کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز"

Transcript

1 کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز )در کشور آلمان( مجموعه گزارشهاي رصد فناوري نانو 1391

2

3 کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز )در کشور آلمان( مجموعه گزارشهاي رصد فناوري نانو 1391

4 عنوان: کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز )در کشور آلمان( ترجمه و ويرايش: فاطمه السادات حسيني سعيد محمدي يزدي به سفارش: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو طراحی: شرکت توسعه فناوری مهرویژن تاریخ انتشار: 1391 نشانی: تهران خیابان ستارخان خیابان شهید حبیب اهلل بلوار شهید متولیان پالک 9 صندوق پستی: تلفن: دورنگار: آدرس سایت: پست الکترونیکی:

5 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو عنوان فهرست صفحه پیش گفتار بخش 1 پتانسیل های نوآوری فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز پتانسیل های نوآوری فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز ملزومات صنعت ساخت و ساز بازارها و زنجیرهی ارزش اطمینانبخشی و حمایت از مصرف کننده....6 بخش 2 کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز مصالح ساختمانی سیمانی نمای بیرونی و بام ساختمان پنجرهها و جدارهها انرژی و تکنیکهای نورپردازی حفاظت در برابر آتش دکوراسیون داخلی زیرساخت بخش 3 معرفی برخی نمونههای عملی معرفی برخی نمونههای عملی بهبود بتن فوق قوی مکانهای پرتنش )متحمل بار مکانیکی زیاد( عایق حرارتی و صوتی خانههای پیش ساخته کنترل نور بر اساس آرایش میکروآینهای )میکرو انعکاسی( شفافیت و حفاظت حرارتی با استفاده از پنجرههای سقفی پوششهای ضد باکتری رنگهای نمای بهبود یافته به کمک فناوری نانو هیبرید... 26

6 پیشگفتار تکمیل فرایند تجاریسازی فناوری نانو نیازمند شناسایی فناوریهای موجود و کسب آگاهی از فرصتهای آینده است. از این رو یکی از اقدامات کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رصد فناوری و بازار در این حوزه است تا ضمن افزایش آگاهی و دانش فعاالن این عرصه نسبت به آخرین وضعیت فناوری نانو در جهان فرصتهای جدید شناسایی و به صنایع عالقمند معرفی گردند. دستهبندی اطالعات ارائهشده شامل معرفی فناوریهای کاربردی بازار جهانی و سرمایهگذاریهای فعلی و پیشبینی شده میباشد که از منابع اطالعاتی موثق نظیرگزارشهای مؤسسات معتبر پتنتهای ثبت شده و مطالعات میدانی گردآوری میشوند. باتوجه به رشد سریع فناوری نانو رصد فناوری و بازار نانو باید به طور مستمر صورت گیرد لذا ممکن است نسخه پیش رو دارای نقایصی باشد بنابراین از نظرات و پیشنهادهای فنی و محتوایی خوانندگان محترم استقبال میگردد. این گزارش منبع اطالعاتی مناسبی برای شرکتها مؤسسات و افراد فعال در حوزه کسب و کار فناوری نانو و نیز مدیران و کارشناسان صنعتی عالقمند به استفاده از این فناوری میباشد.

7 بخش 1 پتانسیلهای نوآوری فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز

8 مجموعه گزارشهاي رصد فناوري نانو کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز 1 پتانسیلهای نوآوری فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز فناوری نانو به عنوان یک فناوری کلیدی و بین رشتهای فرصتهای زیادی را جهت تقویت رقابت در صنعت ساخت و ساز نظیر ساخت و ساز سریعتر منعطفتر مطلوبتر پایدارتر و مقرون به صرفهتری را فراهم کرده است و زمینههای کاربردی این فناوری تقریبا در تمام بخشهای ساختمان شامل اسکلت طراحی نما مهندسی ساختمان )سیستمهای ساختمانی( و طراحی داخلی را شامل میشود. کنترل خواص مواد در مقیاس نانو و نیز کنترل اثرات فیزیکی و شیمیایی مربوطه تولید مصالح ساختمانی چندمنظوره با کارایی باال را ممکن میسازد که این امر باعث ایجاد ارزش افزوده افزایش دوام کیفیت و پایداری محیط زیست میشود. قابل ذکر است این فناوری کاربرد وسیع و چشمگیری در احداث زیرساختهای اصلی نظیر سدها راهها پلها و کانالها و... دارد. 1 1 ملزومات صنعت ساخت و ساز صنعت ساخت و ساز برای مدتی طوالنی تحت تأثیر رقابت در هزینهها بوده است. با توجه به شرایط رقابتی و نیز متغیرهایی نظیر تغییرات جمعیتی شرایط آب و هوایی و رقابت در عرصهی بینالمللی صنعت ساختمان سازی در دراز مدت نیاز به نوآوریهای متعدد و انطباق دائم با نیازهای مشتری دارد. یکی از چالشهای اصلی در صنعت ساخت و ساز بازسازی ساختمانهای تجاری و مسکونی موجود از نظر کارایی انرژی است. به عنوان مثال تقریبا 80 درصد ساختمانهای موجود بیشتر از دو برابر ساختمانهای جدید گرما مصرف میکنند. بنابراین نیاز به مدیریت انرژی و سیستمهای عایق حرارتی و همچنین منابع انرژی بهینه و تجدید پذیر )مانند فتوولتائیک( در سطح باالیی قرار دارد. چالشهای دیگری که صنعت ساخت و ساز در آینده با آنها مواجه میشود عبارتند از: 1- ترکیب عملکردها و حفظ ارزش بخشهای مختلف ساختمان: برای مثال نمای چندمنظوره که دما و نور مطلوب را ایجاد میکند و همزمان در برابر خوردگی حملهی قارچ یا ضربات شدید از بنا محافظت میکند. 2- برطرف نمودن نیازهای رو به رشد مشتریان )آسایش مشتری( در زمینهی طراحی و آسایش مسکن و نیز حذف اختالالتی همچون آلودگی سرو صدا رطوبت و یا بوی نا مطبوع. 3- ایجاد سازههای ایمنی محور با توجه به افزایش خطرات زیست محیطی و تروریستی. 4- صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه با تولید مصالح ساختمانی ویژه و نیز ساخت و ساز و بهره برداری از زیرساختها و ساختمانهای مسکونی. 5- اختصاص اولویت به آموزش و تحصیالت تکمیلی به عنوان پیش نیاز نوآوری 6- جهانی کردن مقررات علیرغم متفاوت بودن در مناطق مختلف با رویکرد نیاز بازار. فناوری نانو میتواند مشارکت قابل توجهی را در پاسخگویی به این نیازها داشته باشد بازارها و زنجیرهی ارزش صنعت ساخت و ساز یکی از مهمترین بخشهای صنعت در جهان با ویژگیهای منطقهای مشخص است که باعث ایجاد 10 درصد تولید ناخالص ملی و موجب اشتغال 7 درصد در سراسر دنیا گردیده است. بتن ساختمانی از نظر حجم کاالهای تولیدی بهوسیلهی انسان بیشترین حجم را در دنیا به خود اختصاص داده است. به طور مثال ارزش ساخت و ساز در آلمان ساالنه حدود 230 میلیارد یورو است و بیش از یک میلیون نفر در این کشور در بخش ساخت و ساز شاغل هستند. تقریبا نیمی از حجم ساخت و ساز در حال حاضر جهت حفظ و بازسازی ساختمانها به کار میرود. نکتهی مهم در پیاده سازی موفقیت آمیز نوآوریهای فناوری نانو در بخش ساخت و ساز کار شبکهای کلیه فعاالن در مجموعه زنجیرهی ارزش است. این موارد شامل تولید مواد اولیه و تولید مصالح ساختمانی طراحی و اجرای ساختمان بخش مشتریان )مشتریان دولتی و خصوصی( بخش مالی )شرکتهای بیمه وام دهندگان( و بخش دولتی )پژوهش و مقررات( است. نوآوری در ساخت و ساز با توجه به شرایط مقررات و نیز روند اجتماعی رایج و تحوالت مربوط به بخش عرضه و تقاضا نیاز به هماهنگی میان تمام ذینفعان مرتبط دارد. استراتژی تجاری سازی در حوزهی فناوری نانو باید با نیازهای ساختمان سازی منطبق باشد. بنابراین حمایت از پژوهشها تولیدکنندگان و کاربران محصوالت نوآورانه ضروری به نظر میرسد. 1. Value chain

9 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو نهادهای قانونگزار میتوانند برای بهرهوری انرژی در ساختمانها دستورالعملهایی را تدوین کنند که تأثیر مهمی بر اجرایی شدن این نوآوری دارد مانند استفاده از فناوری فتوولتائیک )این فناوری در آلمان اکنون یک بخش صنعتی پویا را تشکیل میدهد(. اطالع رسانی و آموزش به مجریان ساختمان در خصوص فرصتها و برخورد حرفهای با مواد و فناوری جدید دارای اهمیت زیادی است. همچنین ایجاد نمونههای موردی موفق و ایجاد طرحهای پایلوت برای جلب اعتماد مشتری و تثبیت فناوریهای جدید در بازار نیز ضروری است. بخش عرضه مواد اولیه و هزینه های خالص انرژی مواد و روشهای ابتکاری و... گرایشات اجتماعی توسعه ی جمعیت تغییرات آب و هوایی امنیت ملی خطر ترور و... قوانین مصالح ساختمانی/مواد شیمیایی مورد تایید مقررات صرفه جویی در مصرف انرژی و... محیط-/ چهارچوب و شرایط بخش تقاضا سرمایه گذاری)تامین مالی( احتیاجات مشتری 5 تولید مواد اولیه مواد شیمیایی پایه رنگدانه ها اتصال دهندهها )مواد چسباننده( مواد پوششی پلیمرها و مواد افزودنی و... تولید مصالح ساختمانی شیمی ساختمان رنگ و پوشش مالت سیمان بتن مواد نگهدارنده ی چوب... طراحی و اجرای ساختمان صنعت ساخت و ساز راه و ساختمان ساختمان سازی راه سازی ساخت نیروگاه برق و.. مشتری/ارباب رجوع ساختمانهای صنعتی تسهیالت تولید ساختمانهای اداری تولید فلزات فوالد آلومینیوم فلزات غیر آهنی پردازش شیشه و سرامیک معماری-/ شیشه های پنجره و ساختمان ساختمان-/ کاشی های مربوط به مکانهای بهداشتی و مسکونی معمارها/نقشهکشها مهندسین عمران معمارها طراحان داخلی و طراحان شهری ساخت و سازهای عمومی ساختمانهایاداری ساختمانهای مسکونی زیرساخت سازی جاده و احیای اراضی... استخراج مواد چوب و الیاف طبیعی مواد معدنی و... پردازش چوب و فلزات فوالد سازه ای مصالح ساختمانی طبیعی تخته و الوار تجارت ساختمان ساخت و ساز خصوصی ساخت مسکن شکل 1- زنجیرهی ارزش در ساخت و ساز و چهارچوب و شرایط زیست محیطی تأثیرگذار بر بازار )منبع: شرکت (. VDITZ تأثیر فناوری نانو در حوزهی ساخت و ساز عمدتا در مراحل اولیه زنجیرهی ارزش به ویژه در حوزهی شیمی ساخت قابل توجه است. مانند: )1( مواد بتنی خود متراکم که به واسطهی افزودنیهای بهینه بر پایه عاملهای پلیمر در مقیاس نانو ایجاد میشوند )2( بتن با کارایی باال )بتن فوق قوی( به واسطهی بهینه سازی ساختار دانه )3( سیستم عایق بندی کارآمد از جنس نانو مواد متخلخل با رسانایی گرمایی حداقل و با انعکاس یکنواخت )4( رنگ نمای مقاوم در برابر کثیفی و آلودگی دارای ساختار نانو

10 مجموعه گزارشهاي رصد فناوري نانو کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز 3 1 اطمینانبخشی و حمایت از مصرف کننده. اقتصاد فناوری نانو در بخش ساختمان ارتباط تنگاتنگی با آگاهی از خطرات نانومواد دارد. اخیرا مباحثی در مورد خطرات انسانی و زیست محیطی نانوذرات در رسانهها و بين مردم صورت گرفته است. اگر چه در حال حاضر شواهد قوی مبنی بر وجود خطر وجود ندارد ولی اطالع در مورد تأثیرات احتمالی زیست محیطی و بهداشتی ناشی از انتشار نانوذرات باید توسعه یابد و فقدان دانش میتواند موانعی را برای تجاری کردن محصوالت شیمیایی فناوری نانو به وجود آورد. با این حال برای پاسخگویی به سواالت بدون پاسخ باید با ایجاد پایگاه اطالعات دادههای موجود را جمعآوری نمود تا بدین صورت ریسک توسعه و نیز ریسک مالی برای شرکتهای درگیر کاهش یابد. شناسایی خطرات بالقوه نانو مواد تا حد زیادی به اجتماع مربوط بوده در نتیجه یک وظیفهی دولتی است. مسکن سازی 129 میلیارد یورو ساخت و سازهای دیگر 10/4 میلیارد یورو راه سازی 11/1 میلیارد یورو مهندسی عمران ساخت و ساز اقتصادی 20/7 میلیارد یورو ساختمانهای عمومی 14/1 میلیارد یورو ساخت و ساز ساختمانهای تجاری 45/7 میلیارد یورو 6 شکل 3. حجم ساخت و ساز در آلمان در سال 2004 )منبع: BBR (. برای اجتناب از آسیبهای متصور و عدم اطمینان مصرف کنندگان نتایج مذکور دربارهی عوارض و تأثیرات نانو ذرات بر سالمت و محیط زیست و تحلیل آنها به صورت شفاف و هدفمند ضروري است. تنها از این طریق میتوان به یک پذیرش طوالنی مدت در عموم و نزد کاربران نانومواد جدید و محصوالت وابسته به آن دست یافت. فعالیتهای جاری در زمینهی استانداردسازی در حوزهی فناوری نانو و نیز ایجاد پوششهای شفاف و با کیفیت برای محصوالت فناوری نانو میتوانند سهم مهمی در ایجاد اطمینان دائمی مشتری داشته باشند. 2 مثال موردی»جادوی نانو«در ماه مارس سال 2006 و در کشور آلمان دو اسپری آب بندی از شرکت Fa. Kleinmann به دلیل خطرات اثبات شده از بازار خارج شدند: مواد آب بندی جادویی حمام و توالت نانو و نیز مواد آب بندی جادویی شیشه و سرامیک نانو. موسسهی فدرال ارزیابی خطرآلمان 3 بیش از 70 مورد مشکالت جدی بهداشت و درمان پس از استفاده از محصوالت خانگی گزارش نمود. مبتالیان که از ترکیبات اسپری استنشاق کرده بودند از مشکل تنفسی شکایت داشتند. این رویداد توجه رسانههای بینالمللی را به خود جلب کرد و گمانه زنیهایی دربارهی ارتباط احتمالی اثرات مضر ناشی از کاربرد نانومواد مطرح شد. بررسیهای BfR به وضوح نشان داده است که این محصول دارای هیچ نانو موادی نیست و به این ترتیب اختالالت بهداشت و درمان به واسطهی سایر اجزای ترکیبی ایجاد میشود. در این مورد از واژهی نانو در محصوالت برای مقاصد تبلیغاتی استفاده شده بود. 2. Magic -Nano

11 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو 7 هرچند حدس در مورد خصوصیات مضر نانو مواد در این نمونهها را میتوان به صراحت رد کرد ولی مثال مذکور به دو مسئله مشخص در ارتباطات عمومی با نوآوریهای فناوری نانو اشاره دارد: در حال حاضر هیچ محدودیت قانونی برای استفادهی عمومی واژهی نانو در تولیدات وجود ندارد. برای مصرف کنندگان این مسئله شفاف نیست که چنین محصوالتی تحت کاربرد فناوری نانو ساخته شده است یا نه و کدام یک از ویژگیهای محصوالت باید با واژهی نانو مرتبط باشد و چه ویژگیهای نوآورانه یا احتماال خطرناک از چنین محصوالتی واقعا نشان داده شده است. در حال حاضر بحثهایی در مورد ارائه گواهی کیفیت مربوط به فناوری نانو بهمنظور حمایت از مصرف کننده و شفافیت بازار در حال انجام است. عالقه و توجه رسانهها به اخبار منفی و حوادث مرتبط با فناوری نانو بسیار باال است. از این رو الزم است نهادهای متولی اقدامات متقابل و اطالع رسانی در مورد حوادث پیش رو را اعمال نمایند. لذا میتوان با ریسکهای واقعی فناوری نانو در مراحل اولیه مقابله کرد ولی باید با سوءظنهای بیاساس مثل آنچه در مورد Magic-Nano گفته شد برای جلوگیری از بی اعتبار شدن سایر زمینههای فناوری به سرعت مقابله کرد. گزارشهای رسانهای اغلب به قیاس بین آزبست و نانو مواد میپردازد. آزبست یک نام کلی برای سیلیس معدنی الیافی طبیعی است که به دلیل خواصی چون مقاومت باال و مقاومت در برابر حرارت )عایق حرارتی( و اسید و به عنوان یک عایق حرارتی مطلوب )عالی( مدت زمان زیادی است که به عنوان»فیبر معجزه«معروف بوده است و کاربردهای فنی گستردهای را از جمله در صنعت ساختمان داشته است. به دلیل خطرات بهداشتی ناشی از آزبست استفاده از آن امروزه در بسیاری از کشورها و در اتحادیه اروپا ممنوع شده است. خسارات و ضررهای ناشی از آزبست در مبتالیان به دلیل نادیده گرفتن عالئم هشدار دهنده در مورد خطرات بهداشتی فقط در ایاالت متحدهی امریکا برای بیمه گران بیشتر از 135 میلیارد دالر هزینه در برداشته است. در 5 سال 1900 بیماری آزبستوزیس 4 کشف شد. در سال 1943 سرطان ریه در نتیجهی آلودگی آزبست به عنوان یک بیماری شغلی شناخته شد و از 1970 الیاف آزبست رسما به عنوان مادهی سرطانزا ارزیابی شد. اما با این وجود تا سال 1979 طول کشید تا اولین محصول آزبست )آزبست اسپری( ممنوع شود و به دنبال آن محدودیتهای بیشتری به وجود آمد و از 1990 در اتریش و 1993 در اکثر کشورهای اروپایی کاربرد آزبست به طور کامل ممنوع شد. روشن است که مواردی مثل آزبست در زمینهی فناوری نانو نباید تکرار شود. فرصتهای بسیار خوبی برای اجتناب از این قبیل خطرات وجود دارد چرا که حتی مراحل ابتدایی برای پژوهشهاي اولیه از خطرات سم شناسی ممکن )بالقوه( بهوسیلهی نانو مواد صورت گرفته است که مقامات نظارتی از آن آگاه هستند. همچنین در حال حاضر روشن است که خواص سمیت آزبست بر پایهی ساختار الیافی میکرو مقیاس آن است که آسیبهای سلولي و واکنشهای التهابی را سبب میشود. با استفاده از نانو مواد جایی برای ترس از امکان ایجاد اثرات مشابه در سمی بودن این رابطه باقی نمیماند. 3. BfR 4. Asbestosis 5. Occupational disease

12

13 بخش 2 کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز

14 نانو فناوري رصد گزارشهاي مجموعه ساز و ساخت صنعت در نانو فناوری کاربردهای ساز و ساخت صنعت در نانو فناوری کاربردهای 2 سیمانی. ساختمانی مصالح بر بالغ ساالنه تولید با آب( و اسپلیت یا ماسه شن مانند بتن مکملهای سیمان از شده ساخته مصنوعی محصول )یک بتن هک است ساختمانی مصالح مهمترین و میشود تولید بشر بهوسیلهی که است کاالیی فراوانترین جهان سراسر در تن میلیارد میرود. بکار سازها و ساخت در شروع با و اخیر سالهای در است. نانومتر چند تنها آن اندازه که دارد بستگی آن بلورین ساختار به بتن در مقاومت افزایش به طریق از نانو فناوری دارد. کاربرد مصالح در مکمل مواد عنوان به نانومواد سیمانی ساختمانی مصالح حوزه در مواد بهسازی و شده مصالح فرآیندپذیری و استحکام مقاومت در بهبود باعث سیمان مخلوط در مکمل مواد عنوان به نانوپودرها کارگیری واکنشهای و رنگ تغییر حرارتی هدایت کنترل گرمایی محافظت الکترومغناطیسی حفاظت مانند دیگری خواص در تغییر میگردد. کاتالیستی مثال )برای مقیاس نانو فلزی اکسیدهای به میتوان نانو مقیاس در بتن مالت خواص کردن بهینه برای مکمل مواد جمله از دی از استفاده با نمود. اشاره میشوند( تولید تجاری صورت به )که بلوکی کوپولیمرهای یا ) 1 کلوئیدی سیلیکون اکسید دی برابر در بتن مقاومت و استحکام است نانومتر 30 تا 5 محدوده در معمول طور به آن ذرات اندازه که کلوئیدی سیلیکون اکسید بستگی سیمان عناصر با ترکیب توانایی و سیلیس فعال سطوح میزان به اصوال اثر این البته مییابد. افزایش اسیدی خوردگی شیمیایی ترکیبات مانند نیز واکنش شدت و سرعت بیاورد. وجود به بیشتر استحکام با محصولی واکنش از پس بتواند که دارد میکند. ایجاد بتن روی بر مثبتی تأثیرات سیمان شده اصالح 10 به منجر سیمان ماتریس در کننده پر عامل عنوان به پلیمرها میشوند متراکم خود بتن در سیالت بهبود مونیخ(. فنی دانشگاه )منبع: ساختمان نمای در دما تنظیم برای دهنده فاز تغییر مواد میگیرند قرار بتن ماتریس ترکیب در برلین(. )منبع: BAM بتن یا گچ چون مصالحی ترکیب در که هستند (PCM) دهنده فاز تغییر مواد توجه جالب پژوهشي زمینههای از یکی است سرد هوا وقتی که صورت بدین میبخشند. بهبود را ساختمان در دما تنظیم عمل و میگیرند قرار )اتوکالوی( اسفنجی نیز تابستان در و میکنند گرم را ساختمان نمای (Condensation Heat) تراکم گرمای طریق از شده تولید گرمای با ها PCM اب PCMهای میشود. ایجاد ساختمان نمای در کنندگی خنک اثر یک و شده مصرف ذوب فرآیند بهوسیلهی موجود گرمای بدون میشوند پخش مصالح ترکیب در خوبی به شدهاند بندی بسته کوچک خیلی پلیمری کپسولهای در که پارافینی پایه مثال هستند. موجود بازار در مختلفی مصالح برای حاضر حال در PCMها بگذارند. تأثیر آنها مکانیکی خواص بر اینکه زا استفاده بگیرند. قرار استفاده مورد اسفنجی بتنهای یا گچی تختههای چوب( یا )فلز تراشهها برای مکمل عنوان به میتوانند شده تقویت بتنهای سازهای رفتار و پایداری که طوری به شود. الیافی بتن کارایی افزایش باعث میتواند همچنین نانو فناوری برای بتن اجزای مییابد. بهبود توجهی قابل طور به نانوساختار پلیمرهای با عرضی اتصاالت و فایبرگالس بهوسیلهی الیاف با ساختمانی مصالح توسعه شوند. تولید بیشتر دوام و حمل ظرفیت کمتر وزن کوچکتر ابعاد با میتواند سازه ترمیم و تقویت است. نانو مقیاس در ساختارها از درستی درک نیازمند بهرهوری و اقتصاد نظر از بتن 1. Colloidal Silicon Dioxide

15 نانو فناوري توسعه ويژه ستاد 11 ساختمان بام و بیرونی نمای 2 2 میکند. عرضه زیبایی چه و عملکرد نظر از چه ساختمان نمای سطوح خواص بهبود برای زیادی روشهای نانو فناوری صورت به و زیاد نسبتا تنوع با کثیف( )ذرات خاک و گرد ذرات و آب برابر در سطوح خواص مواد نانو از استفاده با (Hydrophobic) آبگریز سطوح (Hydrophilic) دوست آب سطوح به میتوان جمله آن از که است تنظیم قابل دلخواه آب فیلم یک رطوبت نفوذ هنگام در دوست آب سطوح کرد. اشاره (Oleophobic) روغن برابر در مقاوم سطوح یا میکنند. جلوگیری آینهها یا پنجرهها جداره روی بر بخار تشکیل نتیجه در و قطره تشکیل از و میآورند وجود به یکنواخت اکسید دی تیتانیوم فوتوکاتالیستی پوششهای از استفاده با (Superhydrophil) دوست آب ابر سطوح ساخت فنی لحاظ به جلبکها بیولوژیکی اثر با همزمان فوتوکاتالیستی فعالیت اثر در که مییابد تحقق (Photocatalytic Titanium Dioxide) میروند. بین از سطوح به چسبیده جرمهای و میکروبها خزهها نور پخش از ذرات کوچکی به توجه با و میدهد افزایش را الیه اثربخشی نانو مقیاس در اکسید دی تیتانیم پودر از استفاده حاضر حال در میشود. تأمین پوشش این نیاز مورد شفافیت پنجرهها جداره در آن از استفاده با بنابراین میشود جلوگیری آیینه چون متنوعی مثالهای در که است آبدوست ابر سطوح شامل و وسیع نسبتا فوتوکاتالیستی پوششی سیستم تولید دامنه میشود. استفاده )سفال( آجر یا پنجرهها قاب شونده تمیز خود پنجرههای فضای در آن عملکرد وسیله بدین و است UV اشعهی تابش بر مبتنی اکسید دی تیتانیوم پوششهای فوتوکاتالیستی اثر رؤیت قابل محدودهی در را فوتوکاتالیستها جذب لبهی که دارد وجود روشهایی رابطه این در است. تنظیم قابل بیرونی UV المپهای از استفاده بدون کش( )قارچ قارچ ضد دیواری آمیزی رنگ همچون کاربردهایی که طوری به میکند جابجا میشود. ممکن مخصوص پوششهای توسط بامی سفالهای خودتمیزشوندگی آبگریز.)Flad & Flad )منبع: Communications PVC پنجره پروفیل روی بر آن کاربرد و فوتوکاتالیستی اثر.)Nano-x GmbH )منبع: اشاره فوتوکاتالیستی تولیدات نیز و فوتوکاتالیستی فناوری شدن تجاری به میتوان زمینه این در کشورها دیگر پیشرفتهای از

16 نانو فناوري رصد گزارشهاي مجموعه ساز و ساخت صنعت در نانو فناوری کاربردهای جمله: از کرد. داخلی فضاهای ویژه فوتوکاتالیستی رنگهای و شونده تمیز خود رنگهای تولیدکننده Erlus lotus شرکت نما سفال و کاشی انواع تولیدکننده Hydrotecht هیدروتکت شرکت. شونده تمیز خود مسطح شیشههای تولیدکننده Pilkington Active شرکت Airclean سنگفرشهای تولیدکننده FCN شرکت قطره صورت به سطوح این روی بر آب که طوری به میدهند نشان آبگریزی خواص خود از فوبیک هیدرو پوششهای ساختمان بخش در آبگریز سطوح میشوید. سطوح روی از را چسبنده )کثیف( خاک و گرد ذرات خود با همراه و میآید در ضد رسوب ضد کثیفی( )ضد لک ضد خواص نما سطوح در خود عملکرد با که چرا هستند برخوردار زیادی اهمیت از بازار در نما سطوح کردن آبگریز ویژه محصوالت مختلف انواع حاضر حال در میآورند. وجود به خوردگی ضد و گرافیتی عرضه 2 شونده تمیز آسان برچسب با و هستند فلوئور یا سیلیکون ترکیبات حاوی آن کاربردی گونههای اغلب که است موجود میشوند. اتصاالت SiO 2 ذرهی نانو عاملهای از ترکیبی با آبی سیستمهای از اغلب ساختمان نمای با مرتبط سیستمهای تولید برای نما سطوح مختلف انواع برای را متعددی بندی آب پوششهای Natepero شرکت میشود. استفاده پلیمرها فلوئور و عرضی شیپ خانههای به میتوان آن کاربردی مثالهای از که میکند عرضه تجاری صورت به چوب یا سرامیک شیشه گچ قبیل از کرد. اشاره ساخته سطوح و میگردد تقویت قطره تشکیل آن از منتج مویرگی اثر و اضافی میکروساختارهای تشکیل با آبگریز سطوح در آبی نیلوفر برگ چون گیاهانی در و طبیعت در میتوان را تمیزشوندگی خود مکانیزم این میکنند. پیدا ابرآبگریزی خواص که Sto شرکت تولید lotusan لوتوزان نمای رنگ است. شده معرفی ) 3 لوتوس )اثر تجاری نام با بازار در که کرد مشاهده بخش در است. شده گرفته کار به بنا از بیش آمیزی رنگ در حاضر حال در است موجود بازار در 1999 سال از جالب شوندگی تمیز خود اثر از استفاده باشند کمتری مکانیکی بار تحت که خارجی نمای سطوح کلیه در خصوصا ساختمان جنبههای در را محدودیتهایی میپردازد طبیعت در شوندگی تمیز خود اثر از فنی تقلید به که مذکور روش است. توجه عوامل تأثیر تحت سطوح میکروساختاری خواص پایداری و نگهداری چون میدهد نشان پایداری نظیر خود اقتصادی و علمی است. دشوارتر مسلما سطوح( روی )بر بیشتر مکانیکی بار اعمال با خصوص به و محیطی 12 لوتوس اثر از استفاده نما رنگهای در (Lotus-Effect) بن(. دانشگاه )منبع: قطره یک الکترومیکروسکوپی ثبت ابرآبگریز. سطح روی آب حرارتی: عایق ساختمان برای گزاری سرمایه هزینههای نظر از هم خارجی نمای در حرارتی عایق از استفاده در ضروری عوامل از عملیاتی هزینههای نظر از هم و ساختمانها بازسازی و جدید سازی که دارد وجود نما سطوح مربع متر میلیارد 6 به قریب آلمان در تنها است. ساختمان اقتصاد بزرگی بخش که است حالی در این و است پنجره سطوح آن از مربع متر میلیون 800 تقریبا تقریبا ساختمان صنعت در حرارتی عایق بازار غربی اروپای در است. بازسازی نیازمند آن از میشود. زده تخمین یورو میلیارد 6 ایجاد هنگام در سطوح پذیری رطوبت خاصیت میکند: تغییر موئینگی اثر با و ساختارها میکرو میشود تقویت هیدروفیل سطوح آبدوستی اثر باال: آبگریزی اثر میکروساختارها پایین: )ابرهیدروفیل( قطره تشکیل و میدهد افزایش را هیدروفوب سطوح لوتوس( اثر )ابرهیدروفوب میکند. تقویت را بن(. دانشگاه )منبع: 2. Easy to Clean 3. lotus_effect

17 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو نحوه ساخت و کاربرد پانلهای عایق برای ذخیره کردن انرژی )صرفه جویی در انرژی( در ساختمانهای موجود )منبع:.)ZEA Bayern 13 مواد هواژل (Aerogel) به دلیل دارا بودن خاصیت انتقال نور برای نماهای شفاف ساختمانی و یا پنجرههای سقفی قابل استفاده است. این نوع پنجرههای هواژل دو جداره بوده که فضای بین آنها با هواژل گرانوله پر میشود. نماهای ساختمانی شفاف با استفاده از هواژل و کاربرد آزمایشی آن در یک ساختمان )منبع: )ZAE Bayern 3 2 پنجرهها و جدارهها شیشه به دلیل شفافیت و مقاومت باال با هر شکل و رنگی به عنوان مصالح ساختمانی برای پنجره و نما شناخته شده است. البته لکه دار شدن سریع انعکاس نامطلوب و عملکرد بد آن به عنوان یک عایق حرارتی از نکات منفی آن است. پوششهای نانویی این خواص منفی را به طور قابل مالحظهای کاهش میدهند و بدین وسیله زمینههای عملکردی جدیدی را برای نمای شیشهای به ارمغان میآورد. برای مثال:

18 مجموعه گزارشهاي رصد فناوري نانو کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز بهبود حفاظت از حرارت با استفاده از پوششهای ذخیره کنندهی انرژی (E (Low- شیشه ضد آفتاب )حفاظت در برابر آفتاب( با استفاده از شیشههای رنگ متغیر )الکتروکرومیک( بهبود استفاده از نور روز با به کارگیری آرایش یکنواخت میکروآینهای خود تمیز شوندگی با استفاده از پوشش فوتوکاتالیستی SiO 2 نانو حفره پوششهای ضد انعکاس با استفاده از الیهی پوششهای ضد انعکاس: از پیشرفتهای قابل عرضه در بازار پوششهای ضد انعکاس برای شیشههای مسطح است که افزایش انتقال نور بیشتری دارند و برای نمونه در کلکتورهای خورشیدی و یا جداره شیشههای ساختمان کاربرد دارند. شرکت آلمانی مرک (Merck) یکی از تولیدکنندگان صنعتی این نوع شیشه است که خاصیت ضد انعکاسی در شیشه را با استفاده از نوعی پوشش نانو حفره انجام میدهد. انتظار میرود که با این روش اتالف انعکاسی نور )نوری که بهوسیلهی بازتابش به بیرون منعکس میشود( در پانلهای شیشهای به طور معمول از 8 درصد به 2 درصد کاهش مییابد. با استفاده از پوششهای نوری متخلخل Interference( )Layers زاویه شیشه میزان عبور نور را تنظیم میکند )منبع:.)INM GmbH 14 ساختار و کارکرد پوششهای ضد انعکاسی متخلخل نانویی برای افزایش عبور نور در شیشههای تخت پنجرههای هوشمند: واژهی پنجره هوشمند به پانل شیشهای اطالق میشود که بسته به نوع تأثیرات محیطی خواص خود را خصوصا در مورد انتقال نور میتواند تغییر دهد. بدین منظور از مواد کروموژنیک استفاده میشود که رنگ یا شفافیت خود را میتواند با توجه به محرکهای )عوامل( برگشت پذیر فیزیکی یا شیمیایی تغییر دهد. شیشه مسطح ساالنه در سرتاسر جهان با ارزش تقریبی 40 میلیارد در پوششهای الکتروکرومیک میزان انتقال نور با استفاده از ولتاژ الکتریکی تنظیم میشود )منبع: )Centrosolar )منبع: GmbH )INM

19 نانو فناوري توسعه ويژه ستاد میرود انتظار دهد قرار هدف را بازار از بخشی فقط هوشمند پنجرههای این اگر حتی بنابراین میرسد. فروش به امریکا دالر باشد. زیاد بسیار آن از حاصل درآمد که گرفته نظر در پردهها و تابش ضد سیستمهای قبیل از سایه سیستمهای انواع برای جایگزین عنوان به میتوانند شیشهها گونه این نانو از استفاده بر مبتنی زیادی حد تا فناوریها این که میشوند تولید مختلفی فناوریهای طریق از هوشمند شیشههای شود. گسترده کاربرد تاکنون فنی مشکالت نیز و باال هزینه دلیل به شیشهها گونه این البته است. مقیاس نانو پوششی سیستمهای و مواد داشت. اشاره Gesimat و Econtrol-glass مانند شیشه نوع این کننده تولید شرکتهای به توان می ولی است نداشته تجاری گذاشته کنار صنعتی تابش ضد سیستمهای آینده در است کرده ارائه آلمان کاسل دانشگاه که دیگری نوآوری با همچنین زا که است آینهای میکرو سلولهای بر مبتنی نوآوری این میشود. تأمین بهتر ساختمان در روز روشنایی و گرما و میشود نور ترتیب بدین میگیرد. قرار مرسوم عایقهای و شیشهای جداره بین فضای در که است شده تشکیل منفرد عنصر میلیاردها میشود منعکس بیرون به دهنده( )آزار اضافی نور و میشود هدايت اتاق درون به مستقیم 15 نورپردازی تکنیکهای و انرژی 4 2 رد پردازی نور تکنیکهای و انرژی تولید جدید روشهای توسعه و وری بهره افزایش برای متعددی گزینههای نانو فناوری از: عبارتند نمونهها این از برخی که میکند ارائه ساختمان نما پردازی )نور ساختمان در ویژه کاربردهای برای باال انرژی بازده با پردازی نور تکنیک عنوان به 4 نوری دیودهای رنگی(. نورهای راهنما نورهای پذیر. انعطاف زیرالیههای روی بر نورپردازی تکنیک در استفاده برای باال توانایی با ارگانیک مواد برای جایگزینی عنوان به شیشهای نماهای در مثال برای )تزیینی( زیبایی و شفافیت ویژگی با رنگی خورشیدی سلولهای سیلیکون. پایه خورشیدی سلولهای استفاده با و گرما و الکتریسیته بخش در سوختی های پیل بیشتر بازدهی برای کاتالیزورها و ساختار نانو )غشا( پوستههای طبیعی. گاز از است( نانو مقیاس در نیمههادی پوششهای بر مبتنی )که LED کوچک بسیار ابعاد و زیبا رنگ انرژی کم مصرف به توجه با دهند. قرار عموم معرض در نما طراحی و ساختمان پردازی نور در را خود هنر قادرند معماران طیفهای ایجاد برای نور دیگر منابع مقابل در کند. تولید را گوناگونی نوری طیف تواند می که است آن در LED مزیت موارد برخی در که میکنند استفاده فیلتر یا رنگی پوشش از نور مختلف تکنیکهای مدت دراز در گردد. می جذب شده تولید نور درصد 80 تا میشوند عرضه (OLED) ارگانیک نوری دیودهای بر مبتنی نورپردازی پذیر انعطاف بزرگ نوری منابع در استفاده نظیر ای گسترده مزایای که آینده در بنابراین دارند. الکتریکی تنظیم قابلیت و رنگی چند بودن هر در ساکنین و میشود ممکن 5 دهنده نور دیواری کاغذهای کاربرد خود خانه دیوارهای رنگ و طرح توانند می نانو فناوری از استفاده با جا نمایند. ایجاد تکنیک این از استفاده با را سلولهای جدید طبقه برای مثالی رنگی خورشیدی سلولهای رنگی مواد در فتوسنتز با مشابه نور جذب برای که هستند خورشیدی الکترون سریع فوق انتقال اصل از مورد این در میکنند. عمل طبیعت حاوی بلور نانو الکترود و رنگی مجموعه بهوسیلهی شده جذب نور بین نورپردازی تکنیک در LED از استفاده سوئیس(. weggis )هتل نآ مدت بلند پایداری رنگی خورشیدی سلولهای بازاریابی مسئله در چالش بزرگترین میشود. استفاده تیتانیوم اکسید دی بهینهی و دقیق شیمیایی ترکیب هم و مناسب بندی آب هم هدف این به رسیدن برای است. خارجی فضای در استفاده هنگام در 4. LED 5. Bright Wallpaper: دیودهای کمک به را آن دانشمندان که است نمایشگری واقع در میشود. استفاده هم بزرگ نمایش صفحه عنوان به و میکند تغییر اختیاری صورت به آن رنگ کردهاند. تولید ارگانیک نوری

20 نانو فناوري رصد گزارشهاي مجموعه ساز و ساخت صنعت در نانو فناوری کاربردهای 4-5 از رنگی های مدول ممکن خورشیدی اثر میزان است. نیاز مورد رنگی خورشیدی سلولهای در موجود الکترولیتهای است. موجود بازار در 15 درصد تا تقریبا و درصد با آن ترکیب شفافیت نیمه قبیل از رنگی خورشیدی سلول کاربرد مطلوب ویژگیهای باید محصول کردن تجاری برای و آفتابی بامهای نورگیرها ساختمان نمای در زمینه این در آن اولیه کاربردهای شود. ارائه زیبایی و الکتروشیمیایی عناصر بود. خواهد محسوس اتومبیل در سوختی پیل سیستمهای متمرکز غیر انرژی منابع سمت به گرایش و کارآمد انرژی تبدیل برای روزافزون نیاز به توجه با سیستم چون هستند توجه جالب باال دما سوختی های پیل زمینه این در میکنند. ایفا ساختمان در را توجهی قابل نقش آینده برای 5 1- KW محدوده از وسیله بدین برق نیروی تولید میکنند. فراهم را باالتری کلی بازدهی با 6 نیرو و گرما ترکیبی میرسد. صنعتی سیستمهای برای 100 KW تا و خانوار چند یا تک خانههای سوختی های پیل اقتصادی نظر از نانو آینده در کارایی و مناسبی جایگزین و برق- تولید برای هستند گرما- انتقال برای تیتانیوم اکسید دی ذرات از رنگی خورشیدی سلولهای در جذب رنگی مولکولهای توسط نور میشود. استفاده الکتریکی بار سریع الکترودها به و شده رها تیتانیوم اکسید دی ذرات از الکترون و میشود یدی تری و یدی کاهش و اکسایش با رنگی مولکولهای میشود. ارسال همچنین رنگی خورشیدی سلولهای میشوند. تولید الکترولیت در دوباره صورت این به میشوند. استفاده رنگ تغییردهنده شیشههای تولید برای میشود. ایجاد یکنواخت صورت به سلولها در الکتروکرومیک پوششی که با میدهد. رنگ تغییر خورشید نور برابر در خودکار طور به مدول این گزینههای رنگی خورشیدی سلول این نوردهی و رنگ تغییر به توجه شد. خواهد ارائه قابل جالبی معمارانه )منبع: FHE-ISE ( )Hexis )منبع: 16 آتش برابر در حفاظت 5 2 آالینده مواد جایگزین عنوان به و آن خواص بهبود و حریق( )ضد آتش ضد مواد توسعه برای متنوعی روشهای نانو فناوری ) 7 رس )نانو هستند ساختار نانو سیلیکات ذرات پژوهشها عطف نقطه میکند. عرضه است( میشده استفاده زمینه این در )که ساختمان در میشود. استفاده حرارت برابر در مقاومت و آتش ضد خواص بردن باال برای و پلیمرها پرکننده عنوان به که حریق ضد خاصیت...(. و المپها محفظه و برق پریز فیوز در مثال )برای میکنند ایفا را مهمی نقش کابلها پوشش در پلیمرها هم و مییابد کاهش توجهی قابل طور به دود توسعه و حرارت اتالف هم که است مسأله این نشانگر رس نانو کامپوزیتهای میافتد. تعویق به زنی( )جرقه جرقه ایجاد زمان این وسیله به مصالح در آتش توسعه که است بتن یا پالستیک فلز چوب برای حریق ضد پوشش کاربردی جنبههای دیگر از میشود. آتش نشده کنترل گسترش مانع و میافتد تأخیر به پوشش نوع محافظت برای باشند پالستیکی یا مایع میتوانند که ذره نانو پوششی مواد از بخش این در نانو فناوری کاربردی پتانسیلهای گسترش از و میکند عمل حرارتی عایق ثانیه چند در آتش بروز صورت در سرامیکی پوشش یک در میشود. استفاده مصالح تولید با همزمان که طوری به میگیرد. شکل بیشتری شتاب با پوشش پودرها نانو از استفاده با میشود. جلوگیری شدت به دود 6. CHP 7. Nanoclay

21 نانو فناوري توسعه ويژه ستاد مینماید. عمل ثانوی حرارتی عایق آب حبابهای و احتراقی محصوالت افتاده دام به گازهای در باال مقاومت و )Halogen-free )بدون-هالوژن محیط با آن خوب انطباق حریق ضد سیستم دیگر مزیتهای جمله از برپایه سمی غیر اتصاالت بهوسیلهی میتواند ثابت دمای در بام عایق عنوان به پشم حریق ضد خواص است. سایش و نور برابر حاوی نانویی ویژه اتصاالت از استفاده با یابد. افزایش توجهی قابل طور به مقیاس نانو SiO 2 ذرات حاوی شده اصالح سطوح مواد عنوان به کاربرد قابلیت و یافته کاهش شدت به...( و کنف )کاه طبیعی آلی الیاف اشتعال قابلیت پایه( )سیلیس سیلیس میکند. پیدا را سبک زمینه در میکند. کمک آتش( با )مقابله آتش مقابل در حفاظت عمل بهبود به نانو فناوری نیز شیشهای جدارههای مورد در در شیشه ذوب از ناشی دود نشر و شدن شعلهور شکنندگی آن و دارد وجود منفی نکته یک شیشه برای همیشه آتش با مقابله پوشش یک حرارت اثر در که آورد وجود به حریق ضد شیشههای میتوان ذرات نانو از استفاده با است. حریق وقوع هنگام اب مقایسه در جدارهها این میدهد. انجام آتش برابر در را بهتری محافظت که میدهند تشکیل را مانند( )فوم مانند اسفنج روش این مبنای بر است. برابر 2 آنها حریق ضد اثر و هستند سبکتر درصد 50 تقریبا گذشته( )تکنیکهای قبلی نمونههای یک حرارت معرض در قرارگیری با و میشود پر آن از خارجی جداره دو بین فضای که میشود ساخته شفاف ژل نانو یک در موجود نانو ذرات کوچکی دلیل به میکند. تولید باالتری عایقی خواص با متخلخل( )ریز حفره ریز و سخت سرامیکی فوم حریق ضد شیشههای شود. حفظ حریق ضد جدارههای شفافیت تا میشود سبب امر این و مییابد کاهش نور پراکندگی ژل شدهاند. استفاده دبی فرودگاه در آزمایشی طور به 17 میدهند. افزایش توجهی قابل طور به را جدارهها آتش ضد خاصیت SiO 2 شده اصالح ذرات نانو مبنای بر آتش ضد ژلهای نمیشود. جدا شیشه سطح از که میآید وجود به پایدار اسفنجی الیه یک حریق وقوع هنگام در داخلی دکوراسیون 6 2 )منبع: INM,Saarbrücken,Evonik (. اصالح ذرات نانو از استفاده با میکند. ایجاد را آن مناسب سطوح کارکردی نوع هر برای نانو فناوری داخلی دکوراسیون در جمله: از کرد توليد ميتوان را متنوعی پوششهای شده غبار و گرد ضد پوششهای 1. شیشه زنگ ضد فوالد سرامیک مثل سطوحی روی بر پوششها این موجودات جرم کثیفی)گردوخاک( برابر در محافظت خاصیت چوب و کند. می ایجاد مکانیکی فرسایش و ریز یا سیلیکون ترکیبات حاوی پوششهای بر )مبتنی آبگریز پوششهای 2. است( فلوئور این روی آب که طوری به میدهند نشان آب ضد خواص پوششها این ار چسبنده کثیف ذرات و میآیند در کروی قطرههای صورت به پوششها میشویند. حمام محوطه و سرامیک کاشی مثل سطوحی روی از انگشت اثر ضد پوششهای 3. )nanomer ) نانومر رنگ بی و محکم پوششهای مقایسه در راست( )سمت trimadal بندی دانه با ضد و UV ضد مرسوم رنگ بی پوششهای با چپ( )سمت سایش )INM, )منبع: Saarbrücken عاملهای از استفاده با و ژل سل- پایه بر پوششی محلولهای بهوسیلهی زنگ ضد فوالد مثل سطوحی روی بر پوششها این انگشتی اثر ضد خاصیت و سایش برابر در مقاومت رنگی( )بی شفافیت چون خواصی اینکه برای میشوند. ساخته SiO 2 ذره نانو پایداری اینجا در ذرات نانو دارد. مهمی بسیار نقش سوسپانسیون اجزای شیمیایی پایداری آید بدست تولیدی محصول برای میکنند( تضمین را یکنواخت پوشش )تشکیل میکنند. ایجاد را یکنواخت پوشش یک و داده افزایش را سوسپانسیون

22 مجموعه گزارشهاي رصد فناوري نانو کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز 4. پوششهای ضد خراش این پوششها برای سطوح چوبی مبلمان یا کفپوش با استفاده از نانو ذرات مذکور پوششهای سختی بدست میآید که بر حسب نوع عملکرد پوشش مثال در پوششهای چندمنظوره ویژگیهای مختلفی چون شفافیت مقاومت در برابر خراش و پایداری در برابر UV با هم جمع میشود. این پوششها به طور معمول چند میکرومتر ضخامت دارد و میزان براقیت )درخشندگی( سطوح به طور اختیاری میتواند تنظیم شود. با کاربرد نانو ذرات با دانه بندی مختلف چگالی بار 8 و نیز پایداری مکانیکی این پوششها افزایش مییابد بدین وسیله مقاومت پارکتهای کف هم به شدت افزایش مییابد. 5. پوششهای آنتی باکتریال با افزودن ذرات نانو نقره به رنگ دیوار پوشش دارای خاصیت ضد باکتری و جرم میگردد. با پراکنش متناسب ذرات نقره یونهای نقره آزاد میشوند )این یونها باید در محدوده غلظت بی خطر برای انسان باشد( و یک اثر قوی ضد باکتریایی را موجب میشوند بدین صورت که آنزیمهای مربوط به متابولیسم انرژی باکتری را بلوکه میکنند و در زنجیرهی تنفسی و فرآیندهای ژنتیکی میکروارگانیسم ها دخالت میکنند. مکانهایی که دارای شرایط بهداشتی ویژه هستند )مثل دیوارههای داخلی و مبلمان در ساختمانهای عمومی و بیمارستانها نیز از جمله مکانهایی هستند که می توان از این فناوری استفاده الزم را ببرند. 6. پوششهای چند منظوره از نمونههای دیگرپوششهای برپایه فناوری نانو فیلمهای )ورقهای( سرامیکی منعطف هستند که به عنوان کاشیهای دیواری در آشپزخانه و مکانهای بهداشتی به کار میروند که در ساخت آن از یک بستر سرامیکی منعطف به همراه چسب )اتصاالت عرضی( استفاده میشود. در مرحله بعد این کامپوزیتهای سرامیکی رنگ آمیزی میشود و با روپوشهای 9 بیرنگ سرامیکی پوشیده شود. عالوه بر این عملکردهای دیگری چون خواص ضد UV و خواص پوشش ضد اثر انگشت بی رنگ بر اساس عاملهای نانو ذره سیلیس برای سطوح فوالد ضد زنگ و آرماتورها آبگریزی هم در مراحل بعدی به آن اضافه شود. در نتیجه به طور گسترده و به راحتی پوششهای دیواری چندمنظوره با ویژگیهای مقاومت در برابر آلودگی آتش و مواد شیمیایی ساخته میشود. 18 ذرات رنگی. الیه- ذرات سرامیکی. ماده پایه قابل انعطاف. ورقهای سرامیکی cc-flex با فرایندهای پوششی فناوری نانو با ضخامت کمتر و انعطاف بیشتر تولید میشوند )منبع:.)Evonik )چپ( ومی توانند به انواع رنگها و خواص سطحی مجهز شوند 8. Packing densiy 9. Top-coating

23 نانو فناوري توسعه ويژه ستاد 19 زیرساخت 7 2 با تعمیرات و نگهداری هزینههای کاهش و مفید عمر افزایش را فرصتی نانو فناوری بود. خواهد همراه زیادی اقتصادی منافع پل جاده احداث بخش در جدید نوآوریهای تا میکند فراهم بپیوندد. وقوع به برق نیروگاه و مورد در خصوص به نانو فناوری از استفاده در مهم مسئله خستگی و پایداری چون خواصی مثال برای بتنی مصالح توسعه دهنده اتصال مواد و ساختار نانو مکملهای افزودن با است. آن فرآیندپذیری و خواص بهبود شاهد بخشها از بسیاری در مکملهای کاربرد از نمونههایی بود. خواهیم ساختمانی مصالح توسعه یا اسپری بتن بتنی مواد بهبود در مقیاس نانو سیمانی هستند نیروگاه کننده خنک برجهای برای اسید به مقاوم بتنهای از استفاده با است. شده اجرا Hochtief شرکت بهوسیلهی که پوشش متفاوت: پوششی لولههای روی بر سرباره آزمایش نتایج است. کرده عمل خنثی عمال سرباره تستهای درتمام که سبز تأثیر تحت شدت به که )راست( پوشش بدون لولهی مقابل در است گرفته قرار.)ITN Nanovation )منبع: به بهتری مقاومت و کیفیت با بتن و شد خواهد منسوخ زیست محیط برای مضر قلیایی افزودنی مواد برخی بتن در نانوسیلیس به مقاوم بتنهای ساخت در سیلیس نانو اکنون هم است. تایید مورد نیز ساختمان در اجرا برای روش این آمد. خواهد وجود گردیده بتن شیمیایی خواص و ساختار بهبود باعث که است شده گرفته کار به نیز نیروگاه کننده خنک برجهای برای اسید شوند. توليد آلی نگهدارنده پوششهای و معمول هزینه با میتوانند بتنها این اسید به مقاوم بتنهای از استفاده برای است. بخار دیگهای از حفاظت برای که است سرامیکی پوششهای برق نیروگاه ساخت در نانو فناوری دیگر کاربردهای از و )فرسایش( خوردگی برابر در 11 الکترواستاتیک )فیلتر( دهنده نشست قیف و 10 حرارتی مبدلهای لولههای برق نیروگاه ITN nanovation شرکت بهوسیلهی که پوششی سیستم این اساس میشود. ایجاد خاکسترها مانده و خاکسترها چسبنده ذرات بورون نیترید از ترکیبی بر مبتنی است آزمایش حال در آن عملی کاربرد زیادی کشورهای در حاضر حال در و شد ابداع استحکام به منجر و میآورد پایین بسیار را پخت حرارت درجه که است نانومقیاس آلی عرضی اتصاالت با (Boron nitride) تعمیر هزینههای و میکند پیدا افزایش 12 دستگاه مستمر فعالیت زمان پوششی سیستمهای این از استفاده با میشود. باال دوام و مییابد. کاهش توجهی قابل طور به فیلترینگ سیستم و گرما مبدل سیستم نگهداری و خنک برجهای ساخت برای آلی محافظ پوششهای از پوشی چشم با و مقیاس نانو مکمل مواد از استفاده تحت اسید به مقاوم بتن چپ: میکند فراهم اقتصادی مزایای کننده میکند فراهم را نیاز مورد کارایی و کیفیت اسپری بتن در (wet stream) مرطوب جریان در اسپری در سیلیس نانو مصرف راست:.)Hochtief )منبع: (Ultra High Performance Concrete) باال فوقالعاده کارایی با بتنهای سازی بهینه نانو فناوری کاربردی زمینههای دیگر از )بتن قوی فوق بتن معمولی وزن با بتنهای با مقایسه در یابد. افزایش 22800N/mm 2 تا میتواند آن فشاری مقاومت که است و متقابل اثرات کنترل و درک اینجا در چون دارد احتیاج ساختمانی مصالح خاص پارامترهای سازی بهینه به باال( کارایی با 10. Heat exchanger tubes 11. Electrostatic precipitator hoppers 12. Uptime

24 نانو فناوري رصد گزارشهاي مجموعه ساز و ساخت صنعت در نانو فناوری کاربردهای و نیرو انتقال و یافته افزایش خوردگی برابر در مقاومت الیافی بتن در مثال برای است. مهم بسیار هم با مخلوط اجزای پیچیده ترکیب این عمر طول و بار( )مقاومت ساختاری مقاومت مییابد. افزایش کامال سیمان ماتریس و الیاف بین اتصاالت مقاومت بزرگ دهانه داراي پلهای ساخت در آن از استفاده ترتیب بدین مییابد. افزایش توجهی قابل طور به پوشش متفاوت اثرات با نتب با آلمان در پل اولین مییابد. امکان سازهای های ساخت زیر در و زیاد بار متحمل ستونهای پوستهای سازههای سالنها همکاری با Elo-Beton بتن کننده تولید Eichenzeller شرکت بهوسیلهی و کاسل شهر در 2005 سال اوایل در قوی فوق شد. ساخته فلینگ( اکهارد دکتر و اشمیت )دکتر کاسل دانشگاه محیطهای در باالی پایداری دلیل به قوی فوق بتن و فاضالب کانالهای ساخت در مثال )برای 13 خشن دارد. مطلوبی کاربرد شیمیایی( صنایع کارخانههای آسفالت نانو فناوری کاربردی جنبههای دیگر از گفته نیز آسفالت فالستر آن به که است متخلخل جاده در صدا ایجاد از آن متخلخل ساختار میشود. میدهد. کاهش را صدا شدت و کرده جلوگیری در صدا واقع در )منبع: Reifen-Fahrbahn-Kontakt (. مشکل اما میشود. محبوس آسفالت متخلخل ساختار از مانع تاکنون که (OPA) متخلخل آسفالت اصلی شدن مسدود یا کثیف است شده آن وسیع گسترش چند گذشت از پس صداگیری اثر کاهش متعاقبا و منافذ مورد مسئله این جاری پژوهشي پروژههای در است. سال متخلخل درآسفالت کثیف منفذ یک از میکروگراف الکترون اسکن درسدن(. دانشگاه ترابری و راه موسسه راسل )پروفسور (OPA) آبی( نیلوفر اثر یا فوتوکاتالیستی )اثر آسفالت منافذ در آبدوست ابر یا آبگریز داخلی پوشش یک که است گرفته قرار بررسی شود. گیری جرم به تمایل کاهش به منجر میتواند حد چه تا و راهنمایی عالئم کثیفی کاهش باعث تواند می نانوساختار تیتانیوم اکسید دی پوششهای مبنای بر فوتوکاتالیستها کاربرد است. گرفته قرار استفاده مورد وسیع طور به ژاپن در حاضر حال در فناوری این گردد. تونل و جاده چراغهای و رانندگی Concrete aggressive environment

25 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو بخش 3 معرفی برخی نمونههای عملی 21

26 نانو فناوري رصد گزارشهاي مجموعه ساز و ساخت صنعت در نانو فناوری کاربردهای عملی نمونههای برخی معرفی 3 فضایی چهارچوب ترکیبی ساختار چپ: قوی فوق بتن با پل باالیی کمربند و عرشه عرشه ساخته پیش اجزای باال: )UHPC( UHPC بتن از استفاده با پل قوی فوق بتن بهبود 1 3 ایجاد امکان 200N/mm² حدود فشاري مقاومت دلیل به که شد تولید باال فوقالعاده کارایی با بتنی 1 کاسل دانشگاه در از ناشی عمدتا آن باالی کارایی میدهد. را خوردگی برابر در مقاوم و دوام با بسیار حال عین در و ظریف پایدار ساختارهای میشود استفاده نانو مقیاس در باال پذیری واکنش با (SiO 2 ) سیلیس از شونده حل آسان سیمان بر عالوه آن در که است این دیگر معدنی پرکنندههای شدهی( )کنترل انتخابی افزودن با میکرو و نانو محدودهی در بتن دانهای ترکیب صورت بدین و تکنیکهای طریق از شد. خواهد قوی و متراکم شده( )سخت سیمان خمیر در ریزساختارها که طوری به مییابد بهبود بسیار در 3 نیستتال در 2 آزمایشی پل چندین ساخت از بعد است. افزایش قابل نیز 500N/mm² تا فشاری مقاومت بپيشرفته ساخت در gärtnerplatzbrücke متری 140 پل ساخت در بزرگ مقیاس در بار اولین برای باال کارایی با جدید بتن کاسل نزدیکی Fehling & Jungmann مهندسی و فنی دفتر بهوسیلهی خالقانه بسیار سازه این شد. گرفته کار به آلمان در 4 فولدا شهر حوالی ضخامت به پل )سطح( عرشه در است. شده ساخته Eschwege در Beck ساختمانی شرکت بهوسیلهی و طراحی کاسل در تولید Eichenzeller شهر از ELO-Beton شرکت بهوسیلهی که است شده استفاده ساخته پیش بتن از 20-8 cm تقریبی این باالی سطحی مقاومت کنند. عبور پیاده عابر خمیده پل روی از میتوانند تن 6 وزن تا سنگین نقلیه وسایل میشوند. این ساختار در بتنی مکانیکی( بار کننده )حمل باربر اعضای دنیا در بار اولین برای تا است آورده وجود به را امکان این بتن به مستقیما شوند متصل هم به مکانیکی اتصاالت با اینکه جای به پل ساز و ساخت روشهای که است این توجه قابل مسئله بچسبند. هم در جویی صرفه و خام مواد نظر از مربوطه مزایای کلیه وجود با جدید پل یا معمولی بتن پل از اولیه مراحل در دوام و ساز و ساخت انرژی نمایشگاه افتتاحیهی برای ساختمان این نیستند. گرانتر خیلی فوالدی کاربرد قوی فوق بتن باالی پایداری رسید. پایان به documenta Xll تکاپو( پر محیطهای به مربوط )بتنهای خشن بتنی محیطهای را آن میسازد. ممکن فاضالب سیستمهای و کارخانجات نظیر 22 زیاد( مکانیکی بار )متحمل پرتنش مکانهای 2 3 مواد روی بر را خود تمرکز نانو فناوری زمینهی در فعالیتها گسترش برای HOCHTIEF Construction AG شرکت مالت و بتن وری بهره افزایش روی بر HOCHTIEF Consult Materials فناوری مرکز است. داده قرار سیمانی پایه با معدنی آورد. در کنترل تحت را نظر مورد خواص تا میکند کار هک شد تولید اسپری( )بتن پاششی بتن نانوموادها گسترش با یافتهاند. بیشتری بهبود 5 باال کارایی با بتنهای اخیر سالهای در 1. Prof.Dr.-Ing. Michael Schmidt, Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Fehling 2. Pilot bridge 3. Niestetal 4. Fulda 5. High performance concrete

27 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو آب آن با افزودن نانو سیلیس در کوتاه مدت از دست میرفت و بتن سریعتر سفت میشد. همچنین با اضافه کردن نانو مواد مناسب بتن مقاوم به اسید برای استفاده در برجهای خنک کننده یا فاضالب با همکاری دانشگاه فنی برلین 6 تولید شد. بهبود ساختار دانه با استفاده از مواد مختلف منجر به بسته بندی متراکم 7 دانه در مقیاس نانو و در نتیجه افزایش مقاومت ماتریس سیمانی در هنگام حملهی اسید میشود و بدین صورت مقاومت بتن در مقابل حمالت اسیدی با به کاربردن نانومواد به طور قابل توجهی افزایش یافت. آخرین پیشرفتها مربوط به شرکت GmbH DUCUN در شهر MÖrfelden Walldorf و تولید بتن فوق قوی پیشرفته DUCON است. DUCON یک بتن مسلح )آرمه( انعطاف پذیر و با مقاومت باال است که هم ماتریس و هم آرماتور )فوالدی( آن بهبود یافته است. در بتن فوق قوی با به کار بردن مواد در مقیاس نانو در آرماتور موارد کاربرد DUCON شبکهی سیمی ریز بافت جوش داده شده انعطاف پذیری بیشتری حاصل میشود و موجب نزدیکی خواص بتن به فوالد میشود که در پوششهای سطحی و آب بندی سطوح و در سازههای بسیار ظریف و انعطاف پذیر بدنه ساختمان )مثل قطعات فوالد کامپوزیت( و یا در قسمتهای امنیتی ساختمان کاربرد دارد. این بتن به دلیل انعطاف پذیری باال مقاومت زیادی را در مقابل آتش و موج انفجاری آن در هنگام گسترش حریق از خود نشان میدهد. با مشارکت HOCHTIEF و DUCON GmbH DUCUN در تست خمش. مصالح ساختمانی دیگری )مانند شاتکریت( بتن اسپری و بتن پیش تنیده برای سایر کاربردها توسعه داده شده است. در حوزهی معماری نیز اجزای ساختمانی بسیار نازک )بتن( به عنوان پانلهای نما یا به عنوان اعضای باربر ساختمان استفاده میشوند عایق حرارتی و صوتی Cabot Nanogel GmpH در یک شهرک صنعتی در هوخست )منطقهای در فرانکفورت( ماده هواژل سیلیسی بسیار شفاف و متخلخلی را تولید کرده است که با نام Nanogel به بازار عرضه شده است. در اثر تخلخل بسیار باالی این ماده رسانایی گرمایی و سرعت صوت در هوا کاهش مییابد به این دلیل Nanogel عایق خوبی برای صدا و حرارت است. Nanogel به طور دائم مقاوم به آب رطوبت و کپک است. به خاطر این ویژگیها Nanogel جایزهی»10 محصول برتر ساختمان سبز«مجلهی صنایع پایدار 8 را دریافت کرد. Nanogel به دلیل عبوردهی نور باعث صرفه جویی در انرژی و استفاده از روشنایی 6. TU Berlin 7. Dense packing

28 نانو فناوري رصد گزارشهاي مجموعه ساز و ساخت صنعت در نانو فناوری کاربردهای دیواری سیستمهای یا پارتیشنها نورگیرها استادیومها موزهها مثل مکانهایی در و بیرونی نماهای برای و میگردد طبیعی هستند. مناسب کامل تخاس شفاف Nanogel Aerogel بهوسیلهی آنها بین که است کربنات پلی دوجدارهی ورقههای جنس از عایق پانلهای نور زمینهی پس یک ایجاد باعث و میکند عمل صدا و حرارت مطلوب عایق یک عنوان به که است شده پر Cabot شرکت میسازد. ممکن دلپذیر نحوی به را نور انتشار و شده مناسب شفاف. بیرونی نمای در هواژل عملی کاربردهای از نمونههایی نسبتا مقاطع دارای دیوارهایی با پذیر انعطاف ساختارهایی ایجاد آن کم وزن ویژه به و Nanogel خوب عایقی خواص مونیخ Schwabing در آپارتمان و خانه بیرونی نمای در آن عملی کاربردهای از انواعی تاکنون میسازد. ممکن را باریک است. درآمده اجرا مرحلهی به فرانسه( در )شهری Briisous-Forges در رسانه مرکز یک یا مونیخ( شمالی قسمت در )بخشی ساخته پیش خانههای 4 3 تولیدکنندگان که است پنجره جدارههای نیز و خارجی و داخلی نمای بخش در نانو فناوری کاربردی اصلی زمینههای هستند. کاربردها این توسعه حال در Rensch-Haus نظیر ساخته پیش خانههای و جلبک حملهی مقابل در گرما اتالف اندک مقدار علت به خارجی سطوح هستند بندی عایق دارای که ساختمانهایی در رب جرمها سایر و خاک ذرات چسبندگی آبگریزی خاصیت ایجاد با میتواند نانو فناوری میشوند. پذیر آسیب سنگ گل بنابراین و یافته کاهش خاک ذرات چسبندگی حالت این در میکند. جلوگیری سطح به رطوبت نفوذ از و کاهش را نما روی کاربردهای نانو فناوری مدرن ساختمانهای داخلی بخش در همچنین میشود. باران بهوسیلهی نما خودی به خود تمیزی باعث هستند )Rensch-Haus در شده )استفاده PCI شرکت آجرکاری و کاری کاشی مالتهای قبیل این از مثالهایی دارد. زیادی شدهی کنترل گیری شکل موجب عرضی اتصاالت واسطهی به که را چسبندگی خواص نتیجه در و شده سیمان ماتریس در ساختارها نانو ميدهد. افزايش شرکت در ساز و ساخت در نانو فناوری کاربرد حاضر حال در شرکت این است. آمده در اجرا مرحله به آلمان Rensch-Haus از Natepro شرکت جمله )از نانو فناوری ارائهدهندگان با بندی آب برای مناسبی محصوالت (Hessischen) Schlϋchtern است. نموده معرفی کاشی نیز و نما چوبی و شیشهای گچی عناصر 24 انعکاسی(. )میکرو میکروآینهای آرایش اساس بر نور کنترل 5 3 متعارف تشعشع ضد سیستمهای آینده در نانو فناوری حوزهی در کاسل دانشگاه در گرفته صورت نوآورانه پیشرفتهای با اساس بر نوآوری این است. روز در بهینه روشنایی کردن فراهم و ساختمان حرارتی تنظیم متضمن که میآید وجود به زیادی رارق پنجرهها مرسوم عایقهای بین که بوده فرد به منحصر عنصر میلیاردها از متشکل که میآید وجود به میکروآینهای مدلهای 8. sustainable industries journal

29 ستاد ويژه توسعه فناوري نانو میگیرند. این جدارهها نور را به داخل اتاق هدایت کرده و تشعشع آزار دهنده را بازتابش میکنند. این نوع»پنجرهی پویای کنترل کننده نور«مقرون به صرفه بسیار با دوام نیازمند مراقبت کم و ذخیره کنندهی انرژی است. عناصر آینهای )انعکاسی( به دلیل کوچکی ساختار به عنوان یک جسم منفرد با چشم قابل مشاهده نیستند. در نتیجه بسته به موقعیت آینه اثر نوری کم و بیش تغییر میکند. به واسطهی این پیشرفت Pro.Dr.Hartmut و Pro.Dr.-Ing. Jϋrgen Schmid از دانشگاه کاسل»جایزهی اروپا برای بهترین نوآوری 2006«را دریافت نمودند. این جایزه در جهان حرفهای مثل»جایزهی نوبل«هنر اروپا برای پژوهشهای کاربردی است. پژوهشگران دانشگاه کاسل به عنوان بخشی از پروژهای که بهوسیلهی»بنیاد محیط زیست آلمان«پشتیبانی مالی میشود به طور مشترک با شرکت Beteiligungen von Waitz sch یک نمونهی اولیه را برای اولین بار ایجاد کردند. کاربردهای زیر میتواند بهوسیلهی این فناوری جدید شناخته شود: مدول فتوولکائیک پنجره روشنایی روز 25 حسگر راهنمای موقعیت خورشید در آرایش میکروآینهای برای تمرکز نور. آرایش میکروآینهای پنجرههای فعال در ساختمانها و سیستمهای سیار. فن آوری جدید تهویهی هوا. تمرکز نور خورشید در فتوولتائیک برای نمای ساختمانها. نمای ظاهری به عنوان صفحه نمایش بزرگ. نور چراغ جلوی هوشمند در سیستمهای سیار. تنظیمات رنگ برای اتاقها و نماها. نمایشگرهای المپی هوشمند )فرمان نور مصنوعی(. در یک روز گرم تابستان حضور افراد محافظت در برابر گرما و تابش نور در بخش داخلی و هدایت نور بر روی سقف و در بخش باالیی زمستان حضور افراد انتقال گرما و هدایت نور به داخل اتاق در یک روز گرم تابستان در غیاب افراد محافظت گرمایی زمستان در غیاب افراد انتقال گرما و حرارت به داخل اتاق عملکرد محافظتی میکرو آینهای»پنجرهی فعال«. چالشهای آینده برای کاربردهای گسترده در مورد توسعه فرآیندهای تکنولوژی مقرون به صرفه و بزرگ مقیاس و استفاده از مواد کم هزینهی مناسب است. 6 3 شفافیت و حفاظت حرارتی با استفاده از پنجرههای سقفی. تجمع گرما زیر جداره سطوح همیشه چالشی بزرگ در جدارهبندی بام بوده است. به این دلیل بازار به مواد پالستیکی برای جدارههای پوششی با خاصیت بازتابش حرارت احتیاج ضروری دارد. به واسطهی ساختار منشوری و یا فشرده سطح حذف بخشی از گرما ممکن شده است. یک راه حل بسیار موفقیت آمیز پرکنندههای بازتابندهی مادون قرمز در این مواد است. پرکنندههای پالکت مانند مثل آینههای کوچکی عمل کرده نور مادون قرمز انتخابی را بازتابش میکنند. اما اشکال این سیستمها از دست دادن همه یا بخشی از شفافیت شیشه )جدار( است. یک روش کامال جدید برای تولیدات شیشهای )جداری( شفاف و کاهش دهندهی حرارت ترکیب شیشههای پلکسی )PLEXIGLAS ( با نانو مواد است. با کاهش اندازه جاذبهای مادون قرمز به مقیاس نانو شیشههای پلکسی دارای شفافیت مطلوبی شده و از پراکنش نور مرئی بهوسیلهی ذرات یا ساختار آن جلوگیری میشود. جاذب مادون قرمز در مقیاس نانو 9 پرتو خورشید را در نزدیکی محدودهی مادون قرمز جذب کرده و آن را به گرما تبدیل میکند و در نتیجه نمیتواند

30 نانو فناوري رصد گزارشهاي مجموعه ساز و ساخت صنعت در نانو فناوری کاربردهای شود. داخلی فضای شدن گرم به منجر جاذبهای تاثیر تحت قرمز مادون مقیاس نانو جاذبهای طریق از تابشی انرژی ورودی کاهش قرمز. مادون و مرئی نور UV محدودهی در قرمز مادون حدود میدهد. اختصاص خود به را انرژی ورودی از توجهی قابل بخش خورشید نور که داشت توجه باید حال هر به رد انرژی ورودی مقیاس نانو جاذبهای واسطهی به است. مرئی ناحیهی در انرژی ورودی از ناشی جهانی گرمایش 45 درصد یابد. می کاهش توجهی قابل طور به گرما ورودی دلخواه نوری پهنه بر عالوه که داد کاهش توان می را مرئی نور ناحیهی 26 باکتری ضد پوششهای 7 3 محلولی توسعه و تهیه به اقدام چوب پردازش زمینهی در Offenbach در Clouth Alfred چوب( و )دیوار رنگ کارخانهی آزاد نقرهای یونهای واسطهی به چوب مخصوص شفاف پوششهای این باشد. می باکتریال آنتی اثر دارای که نموده شفاف زمینههای در و کرده جلوگیری آنها متابولیسم از و میبرد بین از را قارچها و باکتریها که هستند باکتریایی ضد خواص دارای دارد: کاربرد زیر مختلف کودکستانها. و مدارس صندلیهای و میز انتظار. اتاق در موجود صندلیهای یا و مراقبت بخشهای و بیمارستانها پزشکان مطب دیوار و در پوششهای بهداشتی سرویسهای و ورزشگاهها رختکن در چوبی نیمکتهای سالنها. و مسکونی مکانهای در چوبی کفپوشهای برای کرد. استفاده معمولی بتونهی عنوان به هم و رنگی پوششهای عنوان به هم میتوان را جدید شفاف پوشش این گیرد. صورت باکتری ضد پوشش با پوششکاري مرحله آخرین باید نظر مورد اثر به دستیابی هیبرید نانو فناوری کمک به یافته بهبود نمای رنگهای 8 3 هوای میتوانند بخش( )اثر مؤثر فتوکاتالیتیک رنگهای بخشند. بهبود را داخلی موفق آلمان در ساختمانی رنگهای بازار پیشرو Caparol شرکت پایهی بر نگهدارنده مواد بدون داخلی دیوارهای رنگ گسترش به برای ویژه طور به که است شده آبی )امولسیون( پراکننده اتصاالت آلرژیهاي به مبتال افراد مانند حساس و آسیبپذیر افراد نیازهای است. شده طراحی مختلف 9. IR-Absorber

31

32

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك آزمایش : پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك -- مقدمه هدف از این آزمایش بدست آوردن فرکانس قطع بالاي تقویتکننده امیتر مشترك بررسی عوامل تاثیرگذار و محدودکننده این پارامتر است. شکل - : مفهوم پهناي باند تقویت

Διαβάστε περισσότερα

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system سیستم زیر حرارتی ماهواره سرفصل های مهم 1- منابع مطالعاتی 2- مقدمه ای بر انتقال حرارت و مکانیزم های آن 3- موازنه انرژی 4 -سیستم های کنترل دما در فضا 5- مدل سازی عددی حرارتی ماهواره 6- تست های مورد نیاز

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو(

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( هدف آزمایش : شناخت و بررسی عملکرد موتور بنزینی تئوری آزمایش: موتورهای احتراق داخلی امروزه به طور وسیع برای ایجاد قدرت بکار می روند. ژنراتورهای کوچک پمپ های مخلوط

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار بماند ولی در فیدبک مثبت هدف فقط باال بردن بهره است در

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم: تاريخچه : فرآیند رسوب سختی )پیرسختی( در سال 6091 بوسیله آلمانی کشف گردید.

رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم: تاريخچه : فرآیند رسوب سختی )پیرسختی( در سال 6091 بوسیله آلمانی کشف گردید. رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم تاريخچه فرآیند رسوب سختی )پیرسختی( در سال 6091 بوسیله Dr.A.Wilm آلمانی کشف گردید. دکتر Wilm یک آلیاژ 4 درصد مس و 9/5 درصد منیزیم را حرارت داده و پس از آن به سرعت سرد نمود و

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )( shimiomd خواندن مقاومت ها. بررسی قانون اهم برای مدارهای متوالی. 3. بررسی قانون اهم برای مدارهای موازی بدست آوردن مقاومت مجهول توسط پل وتسون 4. بدست آوردن مقاومت

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه کلید واژه ها:

چکیده مقدمه کلید واژه ها: چکیده طی دهه های گذشته سازمان های بسیاری در اقسا نقاط جهان سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP را اتخاذ کرده اند. در باره ی منافع حسابداری اتخاذ سیستم های سازمانی تحقیقات کمی در مقیاس جهانی انجام شده است.

Διαβάστε περισσότερα

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( فرض کنید جمعیت یک دارای میانگین و انحراف معیار اندازه µ و انحراف معیار σ باشد و جمعیت 2 دارای میانگین µ2 σ2 باشند نمونه های تصادفی مستقل از این دو جامعه

Διαβάστε περισσότερα

Answers to Problem Set 5

Answers to Problem Set 5 Answers to Problem Set 5 Principle of Economics Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology Fall 94 5. Suppose a competitive firm has the following cost function c(y) =

Διαβάστε περισσότερα

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند.

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند. مشخصه های نابجایی ها نابجاییها و مشخصات آنها تاثیرات مهمی بر روی خواص مکانیکی فلزات دارند. مهمترین این مشخصات میدان کرنشی است که در اطراف نابجایی ها وجود دارد. این میدان کرنش بر تحرک سایر نابجایی ها و

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

معرفی فرآیند آندایز و روشهای مختلف آن : با توجه به پیشرفت چشمگیر بشر در فناوری نانو روشهای متنوعی برای تولید نانوساختارها ابداع شده است یکی از روشهای

معرفی فرآیند آندایز و روشهای مختلف آن : با توجه به پیشرفت چشمگیر بشر در فناوری نانو روشهای متنوعی برای تولید نانوساختارها ابداع شده است یکی از روشهای معرفی فرآیند آندایز و روشهای مختلف آن : با توجه به پیشرفت چشمگیر بشر در فناوری نانو روشهای متنوعی برای تولید نانوساختارها ابداع شده است یکی از روشهای تولید قالب به کمک فرآیند آندایز میباشد. آندایز یک فرآیند

Διαβάστε περισσότερα

ثابت. Clausius - Clapeyran 1

ثابت. Clausius - Clapeyran 1 جدول 15 فشار بخار چند مایع خالص در دمای 25 C فشار بخار در دمایC (atm) 25 نام مایع 0/7 دیاتیل اتر 0/3 برم 0/08 اتانول 0/03 آب دمای جوش یک مایع برابر است با دمایی که فشار بخار تعادلی آن مایع با فشار اتمسفر

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک ۲ مخلوط هوا بخار و تهویه مطبوع مدرس: علیرضا اسفندیار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه امام حسین )ع( آموزش ترمودینامیک ۲

ترمودینامیک ۲ مخلوط هوا بخار و تهویه مطبوع مدرس: علیرضا اسفندیار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه امام حسین )ع( آموزش ترمودینامیک ۲ ترمودینامیک ۲ مخلوط هوا بخار و تهویه مطبوع مدرس: علیرضا اسفندیار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه امام حسین )ع( 1 هوای خشک و هوای جو: هوای جو: هوای خشک: در جو زمین که دارای مقداری رطوبت

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان پائیز 2931/ سال ششم/ شماره ویژه دوم فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات www.jsme.ir ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

پکیجهای آبگرم دیواری گازسوز وایلنت

پکیجهای آبگرم دیواری گازسوز وایلنت پکیچ آبگرم دیواری گازسوز تجربهای متفاوت از تکنولوژی پکیجهای آبگرم دیواری گازسوز وایلنت سری atmotec plus سری turbotec plus سری atmotec pro سری turbotec pro داشتن حسی خوب بخاطر انجام کاری درست زیرا به دنیای

Διαβάστε περισσότερα

دیوارهای خاک مسلح )اصول و مبانی طراحی(

دیوارهای خاک مسلح )اصول و مبانی طراحی( مقدمه دیوارهای خاک مسلح )اصول و مبانی طراحی( استفاده از خاک مسلح در طراحی شالوده ها و سازه های حایل خاک روشی است که در سالهای اخیر متداول شده است. خاک مسلح عبارتست از مسلح کردن خاک به وسیله عناصر کششی

Διαβάστε περισσότερα

استفاده از روش زمان پرواز برای بررسی میزان تحرک الکترون و حفره در سلول خورشیدی

استفاده از روش زمان پرواز برای بررسی میزان تحرک الکترون و حفره در سلول خورشیدی استفاده از روش زمان پرواز برای بررسی میزان تحرک الکترون و حفره در سلول خورشیدی * فرامرز افشارطارمی بهاره رضایی تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ سال اول شماره 1 شماره پیاپی 1 بهار

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد:

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد: تخمین با معیار مربع خطا: هدف: با مشاهده X Y را حدس بزنیم. :y X: مکان هواپیما مثال: مشاهده نقطه ( مجموعه نقاط کنارهم ) روی رادار - فرض کنیم می دانیم توزیع احتمال X به چه صورت است. حالت صفر: بدون مشاهده

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { }

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { } هرگاه دسته اي از اشیاء حروف و اعداد و... که کاملا"مشخص هستند با هم در نظر گرفته شوند یک مجموعه را به وجود می آورند. عناصر تشکیل دهنده ي یک مجموعه باید دو شرط اساسی را داشته باشند. نام گذاري مجموعه : الف

Διαβάστε περισσότερα

مسائل. 2 = (20)2 (1.96) 2 (5) 2 = 61.5 بنابراین اندازه ی نمونه الزم باید حداقل 62=n باشد.

مسائل. 2 = (20)2 (1.96) 2 (5) 2 = 61.5 بنابراین اندازه ی نمونه الزم باید حداقل 62=n باشد. ) مسائل مدیریت کارخانه پوشاک تصمیم دارد مطالعه ای به منظور تعیین میانگین پیشرفت کارگران کارخانه انجام دهد. اگر او در این مطالعه دقت برآورد را 5 نمره در نظر بگیرد و فرض کند مقدار انحراف معیار پیشرفت کاری

Διαβάστε περισσότερα

فعالیت = ) ( )10 6 ( 8 = )-4( 3 * )-5( 3 = ) ( ) ( )-36( = m n m+ m n. m m m. m n mn

فعالیت = ) ( )10 6 ( 8 = )-4( 3 * )-5( 3 = ) ( ) ( )-36( = m n m+ m n. m m m. m n mn درس»ریشه ام و توان گویا«تاکنون با مفهوم توان های صحیح اعداد و چگونگی کاربرد آنها در ریشه گیری دوم و سوم اعداد آشنا شده اید. فعالیت زیر به شما کمک می کند تا ضمن مرور آنچه تاکنون در خصوص اعداد توان دار و

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

الکترود. ]4[ TiO 2. TiO 2. + hυ e - + O+ 4h + O H + TiO 2. 2( 2H + + 2e - H 2 O + O hυ 2H 2 O 2. (e - cb + h vb+ +hυ TiO 2 ) )5

الکترود. ]4[ TiO 2. TiO 2. + hυ e - + O+ 4h + O H + TiO 2. 2( 2H + + 2e - H 2 O + O hυ 2H 2 O 2. (e - cb + h vb+ +hυ TiO 2 ) )5 ویژه کاربردهای بر مروری تیتانیم دیاکسید ذرات نانو خلیلیان هاجر 1 بهپور محسن نویسندگان: تجزیه شیمی گروه کاشان دانشگاه استاد 1. m.behpour@kashanu.ac.ir خودتمیزشوندگی نقشهای برای کنون تا با پوششی مواد که

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

PEM عﻮﻧ ﯽﺘﺧﻮﺳ ﻞﯿﭘ یدﺮﮐرﺎﮐ ژﺎﺘﻟو رد بآ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ

PEM عﻮﻧ ﯽﺘﺧﻮﺳ ﻞﯿﭘ یدﺮﮐرﺎﮐ ژﺎﺘﻟو رد بآ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ تا ثیر مدیریت آب در ولتاژ کارکردی پیل سوختی نوع PEM خلاصه 1 1 رامین روشندل اسماعیل ساعیور ایرانیزاد بیژن فرهانیه 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تربیت مدرس پیل سوختی یک دستگاه الکتروشیمیایی است که میتواند

Διαβάστε περισσότερα

کنترل فرکانس- بار سیستم قدرت چند ناحیه شامل نیروگاههای حرارتی بادی و آبی

کنترل فرکانس- بار سیستم قدرت چند ناحیه شامل نیروگاههای حرارتی بادی و آبی راهنماي تدوين مقاله کامل همايش م ی "ل برق مخابرات و توسعه پايدار " کنترل فرکانس- بار سیستم قدرت چند ناحیه شامل نیروگاههای حرارتی بادی و آبی سیاوش محمدپور محمدرضا علیزاده پهلوانی 1- کارشناس ارشد دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تمرین اول درس کامپایلر

تمرین اول درس کامپایلر 1 تمرین اول درس 1. در زبان مربوط به عبارت منظم زیر چند رشته یکتا وجود دارد (0+1+ϵ)(0+1+ϵ)(0+1+ϵ)(0+1+ϵ) جواب 11 رشته کنند abbbaacc را در نظر بگیرید. کدامیک از عبارتهای منظم زیر توکنهای ab bb a acc را ایجاد

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند

اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند موسی مظلوم 1* سید مجتبی میری 2 1- دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ایران 2- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تحلیل دیوار حائل

طراحی و تحلیل دیوار حائل طراحی و تحلیل دیوار حائل این مقاله ساختمانی توصیههای خوبی برای طراحی و بررسی دیوارهای حائل برای پی ارائه میدهد. ابعاد پایه از نظر تنش: عرض پایه b مربوط به دیوار حائل باید با دقت به نحوی انتخاب شود که نسبت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

الکترونیکی: پست پورمظفری

الکترونیکی: پست پورمظفری 95/08/06 مقاله: دریافت تاریخ 95/11/20 مقاله: پذیرش تاریخ پایین مصرفی توان با به 2 5 و به 2 4 کمپرسورهای طراحی * گوابر داداشی مرتضی ايران تهران- امیرکبیر صنعتی دانشگاه اطالعات فناوری و کامپیوتر مهندسی دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه بار حرارتی و گرمایش ساختمان

محاسبه بار حرارتی و گرمایش ساختمان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر عنوان : محاسبه بار حرارتی و گرمایش ساختمان استاد راهنما : جناب آقای شایان تهیه و تنظیم : رضا محمدی فشارکی زمستان 29 2 فهرست مطالب مشخصات ساختمان... 4 مصالح کاربردی...

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

بهینه سازی ترکیب نانوساختار کربنی به عنوان زیر الیه در رشد الکتروکاتالیست های کبالت

بهینه سازی ترکیب نانوساختار کربنی به عنوان زیر الیه در رشد الکتروکاتالیست های کبالت بهینه سازی ترکیب نانوساختار کربنی به عنوان زیر الیه در رشد الکتروکاتالیست های کبالت محمد پوررضا 1 نعیمه ناصری 1 شهناز قاسمی 2 1 دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران 2 پژوهشکده آب و انرژی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

رشد نانو لوله های کربنی تک جداره روی سطوح سیلیکونی و نیکلی به روش رسوب بخارات شیمیایی

رشد نانو لوله های کربنی تک جداره روی سطوح سیلیکونی و نیکلی به روش رسوب بخارات شیمیایی رشد نانو لوله های کربنی تک جداره روی سطوح سیلیکونی و نیکلی به روش رسوب بخارات شیمیایی سید علیرضا هاشمی 1 و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نجف آباد ایران 1 چکیده نانو لوله های کربنی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه. 2 Action. 1 Heuristic

1- مقدمه. 2 Action. 1 Heuristic یک الگوریتم نوین جهت رنگ آمیزی گراف با استفاده از آتوماتای یادگیر حبیب مطیع قادر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز باشگاه پژوهشگران جوان Habib_moti@yahoo.com عباس میرزایی ثمرین بورسیه هیات علمی دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

مبانی آمادهسازی نمونه در دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM(

مبانی آمادهسازی نمونه در دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( مبانی آمادهسازی نمونه در دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( 3 2 1 مریم علیزاده ذوالبین سمانه غفرانی علی الماسی مهندسی مواد متالورژی- پژوهشگاه مواد و انرژی مهندسی مواد سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی -1-2

Διαβάστε περισσότερα

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی انتقال حرارت نانوسیال پایه روغن موتور در میکروکانال حلقوی با پله موجود در مسیر جریان

بررسی انتقال حرارت نانوسیال پایه روغن موتور در میکروکانال حلقوی با پله موجود در مسیر جریان فصلنامه تحقيقات مكانيك كاربردي جلد 7 شماره 3 زمستان 433 بررسی انتقال حرارت نانوسیال پایه روغن موتور در میکروکانال حلقوی با پله موجود در مسیر جریان 3 2 علیرضا پیرمحمدی مهرانگیز قاضی محمد نیکیان - دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

خارجیومصالحساختمانیرشد زمینه

خارجیومصالحساختمانیرشد زمینه را ۱ رنگوالک آیافناورینانو صنعت دگرگونمیکند 3 میرزایی اسماعیل 2 صادقیپور نگار 1 میتراکشاورز مترجمان: شریف صنعتی دانشگاه مواد مهندسی کارشناسیارشد دانشجوی 1. Faghat.khoda111@yahoo.com شریف صنعتی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» »رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» نمونه هایی از شکست خمشی مقاطع بتنی * بررسی مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشی و طراحی آن مقاطع از مباحث اولیه و بسیار مهم سازه های بتنی است برای این بررسی یک تیر

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد شیمی عمومی 1 ترموشیمی )گرماشیمی ) 2 انرژی گرمایی انرژی که مربوط به حرکت ذرات بوده و تابع دما می باشد 3 دما معیااری ام میاانایر انارژی ذراتای ذرات و معیاری ام سردی و گرمی اذسام می باشد. 4 گرما انرژی گرمای

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیری ضریب هدایت حرارتی جامدات در سیستم شعاعی و خطی

اندازهگیری ضریب هدایت حرارتی جامدات در سیستم شعاعی و خطی اندازهگیری ضریب هدایت حرارتی جامدات در سیستم شعاعی و خطی هدف آزمایش: هدف از انجام این آزمایش بررسی موارد زیر میباشد: محاسبه ضریب هدایت حرارتی )K( در طول یک ميله با جنس یکسان در سيستم محوری.)linear( محاسبه

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢ دانش اه صنعت شریف دانش ده ی علوم ریاض تمرینات درس ریاض عموم سری دهم. ١ سیم نازک داریم که روی دایره ی a + y x و در ربع اول نقطه ی,a را به نقطه ی a, وصل م کند. اگر چ ال سیم در نقطه ی y,x برابر kxy باشد جرم

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری

دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری France Charge / Discharge Constant Power Run Profile Impedance Other Voltammetry Methods دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات کاربرد زیادی برای انجام

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

Continuos 8 V DC Intermittent 10A for 10 Sec ±% % / c. AVR Responsez 20 ms

Continuos 8 V DC Intermittent 10A for 10 Sec ±% % / c. AVR Responsez 20 ms ولتاژ رگولاتور ژنراتور مدل AVR8 توضیحات دستگاه ولتاژ رگولاتور DATAKOM AVR8 باعث ثابت ماندن ولتاژ خروجی ژنراتور می گردد. طراحی دستگاه بصورت روباز و رزین ریخته شده می باشد که قابلیت نصب در جعبه ترمینال ژنراتور

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان 1 عموما براي مسایلی که در آنها دو دسته وجود دارد استفاده میشوند اما ماشین هاي بردار پشتیبان روشهاي متفاوتی براي ترکیب چند SVM و ایجاد یک الگوریتم دستهبندي چند کلاس

Διαβάστε περισσότερα

سپیده محمدی مهدی دولتشاهی گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان استاد یار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

سپیده محمدی مهدی دولتشاهی گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان استاد یار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد طراحی یک گیرنده مخابرات نوری CMOS داده 2.5Gb/s برای نرخ سپیده محمدی مهدی دولتشاهی گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان استاد یار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با پدیده ماره (moiré)

آشنایی با پدیده ماره (moiré) فلا) ب) آشنایی با پدیده ماره (moiré) توری جذبی- هرگاه روی ورقه شفافی چون طلق تعداد زیادی نوارهای خطی کدر هم پهنا به موازات یکدیگر و به فاصله های مساوی از هم رسم کنیم یک توری خطی جذبی به وجود می آید شکل

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

تغییرات مبحث نهم فصل 01 اهداف طراحی: فصل 01 اصول پایه طراحی: فصل 01 فصل 01

تغییرات مبحث نهم فصل 01 اهداف طراحی: فصل 01 اصول پایه طراحی: فصل 01 فصل 01 اهداف طراحی: ایمنی بهره برداری مناسب تغییرات مبحث نهم اهداف طراحی: ایمنی قابلیت خدمات رسانی قابلیت استفاده مجدد مقاومت در برابر خرابی پیش رونده دوام روش طراحی: حالت های حدی نهایی حالت های حدی بهره برداری

Διαβάστε περισσότερα

واحد های اندازه گیری میزان پرتو: اکسپوژر: میزان یونیزاسیون تولید شده توسط پرتوX یا گاما در واحد جرم. exposure= Q

واحد های اندازه گیری میزان پرتو: اکسپوژر: میزان یونیزاسیون تولید شده توسط پرتوX یا گاما در واحد جرم. exposure= Q واحد های اندازه گیری میزان پرتو: اکسپوژر: exposure= Q M میزان یونیزاسیون تولید شده توسط پرتوX یا گاما در واحد جرم واحد آن در سیستم SI کولن بر کیلوگرم )C/Kg( در سیستم cgs رونتگن) R ( یک رونتگن مقدار پرتوX

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

Top Down Parsing LL(1) Narges S. Bathaeian

Top Down Parsing LL(1) Narges S. Bathaeian طراحی کامپایلر Top Down Parsing LL1) تعریف top down parsing Parse tree را از ریشه به سمت برگها می سازد. دو نوع LL1), LLk) Recursive descent مثال G = {S},{, ) }, P, S) S S S ) S ε ))$ مثال S S ) S ε ))$

Διαβάστε περισσότερα

شاخصهای پراکندگی دامنهی تغییرات:

شاخصهای پراکندگی دامنهی تغییرات: شاخصهای پراکندگی شاخصهای پراکندگی بیانگر میزان پراکندگی دادههای آماری میباشند. مهمترین شاخصهای پراکندگی عبارتند از: دامنهی تغییرات واریانس انحراف معیار و ضریب تغییرات. دامنهی تغییرات: اختالف بزرگترین و

Διαβάστε περισσότερα

سايت ويژه رياضيات درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات

سايت ويژه رياضيات   درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات سايت ويژه رياضيات درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات دانلود نمونه سوالات امتحانات رياضي نمونه سوالات و پاسخنامه كنكور دانلود نرم افزارهاي رياضيات و... کانال سایت ریاضی سرا در تلگرام: https://telegram.me/riazisara

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i. محاسبات کوانتمی (671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: محمد جواد داوري جلسه 3 می شود. ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک

Διαβάστε περισσότερα

اولین همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود 01 و 00 اسفند ماه 0931 ترموالکتریکی آن مالئی مجتبی محمدی

اولین همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود 01 و 00 اسفند ماه 0931 ترموالکتریکی آن مالئی مجتبی محمدی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود 01 و 00 اسفند ماه 0931 ساخت نانوذرات به روش هیدروترمال و الیه نازک آن به روش تبخیر حرارتی در خال (PVD) و بررسی خواص ساختاری و ترموالکتریکی آن 9 0 0 و 2 * و 0 2 سمیه گاراژیان

Διαβάστε περισσότερα

تخصصی. ساسان 1 قرایلو داود مقدمه.

تخصصی. ساسان 1 قرایلو داود مقدمه. 8 پیاپی شماره 1393 زمستان 4 شماره دوم سال مقاالت 14 مقدمه ایران آزمایشگاهی دانش ابعاد در ذرات اندازه توزیع تعیین تفرق دستگاه از استفاده با نانو پویا نور چکیده ابعاد توزیع تعیین برای مناسب روشهای از یکی

Διαβάστε περισσότερα