ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες Γενικές πληροφοριεσ για το Σχέδιο κινήτρων Εισαγωγή - Στόχος του Σχεδίου κινήτρων Πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου, διάρκεια ισχύος και διαθέσιμος προϋπολογισμός Υπεύθυνη αρχή εφαρμογής του σχεδίου Νομικό πλαίσιο Βασικές έννοιες και ορισμοί Μορφή ενίσχυσης Πηγές πρόσθετης πληροφόρησης Διάκριση Περιοχών Εφαρμογής Σχεδίου Επιλέξιμες Επενδύσεις και Χορηγούμενες ενισχυσεισ Γενικός στόχος Σκέλος Α: Επιλέξιμες επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος Σκέλος Β: Επιλέξιμες επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων καταλυμάτων Ελάχιστο μέγιστο ύψος επένδυσης Χορηγούμενες ενισχύσεις Επιλέξιμες δαπάνες Επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεων ΣΚΕΛΟΥΣ Α (οι τέσσερις πρώτες και η 7 η είναι υποχρεωτικές) Επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεων ΣΚΕΛΟΥΣ Β Δυνητικοί Δικαιούχοι Κατανομή Προϋπολογισμού και Διαδικασία Υποβολής προτάσεων Κατανομή διαθέσιμου προϋπολογισμού Διαδικασία υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις συμμετοχής και περιορισμοι Γενικές Προϋποθέσεις Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας επένδυσης Προθεσμίες έναρξης και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου Ελάχιστη ίδια συμμετοχή Χρονική δέσμευση λειτουργίας της Εταιρείας και της Επιχείρησης Απαγόρευση σώρευσης Τήρηση νομοθεσίας Λειτουργικότητα επενδύσεων Απαιτούμενες προκαταρκτικές άδειες και δικαιολογητικά

3 6. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Εισαγωγή Αξιολόγηση αιτήσεων - Προϋποθέσεις και Κριτήρια Αξιολόγηση Πρώτο Στάδιο Αξιολόγηση Δεύτερο Στάδιο Λειτουργία των κριτηρίων και δεικτών Διάκριση Εταιρειών Κριτήρια Αξιολόγησης Οργάνωση της αξιολόγησης Αρμόδιο όργανο για την έγκριση / απόρριψη των αιτήσεων Διαδικασία ενστάσεων Διαδικασίες Υλοποίησης και Παρακολούθησης Επιστολή έγκρισης / απόρριψης Σύμβαση Απόφαση Ένταξης Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών Διαδικασία Χρηματοδότησης Έργα Προϋπολογισμού μέχρι και » Έργα προϋπολογισμού άνω των και μέχρι και 1 εκ Έργα προϋπολογισμού άνω του 1 εκ Διαδικασίες Παρακολούθησης & Επαληθεύσεων Εκθέσεις Προόδου Ενδιάμεσοι & Τελικοί Έλεγχοι Τροποποιήσεις Εγκριτικής Απόφασης Τροποποιήσεις ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο Προθεσμίες Ολοκλήρωσης - Παρατάσεις Υποχρεώσεις Δικαιούχου - Ποινές Ψευδή στοιχεία Μη ολοκλήρωση επένδυσης Διακοπή λειτουργίας Μεταβίβαση ή εκμίσθωση παγίων...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Ορισμός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων...57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Κύπρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Ορισμός έννοιας «Διαδρομή Ελέγχου»...64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Νομοθεσία για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και τη Μη Διάκριση...64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών...65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Έντυπο Οικονομοτεχνικής Μελέτης...68 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης...84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

4 Συντομογραφίε ς ΓΕΔ: Γενική κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης ΔΑ: Διαχειριστική Αρχή (Γραφείο Προγραμματισμού) ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΦ: Ενδιάμεσος Φορέας (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού) ΚΟΤ: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού : Ευρώ ΜΜΕ: Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις ΟΠΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 3

5 1. Γενικές πληροφορ ιεσ για το Σχέδιο κινήτρων 1.1 Εισαγωγή - Στόχος του Σχεδίου κινήτρων Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή οικονομία είναι ο μετασχηματισμός της τουριστικής της βιομηχανίας στις κατευθύνσεις που περιγράφονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης που έχει εκπονήσει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) καθώς και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Κυρίαρχο στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό είναι η επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου μέσω της ανάπτυξης τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της ανάδειξης της μεγάλης ποικιλίας / ποικιλομορφίας της τουριστικής εμπειρίας ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κύπρου. Από την πλευρά της τουριστικής προσφοράς, ο στρατηγικός στόχος της αναβάθμισης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος συνεπάγεται ένα πλέγμα πρωτοβουλιών με κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη πραγματοποίησης εκτεταμένων επενδύσεων, τόσο δημόσιου χαρακτήρα (π.χ., δημιουργία ειδικών τουριστικών διαδρομών, βελτίωση υποδομών και συστημάτων μεταφορών, αναβάθμιση του περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, κοκ...) όσο και αμιγώς επιχειρηματικής φύσης. Η δεύτερη αυτή κατηγορία αφορά πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία ή πέριξ αυτής, με στόχο την αναβάθμιση και εμπλουτισμό των προσφερόμενων εκ μέρους τους υποδομών και υπηρεσιών. Η εμπειρία δείχνει πως, ενώ οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση σε μεσοπρόθεσμη βάση της ανταγωνιστικής θέσης της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου, στην πράξη δεν πραγματοποιούνται με τον επιθυμητό ρυθμό. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί μια σημειακή κρατική παρέμβαση που στοχεύει στην υποστήριξη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στις κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδίου, με την παροχή κινήτρων στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου κινήτρων με στόχο: Τον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη ειδικών προϊόντων. Τη ριζική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων Επιδιώκεται οι ενισχύσεις αυτές να λειτουργήσουν ως μηχανισμός μόχλευσης ( leverage effect ) πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων, επιτυγχάνοντας έτσι τον πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος της διάθεσης των δημοσίων πόρων καθώς και σημαντικές επιπτώσεις σε παράπλευρους τομείς της οικονομίας (κατασκευαστικός, χρηματοπιστωτικός, κ.ο.κ) Το σχέδιο αυτό υποστηρίζεται χρηματοδοτικά από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου της Πολιτικής Συνοχής της Ένωσης, 1.2 Πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου, διάρκεια ισχύος και διαθέσιμος προϋπολογισμός Το παρόν σχέδιο κινήτρων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» (Άξονας Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον») του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Αναπτυξιακής Δαπάνης (Εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι) για την καταβολή των χορηγιών ανέρχεται καταρχήν σε 13 εκ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός θα κατανεμηθεί ενδεικτικά σε δύο σκέλη: α) για τη στήριξη επιλεγμένων επενδύσεων εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος 4

6 β) και για τη στήριξη επενδύσεων που συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. Το Σχέδιο λήγει την Υπεύθυνη αρχή εφαρμογής του σχεδίου Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή του σχεδίου κινήτρων είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ο οποίος εκτελεί χρέη Ενδιαμέσου Φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του Άρθρου 2 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Οι βασικές ευθύνες του ΚΟΤ έναντι των Δικαιούχων επιχειρήσεων συνίστανται στα εξής: Η ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Σχέδιο. Η διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων και η διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωμής προς τους Δικαιούχους. Ο έλεγχος και πιστοποίηση των δαπανών και της φυσικής προόδου των επενδυτικών έργων. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των Δικαιούχων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση, της προστασίας του περιβάλλοντος και των κρατικών ενισχύσεων. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου τουλάχιστο κατά τα πέντε επόμενα χρόνια μετά την παροχή του τελευταίου τμήματος της εγκεκριμένης χορηγίας. Ο/Η Γενικός Διευθυντής του ΚΟΤ, ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου παρουσιάζεται πρόβλημα, τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου, εξασφαλίζοντας αν απαιτείται και την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής και του Εφόρου Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων ή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 1.4 Νομικό πλαίσιο Η νομική βάση για την παροχή των ενισχύσεων του παρόντος σχεδίου αποτελείται από τα εξής κείμενα αναφοράς: Περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 έως 2005 Περί ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 εως (αρ.2) 2007 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2007 για τις Δομές Διαχείρισης και Ελέγχου των Διαρθρωτικών Ταμείων, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο για την περίοδο Κανονισμός 1083/2006 του Συμβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Κανονισμός 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εφαρμοστικός Κανονισμός 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών 1083/2006 και 1080/

7 Κανονισμός της ΕΚ αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6 ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6 ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ L 124/ ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κανονισμός 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( de minimis ). Σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης των ως άνω αναφερόμενων Κοινοτικών Κανονισμών, εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ. 1.5 Βασικές έννοιες και ορισμοί «Δικαιούχος» Δικαιούχος είναι κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης (με μορφή Σχεδίων Χορηγιών), δυνάμει του Άρθρου 87 της Συνθήκης, οι Δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. «Ενδιάμεσος Φορέας» Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) ορίζεται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 2(6) και 59(2) του Κανονισμού της ΕΕ 1083/2006, κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη Διαχειριστικής Αρχής και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μια τέτοιας αρχής σε σχέση με τους Δικαιούχους που υλοποιούν έργα. Στην Κύπρο ένας από τους Φορείς που ορίστηκαν στους οποίους ανατέθηκαν συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία αφορούν κυρίως την ένταξη, την παρακολούθηση και τις επαληθεύσεις δαπανών των έργων που εμπίπτουν στην ευθύνη τους είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Οι ΕΦ και τα καθήκοντα τους καθορίστηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ και ημερομηνία 4 Ιουλίου «Διαχειριστική Αρχή» Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) είναι η Υπηρεσία η οποία ορίζεται από το Κράτος-Μέλος και έχει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ως ΔΑ για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς (ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»), που θα συγχρηματοδοτηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο, έχει οριστεί το Γραφείο Προγραμματισμού με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ και ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου Τα καθήκοντα της ΔΑ έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 60 του Κανονισμού 1083/2006 της ΕΕ, στο Κεφάλαιο 7 «Διατάξεις Εφαρμογής» του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και εξειδικεύονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) που έχει εκδώσει η Διαχειριστική Αρχή. «Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ορισμού των ΜΜΕ σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6 ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ L 124/ ). Βλ. λεπτομέρειες στο Παράρτημα Ι. «Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων» 6

8 Απόφαση της ΕΕ που περιγράφει τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων που ισχύουν σε καθεμία από αυτές. Ο Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Κύπρο εγκρίθηκε από την ΕΕ στις (N 814/2006) και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις (C 68/28). Βλ. λεπτομέρειες στο Παράρτημα IΙI. «Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας» Χαμηλού ύψους ενισχύσεις που θεωρείται πως δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών ή / και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της ΕΕ. Το ανώτατο όριο για το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. «Αρχική Επένδυση» Ως «αρχική επένδυση» ορίζεται επένδυση σε άυλα και υλικά περιουσιακά στοιχεία με σκοπό: τη δημιουργία νέας εγκατάστασης, την επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας εγκατάστασης προς νέα, πρόσθετα προϊόντα, θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας εγκατάστασης. «Έναρξη των εργασιών επενδυτικού σχεδίου» Ερμηνεύεται ως η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών ή ως η πρώτη επίσημη δέσμευση για την παραγγελία εξοπλισμού εφόσον αυτή προηγείται χρονικά της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών. Οι προκαταρκτικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, η αγορά γης και οι διαδικασίες απόκτησης αδειών δεν θεωρούνται πως αποτελούν «έναρξη εργασιών». «Παραδοσιακή οικοδομή» Θεωρείται οικοδομή η οποία έχει κηρυχθεί (α) Διατηρητέα με βάση το Νόμο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ν.90/72 και των μετέπειτα τροποποιήσεων του), ή (β) Αρχαίο Μνημείο Β Πίνακα με βάση το Νόμο Περί Αρχαιοτήτων (Κεφ. 31, Ν.48/64 και των μετέπειτα τροποποιήσεων του), ή (γ) Παραδοσιακή Οικοδομή με βάση τον Περί Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο (ΚΟΤ) (Άρθρο 18, εδάφιο Μορφή ενίσχυσης Οι ενισχύσεις του παρόντος σχεδίου χορηγούνται αποκλειστικά υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης (επιχορήγησης) υπολογιζόμενης ως ποσοστό επί του πραγματικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. 1.7 Πηγές πρόσθετης πληροφόρησης Το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών και εντύπων για το παρόν σχέδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στην ειδική ιστοσελίδα του Σχεδίου Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τα Kεντρικά Γραφεία του ΚΟΤ, Λεωφόρος Λεμεσού 19, Λευκωσία, Τ.Κ. 2112, Τηλ.: (+ 357) , (+ 357) fax (+357)

9 2. Διάκριση Περιοχών Εφαρμογ ής Σχεδίου Για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας διαιρείται σε 3 ζώνες ως ακολούθως: Ζώνη Ι (κόκκινο χρώμα στο Χάρτη) Περιοχή εντός Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Ζώνη ΙΙ (πράσινο χρώμα στο Χάρτη) Από την δεν ισχύει Περιοχή Μεταβατικής Στήριξης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και ίσχυε μόνο για περίοδο μέχρι τις Από την οι περιοχές αυτές εντάχθηκαν στη Ζώνη ΙΙΙ. Ζώνη ΙΙΙ (λευκό χρώμα στο Χάρτη) Η Ζώνη ΙΙΙ αφορά τους Δήμους και Κοινότητες που δεν ανήκουν στη Ζώνη Ι. Στο Παράρτημα IΙI παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των Δήμων και Κοινοτήτων που ανήκουν στη Ζώνη Ι. Σημειώνεται ότι, επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αρ. 3 της Συνθήκης Προσχώρησης, δεν καλύπτονται από το παρόν Σχέδιο και δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. 3. Επιλέξιμες Επενδ ύσεις και Χορηγο ύμενε ς ενισχυσεισ 3.1 Γενικός στόχος Το παρόν σχέδιο κινήτρων αφορά την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών εκ μέρους των επιχειρήσεων με στόχο τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών και ειδικότερα: α) τη στήριξη επιλεγμένων επενδύσεων εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, όπως, και, β) τη στήριξη επενδύσεων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και στην ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. 8

10 Οι δύο γενικές αυτές κατηγορίες επενδύσεων συνιστούν τα δύο σκέλη του Σχεδίου Κινήτρων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΣΚΕΛΟΣ Α Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος: Αυθύπαρκτα γήπεδα γκολφ (δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων) Θεματικά Πάρκα/ Κέντρα (με εξαίρεση τα υδροπάρκα που δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων) Κέντρα Ευεξίας (Wellness spa) και Κέντρα Αποκατάστασης/ αποθεραπείας Συνεδριακά Κέντρα Θεματικά Μουσεία και Εκθέσεις Υποδομές Προπονητικού και Αθλητικού τουρισμού Εμπλουτισμός καταλυμάτων με ολοκληρωμένου χαρακτήρα συμπληρωματικές εγκαταστάσεις Επενδυτικά σχέδια ολοκληρωμένης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων Παρατήρηση: Στα δύο ως άνω σκέλη δεν είναι επιλέξιμες οι εργασίες που αφορούν τη δημιουργία νέων κλινών. 3.2 Σκέλος Α: Επιλέξιμες επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος Οι επιλέξιμες επενδύσεις του σκέλους Α παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 Αυθύπαρκτα Γήπεδα Γκολφ Τα γήπεδα Γκολφ δεν πρέπει να συνοδεύονται από τουριστική/οικιστική ανάπτυξη. Θα πρέπει δηλαδή να είναι αυθύπαρκτα και να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νέας πολιτικής, όπως αυτές περιγράφονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της , όσον αφορά μεταξύ άλλων τον επιθυμητό αριθμό γηπέδων, μεγέθη, δυνατότητα άρδευσης, καταλληλότητα χωροθέτησης, πολεοδομικά, χωροταξικά και ποιοτικά κριτήρια των γηπέδων, διαδικασία υποβολής, μελέτης και αξιολόγησης των αιτήσεων, μέτρα για τη διασφάλιση της συνεχούς και ικανοποιητικής λειτουργίας των γηπέδων. Εξαίρεση σε σχέση με τις ως άνω πρόνοιες αφορά η υποχρέωση όπως η άρδευση εξασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων. Τα γήπεδα Γκολφ δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 9

11 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΚΕΛΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα θεματικά Κέντρα ή Πάρκα (managed attractions) ορίζονται ως χώροι ψυχαγωγίας, αναψυχής και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και στους οποίους οι εγκαταστάσεις και τα προσελκύστηκα στοιχεία έχουν ένα κύριο θέμα βασισμένο στην ιστορία, την παράδοση, τη φύση και γενικότερα την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Οι διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια, θεάματα λειτουργούν από κοινού ή και ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά σε συσχετισμό με το κύριο θέμα. Τα Θεματικά Κέντρα μπορεί να συνδυάζουν τόσο κλειστούς όσο και υπαίθριους χώρους. Τα Κέντρα στα οποία οι περισσότεροι χώροι δραστηριοτήτων είναι υπαίθριοι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως πάρκα. Απαραίτητες ελάχιστες προϋποθέσεις σε σχέση με τις υπηρεσίες και υποδομές που θα προσφέρονται από τα Θεματικά Κέντρα και Πάρκα είναι:. Να συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας για όλες τις δραστηριότητες που προσφέρουν Να προβλέπουν τους απαραίτητους χώρους υποδοχής, διοίκησης και εστίασης, χώρους υγιεινής, αποθηκευτικούς και άλλους σχετικούς βοηθητικούς χώρους Να ικανοποιούν τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου 2 Θεματικά Πάρκα/ Κέντρα 10

12 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΚΕΛΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα Κέντρα Αποκατάστασης/αποθεραπείας (rehabilitation centers), τα οποία παρέχουν σχετικά πακέτα υποδομών και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν ντόπιους και κυρίως ταξιδιώτες υγείας από το εξωτερικό για ένα χρονικό διάστημα μετά που έτυχαν κάποιου είδους χειρουργικής επέμβασης ή άλλου είδους θεραπείας στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα μέχρι να επανέλθουν σε ικανοποιητική φυσική κατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσφορά ικανοποιητικών για το μέγεθος της επιχείρησης αριθμού κλινών οι οποίες όμως δεν αποτελούν επιλέξιμη επένδυση. 3 Kέντρα Ευεξίας (Wellness, spa) και Κέντρα Αποκατάστασης/ αποθεραπείας Τα Κέντρα Ευεξίας (wellness, spa centers) τα οποία διαθέτουν υποδομή για εξυπηρέτηση επισκεπτών από την Κύπρο και από το εξωτερικό με κίνητρο τη διατήρηση ή βελτίωση της ψυχικής/ πνευματικής/ σωματικής τους υγείας με αξιοποίηση εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στην παροχή προς αυτούς πακέτου υποδομών και υπηρεσιών που συνδυάζουν την καλή φυσική κατάσταση, την παροχή υπηρεσιών ομορφιάς, υγιεινής διατροφής, διαλογισμού, πνευματικών δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης. Eγκαταστάσεις τουρισμού ευεξίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποδομή για ιαματικά νερά ή και θαλασσοθεραπεία ή και υδροθεραπεία ή και κλιματοθεραπεία ή και φωτοθεραπεία ή και αρωματοθεραπεία ή και οξυγονοθεραπεία ή και αποτοξίνωση. Οι επιλέξιμες επενδύσεις πρέπει να διαθέτουν τις πιο κάτω εγκαταστάσεις οι οποίες να μπορούν να λειτουργούν με τρόπο ώστε να προσφέρουν ταυτόχρονα όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες : πισίνα, τουλάχιστο τρία δωμάτια για θεραπείες ευεξίας, Jacuzzi, χώρους υγιεινής, αποδυτήρια, χώρο χαλάρωσης ή άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, χώρο υποδοχής και χώρο/γραφείο για προσωπικές συναντήσεις με επισκέπτες, γραφείο διοίκησης καθώς και αποθηκευτικό χώρο σε ανάλογο μέγεθος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθούν υποδομές τουρισμού υγείας είναι να λειτουργήσουν με τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό και να στελεχώνονται με κατάλληλα εκπαιδευμένο / εξειδικευμένο προσωπικό και εν γένει για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος ούτως ώστε να στοχεύουν στο να προσελκύουν εκτός από Κύπριους και επισκέπτες/ ταξιδιώτες υγείας από το εξωτερικό. Σχετικά θα πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τα πιο πάνω. Δεν είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές προτάσεις για τις οποίες χρειάζεται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας (Περί Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 2002/6) 11

13 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΚΕΛΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνεδριακά Κέντρα είναι κλειστές κτιριακές εγκαταστάσεις συγκέντρωσης κοινού, που καλύπτουν τις ανάγκες συνεδριακών εκδηλώσεων, δηλ. συνεδριακών και συναφών πολιτιστικών, κοινωνικών, εκθεσιακών, εμπορικών ή/ και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Επιλέξιμα Συνεδριακά Κέντρα είναι αυτά που διαθέτουν τουλάχιστο (α) μια εξειδικευμένη κύρια αίθουσα συνεδρίων μεγέθους τουλάχιστον 800τ.μ. η οποία (ι) να μη διαθέτει πυλώνες, (ιι) να μπορεί να διαχωριστεί σε τουλάχιστο δύο αίθουσες οι οποίες να είναι κατάλληλα ηχομονωμένες και (ιιι), να μπορεί να τροποποιηθεί για διαφορετικού τύπου πλάνα θέσεων (sitting arrangements) καθώς και 4 Συνεδριακά Κέντρα (β) τρεις επιπρόσθετες αίθουσες για σκοπούς παράλληλων συναντήσεων/εργαστηρίων ελάχιστου εμβαδού 100τ.μ. η κάθε μια ξεχωριστά. Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά μόνο μια μεγάλη αίθουσα συνεδρίων, τότε η αίθουσα αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να μη διαθέτει πυλώνες, να μπορεί να τροποποιηθεί σε διαφορετικού τύπου πλάνα θέσεων (sitting arrangements) να μπορεί να τροποποιηθεί/ διαχωριστεί σε τουλάχιστο τέσσερα μέρη/αίθουσες οι οποίες να είναι κατάλληλα ηχομονωμένες. Το συνολικό εμβαδό της αίθουσας αυτής να είναι μεγέθους τουλάχιστο 1100τ.μ.. Tα επιλέξιμα Συνεδριακά Κέντρα πρέπει να περιορίζονται στη χρήση τους από τους επισκέπτες του συνεδριακού κέντρου και οπωσδήποτε να διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και σύγχρονο εξοπλισμό που επίσης να περιορίζεται στη χρήση του από τους επισκέπτες του συνεδριακού κέντρου, ως ακολούθως: Καμπίνες μετάφρασης (μόνιμες ή χώρο για κινητές) με τις κατάλληλες τεχνικές πρόνοιες και προδιαγραφές για ταυτόχρονη μετάφραση σε τέσσερις τουλάχιστο γλώσσες και ανάλογο και κατάλληλο μεταφραστικό σύστημα, τραπέζια και, καρέκλες που να επιτρέπουν να τροποποιείται το ύψος τους, ηχομόνωση, ανάλογη ακουστική χώρου, κουρτίνες (blinds) που να επιτρέπουν τον έλεγχο του φωτός, κατάλληλο φωτισμό, ξεχωριστό ρυθμιζόμενο σύστημα κλιματισμού, οπτικοακουστικά, οθόνες, προβολείς, μικρόφωνα, podium, panel table, flip charts, υπολογιστές, χώρο και τεχνικές πρόνοιες για να μπορούν να στηθούν καμπίνες για ταυτόχρονη μετάφραση σε τέσσερις τουλάχιστο γλώσσες και μεταφραστικό σύστημα, teleconferencing, τηλέφωνο, δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, εκτυπωτές ής, τηλεομοιότυπο, βοηθητικό χώρο για προετοιμασία εδεσμάτων και ποτών και χώρο για παροχή εδεσμάτων και ποτών για διαλείμματα, αποθηκευτικό χώρο για φύλαξη των αντικειμένων των συνέδρων και του εξοπλισμού του Κέντρου, χώρους υγιεινής, γραφείο γραμματείας με το δικό του ξεχωριστό εξοπλισμό και με ανάλογο αποθηκευτικό χώρο, χώρο υποδοχής/καθιστικό, βεστιάριο, με εμβαδό ανάλογο του μεγέθους του Κέντρου και των ατόμων/συνέδρων που δύναται να φιλοξενηθούν. Συνεδριακά Κέντρα τα οποία δεν θα διαθέτουν μόνιμες καμπίνες μετάφρασης για ταυτόχρονη μετάφραση σε τέσσερις τουλάχιστο γλώσσες, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν το χώρο και τις κατάλληλες τεχνικές πρόνοιες και προδιαγραφές για την τοποθέτηση κινητών καμπίνων για το ίδιο σκοπό. Τόσο για τις μόνιμες όσο και για τις κινητές καμπίνες θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της ΕΕ. Τα Συνεδριακά Κέντρα που θα δημιουργηθούν εντός ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων θα πρέπει να έχουν επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα ίση με τον αριθμό των κλινών της μονάδας. 12

14 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΚΕΛΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θεματικό Μουσείο εννοείται μόνιμη υποδομή στην υπηρεσία της κοινωνίας, που έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, μελέτη, διατήρηση, γνωστοποίηση και έκθεση τεκμηρίων συγκεκριμένης πτυχής, θεματικής του ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου κινήτρων ενισχύεται η δημιουργία ή η ολοκληρωμένη ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση θεματικών μουσείων και εκθέσεων τα οποία θα ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και οπτικοαουστικώ μέσων τα οποία περιγράφουν στην αίτηση τους Υπόδειξη των προδιαγραφών του φωτισμού και του ήχου (όπου εφαρμόζεται) που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε ενότητα εκθεμάτων Υπόδειξη των προδιαγραφών των προθηκών που θα χρησιμοποιηθούν για παρουσίαση των συλλογών ή άλλων εκθεμάτων Υποβολή έκθεσης από ειδικό επιστήμονα ανάλογα με τη θεματική του μουσείου στην οποία περιγράφονται (τεκμηριώνονται) όλα τα αντικείμενα της συλλογής Υποβολή πρότασης στελέχωσης του μουσείου με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό Διαθέτουν χώρου γραφείου διεύθυνσης/ διοίκησης,χώρο υποδοχής και αποθηκευτικό χώρο ανάλογο με το μέγεθος του μουσείου 5 Θεματικά μουσεία και εκθέσεις Στην κατεύθυνση αυτή τα Θεματικά Μουσεία και Κέντρα θα μπορούσαν να Προσφέρουν τη δυνατότητα αγοράς ενθυμημάτων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους Προσφέρουν δραστηριότητες στις οποίες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν οι επισκέπτες Διαθέτουν αναψυκτήριο για τους επισκέπτες των χώρων, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, αίθουσα διαλέξεων/παρουσιάσεων και εργαστήριο συντήρησης εκθεμάτων. Ολοκληρωμένη ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός νοείται η χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων για την προστασία, καλύτερη παρουσίαση και ερμηνεία των συλλογών ενός μουσείου σε συνδυασμό με εργασίες εκσυγχρονιμσού των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του, του εξοπλισμού και της σύνθεσης των υπηρεσιών και του λειτουργικού επιπέδου τους ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωμένη ποιότητα και όπου δυνατό ποικιλία προσφερόμενων υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι δαπάνες για την αγορά εκθεμάτων δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου. 13

15 6 7 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Υποδομές προπονητικού και αθλητικού τουρισμού Εμπλουτισμός καταλυμάτων με ολοκληρωμένου χαρακτήρα συμπληρωματικές εγκαταστάσεις ΣΚΕΛΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί πολυδιάστατη μορφή τουρισμού η οποία αφορά στην προσέλκυση ομάδων και ατόμων από το εξωτερικό για αγωνιστική προετοιμασία / προπόνηση ή και για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες και επίσης την προσέλκυση ομάδων και ατόμων οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με ένα άθλημα Ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού είναι η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πελατείας αυτής. Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο άθλημα και η προσφορά των σχετικών υποδομών και διευκολύνσεων αποτελούν τον κύριο λόγο / κριτήριο για την επιλογή του τουριστικού προορισμού. Το παρόν Σχέδιο ενισχύει τη δημιουργία των υποδομών αυτών οι οποίες αποτελούν συγκροτήματα τα οποία περιλαμβάνουν αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών σύμφωνα με σχετική πιστοποίηση από τον ΚΟΑ για ένα ή και περισσότερα αθλήματα με όλους τους απαραίτητους για τη λειτουργία του συγκροτήματος κοινόχρηστους χώρους και υπηρεσίες (υποδοχής, χώρος διαλέξεων, γυμναστηρίου, αποθεραπείας (μασάζ) κλπ) και βοηθητικούς χώρους (όπως χώροι υγιεινής, γραφεία, αποθήκες κλπ). Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές όπου διατίθεται ικανοποιητική για τις ανάγκες του συγκροτήματος ξενοδοχειακή υποδομή ή να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες από τουριστικά καταλύματα τα οποία έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ειδικής αυτής πελατείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για ενίσχυση των υποδομών αυτών είναι να απευθύνονται και να εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο ομάδες και αθλητές από το εξωτερικό και να στελεχώνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο / εξειδικευμένο προσωπικό για το συγκεκριμένο άθλημα / αθλήματα και εν γένει για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος. Σχετικά θα πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τα πιο πάνω. Η δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα καταλύματα αποτελεί κατεξοχήν επιθυμητή μορφή εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος. Το παρόν σχέδιο ενισχύει τη δημιουργία τέτοιων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων μέσα σε υφιστάμενες υποδομές καταλυμάτων, όπως ενδεικτικά: αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και απασχόλησης ανηλίκων, δημιουργία κολυμβητικών δεξαμενών ή αναβάθμισή τους, εστιατόρια ή άλλοι χώροι εστίασης, εργαστήρια και άλλες υποδομές απασχόλησης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικό χαρακτήρα. Συμπληρωματικές, εμπλουτιστικές υποδομές και εγκαταστάσεις, σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, μπορούν επίσης να θεωρηθούν και έργα, που αποσκοπούν στην άνετη και ασφαλή διακίνηση, διαμονή και εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και τα οποία περιλαμβάνουν την διαρρύθμιση και εξοπλισμό υπνοδωματίων/ διαμερισμάτων για χρήση από τα άτομα αυτά, την δημιουργία κατάλληλα διαρρυθμισμένων κοινοχρήστων αποχωρητηρίων, όπως επίσης και άλλες εργασίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πιο πάνω σκοπού, νοουμένου ότι τα έργα αυτά είναι πέραν των υποχρεωτικών που ορίζονται από την υφιστάμενη Νομοθεσία. Το Σχέδιο καλύπτει τη δημιουργία αυτόνομων έργων και έργα δημιουργίας εμπλουτιστικών συμπληρωματικών υποδομών και εγκαταστάσεων εντός ξενοδοχείων, οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών. Όταν η προτεινόμενη επένδυση εμπλουτισμού, αφορά λειτουργικά αυτόνομο έργο (δηλ. η λειτουργία του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την υποδομή της ξενοδοχειακής μονάδας), έστω και αν είναι εντός 14

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ Κατηγορία Επένδυσης - Επένδυση Εμπλουτισμού τουριστικού προϊόντος - Επένδυση Εκσυγχρονισμού Καταλύματος Ζώνη Επένδυσης 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΔΑ :4Α89Γ-ΙΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα