2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία - μέσω της ιστοσελίδας υπό την ονομασία ή/και (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Ιστοσελίδα ) - καθιστά δυνατή την αναλυτική πληροφόρηση του επισκέπτη του προαναφερθέντος διαδικτυακού τόπου σχετικά με την εν γένει επαγγελματική δραστηριότητα παραγωγών, ενώσεων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών, ενώσεων αυτών, καθώς και πάσης μορφής εταιρειών (καλουμένων εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πελάτης ), οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας στον τομέα παραγωγής ή/και διάθεσης ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, κι αφετέρου του επισκέπτη της Ιστοσελίδας, ο οποίος προβαίνει στη χρήση του εν λόγω ιστοχώρου για προσωπικούς, μη εμπορικούς ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς (καλουμένου εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Χρήστης ). Οι σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και οι μέσω αυτού παρεχόμενες υπηρεσίες είναι προσβάσιμες από όλους, δίχως να καθίσταται υποχρεωτική η ως κάτωθι (υπό στοιχείο 4) προβλεπόμενη δυνατότητα εγγραφής του Χρήστη στην ομάδα μελών της Ιστοσελίδας. Ο Πάροχος Τπηρεσιών φέρει το δικαίωμα τροποποίησης ή/και συμπλήρωσης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος γίνεται μονομερώς, κατά τη διακριτική ευχέρεια και την ανέλεγκτη κρίση του Παρόχου Τπηρεσιών, συμφώνως δε πάντοτε προς τον νόμο και τα χρηστά ήθη, κι άνευ της υποχρέωσης προτέρας σχετικής ειδοποίησης. Κάθε τροποποίηση ή/και συμπλήρωση θα διατυπώνεται εγγράφως, θα ενσωματώνεται στο παρόν κείμενο και θα ανακοινώνεται στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης οφείλει να μελετά προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, μετά δε την επίσκεψη και χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται η από μέρους του αυτόματη κι ανεπιφύλακτη σιωπηρή αποδοχή τους, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. την περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης δε συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους κάτωθι Όρους Χρήσης, υποχρεούται να μην προβαίνει στην επίσκεψη της Ιστοσελίδας καθώς και στη χρήση των σελίδων και των μέσω αυτής παρεχόμενων υπηρεσιών. 2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ Η Ιστοσελίδα συνιστά αποκλειστική ιδιοκτησία του Παρόχου Τπηρεσιών και το περιεχόμενό της (ενδεικτικά: λογότυπο, διακριτικά γνωρίσματα, πληροφορίες, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video), όπως αυτό εμφανίζεται ή/και τίθεται στη διάθεση του Χρήστη, προορίζεται για αυστηρά προσωπική, μη εμπορική ή μη κερδοσκοπική χρήση. Απαγορεύεται η από μέρους τρίτου προσώπου, ήτοι πέραν του Παρόχου Τπηρεσιών, προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του, οποιαδήποτε μορφή διανομής αυτού ή αντιγράφων του στο κοινό, εν όλω ή εν μέρει. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση του εν λόγω περιεχομένου στο κοινό καθώς και οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων που προαναφέρθηκαν. Απαγορεύεται, επίσης, η εξαγωγή ή/και η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του κι επιπλέον απαγορεύεται κάθε μορφής τροποποίηση ή/και η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κι εμπορικών σημάτων, που τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. 1

2 Σα ανωτέρω δικαιώματα του Παρόχου Τπηρεσιών προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ημάτων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. 3. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι καταχωρημένα κι εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, τυγχάνουν της από μέρους του Παρόχου Τπηρεσιών νόμιμης επεξεργασίας, με σκοπό την κατά τα ως άνω εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς κι από τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. 4. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΦΡΗΣΩΝ Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα δωρεάν εγγραφής στην ομάδα μελών της Ιστοσελίδας. Για τη δημιουργία του σχετικού λογαριασμού μέλους απαιτείται η ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) του Χρήστη καθώς και η από μέρους του επιλογή ενός κωδικού πρόσβασης (password). Ο λογαριασμός, ο οποίος δημιουργείται κατά την εγγραφή του Χρήστη, είναι αυστηρά προσωπικός. Απαγορεύεται δε η ύπαρξη πολλαπλών διαφορετικών λογαριασμών μέλους από τον ίδιο Χρήστη, εκτός κι αν αυτό καθίσταται αναγκαίο για τεχνικούς λόγους. Δεδομένης της καταγραφής της ΙΡ διεύθυνσης του Χρήστη, η από μέρους του Παρόχου Τπηρεσιών διαγραφή οιουδήποτε πρόσθετου (πέραν του πρώτου) λογαριασμού του Χρήστη θα επέρχεται αυτομάτως και δίχως να προηγηθεί σχετική ειδοποίηση. Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και τα δεδομένα, που αφορούν το Χρήστη και καταχωρούνται κατά την προπεριγραφείσα εγγραφή του στην Ιστοσελίδα, προστατεύονται συμφώνως προς τα όσα προβλέπονται ανωτέρω περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. την περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης επιθυμεί τη διαγραφή του εν λόγω λογαριασμού του, θα πρέπει να αποστείλει σχετική ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής στον Πάροχο Τπηρεσιών είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). την τελευταία περίπτωση, ο Χρήστης αποστέλλει την ενυπόγραφη δήλωση υπό μορφήν σαρωμένου αρχείου συνημμένου στο αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και ισχύουν άπασες οι διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. 5. COOKIES Για τη βελτίωση της χρηστικότητας της Ιστοσελίδας, ο Πάροχος Τπηρεσιών δύναται να χρησιμοποιεί cookies προκειμένου για την αναγνώριση των σελίδων και των υπηρεσιών, που χρησιμοποιεί ο Χρήστης. Σα cookies είναι κείμενα-αρχεία, μέσω των οποίων ο εξυπηρετητής (server) αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Σα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη, δίχως όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου, που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς από την άποψη της επισκεψιμότητας από πλευράς του Χρήστη. Ο Χρήστης δύναται να ρυθμίσει τον περιηγητή του (browser) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είτε να μην επιτρέπει τη χρήση των cookies σε καμία περίπτωση, είτε να λαμβάνει προγενέστερη ειδοποίηση σχετικά με τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. 2

3 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 6.1. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο συμφώνως προς το νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο Χρήστης συμφωνεί ρητά ότι δε θα προβαίνει στη χρήση τεχνικών μέσων, τα οποία θα του προσδίδουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας. Ενδεικτικά αναφέρεται η απαγόρευση χρήσης λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων, τα οποία προορίζονται είτε για προσωπική είτε για επαγγελματική χρήση. Ο Πάροχος Τπηρεσιών δε φέρει ουδεμία ευθύνη για πάσης φύσεως ζημίες, τις οποίες τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης συνεπεία της από μέρους του τελευταίου παράνομης χρήσης των δια της Ιστοσελίδας παρεχομένων υπηρεσιών Ο Πάροχος Τπηρεσιών δε φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στις σελίδες και στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας λόγω μη διαθεσιμότητας του διαδικτύου. Ομοίως, δε συνιστά ελάττωμα των παρεχόμενων υπηρεσιών η προσωρινή διακοπή ή οι καθυστερήσεις στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου λόγω εργασιών τεχνικής φύσεως, όπως είναι οι ενδεικτικά αναφερόμενες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισής του. Ως εκ τούτου, ο Πάροχος Τπηρεσιών δε φέρει ευθύνη για κάθε είδους θετική ή αποθετική ζημία, η οποία τυχόν θα προκύψει λόγω έλλειψης ικανότητας επίσκεψης στην Ιστοσελίδα κι επακόλουθης αδυναμίας χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη προστασίας τόσο του εξοπλισμού όσο και του λογισμικού του από ιούς. Επιπροσθέτως, ο Πάροχος Τπηρεσιών δεν ευθύνεται για την ύπαρξη ιών, που ενδέχεται να υπάρχουν σε έτερες συγγενικές ή μη ιστοσελίδες ή σε εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεση του Χρήστη το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου Ο Πάροχος Τπηρεσιών δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, στην περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε (ενδεικτικά: χάκερ, κράκερ) αποκτήσει με αθέμιτα και παράνομα μέσα πρόσβαση στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο και προβεί σε κακόβουλες ενέργειες προς βλάβη του εν γένει περιεχομένου του Δια της καταχώρισης και προβολής στην Ιστοσελίδα λοιπών ιστοχώρων, στους οποίους παραπέμπεται ο Χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners, ουδόλως συνάγεται η από μέρους του Παρόχου Τπηρεσιών αποδοχή κι έγκριση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών των ιστοσελίδων αυτών. Ο Πάροχος Τπηρεσιών δεν προβαίνει στον προγενέστερο έλεγχο των όρων χρήσης, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, του περιεχομένου, της διαθεσιμότητας και της εν γένει ποιότητας και νομιμότητας των παρεχομένων από τις προαναφερθείσες ιστοσελίδες υπηρεσιών, δεδομένου ότι τη σχετική ευθύνη φέρει στο ακέραιο έκαστος των εν λόγω διαδικτυακών τόπων. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης υποστεί οιαδήποτε ζημία συνεπεία της χρήσης των υπηρεσιών έτερων ιστοσελίδων καθώς και για πάσης φύσεως προβλήματα, τα οποία τυχόν θα ανακύψουν κατά την επίσκεψή του σε αυτές, θα πρέπει να απευθυνθεί αμελλητί στους φέροντες την ευθύνη για τους αντίστοιχους ιστοχώρους. Κατά τα λοιπά, ο Χρήστης προβαίνει στην επίσκεψη ή/και χρήση των ανωτέρω ιστοσελίδων με αποκλειστικά προσωπική του ευθύνη Ο Πάροχος Τπηρεσιών καταχωρεί τις πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τον Πελάτη κι εδόθησαν με ρητή συγκατάθεσή του στον Πάροχο Τπηρεσιών προς καταχώριση και προβολή στην Ιστοσελίδα, «ως έχουν» και δε φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικά με την εγκυρότητα, την αρτιότητα, την πληρότητα, τη διαθεσιμότητα και την εν γένει νομιμότητα των εν λόγω 3

4 πληροφοριών. Ομοίως, ο Πάροχος Τπηρεσιών δε φέρει ουδεμία ευθύνη όσον αφορά την ποιότητα των από μέρους του Πελάτη παρεχόμενων προϊόντων Ο Πάροχος Τπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στον Πελάτη να αναρτήσει στην Ιστοσελίδα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τυχόν υπάρχουσες προσφορές σχετικές με τα καταχωρισθέντα και προβαλλόμενα προϊόντα του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται λεπτομερώς στην εκάστοτε αναρτηθείσα προσφορά και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προσφορά αυτή. Οι προσφορές διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας «ως έχουν» κι άνευ οιασδήποτε μορφής προγενέστερου ελέγχου ή έγκρισης ή εγγύησης από μέρους του Παρόχου Τπηρεσιών. Οι προδιαγραφές των προϊόντων καθώς και οι πληροφορίες, που αναφέρονται στην προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα, προβάλλονται στην Ιστοσελίδα καθ υπόδειξη του Πελάτη και βάσει των σχετικών πληροφοριών και οδηγιών του. Ο Πάροχος Τπηρεσιών δε φέρει ουδεμία υποχρέωση εξέτασης της ποιότητας των προβαλλόμενων προϊόντων και της εν γένει νομιμότητας των αντίστοιχων προσφορών. Ως εκ τούτου, ο Πάροχος Τπηρεσιών δε φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα ή τους όρους, που προβάλλονται μέσω της προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης. Οι προβαλλόμενες στην Ιστοσελίδα πληροφορίες ουδόλως λογίζονται ως οιασδήποτε μορφής συμβουλή ή προτροπή από πλευράς του Παρόχου Τπηρεσιών, προκειμένου ο Χρήστης να προβεί στη διενέργεια σχετικών πράξεων ή στη λήψη αντιστοίχων αποφάσεων Ο Πάροχος Τπηρεσιών δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις, τις οποίες λαμβάνει ο Χρήστης επί τη βάσει των πληροφοριών της Ιστοσελίδας ή βάσει πληροφοριών, που τίθενται στη διάθεσή του μέσω αυτής. Επιπροσθέτως, ο Πάροχος Τπηρεσιών δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την τυχόν επικοινωνία του Χρήστη με τον Πελάτη καθώς και για τις οιεσδήποτε οικονομικής κι εν γένει εμπορικής φύσεως σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ τους δυνάμει των παρεχομένων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο πληροφοριών. Ο Χρήστης κατανοεί κι αποδέχεται ότι προβαίνει με δική του πρωτοβουλία στη χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας, είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών και κατά συνέπεια φέρει την απόλυτη και αποκλειστική προσωπική ευθύνη για πάσης φύσεως κίνδυνο, που τυχόν ενέχουν οι βασιζόμενες στις εν λόγω πληροφορίες σχετικές αποφάσεις του Προκειμένου για την καταχώριση και προβολή στην παρούσα Ιστοσελίδα προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών, οι οποίες αφορούν Χρήστη ηλικίας κάτω των 18 ετών, απαιτείται η σχετική έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων του Ο Πάροχος Τπηρεσιών έχει τη δυνατότητα αναμόρφωσης της διάταξης της ύλης της Ιστοσελίδας, δίχως να φέρει την υποχρέωση της πρότερης σχετικής ειδοποίησης Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης (ή οιοδήποτε τμήμα αυτών) είναι ή καταστεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, δεν θίγονται συνεπεία τούτου και οι λοιπές διατάξεις των Όρων Χρήσης, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθούν να είναι δεσμευτικές για τον Πάροχο Τπηρεσιών και τον Χρήστη Σο ελληνικό κείμενο συνιστά το αυθεντικό κείμενο των Όρων Χρήσης. ε περίπτωση μετάφρασης του παρόντος κι ενδεχόμενης σύγκρουσης της ερμηνείας του πρωτοτύπου ελληνικού κειμένου με το μεταφρασθέν, θα υπερισχύει το ελληνικό. 4

5 6.13. Οι επικεφαλίδες των παρόντων Όρων Χρήσης προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της αναφοράς και δε θα πρέπει να επηρεάζουν καθόλου την ερμηνεία τους Ο Χρήστης διαθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Πάροχο Τπηρεσιών μέσω των ακόλουθων τρόπων: μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας στους τηλεφωνικούς αριθμούς , μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και μέσω αποστολής ενυπόγραφης τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ 7.1. Εφαρμοστέο Δίκαιο Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η ορθή εφαρμογή τους διέπονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία Δικαιοδοσία Αρμόδια για τη δικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες τυχόν θα ανακύψουν σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, είναι τα ελληνικά Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. 5

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β.

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. COSMOTE Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα