωρης αποεπένδυσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι σαφές κατά πόσον αυτές οι συνέπειες οφείλονται σε ρητές αμοιβές, κυρώσεις ή περιορισμούς των δικαιωμάτων αποεπένδυσης, ή στο γεγονός ότι η αξία του συγκεκριμένου PRIIP που πρόκειται να αποεπενδυθεί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη όσον αφορά τη χρονική στιγμή της αποεπένδυσης. (15) Δεδομένου ότι το έγγραφο βασικών πληροφοριών είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιείται ως σύνοψη των κύριων χαρακτηριστικών του PRIIP από ιδιώτες επενδυτές, θα πρέπει να περιέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να κατατεθεί μια καταγγελία σχετικά με το προϊόν ή τη συμπεριφορά του παραγωγού PRIIP ή ενός προσώπου που παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με το προϊόν ή το πωλεί. (16) Ορισμένοι ιδιώτες επενδυτές μπορεί να επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές του PRIIP. Ως εκ τούτου, το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή και συγκεκριμένη παραπομπή στο σημείο όπου περιλαμβάνονται περαιτέρω ειδικές πληροφορίες, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες πρόκειται να συμπεριληφθούν στο έγγραφο βασικών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. Όταν ο παραγωγός PRIIP υποχρεούται να γνωστοποιήσει ορισμένες άλλες πληροφορίες σύμφωνα με το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, ο ιδιώτης επενδυτής ενημερώνεται για αυτό το γεγονός και για τον τρόπο απόκτησης των εν λόγω άλλων εγγράφων, ακόμη και αν παρέχονται μόνο κατόπιν αιτήσεως. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το έγγραφο βασικών πληροφοριών είναι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό, μπορεί να παρέχονται σύνδεσμοι που παραπέμπουν στα εν λόγω άλλα έγγραφα μέσω ενός δικτυακού τόπου, εφόσον η ύπαρξή τους καθίσταται σαφής και είναι προσβάσιμα μέσω του εν λόγω δικτυακού τόπου. (17) Ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών για ένα PRIIP που προσφέρει πολλές υποκείμενες επενδυτικές επιλογές δεν μπορεί να παρασχεθεί με την ίδια μορφή όπως ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών για άλλο PRIIP, δεδομένου ότι κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή θα έχει συγκεκριμένο προφίλ κινδύνου, επιδόσεων και κόστους, το οποίο εμποδίζει την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε ένα ενιαίο, περιεκτικό και αυτοτελές έγγραφο. Οι υποκείμενες επενδυτικές επιλογές μπορεί να είναι επενδύσεις σε PRIIP ή άλλες επενδύσεις παρόμοιας φύσης, ή τυποποιημένα χαρτοφυλάκια υποκείμενων επενδύσεων. Οι εν λόγω υποκείμενες επενδυτικές επιλογές μπορούν να ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους, ανταμοιβές και κόστος. Ως εκ τούτου, ανάλογα με τη φύση και τον αριθμό των υποκείμενων επενδυτικών επιλογών, ο παραγωγός PRIIP θα πρέπει, αν το κρίνει σκόπιμο, να μπορεί να καταρτίζει χωριστά βασικά έγγραφα πληροφοριών για κάθε επιλογή. Τα εν λόγω βασικά έγγραφα πληροφοριών θα πρέπει επίσης να περιέχουν γενικές πληροφορίες για το PRIIP. (18) Όταν ο παραγωγός PRIIP θεωρήσει τα χωριστά βασικά έγγραφα πληροφοριών για κάθε επιλογή ακατάλληλα για τους ιδιώτες επενδυτές, θα πρέπει να παράσχει ξεχωριστά τις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποκείμενες επενδυτικές επιλογές και τις γενικές πληροφορίες για το PRIIP. Για να αποφευχθεί η σύγχυση, οι γενικές πληροφορίες για το PRIIP που παρέχονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρουν την κλίμακα των κινδύνων, των επιδόσεων και του κόστους που μπορεί να αναμένεται στις διάφορες υποκείμενες επενδυτικές EL 8 EL

10 επιλογές που προσφέρονται. Επιπροσθέτως, οι ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις υποκείμενες επενδυτικές επιλογές θα πρέπει πάντοτε να αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά του PRIIP μέσω του οποίου προσφέρονται οι υποκείμενες επενδυτικές επιλογές. Αυτές οι συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σε διάφορες μορφές, για παράδειγμα με τη μορφή ενιαίου εγγράφου που καθορίζει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με όλες τις διαφορετικές υποκείμενες επενδυτικές επιλογές, είτε μέσω χωριστών εγγράφων για κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή. Ανεξάρτητα από τη μορφή που θα επιλεγεί, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα πρέπει πάντοτε να είναι συνεπείς με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών. (19) Οι παραγωγοί PRIIP πρέπει να καταρτίζουν βασικά έγγραφα πληροφοριών που να είναι ακριβή, δίκαια, σαφή και μη παραπλανητικά. Ένας ιδιώτης επενδυτής θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζεται στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο όταν λαμβάνει μια επενδυτική απόφαση, ακόμη και κατά τους μήνες και τα έτη μετά την αρχική κατάρτιση του εγγράφου βασικών πληροφοριών, για εκείνα τα PRIIP που παραμένουν διαθέσιμα σε ιδιώτες επενδυτές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν πρότυπα για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και κατάλληλη επανεξέταση και αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών, ούτως ώστε τα εν λόγω έγγραφα να παραμένουν ακριβή, δίκαια και σαφή. (20) Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών, όπως τα δεδομένα σχετικά με το κόστος, τους κινδύνους και τα σενάρια επιδόσεων, ενδέχεται να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου. Τα μεταβαλλόμενα δεδομένα μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στις πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν, όπως μεταβολή των δεικτών κινδύνου ή κόστους. Για τον λόγο αυτό, οι παραγωγοί PRIIP θα πρέπει να καθιερώσουν περιοδικές διαδικασίες για την αναθεώρηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση του κατά πόσον οι μεταβολές των δεδομένων θα απαιτούσαν αναθεώρηση και επανέκδοση του εγγράφου. Η προσέγγιση από παραγωγούς PRIIP θα πρέπει αντανακλά τον βαθμό στον οποίο οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις μεταβολές του εγγράφου βασικών πληροφοριών, για παράδειγμα για διαπραγματεύσιμο παράγωγο, όπως τυποποιημένο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαίωμα αγοράς ή πώλησης, δεν θα πρέπει υπάρχει η ανάγκη να επικαιροποιείται συνεχώς το έγγραφο βασικών πληροφοριών εφόσον οι πληροφορίες που απαιτούνται για αυτά τα μέσα σχετικά με τους κινδύνους, τα οφέλη και το κόστος τους δεν θα παρουσίαζαν διακυμάνσεις. Οι περιοδικές αναθεωρήσεις ενδέχεται να μην είναι επαρκείς στις περιπτώσεις όπου ο παραγωγός PRIIP αντιληφθεί ή θα έπρεπε να αντιληφθεί μεταβολές εκτός της διαδικασίας περιοδικής επανεξέτασης, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών, όπως μεταβολές σε μια προηγουμένως γνωστοποιηθείσα επενδυτική πολιτική ή στρατηγική PRIIP που θα ήταν σημαντικές για τους ιδιώτες επενδυτές, ή σημαντικές μεταβολές στη διάρθρωση κόστους ή στο προφίλ κινδύνου. Για τον λόγο αυτό, οι παραγωγοί PRIIP θα πρέπει επίσης να καθιερώσουν διαδικασίες για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων όπου οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να επανεξετάζονται και να αναθεωρούνται σε βάση ad hoc. (21) Σε περίπτωση που μια περιοδική ή ad hoc επανεξέταση ενός εγγράφου βασικών πληροφοριών εντοπίσει μεταβολές στις πληροφορίες που απαιτείται να EL 9 EL

11 περιλαμβάνονται στο έγγραφο ή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών δεν είναι πλέον ακριβείς, δίκαιες, σαφείς και μη παραπλανητικές, θα πρέπει να απαιτηθεί από τον παραγωγό PRIIP να αναθεωρήσει το έγγραφο βασικών πληροφοριών για να λάβει υπόψη τις εν λόγω μεταβληθείσες πληροφορίες. (22) Δεδομένου ότι οι μεταβολές ενδέχεται να είναι σημαντικές για τους ιδιώτες επενδυτές και τη μελλοντική κατανομή των επενδυτικών περιουσιακών τους στοιχείων, οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει είναι σε θέση να εντοπίζουν εύκολα το νέο έγγραφο βασικών πληροφοριών, το οποίο, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι δημοσιευμένο και σαφώς αναγνωρίσιμο, στον δικτυακό τόπο του παραγωγού PRIIP. Όταν είναι δυνατόν, ο παραγωγός PRIIP θα πρέπει ενημερώνει τους ιδιώτες επενδυτές πότε αναθεωρήθηκαν τα βασικά έγγραφα των επενδυτών, για παράδειγμα μέσω καταλόγων παραληπτών ή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (23) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο χρόνος της παράδοσης των εγγράφων βασικών πληροφοριών προσεγγίζεται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ένωση, οι παραγωγοί PRIIP υποχρεούνται να παρέχουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών εγκαίρως πριν οι εν λόγω ιδιώτες επενδυτές δεσμευθούν από οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά σε σχέση με το εν λόγω PRIIP. (24) Το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να διατίθεται σε ιδιώτες επενδυτές αρκετά πριν από τις επενδυτικές αποφάσεις τους, ούτως ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν και να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές πληροφορίες PRIIP κατά τη λήψη της εν λόγω αποφάσεως. Δεδομένου ότι η επενδυτική απόφαση λαμβάνεται πριν από την έναρξη οποιασδήποτε υποχρεωτικής περιόδου αναμονής, το έγγραφο βασικών πληροφοριών θα πρέπει να παρέχεται πριν από μια τέτοια περίοδο αναμονής. (25) Ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών σε εύθετο χρόνο πριν δεσμευθούν από οποιαδήποτε σύμβαση ή προσφορά σχετίζεται με το PRIIP, το τι θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής χρόνος για έναν ιδιώτη επενδυτή ώστε να κατανοήσει και να λάβει υπόψη τις πληροφορίες μπορεί να ποικίλλει, δεδομένου ότι διαφορετικοί ιδιώτες επενδυτές έχουν διαφορετικές ανάγκες, εμπειρία και γνώση. Ως εκ τούτου, το πρόσωπο που παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με ένα PRIIP ή το πωλεί, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους παράγοντες σε σχέση με μεμονωμένους ιδιώτες επενδυτές κατά τον καθορισμό του χρόνου που θα χρειαστούν οι εν λόγω ιδιώτες επενδυτές για να εξετάσουν το περιεχόμενο του εγγράφου βασικών πληροφοριών. (26) Προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη επενδυτική απόφαση, ένας ιδιώτης επενδυτής ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον χρόνο για να εξετάσει το έγγραφο βασικών πληροφοριών ενός πολύπλοκου PRIIP ή ενός PRIIP που είναι άγνωστο στον εν λόγω επενδυτή. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση του τι ισοδυναμεί με την έγκαιρη παροχή του εγγράφου βασικών πληροφοριών. (27) Ο επείγων χαρακτήρας του θέματος, για παράδειγμα όταν είναι σημαντικό ένας ιδιώτης επενδυτής να αγοράσει ένα PRIIP σε μια δεδομένη τιμή και η τιμή είναι ευαίσθητη όσον αφορά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής, πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της έκτασης του κριτηρίου που αφορά την έγκαιρη παροχή. EL 10 EL

12 (28) Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και εκείνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία. (29) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές»). (30) Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές διεξήγαγαν ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβησαν σε ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους και ζήτησαν τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων του τραπεζικού τοµέα που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2, της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 3 και της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Περιεχόμενο και παρουσίαση του εγγράφου βασικών πληροφοριών Άρθρο 1 Τμήμα γενικών πληροφοριών Το τμήμα στο έγγραφο βασικών πληροφοριών που σχετίζεται με την ταυτότητα του παραγωγού PRIIP και την αρμόδια αρχή του περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες: α) το όνομα του PRIIP που έχει αποδοθεί από τον παραγωγό PRIIP και, εφόσον υπάρχει, τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων ή τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος του PRIIP Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 12). Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 48). Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 84). EL 11 EL

13 β) τη νομική επωνυμία του παραγωγού PRIIP γ) τη συγκεκριμένη διεύθυνση δικτυακού τόπου του παραγωγού PRIIP που παρέχει στους ιδιώτες επενδυτές πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας με τον παραγωγό PRIIP, καθώς και έναν αριθμό τηλεφώνου δ) το όνομα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του παραγωγού PRIIP σε σχέση με το έγγραφο βασικών πληροφοριών ε) την ημερομηνία παραγωγής ή, εφόσον το έγγραφο βασικών πληροφοριών αναθεωρήθηκε στη συνέχεια, την ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης του εγγράφου βασικών πληροφοριών. Άρθρο 2 Τμήμα «Τι είναι αυτό το προϊόν;» 1. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του PRIIP στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών περιγράφουν τη νομική μορφή του. 2. Οι πληροφορίες που αναφέρουν τους στόχους του PRIIP και τα μέσα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών συνοψίζονται με σύντομο, σαφή και κατανοητό τρόπο. Οι εν λόγω πληροφορίες προσδιορίζουν τους κύριους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η απόδοση, τα υποκείμενα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία ή τις τιμές αναφοράς, και τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται η απόδοση, καθώς και τη σχέση μεταξύ της απόδοσης του PRIIP και της απόδοσης των υποκείμενων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων ή τιμών αναφοράς. Οι εν λόγω πληροφορίες αντικατοπτρίζουν τη σχέση μεταξύ της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης και του προφίλ κινδύνου και ανταμοιβών του PRIIP. Όταν ο αριθμός των περιουσιακών στοιχείων ή των τιμών αναφοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο είναι τέτοια ώστε ειδικές παραπομπές σε όλα να μην είναι δυνατόν να παρασχεθούν σε ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών, προσδιορίζονται μόνο τα τμήματα της αγοράς ή τα είδη μέσων σε σχέση με τα υποκείμενα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία ή τιμές αναφοράς. 3. Η περιγραφή του τύπου του ιδιώτη επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το PRIIP στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους ιδιώτες επενδυτές-στόχους που προσδιορίζονται από τον παραγωγό PRIIP, ειδικότερα, ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους του τύπου του πελάτη με τον οποίο είναι συμβατό το PRIIP. Αυτός ο προσδιορισμός βασίζεται στην ικανότητα των ιδιωτών επενδυτών να καλύψουν τυχόν επενδυτική ζημία και τις προτιμήσεις τους ως προς τον επενδυτικό ορίζοντά τους, τις θεωρητικές τους γνώσεις και την εμπειρία του παρελθόντος με τα PRIIP, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των εν δυνάμει τελικών πελατών. 4. Τα λεπτομερή στοιχεία των ασφαλιστικών παροχών στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών περιλαμβάνουν, σε γενική σύνοψη, τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης, έναν ορισμό κάθε EL 12 EL

14 παροχής που περιλαμβάνεται καθώς και πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν τα τυπικά βιομετρικά χαρακτηριστικά των ιδιωτών επενδυτών-στόχων, όπου εμφανίζονται το συνολικό ασφάλιστρο, το ασφάλιστρο βιομετρικών κινδύνων που αποτελεί μέρος των εν λόγω συνολικών ασφαλίστρων και, όταν τα ασφάλιστρα καταβάλλονται με τη μορφή ενιαίου κατ αποκοπήν ποσού, το ποσό που επενδύθηκε. Σε περίπτωση που το ασφάλιστρο καταβάλλεται περιοδικά, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον αριθμό των περιοδικών πληρωμών, μια εκτίμηση των μέσων ασφαλίστρων βιομετρικών κινδύνων ως ποσοστό του ετήσιου ασφαλίστρου και μια εκτίμηση του μέσου ποσού που επενδύεται. 5. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του PRIIP στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω: α) την ημερομηνία λήξης του PRIIP ή την ένδειξη ότι δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης β) ένδειξη του κατά πόσον ο παραγωγός PRIIP δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς το PRIIP γ) περιγραφή των περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να καταγγελθεί αυτόματα το PRIIP και οι ημερομηνίες καταγγελίας, εάν είναι γνωστές. Άρθρο 3 Τμήμα «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» 1. Στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών, οι παραγωγοί PRIIP εφαρμόζουν τη μεθοδολογία για την παρουσίαση του κινδύνου, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, περιλαμβάνουν τις τεχνικές πτυχές για την παρουσίαση του συνοπτικού δείκτη κινδύνου, όπως ορίζεται στο παράρτημα III και συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση, τους μορφότυπους και τη μεθοδολογία για την παρουσίαση των σεναρίων επιδόσεων, όπως ορίζεται στα παραρτήματα IV και V. 2. Στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών, οι παραγωγοί PRIIP περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) το επίπεδο κινδύνου του PRIIP με τη μορφή μιας κατηγορίας κινδύνου με τη χρήση ενός συνοπτικού δείκτη κινδύνου με αριθμητική κλίμακα από το 1 έως το 7 β) ρητή αναφορά σε οποιαδήποτε μη ρευστοποιήσιμα PRIIP ή PRIIP με σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας, όπως ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος ΙΙ, με τη μορφή προειδοποίησης προς τον σκοπό αυτό στην παρουσίαση του συνοπτικού δείκτη κινδύνου γ) μια περιγραφή κάτω από τον συνοπτικό δείκτη κινδύνου που εξηγεί ότι αν ένα PRIIP εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο διατίθεται στην αγορά το PRIIP, η απόδοση, όταν εκφράζεται στο επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο διατίθεται στην αγορά το PRIIP, ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών EL 13 EL

15 δ) μια σύντομη περιγραφή του προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής του PRIIP και μια προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος του PRIIP ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος από εκείνον που εκπροσωπείται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου όταν το PRIIP δεν κατέχεται έως τη ληκτότητα ή για τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο ε) για τα PRIIP με συμβατικά συμφωνημένες κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης ή παρατεταμένες περιόδους ανακοίνωσης αποεπένδυσης, μια αναφορά στις σχετικές υποκείμενες συνθήκες στο τμήμα «Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;» στ) μια ένδειξη για την πιθανή μέγιστη ζημία και πληροφορίες ότι η επένδυση ενδέχεται να χαθεί αν δεν προστατευθεί ή εφόσον ο παραγωγός PRIIP δεν είναι σε θέση να πληρώσει, ή ότι ενδέχεται να απαιτηθούν οι απαραίτητες πρόσθετες επενδυτικές πληρωμές προς την αρχική επένδυση και ότι η συνολική ζημία ενδέχεται να υπερβεί σημαντικά τη συνολική αρχική επένδυση. 3. Οι παραγωγοί PRIIP περιλαμβάνουν τρία κατάλληλα σενάρια επιδόσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα V στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών. Αυτά τα τρία σενάρια επιδόσεων αντιπροσωπεύουν ένα δυσμενές σενάριο, ένα μετριοπαθές σενάριο και ένα ευνοϊκό σενάριο. 4. Για τα PRIIP όπου ο παραγωγός PRIIP θεωρεί ότι σημαντικοί κίνδυνοι ζημίας δεν καλύπτονται επαρκώς από τα τρία σενάρια κατάλληλων επιδόσεων, ο παραγωγός PRIIP μπορεί να συμπεριλάβει ένα επιπλέον σενάριο επιδόσεων στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV. 5. Για τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, ένα πρόσθετο σενάριο επιδόσεων περιλαμβάνεται στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών που αντικατοπτρίζει την ασφαλιστική παροχή την οποία λαμβάνει ο δικαιούχος, όταν παρουσιαστεί ένα συμβάν που καλύπτεται από την ασφάλιση. 6. Για τα PRIIP που είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και δικαιώματα πώλησης που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 5, τα σενάρια επιδόσεων συμπεριλαμβάνονται με τη μορφή γραφημάτων δομής αποπληρωμής, όπως ορίζεται στο παράρτημα V στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών. Άρθρο 4 Τμήμα «Τι συμβαίνει αν [όνομα του παραγωγού PRΙΙΡ] δεν είναι σε θέση να πληρώσει;» 5 ΕΕ L 173 της , σ EL 14 EL

16 Οι παραγωγοί PRIIP συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα στο τμήμα με τίτλο «Τι συμβαίνει αν [όνομα του παραγωγού PRΙΙΡ] δεν είναι σε θέση να πληρώσει;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών: α) μια ένδειξη για το κατά πόσον ο ιδιώτης επενδυτής μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική ζημία λόγω της αθέτησης υποχρεώσεων του παραγωγού PRIIP ή της αθέτησης υποχρεώσεων φορέα διαφορετικού από τον παραγωγό PRIIP, και την ταυτότητα του εν λόγω φορέα β) διευκρίνιση κατά πόσον η ζημία που αναφέρεται στο σημείο α) καλύπτεται από ένα σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών ή εγγύησης, και κατά πόσον υπάρχουν τυχόν περιορισμοί ή προϋποθέσεις για την εν λόγω κάλυψη. Άρθρο 5 Τμήμα «Ποιο είναι το κόστος;» 1. Οι παραγωγοί PRIIP εφαρμόζουν τα ακόλουθα στο τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών: α) τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους που ορίζεται στο παράρτημα VI β) τους πίνακες «Κόστος με την πάροδο του χρόνου» και «Σύνθεση του κόστους» με πληροφορίες σχετικά με το κόστος, όπως ορίζεται στο παράρτημα VII, σύμφωνα με την εκεί σχετική τεχνική καθοδήγηση. 2. Στον πίνακα «Δαπάνες με την πάροδο του χρόνου», στο τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών, οι παραγωγοί PRIIP προσδιορίζουν τον συνοπτικό δείκτη κόστους του συνολικού κόστους του PRIIP ως έναν ενιαίο αριθμό εκφραζόμενο σε χρήμα και σε ποσοστό για τις διαφορετικές χρονικές περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα VI. 3. Στον πίνακα «Σύνθεση του κόστους» στην τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών, οι παραγωγοί PRIIP διευκρινίζουν τα ακόλουθα: α) τυχόν εφάπαξ κόστος, ως κόστος εισόδου και αποχώρησης, εκφραζόμενο σε ποσοστό β) τυχόν επαναλαμβανόμενο κόστος, όπως κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου ανά έτος, κόστος ασφάλισης, ανάλογα με την περίπτωση, και άλλο επαναλαμβανόμενο κόστος ανά έτος, εκφραζόμενο σε ποσοστό γ) τυχόν δευτερεύον κόστος, όπως αμοιβές επιδόσεων ή συμμετοχές στα κέρδη, εκφραζόμενο σε ποσοστό. 4. οι παραγωγοί PRIIP εισάγουν μια περιγραφή καθενός από τα διαφορετικά είδη κόστους που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα «Σύνθεση του κόστους» στο τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών, προσδιορίζοντας σε ποιες περιπτώσεις και πώς το εν λόγω κόστος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό κόστος που μπορεί να βαρύνει τον ιδιώτη επενδυτή ή EL 15 EL

17 μπορεί να εξαρτάται από τον ιδιώτη επενδυτή που επιλέγει να ασκήσει ή να μην ασκήσει ορισμένες επιλογές. Για τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, οι παραγωγοί PRIIP εισάγουν μια εξήγηση του αντίκτυπου των πληρωμών των ασφαλίστρων για το προϊόν στην απόδοση της επένδυσης για τον ιδιώτη επενδυτή κάτω από τον πίνακα «Σύνθεση του κόστους». Άρθρο 6 Τμήμα «Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;» Οι παραγωγοί PRIIP περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στο τμήμα με τίτλο «Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών: α) μια σύντομη περιγραφή των λόγων για την επιλογή της συνιστώμενης, ή της ελάχιστης απαιτούμενης, περιόδου διακράτησης β) μια περιγραφή των χαρακτηριστικών της διαδικασίας αποεπένδυσης και του χρόνου κατά τον οποίο είναι δυνατή η αποεπένδυση, συμπεριλαμβανομένης μιας ένδειξης του αντίκτυπου της πρόωρης αξιοποίησης του κινδύνου ή του προφίλ επιδόσεων του PRIIP, ή της εφαρμογής των εγγυήσεων κεφαλαίου γ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν αμοιβές και κυρώσεις που επιβάλλονται για αποεπενδύσεις πριν από τη λήξη ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη ημερομηνία, εκτός από τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, συμπεριλαμβανομένης μιας παραπομπής στις πληροφορίες σχετικά με το κόστος που πρέπει να συμπεριληφθεί στο βασικό έγγραφο πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 5 και μιας αποσαφήνισης του αντικτύπου των εν λόγω αμοιβών και κυρώσεων για τις διάφορες περιόδους διακράτησης. Άρθρο 7 Τμήμα «Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;» Οι παραγωγοί PRIIP παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες στο τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;» του εγγράφου βασικών πληροφοριών, σε συνοπτική μορφή: α) στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για την υποβολή καταγγελίας σχετικά με το προϊόν ή τη συμπεριφορά του παραγωγού PRIIP ή του προσώπου που παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με το προϊόν ή το πωλεί β) σύνδεσμο στον σχετικό δικτυακό τόπο για τις εν λόγω καταγγελίες γ) επικαιροποιημένη ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι εν λόγω καταγγελίες. EL 16 EL

18 Άρθρο 8 Τμήμα «Άλλες συναφείς πληροφορίες» 1. Οι παραγωγοί PRIIP αναφέρουν στο τμήμα με τίτλο «Άλλες συναφείς πληροφορίες» του εγγράφου βασικών πληροφοριών τυχόν πρόσθετα έγγραφα πληροφοριών που μπορεί να παρέχονται και κατά πόσον τα εν λόγω πρόσθετα έγγραφα πληροφοριών διατίθενται με βάση μια νομική απαίτηση ή μόνο κατόπιν αιτήματος του ιδιώτη επενδυτή. 2. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην τμήμα με τίτλο «Άλλες συναφείς πληροφορίες» του εγγράφου βασικών πληροφοριών μπορούν να υποβάλλονται σε συνοπτική μορφή, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδέσμου προς τον δικτυακό τόπο όπου περιλαμβάνονται περαιτέρω λεπτομέρειες, εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 9 Υπόδειγμα Οι παραγωγοί PRIIP υποβάλλουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών μέσω του υποδείγματος που ορίζεται στο παράρτημα Ι. Το υπόδειγμα συμπληρώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ειδικές διατάξεις για το έγγραφο βασικών πληροφοριών Άρθρο 10 PRIIP που προσφέρουν ευρύ φάσμα επιλογών για επενδύσεις Όταν ένα PRIIP προσφέρει μια σειρά από υποκείμενες επενδυτικές επιλογές και οι πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υποκείμενες επενδυτικές επιλογές δεν μπορούν να παρασχεθούν σε ένα ενιαίο, περιεκτικό και αυτοτελές έγγραφο βασικών πληροφοριών, οι παραγωγοί PRIIP προσκομίζουν ένα από τα ακόλουθα: α) ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών για κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή εντός του PRIIP, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το PRIIP σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι β) ένα γενικό έγγραφο βασικών πληροφοριών που περιγράφει το PRIIP σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα άρθρα 11 έως 14. EL 17 EL

19 Άρθρο 11 Τμήμα «Τι είναι αυτό το προϊόν;» στο έγγραφο γενικών βασικών πληροφοριών Στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;», κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3, οι παραγωγοί PRIIP προσδιορίζουν τα ακόλουθα: α) περιγραφή των τύπων των υποκείμενων επενδυτικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων της αγοράς ή των τύπων μέσου, καθώς και των κύριων παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η απόδοση β) μια δήλωση που αναφέρει ότι ο τύπος επενδυτών στους οποίους απευθύνεται το PRIIP ποικίλλει με βάση την υποκείμενη επενδυτική επιλογή γ) μια ένδειξη για το πού βρίσκονται οι ειδικές πληροφορίες για κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή. Άρθρο 12 Τμήμα «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» στο έγγραφο γενικών βασικών πληροφοριών Στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3, οι παραγωγοί PRIIP διευκρινίζουν τα ακόλουθα: α) την κλίμακα των κατηγοριών κινδύνου όλων των υποκείμενων επενδυτικών επιλογών που προσφέρονται στο πλαίσιο του PRIIP, με τη χρήση ενός συνοπτικού δείκτη κινδύνου που έχει αριθμητική κλίμακα από το 1 έως το 7, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, β) μια δήλωση που αναφέρει ότι ο κίνδυνος και η απόδοση της επένδυσης ποικίλλουν με βάση την υποκείμενη επενδυτική επιλογή γ) μια σύντομη περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο οι επιδόσεις του PRIIP συνολικά εξαρτώνται από τις υποκείμενες επενδυτικές επιλογές δ) μια ένδειξη για το πού βρίσκονται οι ειδικές πληροφορίες για κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή. Άρθρο 13 Τμήμα «Ποιο είναι το κόστος;» στο έγγραφο γενικών βασικών πληροφοριών EL 18 EL

20 Στο τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;», κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι παραγωγοί PRIIP προσδιορίζουν τα ακόλουθα: α) την κλίμακα κόστους για το PRIIP στους πίνακες «Κόστος με την πάροδο του χρόνου» και «Σύνθεση του κόστους» που παρατίθενται στο Παράρτημα VII, β) μια δήλωση που αναφέρει ότι το κόστος για τον ιδιώτη επενδυτή ποικίλλει με βάση την υποκείμενη επενδυτική επιλογή γ) μια ένδειξη για το πού βρίσκονται οι ειδικές πληροφορίες για κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή. Άρθρο 14 Ειδικές πληροφορίες για κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή Σε σχέση με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 11, 12 και 13, οι παραγωγοί PRIIP περιλαμβάνουν για κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή όλα τα παρακάτω: α) προειδοποίηση σχετικά με την κατανόηση, κατά περίπτωση β) τους επενδυτικούς στόχους, τα μέσα για την επίτευξή τους, καθώς και την προβλεπόμενη αγορά-στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 γ) έναν συνοπτικό δείκτη κινδύνου και περιγραφή, καθώς και σενάρια επιδόσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 δ) μια παρουσίαση του κόστους, σύμφωνα με το άρθρο 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Επανεξέταση και αναθεώρηση του εγγράφου βασικών πληροφοριών Άρθρο 15 Επανεξέταση 1. Οι παραγωγοί PRIIP επανεξετάζουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το έγγραφο βασικών πληροφοριών κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή που επηρεάζει σημαντικά ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το έγγραφο βασικών πληροφοριών και, τουλάχιστον, κάθε δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης του εγγράφου βασικών πληροφοριών. 2. Η επανεξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχει κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το έγγραφο βασικών πληροφοριών παραμένουν ακριβείς, δίκαιες, σαφείς και μη παραπλανητικές. Ειδικότερα, ελέγχει τα εξής: EL 19 EL

21 α) κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το έγγραφο βασικών πληροφοριών είναι συμβατές με τις απαιτήσεις γενικής μορφής και περιεχομένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, ή με τις απαιτήσεις ειδικής μορφής και περιεχομένου που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό β) κατά πόσον έχουν μεταβληθεί τα μέτρα κινδύνου της αγοράς ή πιστωτικού κινδύνου του PRIIP, όταν η εν λόγω μεταβολή έχει τη συνδυασμένη επίδραση που συνεπάγεται τη μετακίνηση του PRIIP σε διαφορετική κατηγορία του συνοπτικού δείκτη κινδύνου από εκείνη που αποδίδεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών που υπόκειται σε επανεξέταση γ) κατά πόσον η μέση απόδοση για το μετριοπαθές σενάριο επιδόσεων του PRIIP, εκφραζόμενη ως ετήσιο ποσοστό απόδοσης, έχει μεταβληθεί κατά πάνω από πέντε ποσοστιαίες μονάδες. 3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι παραγωγοί PRIIP καθιερώνουν και διατηρούν κατάλληλες διαδικασίες καθ όλη τη διάρκεια του PRIIP, όπου παραμένει διαθέσιμο στους ιδιώτες επενδυτές για να εντοπίζουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεταβολή που επηρεάζει ή είναι πιθανό να επηρεάσει την ακρίβεια, τη δικαιοσύνη ή τη σαφήνεια των πληροφοριών που περιλαμβάνει το έγγραφο βασικών πληροφοριών. Άρθρο 16 Αναθεώρηση 1. Οι παραγωγοί PRIIP αναθεωρούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το έγγραφο βασικών πληροφοριών, όταν μια αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 15, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να γίνουν μεταβολές στο έγγραφο βασικών πληροφοριών. 2. Οι παραγωγοί PRIIP εξασφαλίζουν ότι επικαιροποιούνται όλα τα τμήματα του εγγράφου βασικών πληροφοριών που επηρεάζονται από τις εν λόγω μεταβολές. 3. Ο παραγωγός PRIIP δημοσιεύει το αναθεωρημένο έγγραφο βασικών πληροφοριών στην δικτυακό τόπο του. EL 20 EL

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2017 C(2017) 1473 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.3.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1473 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1473 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7121/17 EF 41 ECOFIN 189 DELACT 46 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.4.2017 L 100/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/653 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11288/16 EF 235 ECOFIN 709 DELACT 157 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9541/16 ΕF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10004/16 EF 172 ECOFIN 570 DELACT 103 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9933/16 EF 164 ECOFIN 561 CODEC 829 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6867 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6867 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13910/16 EF 325 ECOFIN 988 DELACT 224 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10068/16 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9858/16 EF 160 ECOFIN 552 DELACT 101 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2016 (OR. en) 9164/16 EF 124 ECOFIN 438 DELACT 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11771/17 EF 179 ECOFIN 689 DELACT 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015 (OR. en) 8447/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 25 FC 27 REGIO 36 SOC 271

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10024/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4408 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4408 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10906/17 EF 150 ECOFIN 613 DELACT 120 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1877 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1877 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6537 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6537 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12866/17 EF 223 ECOFIN 782 DELACT 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/653 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/653 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02017R0653 EL 12.04.2017 000.003 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 315 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5774/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15761/16 EF 395 ECOFIN 1202 DELACT 261 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10226/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 124 ECOFIN 530 SURE 20

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3966 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10899/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN 43 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.3.2018 L 81/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/480 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2018 (OR. en) 11190/18 ADD 1 EF 200 ECOFIN 734 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6218 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6218 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12463/17 EF 204 ECOFIN 741 DELACT 161 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 5716 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11713/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 1.12.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0355 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση,

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4407 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 666 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2017 L 341/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 275 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 275 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 15251/15 ADD 2 JUSTCIV 290 CONSOM 220 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3835 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9936/15 EF 115 ECOFIN 486 DELACT 68 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 224 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 224 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0208 (COD) 10678/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8590/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ECOFIN 292 STATIS 41 UEM 110 DELACT 47 Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7436 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7436 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14377/17 EF 279 ECOFIN 942 DELACT 220 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4389 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13457/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: PHARM 42 SAN 364 MI 729 COMPET

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 9030/16 EF 121 ECOFIN 402 DELACT 78 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2016 C(2016) 3821 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2016 C(2016) 6624 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.10.2016 που τροποποιεί τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 70/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2013 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2016 C(2016) 3944 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.2.2019 C(2019) 904 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.2.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.6.2016 L 160/23 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/959 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, όσον αφορά τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7495 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7495 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14857/16 EF 363 ECOFIN 1119 DELACT 247 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14746/17 EF 294 ECOFIN 997 DACT 227 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 247 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0136 (COD) 10363/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2017 L 148/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/980 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14507/17 TRANS 495 CH 43 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα