ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Δεκέμβριος 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες Γενικές πληροφοριεσ για το Σχέδιο κινήτρων Εισαγωγή - Στόχος του Σχεδίου κινήτρων Πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου και διαθέσιμος προϋπολογισμός Υπεύθυνη αρχή εφαρμογής του σχεδίου Νομικό πλαίσιο Βασικές έννοιες και ορισμοί Μορφή ενίσχυσης Πηγές πρόσθετης πληροφόρησης Διάκριση Περιοχών Εφαρμογής Σχεδίου Επιλέξιμες Επενδύσεις και Χορηγούμενες ενισχυσεισ Γενικός στόχος Σκέλος Α: Επιλέξιμες επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος Σκέλος Β: Επιλέξιμες επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων καταλυμάτων Ελάχιστο μέγιστο ύψος επένδυσης Χορηγούμενες ενισχύσεις Επιλέξιμες δαπάνες Επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεων ΣΚΕΛΟΥΣ Α Επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεων ΣΚΕΛΟΥΣ Β Δυνητικοί Δικαιούχοι Κατανομή Προϋπολογισμού και Διαδικασία Υποβολής προτάσεων Κατανομή διαθέσιμου προϋπολογισμού Διαδικασία υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις συμμετοχής και περιορισμοι Γενικές Προϋποθέσεις Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις Ημερομηνία επιλεξιμότητας έναρξης επένδυσης Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου Ελάχιστη ίδια συμμετοχή Χρονική δέσμευση λειτουργίας της επιχείρησης Απαγόρευση σώρευσης Τήρηση νομοθεσίας Λειτουργικότητα επενδύσεων

3 5.2 Απαιτούμενες προκαταρκτικές άδειες και δικαιολογητικά Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Εισαγωγή Περιεχόμενο και στάδια αξιολόγησης Στάδιο προκαταρκτικής αξιολόγησης Στάδιο κύριας αξιολόγησης κριτήρια βαθμολόγησης Λειτουργία των κριτηρίων και δεικτών Διάκριση επιχειρήσεων Κριτήρια αξιολόγησης Οργάνωση της αξιολόγησης Αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση και έγκριση / απόρριψη των αιτήσεων Διαδικασία ενστάσεων Διαδικασίες Υλοποίησης και Παρακολούθησης Επιστολή έγκρισης / απόρριψης Σύμβαση Απόφαση Ένταξης Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών Διαδικασία χρηματοδότησης Έργα προϋπολογισμού άνω των και μέχρι 1 εκ Έργα προϋπολογισμού άνω του 1 εκ Διαδικασίες παρακολούθησης & επαληθεύσεων Εκθέσεις προόδου Ενδιάμεσοι & τελικοί έλεγχοι Τροποποιήσεις εγκριτικής απόφασης Τροποποιήσεις ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο Προθεσμίες ολοκλήρωσης - παρατάσεις Υποχρεώσεις δικαιούχου - ποινές Ψευδή στοιχεία Μη ολοκλήρωση επένδυσης Διακοπή λειτουργίας Μεταβίβαση ή εκμίσθωση παγίων...38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Ορισμός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων...39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - Ορισμός προβληματικών επιχειρήσεων...54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Κύπρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Ορισμός έννοιας «Διαδρομή ελέγχου»...63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Νομοθεσία για την ισότητα ανδρών και γυναικών...64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών...65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Έντυπο Οικονομοτεχνικής μελέτης

4 Συντομογραφίε ς ΓΕΔ: Γενική κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης ΔΑ: Διαχειριστική Αρχή (Γραφείο Προγραμματισμού) ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΦ: Ενδιάμεσος Φορέας (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού) ΚΟΤ: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού : Ευρώ ΜΜΕ: Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις ΟΠΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 3

5 1. Γεν ι κ έ ς Πλ η ρ ο φ ο ρ ι ε σ γι α το Σχ έ δ ι ο Κι ν ή τ ρ ω ν 1.1 Εισαγωγή - Στόχος του Σχεδίου κινήτρων Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή οικονομία είναι ο μετασχηματισμός της τουριστικής της βιομηχανίας στις κατευθύνσεις που περιγράφονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης που έχει εκπονήσει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) καθώς και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Κυρίαρχο στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό είναι η επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου μέσω της ανάπτυξης τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της ανάδειξης της μεγάλης ποικιλίας / ποικιλομορφίας της τουριστικής εμπειρίας ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κύπρου. Από την πλευρά της τουριστικής προσφοράς, ο στρατηγικός στόχος της αναβάθμισης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος συνεπάγεται ένα πλέγμα πρωτοβουλιών με κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη πραγματοποίησης εκτεταμένων επενδύσεων, τόσο δημοσίου χαρακτήρα, δημιουργία ειδικών τουριστικών διαδρομών, βελτίωση υποδομών και συστημάτων μεταφορών, αναβάθμιση του περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και αμιγώς επιχειρηματικής φύσης. Η δεύτερη αυτή κατηγορία αφορά πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία ή πέριξ αυτής, με στόχο την αναβάθμιση και εμπλουτισμό των προσφερόμενων εκ μέρους τους υποδομών και υπηρεσιών. Η εμπειρία δείχνει πως, ενώ οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση σε μεσοπρόθεσμη βάση της ανταγωνιστικής θέσης της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου, στην πράξη δεν πραγματοποιούνται με τον επιθυμητό ρυθμό. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί μια σημειακή κρατική παρέμβαση που στοχεύει στην υποστήριξη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στις κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδίου, με την παροχή κινήτρων στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου κινήτρων με στόχο: Τον εμπλουτισμό και προϊόντων. διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη ειδικών Τη ριζική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. Επιδιώκεται οι ενισχύσεις αυτές να λειτουργήσουν ως μηχανισμός μόχλευσης ( leverage effect ) πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων, επιτυγχάνοντας έτσι τον πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος της διάθεσης των δημοσίων πόρων καθώς και σημαντικές επιπτώσεις σε παράπλευρους τομείς της οικονομίας (κατασκευαστικός, χρηματοπιστωτικός). Το σχέδιο αυτό θα υποστηριχθεί χρηματοδοτικά από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου της Πολιτικής Συνοχής της Ένωσης. 1.2 Πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου, διάρκεια ισχύος και διαθέσιμος προϋπολογισμός Το παρόν σχέδιο κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» (Άξονας Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον») του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Αναπτυξιακής Δαπάνης (Εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι) για την καταβολή των χορηγιών ανέρχεται καταρχήν σε 13 εκ. ευρώ. 4

6 Ο προϋπολογισμός αυτός θα κατανεμηθεί ενδεικτικά σε δύο σκέλη: α) για τη στήριξη επιλεγμένων επενδύσεων εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος. β) για τη στήριξη επενδύσεων που συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. Το Σχέδιο λήγει την Υπεύθυνη Αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή του σχεδίου κινήτρων είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ο οποίος εκτελεί χρέη Ενδιαμέσου Φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του Άρθρου 2 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Οι βασικές ευθύνες του ΚΟΤ έναντι των Δικαιούχων επιχειρήσεων συνίστανται στα εξής: Η ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Σχέδιο. Η διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων και η διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωμής προς τους Δικαιούχους. Ο έλεγχος και πιστοποίηση των δαπανών και της φυσικής προόδου των επενδυτικών έργων. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των Δικαιούχων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση, της προστασίας του περιβάλλοντος και των κρατικών ενισχύσεων. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου τουλάχιστο κατά τα πέντε επόμενα χρόνια μετά την παροχή του τελευταίου τμήματος της εγκεκριμένης χορηγίας. Η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΤ, ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου παρουσιάζεται πρόβλημα, τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου, εξασφαλίζοντας αν απαιτείται και την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής και του Εφόρου Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων ή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 1.4 Νομικό πλαίσιο Η νομική βάση για την παροχή των ενισχύσεων του παρόντος σχεδίου αποτελείται από τα εξής κείμενα αναφοράς: Περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 έως Περί ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμοι του 2001 εως (αρ.2) ης Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 5 Ιουλίου 2007 για τις Δομές Διαχείρισης και Ελέγχου των Διαρθρωτικών Ταμείων, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο για την περίοδο ης Κανονισμός 1083/2006 του Συμβουλίου της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. ης Κανονισμός 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 5

7 ης Εφαρμοστικός Κανονισμός 1828/2006 της Επιτροπής της 8 Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών 1083/2006 και 1080/2006. ης Κανονισμός της ΕΚ αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6 Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) ης Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6 Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ L 124/ ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. ης Κανονισμός 1998/2006 της Επιτροπής της 15 Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( de minimis ). Σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης των ως άνω αναφερόμενων Κοινοτικών Κανονισμών, εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ. 1.5 Βασικές έννοιες και ορισμοί «Δικαιούχος» Δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο σχέδιο και λαμβάνουν ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης. «Ενδιάμεσος Φορέας» Φορέας ή υπηρεσία που ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής (Κανονισμός 1083/2006). Στην προκειμένη περίπτωση Ενδιάμεσος Φορέας είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ο οποίος εκτελεί καθήκοντα διαχείρισης για λογαριασμό του Γραφείου Προγραμματισμού (Διαχειριστική Αρχή). «Διαχειριστική Αρχή» Αρχή ή φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος για τη διαχείριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Γραφείο Προγραμματισμού έχει ορισθεί ως Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» «Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ορισμού των ΜΜΕ σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6 ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ L 124/ ). Βλ. λεπτομέρειες στο Παράρτημα Ι. «Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων» Απόφαση της ΕΕ που περιγράφει τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων που ισχύουν σε καθεμία από αυτές. Ο Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Κύπρο εγκρίθηκε από την ΕΕ στις (N 814/2006) και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις (C 68/28). Βλ. λεπτομέρειες στο Παράρτημα IΙI. «Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας» Χαμηλού ύψους ενισχύσεις που θεωρείται πως δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών ή / και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της ΕΕ. Το ανώτατο όριο για το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200,000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. «Αρχική Επένδυση» Ως «αρχική επένδυση» ορίζεται επένδυση σε άυλα και υλικά περιουσιακά στοιχεία με σκοπό: 6

8 τη δημιουργία νέας εγκατάστασης, την επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας εγκατάστασης προς νέα, πρόσθετα προϊόντα, θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας εγκατάστασης. «Εναρξη των εργασιών επενδυτικού σχεδίου» Ερμηνεύεται ως η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών ή ως η πρώτη επίσημη δέσμευση για την παραγγελία εξοπλισμού εφόσον αυτή προηγείται χρονικά της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών. Οι προκαταρκτικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, η αγορά γης και οι διαδικασίες απόκτησης αδειών δεν θεωρούνται πως αποτελούν «έναρξη εργασιών». «Παραδοσιακή οικοδομή» Θεωρείται οικοδομή η οποία έχει κηρυχθεί (α) Διατηρητέα με βάση το Νόμο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ν.90/72 και των μετέπειτα τροποποιήσεων του), ή (β) Αρχαίο Μνημείο Β Πίνακα με βάση το Νόμο Περί Αρχαιοτήτων (Κεφ. 31, Ν.48/64 και των μετέπειτα τροποποιήσεων του), ή (γ) Παραδοσιακή Οικοδομή με βάση τον Περί Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο (ΚΟΤ) (Άρθρο 18, εδάφιο 7). 1.6 Μορφή ενίσχυσης Οι ενισχύσεις του παρόντος σχεδίου χορηγούνται αποκλειστικά υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης (επιχορήγησης) υπολογιζόμενης ως ποσοστό επί του πραγματικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. 1.7 Πηγές πρόσθετης πληροφόρησης Το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών και εντύπων για το παρόν σχέδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τα Kεντρικά Γραφεία του ΚΟΤ, Λεωφόρος Λεμεσού 19, Λευκωσία, Τ.Κ. 2112, Τηλ.: (+ 357) , (+ 357) fax (+357)

9 2. Διάκριση Πε ρ ι ο χ ώ ν Εφ α ρ μ ο γ ή ς Σχ ε δ ί ο υ Για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας διαιρείται σε 3 ζώνες ως ακολούθως: Ζώνη Ι (σκούρο χρώμα στο Χάρτη) Περιοχή εντός Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Ζώνη ΙΙ (πιό σκούρο χρώμα στο Χάρτη) Περιοχή Μεταβατικής Στήριξης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και ισχύει μόνο για την 1 η προκήρυξη του Σχεδίου. Όλες οι εγκρίσεις για επενδύσεις στη Ζώνη αυτή θα πρέπει να εξασφαλίσουν έγκριση μέχρι τις Ζώνη ΙΙΙ (λευκό χρώμα στο Χάρτη) Η ζώνη ΙΙΙ αφορά τους Δήμους και Κοινότητες που δεν ανήκουν στις δύο προηγούμενες ζώνες. Στο Παράρτημα IΙI παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των Δήμων και Κοινοτήτων που ανήκουν στις Ζώνες Ι και ΙΙ. Σημειώνεται ότι, επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αρ. 3 της Συνθήκης Προσχώρησης, δεν καλύπτονται από το παρόν Σχέδιο και δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. 8

10 3. Επ ι λ έ ξ ι μ ε ς Επ ε ν δ ύ σ ε ι ς κα ι Χο ρ η γ ο ύ μ ε ν ε ς Εν ι σ χ υ σ ε ι σ 3.1 Γενικός στόχος Το παρόν σχέδιο κινήτρων αφορά την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών εκ μέρους των επιχειρήσεων με στόχο τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών και ειδικότερα: α) τη στήριξη επιλεγμένων επενδύσεων εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος. β) τη στήριξη επενδύσεων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και στην ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. Οι δύο γενικές αυτές κατηγορίες επενδύσεων συνιστούν τα δύο σκέλη του Σχεδίου Κινήτρων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος: Αυθύπαρκτα γκολφ (δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων) Θεματικά Πάρκα και θεματικά κέντρα (με εξαίρεση τα υδροπάρκα που δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων) Τουρισμός Υγείας (Wellness spa, Ιατρικός τουρισμός, Κέντρα Αποκατάστασης, Ιαματικός τουρισμός) Συνεδριακά κέντρα Θεματικά μουσεία και εκθέσεις Υποδομές προπονητικού και αθλητικού τουρισμού Εμπλουτισμός καταλυμάτων με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις Β Επενδυτικά σχέδια ολοκληρωμένης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων Παρατήρηση: Στα δύο ως άνω σκέλη δεν είναι επιλέξιμες οι εργασίες που αφορούν τη δημιουργία της κύριας ξενοδοχειακής υποδομής (νέες κλίνες). 9

11 3.2 Σκέλος Α: Επιλέξιμες επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος Οι επιλέξιμες επενδύσεις του σκέλους Α παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα. ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Αυθύπαρκτα γήπεδα γκολφ Τα γήπεδα Γκολφ δεν πρέπει να συνοδεύονται από τουριστική/ οικιστική ανάπτυξη. Θα πρέπει δηλαδή να είναι αυθύπαρκτα και να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νέας πολιτικής, όπως αυτές περιγράφονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της , όσον αφορά μεταξύ άλλων τον επιθυμητό αριθμό γηπέδων, μεγέθη, δυνατότητα άρδευσης, καταλληλότητα χωροθέτησης, πολεοδομικά, χωροταξικά και ποιοτικά κριτήρια των γηπέδων, διαδικασία υποβολής, μελέτης και αξιολόγησης των αιτήσεων, μέτρα για τη διασφάλιση της συνεχούς και ικανοποιητικής λειτουργίας των γηπέδων. Εξαίρεση σε σχέση με τις ως άνω πρόνοιες αφορά η υποχρέωση η άρδευση να εξασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων. Τα γήπεδα Γκολφ δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 2 Θεματικά πάρκα και θεματικά κέντρα Θεματικά πάρκα και θεματικά κέντρα [managed attractions] ορίζονται ως χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας στα οποία οι εγκαταστάσεις και τα προσελκυστικά στοιχεία έχουν ένα κοινό κεντρικό θέμα και οι διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια, θεάματα, λειτουργούν από κοινού ή / και ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά σε συσχετισμό με το κεντρικό «θέμα». Μέσα στην ευρύτερη κατηγορία των θεματικών πάρκων περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα πάρκα ψυχαγωγίας [amusement parks] ενώ τα υδροπάρκα [water parks] δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθεί θεματικό πάρκο ή κέντρο στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου κινήτρων είναι να λειτουργήσουν ως υποδομές που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν και συμβάλουν στη δημιουργία μιας πολυδιάστατης τουριστικής εμπειρίας. 10

12 ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 Τουρισμός υγείας (τουρισμός Ευεξίας, ιατρικός τουρισμός, κέντρα Αποκατάστασης αποθεραπείας, ιαματικός spa τουρισμός) Το παρόν σχέδιο κινήτρων ενισχύει τη δημιουργία των υποδομών και εγκαταστάσεων (εξαιρουμένης της κύριας ξενοδοχειακής υποδομής) για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας. Ο τουρισμός υγείας [health tourism] περιλαμβάνει τον τουρισμό ευεξίας [wellness wourism] καθώς και τον ιατρικό τουρισμό [medical tourism] ), τα κέντρα αποκατάστασης/αποθεραπείας (rehabilitation centres) και τα ιαματικά κέντρα. Ο τουρισμός ευεξίας εκφράζει «το σύνολο των σχέσεων και καταστάσεων που είναι αποτέλεσμα ενός ταξιδιού από ανθρώπους που το κύριο κίνητρο τους είναι να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την υγεία τους». Διαλαμβάνει διαμονή σε εξειδικευμένο κατάλυμα με παροχή προς αυτούς πακέτου υποδομών & υπηρεσιών που συνδυάζει την καλή φυσική κατάσταση, την παροχή υπηρεσιών ομορφιάς, υγιεινής διατροφής, διαλογισμού, πνευματικών δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης. Ο ιατρικός τουρισμός αναφέρεται σε ασθενείς που τυγχάνουν εξειδικευμένης χειρουργικής επέμβασης ή / και περίθαλψης ή / και αποθεραπείας και επιλέγουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για το σκοπό αυτό. Τα κέντρα αποκατάστασης / αποθεραπείας [rehabilitation centres] είναι κατά κανόνα πολυτελείς εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν υπηρεσίες ευεξίας και ιατρικής αποκατάστασης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπως φυσική αποκατάσταση μέσω φυσιοθεραπείας ή για αποθεραπεία μετά από χειρουργική επέμβαση. Χαρακτηριστικά τους είναι η άνετη διαμονή και η προσωπική φροντίδα. Ο ιαματικός ή θερμαλιστικός spa τουρισμός απευθύνεται παραδοσιακά κυρίως σε άτομα που έχουν ανάγκη να κάνουν χρήση των υδάτων των ιαματικών πηγών, προκειμένου να ευεργετηθούν από τις ιαματικές τους ιδιότητες και να θεραπεύσουν διάφορες παθήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθούν υποδομές τουρισμού υγείας στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου κινήτρων είναι να λειτουργήσουν ως υποδομές που κατά κύριο λόγο στοχεύουν στο να προσελκύσουν ασθενείς από το εξωτερικό και να συνάδουν με τους σχετικούς κανονισμούς του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας (στις περιπτώσεις όπου το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ιατρικών εγκαταστάσεων). 11

13 ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 Συνεδριακά κέντρα Ο συνεδριακός τουρισμός (convention tourism) είναι η δραστηριότητα ενός ή περισσοτέρων ατόμων που σχετίζεται με την συμμετοχή του(ς) σε ένα συνέδριο, συνάντηση ή επίσκεψη Το Σχέδιο κινήτρων καλύπτει τη δημιουργία νέων σύγχρονων και τεχνολογικά εξοπλισμένων συνεδριακών χώρων που να προσελκύουν σύνεδρους από το εξωτερικό. 5 6 Θεματικά μουσεία και εκθέσεις Υποδομές προπονητικού και αθλητικού τουρισμού Το σχέδιο καλύπτει επίσης μικρότερες επενδύσεις δημιουργίας πλήρως εξοπλισμένων συνεδριακών χώρων σε υφιστάμενες υποδομές. Το Σχέδιο δεν καλύπτει δημιουργία/αναβάθμιση αιθουσών πολλαπλής χρήσης. Θεματικό μουσείο ή θεματική έκθεση εννοείται ένα μόνιμο ίδρυμα ή άλλη μόνιμη υποδομή στην υπηρεσία της κοινωνίας, που έχει ως αντικείμενό του τη συλλογή, μελέτη, διατήρηση, γνωστοποίηση και έκθεση τεκμηρίων συγκεκριμένης πτυχής, θεματικής του ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου κινήτρων ενισχύεται η δημιουργία θεματικών μουσείων και θεματικών εκθέσεων που έχουν άμεση συνάφεια με την τουριστική δραστηριότητα και προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητας απασχόλησης και εμπειριών στους περιηγητές. Στην κατεύθυνση αυτή, τα θεματικά μουσεία και εκθέσεις μπορούν επίσης: να περιλαμβάνουν χώρους πώλησης και εγκαταστάσεις παραγωγής των προϊόντων που εκτίθενται για σκοπούς επίδειξης, να προσφέρουν διαδραστικές λειτουργίες στους επισκέπτες, να προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα εξοικείωσης με τις συγκεκριμένες τέχνες μέσω δραστηριοτήτων πρακτικής συμμετοχής στην δημιουργία/ παραγωγή των προϊόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθούν υποδομές θεματικών μουσείων και εκθέσεων στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου κινήτρων είναι να λειτουργήσουν ως υποδομές που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν και συμβάλουν στη δημιουργία μιας πολυδιάστατης τουριστικής εμπειρίας. Ο αθλητικός και προπονητικός τουρισμός αποτελεί μορφή τουρισμού που έχει ως κύριο κίνητρο την άσκηση ενός ατομικού ή ομαδικού αθλήματος. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού άθλησης είναι η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό. Το παρόν Σχέδιο ενισχύει τη δημιουργία τέτοιων υποδομών καθώς και την ανάπτυξη αθλητικών κέντρων που ορίζονται ως συγκροτήματα που περιλαμβάνουν αθλητικές και προπονητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών για ένα ή περισσότερα αθλήματα με όλους τους απαραίτητους συμπληρωματικούς και βοηθητικούς χώρους και υπηρεσίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθούν Υποδομές προπονητικού και αθλητικού τουρισμού στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου κινήτρων είναι να λειτουργήσουν ως υποδομές που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν και συνδράμουν στη δημιουργία μιας πολυδιάστατης τουριστικής εμπειρίας. 12

14 ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 7 Εμπλουτισμός καταλυμάτων με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις Η δημιουργία και αναβάθμιση συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα καταλύματα αποτελεί κατεξοχήν επιθυμητή μορφή εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος. Το παρόν σχέδιο ενισχύει τη δημιουργία τέτοιων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων μέσα σε υφιστάμενες υποδομές καταλυμάτων, όπως ενδεικτικά: αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και απασχόλησης ανηλίκων, δημιουργία κολυμβητικών δεξαμενών ή αναβάθμισή τους, εστιατόρια ή άλλοι χώροι εστίασης, εργαστήρια και άλλες υποδομές απασχόλησης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών. Το Σχέδιο καλύπτει την δημιουργία αυτόνομων έργων και έργων δημιουργίας εμπλουτιστικών συμπληρωματικών υποδομών και εγκαταστάσεων εντός ξενοδοχείων. Διευκρινίζεται πως στις κατηγορίες 3, 4, 5 και 6, επενδύσεις σε παραδοσιακές οικοδομές (βλ. κεφ. 1.5 «Βασικές έννοιες και ορισμοί») είναι επιλέξιμες μόνο στη Ζώνη ΙΙΙ. 3.3 Σκέλος Β: Επιλέξιμες επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων καταλυμάτων Στο σκέλος αυτό είναι επιλέξιμα: τα ξενοδοχεία που ανήκουν στην κατηγορία 2 έως 4 αστεριών (191 μονάδες, κλίνες), τα οργανωμένα διαμερίσματα ανεξαρτήτως τάξης (227 μονάδες, κλίνες), τα τουριστικά χωριά (22 μονάδες, κλίνες). Ήτοι συνολικά σε σχέση με το σύνολο της τουριστικής υποδομής, το σχέδιο κινήτρων αφορά δυνητικά: 440 μονάδες (90% της συνολικής δυναμικότητας σε ξενοδοχεία, οργανωμένα διαμερίσματα και τουριστικά χωριά) κλίνες (86% της συνολικής δυναμικότητας σε ξενοδοχεία, οργανωμένα διαμερίσματα και τουριστικά χωριά) Μέσο μέγεθος: 159 κλίνες Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι επενδύσεις ολοκληρωμένης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των καταλυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κατεδάφισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων). Το σκέλος αυτό δεν αφορά τη συνήθη ανακαίνιση των μονάδων καθώς με την υλοποίηση της επένδυσης πρέπει να επιτυγχάνεται κατά προτίμηση ανακατάταξη σε υψηλότερη τάξη ή τουλάχιστον ουσιώδης διαφοροποίηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της μονάδας και η παροχή αναβαθμισμένων υποδομών και υπηρεσιών, κατά τρόπο συμβατό με την έννοια της «αρχικής επένδυσης». Επιθυμητή είναι επίσης η διαφοροποίηση της ξενοδοχειακής υποδομής προς νέα τμήμα της αγοράς (segments) στα οποία διαπιστώνεται σήμερα υστέρηση όπως Family hotels, τουρισμός τρίτης ηλικίας, επιχειρηματικός τουρισμός, business hotels. Ως ολοκληρωμένη αναβάθμιση νοείται επένδυση που οδηγεί συνολικά και συνδυασμένα στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της μονάδας, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεών της και της σύνθεσης των υπηρεσιών καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της, ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωμένη ποιότητα και ποικιλία προσφερομένων υπηρεσιών. 13

15 Για το λόγο αυτό, δεν επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια: Που αφορούν μερικές εργασίες για επιμέρους στοιχεία και τμήματα της μονάδας (π.χ. εκσυγχρονισμός μόνο των δωματίων, ή των κοινόχρηστων χώρων ή των προσόψεων ή του περιβάλλοντος χώρου, ή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού). Στα οποία η έκταση του εκσυγχρονισμού αφορά λιγότερο από το 75% της συνολικής δυναμικότητας της μονάδας σε δωμάτια. Στα οποία ο εκσυγχρονισμός των δωματίων δεν έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, δηλαδή αφορά μόνο μερικές εργασίες (π.χ. βάψιμο, ή αντικατάσταση επίπλων, ή ειδών υγιεινής). Πέραν των ως άνω προϋποθέσεων, τα επενδυτικά σχέδια του Σκέλους Β πρέπει: είτε να οδηγούν σε ανακατάταξη της μονάδας σε υψηλότερη τάξη, είτε να αποβλέπουν στην πλήρη εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων που καθορίσθηκαν από το ΔΣ του Οργανισμού, παράλληλα δε και σε κάθε περίπτωση να προσδίδουν πρόσθετα χαρακτηριστικά στη μονάδα σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης (point system) στον πίνακα που ακολουθεί. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν τουλάχιστο 15 από τους 50 βαθμούς. 14

16 α/α Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές Βαθμοί 4* 3* 2* 1 Προσθήκη σάουνας Προσθήκη γυμναστηρίου ή άλλου κλειστού αθλητικού χώρου Προσθήκη γηπέδου αντισφαίρισης (αν είναι προαιρετικό) Προσθήκη άλλης εξωτερικής αθλητικής εγκατάστασης Αύξηση εμβαδού κολυμβητικών δεξαμενών 50% άνω του ορίου του κανονισμού για την τάξη ή κατά 30% σε σχέση με την προϋπάρχουσα κατάσταση ή προσθήκη κολυμβητικής δεξαμενής (αν είναι προαιρετικό) Ποσοστό τουλάχιστον 10% των υπνοδωματίων θα μετατραπούν σε σουίτες (πέραν των υφιστάμενων) Πιστοποίηση με Σύστημα Ποιότητας (τουλάχιστον 2): ISO, HACCP, OHSAS, Περιβαλλοντικό, άλλο Προσθήκη μπαρ 3 9 Προσθήκη pool μπαρ (αν δεν υπήρχε στα εγκριθέντα σχέδια) Προσθήκη αίθουσας εστιατορίου(αν είναι προαιρετικό) Επικάλυψη διαδρόμων με τάπητα ή άλλα κατάλληλα υλικά 1 12 Room Service (ειδικά για ξενοδοχεία 3* και 4* η υπηρεσία πρέπει να είναι 24ωρη) Δημιουργία πλήρους λουτρού στα δωμάτια αν δεν υπήρχε Προσθήκη ξεχωριστού ντους στα δωμάτια (σε περίπτωση που αυτό δεν είχε προσμετρηθεί στο προηγούμενο κριτήριο) 3 15 Δημιουργία καταστήματος κομμωτηρίου Δημιουργία καταστήματος πωλήσεως εντύπων, ειδών καπνοπωλείου, φωτογραφικών ειδών, κλπ Προσθήκη εφεδρικής εγκατάστασης γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος Προσθήκη κλιματισμού στα δωμάτια 3 19 Δέκτης τηλεοράσεως στα δωμάτια ή προσθήκη δωρεάν δορυφορικής λήψης αν υπάρχουν ήδη δέκτες τηλεοράσεως στα δωμάτια Προσφορά Tea & Coffee making facilities στα υπνοδωμάτια Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών (safe deposit box) στα δωμάτια, νοουμένου ότι προσφέρονται χωρίς χρέωση Υπηρεσία ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο στα δωμάτια Υπηρεσία ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους Εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης νερού ή και ενέργειας Λειτουργία εστιατορίου παραδοσιακής Κυπριακής κουζίνας Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά ταυτόχρονα και τα δύο σκέλη Μέγιστος βαθμός ανεξαρτήτως αστεριών 50 15

17 Εννοείται πως η απόδοση ενός βαθμού προϋποθέτει: πως το σχετικό χαρακτηριστικό θα αποτελέσει αποτέλεσμα της επένδυσης και δεν προϋπάρχει αυτής. πως δεν αφορά χαρακτηριστικό που όφειλε να διαθέτει η μονάδα σύμφωνα με την κατάταξή της, την εποχή που η κατάταξη πραγματοποιήθηκε. 3.4 Ελάχιστο μέγιστο ύψος επένδυσης Τα όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού για τα 2 σκέλη του σχεδίου χορηγιών παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) 2 Θεματικά πάρκα (*) Θεματικά κέντρα Τουρισμός υγείας (τουρισμός ευεξίας, ιατρικός τουρισμός, κέντρα αποκατάστασης αποθεραπείας, ιαματικός spa τουρισμός) Συνεδριακά κέντρα Θεματικά μουσεία και εκθέσεις Υποδομές προπονητικού και αθλητικού τουρισμού Εμπλουτισμός καταλυμάτων με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις (*) Στις περιπτώσεις των θεματικών πάρκων,το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 1,5 εκ.. ΣΚΕΛΟΣ Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Δυναμικότητα μονάδας σε κλίνες ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) 1 Λιγότερο από 49 κλίνες Από 50 έως 99 κλίνες Από 100 έως 199 κλίνες Από 200 έως 399 κλίνες Άνω των 399 κλινών

18 Τα ως άνω κάτω όρια είναι δεσμευτικά και αποτελούν προϋπόθεση επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου. Αν μια επένδυση υπερβαίνει το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού, παραμένει επιλέξιμη αλλά η ενίσχυση υπολογίζεται μόνο μέχρι το μέρος του μέγιστου ύψους επένδυσης και η διαφορά καλύπτεται από την επιχείρηση χωρίς την καταβολή επιχορήγησης. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των θεματικών πάρκων, το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 1,5 εκ Χορηγούμενες ενισχύσεις Η κατά περίπτωση χορηγούμενη επιχορήγηση (ένταση ενίσχυσης) υπολογίζεται ως ποσοστό του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Τα ποσοστά επιχορήγησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Χορηγούμενες ενισχύσεις ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης Ζώνη Ι ΙΙ ΙΙΙ Μέγεθος επιχείρησης Μικρή 35% 30% 20% Μεσαία 25% 20% 10% Μεγάλη 15% 10% 10% με μέγιστο ποσό (*) Οι εντάσεις ενίσχυσης της Ζώνης ΙΙ θα ισχύουν στις περιπτώσεις αιτήσεων που θα εξασφαλίσουν έγκριση μέχρι τις Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα ισχύουν οι εντάσεις και περιορισμοί που ισχύουν για τη Ζώνη ΙΙΙ. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις με εξαίρεση τη Ζώνη ΙΙΙ, θα πρέπει να αποδεικνύεται/ικανοποιείται ο «Χαρακτήρας Κινήτρου» όπως ορίζεται στο Κανονισμό ΕΚ 800/2008. Στις περιπτώσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων της Ζώνης Ι και της Ζώνης ΙΙ όπου δεν θα αποδεικνύεται/ικανοποιείται ο «Χαρακτήρας Κινήτρου» θα εξετάζεται η δυνατότητα η αίτηση να λάβει ενίσχυση de minimis. (*) Η ενίσχυση παρέχεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( de minimis ) και μπορεί να χορηγηθεί μόνον αφού ελεγχθεί το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που ενδεχομένως έχει λάβει η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία. 3.6 Επιλέξιμες δαπάνες Επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεων ΣΚΕΛΟΥΣ Α Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου, για τις επενδύσεις που εντάσσονται στα σχέδια ΣΚΕΛΟΥΣ Α, επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες για: Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (ΓΕΔ1). Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (ΓΕΔ2). Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού) (ΓΕΔ3). Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, μηχανοργάνωσης, λογισμικού και συστημάτων δικτύωσης (ΓΕΔ4). 17

19 Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού (τουλάχιστον 7 θέσεων) (ΓΕΔ5). Αποκλειστικά για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: Τις δαπάνες για προκαταρκτικές μελέτες βιωσιμότητας ύψους μέχρι το 8% του συνολικού επιλέξιμου κόστους για επένδυση προϋπολογισμού μέχρι και 6% για το τμήμα του προϋπολογισμού που ξεπερνά το όριο αυτό (ΓΕΔ6). Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για τις ως άνω γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών παρουσιάζονται στο Παράρτημα VI. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες: Το κόστος απόκτησης της γης και λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου. Οι λειτουργικές δαπάνες. Ο ΦΠΑ Επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεων ΣΚΕΛΟΥΣ Β Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα επενδυτικά σχέδια του Σκέλους Β διακρίνονται στις Γενικές Κατηγορίες και στις Ειδικές Κατηγορίες. Προκειμένου ένα σχέδιο να θεωρηθεί ολοκληρωμένο (και κατ επέκταση επιλέξιμο) θα πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες (σε εύλογες αναλογίες) που αφορούν υποχρεωτικά τις περιπτώσεις 1 έως 3 των Γενικών Κατηγοριών δαπανών, αλλά και σε 2 από τις 5 Ειδικές Κατηγορίες. 1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (οι 3 πρώτες είναι υποχρεωτικές) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων (φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας), και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (ΓΕΔ1). Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (ΓΕΔ2). Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού) (ΓΕΔ 3). Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, μηχανοργάνωσης, λογισμικού και συστημάτων δικτύωσης (ΓΕΔ4). Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού (τουλάχιστον 7 θέσεων) (ΓΕΔ5). Αποκλειστικά για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: Δαπάνες για προκαταρκτικές μελέτες βιωσιμότητας ύψους μέχρι το 8% του συνολικού επιλέξιμου κόστους για επένδυση προϋπολογισμού μέχρι και 6% για το τμήμα του προϋπολογισμού που ξεπερνά το όριο αυτό (ΓΕΔ6). Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για τις ως άνω γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών παρουσιάζονται στο Παράρτημα VI. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες: Το κόστος απόκτησης της γης και λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου. Οι λειτουργικές δαπάνες και τα αναλώσιμα των ξενοδοχειακών μονάδων. Ο ΦΠΑ. Μέρος των παραπάνω δαπανών θα πρέπει να καλύπτει επίσης υποχρεωτικά δύο τουλάχιστον από τις πέντε ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που περιγράφονται στην συνέχεια: 18

20 2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ( τουλάχιστον 2 από τις 5 κατηγορίες) Εξοικονόμηση ενέργειας Κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή / και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας, και για την εξοικονόμηση ύδατος, εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου, ηλιακοί θερμοσίφωνες, παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας, γεωτρήσεις και εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος, συστήματα διαχείρισης ροής, κλπ.), συστήματα ασφαλείας και ελέγχου, συστήματα ηχητικής προειδοποίησης / αναγγελιών, κλπ.). Προστασία περιβάλλοντος Κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος (βιολογικός καθαρισμός, διαχείριση απορριμμάτων, ειδικά φίλτρα, λιποσυλλέκτες, κλπ.). Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων και πελατών Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών της μονάδας (συστήματα πυρανίχνευσης, αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, αντικεραυνική προστασία, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις κουζίνας σύμφωνα με τα νέα διεθνή πρότυπα, αντιολισθηρά δάπεδα, κλπ.). Εισαγωγή και βελτίωση συστημάτων αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην αναβάθμιση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη υποστήριξη των λειτουργιών, στην ανάπτυξη διαδραστικών ιστοσελίδων, στην εγκατάσταση wireless hotspots, pay TV. Δημιουργία εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (διαμόρφωση δωματίων, λουτρών, κεκλιμένων επιπέδων, ανελκυστήρων, τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθημάτων, τηλεφωνικών θαλάμων κλπ.). Οι δαπάνες στις επιμέρους ειδικές κατηγορίες θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις με ορατά αποτελέσματα. Για να θεωρηθεί ότι καλύπτεται η απαίτηση υλοποίησης των παραπάνω ειδικών κατηγοριών ενεργειών θα πρέπει οι δαπάνες να περιλαμβάνουν ενέργειες πέραν των υποχρεωτικών που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση της τήρησης των προβλεπομένων από την νομοθεσία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και υγιεινής και ασφάλειας. 3.7 Δυνητικοί Δικαιούχοι Σκέλος Α: Αφορά τόσο υφιστάμενες όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Σκέλος Β: Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ξενοδοχειακές μονάδες και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 χρόνια λειτουργίας. 19

21 4. Κα τ α ν ο μ ή Πρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ κα ι Διαδικασία Υπ ο β ο λ ή ς Πρ ο τ ά σ ε ω ν 4.1 Κατανομή διαθέσιμου προϋπολογισμού Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για την παροχή χορηγιών κατανέμεται καταρχήν στις εξής 3 κατηγορίες: Σκέλος Α1: 4 εκ. για την ενίσχυση επενδύσεων του σκέλους Α με επιλέξιμο προϋπολογισμό επένδυσης άνω των 3 εκ. Σκέλος Α2: 3,8 εκ. για την ενίσχυση επενδύσεων του σκέλους Α με επιλέξιμο προϋπολογισμό επένδυσης κάτω των 3 εκ. Σκέλος Β: 5,2 εκ. για την ενίσχυση επενδύσεων του σκέλους Β. Στην περίπτωση εξάντλησης μιας επιμέρους κατηγορίας προϋπολογισμού είναι δυνατή η μεταφορά τυχόν αδιάθετων ποσών από άλλη κατηγορία. Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στην οποία αναφέρεται ο παρόν οδηγός θα διατεθεί το 60% του συνολικά διαθέσιμου προϋπολογισμού, ήτοι: Σκέλος Α1: 2,4 εκ. για την ενίσχυση επενδύσεων του σκέλους Α με επιλέξιμο προϋπολογισμό επένδυσης άνω των 3 εκ. Σκέλος Α2: 2,28 εκ. για την ενίσχυση επενδύσεων του σκέλους Α με επιλέξιμο προϋπολογισμό επένδυσης κάτω των 3 εκ. Σκέλος Β: 3,12 εκ. για την ενίσχυση επενδύσεων του σκέλους Β. Σε περίπτωση εξάντλησης του συνόλου του ως άνω προϋπολογισμού στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, είναι δυνατή η αύξησή του μετά από σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής (Γραφείο Προγραμματισμού). 4.2 Διαδικασία υποβολής προτάσεων Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (Κεντρικά Γραφεία, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 19, Λευκωσία) πάνω σε ειδικό Έντυπο Αίτησης, το οποίο θα πρωτοκολλείται με ημερομηνία και ώρα παραλαβής. Στους αιτητές θα δίνεται απόδειξη παραλαβής και αριθμός αίτησης. Το Έντυπο Αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται σε αυτό. Θα πρέπει να υποβληθούν 5 αντίτυπα του Εντύπου Αίτησης, το ένα από τα οποία θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Για την παροχή δυνατότητας άμεσης εκκίνησης όσων επενδύσεων είναι ώριμες, θα εφαρμοστεί στην πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ένα ανοικτό σύστημα υποβολής αιτήσεων και άμεσης αξιολόγησής τους (First In First Out). Το σχέδιο θα είναι ανοικτό για υποβολή προτάσεων για 4 μήνες, μετά την πάροδο των οποίων θα αξιολογηθούν τα πρώτα αποτελέσματα της ζήτησης, ώστε να αποφασιστούν ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις, ενόψει μελλοντικών προκηρύξεων. Το σχέδιο θα επαναπροκηρύσσεται όσο υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός. Επισημαίνεται ωστόσο πως οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, οι παρεχόμενες ενισχύσεις, οι επιλέξιμες επενδύσεις και δαπάνες καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε μελλοντικές προκηρύξεις. 20

22 5. Πρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς Συ μ μ ε τ ο χ ή ς κα ι Πε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ι 5.1 Γενικές Προϋποθέσεις Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια εγκρίνονται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης υποχρεούνται πριν την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν με τη μορφή εμπορικής εταιρείας στους σκοπούς της οποίας περιλαμβάνεται η παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή η ειδικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία παρέχεται ενίσχυση. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις όπου η αιτήτρια Επιχείρηση δεν θα είναι και η Επιχείρηση που θα διαχειρίζεται τη λειτουργία του έργου. Σε περίπτωση που η αιτήτρια Επιχείρηση δεν είναι ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων ή της γης, θα πρέπει να υπάρχει: (i) (ii) η γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για την προτεινόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη, και ενοικιαστήριο συμβόλαιο διάρκειας τη στιγμή της αίτησης τουλάχιστον 10 ετών για επενδύσεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως και 3 εκατ. και 15 ετών για επενδύσεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό άνω των 3 εκατ.. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις όπου η αιτήτρια Επιχείρηση (αυτή ή οι μέτοχοι της) θα είναι και ο εργολάβος ή υπεργολάβος του έργου ή μέτοχος στην εργοληπτική εταιρεία που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου ή στην εταιρεία που προμηθεύει τα υλικά. Από το παρόν σχέδιο ενίσχυσης : (α) εξαιρούνται ρητά οι προβληματικές επιχειρήσεις (βλ. ορισμό προβληματικών επιχειρήσεων στο Παράρτημα II, κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων» καθώς επίσης και τις εξειδικευμένες διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 800/2008), και, (β) αποκλείεται ρητά η καταβολή μεμονωμένης ενίσχυσης υπέρ επιχείρησης που αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης μετά από προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής με την οποία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας επένδυσης Επιλέξιμα είναι μόνο επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν ξεκινήσει σύμφωνα με τον ορισμό «Έναρξη των εργασιών επενδυτικού σχεδίου» στο κεφ Οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν μόνο μετά την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου Οι επενδύσεις που ενισχύονται οφείλουν να ολοκληρώνονται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ως ακολούθως: Εντός 2 ετών από την ημερομηνία έγκρισης της χορηγίας για τις επενδύσεις προϋπολογισμού μικρότερου του 1 εκατ. Εντός 3 ετών από την ημερομηνία έγκρισης της χορηγίας για τις επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1 εκατ. 21

23 5.1.4 Ελάχιστη ίδια συμμετοχή Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης είτε με ίδιους πόρους είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, και η δυνατότητα καταβολής της θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς κατά την υποβολή της αίτησης. Η προϋπόθεση αυτή του Κανονισμού 8000/2008 πληρούται εξ ορισμού. Η αδυναμία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του μέρους του έργου/επένδυσης που δεν θα επιδοτηθεί αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας της πρότασης Χρονική δέσμευση λειτουργίας της επιχείρησης Κάθε επιχείρηση που ενισχύεται από το παρόν Σχέδιο, θα πρέπει να υφίσταται και να λειτουργεί ως επιχείρηση και η ενισχυθείσα επένδυση να παραμείνει λειτουργική για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θεωρείται πως γνωρίζουν και αποδέχονται την υποχρέωση αυτή. Σε περίπτωση κατά την οποία, πριν την ολοκλήρωση του ως άνω διαστήματος, η επιχείρηση ή η επένδυση που ενισχύθηκε παύσει να λειτουργεί, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσόν της ενίσχυσης εντόκως. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσται Απαγόρευση σώρευσης Οι ενισχύσεις που παρέχονται βάσει του παρόντος σχεδίου δεν μπορούν να χορηγούνται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση ή με οποιαδήποτε άλλη κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση, σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες Τήρηση νομοθεσίας Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα της πρότασης και την παροχή των κινήτρων είναι η διασφάλιση της τήρησης της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικότερα των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία σε θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκρισης, προστασίας περιβάλλοντος καθώς και υγιεινής και ασφάλειας. Ειδικότερα σε ότι αφορά την ισότητα των δύο φύλων, όλες οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο δεσμεύονται να τηρούν το σύνολο της νομοθεσία που αφορά την ισότητα των δύο φύλων και τη μη διάκριση και ιδιαίτερα τους νόμους και κανονισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα V Λειτουργικότητα επενδύσεων Το παρόν Σχέδιο κινήτρων ενισχύει αποκλειστικά επενδύσεις που παρουσιάζουν πλήρη λειτουργικότητα με την ολοκλήρωσή τους, είτε αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με άλλη υφιστάμενη εγκατάσταση. 5.2 Απαιτούμενες προκαταρκτικές άδειες και δικαιολογητικά Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης είναι ο φάκελος να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά του επόμενου πίνακα. 22

24 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Τυποποιημένο έντυπο αίτησης με τα κύρια χαρακτηριστικά της επένδυσης και της επιχείρησης. 2 Οικονομοτεχνική μελέτη της Επένδυσης (συμπληρωμένη με βάση σχετικό υπόδειγμα το οποίο είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων) Πιστοποιημένα από τον Έφορο Εταιρειών αντίγραφα των πιο κάτω: Ιδρυτικού και Καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας, 3 Ονόματα των Μετόχων, Πιστοποιητικό των Διοικητικών Συμβούλων και διεύθυνση της Εταιρείας, και Πιστοποιητικό Εγγραφής της Εταιρείας. 4 5 Πιστοποιημένα αντίγραφα των εξελεγμένων λογαριασμών της εταιρείας των τριών τελευταίων ετών (όπου εφαρμόζεται). Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (π.χ. βεβαίωση διαθεσίμων από τράπεζα.) Σε περίπτωση χρήσης τραπεζικού δανείου στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, έγκριση ή τουλάχιστον εκδήλωση ενδιαφέροντος από Τράπεζα για την χορήγηση δανείου χρηματοδότησης με τους βασικούς όρους χορήγησης του δανείου όπως: Ύψος δανείου 6 Επιτόκιο Διάρκεια Περίοδο χάριτος Εξασφαλίσεις για την παροχή δανείου Πιστοποιητικό τάξης ή κατηγορίας καταλύματος σε ισχύ. 7 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας Υγειονομικό Πιστοποιητικό 23

25 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι : Δεν έχει αρχίσει την υλοποίηση της πρότασης (δεν έχουν δοθεί παραγγελίες ή αρχίσει κατασκευαστικές εργασίες) πριν την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης. Δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν αιτείται χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. 8 Σε περίπτωση που η επιχείρηση δηλώσει ψευδή στοιχεία, θα είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει έντοκα, το σύνολο της χρηματοδότησης που έχει λάβει από το ΚΟΤ. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Στην ίδια δήλωση θα πρέπει να αναφερθούν πληροφορίες σχετικά με το είδος και το ύψος άλλων ενισχύσεων που η επιχείρηση έλαβε κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια από την υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση (μόνο για την περίπτωση ελέγχου της χρηματοδότησης βάσει κανόνων de minimis). Η επιχείρηση γνωρίζει ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο παύσει τη λειτουργία της πριν την πάροδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποχρεούται σε επιστροφή της ενίσχυσης, που έλαβε στα πλαίσια του Σχεδίου εντόκως. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004, όπως αυτός εκάστοτε τρποποιείται ή αντικαθίσται. 9 Συμπλήρωση υποδείγματος δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (Μ.Μ.Ε.) επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό αυτών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03). 10 Πολεοδομική άδεια, εφόσον απαιτείται, με συνημμένους τους εκδοθέντες όρους Οικοδομική άδεια ή αίτηση για οικοδομική άδεια στην περίπτωση, που η πρόταση περιλαμβάνει δημιουργία νέων ή συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες απαιτείται κατά νόμον οικοδομική άδεια. Κατ εξαίρεση, η άδεια είναι δυνατόν να υποβάλλεται και μετά την υποβολή της πρότασης, αλλά πάντως θα πρέπει να έχει προσκομιστεί πριν την εκταμίευση της πρώτης δόσης της επιχορήγησης. Αρχιτεκτονικά σχέδια που να παρουσιάζουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και σε περίπτωση που προηγήθηκε έγκριση από την Πολεοδομία, πλήρης σειρά των σχεδίων που εγκρίθηκαν. Σε περίπτωση αίτησης που αφορά εκσυγχρονισμό υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας (Σκέλος Β), πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (σε κλίμακα 1:50 ή 1:100) για τις προτεινόμενες κτιριακές αλλαγές και σχέδιο κάτοψης τυπικού υπνοδωματίου ή διαμερίσματος σε κλίμακα 1:50. 24

26 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει εργολάβος για το έργο σχετικές προσφορές, που αφορούν τις προτεινόμενες κατασκευαστικές εργασίες συνοδευμένες από αναφορά/δήλωση του αρχιτέκτονα/ μηχανικού του έργου για τη επιλεγείσα προσφορά. 14 Στις περιπτώσεις που δεν θα υπάρχει εργολάβος του έργου, τις σχετικές προσφορές που αφορούν τις προτεινόμενες κατασκευαστικές εργασίες και επίσης τις σχετικές προφορές που αφορούν την αγορά των προτεινόμενων υλικών που έχουν σχέση με την κατασκευή του έργου, τον εξοπλισμό, λογισμικό κ.λπ. Τίτλοι κυριότητας ακινήτου. 15 Εάν το ακίνητο (εγκαταστάσεις ή γη) δεν ανήκει στην επιχείρηση που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση: γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για την προτεινόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη, και ενοικιαστήριο συμβόλαιο διάρκειας τη στιγμή της αίτησης τουλάχιστον 10 ετών για επενδύσεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως και 3 εκατ. και 15 ετών για επενδύσεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό άνω των 3 εκατ.. Για τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα τα πιο κάτω: Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία 16 Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος) ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει τις Φορολογικές της Δηλώσεις και ότι έχει τακτοποιημένες τις φορολογικές της υποχρεώσεις Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ότι η Επιχείρηση έχει υποβάλει τις απαιτούμενες της δηλώσεις και ότι έχει τακτοποιημένες όλες τις υποχρεώσεις της Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. θα πρέπει να υποβάλλουν Βεβαίωση από την Υπηρεσία Ελέγχου του Φ.Π.Α. ότι είναι νόμιμα απαλλαγμένες από την υποχρέωση αυτή 25

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

4. Κατανομή Προϋπολογισμού και Διαδικασία Υποβολής προτάσεων...22

4. Κατανομή Προϋπολογισμού και Διαδικασία Υποβολής προτάσεων...22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες...3 1. Γενικές πληροφοριεσ για το Σχέδιο κινήτρων... 4 1.1 Εισαγωγή - Στόχος του Σχεδίου κινήτρων...4 1.2 Πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου, διάρκεια ισχύος και διαθέσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 η Έκτακτη Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για τη 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: 4.1.1.3/1/05.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: 4.1.1.3/1/05. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ) (Αρ. Πρόσκλησης: 4.1.1.3/1/05.2014) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011)

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011)

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. επενδυτές. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 8 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα