Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι."

Transcript

1 Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της υπηρεσίας αποτελεί τεκµήριο ότι ο χρήστης έχει µελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συµφωνεί µε τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να µην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου της υπηρεσίας. Οι παρόντες όροι χρήσης µπορεί να αναθεωρούνται και να ενηµερώνονται οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου φέρει ακέραιη την ευθύνη για το περιεχόµενο και την ορθότητα στοιχείων τα οποία αποστέλλει στο ΥΠ ΒΜΘ, είτε κατά την εγγραφή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είτε καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και για τη µη παραβίαση δικαιωµάτων τρίτων προσώπων από την αποστολή των εν λόγω στοιχείων. Ο χρήστης κατά την υποβολή των στοιχείων του, παρέχει την συναίνεσή του στο ΥΠ ΒΜΘ να υποθηκεύσει και να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς του έργου, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη παράγραφο ικαιώµατα Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς. 2. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 2.1 Εγγραφή Τα στοιχεία της εγγραφής καταχωρίζονται σε βάση δεδοµένων, ώστε ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου να σας δώσει πρόσβαση. Ο ιαδικτυακός τόπος θα σας ενηµερώσει για την ενεργοποίηση του ονόµατος χρήστη (username) και του κωδικού ασφαλείας σας (password) στην διεύθυνση που δηλώσατε στη φόρµα εγγραφής, αφού προηγουµένως δηλώσετε τον κωδικό που θα σας σταλεί από το σύστηµα µέσω του κινητού σας τηλεφώνου. 2.2 Κωδικοί Πρόσβασης Παρακαλούµε να διαφυλάσσετε τα δικαιώµατα πρόσβασής σας από µη εξουσιοδοτηµένα τρίτα πρόσωπα και να διασφαλίζετε τη µη χρήση τους από τρίτους χωρίς την άδειά σας.

2 Οφείλετε να ενηµερώσετε τους χειριστές του ιαδικτυακού τόπου αµέσως µόλις αντιληφθείτε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια αναφορικά µε πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή σε περίπτωση που µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα έχουν αποκτήσει τα δικαιώµατα πρόσβασής σας ή εφόσον έχετε ενδείξεις ότι η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή. Οι κωδικοί πρόσβασης ισοδυναµούν µε την υπογραφή του χρήστη και είναι αυστηρά προσωπικοί. Ο χρήστης υποχρεούται να λάβει κάθε µέτρο πρόνοιας για τη µη διαρροή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα τους χειριστές του ιαδικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε περίπτωση, έστω και υπόνοιας ακούσιας ή εκούσιας διαρροής των κωδικών πρόσβασης προς οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών. Ο χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη για τυχόν διενέργεια συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο µέχρι τη χρονική στιγµή της γνωστοποίησης στον ιαδικτυακό τόπο της διαρροής των κωδικών πρόσβασης. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το ΥΠ ΒΜΘ ουδεµία ευθύνη φέρει για τη θετική ή αρνητική ζηµία που ενδεχόµενα θα υποστεί ο ίδιος από τη µη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν συνολικά από αυτή την παράγραφο. 2.3 Υποχρεώσεις Χρηστών Ο χρήστης, έχει την ευθύνη για την αποσύνδεση και διαγραφή οποιονδήποτε πληροφοριών από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για πρόσβαση στον ιαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης θα πρέπει έγκαιρα να ενηµερώνει τον ιαδικτυακό τόπο, όταν υπάρχουν αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία. 2.4 ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Copyright) Το περιεχόµενο του ιαδικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες χρήστες για προσωπική χρήση. Το περιεχόµενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του διαχειριστή. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η µη εµπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή µερική, µε την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόµενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιµο στη συνέχεια µέσω του ιαδικτύου ή άλλου πρόσφορού µέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ΥΠ ΒΜΘ. 2.5 Προστασία Προσωπικών εδοµένων

3 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη χρήστη του ιαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόµενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την διαχείριση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόµενη µελλοντική σχετική ρύθµιση θα αποτελέσει αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σχετικό νοµικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδοµένων µπορεί να αναθεωρούνται και να ενηµερώνονται οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της υπηρεσίας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις αυτών. Ο διαχειριστής του ιαδικτυακού τόπου συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών χρηστών της, µόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της ταυτότητας ή την επικοινωνία µε κάποιο άτοµο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτοµο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα: Ονοµατεπώνυµο 'Ονοµα πατρός, όνοµα µητρός Κωδικός υποψηφίου κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις Βαθµολογία πρόσβασης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις Ταχυδροµική ιεύθυνση µόνιµης κατοικίας Τµήµα εισαγωγής Τµήµα φοίτησης αδελφού/αδελφής Αριθµός κινητού τηλεφώνου Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ). Ο διαχειριστής µπορεί να χρησιµοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενηµερωτικούς σκοπούς. Ο διαχειριστής της υπηρεσίας δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως µεταφέρει ή δηµοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών χρηστών του ιαδικτυακού τόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται µε το ΥΠ ΒΜΘ, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη χρήστη, µε εξαίρεση την εφαρµογή σχετικών νοµικών υποχρεώσεων και προς τις αρµόδιες και µόνο Αρχές. Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης και επέκτασης των παρεχοµένων υπηρεσιών.

4 Ο επισκέπτης χρήστης µπορεί να επικοινωνήσει µε το διαχειριστή του ιαδικτυακού τόπου, προκειµένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Ο διαχειριστής της υπηρεσίας µπορεί να συγκεντρώνει µη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ιαδικτυακού τόπου, χρησιµοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη χρήστη και δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιµοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη χρήστη όσον αφορά στη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή και σελίδων της υπηρεσίας, για στατιστικούς λόγους και προκειµένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιµες ή δηµοφιλείς. Τα µη προσωπικά στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλοµετρητή (browser) που χρησιµοποιεί ο επισκέπτης χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστηµα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης χρήστης της υπηρεσίας µπορεί να ρυθµίσει το πρόγραµµα του για πλοήγηση στο ιαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριµένες υπηρεσίες είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης χρήστης των συγκεκριµένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυµεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν µπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Η παρούσα υπηρεσία περιλαµβάνει και συνδέσµους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της ιαδικτυακού τόπου για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. 2.6 Περιορισµός ευθύνης του ΥΠ ΒΜΘ - ήλωση αποποίησης Το περιεχόµενο του ιαδικτυακού τόπου διατίθεται «ως έχει» χωρίς καµία εγγύηση εκπεφρασµένη ή και συνεπαγόµενη µε οποιοδήποτε τρόπο, και ούτε ο διαχειριστής αλλά ούτε και οι λοιποί εκπρόσωποι του ΥΠ ΒΜΘ παρέχουν εγγυήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι ανωτέρω αποποιούνται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή µη, όπως ενδεικτικά εγγυήσεις αρτιότητας, ορθότητας, επικαιρότητας, εµπορικότητας, µη παραβίασης ή καταλληλότητας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρµογή ή σκοπό.

5 Ο διαχειριστής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε µορφής ζηµία υποστεί ο επισκέπτης χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχοµένων της υπηρεσίας στις οποίες προβαίνει µε δική του πρωτοβουλία και µε τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόµενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλµατα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα που του τίθενται. Οµοίως ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι διακοµιστές ("servers") µέσω των οποίων το περιεχόµενο τίθενται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήµια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόµενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαµβάνει ο επισκέπτης χρήστης και σε καµία περίπτωση ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής της υπηρεσίας δεν προβαίνει επίσης σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση και εν γένει δεν παρέχει εγγυήσεις ή δεσµεύσεις που είναι αντίθετες µε τους όρους που τίθενται στην παρούσα ανακοίνωση. Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του διαχειριστή και του ΥΠ ΒΜΘ κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρµοστέα εθνική, κοινοτική και σχετική διεθνή νοµοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέµατα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάµει της εν λόγω νοµοθεσίας Εφαρµοστέο δίκαιο και λοιποί όροι Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συµπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη µε το ως άνω νοµικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συµφωνία µεταξύ του διαχειριστή της υπηρεσίας και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσµεύει παρά µόνο αυτούς. Καµία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαµβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τµήµα της συµφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωµατωθεί σε αυτή.

6 Με το παρόν συµφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης χρήστης της υπηρεσίας συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρµογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της υπηρεσίας από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των ικαστηρίων της Αθήνας. Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς τον διαχειριστή της υπηρεσίας παρακαλούµε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση: Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήµατα στο περιεχόµενο του κόµβου, που άπτονται νοµικών ή ηθικών θεµάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης τη χρήση των χώρων συνοµιλιών, των πινάκων ανακοινώσεων και των fora, παρακαλείσθε να µας ειδοποιήσετε στη διεύθυνση:

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΧΤΕΙΤΕ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ "YES" ("ΝΑΙ") ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΧΤΕΙΤΕ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ YES (ΝΑΙ) ΠΑΡΑΚΑΤΩ. happy Συµφωνία Παροχής ιαδικτυακών Υπηρεσιών BlackBerry στον Τελικό Χρήστη Η Α ΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BLACKBERRY INTERNET SERVICE ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΑΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ,

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής σε χώρες εντός και εκτός (με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα