«Ο ΚΛΕΦΤΗΣ» TOT Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ! ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο ΚΛΕΦΤΗΣ» TOT Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ! ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ «Ο ΚΛΕΦΤΗΣ» TOT Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ! ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγικά: το ποίημα και τό εμβατήριο Για πολλές δεκαετίες è θούριος «Μαύρ ' ειν ' ή νύκτα στα βουνά» αποτέλεσε ένα άπο τα γνωστότερα ελληνικά εμβατήρια, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό σε πολλούς δτι το εμβατήριο δημιουργήθηκε πάνω σ' ενα ποίημα του 'Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή ( ). Πρόκειται για το ποίημα «Ό Κλέφτης», ενα άπο τα πρωιμότερα ποιήματα του Ραγκαβή και ενα άπο τα πρώτα ποιήματα του ελληνικού ρομαντισμού 1 : Ο ΚΛΕΦΤΗΣ Σκοπός των Ληστών, του Σχιλλέρου, Α, αρ. 30 Μαύρ ' ειν ' ή νύκτα ς τα βουνά, Πήγαινε, φίλει την πο8ιά 'ς τους βράχους πέφτει χιόνι. 'που 8οΰλοι προσκυνούνε. Μέσ' 'ς τ ' άγρια 'ς τά σκοτεινά, Έ8ώ 'ς τ à πράσινα κλα8ιά 'ς ταις τραχαις πετραις, 'ς τά στενά, μόν ' το σπαθί τους τά παι8ιά ò κλέφτης ξεσπαθόνει. xoù τον Σταυρόν φιλούνε. 1. «Ό Κλέφτης»παρατίθεται σε ανατύπωση άπο την έκδοση των 'Απάντων(τ. Α', 1874, σσ ), ή οποία χαρακτηρίζεται άπο πιο περίτεχνη τυπογραφική μορφή σε σχέση μέ τήν αρχική έκδοση του 1837, τήν πρώτη δηλαδή έκδοση του ποιήματος σε συγκεντρωτικό τόμο του συγγραφέα (Διάφορα ποιήματα του 'Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, έκδ. Α. Κορομηλα, 'Αθήνα, τ. Α ', 1837). Κατά τα λοιπά, ή έκδοση των Απάντων παρουσιάζει ελάχιστες, κυρίως ορθογραφικές, διαφορές άπο τήν έκδοση του Στο πλαίσιο της μεταγενέστερης έξαρχαϊστικής του προσπάθειας, ό Ραγκαβής δίνει, όπου μπορεί, μια πιο καθαρεύουσα μορφή καί ορθογραφία στή δημώδη γλώσσα του 1837, φροντίζοντας όμως ώστε ή γλωσσική επεξεργασία να μήν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο ποίημα. Έτσι, ή έκδοση του 1874 εμφανίζει τις ακόλουθες ορθογραφικές τροποποιήσεις: στρ. α' - «'ς ταϊς τραχαϊς πέτρες» (1837: «'ς τές τραχές πέτρες»), στρ. γ' - «το μαΰρό του μαχαίρι» (1837: «το μαϋρο του μαχαίρι»), «'ξέρει» (1837: «ξέρει»), στρ. ε' - «'σαν» (1837:

2 26 Αθηνά Γεωργαντά Σ το δεξί χέρι το γυμνό βαστά αστροπελέκι. Παλάτι έχει το βουνό, και σκέπασμα τον ουρανό, κ ' ελπίδα το τουφέκι. Φεύγουν οι τύραννοι χλωμοί το μαΰρό του μαχαίριμ ' ιδρώτα βρέχει το ψωμί- 'ζέρει να ζήστ) με. τιμή, και να πεθάνη ζέρει. Τον κόσμ ' ό δόλος διοικεί κ ' ή άδικ ' ειμαρμένη. Τα πλούτη έχουν οι κακοί, κ ' έδώ 'ς τους βράχους κατοικεί η αρετή κρυμμένη. Μεγάλοι έμποροι πωλούν τα έθνη 'σαν κοπάδια. Την γήν προδίδουν και γελούν. Έδ ' όμως άρματα λαλούν. 'ς τ ' απάτητα λαγκάδια. Μητέρα, κλαις. 'Αναχωρώ. Να μ ' εύχηθής γυρεύω. Ένα παιδί σου σε 'στερώ, όμως να ζήσω δεν 'μπορώ αν ζώ για νά δουλεύω. Μην κλαίτε, μάτια γαλανά, φωστήρες πού αρέσω. Το δάκρυο σας με πλάνα. 'Ελεύθερος ζώ 'ς τα βουνά, κ ' ελεύθερος θα πέσω. Βαρειά, βαρείά βοίζ' ή γη. Ένα τουφέκι πέφτει. Παντού τρομάρα και σφαγή' έδώ φυγή, εκεί πληγή. Τον σκότωσαν τον κλέφτη. Σύντροφοι άσκεποι, πεζοί τον φέρνουν λυπημένοι, και τραγουδούν όλοι μαζη: «'Ελεύθερος ό κλέφτης ζτ], κ ' ελεύθερος πεθαίνει.» Έκτος όμως άπο τή μελοποίηση με τήν οποία διατηρείται το ποίημα ώς τις μέρες μας, ò 'ίδιος ò Ραγκαβής είχε προτείνει αρχικά μια διαφορετική μουσική επένδυση για το εμβατήριο του. Για τήν ακρίβεια, ό ποιητής διευκρινίζει σέ πολλές περιστάσεις δτι συνέθεσε τον «Κλέφτη» πάνω σέ συγκεκριμένη μελωδία και δτι σέ αυτή τή μουσική εκδοχή το ποίημα έγινε γνωστό και δημοφιλές στην ελληνική κοινωνία. Πότε και πώς μεταλλάχθηκε ή πρωτογενής μελωδία του «Κλέφτη» στή γνωστή μουσική του σημερινού εμβατηρίου, παραμένει ενα ερώτημα στο όποιο δεν μπορώ να δώσω ολοκληρωμένη απάντηση. 'Οπωσδήποτε όμως ή σημερινή μουσική εκδοχή του εμβατηρίου εΐχε καθιερωθεί ώς τό 1880, δεδομένου ότι δημοσιεύεται αυτή τή χρονιά, ώς αποκλειστική μελωδία του «Κλέφτη», σέ μία ανθολογία εθνικών τραγουδιών πού κυκλοφορεί «σάν»), στρ. στ' - «'που» (1837: «ποΰ»), στρ. θ' - «βαρειά, βαρειά» (1837: «βαριά, βαριά»). Επίσης, στην έκδοση των 'Απάντων έχει γίνει «φίλει» ό δημωδέστερος τύπος της προστακτικής «φίλα» του 1837 (στρ. στ') και έχει τροποποιηθεί ελαφρώς ή στίξη. 'Ανεξάρτητα όμως άπο λόγους γλωσσικούς, ή έκδοση τών Απάντων παρουσιάζει και τρεις ακόμη αλλαγές πού οφείλονται σέ νέα ποιητική βούληση του Ραγκαβή. Πρόκειται για τους ακόλουθους στίχους, πού καταγράφουν τήν τελική επεξεργασία του ποιήματος και πού μέ ώθησαν, μαζί μέ τήν επιμελημένη τυπογραφική μορφή, στην επιλογή της έκδοσης τών Απάντων: στρ. α', στ. 3: «Μέσ' 'ς τ' άγρια 'ς τα σκοτεινά» (αντί του «'Σ τα άγρια, 'ς τα σκοτεινά»: 1837) στρ. ζ', στ. 3: «Ένα παιδί σου σέ 'στερώ» (αντί τοΰ «Ένα παιδί σέ υστερώ»: 1837) στρ. θ', στ. 5: «Τον σκότωσαν τον κλέφτη» (αντί του «Έσκότωσαν τον κλέφτη»: 1837).

3 «Ό Κλέφτης» του Α. Ρ. Ραγκαβή 27 στην 'Αθήνα 2. Για τή νεότερη αύτη μελοποίηση εντοπίζονται κάποιες αόριστες πληροφορίες πού αναφέρουν Οτι πρόκειται είτε για βαυαρικό θούριο εί'τε για λαϊκή βαυαρέζικη μουσική, χωρίς ωστόσο να μνημονεύουν το ζήτημα της μουσικής μεταλλαγής του εμβατηρίου 3. Και όπως θα δούμε αναλυτικότερα στή συνέχεια, και ή αρχική μελοποίηση του «Κλέφτη», ή μουσική δηλαδή πάνω στην οποία συνέθεσε ό Ραγκαβής τό ποίημα του, έχει καί αυτή γερμανική καταγωγή. Παρά τή μακρόχρονη και ένδοξη σταδιοδρομία του, ό ποιητικός θούριος του Ραγκαβή δεν συγκέντρωσε ποτέ το ενδιαφέρον των νεοελληνικών σπουδών. 'Ωστόσο, ή σύνθεση του ποιήματος, καθώς και ό εναρκτήριος μουσικός σκελετός του, αντιπροσωπεύουν μια πολύ σημαντική στιγμή συνάντησης του αρχόμενου ελληνικού ρομαντισμού, πού προσκομίζει τήν εμπειρία της εθνικής δημοτικής ποίησης, με το μεγάλο καί πολυεθνικό ρεύμα του ευρωπαϊκού ρομαντικού κινήματος. «Ό Κλέφτης» δηλαδή αποτελεί μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση ποιήματος πού θέλει να μοιάζει «δημοτικό» καί πού είναι συνάμα εναρμονισμένο με ενα μείζον θέμα τοΰ ευρωπαϊκού ρομαντισμού το θέμα τής κοινωνικής εξέγερσης εναντίον τής παγκόσμιας τυραννικής εξουσίας. Ό ήρωας του Ραγκαβή, ή ποιητική έμπνευση, ακόμη καί ή μουσική πρόταση τοΰ «Κλέφτη», παραπέμπουν άμεσα σ' αυτή τή ριζοσπαστικότερη φλέβα τής ρομαντικής λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, ή προσεκτική ανάγνωση τοΰ ποιήματος αποκαλύπτει τήν έντεχνα αφομοιωμένη μορφή τοΰ αντάρτη ήρωα τοΰ ρομαντισμού, τοΰ ήρωα πού εισηγούνται Οι Ληστές του Schiller με τήν οργισμένη νεανική ορμή τοΰ «Sturm und Drang», καί πού αποτυπώνουν μνημειακά οί προμηθεϊκές μορφές τοΰ Byron.,ν Ας δοΰμε δμως τα πράγματα άπο τήν αρχή, ξεκινώντας άπο τή ρομαντική Γερμανία των ετών Τήν εποχή αυτή ό νεαρός Ραγκαβής σπουδάζει στή Στρατιωτική 'Ακαδημία τοΰ Μονάχου, υπότροφος τοΰ βασιλιά τής Βαυαρίας Λουδοβίκου Α' (τοΰ πατέρα τοΰ μετέπειτα πρώτου βασιλιά τής Ελλάδας). Είναι ακριβώς τα χρόνια πού προηγούνται τής δημιουργίας τοΰ ελληνικού κράτους καί ό Ραγκαβής, μέσα στην ενθουσιώδη ρομαντική του νεότητα, συνθέτει διάφορα πατριωτικά τραγούδια τονισμένα σε μελωδίες γερμανικές. 'Ανάμεσα σ ' αυτά τα τραγούδια ανήκει καί «Ό Κλέφτης», πού επρόκειτο να γνωρίσει αναπάντεχη δημοτικότητα. Ή προσωπική μαρτυρία των 'Απομνημονευμάτων διασαφηνίζει τήν έμπνευση καί το Οραμα τοΰ ποιητή, καί 2. Βλ. Α. Ν. Σιγάλας, Συλλογή εθνικών ασμάτων, 'Αθήνα 1880, σσ Ευχαριστώ τον διευθυντή του Μουσικού Αρχείου Μάρκο Δραγούμη για τήν επισήμανση αυτής τής δημοσίευσης στή συγκεκριμένη ανθολογία. 3. Βλ. σχετικά Θ. Ν. Συναδινός, 'Ιστορία, της νεοελληνικής μουσικής (1824-Î919), Αθήνα 1919, σ. 336 καί Δ. Σ. Σοϋτζος, «Εμβατήρια τής οθωνικής εποχής», Δελτίον της 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρίας τής 'Ελλάδος, τ. 19 ( ) 394.

4 28 'Αθηνά Γεωργαντά χρονολογεί τή σύνθεση του «Κλέφτη» στην εποχή της φοιτητικής του ζωής στο Μόναχο: «Τότε και διάφορα άσματα έποίουν κατ* ήχους Γερμανικούς, ους εϊχον έναύλους, στοχαζόμενος πάντοτε τής Ελλάδος, και έλπίζων Οτι θα έψάλλοντο ποτέ ύπο τής μαχίμου Ελληνικής νεολαίας, έξάπτοντα αυτήν εις έργα ανδρείας. Έκ τούτων είσί τα μετά ταύτα εκδοθέντα «Ό Κλέφτης», «Ή Σάλπιγξ» και άλλα» 4. Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα πού μου είναι γνωστά, «Ό Κλέφτης», παρά τήν πρώιμη σύνθεση του, παραμένει για αρκετό διάστημα ανέκδοτος. Θα συμπεριληφθεί στον πρώτο συγκεντρωτικό τόμο του έργου του πού εκδίδει ό Ραγκαβής το 1837 (στη μικτή συλλογή Διάφορα ποιήματα, τ. Α ' και στην ενότητα «Δημοτικά» 5 ), ενώ έχει προηγηθεί τουλάχιστον μία ακόμη δημοσίευση του σε ποιητική ανθολογία του Δεν αποκλείεται ασφαλώς να λανθάνουν και άλλες δημοσιεύσεις σε συλλογές και έντυπα τής εποχής. Όταν πάντως εκδίδεται το ποίημα στον τόμο του 1837, ή διευκρινιστική σημείωση κάτω άπο τον τίτλο του εϊναι σαφής και προσανατολίζει απευθείας στην καρδιά του ζητήματος: «Σκοπός τών Ληστών του Σχιλλέρου» 7. Ό ίδιος ό Ραγκαβής δηλαδή υποδεικνύει, ήδη άπο τον τίτλο, μια σχέση συγγένειας του ποιήματος του μέ το θεατρικό έργο του Schiller. Στην επανέκδοση τών Απάντων (τ. Α ', 1874) διατηρείται ή ίδια αναφορά στή μουσική επένδυση του «Κλέφτη», μέ μία πρόσθετη βιβλιογραφική ένδειξη: «Σκοπός τών Ληστών του Σχιλλέρου, Α, άρ. 30» 8. Ή νέα ένδειξη παραπέμπει σέ ενα άλλο έργο του Ραγκαβή, στή Μουσική ανθοδέσμη, για το όποιο εϊναι ενημερωμένος ό αναγνώστης άπο τήν ακόλουθη προλογική εξήγηση στον Α ' τόμο τών 'Απάντων. «Πολλά τών έν τω τόμω τούτω ασμάτων έτονίσθησαν έπί εγκρίτων ξένων μελωδιών, ή εγράφησαν δγ αύτάς, τάς μέν δημοσιευθείσας εις πρώτον τεύχος κληθέν Μουσική ανθοδέσμη, τάς δέ μέλλουσας να δημοσιευθώσιν εις δεύτερον τεύχος τής αυτής συλλογής. Εις τα δύω ταΰτα τεύχη παραπέμπουσιν αϊ πολλών τών στιχουργημάτων προταχθεϊσαι σημειώσεις ύπό τα γράμματα Α καί Β» Ή μουσική επένδυση του εμβατηρίου Ή Μουσική ανθοδέσμη^ συγκεντρώνει σέ δύο τόμους τα ποιήματα του Ραγκαβή πού συντέθηκαν ή τονίστηκαν πάνω σέ μελωδίες διάσημων, στην πλειονό- 4. Α. Ρ. Ραγκαβής, 'Απομνημονεύματα, τ. Α', έκδ. Γ. Κασδόνης, 'Αθήνα 1894, σ Βλ. και σημ Στίχοι ηρωικοί καί ερωτικοί ύπο Η. Χριστοφίδου, Αίγινα 1834, σσ Ευχαριστώ τον 'Αλέξη Πολίτη πού μου υπέδειξε τήν ύπαρξη τής συλλογής Χριστοφίδη. 7. Βλ. Α. Ρ. Ραγκαβής, Διάφορα ποιήματα, δ.π., τ. Α', σσ Βλ. σημ Α. Ρ. Ραγκαβής, Άπαντα, τ. Α', (1874), σ. η'. 10. Μουσική ανθοδέσμη. Συλλογή μελωδιών έφηρμοσμένων εις άσματα τοΰ Α. Ρ. Ραγκαβή, τ.

5 «Ό Κλέφτης» του Α. Ρ. Ραγκαβή 29 τητά τους, Ευρωπαίων συνθετών (Schubert, Schumann, Beethoven, Donizetti, Bellini, Weber, Haydn, Rossini, Wagner, Mendelssohn, Mozart κ.ά.). Στους δύο τόμους της περιέχονται συνολικά 79 μελοποιημένα ποιήματα του 'Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και 3 ακόμη πού ανήκουν στον γιό του Κλέωνα. Το κείμενο και ή μουσική παρτιτούρα του «Κλέφτη» δημοσιεύονται στον Α ' τόμο (άρ. 30) της Μουσικής ανθοδέσμης, άπ' όπου ή ακόλουθη ανατύπωση 11 : Ο ΚΛΕΦΤΗΣ.»ο Moderalo con brio. CASTO 1. Μαυρ tìv' ή vu 2. Ttò oc. ξί χι Moderalo con brio. Τ χτο 'ςτα 6ου _ να, ρι το γυ. ρνο ςτους 6α. PIANO- Α', Παρίσι, Maison G. Flaxland τ. Β', Λειψία, τύποις Κ. Γ. ΡΟΕΔΕΡ. Οί δύο τόμοι της Μουσικής ανθοδέσμης δεν αναφέρουν χρονολογία έκδοσης, γίνεται όμως φανερό, άπο την προλογική διευκρίνιση τοϋ Ραγκαβή στον Α ' τόμο των 'Απάντων, ότι ό πρώτος τόμος της έχει ήδη εκδοθεί ως το 1874 (και μετά το 1863, κατά πάσα πιθανότητα, εφόσον δεν αναγράφεται στή Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα), ένώ ό δεύτερος δεν πρέπει να καθυστέρησε να κυκλοφορήσει. 11. αύτ., τ. Α', σσ Ή παρτιτούρα του «Κλέφτη» παρατίθεται σε σμίκρυνση. Ή μορφή με τήν οποία δημοσιεύεται το ποίημα στή Μουσική ανθοδέσμη, αντιπροσωπεύει ένα ενδιάμεσο στάδιο επεξεργασίας μεταξύ των δύο εκδόσεων του 1837 καί του Σε ορισμένα δηλαδή σημεία διατηρούνται οί τύποι και ή ορθογραφία της έκδοσης του 1837, ένώ σε άλλα έχουν ήδη επέλθει οί αλλαγές της έκδοσης τών 'Απάντων. 'Από το κείμενο του «Κλέφτη» έχουν έξαλλου παραλειφθεί, στή δημοσίευση της Μουσικής ανθοδέσμης, δύο στροφές (δ' καί ε'), έτσι ώστε το ποίημα περιορίζεται σε οκτώ στροφές. Έχει τέλος ενδιαφέρον να σημειωθεί δτι ό ποιητής προσθέτει δίπλα στον τελευταίο στίχο κάθε στροφής τήν ένδειξη «δις», πού καθορίζει τις ωδικές προδιαγραφές τοϋ ποιήματος (τα ρεφρέν δηλαδή της κάθε στροφής).

6 30 Άθψχ Γεωργαντα \J = - # ι & r ν ', # βράχους ire. φτει.eta α.στρο.ΐτε J 5 ' ' J! y * ι =*= ί): ' * * ι > *- n-* Χ 10 ' - λε. J * # /?\ νι XI. ι. # 1 ΛΝ Ι ' ' χ ' 'Στα Πα. ^ J * ψ f μ 1 μ 1 α. γρι. α 'ςτά λά. τι e. χει LJ' f f 1,.'. ' g «ι 1 ΤΓ~. ' \ r! \ r, οχοτει - να, 'ςταΐς τραχαΐς «ετραις ςτα' στενά ò χλεφτης το 6ου.νο, χαι σχε'.ι:αθ(λα τον οΰ.ρα-vò, χ'έλπίδα m i t 1 * =g οπα.δω νει, ό κλέφτης ξε το του.φε' χι, χ'ελπί.δα το Ì erra. 6ω του _ φε νει. χι. Καθώς όμως ό Ραγκαβής δεν μνημονεύει όνομα συνθέτη για τη μελωδία του «Κλέφτη», παρουσιάζεται ενα δύσκολο πρόβλημα σχετικά με την πατρότητα της μουσικής ή οποία ενέπνευσε τη σύνθεση του ελληνικού ποιήματος. Χρειάζεται μάλιστα νά προσεχτεί δτι στο σύνολο των 36 τραγουδιών του Α ' τόμου τής Μουσικής ανθοδέσμης, μόνο σέ 3 παραλείπεται το Ονομα του συνθέτη και στή θέση του σημειώνονται τρεις αστερίσκοι. Προφανώς οι αστερίσκοι υποδεικνύουν μελωδίες ανώνυμων συνθετών είτε μελωδίες τών οποίων ό Ραγκαβής άγνοεϊ τους συνθέτες.

7 α Ό Κλέφτης» του Α. Ρ. Ραγκαβή 31 'Ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία για το πρόβλημα αυτό προσφέρει ενα άλλο αύτοσχόλιο των 'Απομνημονευμάτων. Μιλώντας για τήν εποχή της πρώτης του εγκατάστασης στην Ελλάδα, ό Ραγκαβής αναφέρεται στον «Κλέφτη» και στή μουσική του. 'Από τήν αναφορά αυτή γίνεται φανερό δτι θυμόταν προφορικά μόνο τή μελωδία πάνω στην οποία εϊχε συνθέσει το ποίημα του και δτι ήταν απλώς σε θέση να τήν τραγουδήσει «ατελώς και άμούσως». Έτσι λοιπόν, διηγείται ό ίδιος, διορισμένος ανθυπολοχαγός του πυροβολικού στο Ναύπλιο το 1830, προσέφυγε σε κάποιον Επτανήσιο συνάδελφο του πού ήταν και μουσικός, προκειμένου να επεξεργαστεί καλλιτεχνικότερα τή μουσική επένδυση του «Κλέφτη» και άλλων του τραγουδιών: «Μεταξύ των' άλλων συναδέλφων έν τω όπλοστασίω εϊχον [...] και τον (επίσης, νομίζω, ύπολοχαγον τότε, είτα δε προβάντα είς συνταγματάρχην) Φοντάναν, δστις, καθ' δ επτανήσιος, ήν μουσικός, και έν στιγμαϊς άνέσεως, προς τέρψιν ημών έκιθάριζε και εψαλλεν. Έγώ δέ, τά προτερήματα του εκμεταλλευόμενος καθ ' δσον έδυνάμην ατελώς και άμούσως έτονθόρυζον και τω ύπεδείκνυον τάς μελωδίας τινών ασμάτων ά ειχον γράψει, οίον του «Κλέπτου», κατά τους Räuber του Σχιλλέρου, του «Ίππέως», κατά τον Κυνηγον του Κοιρνέρου, καί εκείνος αντιλαμβανόμενος κατά το μάλλον ή ήττον τών σκοπών, τους έτόνιζε καί τους έψαλλε" χάρις δ ' είς τήν καλλιφωνίαν του, κατέστησε μετ' ού πολύ αυτούς γνωστούς είς τήν κοινωνίαν, καί βαθμηδόν καί δημοτικούς» 12. Συνεπώς, σύμφωνα με τήν παραπάνω εγγραφή τών 'Απομνημονευμάτων, ή μελοποίηση του «Κλέφτη» οφείλεται καί στή μεσολάβηση αυτού του άσημου Επτανήσιου υπολοχαγού. Εξακολουθεί δμως να παραμένει δυσεπίλυτο το αρχικό ερώτημα: ποιος είναι ό συνθέτης της πρωτότυπης μελωδίας πού ενέπνευσε τον Ραγκαβή καί σε ποιο μουσικό έργο χρειάζεται να τήν αναζητήσουμε; Ή ερευνά μου προς τήν κατεύθυνση αυτή ακολούθησε μια μακρά πορεία αβέβαιων αναζητήσεων καί περιπλανήσεων στον μουσικό κόσμο του Schiller Α. Ρ. Ραγκαβής, 'Απομνημονεύματα, τ. Α', ο.π., σ Όλες οι πληροφορίες μου σχετικά με τα μουσικά έργα πού ενέπνευσαν οι Αηστές, προέρχονται άπο το βιβλίο του Albert Schaefer, Historisches und systematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke zu den Dramen Schillers, Goethes, Shakespeares, Kleists und Körners, Λειψία Συμβουλεύτηκα επίσης, χωρίς Ομως να βρώ πληρέστερα στοιχεία, τα ακόλουθα άρθρα πού δημοσιεύτηκαν δλα το 1905, για τήν εκατονταετηρίδα άπο το θάνατο του Schiller: M. Friedlaender, «Kompositionen zu Schillers Werken», Deutsche Rundschau, τ. 123 (1905) H. Riemann, «Schiller in der Musik», Bühne und Welt, τ. 7 (1905) " Α. Schütz, «Die Musik zu Schillers Dramen», Der Kunstwart, τ. 18 (1905) Στο σημείο αυτό επιθυμώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον W. Benning καί τή βιβλιοθήκη του Goethe Institut της 'Αθήνας για τήν πρόθυμη και αποτελεσματική συμπαράσταση τους στις μουσικολογικές μου αναζητήσεις. 'Ανάλογες ευχαριστίες οφείλω στον Κ. Βάρφη για τις ειδικές γνώσεις καί το συνολικό ενδιαφέρον του γύρω άπο το θέμα μου. Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι ή μουσική παιδεία του Γ. Π. Σαββίδη καί ή γερμανική παιδεία τοΰ Μιχάλη Κοπιδάκη μου πρόσφεραν, στην

8 32 Άθψχ Γεωργαντχ Ωστόσο, ή πορεία αύτη, πού προσδιορίστηκε αναγκαστικά άπο τις μεθοδολογικές επιλογές ενός φιλολόγου, κατέληξε κατά τρόπο διαισθητικό καί περίπου αναπάντεχα σέ θετικά συμπεράσματα. 'Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να παρουσιαστεί σύντομα ή διαδρομή αυτής τής αναζήτησης. Καταρχήν, άπο τις μείζονες συνθέσεις αποκλείστηκαν, για λόγους χρονολογικής άναντιστοιχίας, ή μουσική για τους Ληστές του Joseph Adolph Leibrock (ή οποία παρουσιάστηκε τμηματικά στο κοινό μεταξύ των ετών 1834 καί 1846) καί οι αυτοτελείς Οπερες των David Uhrmacher (1835), Saverio Mercadante (1836) καί Giuseppe Verdi (1847). Μία ακόμη κωμική όπερα (vaudeville) των Sauvage καί Dupin, πού παρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1828, δεν διέθετε ισχυρές πιθανότητες εξαιτίας του διαφορετικού γεωγραφικού/πολιτισμικού χώρου καί του παρωδιακοΰ χαρακτήρα του λιμπρέτου της. 'Απέμεναν έτσι οι πολλές μουσικές συνθέσεις πού δημιουργήθηκαν κατά καιρούς πάνω στα ποιητικά τραγούδια πού είχε παρεμβάλει ô Schiller στο έργο του. Πρόκειται για τα δύο λυρικά τραγούδια τής 'Αμαλίας {Hektors Abschied: «Willst dich, Hektor, ewig mir entreissen», II/2 καί IV/4 Das Lied der Amalie: «Schön wie Engel», ΠΙ/1), για το τραγούδι του Karl Moor (Brutus und Cäsar, IV/5) καί για το τραγούδι τών Ληστών {Das Räuberlied, IV/5). 'Από τα τραγούδια αυτά το πρώτο τραγούδι τής 'Αμαλίας {Hektors Abschied) γνώρισε τις περισσότερες μελοποιήσεις ως τα τέλη του 19ου αιώνα, καί μάλιστα άπο γνωστούς καί επώνυμους συνθέτες (Οπως ό F. Schubert, ò προσωπικός φίλος του Schiller Τ. Körner, ό J. R. Zumsteeg κ.ά.). Λιγότερο δημοφιλή στάθηκαν το δεύτερο τραγούδι τής 'Αμαλίας καί το τραγούδι του Karl Moor 14. Τήν προσοχή μου ωστόσο συγκέντρωσε ό χορωδιακός ύμνος πού τραγουδά ή συμμορία τών Ληστών στην αρχή τής 5ης σκηνής τής IV. Πράξης (Das Räuberlied: «Ein freies Leben führen wir»). Πρόκειται για μια απλή βιβλιογραφική αναφορά πού προσέφερε ωστόσο καίριες καθοδηγητικές πληροφορίες: Οτι το Τραγούδι τών Ληστών, σέ τρεις ομοιόμορφες στροφές, συντέθηκε πάνω στή μελωδία του μεσαιωνικού γερμανικού εμβατηρίου «Gaudeamus igitur» για τις ανάγκες θεατρικής παράστασης τών Ληστών^. Καθώς εϊναι το μοναδικό τραγούδι ανώνυμου συνθέτη στή μουσική βιβλιογραφία τών Ληστών, καί με το δεδομένο ότι ό ίδιος ό Ραγκαβής δείχνει να αγνοεί τον δημιουργό τής μουσικής περίπτωση αύτη, εξίσου πολύτιμη βοήθεια όσο καί ή πάντοτε έγρήγορη φιλολογική παρουσία τους. Στο τέλος αυτής τής περιπλάνησης, ή συμβολή τής Χριστίνας 'Αγγελίδη, πού θα έχω τήν ευκαιρία να τήν ευχαριστήσω καί στή συνέχεια, καί οι μουσικές γνώσεις τοΰ Φοίβου Παπαγεωργίου έδωσαν οριστική λύση στο πρόβλημα. 14. Σχετικά με τις διάφορες μελοποιήσεις τών τεσσάρων τραγουδιών τών Ληστών, βλ. Α. Schaefer, ο.π., σσ χότ., σ. 19.

9 (( Ό Κλέφτης» τοΰ Α. Ρ. Ραγκαβή 33 πού οικειοποιήθηκε για τον «Κλέφτη» του, προσανατολίστηκα τελικά προς τη διερεύνηση αυτής τής υπόθεσης. "Αλλωστε το θέμα και ορισμένοι στίχοι του Τραγουδιού των Ληστών συμφωνούν απόλυτα με το θέμα τής ελευθερίας, τις ποιητικές εικόνες και την ηρωική διάθεση τοΰ «Κλέφτη», ενώ ό εναρκτήριος οκτασύλλαβος στίχος του («Ein freies Leben führen wir») είναι στιχουργικά συμβατός με τον εναρκτήριο οκτασύλλαβο στίχο του «Κλέφτη». Επιπλέον, ό επικός χαρακτήρας του γερμανικού τραγουδιού προδιαθέτει για μουσική αντίστοιχα επική, μουσική δηλαδή κατάλληλη για πολεμικό εμβατήριο και πού να μπορεί να παρακινεί «εις έργα ανδρείας». Δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατό να βρώ τή μουσική παρτιτούρα τής επίμαχης μελωδίας τοΰ Τραγουδιού τών Ληστών, τή λύση δμως στο Ολο πρόβλημα τήν προσέφερε πράγματι ή παρτιτούρα τοΰ «Gaudeamus igitur» 16. Με τή συγκριτική μελέτη τών δύο μελωδιών, γίνεται σαφές Οτι το ελληνικό εμβατήριο ακολουθεί πιστά τή μελωδική γραμμή τοΰ μεσαιωνικού γερμανικού φοιτητικού τραγουδιού: Gaudeamus igitur Gau - de - a - mus i - gi - tur, ju - vc - nc$ dum é err ι -up- pr r ni m ι ι su -mus; post jo-cun-dam ju-vert-tu- tem, post mo-le - stam se-nec-tu - tem nos ha-be - bit hu - mus, nos ha-be - bit hu - mus. 16. Ή παρτιτούρα τοΰ «Gaudeamus igitur» αναδημοσιεύεται άπο το βιβλίο Deutsche Lieder, επιλογή και πρόλογος Ε. Klüsen, Insel Verlag, Φρανκφούρτη, τ. II ( ), σ. 598.

10 34 Άθψχ Γεωργχντχ Μεταξύ των δύο τραγουδιών ωστόσο, διαπιστώνεται έντονη ακουστική διαφορά. Όμως χάρη στίς μουσικές γνώσεις της Χριστίνας 'Αγγελίδη, πού ανέλαβε δλη τη σχετική μελέτη για τις μουσικές διαφορές των δύο εμβατηρίων, είμαστε πια σέ θέση να αναγνωρίσουμε τήν κρυμμένη παρουσία του «Gaudeamus igitur» πίσω άπό τή μελωδία του ελληνικού τραγουδιού του Ραγκαβή. Ή ακουστική δηλαδή διαφορά οφείλεται στις λύσεις μέ τις όποιες αντιμετωπίστηκαν οι τέσσερεις πλεονάζουσες συλλαβές κάθε στροφικής ενότητας του «Κλέφτη». Έτσι, για να τηρηθεί το μουσικό μέτρο των 3/4 (πρόσφορο για χορωδιακά καί εμβατήρια), ή πρώτη συλλαβή του πρώτου στίχου του ελληνικού τραγουδιού (και του Τραγουδιού των Ληστών αντίστοιχα) ορίζεται ώς άρση καί στή μελωδική εκφορά προστίθενται στην πρώτη καί δεύτερη φράση (μέτρα 1-3 καί 4-5 τοΰ «Κλέφτη») δύο φθόγγοι αντίστοιχοι μέ τις επιπλέον συλλαβές του πρώτου καί δεύτερου στίχου (τριπλασιασμός του sol στο 2ο μέτρο, προσθήκη τοΰ do στο τέλος τοΰ 3ου μέτρου). Στην επένδυση των υπόλοιπων στίχων τοΰ «Κλέφτη», ή μελωδική γραμμή παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία. Έδώ οι πλεονάζουσες συλλαβές κατανέμονται ώς έξης: μία άρση 1/8 καλύπτει τήν εκφορά της πρώτης συλλαβής τοΰ τρίτου στίχου καί στο 12ο μέτρο ή προσθήκη ενός do 1/8 εξυπηρετεί τήν πλεονάζουσα συλλαβή τοΰ επαναλαμβανόμενου πέμπτου στίχου (της έπωδοΰ) τοΰ «Κλέφτη». Στην επένδυση τέλος τοΰ τέταρτου στίχου διακρίνουμε ακόμη μια τάση εμπλουτισμού της μελωδίας τοΰ προτύπου. Έτσι, ή επανάληψη διπλών re αξίας τετάρτου στα συνεχόμενα 5ο, 6ο, 7ο καί 8ο μέτρα τοΰ «Gaudeamus igitur» αμβλύνεται ώς έξης σέ δύο ασυνεχή μέτρα τοΰ «Κλέφτη»: Στο 8ο μέτρο, τα δύο re 1/4 καλύπτονται άπο τον συνδυασμό ενός re αξίας 3/8 καί ενός do 1/8. Στο 10ο μέτρο, απαλείφεται το δεύτερο re καί διατηρείται ή μελωδική γραμμή (μέ αλλαγή στίς άξιες των φθόγγων). Αυτή είναι λοιπόν ή διαδικασία μέ τήν οποία το παραδοσιακό τραγούδι των Γερμανών φοιτητών μετασχηματίστηκε καί μεταμφιέστηκε στο ελληνικό τραγούδι τοΰ Ραγκαβή. Στή διαδρομή αυτή, τον πρώτο σταθμό αποτελεί το Τραγούδι των Ληστών τοΰ Schiller, για το όποιο ό ανώνυμος μουσικός του δημιούργησε τή συγκεκριμένη μουσική παραλλαγή τοΰ «Gaudeamus igitur». Στην παραλλαγή αυτή, πού ό Ραγκαβής έτονθόρυζε «ατελώς καί άμούσως», ό Επτανήσιος υπολοχαγός καί συνάδελφος του στό Ναύπλιο, επέφερε ενδεχομένως ορισμένες αλλαγές, καί μέσα άπό αυτές τις διαδοχικές καί πολυπρόσωπες επεμβάσεις «Ό Κλέφτης» απέκτησε τήν πρώτη μουσική του επένδυση. Εϊναι μάλιστα πολύ πιθανό δτι ό Ραγκαβής απέφυγε σκόπιμα να αναφέρει τή μουσική συγγένεια τοΰ «Κλέφτη» μέ τό τραγούδι τών Γερμανών φοιτητών, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί αποκλειστικά τό ενδιαφέρον στην ατμόσφαιρα καί στον άρχετυπικό ήρωα τών Ληστών. 'Ολοκληρώνοντας λοιπόν στό σημείο αυτό τή συζήτηση για τή μουσική έμπνευση τοΰ «Κλέφτη» καί για τήν πρώτη μουσική

11 (( Ό Κλέφτης» τοΰ Α. Ρ. Ραγκαβή 35 εκδοχή του εμβατηρίου στην πρόταση του Ραγκαβή, χρειάζεται πια να επιστρέψουμε στο ίδιο το ποίημα. 3. Ή μετρική κατασκευή του ποιήματος Ένα θέμα πού έχει ενδιαφέρον ν,ά σημειωθεί στή σύνθεση του «Κλέφτη» εϊναι ή ιδιότυπη μετρική του κατασκευή. Ή στιχουργική βάση του ποιήματος είναι ό ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, το αγαπημένο μέτρο του Ραγκαβή 17, ό κατεξοχήν στίχος των δημοτικών τραγουδιών καί του Έρωτόχριτου. Συγκεκριμένα, κάθε μία άπό τις 10 πεντάστιχες στροφές του «Κλέφτη» αποτελείται άπό δύο σπασμένους 15σύλλαβους, πού διαιρούνται σε έναν όξύτονο δσύλλαβο στίχο καί σε έναν παροξύτονο 7σύλλαβο, με έναν ενδιάμεσο όξύτονο 8σύλλαβο πού συγκροτεί τον τρίτο στίχο κάθε στροφής. Οί δύο 15σύλλαβοι όμοιοκαταληκτουν στην τομή ( = όξύτονοι δσύλλαβοι) καί στο τέλος τους ( = παροξύτονοι 7σύλλαβοι), ένώ ό μεσαίος δσύλλαβος ομοιοκατάληκτε! επίσης με τους δύο άλλους (Ιο καί 4ο) όξύτονους δσύλλαβους στίχους. Έ ομοιοκαταληξία είναι ΑΒΑΑΒ, όμοιοκαταληκτουν δηλαδή στή λήγουσα οί τρεις δσύλλαβοι καί στην παραλήγουσα οί δύο 7σύλλαβοι στίχοι, σχηματίζοντας μια εντυπωσιακή ποικιλία διαφορετικών ομοιοκαταληξιών. Καί αξίζει να προσεχτεί ότι «Ό Κλέφτης» καθιερώνει τό μετρικό σχήμα πού θα αποτυπώσει μνημειακά 18 τό πολύ μεταγενέστερο νεοκλασικό ποίημα του Ραγκαβή «Διονύσου πλους» (1864). Καί ακριβώς όπως στο «Διονύσου πλους», έτσι καί στον «Κλέφτη» οί όξύτονες ομοιοκαταληξίες «παίρνουν πάντα μαζί τους καί τό σύμφωνο πού προηγείται» 19. 'Ασφαλώς «Ό Κλέφτης» δεν υψώνεται στα όρια της μετρικής δεξιοτεχνίας πού αντιπροσωπεύει τό «Διονύσου πλους». 'Αποδεικνύει ωστόσο Οτι ή σύνθετη καί περίτεχνη επεξεργασία του νεοκλασικού ποιήματος, δεν αποτελεί αποκλειστική εκδήλωση καί επίτευγμα τών Οψιμων κλασικιστικών προσανατολισμών του Ραγκαβή. Φανερώνει αντίθετα τήν επίμονη προσήλωση του, ήδη άπό τα νεανικά ρομαντικά του ποιήματα, στην τελειότητα τής στιχουργικής μορφής, επιβεβαιώνει τήν παράδοση τής φαναριώτικης καλλιέπειας καί παρουσιάζει τις πρώτες ανιχνευτικές του προσπάθειες στό χώρο τής δημοτικής στιχουργίας. 17. Βλ. σχετικά 'Ηλίας 'Αναγνωστάκης - Άθηνα Γεωργαντα, «Τα "δημοτικά" ρομαντικά ποιήματα τοΰ Α. Ρ. Ραγκαβή, Α'. "Ή ταξιδεύτρια" καί ή γενεαλογία της», Μολυβδοκονδυλοπελεχητής 1(1989) Βλ. σχετικά τήν εξαιρετικά ευαίσθητη καί ολοκληρωμένη μετρική ανάλυση του ποιήματος στο άρθρο του D. Β. Ricks, «Α. R. Rangavis The Voyage of Dionysus», 'Ελληνικά, τ. 38 (1987) Ή μελέτη τοΰ D. Β. Ricks μου πρόσφερε το βασικό σχήμα για τήν εξέταση τής μετρικής κατασκευής τοΰ «Κλέφτη». 19. Τήν αριστοτεχνική ιδιαιτερότητα τών όξύτονων ομοιοκαταληξιών στο «Διονύσου πλους» επισημαίνει ò Λ. Πολίτης στή μελέτη του «Ελληνικός ρομαντισμός» (στο Θέματα της λογοτεχνίας μας. Δεύτερη σειρά, Θεσσαλονίκη, έκδ. Κωνσταντινίδη, 1976, σ. 121.

12 36 'Αθήνα Γεωργαντα 3. Ή μορφή του ήρωα και τα ευρωπαϊκά συμφραζόμενα του ποιήματος Όπως ήδη αναφέρθηκε, ό Ραγκαβής οφείλει στους Ληστές, έκτος άπο τη μουσική του τραγουδιού, τήν δλη έμπνευση του ποιήματος και τή μορφή του ήρωα του. Για τήν ακρίβεια, το θεατρικό έργο του Schiller του δίνει τή δυνατότητα να συνθέσει Ινα ποίημα πού να πραγματοποιεί τήν επίμονη ποιητική του ιδέα αυτής τής εποχής τή δημιουργική διασταύρωση τής ευρωπαϊκής παιδείας με τήν εθνική ποιητική μας παράδοση και με τον κόσμο του δημοτικού τραγουδιού 20. «Ό Κλέφτης» αποτελεί ενα άπο τα κορυφαία δείγματα αυτής τής προσπάθειας, πού αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, προσπάθεια συλλογική των Ελλήνων ρομαντικών στή δεκαετία του Ή ανάγνωση λοιπόν του ποιήματος μέσα στα συμφραζόμενα του ευρωπαϊκού ρομαντισμού μπορεί, νομίζω, να προτείνει μια ενδιαφέρουσα αισθητική και ιδεολογική ερμηνεία 21. Ό ί'διος ό τίτλος του ποιήματος, πρώτ' άπ' δλα, αν απομονωθεί άπο το συγκεκριμένο σημασιολογικό του περιεχόμενο του ήρωα των κλέφτικων δημοτικών τραγουδιών, μπορεί να θεωρηθεί ώς απλή παραλλαγή του τίτλου τών Ληστών {Die Räuber, αγγλ. μτφρ. The Robbers, γαλλ. μτφρ. Les Brigands). Ένας ήρωας δηλαδή έκτος κοινωνικών νόμων, αντίστοιχος με τον περίφημο παράνομο ήρωα του Schiller, τον υπέροχο εγκληματία και τον αμαρτωλό επαναστάτη Karl Moor, πού ή κοινωνική αδικία τον οδήγησε στην εξέγερση και στή βίαιη αντίσταση. Οι Ληστές (1781) είναι το πρώτο θεατρικό έργο του Schiller, ενα νεανικό έργο καταγγελίας τής πολιτικής και ηθικής διαφθοράς, εκδήλωση εξέγερσης του νεαρού ποιητή ενάντια στην τυραννία τών ισχυρών καί στην κοινωνική αδικία 22. Ό ήρωας Karl Moor, διωγμένος άπο τον πατέρα του μετά τις φθονε- 20. Μία πρώτη διερευνητική εργασία γύρω άπο το θέμα αυτό παρουσιάζει ή μελέτη της «Ταξιδεύτριας», ενός αφηγηματικού ποιήματος του Ραγκαβή που δημοσιεύεται μαζί με τον «Κλέφτη» στον τόμο τών Διαφόρων ποιημάτων του 1837 βλ. 'Ηλίας 'Αναγνωστάκης - 'Αθήνα Γεωργαντα, δ.π., Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί δτι στον Α' τόμο τών 'Απομνημονευμάτωντου, ό Ραγκαβής αναφέρεται αρκετά συχνά στους Ληστές καί σε άλλα θεατρικά έργα του Schiller, καθώς καί σε θεατρικές παραστάσεις πού παρακολουθούσε στο Μόναχο. Ήδη άπο τήν παιδική διαμονή του στο Βουκουρέστι συντηρείται ή ανάμνηση θεατρικής παράστασης τών Ληστών ( 'Απομνημονεύματα, τ. Α', δ.π., σ. 80), ένώ στο Μόναχο παρακολουθεί συστηματικά παραστάσεις τών θεατρικών «αριστουργημάτων» τών Γερμανών (αύτ., σσ. 168,182) καί συμμετέχει σε παράσταση τοΰ Wallenstein του Schiller (αύτ., σ. 169). Στή διάρκεια τέλος νυκτερικοΰ ταξιδιού κατά τήν επιστροφή του άπο το Μόναχο στην Ελλάδα, ό Ραγκαβής διηγείται δτι «ευρέθη εντός δάσους πυκνού», δπου ή υπερένταση καί ή φορτισμένη λογοτεχνικά φαντασία του τον οδήγησαν να νομίσει δτι βλέπει μπροστά του «τους Λίστας τοΰ Σχιλλέρου» {αύτ., σσ ). Τό πλέγμα αυτών τών αναφορών, μαζί με τή μετάφραση τοΰ Γουλιέλμου Τέλλου {"Απαντα, τ. θ', 1880), ορίζουν τήν περιρρέουσα σιλλερική ατμόσφαιρα καί καταγράφουν τή σχέση πού αναπτύσσει ό Ραγκαβής με τον Γερμανό συγγραφέα. 22. Οί Ληστές παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην 'Ελλάδα άπο το Εθνικό Θέατρο κατά τή

13 u Ό Κλέφτης» του Α. Ρ. Ραγκαβή 37 ρές συκοφαντίες του νεότερου αδερφού του Franz, οργανώνει μία συμμορία ληστών και προσπαθεί με τη βοήθεια τους να επανορθώσει τα αδικήματα της κοινωνίας προς τους φτωχούς και τους αδύναμους. Ό πόλεμος ωστόσο κατά των τυράννων καταλήγει οχι στην ανακούφιση και δικαίωση, άλλα σε αλλεπάλληλες αγριότητες και αμαρτίες. Ό ϊδιος ό αρχηγός των ληστών οδηγείται σε εγκλήματα βαρύτερα άπο αυτά πού θέλει να πολεμήσει. Όταν ή γυναίκα πού τον άγαπα ρίχνεται στην αγκαλιά του, τον αποκαλεί «Κακούργο! Δαίμονα και άγγελο» (V/2) 23, υποβάλλοντας έτσι τη σύνδεση του με τη μορφή του αντάρτη δαίμονα της χριστιανικής παράδοσης, του αγγέλου δηλαδή πού χάνει τή θέση του στον Παράδεισο επειδή επαναστάτησε ενάντια στην τυραννική εξουσία του πανίσχυρου Θεού. Στο ρομαντικό πάνθεο, ό δαίμονας της χριστιανικής πίστης έχει όλα τα ηρωικά χαρακτηριστικά και Ολο το μεγαλείο ενός κοινωνικού επαναστάτη πού τόλμησε να αντισταθεί στή θεϊκή παντοδυναμία. Αυτός ό αποστάτης άγγελος γίνεται ενα σύμβολο ελευθερίας και επαναστατικής δράσης πού θα απορροφήσει τήν επαναστατική ενέργεια του ρομαντισμού, διεκδικώντας ϊσα δικαιώματα στην περιοχή της τέχνης: «Το "πάνθεον" καί το "πανδαιμόνιον"» θά πει ό Ροΐδης το 1877, στή διαμάχη του με τον "Αγγελο Βλάχο, «είναι εξ ίσου ποιητικά καί ισομήκη του "Αρχαγγέλου" καί του "άντάρτου δαίμονος" τα πτερά» 24. Αυτή ή μορφή του αντάρτη δαίμονα διασταυρώνεται καί συμφύρεται με τή μυθολογική μορφή του Προμηθέα, του Τιτάνα πού τόλμησε να παραβιάσει τή θεϊκή βούληση καί πού έγινε για τήν ηρωική του αυτή πράξη ενα άπο τα μεγάλα λατρευτικά είδωλα του ρομαντισμού. Καί είναι αυτή ή μορφή του αντάρτη δαίμονα πού αναγνωρίζει ό 'Ιταλός συγκριτολόγος Mario Praz στον κεντρικό ήρωα των Ληστών του Schiller, θεωρώντας Οτι για τή διαμόρφωση του στάθηκε καθοριστική ή εικόνα του Σατανά στο έργο Paradise Lost (1667) του John Milton 25. Τα χαρακτηριστικά του μιλτώνειου Σατανά πού γοητεύουν τους ρομαντιθεατρική περίοδο Ή παράσταση αύτη, σε μετάφραση Παναγιώτη Σκούφη καί σκηνοθεσία Χάιντς-Ούβε Χάους, ήταν αφιερωμένη στα δέκα χρόνια άπο τήν εξέγερση του Πολυτεχνείου. 'Αξίζει να μνημονευτούν με τήν ευκαιρία αυτή οί αβασάνιστες, το λιγότερο, κρίσεις πού διατύπωσαν για τους Ληστές κάποιοι θεατρικοί κριτικοί μας: «Το Εθνικό λάθος [...] έργο υπερβολικά ξεπερασμένο ως θέατρο»: Β. Παγκουρέλης, 'Ελεύθερος Τύπος ( ) «έργο ανοικονόμητο καί αρκετά παρωχημένο [...] το καλά, καλότατα ξεχασμένο αυτό έργο του Σίλλερ»: Μ. Χρηστίδης, Έθνος (2ΪΛίΛ%3). 23. Βλ. Friedrich Schiller, Die Räuber, στο Sämtliche Werke, Carl Hanser, Μόναχο, τ. I (1958), σ. 614: «AMALIA {fällt ihm in die Arme): Mörder! Teufel! Ich kann dich Engel nicht lassen.». 24. Εμμανουήλ Ροίδης, «Περί συγχρόνου έν Ελλάδι κριτικής», "Απαντα, έπιμ. Α. 'Αγγέλου, Έρμης 1978, τ. Β',σ Βλ. Μ. Praz, The Romantic Agony, αγγλ. μτφρ. Α. Davidson, Oxford U/Press 1978, σσ καί γενικά όλο το κεφ. II: «The Metamorphoses of Satan».

14 38 Άθψα Γεωργαντα κούς και διοχετεύονται στο έργο τους, είναι αυτό ακριβώς το μεγαλείο της προμηθεϊκής εξέγερσης και αύτη ή ηρωική διάσταση ενός επαναστάτη πού γνωρίζει δτι θα πληρώσει με την προσωπική του καταστροφή το τίμημα της εξέγερσης. Για πρώτη φορά δηλαδή, ή ιδέα του Κακοΰ, è δαίμονας της χριστιανικής παράδοσης, απέκτησε με τον Μίλτωνα μια πλευρά ομορφιάς και ηρωικής γοητείας, για να μετασχηματιστεί στή συνέχεια άπό τον ρομαντισμό σε σύμβολο κοινωνικής ανταρσίας 26. Αυτό είναι λοιπόν το σύμβολο πού αποτυπώνεται στον αρχηγό των Ληστών, τον Karl Moor, τον όποιο è ίδιος ό δημιουργός του θα τον αποκαλέσει «κρυμμένο διάβολο» 27 και θα τον συγκρίνει με «εκείνον τόν πρώτο κακοήθη άρχισυνωμότη πού εξώθησε χιλιάδες αθώους αγγέλους στή φωτιά της ανταρσίας καί τους παρέσυρε μαζί του στή βαθιά άβυσσο της καταδίκης» 28. Αυτόν τόν τύπο του γοητευτικού καί καταραμένου επαναστάτη θα τόν τελειοποιήσει è Byron, πού θα προσφέρει στην πινακοθήκη του ρομαντισμού μια σειρά κυρίαρχων ανδρικών ηρώων πλασμένων πάνω στο μοντέλο της προ- 26. Πβ. Στέφανος Ροζάνης, «Θεώρηση της κοινής ουσίας των ρομαντισμών», Νέα 'Εστία (Χριστούγεννα αφιέρωμα: Τα εκατόν πενήντα χρόνια του ελληνικού ρομαντισμού) 209: «Ό Σατανάς άπηχεϊ Οχι μόνον την τρομακτική μορφή της Κολάσεως, άλλα κυρίως το θάρρος της ύπαρξης πού αναλαμβάνει τήν ευθύνη της έκπτωσης της, πού αποδέχεται το έκπεσμένο της εγώ ώς υπέρτερη κατηγορία ένυπάρχουσα μέσα στο Θειο [...] Είναι αύτο το θάρρος, πάνω άπο κάθε τι άλλο πού ή ρομαντική γλώσσα υιοθετεί μέσα άπο τήν έκφραση του Shelley: "Ό Δαίμονας του Milton ώς ηθική οντότητα είναι κατά πολύ ανώτερος άπο τον Θεό του" (Α Defense of Poetry, 1821)». Tò θέμα του σατανισμοΰ, πού ορίζει μια τεράστια περιοχή στο χώρο της νεότερης τέχνης, δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς στα δεδομένα του ελληνικού ρομαντισμού, όπου συνιστά εξίσου καίρια καί ζωτική αρτηρία μέσα άπο τήν πανταχού καί πάντοτε πανίσχυρη παρουσία του Byron. Μετά το πρωτογενές άρθρο του Κ. Παλαμά «Βυρωνολατρεία» (1924), ή μοναδική σχετική μελέτη πού έχει δημοσιευτεί, όσο τουλάχιστον γνωρίζω, είναι τοΰ Στέφανου Ροζάνη, Το δαιμονιαχο υφιστο. Δοκίμιο για τον Δ. Σολωμό, Προοπτικές / Οί εκδόσεις των φίλων Πάντως, ή αισθητική του σατανισμοΰ αποτελεί έγκαιρη συνείδηση τών ελληνικών γραμμάτων τοΰ 19ου αιώνα. 'Ακόμη καί λόγιοι πού δεν βίωσαν βαθιά ή πού δεν τους άφοροΰν προσωπικά τα συναισθήματα της ρομαντικής περιπέτειας, είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι οί καλλιτέχνες και οί ήρωες τοΰ ρομαντισμοΰ, «αϊ ψυχαί έκεϊναι αί ύπο της αμφιβολίας βασανιζόμεναι, ύπό της ανησυχίας καταβιβρωσκόμεναι, αϊ δυσανασχετοΰσαι προς τήν κοινωνικήν καχεξίαν [είναι] οι πεπτωκότες εκείνοι άγγελοι, οί ζητοΰντες να χαράξωσι τη άνθρωπότητι όδόν δια τών ύπο τών επαναστάσεων σωρευθέντων ερειπίων, [...] οί παραδίδοντες εις βοράν τω άνθρωπίνω γένει τήν μεγάλην αυτών ψυχήν, εις ην αντηχούν πάσαι αί ήθικαί θλίψεις άλγούσης γενεάς»: Α. Ζανετάκης - Στεφανόπουλος [ = Α. Στεφανόπολις], «Περί τοΰ γαλλικού μυθιστορήματος καί της επιρροής αυτού έπί τα έν 'Ελλάδι ήθη», Πανδώρα, τ. 20 ( ) «ein schleichender Teufel»: F. Schiller, Die Räuber, «Selbstbesprechung» (1782), Sämtliche Werke, ό.π., σ «jenem ersten abscheulichen Rädelsführer, der tausend Legionen schuldloser Engel in rebellisches Feuer fachte, und mit sich hinab in den Tiefen Pfuhl der Verdammnis zog»: Die Räuber (U/3), αύτ, σ. 550.

15 (( Ό Κλέφτης» του Α. Ρ. Ραγκαβή 39 μηθεϊκής εξέγερσης και της δαιμονιακής ανταρσίας. Ό Giaour, λ.χ., είναι ή ενσάρκωση του Σατανά: If ever evil angel bore The form of mortal, such he wore; άλλα πίσω άπο τη σκληρή μάσκα, κρύβει στοιχεία μεγαλείου καί ευγενικής γενιάς είναι ένας έκπτωτος άγγελος πού διατηρεί τα σημάδια τής ουράνιας καταγωγής του: The close observer can espy A noble soul, and lineage high The Giaour, στ καί Ό Manfred, ò φαουστικος ήοωας πού συνεργάζεται με τα πνεύματα του κάτω κόσμου, ταυτίζεται με τον Προμηθέα καί βαδίζει πάνω στα χνάρια τής δικής του εξέγερσης: The Mind the Spirit the Promethean spark [...} Mv Mother Earth! I see the peril - yet do not recede; Manfred, 1/1 στ. 154 καί 1/2, στ. 7, Οί παράνομοι καί αμαρτωλοί ήρωες του Byron, ό Giaour, ό Lara, ό Conrad, πού έχουν εγκληματήσει γιά κάποιον ιερό σκοπό, Οπως ό Karl Moor του Schiller, συγκεντρώνουν αυτό το δυναμικό του αντάρτη πού, μολονότι γνωρίζει έκ των προτέρων τη ματαιότητα του αγώνα του, εναντιώνεται στη θεϊκή τυραννία γιατί εκπληρώνει μια υψηλή αποστολή 30. Μέσα άπο τήν πορεία αυτή διαμορ- 29. Πριν άπο το δημοσίευση του Manfred (1817) ή ωδή του Byron «Prometheus» (σύνθ: 1816) υμνούσε στον καταληκτικό στίχο τον Τιτάνα πού κατόρθωσε να εξισώσει το θάνατο με νίκη (And making death a Victory, at. 60). Ή μορφή του Προμηθέα συμβολίζει για τον Byron τή μεμονωμένη ανθρώπινη θέληση πού συγκρούεται με την παγκόσμια τυραννική εξουσία καί άσκεϊ τόσο ισχυρή επιβολή στο έργο του ώστε ò ίδιος εξομολογείται: «the Prometheus [...] has always been so much in my head, that I can easily conceive its influence over all or anything that I have written» ( The Works of Lord Byron. Letters and Journals, ho. R. E. Prothero, Λονδίνο , τ. IV, σσ ). Άπο τον Manfred καί μετά, καί με μοναδική εξαίρεση τον Don Juan, ή μορφή του Προμηθέα φτιάχνει το σκελετό δλων των ηρώων του, με τήν επικουρική συμβολή τής μορφής του Σατανά βλ. σχετικά James R. Thompson, «Byron's Plays and Don Juan», στο Byrons Poetry, έπιμ. Frank D. McConnell, Norton Critical Edition, Νέα Υόρκη 1978, σσ Πβ. Μ. Praz, ο.π., σσ Έχει νομίζω ενδιαφέρον να παρατεθούν έδώ δύο στροφές άπο το προλογικό ποίημα του άρθρου τοΰ Κ. Παλαμά «Βυρωνολατρεία» (1924), καθώς καί κάποιες ακόμη σχετικές διατυπώσεις του: Ένα όνειρο τήν έχανε με μιας εκστατική τή ζωούλα σου γιορτή. 'Αγαπάς τον αθάνατο ποιητή τής ανταρσίας ω! και τής τρικυμιάς

16 40 Αθήνα Γεωργαντα φώθηκε το ρομαντικό πρότυπο της καταδικασμένης εξέγερσης για την ελευθερία, της εξέγερσης ενάντια σε κάθε είδους κοινωνική και πολιτική καταπίεση πού γίνεται παρά τή βέβαιη γνώση της αναπόφευκτης ήττας και καταστροφής του επαναστάτη. Και είναι νομίζω αυτό το πρότυπο πού ακολουθεί ό Ραγκαβής, ό όποιος θα εκδηλωθεί ως βυρωνιστής το 1831 με τήν έκδοση του Δήμος και Ελένη, για να συνθέσει το δικό του ποίημα και τον δικό του αντάρτη ήρωα, εμβολιάζοντας έτσι τον ήρωα των κλέφτικων δημοτικών τραγουδιών, τον ήρωα δηλαδή μιας περιορισμένης εθνικής παράδοσης, με τήν κοινωνική εμβέλεια και τήν ευρωπαϊκή συνείδηση πού αποκρυσταλλώνουν οί μεγάλοι παράνομοι ήρωες του Schiller και του Byron. Μέσα λοιπόν άπό μια σύνθετη πολιτισμική διασταύρωση, ό Κλέφτης συνενώνει και απορροφά τή δυναμική δύο αξονικών άρχετυπικών μορφών τής ευρωπαϊκής παράδοσης του Προμηθέα της ελληνικής μυθολογίας και του αντάρτη δαίμονα του χριστιανισμού. 5. Διαβάζοντας τόν «Κλέφτη» Το ποίημα ανοίγει με τήν επιγραμματική περιγραφή του φυσικού τοπίου πού φιλοξενεί τον παράνομο ήρωα. Με αλλεπάλληλες συσσωρεύσεις ή φύση παρουσιάζεται σε όλη τήν άγρια ρομαντική της μεγαλοπρέπεια: μαύρη νύκτα, μαύρα βουνά, χιονισμένοι βράχοι, τραχείες πέτρες, άγρια και σκοτεινά στενά. Είναι το οικείο περιβάλλον και το βασίλειο του Κλέφτη, ό όποιος εμφανίζεται θεαματικά μόλις στον 5ο στίχο και με μοναδικό παρουσιαστικό προσδιορισμό τήν ενέργεια ενός ρήματος: ό κλέφτης ξεσπαθόνει 'Ακολουθεί στή β' στροφή ή προσωπογραφία του ήρωα ή οποία οργανώνεται γύρω άπό τέσσερα ουσιαστικά: αστροπελέκι, παλάτι, ουρανός, τουφέκι. Τό «αστροπελέκι» (σύμβολο θεϊκής δύναμης < ό κεραύνιος Δίας) και τό «παλάτι» αποτελούν σημάδια τής θεϊκής και βασιλικής καταγωγής του άγνωστου ήρωα, ένώ ή σχέση με τόν ουρανό επιβεβαιώνεται στον επόμενο στίχο, μέσα άπό τή ρομαντική ταύτιση και ένωση του άνθρωπου με τό φυσικό τοπίο. Τέλος, τό «τουφέκι» πού σφραγίζει τή β' στροφή, επαναλαμβάνει τήν ιδέα τής καταστροφικής δύναμης (σπαθί, αστροπελέκι, τουφέκι), ή οποία κορυφώνεται στό Της απολλώνειας ομορφιάς πνοή, φυχογυιός του Μιλτώνειου Σατανά, στο πέρασμα του ανοίγονται ναοί, τον καταριέται ή γη που τον γέννα. Στό ΐδιο άρθρο για τήν εκατονταετηρίδα άπό το θάνατο τοΰ ποιητή, ό Παλαμάς αποκαλεί τον Byron «Μιλτώνειο αποστάτη» ( "Απαντα, τ. 10, σ. 217), ένώ σε ενα άλλο άρθρο τής ΐδιας χρονιάς, ό Byron υμνείται ώς «ό παγκόσμιας φήμης ψάλτης τής έωσφορικής άκαταδεξιας» («Byron, Ronsard, Βαλαωρίτης», "Απαντα, τ. 8, σ. 167.

17 (( Ό Κλέφτης» του Α. Ρ. Ραγκαβή 41 «μαύρο μαχαίρι» και στο πρώτο δίστιχο της επόμενης στροφής: Φεύγουν οι τύραννοι χλωμοί το μαΰρό του μαχαίρι Στο δίστιχο αυτό καταλήγει ή συσσωρευμένη ενέργεια τών δύο πρώτων στροφών δεκατέσσερα διαφορετικά ουσιαστικά, εξι επίθετα και πέντε ρήματα συμπλέκονται μέ επιγραμματική σαφήνεια για να οδηγήσουν στή διαπίστωση δτι οί «τύραννοι» φοβούνται τον παράνομο ήρωα και προσπαθούν να γλυτώσουν άπο τή φονική του εκδίκηση. Στον επόμενο στίχο υπογραμμίζεται ή δυσκολία της ζωής του Κλέφτη (μ ' ιδρώτα βρέχει το ψωμί: στ. 13) μέ μία εικόνα πού παραπέμπει χαρακτηριστικά στο μύθο της πτώσης του άνθρωπου και στην καταδίκη του άπο τον δυνάστη Θεό: «έν ίδρώτι του προσώπου σου φάγη τον άρτον σου έως του άποστρέψαι σε εις τήν γήν, έξ ης ελήφθης» (Γένεσις, 3, 19). Ή εντολή αυτή, στην οποία θεμελιώνεται ή σταθερή διαμαρτυρία τών ρομαντικών για το σχέδιο της θεϊκής δημιουργίας, συνοψίζει και τή βασική αιτία της ανταρσίας του Κάιν και της συμμαχίας του μέ τον Εωσφόρο στο πιο βλάσφημο έργο του Byron: / have toivd, and tiwd, and sweaten in the sun, /according to the curse [...] For what must I be grateful? / For being dust, and grovelling in the dust, / Till I return to dust? (Cain: Λ Mystery, III, πβ. επίσης I, 123 και ). 'Αμέσως μετά τήν εικόνα του επίγειου μόχθου ακολουθεί, στον δεύτερο δεκαπεντασύλλαβο της γ ' στροφής, ή πρώτη εξαγγελία για τον βέβαιο θάνατο του Κλέφτη, πού θα έρθει ώς αναπόφευκτη συνέπεια τής ηρωικής του ζωής καί δράσης: 'ξέρει να ζηστ) με τιμή, και να πεθάντ} 'ξέρει. Όπως ό Προμηθέας καί ό αντάρτης δαίμων, έτσι καί ό Κλέφτης γνωρίζει Οτι θα πληρώσει μέ τήν προσωπική του καταστροφή το τίμημα τής ανεξαρτησίας καί τής ανταρσίας του. Οί επόμενες δύο στροφές (δ' καί ε') εισάγουν τα κοινωνικά συμφραζόμενα του ποιήματος, δίνοντας αναδρομικά συγκεκριμένο περιεχόμενο στή λέξη «τύραννοι» τής γ ' στροφής. Έδώ αποδυναμώνεται ή λέξη, καί συνακόλουθα ολο το ποίημα, άπο τις αυτονόητες καί αποκλειστικές ώς τώρα συσχετίσεις προς το κλέφτικο δημοτικό τραγούδι, καί προβάλλει ή άδικη κοινωνική καί πολιτική οργάνωση ώς μοναδική αιτία τής εξέγερσης του ήρωα, δπως δηλαδή καί τής εξέγερσης του Karl Moor. Οί πλούσιοι κακοί, οί μεγάλοι έμποροι καί οί προδότες εκμεταλλεύονται καί πουλούν αδίστακτα τους αδύναμους. Μόνο στα απάτητα λημέρια του Κλέφτη, όπως καί στο δάσος τών Ληστών, ακούγονται τά άρματα τής αντίστασης στους ισχυρούς καί εξακολουθεί να ζει ή αρετή. 'Αντίστοιχα καί στους Ληστές, όπου ή κοινωνία παρουσιάζεται κτισμένη πάνω στο ψέμα, στην υποκρισία καί στή διαφθορά, ή βία αντιπροσωπεύει τήν προσπάθεια τής αρετής να βρει τρόπο να αμυνθεί.

18 42 Άθηνόί Γεωργχντχ Στις τρεις στροφές πού ακολουθούν (στ', ζ' και η ') ό λόγος γίνεται αμεσότερος και απευθύνεται πια σε συγκεκριμένους αποδέκτες, πού ορίζουν και το πλέγμα των ανθρώπινων σχέσεων του ήρωα, καθώς και τίς ενδεχόμενες συναισθηματικές του εμπλοκές. Οί τρεις αυτές στροφικές ενότητες σε ευθύ λόγο, προωθούν με τρεις διαδοχικές αποστροφές την εξέλιξη της δράσης, πού κατά τα λοιπά εξιστορείται σέ πλάγιο λόγο. Συγκεκριμένα, ή αποστροφή της στ ' στροφής γίνεται προς κάποιον λιγότερο ανδρείο σύντροφο, πού δέν έχει το θάρρος να μοιραστεί τή σκληρή ζωή του ήρωα. Στο σημείο αυτό έχουμε τή μοναδική αναφορά Ολου του ποιήματος σχετικά με τον αγώνα του ήρωα προς έναν αλλόθρησκο κατακτητή. Πρόκειται ουσιαστικά για τή μοναδική φορά πού ή ανταρσία άποκτα τίς ειδικές εθνικές καί θρησκευτικές διαστάσεις του κλέφτικου δημοτικού τραγουδιού, για να συμπληρωθεί έτσι, στο πλαίσιο της υβριδικής έμπνευσης του ποιήματος, ή κοινωνική διάσταση της ρομαντικής ανταρσίας. Είναι πάντως δύσκολο να αποφασίσουμε αν μίλα καί έδώ το ποιητικό υποκείμενο, πού εϊχε ως τώρα το λόγο, ή αν ακούγεται ή φωνή του 'ίδιου του ήρωα, ως φυσική προέκταση της φωνής των αρμάτων άπο το τελευταίο δίστιχο της ε ' στροφής. 'Οπωσδήποτε δμως στις αμέσως παρακάτω στροφές (ζ' καί η') ό λόγος εκφέρεται άπο το υποκείμενο της δράσης. Στις δύο αυτές αποστροφές, με τίς παραινέσεις προς τίς αγαπημένες γυναικείες μορφές πού αποχαιρετά, ό Κλέφτης επιβεβαιώνει δύο φορές μέ τήν προσωπική του επίγνωση τήν προηγούμενη πρόβλεψη για τήν αναπόφευκτη λύση του δράματος. Ό αντάρτης ήρωας γνωρίζει τή βέβαιη πτώση του, άλλα δέν μπορεί παρά να ακολουθήσει τον υψηλό σκοπό της ύπαρξης του, δπως δηλώνεται καί στις δύο σκηνές αποχαιρετισμού προς τή μητέρα ( Ένα παιδί σου σε 'στερώ, / όμως να ζήσω δεν 'μπορώ / αν ζώ για να δουλεύω: στρ. ζ ' ) καί προς τήν αγαπημένη γυναίκα ( 'Ελεύθερος ζώ 'ς τα βουνά, /κ ' ελεύθερος θα πέσω: στρ. η'). Στον υψηλό αυτό σκοπό, στο ιδανικό της ελευθερίας, πού εμπνέει το κλέφτικο δημοτικό τραγούδι καί πού αποτελεί κινητήριο θέμα καί αίτημα του ρομαντισμού, καταλήγουν αρμονικά συνταιριασμένες οί δύο μεγάλες ποιητικές καί συνειδησιακές παραδόσεις του «Κλέφτη». Ό ύμνος καί το εγκώμιο της ελευθερίας σφραγίζουν τίς τρεις επίμαχες συνομιλίες του ποιήματος, προσδιορίζονται σταθερά άπο τήν επίγνωση τής προκαθορισμένης ήττας καί προετοιμάζουν για το τελικό επεισόδιο, τή μάχη καί το θάνατο του ήρωα. Σ' αυτή τήν προτελευταία στροφή (θ'), ό ποιητής παρουσιάζει καί πάλι μέ αλλεπάλληλες συσσωρεύσεις ουσιαστικών, ρημάτων καί επιρρημάτων, δπως στην αρχική στροφή, το δραματικό σκηνικό στο όποιο θα εμφανιστεί, μόλις στον 5ο στίχο, ό ήρωας, νεκρός αυτή τή φορά οχι πια ώς ρηματικό υποκείμενο (στρ. α ', στ. 5: ό κλέφτης ξεσπαθόνει), άλλα ώς θύμα τής δικής του ηρωικής δράσης: τον σκότωσαν τον κλέφτη Στην έξοδο του ποιήματος (στρ. ι'), οί παράνομοι σύντροφοι (οί χιλιάδες εκ-

19 α Ό Κλέφτης» τοΰ Α. Ρ. Ραγκαβή 43 πτωτοι άγγελοι πού αναφέρει è Schiller) συνοδεύουν τον ηττημένο αρχηγό τους, τραγουδώντας τον 'ίδιο ύμνο στην ελευθερία πού στάθηκε ή αιτία της πτώσης και της καταστροφής του: 'Ελεύθερος ό κλέφτης ζή, κ ' ελεύθερος πεθαίνει. Και με αυτό το leitmotif, επιστρέφουμε πίσω στο Τραγούδι των Ληστών, πού στάθηκε το αρχικό έναυσμα και το μουσικό ερέθισμα τοΰ Ραγκαβή: Ein freies Leben Führen wir, Ein Leben voller Wonne. Εΐναι πράγματι αριστοτεχνικός ό τρόπος με τον όποιον ό Ραγκαβής εντάσσει τους ήρωες, τη θεματική και τον συναισθηματικό κόσμο τοΰ δημοτικού τραγουδιού στό μεγάλο ρεύμα τής ρομαντικής λογοτεχνίας. "*Ας συγκρατήσουμε ακόμη Οτι μέσα άπό αύτη τη διαδικασία συναισθηματικών ανταποκρίσεων, το δημοτικό ήμιστίχιο Μαόρ ' ειν ' ή νύχτα στα βουνά (μαύρη και στα λαγκάδια) έγινε, με την ποιητική μεσολάβηση τοΰ Φαναριώτη λογίου, παροιμιακή φράση τοΰ νεότερου ελληνισμού και φράση εκτόνωσης ενός συλλογικού θυμικοΰ. Έχει τέλος ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αυτή ή διασταύρωση τοΰ ήρωα τών κλέφτικων δημοτικών τραγουδιών με τους ήρωες τοΰ ριζοσπαστικού ρομαντισμού, πού συντελέστηκε πρώιμα με τον «Κλέφτη», στάθηκε πολλαπλά γόνιμη για Ολο τό έργο τοΰ Ραγκαβή μέσα στή δεκαετία : ενοποίησε τόν κόσμο τών «δημοτικών» ρομαντικών ποιημάτων του καί φιλοτέχνησε σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές τό πορτραίτο ενός ίδανικοΰ ρομαντικού ήρωα. 6. Οι Κλέφτες του Ραγκαβή καί τοΰ αθηναϊκού ρομαντισμού Αυτός ό ιδανικός ρομαντικός ήρωας, ή σύνθετη δηλαδή μορφή τοΰ Κλέφτη όπως τήν έπλασε τό φερεπώνυμο ποίημα, εϊναι ή πρώτη, καί ή επικρατέστερη, ελληνική εκδοχή τοΰ μεγάλου παράνομου ήρωα τοΰ ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Με τή συνδρομή τής εθνικής ιστορίας καί ποίησης, ό Ραγκαβής μετουσίωσε τόν υπέροχο αμαρτωλό εγκληματία τοΰ Schiller καί τοΰ Byron στή μορφή τοΰ Κλέφτη τοΰ αρχόμενου ελληνικού ρομαντισμού. Καί στή συνέχεια, αυτός ό ρομαντικός Κλέφτης θα πρωταγωνιστήσει σε πολλά κείμενα τοΰ Ραγκαβή τών ετών , δημιουργώντας έτσι στό ποιητικό έργο του μια μορφή επανερχόμενη καί έναν σταθερό άξονα οργάνωσης. Άπό τους κλέφτες Δήμο καί Λιάκο τοΰ 1831 {ΑημοςκαΙ Ελένη), περνώντας μέσα άπό τα «Δημοτικά» τοΰ 1837 («Ίππεύς», «Κλέφτης», «Ταξιδεύτρια») καί φτάνοντας ως τόν βυρωνικό Λαοπλάνο τοΰ 1840, ό αντάρτης ήρωας τοΰ Ραγκαβή διαγράφει μια σταθερή πορεία δέκα ετών, εναρμονίζοντας τήν εθνική με τή ρομαντική συνείδηση καί 31. Die Räuber (IV/ο), ο.π., σ. 585.

20 44 'Αθηνά Γεωργαντά προτείνοντας μία μείζονα ανδρική μορφή του ελληνικού ρομαντισμού. Στον Λαοπλάνο, πού σημαδεύει το τέλος της πρώτης κρίσιμης δεκαετίας του ελληνικού ρομαντισμού, ο Ραγκαβής θα ενσωματώσει έναν ακόμη «κλέφτικο» Θούριο, με το ίδιο leitmotif, τον ύμνο στην ελευθερία τοΰ Κλέφτη: Εις τα αιθρια^ΰφη κ ' εις 8ρυμόνων σιγήν Ό ελεύθερος κλέπτης προσμένει ' Κ ' εκεί κάτω οι 8οΰλοι με τήν χαύνην των γήν Εις όμίχλψ κοιμώνται θαμμένοι. [ ] f Ώς è πίπτων με κρότον και τρυγμον κεραυνός Και κτύπων, πυρπολών, καταστρέφων, Και 6 κλέπτης προβαίνει και άρμα σκοτεινός Άπα σπλάγχν ' αστραπών και σύννεφων. Ή πύρινη του σφαίρα προτιμά κορυφάς Kai σκοπεύ ' εις τυράννων τιάρας- [ ] ' ' Εις σαπράν κοινωνίαν παρακμάζ' ή ζωή, Και οι νόμοι παράγουν τους νάννους' Άλλα γίγαντας τρέφει των βουνών ή πνοή Ποΰ φυσσα εις αιώνων πλατάνους. Ό Λαοπλάνος, άσμα Γ', στ. 1-4, και Έδώ ή γλώσσα είναι καθαρεύουσα και άναπαιστικό το μέτρο, μακριά δηλαδή άπο τή δημώδη γλώσσα και τον σπασμένο ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο τοΰ «Κλέφτη». Ωστόσο, οι ρομαντικοί αντάρτες ήρωες τοΰ Ραγκαβή, οι Κλέφτες πού έχουν απολέσει τους ουσιαστικούς τους δεσμούς με τή δημοτική ποίηση, διατηρούν ακέραιη την κοινωνική τους δυναμική. Άπο τή λογοτεχνική οικογένεια τοΰ «Κλέφτη» φαίνεται ότι γεννήθηκαν εντυπωσιακές ομάδες παράνομων ηρώων τοΰ άθηναϊκοΰ ρομαντισμοΰ. Σ ' αυτό τουλάχιστον το συμπέρασμα οδηγεί ή μελέτη τριών ποιημάτων πού βραβεύονται σε τρία συνεχόμενα ετη τοΰ Ράλλειου διαγωνισμού, στο διάστημα ακριβώς τοΰ κριμαϊκού πολέμου και της άγγλογαλλικής κατοχής τοΰ Πειραιά, Οταν ή ρομαντική δυσαρέσκεια αποτυπώνεται με τον τρόπο και τα μοντέλα της βυρωνικής ποίησης 33. Πρόκειται για τα ποιήματα Ό "Απατρις (1854) και "Αννα και Φλώρος η Ό πύργος της Πέτρας (1855) τοΰ θ. Όρφανίδη και Εικασία (1856) τοΰ Δ. Βερναρδάκη. 'Ασφαλώς δεν αποτελεί απλή σύμπτωση το γεγονός ότι οι ποιητές πού βραβεύονται εϊναι μαθητές και ευνοούμενοι τοΰ Ραγκα- 32. Βλ. Α. Ραγκαβής, Διάφορα ποιήματα, 'Αθήνα, τ. Β' (1840), σσ Για τή σχέση άμεσης αντανάκλασης της κοινωνικής και πολιτικής δυσαρέσκειας στην ποίηση τοΰ ελληνικού βυρωνισμοϋ βλ. Panayotis Moullas, Les concours poétiques de Γ Université a" Athènes ( ), Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 'Αθήνα 1989, σσ , 163 κ. πολ.

21 «Ό Κλέφτης» του Α. Ρ. Ραγκαβή 45 βή, του αδιαφιλονίκητου πρωταγωνιστή του Ράλλειου διαγωνισμού 34. 'Ακόμη όμως και αν θεωρηθεί φόρος τιμής προς τον ισχυρό προστάτη τους, δεν χάνει το βάρος της ή παράδοση πού δείχνει να έχει καθιερώσει ό ρομαντικός αντάρτης ήρωας του, ό όποιος κάνει μια θεαματική επανεμφάνιση στα συγκεκριμένα ποιήματα. Είτε ως κλέφτης στα βουνά της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας: Δεν ήμην ο,τι φαίνομαι... δεν φαίνομ ' δ,τι είμαι... Έάν ύπο το ράσον μου καθώς 'ς τον τάφον κεϊμαι. Νικών καλλιστεφάνων Παιάνας άλλοτ' ήκουσα, και υπό τον Τζαβέλλαν Έβαφα την πολύπτυχον λευκήν μου φουστανέλλαν Εις αίματα τυράννων. Ό "Απατρις, XXIII, στ Πλην με τους λύκους αυτούς ήναγκάζετ ' ό Έλλην να ζήση. Κι ' οτε τυράννων σκληρών τον άπώθει το άγριον ήθος, Ότε ό Τούρκος τω ήρπαζε πλοΰτον, γυναίκας, ή τέκνα, "Οτε ο'ι γόοι του μάτην αντηχούν εις πρόθυρ ' αρχόντων, Την κοινωνίαν πικρώς κατηράτο, και 8ράττων τα όπλα Ώμνυε θάνατον, μίσος και αίμα, και έζη ως κλέπτης Της αδικίας εχθρός, τον πλησίον ού8έποτ ' ή8ίκει, Έν8οζον έπιπτε θύμα ενίοτε, πριν 8έ να πέση Με την ρομφαίαν 8ικάζων, το 8ίκαιον εύρισκε μόνος. "Αννα και Φλώρος, Γ', στ Εί'τε ως ληστής τών βουνών (και στή συνέχεια πειρατής τριπλή διασταύρωση τών Ληστών του Schiller, του βυρωνικοΰ Κουρσάρου και του «Κλέφτη» του Ραγκαβή) στην εποχή του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεόφιλου: Έκτοτε την κοινωνικήν διέρρηζα συνθήκην, Έκσχίσας το προς τους κοινούς συμβόλαιον ανθρώπους, Και άσυλον έζήτησα εις τους αγρίους τόπους, Εις τών έρημων την σιγην και τών βουνών την φρίκην. 34. Βλ. αύτ., σ. 163: «Rangabé, la figure la plus marquante de cette décennie [ = ]» κ. πολ. Βλ. επίσης αύτ., σσ , , για τα τρία ποιήματα που βραβεύονται στους διαγωνισμούς τών ετών 1854, 1855 και Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί εδώ ότι και οι δύο υποψήφιοι φροντίζουν να υπογραμμίσουν τη σχέση τών έργων τους με το ποιητικό έργο του προστάτη τους. Ό Όρφανίδης συνθέτει το "Αννα και Φλώρος στους έξαμέτρους πού επιχείρησε πρώτος να επαναφέρει σε χρήση ό Ραγκαβής και του πλέκει το απαραίτητο εγκώμιο για τη στιχουργική του πρωτοβουλία στον πρόλογο τοΰ ποιήματος του, το όποιο εκδίδεται σε τόμο τήν ΐδια χρονιά (Βλ. σχετικά στην τρίτη έκδοση: Θ. Όρφανίδης, Ποιήσεις, 'Αθήνα 1859, σσ ). Ό Βερναρδάκης εξάλλου επισημαίνει Οτι ένας στίχος της Εικασίας του «έτυχεν όμοιος προς τίνα έν τω Ααοπλάνωτοΰ κ. Α. Ρ. Ραγκαβή» (Βλ. Δ. Βερναρδάκης, Εικασία, 'Αθήνα 1856, σ. 72). 35. Βλ. Θ. Όρφανίδης, Τα "Απαντα, έκδ. Γ. Φέξης, 'Αθήνα 1916, σ Βλ. θ. Όρφανίδης, Ποιήσεις, δ.π., σ. 306.

22 46 Άθηνχ Γεωργχντχ Έχει φυγών τήν πνιγηράν τών νόμων άτμοσφχϊρχν, Έν fi ό χύ8ψ άνθρωπος 8υσχόλως άνχπνέων Κχθώς υπό πνευμχτιχψ μχρχίνετχι άντλίχν, Εζήτησ ' χύρχν χ8ουλον νχ πνεύσω χ ' έλευθέρχν, Κχί εις τάς ράχεις ώρμησχ ασμένως των ορέων, "Οπου ζωήν 8ιάγει τις άνθρωπου έπχξίχν, Κχί όπου 8εν εύρίσχοντχι ού8έποτε άλύσεις, Δεσπότχι, 8ούλων συρφετοί, χχί νόμοι χχι θρησχείχι, Προλήψεις, πολιτεόμχτχ, θεσμοί χχι φλυχρίχι, Άλλ ' Οπου άρχει, χυβερνχ χχί βχσιλεύ ' ή Φύσις. Εΐχχσίχ, άσμα Α', στ Θ9 37 Επιπλέον, στο ποίημα του Βερναρδάκη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Τραγούδι των Πειρατών στην αρχή του Β' άσματος. Σ' αυτές τις εφτά 12στιχες στροφές τραγουδούν οι ίδιοι οί πειρατές, ανυμνώντας την ελεύθερη ζωή τους στο πρότυπο του Τραγουδιού των Ληστών του Schiller και του Τραγουδιού τών Πειρατών του Byron {The Corsair, I, 1), ένώ δεν λείπουν οί αναφορές στους δρους ζωής τών κλεφτών του Ραγκαβή. Χρειάζεται δηλαδή να θυμηθούμε τον δικό του Κλέφτη, πού Πχλάτι έχει το βουνό xxì σχέπχσμχ τον ουρχνο για να ερμηνευτεί το σκηνικό τών απάτητων βουνών ώς του χώρου δπου σκηνοθετείται ή ζωή και ή δράση τών πειρατών του Βερναρδάκη, καθώς και ή εικόνα του ουράνιου σκεπάσματος: Έλεύθερ ' ήμεϊς εις χυτά τχ βουνά, 'Ελεύθεροι τρέχομεν ώς τα πτηνά Στρωμνή εις ήμχς ή στρωμνή του βουνού, Κχί στέγ ' ή σιν8ών ή γλχυχή τ ' ούρχνοΰ Εΐχχσίχ, άσμα Β', στ και "Αλλωστε, το Τραγούδι τών Πειρατών του Βερναρδάκη παρουσιάζει, νομίζω, έντονες αναλογίες με τον Θούριο του Λαοπλάνου. Και τα δύο τραγούδια οργανώνονται γύρω άπο τήν αντιπαράθεση τών ανυπότακτων κλεφτών και πειρατών, πού ζουν ελεύθεροι στα βουνά, προς τους «δούλους», τους «νάννους» και τα «τέκνα σκωλήκων» ή τήν «ποίμνη προβάτων» της υπόλοιπης ανθρώπινης κοινωνίας, όπου «άρχει ό τύραννος και κυβέρνα». Και Οπως οί κλέφτες του Λαοπλάνου, έτσι καί οί πειρατές της Εικασίας σκορπούν τρόμο στους τυράννους και περνούν τή ζωή τους μέσα στις μάχες, έως Οτου έρθει «ό θάνατος ό πεπρωμένος» Βλ. Δ. Βερναρδάκης, Εΐχχσίχ, δ.π., σ χύτ., σ Βλ. χαρακτηριστικά τους στίχους 13-22, 41-48, του Β ' άσματος της Ε'ιχχσίχς σε σχέση με τον Θούριο του Λχοπλάνου. Πβ. επίσης σημ. 34.

23 α Ό Κλέφτης» τοΰ Α. Ρ. Ραγκαβή 47 Τα επαναστατικά ρομαντικά χαρακτηριστικά που διατηρούν οί παράνομοι πρωταγωνιστές και της Εικασίας και των δύο ποιημάτων τοΰ Όρφανίδη εϊναι ή αντίσταση στην πολιτική ή κοινωνική τυραννία και αδικία, ή επίγνωση του αναπόφευκτου θανάτου και ή σύνδεση τους μέ τή μορφή τοΰ αποστάτη αγγέλου {«Καί προς τψμόνψ στρέφονται ουράνιον πατρίδα/οί της ψυχής του πόθοι»: Ό "Απατρις, XX, στ * «Μέ τήνρομφαίαν δικάζων)): "Αννα και Φλώρος, Γ", στ. 360" «καί των αγγέλων σώμα /Φορούν οί αλιτήριοι του αδου έωσφόροι!)) Εικασία, Α', στ ). Έκτος δμως άπό τήν εύκολα ανιχνεύσιμη συγγένεια μέ τον άρχετυπικό αντάρτη ήρωα των ρομαντικών, εϊναι νομίζω αναμφίβολο Οτι για το μοντέλο τοΰ Έλληνα αντάρτη ήρωα στάθηκε καθοριστικό το πρότυπο τοΰ «Κλέφτη», δπως το συνέθεσε και σέ όσα ποιήματα το χρησιμοποίησε ό Ραγκαβής. Σύμφωνα δηλαδή μέ τον ενδεικτικό αυτό πυρήνα απογόνων πού εντοπίστηκε, το επαναστατικό πρότυπο τοΰ «Κλέφτη», το όποιο εϊχε αφομοιώσει τόν ριζοσπαστισμό τοΰ βυρωνισμοΰ και των Ληστών, διατήρησε για μεγάλο διάστημα τήν ποιητική του εμβέλεια καί γονιμότητα. Φαίνεται συνεπώς βάσιμος ό συλλογισμός ότι ή συστηματικότερη διερεύνηση τοΰ θέματος στην ποίηση τοΰ αθηναϊκού ρομαντισμού, θα έχει νά παρουσιάσει πολλούς ακόμη κλέφτες καί αντάρτες στην παράδοση τοΰ «Κλέφτη» τοΰ Ραγκαβή.

24 ν 9 η fil η f litten, f)traii«<<)tbei» β ο π ^r ti» eri φ <cci) ill er. Swoce üerbc [ettc Sluflage. granffurr unfc îfipiig. bu οί>ίο* ί>ίπ<** ' ι 7 H 3.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ (1991). «Ο ΚΛΕΦΤΗΣ» TOΥ Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ. ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ. Μνήμων, 13,

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ (1991). «Ο ΚΛΕΦΤΗΣ» TOΥ Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ. ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ. Μνήμων, 13, Μνήμων Τομ. 13, 1991 «Ο ΚΛΕΦΤΗΣ» TOΥ Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ. ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΘΗΝΑ http://dx.doi.org/10.12681/mnimon.236 Copyright 1991 To cite this article: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιονύσιος Σολωµός ( )

ιονύσιος Σολωµός ( ) ιονύσιος Σολωµός (1798 1857) Ένας από τους σηµαντικότερους νεοέλληνες ποιητές. Είναι ο εθνικός µας ποιητής Ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε συστηµατικά τη δηµοτική γλώσσα Αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798 και πέθανε στην Κέρκυρα το 1857 Μετά το θάνατο

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο ρομαντισμός προβάλλει το συναίσθημα και τη φαντασία. Στα ποιήματα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

«Βασιλιάς των Ξωτικών» ( Erlkonig ) Κατηγορία: Lied Στίχοι: Goethe Μουσική: Schubert

«Βασιλιάς των Ξωτικών» ( Erlkonig ) Κατηγορία: Lied Στίχοι: Goethe Μουσική: Schubert 1 «Βασιλιάς των Ξωτικών» ( Erlkonig ) Κατηγορία: Lied Στίχοι: Goethe Μουσική: Schubert Το τραγούδι αυτό θεωρείται ένα από τα αριστουργήµατα (ίσως και το πιο σπουδαίο) του Γερµανικού lied, και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. μέρος Πρώτο ο ρολοσ ΤοΥ ελληνα ανδρα μεσα στουσ αιωνεσ. κεφάλαιο 1. οι συνθηκεσ Τησ ανδρικησ απουσιασ... 39

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. μέρος Πρώτο ο ρολοσ ΤοΥ ελληνα ανδρα μεσα στουσ αιωνεσ. κεφάλαιο 1. οι συνθηκεσ Τησ ανδρικησ απουσιασ... 39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικο σημειωμα... 15 Διονύσης Σακκάς ευχαριστιεσ... 21 εισαγωγη... 25 μέρος Πρώτο ο ρολοσ ΤοΥ ελληνα ανδρα μεσα στουσ αιωνεσ κεφάλαιο 1. οι συνθηκεσ Τησ ανδρικησ απουσιασ... 39 Η γεωγραφικη

Διαβάστε περισσότερα

e- EΚΦΡΑΣΗ- ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξετάσεις Γ λυκείου ΕΠΑ.Λ.

e- EΚΦΡΑΣΗ- ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξετάσεις Γ λυκείου ΕΠΑ.Λ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξετάσεις Γ λυκείου ΕΠΑ.Λ. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ποτέ, πια, πόλεμος! Μετά τις οδυνηρές εμπειρίες του τελευταίου Παγκοσμίου Πολέμου, θα περίμενε κανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ» Δ. Σολωμός Δελτίο τύπου 1) Το Σάββατο 15-03-08 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης από το 1 ο ΓΕΛ και υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης παράσταση με θέμα: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ Η Ιλιάδα μαζί με την Οδύσσεια αποτελούν τα αρχαιότερα έπη, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. καθημερινό λεξιλόγιο: «κάτι», «ἀρμαθιά»

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιο Σολωµό «Ο Κρητικό» Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιο Σολωµό «Ο Κρητικό» Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιο Σολωµό «Ο Κρητικό» 3 3 4 σαν πέτρες µε βυθίζουν! 4 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέµατα της Επτανησιακής Σχολής που απαντούν στα δοθέντα αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό τραγούδι: [Της έσπως] (25 εκεµβρίου 1803) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ )

ηµοτικό τραγούδι: [Της έσπως] (25 εκεµβρίου 1803) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ ) 1. KEIMENO ηµοτικό τραγούδι: [Της έσπως] (25 εκεµβρίου 1803) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 105-106) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιο όνοµα ακούγεται κατ επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σολωµός και οι Επτανήσιοι

Ο Σολωµός και οι Επτανήσιοι Ο Σολωµός και οι Επτανήσιοι Το 1864 προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα. Επτάνησα Από τα µέσα του 18 ου ως και τα τέλη του 19 ου αι. τα Επτάνησα βρίσκονταν υπό την κατοχή δυτικών δυνάµεων, δεν ήταν ποτέ υπό οθωµανική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

μακέτα δημοτικό τραγουδι.qxp_layout 1 5/12/16 11:22 π.μ. Page 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

μακέτα δημοτικό τραγουδι.qxp_layout 1 5/12/16 11:22 π.μ. Page 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Λ. ΚΟΥΖHΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημοτικό Τραγούδι O AΠΟΗΧΟΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Εκδόσεις Κολοκοτρώνη 49, Αθήνα 105 60 Τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238 e-mail: info@enploeditions.gr www.enploeditions.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας 1830-1880 Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαθεοδώρου 1 η ενότητα: «Εισαγωγή στα ρομαντικά χρόνια» Ρομαντισμός. Η ανάδυση του μυθιστορήματος. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review Ημερομηνία 20/7/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://www.culture21century.gr/ Γιώτα Παπαδημακοπούλου http://www.culture21century.gr/2015/07/belinda-alexandra-book-review.html ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda

Διαβάστε περισσότερα

- Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης. Ο πόλεμος. ' ttbiiif' 'ιίβίϊιιγ' ^ *"'** 1 ' 1 ' 11 ' ' στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη <KAOS<\S Ι>ΗΡΟΡ*Η

- Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης. Ο πόλεμος. ' ttbiiif' 'ιίβίϊιιγ' ^ *'** 1 ' 1 ' 11 ' ' στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη <KAOS<\S Ι>ΗΡΟΡ*Η - Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης Ο πόλεμος ' ttbiiif' 'ιίβίϊιιγ' ^ *"'** 1 ' 1 ' 11 ' ' στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ένας αϊτός περήφανος Κλέφτικο τραγούδι

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ένας αϊτός περήφανος Κλέφτικο τραγούδι ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ένας αϊτός περήφανος Κλέφτικο τραγούδι Ένας αϊτός περήφανος, ένας αϊτός λεβέντης από την περηφάνια του κι από τη λεβεντιά του, δεν πάει τα κατώμερα να καλοξεχειμάσει,

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Από τις «Άγριες θάλασσες» στην αθανασία, χάρη στο νέο βιβλίο της Τέσυ Μπάιλα

Από τις «Άγριες θάλασσες» στην αθανασία, χάρη στο νέο βιβλίο της Τέσυ Μπάιλα Από τις «Άγριες θάλασσες» στην αθανασία, χάρη στο νέο βιβλίο της Τέσυ Μπάιλα Απόψεις &Σχόλια Γράφει η Κώστια Κοντολέων 08/05/2017 11:06 Ελλάδα, μια χώρα που διεκδικεί την πρώτη θέση στο Πάνθεον των ηρώων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53)

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Γουβέλη: Ως προς την ιστορική έρευνα, Η νύφη της Μασσαλίας ήταν το πιο απαιτητικό από όλα μου τα βιβλία

Γιώτα Γουβέλη: Ως προς την ιστορική έρευνα, Η νύφη της Μασσαλίας ήταν το πιο απαιτητικό από όλα μου τα βιβλία Ημερομηνία 29/08/2016 Μέσο Συντάκτης bookcity.gr Ελίζα Νάστου Link http://bit.ly/2blbtqq Γιώτα Γουβέλη: Ως προς την ιστορική έρευνα, Η νύφη της Μασσαλίας ήταν το πιο απαιτητικό από όλα μου τα βιβλία Το

Διαβάστε περισσότερα

Φανή Πανταζή : Η ψυχή του πέτρινου σπιτιού Δευτέρα, 03 Ιούλιος :05

Φανή Πανταζή : Η ψυχή του πέτρινου σπιτιού Δευτέρα, 03 Ιούλιος :05 Φανή Πανταζή : Η ψυχή του πέτρινου σπιτιού Δευτέρα, 03 Ιούλιος 2017-11:05 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Η ΦΑΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε οικονομικές επιστήμες στη Νομική Σχολή Αθηνών. Εργάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου "Το κορίτσι με τα τριαντάφυλλα" του Θάνου Κονδύλη. Κριτική: Χριστίνα Μιχελάκη

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου Το κορίτσι με τα τριαντάφυλλα του Θάνου Κονδύλη. Κριτική: Χριστίνα Μιχελάκη Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 "Το κορίτσι με τα τριαντάφυλλα" του Θάνου Κονδύλη Κριτική: Χριστίνα Μιχελάκη Ο Θάνος Κονδύλης είναι ένας από τους πιο αξιόλογους συγγραφείς της χώρας μας, κατά την γνώμη μου.

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Πορτραίτα: Johanna Lindsey

Πορτραίτα: Johanna Lindsey Ημερομηνία 10/5/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.bookcity.gr/ Χρύσα Βασιλείου http://www.artsandthecity.gr/bloggers/%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%cf%81%ce%b1% CE%AF%CF%84%CE%B1/22032- %CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B1-johanna-lindsey

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι των δοντιών

Το παιχνίδι των δοντιών Το παιχνίδι των δοντιών Ρία Φελεκίδου Εικόνες: Γεωργία Στύλου Εκπαιδευτικό υλικό από τη συγγραφέα του βιβλίου [1] EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΤΑΞΙΔΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Ιδ. Γεν. Λύκειο Ηρακλείου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Ιδ. Γεν. Λύκειο Ηρακλείου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ιδ. Γεν. Λύκειο Ηρακλείου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ / ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Εξετάζονται οι ενότητες: ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164)

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος 2015-2016 ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1 Κύπρος Χρυσάνθης 17 του Νοέµβρη 1973 (Χαράµατα) Το ποίηµα δηµοσιεύτηκε στον τόµο Αντιφασιστικά 67-74 (1984) και αναφέρεται στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ. Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ. Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ. Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α. Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Θεολόγος Καθηγητής DEA Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΑΠΘ Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ E-mail: gzee11@otenet.gr akalamatas@sch.gr Δ. Ε. 1 1 : Γ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα

Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα 21/04/2015 Το φως της λάμπας πάνω στο τραπέζι αχνοφέγγει για να βρίσκουν οι λέξεις πιο εύκολα το δρόμο τους μέσα

Διαβάστε περισσότερα

<<Γυναίκες στην ρομαντική εποχή της λογοτεχνίας>>

<<Γυναίκες στην ρομαντική εποχή της λογοτεχνίας>> Οι γυναίκες της ρομαντικής περιόδου οι οποίες άρχισαν να γράφουν ποίηση, μυθιστορήματα και άλλα λογοτεχνικά έργα. Η ρομαντική περίοδος ήταν μια εποχή μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων 1 Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Πένυ Παπαδάκη: «Οι άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο δεν επηρεάζονται από την κρίση» ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Πένυ Παπαδάκη: «Οι άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο δεν επηρεάζονται από την κρίση» ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Πένυ Παπαδάκη: «Οι άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο δεν επηρεάζονται από την κρίση» ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΟΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΙΛΟΥΝ Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη σε μια εποικοδομητική συνέντευξη στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: 7 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΝΟΜΑ: 7 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ 12 o Δημ. Σχ. Αθηνών Τάξη Δ 7/4/2014 ΟΝΟΜΑ: 7 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Α. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1. 2. Συμπληρώνω τα κενά με Παρακείμενο ή Υπερσυντέλικο: Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι... (αναπτύσσω)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ: «Η επιτυχία της Στιγμούλας, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να σπρώχνω τα όριά μου κάθε φορά ακόμα παραπέρα»

ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ: «Η επιτυχία της Στιγμούλας, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να σπρώχνω τα όριά μου κάθε φορά ακόμα παραπέρα» Ημερομηνία 27/11/2015 Μέσο trikalakids.gr Συντάκτης Link http://www.trikalakids.gr/bookcorner/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bd %CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7-%CE%B7- %CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. «Η Ιστορία της έντεχνης γραφής στην Ελλάδα: Το στίγμα της γενιάς του `30 στην ποίηση»

Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. «Η Ιστορία της έντεχνης γραφής στην Ελλάδα: Το στίγμα της γενιάς του `30 στην ποίηση» Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Σχολικό έτος: 2013-2014 Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ «Η Ιστορία της έντεχνης γραφής στην Ελλάδα: Το στίγμα της γενιάς του `30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος: Στο μάθημα Γενικής Παιδείας της Β Λυκείου Αρχαία Ελληνικά, του Σοφοκλή επιχειρήθηκε να ενσωματωθεί το πρόγραμμα ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Â Αφηγηματική τεχνική είναι η προοικονομία. Με όσα αναφέρει ο ποιητής σε κάποιους στίχ ους, μας προϊδεάζει (μας δίνει μια ιδέα) τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, ώστε να είμαστε λίγο πολύ προετοιμασμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές"

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της Φως στις σκιές Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές" Κυρία Παπαδάκη, το βιβλίο σας Φως στις Σκιές που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πραγματεύεται δύσκολα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική για το βιβλίο της Άννας Γαλανού Όταν φεύγουν τα σύννεφα εκδ. Διόπτρα, από τη Βιργινία Αυγερινού

Κριτική για το βιβλίο της Άννας Γαλανού Όταν φεύγουν τα σύννεφα εκδ. Διόπτρα, από τη Βιργινία Αυγερινού Ημερομηνία 20/5/2016 Μέσο Συντάκτης Link vivlio-life.gr Βιργινία Αυγερινού http://vivlio-life.gr/%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae- %CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-

Διαβάστε περισσότερα

Σ ένα συνοριακό σταθμό

Σ ένα συνοριακό σταθμό Σ ένα συνοριακό σταθμό - Αντώνη Σαμαράκη Σχεδιασμός πρότασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας Προβάλλονται εικόνες σχετικές με σταθμούς και τρένα με μουσική υπόκρουση και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 20/11/2017 Επιδιωκόμενος Στόχος: 70/100. Ι. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Κεφάλαιο: Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 20/11/2017 Επιδιωκόμενος Στόχος: 70/100. Ι. Μη λογοτεχνικό κείμενο Μάθημα/Τάξη: Ν. Γλώσσα Γ' ΕΠΑΛ Κεφάλαιο: Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 20/11/2017 Επιδιωκόμενος Στόχος: 70/100 Ι. Μη λογοτεχνικό κείμενο Τον Μάιο του 2017 δημοσιοποιήθηκαν αποτελέσματα έρευνας του

Διαβάστε περισσότερα

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί.

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν σε βλέπουν και σε «τραβούν» κοντά τους «γαλαξίες», όπως ο Καρβέλας και η Βίσση και ο «αυστηρός»

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθήματα και ποιήματα: γλωσσικοί μετασχηματισμοί

Συναισθήματα και ποιήματα: γλωσσικοί μετασχηματισμοί Συναισθήματα και ποιήματα: γλωσσικοί μετασχηματισμοί Με τους μαθητές της Γ 2 τάξης του 106 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών ξεκινήσαμε τη δική μας ποιητική από τον Νοέμβριο του 2014, εντάσσοντας το όλο εγχείρημα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Άντον Τσέχωφ, Ο Βάνκας

Άντον Τσέχωφ, Ο Βάνκας Άντον Τσέχωφ, Ο Βάνκας Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 194) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Διασχολικό Δίκτυο Γλωσσικού Γραμματισμού (Σχολείων αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Βασιλείας Καλοκύρη)

Διασχολικό Δίκτυο Γλωσσικού Γραμματισμού (Σχολείων αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Βασιλείας Καλοκύρη) Διασχολικό Δίκτυο Γλωσσικού Γραμματισμού (Σχολείων αρμοδιότητας της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Βασιλείας Καλοκύρη) Παραγωγή Υλικού στο Πλαίσιο του Δικτύου Συμβουλευτική-Συντονισμός: Β. Καλοκύρη Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Jordi Alsina Iglesias. Υποψήφιος διδάκτορας. Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης

Jordi Alsina Iglesias. Υποψήφιος διδάκτορας. Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης Ηρακλείο 10/7/2014 Πρώτα άπο όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γωνιών Μαλεβιζίου και τον κύριο Κώστα Παντερή για την προσπάθεια που κάνουν οργανώνοντας για πρώτη φορα μία τέτοια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Στο σαλόνι του BookSitting: O συγγραφέας Μανώλης Ανδριωτάκης

Στο σαλόνι του BookSitting: O συγγραφέας Μανώλης Ανδριωτάκης Ημερομηνία 27/02/2015 Μέσο Booksitting Συντάκτης Αλεξία Καλογεροπούλου Link http://goo.gl/kusjcs Στο σαλόνι του BookSitting: O συγγραφέας Μανώλης Ανδριωτάκης Το BookSitting μίλησε με τον Μανώλη Ανδριωτάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μικρός Βορράς σε συνεργασία µε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Διοργανώνουν επιµορφωτικό-βιωµατικό Σεµινάριο. Εισήγηση: Τάσος Ράτζος

Ο Μικρός Βορράς σε συνεργασία µε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Διοργανώνουν επιµορφωτικό-βιωµατικό Σεµινάριο. Εισήγηση: Τάσος Ράτζος Ο Μικρός Βορράς σε συνεργασία µε το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Διοργανώνουν επιµορφωτικό-βιωµατικό Σεµινάριο µε θέµα «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΡΑΣΗ» «όλη η Ελένη σε µία ώρα» Εισήγηση: Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

Φιλομήλα Λαπατά: συνέντευξη στην Μαρία Χριστοδούλου

Φιλομήλα Λαπατά: συνέντευξη στην Μαρία Χριστοδούλου Φιλομήλα Λαπατά: συνέντευξη στην Μαρία Χριστοδούλου December 13, 2018 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Η αναγνωρισμένη και καταξιωμένη συγγραφέας στο χώρο της Φιλομήλα Λαπατά κάνει την εμφάνισή της με το νέο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

Σαν τα φύλλα του καπνού-λία Ζώτου & Θοδωρής Καραγεωργίου

Σαν τα φύλλα του καπνού-λία Ζώτου & Θοδωρής Καραγεωργίου Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014 Σαν τα φύλλα του καπνού-λία Ζώτου & Θοδωρής Καραγεωργίου Στο «Σαν τα φύλλα του καπνού» εξιστορείται μια ευαίσθητη, ρομαντική και νοσταλγική ιστορία που μας συγκινεί και μας ταξιδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας»

Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας» Τετάρτη, 04/10/2017 Συνεντεύξεις Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας» «Η αρμονική συμβίωση των λαών είναι εφικτή.» «Έχω μάθει να

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΎΚ Α ΣΤΌΙΌΎ " ΘΈΝΤΑ ΜΙΜΗ Λ ΆΚ Η

ΓΛΎΚ Α ΣΤΌΙΌΎ  ΘΈΝΤΑ ΜΙΜΗ Λ ΆΚ Η ΓΛΎΚ Α ΣΤΌΙΌΎ " ΘΈΝΤΑ ΜΙΜΗ Λ ΆΚ Η Όπως είναι γνωστό, το παραμύθι είναι παγκόσμιο, με μακραίωνη παρουσία σε διαφορετικούς λαούς που το ανταλλάσσουν μεταξύ τους, προσαρμόζοντάς το στα δεδομένα της κάθε ιστορικής

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Λεμπέσης: «Σαν να μεταφέρω νιτρογλυκερίνη σε βαγονέτο του 19ου αιώνα» Τα βιβλία του δεν διαβάζονται από επιβολή αλλά από αγάπη

Γιώργος Δ. Λεμπέσης: «Σαν να μεταφέρω νιτρογλυκερίνη σε βαγονέτο του 19ου αιώνα» Τα βιβλία του δεν διαβάζονται από επιβολή αλλά από αγάπη Γιώργος Δ. Λεμπέσης: «Σαν να μεταφέρω νιτρογλυκερίνη σε βαγονέτο του 19ου αιώνα» Τα βιβλία του δεν διαβάζονται από επιβολή αλλά από αγάπη ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ 21.06.2017-12:28 Η «Ψαρόσουπα», «Το χρυσό μολύβι»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό, μαζί με το ϖρώτο βιβλίο με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ϖοίησης», χαιρετίζει την εϖιστροφή της αρχαίας λυρικής ϖοίησης στη Μέση Εκϖαίδευση. Γνωρίζουμε ότι το είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εκπαιδευτικούς

Οδηγός για Εκπαιδευτικούς Οδηγός για Εκπαιδευτικούς Οδηγός για Εκπαιδευτικούς Λίγα λόγια για το βιβλίο Ένας κανόνας μόνο υπάρχει στον αγώνα για τα 39 στοιχεία, που είναι κρυμμένα σε διάφορες γωνιές του κόσμου: ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μας είναι η γη

Σπίτι μας είναι η γη Σπίτι μας είναι η γη 1.α. Ο αρχηγός των Ινδιάνων λέει ότι η φύση είναι το σπίτι τους. Τι εννοεί; β. Πώς βλέπει ο λευκός τη φύση, σύμφωνα με τον Ινδιάνο; α. Η πρόταση αυτής της αγοραπωλησίας ήταν εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Mίλτος Σαχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής Ἕνας μπαξές γεμάτος αἷμα εἶν ὁ οὐρανός καί λίγο χιόνι ἔσφιξα τά σκοινιά μου πρέπει καί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: «Στόχος μου είναι να μάθω στους αναγνώστες μου, ότι η αγάπη συλλαβίζεται»

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: «Στόχος μου είναι να μάθω στους αναγνώστες μου, ότι η αγάπη συλλαβίζεται» Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: «Στόχος μου είναι να μάθω στους αναγνώστες μου, ότι η αγάπη συλλαβίζεται» 04.07.2016 19:42 Νατάσσα Βαφειάδου Με αφορμή τη αυριανή παρουσίαση του μυθιστορήματός της «Δύο φιλιά για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι ρίζες του δράματος

Οι ρίζες του δράματος Οι ρίζες του δράματος Σύνθετη ποιητική δημιουργία Το δράμα, το έπος και η λυρική ποίηση = αρχαίος ελληνικός ποιητικός λόγος. ράμα: θεατρικό είδος. Περιλάμβανε το λόγο, τη μουσική και την όρχηση (κίνηση).

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή Γεωργιάδου, «Εισαγωγή» (για το έργο Ερωτοπαίγνια ή Καταλόγια. Στίχοι περί έρωτος και αγάπης)

Ζωή Γεωργιάδου, «Εισαγωγή» (για το έργο Ερωτοπαίγνια ή Καταλόγια. Στίχοι περί έρωτος και αγάπης) Ζωή Γεωργιάδου, «Εισαγωγή» (για το έργο Ερωτοπαίγνια ή Καταλόγια. Στίχοι περί Τα Ερωτοπαίγνια ή Καταλόγια. Στίχοι περί έρωτος και αγάπης, όπως αλλιώς είναι γνωστά στη σύγχρονη βιβλιογραφία, αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα