«Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ»"

Transcript

1 «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» Ευστρατία Χ. Μούρτου 1 Επιθεώρηση Υγείας, Τόµος 17, Τεύχος 101, Ιούλιος Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή περιγράφει τον ρόλο και την σηµασία της εφαρµογής του ηλεκτρονικού φακέλου στα ηµόσια Νοσοκοµεία, αφού ελαττώνει τα πιθανά λάθη των χειρόγραφων διαγνώσεων, παράγει µακροχρόνια ιστορικά ασθενών και εξασφαλίζει συγκρίσιµα και περιεκτικά δεδοµένα για διαφορετικούς πληθυσµούς. Ωστόσο υπάρχει δυσκολία στην ύπαρξη σαφών και συγκεκριµένων κανόνων, οι οποίοι πρέπει να προσδιοριστούν κατά την έναρξη και εφαρµογή του ηλεκτρονικού φακέλου, αφού αφενός τα πληροφοριακά νοσοκοµειακά συστήµατα πρέπει να εξασφαλίζουν συνεπή, συνεχή και διακριτική εισαγωγή δεδοµένων και αφετέρου τα δεδοµένα πρέπει να ανταποκρίνονται πιστά στην ιατρική ορολογία σύµφωνα όµως µε διεθνώς αποδεκτές κωδικοποιήσεις. Πιο αναλυτικά στην εργασία περιγράφονται οι σηµαντικότερες µορφές του ιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου, ενώ τονίζεται η αναγκαιότητα της χρήσης του στα Ελληνικά δηµόσια νοσοκοµεία, ως βασικό εργαλείο καταγραφής, αποθήκευσης και διάχυσης της κλινικής πληροφορίας. Παράλληλα δίνεται έµφαση στη µεγάλη δυσκολία για την αποδοχή και ενσωµάτωση της πληροφορικής τεχνολογίας στα δηµόσια νοσοκοµεία, όχι µόνο διότι έχει δοθεί µεγαλύτερη ανάπτυξη στα διοικητικοοικονοµο-διαχειριστικά πληροφοριακά συστήµατα, αλλά κυρίως από ότι το ιατρικό σώµα αφενός είναι αρνητικό στη χρήση υπολογιστών και αφετέρου δεν αποδέχεται οµόφωνα τα σηµασιολογικά πρότυπα των διεθνών κωδικοποιήσεων. Σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί η µικρή ανάπτυξη του λογισµικού του ιατρικού φακέλου στη χώρα µας, η ετερογένεια των νοσοκοµειακών πληροφοριακών συστηµάτων, η έλλειψη διασύνδεσης, ολοκλήρωσης και διαλειτουργικότητας των καθώς και η έλλειψη ταυτοποίησης των ασθενών. 1 Μαθηµατικός, Βιολόγος, MSc in Mathematics of Computers & Decision Making, MSc στη ιοίκηση Μονάδων Υγείας, MSc στη ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ., Υποψήφια ιδάκτωρ του τµ. ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών, Προιστ/νος Τµ.Πληροφορικής & Οργάνωσης του Γενικού Νοσοκοµείου Πάτρας «Ο Αγ.Ανδρέας» 1

2 SUMMARY The role and importance of the application of the electronic medical record, is described, since it will be a mechanism for eliminating most handwritten clinical data, providing longitudinal collection of health information for and about individuals and populations and integrating health care information between public hospitals. However there is a great difficulty in constitution of clear and specific rules, which has to be assigning in the beginning of the EMR s application, not only because hospital information systems have to provide an accurate, reliable and efficient flow of patient medical and billing information securing privacy and confidentiality, but also because clinical data must be standardized in order to describe properly medical terminology. More analytically, the types of EMR are described, while the necessity of its application in Greek public hospitals is emphasized, as the main tool for recording, storing and defusing of clinical data. In addition, the difficulty of acceptance and embodying of information technology in Greek public hospitals is emphasized, since management hospital information systems contrary to clinical information systems are more evaluated and mostly since physicians even with the availability of coded data entry, still have a great affinity for entering free-text comments as well as a great difficulty. Another determinative factor is the heterogeneity of hospital information systems, the lack of interfacing, integration and interoperability as well as the lack of unique patient s coding. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, ιατρική πληροφορία, κωδικοποίηση, ανασταλτικοί παράγοντες 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ηλεκτρονική υγεία, δηλαδή η εφαρµογή τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στον τοµέα της υγείας, έχει ως στόχο τη συγκέντρωση, ανάλυση και αποθήκευση κλινικών δεδοµένων σε όλες τις µορφές καθώς και την ανταλλαγή αυτών των δεδοµένων ανάµεσα στις µονάδες παροχής υγείας, τους ασφαλιστικούς φορείς και τις υγειονοµικές αρχές. Στην Ελλάδα ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος δεν έχει αναπτυχθεί παρά τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η ευρεία χρήση του σε άλλες χώρες και παρά τις επιτακτικές ανάγκες ανάπτυξης και εφαρµογής του. Κατά την διακοµιδή ασθενών από το ένα νοσοκοµείο στο άλλο ή κατά την εισαγωγή των από το ένα τµήµα στο άλλο, επιβάλλεται η πλήρης, διαφανής και αποτελεσµατική ροή της ιατρικής πληροφορίας, ενώ παράλληλα τα δεδοµένα απαιτούν διατήρηση και συντήρηση από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό µε στόχο τη βελτίωση της υγείας [1]. Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής, οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, οι ιατρικές δικτυακές πύλες και τα πιο σύγχρονα µέσα της πληροφορικής, προϋποθέτουν την ευρεία αποδοχή της ιατρικής ηλεκτρονικής επεξεργασίας, που στην πραγµατικότητα αποτελεί µια οργανωτική τεχνολογία. Πιο συγκεκριµένα η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή µπορεί να υποστηρίξει το σχεδιασµό κλινικών επεµβάσεων και να διευκολύνει γενικότερα την έρευνα και τη διαχείρισης της δηµόσιας υγείας, εφόσον ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα τόσο για τις κωδικοποιήσεις των νόσων όσο και για τις απαιτούµενες διασυνδέσεις. Η εργασία είναι δοµηµένη σε επτά κύρια κεφάλαια, που αφορούν την έννοια της ιατρικής πληροφορίας και ειδικότερα του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για τα Ελληνικά ηµόσια νοσοκοµεία. Πιο αναλυτικά το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει την έννοια της ιατρικής πληροφορίας, ενώ στο επόµενο αναλύεται η έννοια του ιατρικού φακέλου και ειδικότερα του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η παρούσα κατάσταση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου στο δηµόσιο τοµέα της χώρας µας, ενώ στο πέµπτο τονίζεται η αναγκαιότητα της αποδοχής της κωδικοποίησης της ιατρικής πληροφορίας µέσω των διεθνών κανόνων προτύπων µε στόχο την αξιοπιστία, την ποιότητα και την συνάφεια. Τέλος τονίζονται οι παράγοντες που εµποδίζουν την χρήση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, ενώ αναφέρονται προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή του στα ελληνικά δηµόσια νοσοκοµεία. 2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ιατρική πληροφορία συνιστά ένα από τους σηµαντικότερους πόρους των νοσοκοµείων, αποτελώντας όµως και τον λιγότερο απτό πόρο. Γενικά οι πληροφορίες µπορούν να καθοριστούν µόνο δια µέσου από των λειτουργιών τους, αφού αποτελούν οργανωµένα στοιχεία ή γνώσεις που παρέχουν µια βάση για τη λήψη αποφάσεων, για το πώς να επιτευχθεί ένας στόχος. Όταν ένας γιατρός αποφασίζει για τον ασθενή του, τα δεδοµένα που πρέπει να επεξεργασθεί είναι τα ευρήµατα (ιστορικό, εξετάσεις), οι υποθέσεις και οι προηγούµενες νοσηλείες. Ωστόσο όταν λαµβάνεται µια απόφαση για την δηµιουργία ενός νέου τµήµατος ή για µια νέα κλινική υπηρεσία ή για µια νέα σύµβαση ιατρικών ειδών, θα πρέπει να οµαδοποιηθούν τα στοιχεία για τους µεµονωµένους ασθενείς και να συνδυαστούν µε τα στοιχεία που απαιτούνται για την επάνδρωση, τις εγκαταστάσεις, 3

4 και άλλους υλικούς πόρους. εδοµένου ότι οι ιατρικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για όλες τις αποφάσεις, τα οφέλη της καλής διαχείρισης πληροφοριών είναι πανταχού παρόντα, έχοντας επιπτώσεις στους νοσοκοµειακούς γιατρούς, τους ασθενείς και την ιοίκηση. Η καλή διαχείριση των πληροφοριών µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας, και το σπουδαιότερο µπορεί να επιτρέψει στο ιατρικό ναι νοσηλευτικό προσωπικό για να δαπανήσει περισσότερο χρόνο µε τους ασθενείς. Όµως η καλή διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας δεν είναι ένα εύκολο και απλό θέµα, αφού απαιτείται πρόσβαση όλων των νοσοκοµειακών γιατρών στο κλινικό ιστορικό χρησιµοποιώντας κοινά αρχεία, συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και µεγαλύτερη αυτοδιαχείριση. Παράλληλα η διάχυση της ιατρικής πληροφορίας είναι αρκετά πολύπλοκη σε σχέση µε την εµπιστευτικότητα των στοιχείων των ασθενών, αλλά και σε σχέση µε το γεγονός ότι οι περισσότερες δαπάνες στα νοσοκοµεία αφορούν τα διαχειριστικά πληροφοριακά συστήµατα και όχι τα ιατρικά Το σηµαντικότερο ίσως στοιχείο στην απόκτηση και διάχυση της ιατρικής πληροφορίας είναι ότι η κακή διαχείριση της µπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές, ενώ η αξία της είναι δυναµική και µεταβαλλόµενη αφού αλλάζει εξαρτώµενη τόσο από το σε ποιους απευθύνεται, όσο και από ποιους παράγεται. Για παράδειγµα το αντιδραστήριο HCV antigen συνιστά µια απρόσωπη παραγγελία για το προσωπικό του φαρµακείου, ενώ για τον µικροβιολόγο αποτελεί θέµα µείζονος σηµασίας, αφού θα τον οδηγήσει στην ανίχνευση ηπατίτιδας C. Το σηµαντικότερο στοιχείο το οποίο αποτελεί τη βάση της ιατρικής πληροφορίας στο χώρο και στο χρόνο είναι ο Ιατρικός φάκελος. 3. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Πρόκειται για την συστηµατοποιηµένη συλλογή του ιστορικού και της κατάστασης υγείας ενός ασθενούς, ο οποίος δηµιουργείται, διατηρείται και συντηρείται από έναν ιατρό ή µια Μονάδα υγείας ή άλλον επαγγελµατία φροντίδας υγείας. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης, Ιατρικός Φάκελος είναι η αποθήκη όλων των πληροφοριών που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, έτσι ώστε να αποτελεί τη βάση της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιµετώπισης του ασθενούς αλλά και τη βάση επιδηµιολογικών ερευνών. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονοµικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου [2]. Οι ιατρικοί φάκελοι ταξινοµούνται σε σχέση µε : Το περιεχόµενο: Φάκελος ενδο-νοσοκοµειακών ασθενών, Φάκελος εξωνοσοκοµειακών ασθενών, Φάκελος Φροντίδας Υγείας. Τη δοµή: Φάκελος προσανατολισµένος στο πρόβληµα, Φάκελος προσανατολισµένος στο χρόνο, Φάκελος προσανατολισµένος στην εργασία, Φάκελος προσανατολισµένος στην αντιµετώπιση του ασθενή. Το σκοπό: Νοσηλευτικός φάκελος, Ακτινολογικός φάκελος, Φαρµακευτικός φάκελος. Το µέσο που χρησιµοποιείται για την καταγραφή: Χειρόγραφος φάκελος, Ηλεκτρονικός φάκελος, Φάκελος Πολυµέσων, Φάκελος ασθενή σε µικροφίλµ. Πάντως ανεξάρτητα από την µορφή που έχει, κάθε ιατρικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει όλα τα δεδοµένα πληροφορία που σχετίζεται µε την κατάσταση υγείας του ασθενή. Η πληροφορία αυτή αναλυτικότερα αφορά το ιστορικό, τη κλινική εξέταση, τη διάγνωση, τα αποτελέσµατα εργαστηριακών παρακλινικών εξετάσεων, τις απεικονιστικές εξετάσεις, δηλαδή ακτινογραφίες, αξονικές 4

5 τοµογραφίες, µαγνητικές, υπέρηχοι, τα ηλεκτροκαρδιογραφήµατα και τις ενδοσκοπικές εξετάσεις, δηλαδή γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση κτλ. Συνήθως οι αντίστοιχες εξετάσεις συνοδεύουν τον φάκελο του ασθενούς υπό την µορφή µε την οποία δηµιουργούνται στα αντίστοιχα εργαστήρια, δηλαδή προτυπωµένα έντυπα για µικροβιολογικές βιοχηµικές εξετάσεις, ακτινογραφικά φιλµ, χαρτιά ηλεκτροκαρδιογραφηµάτων, συνοδευόµενα µε χειρόγραφα δυσανάγνωστα ιστορικά µε σύνθετες, αποδιοργανωµένες σηµειώσεις και περιγραφές ελεύθερων κειµένων που περιλαµβάνουν συνώνυµα ή συντµήσεις, που ανατρέπουν την σωστή οργάνωση. Αποτέλεσµα των µορφών αυτών είναι η παραγωγή ενός µεγάλου όγκου ιατρικού φακέλου, µε µεγάλη πιθανότητα απώλειας δεδοµένων, µε µεγάλη δυσκολία ανάκτησης πληροφορίας, µε ασύγχρονο συσχετισµό του ιστορικού µε τις εξετάσεις και την κλινική εξέταση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ένας σαφής ορισµός ή µια ξεκάθαρη άποψη για τα συστήµατα ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων (ΗΙΦ), µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει οµοφωνία τόσο για τον ΗΙΦ όσο και για την αντίστοιχη ηλεκτρονική υποδοµή του ΕΣΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η ιδέα του Ηλεκτρονικού φακέλου ξεκίνησε το 1969 από τον Dr. William Edward Hammond II ως το µέρος όπου αποθηκεύονται για πάντα όλες οι πληροφορίες για έναν ασθενή, προσφέροντας του έτσι τις καλύτερες υπηρεσίες, παρέχοντας δηλαδή τη δυνατότητα της γνώσης κάθε λεπτοµέρειας του ιστορικού του ασθενή (εξετάσεις, διαγνώσεις, φάρµακα κτλ) και συνεπώς τη συνολική αντίληψη των προβληµάτων υγείας [3]. Το µέρος αυτό είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αντί των χάρτινων χειρόγραφων φακέλων, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συλλογή και η χρονική παρουσίαση των δεδοµένων της κατάστασης υγείας των ασθενών ανά πάσα χρονική στιγµή. Η υλοποίηση του Ιατρικού φακέλου (TMR) πραγµατοποιήθηκε µε την κατασκευή µιας διασύνδεσης ανάµεσα σε ένα σκάνερ και έναν προσωπικό υπολογιστή (τύπου PDP 12), µε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα assembly που εκτύπωνε το ιατρικό ιστορικό άµεσα από τον ασθενή στο Health Department at Duke University. Από το 1973 το κλείσιµο ραντεβού και οι πληρωµές των εξωτερικών ασθενών λειτουργούσαν βάσει του πρώτου Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου (CPR). Αργότερα οµάδα από πέντε γιατρούς και φοιτητές κατασκεύασε το GEMISCH, δηλαδή µια command line γλώσσα που έτρεχε στα λειτουργικά συστήµατα εκείνης της εποχής (RSX and VMS Operating Systems), βάσει του οποίου ειδικές εφαρµογές αντικαταστάθηκαν από γενικότερες εφαρµογές. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα λεξικό από µετα-δεδοµένα, παράγοντας τον TMR που εφαρµόστηκε σε ένα καρκινικό νοσοκοµείο 60 κρεβατιών [3] ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ «Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (Electronic Medical Record/EMR) είναι ένα σύστηµα που είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να υποστηρίζει την απόλυτη διαθεσιµότητα και ακρίβεια 5

6 ιατρικών ή άλλων πληροφοριών, µε στόχο την παροχή ιατρικής περίθαλψης» [4]. Εξ ορισµού ο EMR χαρακτηρίζεται από : Ατοµικότητα, αφού περιέχει κάθε λεπτοµέρεια της υγείας του ασθενή Συνέπεια, αφού λόγω των πληροφοριών που περιέχει οδηγεί µε συνέπεια σε κλινικές αποφάσεις Εξουσιοδότηση, αφού µπορεί να αποτελέσει νοµικό έγγραφο Στα συστήµατα υγείας διαφόρων κρατών δεν υπάρχει οµοφωνία ως προς την έννοια του Ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, αφού αποδίδεται µε ποικίλες ερµηνείες. Για παράδειγµα άλλοτε θεωρείται αντίγραφο του χειρόγραφου φακέλου µέσω διαδικασιών scanner (EMR), άλλοτε ως αυτοµατοποιηµένος εργαστηριακός (LMR) και άλλοτε ως Ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας (ΗΦΥ ή EHR). O EΗR µπορεί να είναι «κλασσικός», περιέχοντας στοιχειώδη κλινική πληροφορία και «µοντέρνος» περιέχοντας επιπλέον κατανεµηµένη πληροφορία για ιατρικές απεικονίσεις, ηχογραφήσεις, video, παραγωγή µηνυµάτων και µε τη δυνατότητα διασύνδεσης µε άλλες µονάδες υγείας. Ένας ιδανικός EHR παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασµού ιατρικών συµπερασµάτων από τα δεδοµένα του, µε τη χρήση αλγόριθµων εξόρυξης δεδοµένων µεταφράζοντας δεδοµένα µε επεξεργασία της φυσικής γλώσσας ενός κειµένου, αποτελώντας τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Πολυµέσων (MEMR). Ωστόσο ένας κλασσικός EΗR πρέπει να περιέχει τουλάχιστον σε κάθε χρονική στιγµή: Την επίσκεψη επαφή του ασθενούς Το ιστορικό Τη διάγνωση Τη νοσηλεία (συνταγογραφία, αποτελέσµατα εργαστηριακών εξετάσεων) Τα δηµογραφικά στοιχεία του ασθενούς (Όνοµα, ΑΦΜ, Ασφαλιστικός φορέας, Οµάδα αίµατος κτλ) Πάντως είτε ο φάκελος είναι κλασσικός είτε πολυµεσικός, θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε χρονική στιγµή την ανάκτηση των δεδοµένων που αφορούν τον ασθενή είτε ανά µονάδα υγείας, είτε ανά υγειονοµική περιφέρεια, είτε σε Εθνικό δίκτυο. 4. Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Στην Ελλάδα άργησε κατά πολύ η εφαρµογή της Πληροφορικής στο δηµόσιο τοµέα, ενώ στα δηµόσια νοσοκοµεία των µεγάλων αστικών κέντρων ξεκίνησε περίπου κατά το τέλος της δεκαετίας του 1980, µε την χρήση προσωπικών υπολογιστών σε κάποια τµήµατα κυρίως οικονοµικά. Παράλληλα το τµήµα Πληροφορικής δεν είχε θεσµοθετηθεί στους περισσότερους οργανισµούς των νοσοκοµείων, ενώ σε όποια υπήρχε, είχε ελάχιστο εξειδικευµένο προσωπικό. Ωστόσο δεν υπήρχε εµφανές αποτέλεσµα στην παραγωγικότητα, αφού οι βασικές αλλαγές στην κατανοµή και την οργάνωση της δουλειάς, που οφείλονται στην νέα τεχνολογία, καταλήγουν αρχικά σε δυσλειτουργίες. Κατά την δεκαετία µέσω της σταδιακής προσαρµογής αναπτύχθηκαν τα τοπικά δίκτυα, που επιτρέπουν την διασύνδεση, την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφορίας ανάµεσα σε αποµακρυσµένους υπολογιστές, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται οι βάσεις δεδοµένων που ισχυροποιούν και αξιοποιούν την παραγόµενη πληροφορία σε περισσότερα τµήµατα, κυρίως διοικητικά και καθόλου νοσηλευτικά/ιατρικά. Αρχικά οι βάσεις δεδοµένων χρησίµευαν απλά στην 6

7 αυτοµατοποίηση µιας υπάρχουσας εργασίας, ενώ οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονταν στην εισαγωγή δεδοµένων στο νέο σύστηµα, χωρίς να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας, αφού οι χρησιµοποιούµενοι αλγόριθµοι θεωρούνταν πολύ δύσκολοι. Παράλληλα δεν υπήρχαν ενιαίες βάσεις διαχειριστικών δεδοµένων, µε συνέπεια κάθε νοσοκοµείο να επιλέγει εφαρµογές χωρίς σχεδιασµό αποφεύγοντας τον άµεσο ανασχεδιασµό ζητηµάτων οργάνωσης, κατευθύνοντας την νοσοκοµειακή διαχείριση σε µια οργανωτική «µαύρη τρύπα», ενώ ελάχιστη σηµασία δόθηκε στην συλλογή και ηλεκτρονική καταγραφή των κλινικών δεδοµένων ή στην έρευνα για τη δοµή του ιατρικού φακέλου. Οι ιατρικοί φάκελοι στα περισσότερα ηµόσια νοσοκοµεία ακόµα και σήµερα εξακολουθούν να είναι χειρόγραφοι, ογκώδεις, ασαφείς, δυσεύρετοι, δυσανάγνωστοι ενώ πολλές φορές χάνονται, φθείρονται και αλλοιώνονται. Η αναζήτηση ιστορικών και κλινικών δεδοµένων είναι πολύ δύσκολη, ενώ η εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων εντελώς αβέβαιη και πολύπλοκη. Ακόµα και στις ελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχει ατοµικός ηλεκτρονικός φάκελος, τα περιεχόµενα δεδοµένα δεν µπορούν να επικοινωνήσουν ακόµα και µε το εσωτερικό δίκτυο του ιδίου νοσοκοµείου, µε κυριότερη αιτία το ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος και το πληροφοριακό διαχειριστικό σύστηµα δεν έχουν ούτε την κατάλληλη διασύνδεση ούτε την απαραίτητη διαλειτουργικότητα. Πιο αναλυτικά η κλινική πληροφορία για τους εξωτερικούς ασθενείς καταγράφεται χειρόγραφα από τους εφηµερεύοντες γιατρούς σε πράσινες καρτέλες, και όταν ο ασθενής επαναεπισκεφθεί το νοσοκοµείο αποκτά νέα κάρτα είτε γιατί η προηγούµενη χάθηκε σε κάποια ράφια, είτε γιατί καταχωρήθηκε µε διαφορετικό όνοµα αποκτώντας άλλο αριθµό µητρώου. Ακόµα κι αν ο ασθενής έχει καταχωρηθεί στο ιαχειριστικό Πληροφοριακό σύστηµα αποκτώντας αυτόµατα έναν µοναδικό Αριθµό Μητρώου από το Γραφείο Κίνησης ή τη Γραµµατεία Εξωτερικών ιατρείων, οι γιατροί συνεχίζουν να αναζητούν την χειρόγραφη καρτέλα για να καταγράψουν τη διάγνωση και το θεραπευτικό σχήµα, αρνούµενοι την καταγραφή όχι µόνο στο τερµατικό τους, αλλά ακόµα και στο εκτυπωµένο έντυπο νοσηλείας. Απλές προγραµµατισµένες επεµβάσεις ενώ είναι ήδη καταχωρηµένες στο ιαχειριστικό Πληροφοριακό σύστηµα και απαιτούν την χωρίς πολυπλοκότητα χειρισµού ηλεκτρονική επιβεβαίωση από το αντίστοιχο ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό, εξακολουθούν να καταγράφονται στις πράσινες καρτέλες. Στην περίπτωση των νοσηλευόµενων ασθενών η διαδικασία συµπλήρωσης του ιατρικού φακέλου είναι το ίδιο ασαφής κυρίως ως προς τη διάγνωση και την πορεία της νόσου και λιγότερο ως προς την συνταγογραφία, αφού στα περισσότερα νοσοκοµεία εφαρµόζεται το ηλεκτρονικό ατοµικό συνταγολόγιο φαρµάκων. Η ασάφεια αυτή είναι ιδιαίτερα εµφανής στις περιπτώσεις της διάγνωσης στο ηλεκτρονικό εξιτήριο, στο οποίο οι διοικητικοί υπάλληλοι αντιγράφοντας στον ΗΥ την χειρόγραφη διάγνωση εξόδου, αναγκάζονται να «µαντέψουν» το χειρόγραφο κείµενο ή το κείµενο αυτό είναι πολύ γενικό, µη χαρακτηρίζοντας µε ευκρίνεια και αξιοπιστία την διάγνωση. Για παράδειγµα η χειρόγραφη διάγνωση «οξεία βρογχίτις» στο νοσοκοµείο Α αποτελεί έναν γενικό χαρακτηρισµό νόσου, ενώ σύµφωνα µε τη διεθνή κωδικοποίηση ICD-10 µπορεί να σηµαίνει 10 διαφορετικές µορφές νόσου (π.χ. J20.0 οξεία βρογχίτις οφειλόµενη στο µυκόπλασµα της πνευµονίας, J20.1 οξεία βρογχίτις οφειλόµενη στο αιµόφιλο της ινφλουέντζας, J20.2 οξεία βρογχίτις οφειλόµενη στο στρεπτόκοκκο κτλ). Η ίδια ασάφεια εµφανίζεται και στην εγγραφή χρεώσιµου υλικού, αφού πολλά νοσοκοµεία δεν χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική ατοµική χρέωση υγειονοµικού υλικού, µε αποτέλεσµα λάθη κατά τον υπολογισµό του κόστους και κακή οικονοµική διαχείριση. Μεγάλο επίσης πρόβληµα αποτελεί η 7

8 ηλεκτρονική καταγραφή χειρουργικών επεµβάσεων και η µετεγχειρητική κατάσταση, που µάλλον απαιτούν µορφή ελεύθερου κειµένου, µε συνέπεια την αποµόνωση της κλινικής κατάστασης του ασθενή σε κάποιον φθαρµένο ογκώδη φάκελο, στοιχείο του Αρχείου κάθε νοσοκοµείου [5]. Είναι συνεπώς αντιληπτό ότι οι γενικεύσεις στις διαγνώσεις εισόδου ή εξόδου ενός ασθενούς όχι µόνο εµποδίζουν την στοιχειώδη πληροφορία για την κατάσταση υγείας αλλά και δεν παρέχουν τη δυνατότητα της αποθήκευσης και διάχυσης αυτής της πληροφορίας. Έτσι ο ανωτέρω ασθενής που εισήχθη αργότερα σε ένα νοσοκοµείο Β συνοδευόµενος από τη γενική διάγνωση «οξεία βρογχίτις», υπόκειται σε πληθώρα εργαστηριακών εξετάσεων ανίχνευσης πιθανού στρεπτόκοκου ή πνευµονίας ή coxsackievirus, µε αποτέλεσµα την αλόγιστη αύξηση των δαπανών. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ακόµα και αν εισαχθεί στο αρχικό νοσοκοµείο Α, θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ο χειρόγραφος φάκελός του, όποτε και πάλι θα επαναληφθούν άσκοπες εξετάσεις, ενώ παράλληλοι µεγαλώνουν οι κίνδυνοι για την υγεία του (πχ χορήγηση φαρµάκου στο οποίο παρουσιάζει αλλεργία). Μήπως όµως δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος και κάτω από ποια πρότυπα πρέπει να καταγράφονται οι ιατρικές αποφάσεις; 5. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Τα πρότυπα για την κωδικοποίηση µιας πληροφορίας µπορεί να είναι είτε «τεχνικά» για να εξασφαλίζουν την ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ των υπολογιστών (πρότυπα επικοινωνίας), είτε «σηµασιολογικά» (πρότυπα κωδικοποίησης και αναγνώρισης) που πρέπει να εξασφαλίζουν για παράδειγµα ότι «το άσθµα» σε ένα πληροφοριακό σύστηµα δεν µεταφράζεται µε «βρογχίτιδα» σε ένα άλλο. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία ο βαθµός τελειότητας και ακρίβειας της κωδικοποίησης της ιατρικής πληροφορίας, αφού η διαφοροποίηση µπορεί να αντανακλά σε πραγµατικές διαφορές ποιότητας. Μέτριας ποιότητας κωδικοποιήσεις µπορεί να µην ανταποκρίνονται στην εγκυρότητα, αφού περιορίζουν την ικανότητα ορθών εκτιµήσεων από τα διαχειριστικά δεδοµένα. Το πόσο έγκυρη είναι µια κωδικοποίηση δεν επιδέχεται µια τόσο σαφή απάντηση της απόλυτης κατάφασης ή απόρριψης. Ο τρόπος κωδικοποίησης δεν θα πρέπει απλά να κάνει τα δεδοµένα χρήσιµα για περιγραφικούς σκοπούς, αλλά θα πρέπει να διερευνάται σε µεγαλύτερο βάθος µε στόχο την αξιοποίηση κλινικών και οικονοµικών πληροφοριών. Είναι πιθανό ότι οι νοσοκοµειακοί γιατροί µπορεί να χρησιµοποιούν ίδιες λέξεις για διαφορετικές έννοιες, ακόµη και αν έχουν την ίδια ειδικότητα. Απαιτείται συνεπώς περαιτέρω έρευνα που θα καθορίσει τις περιοχές στις οποίες οι περισσότεροι γιατροί συµφωνούν σχετικά µε την έννοια των όρων για τις διαγνώσεις. Απαιτείται µια κοινή γλώσσα ιατρικής ορολογίας τόσο σε επίπεδο κωδικοποίησης όσο και σε επίπεδο ονοµατολογίας, έτσι ώστε να αποδίδεται αξιοπιστία και ποιότητα στην παραγόµενη ιατρική πληροφορία. Η αξιοπιστία κατά Krippendorff παράγεται µέσω της σταθερότητας, ικανότητας αναπαραγωγής και ακρίβειας [6], ενώ η ποιότητα µε την συνέπεια των δεδοµένων, δηλαδή σωστή απόδοση των όρων έτσι ώστε να επιτρέπεται η ανάκτηση των δεδοµένων µε έναν συνεπή τρόπο. ιεθνώς υπάρχουν πολλές κωδικοποιήσεις νόσων µε σηµαντικότερες τις ακόλουθες [7]: ICD-10: International Classification of Diseases, από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας WHO [8] SNOMED: Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine από το College of American Pathologists CAP [9] 8

9 ICP-2: International Classification In Primary Care από τη WONCA [10] Η κωδικοποίηση ICD (έκδοση 9 ή 10) έχει µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, χρησιµοποιούµενη επισήµως για διαγνώσεις εισόδου-εξόδου σε εθνικά συστήµατα υγείας πολλών κρατών, ενώ στην Ελλάδα αν και έχει µεταφρασθεί δεν έχουν ακόµα δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την χρήση της, όπως φαίνεται στον πίνακα 1 [8]: ICD Country YR 104 ARGENTINA QATAR AUSTRALIA REPUBLIC OF KOREA BAHRAIN REPUBLIC OF MOLDOVA BELIZE ROMANIA CHILE RUSSIAN FEDERATION COLOMBIA SLOVAKIA COSTA RICA SLOVENIA CROATIA SOUTH AFRICA CZECH REPUBLIC SWEDEN DENMARK SWEDEN DOMINICAN REPUBLIC SWEDEN ECUADOR SWITZERLAND EGYPT THAILAND EL SALVADOR U.S.A ESTONIA UK : SCOTLAND FINLAND URUGUAY GEORGIA VENEZUELA GERMANY MALTA HUNGARY MEXICO ICELAND NETHERLANDS JAPAN NICARAGUA KUWAIT NORWAY LATVIA PERU LITHUANIA POLAND LUXEMBOURG 1998 Πίνακας 1 Χώρες που χρησιµοποιούν την ICD-10. Η πολυαξονική κωδικοποίηση SNOMED χρησιµοποιείται κυρίως για την αποτύπωση της κλινικής πληροφορίας, υποστηρίζοντας πολυγλωσσικές εκφράσεις του ιατρικού φακέλου, χρησιµοποιούµενη ευρέως στην Μεγάλη Βρετανία σε συνδυασµό µε τους Read Codes [11]. Η κωδικοποίηση ICP-2 έχει µεταφραστεί σε 35 γλώσσες, χρησιµοποιούµενη σε συνδυασµό µε την ICD-10 κυρίως για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή των ανωτέρω κωδικοποιήσεων, θα πρέπει να αποτυπώνει επαρκώς και πλήρως την ιατρική πληροφορία, δηλαδή να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά [12] : 9

10 Να έχει δυνατότητες επέκτασης Να είναι αναγνώσιµη και απλή ώστε να παράγεται εύκολα από λογισµικό Να υποστηρίζει επαρκώς µεγάλου µήκους εκφράσεις Να επιτρέπει την επικοινωνία µε άλλες εφαρµογές Ίσως ο συνδυασµός των ανωτέρω κωδικοποιήσεων να επιτρέψει τη στατιστική συµπερασµάτων και εξόρυξη δεδοµένων για όµοια περιστατικά, µεταξύ µονάδων υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα στην παροχή υγείας όσο και την κλινική έρευνα. 6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΦΥ Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την εφαρµογή, αποδοχή και χρήση του ΗΦΥ στα Ελληνικά ηµόσια Νοσοκοµεία, οµαδοποιούµενοι σε δύο κύριες κατηγορίες : [13] Παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος ή µικρο-περιβάλλον: Η νοοτροπία του ιατρικού προσωπικού, που είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος αρνητικό στη χρήση ΗΥ, θεωρώντας ότι η ηλεκτρονική καταχώρηση δεν αποτελεί ιατρικό έργο αλλά πάρεργο, µη αποδεχόµενο την αλλαγή των κανόνων της λειτουργίας και των διαδικασιών που απαιτούνται κατά την εφαρµογή της Πληροφορικής. Άλλωστε οι γιατροί κατέχουν απόλυτη εξουσία πάνω στην ασθένεια και µονοπωλούν την θεραπεία της, κυριαρχώντας έτσι στον νοσοκοµειακό χώρο, θέτοντας οι ίδιοι τους κανόνες λειτουργίας. Όµως µπορεί η εργασιακή πλευρά της συµπεριφοράς να καθορισθεί από κανόνες; Σύµφωνα µε την ανάλυση της συµµόρφωσης µε κανόνες του Wittgenstein η κοινωνιολογία της γνώσης βασίζεται στην ιδέα ότι η συµπεριφορά δεν µπορεί να εξηγηθεί µε αναφορά σε κανόνες, αφού καµία αλληλουχία συµβάντων δε µπορεί να καθοριστεί από κάποιον κανόνα, διότι κάθε αλληλουχία συµβάντων µπορεί να διαµορφωθεί έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε κάποιον κανόνα [14]. Εξ άλλου σε κάθε θεωρητικά διατυπωµένο κανόνα µπορεί να αποδοθεί κάτι που, κρίνοντας από τη συνήθη πρακτική, µοιάζει µε µια παρεκκλίνουσα ερµηνεία. Ακόµα και αν παρακαµφθεί αυτό το ενδεχόµενο διατυπώνοντας έναν άλλο κανόνα για την εφαρµογή του πρώτου κανόνα, τότε στις λέξεις της διασαφήνισής µπορεί να αποδοθεί µια διαφορετική ερµηνεία. Συνεπώς κάθε κανόνας και κάθε επεξήγηση είναι, µάλλον καθορισµένα από τη ρουτίνα, τη συνήθεια και τα έθιµα, αφού ίσως «η υπακοή σε ένα κανόνα αποτελεί πρακτική». Ο κοινωνικός παράγοντας, αφού πολλοί αντιδρούν στην επεξεργασία προσωπικών στοιχείων, φοβούµενοι το προσωπικό απόρρητο. Η κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση ΗΥ, αφού στη χώρα µας υπάρχουν : Απαξιωµένα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης Απογοήτευση - πτώση ηθικών αξιών Απουσία αφοσίωσης επαγγελµατισµού Η εργασία µε την εφαρµογή της νέας τεχνολογίας, γίνεται περισσότερο διατµηµένη, συνεπώς απαιτείται εξειδίκευση Η ανταπόκριση σε κάθε νεωτερισµό είναι υπόθεση των νεώτερων, ενώ η αποδοτικότητα φθίνει µε την ηλικία Όσο πιο µεγαλύτεροι είναι οι άνθρωποι τόσο περισσότερο άκαµπτοι - λιγότερο επιδεκτικοί εµφανίζονται απέναντι στις καινοτοµίες 10

11 Τα παντός είδους συµφέροντα που αναπτύσσονται και επιζούν σε ποικίλες καταστάσεις δηµόσιας αδιαφάνειας, έλλειψης συγκεκριµένων δοµών, διαδικασιών και λειτουργιών, οι οποίες συντηρούνται µε διάφορους τρόπους, µεταξύ των οποίων είναι και εκείνη της αντίδρασης σε κάθε νέα ριζοσπαστική πρόταση αλλαγής ή βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Άλλωστε κατά τον Freidson «το ιατρικό επάγγελµα θεωρείται ως µια από τις πάµπολες οµάδες συµφερόντων που δρουν µέσα στην κοινωνία, αφού οι ηθικοί κώδικες και οι νόµοι που ρυθµίζουν την άσκηση της ιατρικής είναι επίσης µηχανισµοί προστατευτικοί του επαγγέλµατος από τις παρεµβάσεις του κοινού και από τον ανταγωνισµό» [15]. Η Πολυδιάσπαση τµηµάτων+ έξω χωρική καταχώρηση: Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στους θαλάµους, οι γιατροί κρατούν χειρόγραφες σηµειώσεις για την κατάσταση των ασθενών, τις οποίες µεταγενέστερα θα πρέπει να µεταφέρουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό όµως σηµαίνει τη δαπάνη πολύτιµου χρόνου που θα µπορούσε να δοθεί σε ασθενείς. Το πρόβληµα αυτό θα µπορούσε να επιλυθεί µε τη εφαρµογή ασύρµατου δικτύου µε pen-based, pocketable, ή hand- held terminals, ωστόσο τα αντίστοιχα κόστη δεν µπορούν να καλυφθούν από τους νοσοκοµειακούς προϋπολογισµούς. Παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος ή µακρο περιβάλλον: Η έλλειψη ταυτοποίησης ασθενών µε ενιαίους αριθµούς µητρώων, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι πολύ-εγγραφές σε εθνικό επίπεδο, ως πρώτο βήµα δόµησης ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Η έλλειψη της χρήσης των διεθνώς αποδεκτών κωδικοποιήσεων και προτύπων για την συστηµατική καταγραφή των ιατρικών δεδοµένων (ιατρικές κωδικοποιήσεις) και των διεθνώς αποδεκτών προτύπων (HL7). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η αµφισβήτηση και διαφωνία των γιατρών σχετικά µε τη µετάφραση της διεθνούς κωδικοποίησης ICD-9/10. Αρκετοί γιατροί πιστεύουν ότι η ανωτέρω κωδικοποίηση είναι ελλιπής ή δεν έχει αποδοθεί σωστά. Παράλληλα σηµαντικό θέµα αποτελεί το αν ο φάκελος θα πρέπει να υποστηρίζει ολόκληρο το ιστορικό ή µια περίληψη αυτού, ή αν τα δεδοµένα θα είναι προσωρινά ή µακροχρόνια. Η απουσία στενής επικοινωνίας συνεργασίας ανάµεσα σε νοσοκοµεία ακόµα της ίδιας περιφέρειας, µε αποτέλεσµα να χάνεται πολύτιµος χρόνος για σχεδιασµό δοµών που ήδη έχουν εφαρµοσθεί επιτυχώς σε άλλα νοσοκοµεία. Η έλλειψη ιατρικών πληροφοριακών συστηµάτων στα δηµόσια νοσοκοµεία, αφού στη χώρα µας η πληροφοριακή υποδοµή των δηµόσιων νοσοκοµείων σε αντίθεση µε τα ιδιωτικά, έχει επικεντρωθεί κυρίως στη διαχείριση λογιστικών εφαρµογών και όχι σε ιατρικές. Η έλλειψη ποιότητας και ανταγωνισµού των ηµόσιων νοσοκοµείων, έναντι του ιδιωτικού τοµέα οδηγεί στην αποτυχία εφαρµογής της νέας τεχνολογίας, αφού δεν είναι δυνατό να σχεδιάζονται δοµές και λειτουργίες, χωρίς την παροχή κινήτρων. Η τεχνολογική πρόοδος που λόγω της ταχύτητας µε την οποία εξελίσσεται επιβάλλει δοµικά και λειτουργικά σχήµατα ευέλικτα και προσαρµόσιµα σ' αυτήν, έτσι ώστε να µην αποτυγχάνει µία προσπάθεια πριν ακόµα εφαρµοστεί και δοκιµαστεί Η ελλιπής χρηµατοδότηση των δηµόσιων νοσοκοµείων για την εφαρµογή της νέας τεχνολογίας, αφού για παράδειγµα από τα 129 δηµόσια νοσοκοµεία, µόνο τα 25 επιλεγµένα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας χρηµατοδοτήθηκαν για διαχειριστικά πληροφοριακά συστήµατα, ετερογενούς προέλευσης, ενώ τα υπόλοιπα προµηθεύονται τα διαχειριστικά συστήµατα µε ιδίους πόρους. Τα σχετικά ελλιπή δηµοσιευµένα στοιχεία για την µελέτη αξιολόγησης των αυτοµατοποιηµένων πληροφοριακών συστηµάτων στην υγειονοµική περίθαλψη, 11

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στις εφαρµογές της τηλεµατικής στο χώρο της υγείας. Η λέξη Τηλεϊατρική είναι σύνθετη και αποτελείται από το πρόθεµα Τηλε- που σηµαίνει "εξ αποστάσεως"

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη τεχνικών Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) στο πλαίσιο Διεργασιοκεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα