4. Κατανομή Προϋπολογισμού και Διαδικασία Υποβολής προτάσεων...22

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Κατανομή Προϋπολογισμού και Διαδικασία Υποβολής προτάσεων...22"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες Γενικές πληροφοριεσ για το Σχέδιο κινήτρων Εισαγωγή - Στόχος του Σχεδίου κινήτρων Πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου, διάρκεια ισχύος και διαθέσιμος προϋπολογισμός Υπεύθυνη αρχή εφαρμογής του σχεδίου Νομικό πλαίσιο Βασικές έννοιες και ορισμοί Μορφή ενίσχυσης Πηγές πρόσθετης πληροφόρησης Διάκριση Περιοχών Εφαρμογής Σχεδίου Επιλέξιμες Επενδύσεις και Χορηγούμενες ενισχυσεισ Γενικός στόχος Σκέλος Α: Επιλέξιμες επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος Σκέλος Β: Επιλέξιμες επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων καταλυμάτων Ελάχιστο μέγιστο ύψος επένδυσης Χορηγούμενες ενισχύσεις Επιλέξιμες δαπάνες Επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεων ΣΚΕΛΟΥΣ Α (οι τέσσερις πρώτες και η 7 η είναι υποχρεωτικές) Επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεων ΣΚΕΛΟΥΣ Β Δυνητικοί Δικαιούχοι Κατανομή Προϋπολογισμού και Διαδικασία Υποβολής προτάσεων Κατανομή διαθέσιμου προϋπολογισμού Διαδικασία υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις συμμετοχής και περιορισμοι Γενικές Προϋποθέσεις Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας επένδυσης Προθεσμίες έναρξης και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου Ελάχιστη ίδια συμμετοχή Χρονική δέσμευση λειτουργίας της Εταιρείας και της Επιχείρησης Απαγόρευση σώρευσης Τήρηση νομοθεσίας Λειτουργικότητα επενδύσεων Απαιτούμενες προκαταρκτικές άδειες και δικαιολογητικά

2 6. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Εισαγωγή Αξιολόγηση αιτήσεων - Προϋποθέσεις και Κριτήρια Αξιολόγηση Πρώτο Στάδιο Αξιολόγηση Δεύτερο Στάδιο Λειτουργία των κριτηρίων και δεικτών Διάκριση Εταιρειών Κριτήρια Αξιολόγησης Οργάνωση της αξιολόγησης Αρμόδιο όργανο για την έγκριση / απόρριψη των αιτήσεων Διαδικασία ενστάσεων Διαδικασίες Υλοποίησης και Παρακολούθησης Επιστολή έγκρισης / απόρριψης Σύμβαση Απόφαση Ένταξης Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών Διαδικασία Χρηματοδότησης Έργα Προϋπολογισμού μέχρι και » Έργα προϋπολογισμού άνω των και μέχρι και 1 εκ Έργα προϋπολογισμού άνω του 1 εκ Διαδικασίες Παρακολούθησης & Επαληθεύσεων Εκθέσεις Προόδου Ενδιάμεσοι & Τελικοί Έλεγχοι Τροποποιήσεις Εγκριτικής Απόφασης Τροποποιήσεις ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο Προθεσμίες Ολοκλήρωσης - Παρατάσεις Υποχρεώσεις Δικαιούχου - Ποινές Ψευδή στοιχεία Μη ολοκλήρωση επένδυσης Διακοπή λειτουργίας Μεταβίβαση ή εκμίσθωση παγίων...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Ορισμός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων...42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων...57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Κύπρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Ορισμός έννοιας «Διαδρομή Ελέγχου»...64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Νομοθεσία για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και τη Μη Διάκριση...64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών...65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Έντυπο Οικονομοτεχνικής Μελέτης...68 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης...84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Συντομογραφίε ς ΓΕΔ: Γενική κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης ΔΑ: Διαχειριστική Αρχή (Γραφείο Προγραμματισμού) ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΦ: Ενδιάμεσος Φορέας (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού) ΚΟΤ: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού : Ευρώ ΜΜΕ: Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις ΟΠΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 2 3

3 1. Γενικές πληροφορ ιεσ για το Σχέδιο κινήτρων 1.1 Εισαγωγή - Στόχος του Σχεδίου κινήτρων Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή οικονομία είναι ο μετασχηματισμός της τουριστικής της βιομηχανίας στις κατευθύνσεις που περιγράφονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης που έχει εκπονήσει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) καθώς και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Κυρίαρχο στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό είναι η επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου μέσω της ανάπτυξης τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της ανάδειξης της μεγάλης ποικιλίας / ποικιλομορφίας της τουριστικής εμπειρίας ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κύπρου. Από την πλευρά της τουριστικής προσφοράς, ο στρατηγικός στόχος της αναβάθμισης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος συνεπάγεται ένα πλέγμα πρωτοβουλιών με κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη πραγματοποίησης εκτεταμένων επενδύσεων, τόσο δημόσιου χαρακτήρα (π.χ., δημιουργία ειδικών τουριστικών διαδρομών, βελτίωση υποδομών και συστημάτων μεταφορών, αναβάθμιση του περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, κοκ...) όσο και αμιγώς επιχειρηματικής φύσης. Η δεύτερη αυτή κατηγορία αφορά πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία ή πέριξ αυτής, με στόχο την αναβάθμιση και εμπλουτισμό των προσφερόμενων εκ μέρους τους υποδομών και υπηρεσιών. Η εμπειρία δείχνει πως, ενώ οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση σε μεσοπρόθεσμη βάση της ανταγωνιστικής θέσης της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου, στην πράξη δεν πραγματοποιούνται με τον επιθυμητό ρυθμό. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί μια σημειακή κρατική παρέμβαση που στοχεύει στην υποστήριξη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στις κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδίου, με την παροχή κινήτρων στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου κινήτρων με στόχο: Τον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη ειδικών προϊόντων. Τη ριζική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων Επιδιώκεται οι ενισχύσεις αυτές να λειτουργήσουν ως μηχανισμός μόχλευσης ( leverage effect ) πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων, επιτυγχάνοντας έτσι τον πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος της διάθεσης των δημοσίων πόρων καθώς και σημαντικές επιπτώσεις σε παράπλευρους τομείς της οικονομίας (κατασκευαστικός, χρηματοπιστωτικός, κ.ο.κ) Το σχέδιο αυτό υποστηρίζεται χρηματοδοτικά από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου της Πολιτικής Συνοχής της Ένωσης, 1.2 Πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου, διάρκεια ισχύος και διαθέσιμος προϋπολογισμός Το παρόν σχέδιο κινήτρων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» (Άξονας Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον») του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Αναπτυξιακής Δαπάνης (Εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι) για την καταβολή των χορηγιών ανέρχεται καταρχήν σε 13 εκ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός θα κατανεμηθεί ενδεικτικά σε δύο σκέλη: α) για τη στήριξη επιλεγμένων επενδύσεων εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος β) και για τη στήριξη επενδύσεων που συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. Το Σχέδιο λήγει την Υπεύθυνη αρχή εφαρμογής του σχεδίου Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή του σχεδίου κινήτρων είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ο οποίος εκτελεί χρέη Ενδιαμέσου Φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του Άρθρου 2 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Οι βασικές ευθύνες του ΚΟΤ έναντι των Δικαιούχων επιχειρήσεων συνίστανται στα εξής: Η ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Σχέδιο. Η διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων και η διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωμής προς τους Δικαιούχους. Ο έλεγχος και πιστοποίηση των δαπανών και της φυσικής προόδου των επενδυτικών έργων. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των Δικαιούχων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση, της προστασίας του περιβάλλοντος και των κρατικών ενισχύσεων. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου τουλάχιστο κατά τα πέντε επόμενα χρόνια μετά την παροχή του τελευταίου τμήματος της εγκεκριμένης χορηγίας. Ο/Η Γενικός Διευθυντής του ΚΟΤ, ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου παρουσιάζεται πρόβλημα, τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου, εξασφαλίζοντας αν απαιτείται και την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής και του Εφόρου Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων ή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 1.4 Νομικό πλαίσιο Η νομική βάση για την παροχή των ενισχύσεων του παρόντος σχεδίου αποτελείται από τα εξής κείμενα αναφοράς: Περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 έως 2005 Περί ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 εως (αρ.2) 2007 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2007 για τις Δομές Διαχείρισης και Ελέγχου των Διαρθρωτικών Ταμείων, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο για την περίοδο Κανονισμός 1083/2006 του Συμβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Κανονισμός 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εφαρμοστικός Κανονισμός 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών 1083/2006 και 1080/

4 Κανονισμός της ΕΚ αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6 ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6 ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ L 124/ ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κανονισμός 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( de minimis ). Σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης των ως άνω αναφερόμενων Κοινοτικών Κανονισμών, εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ. 1.5 Βασικές έννοιες και ορισμοί «Δικαιούχος» Δικαιούχος είναι κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης (με μορφή Σχεδίων Χορηγιών), δυνάμει του Άρθρου 87 της Συνθήκης, οι Δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. «Ενδιάμεσος Φορέας» Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) ορίζεται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 2(6) και 59(2) του Κανονισμού της ΕΕ 1083/2006, κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη Διαχειριστικής Αρχής και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μια τέτοιας αρχής σε σχέση με τους Δικαιούχους που υλοποιούν έργα. Στην Κύπρο ένας από τους Φορείς που ορίστηκαν στους οποίους ανατέθηκαν συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία αφορούν κυρίως την ένταξη, την παρακολούθηση και τις επαληθεύσεις δαπανών των έργων που εμπίπτουν στην ευθύνη τους είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Οι ΕΦ και τα καθήκοντα τους καθορίστηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ και ημερομηνία 4 Ιουλίου «Διαχειριστική Αρχή» Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) είναι η Υπηρεσία η οποία ορίζεται από το Κράτος-Μέλος και έχει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ως ΔΑ για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς (ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»), που θα συγχρηματοδοτηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο, έχει οριστεί το Γραφείο Προγραμματισμού με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ και ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου Τα καθήκοντα της ΔΑ έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 60 του Κανονισμού 1083/2006 της ΕΕ, στο Κεφάλαιο 7 «Διατάξεις Εφαρμογής» του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και εξειδικεύονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) που έχει εκδώσει η Διαχειριστική Αρχή. Απόφαση της ΕΕ που περιγράφει τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων που ισχύουν σε καθεμία από αυτές. Ο Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Κύπρο εγκρίθηκε από την ΕΕ στις (N 814/2006) και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις (C 68/28). Βλ. λεπτομέρειες στο Παράρτημα IΙI. «Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας» Χαμηλού ύψους ενισχύσεις που θεωρείται πως δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών ή / και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της ΕΕ. Το ανώτατο όριο για το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. «Αρχική Επένδυση» Ως «αρχική επένδυση» ορίζεται επένδυση σε άυλα και υλικά περιουσιακά στοιχεία με σκοπό: τη δημιουργία νέας εγκατάστασης, την επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας εγκατάστασης προς νέα, πρόσθετα προϊόντα, θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας εγκατάστασης. «Έναρξη των εργασιών επενδυτικού σχεδίου» Ερμηνεύεται ως η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών ή ως η πρώτη επίσημη δέσμευση για την παραγγελία εξοπλισμού εφόσον αυτή προηγείται χρονικά της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών. Οι προκαταρκτικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, η αγορά γης και οι διαδικασίες απόκτησης αδειών δεν θεωρούνται πως αποτελούν «έναρξη εργασιών». «Παραδοσιακή οικοδομή» Θεωρείται οικοδομή η οποία έχει κηρυχθεί (α) Διατηρητέα με βάση το Νόμο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ν.90/72 και των μετέπειτα τροποποιήσεων του), ή (β) Αρχαίο Μνημείο Β Πίνακα με βάση το Νόμο Περί Αρχαιοτήτων (Κεφ. 31, Ν.48/64 και των μετέπειτα τροποποιήσεων του), ή (γ) Παραδοσιακή Οικοδομή με βάση τον Περί Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο (ΚΟΤ) (Άρθρο 18, εδάφιο Μορφή ενίσχυσης Οι ενισχύσεις του παρόντος σχεδίου χορηγούνται αποκλειστικά υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης (επιχορήγησης) υπολογιζόμενης ως ποσοστό επί του πραγματικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. 1.7 Πηγές πρόσθετης πληροφόρησης Το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών και εντύπων για το παρόν σχέδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στην ειδική ιστοσελίδα του Σχεδίου Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τα Kεντρικά Γραφεία του ΚΟΤ, Λεωφόρος Λεμεσού 19, Λευκωσία, Τ.Κ. 2112, Τηλ.: (+ 357) , (+ 357) fax (+357) «Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ορισμού των ΜΜΕ σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6 ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ L 124/ ). Βλ. λεπτομέρειες στο Παράρτημα Ι. «Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων» 6 7

5 2. Διάκριση Περιοχών Εφαρμογ ής Σχεδίου Για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας διαιρείται σε 3 ζώνες ως ακολούθως: Ζώνη Ι (κόκκινο χρώμα στο Χάρτη) Περιοχή εντός Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Ζώνη ΙΙ (πράσινο χρώμα στο Χάρτη) Από την δεν ισχύει Περιοχή Μεταβατικής Στήριξης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και ίσχυε μόνο για περίοδο μέχρι τις Από την οι περιοχές αυτές εντάχθηκαν στη Ζώνη ΙΙΙ. Ζώνη ΙΙΙ (λευκό χρώμα στο Χάρτη) Η Ζώνη ΙΙΙ αφορά τους Δήμους και Κοινότητες που δεν ανήκουν στη Ζώνη Ι. Στο Παράρτημα IΙI παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των Δήμων και Κοινοτήτων που ανήκουν στη Ζώνη Ι. Οι δύο γενικές αυτές κατηγορίες επενδύσεων συνιστούν τα δύο σκέλη του Σχεδίου Κινήτρων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΣΚΕΛΟΣ Α Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος: Αυθύπαρκτα γήπεδα γκολφ (δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων) Θεματικά Πάρκα/ Κέντρα (με εξαίρεση τα υδροπάρκα που δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων) Κέντρα Ευεξίας (Wellness spa) και Κέντρα Αποκατάστασης/ αποθεραπείας Συνεδριακά Κέντρα Θεματικά Μουσεία και Εκθέσεις Υποδομές Προπονητικού και Αθλητικού τουρισμού Εμπλουτισμός καταλυμάτων με ολοκληρωμένου χαρακτήρα συμπληρωματικές εγκαταστάσεις Επενδυτικά σχέδια ολοκληρωμένης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων Παρατήρηση: Στα δύο ως άνω σκέλη δεν είναι επιλέξιμες οι εργασίες που αφορούν τη δημιουργία νέων κλινών. 3.2 Σκέλος Α: Επιλέξιμες επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος Οι επιλέξιμες επενδύσεις του σκέλους Α παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σημειώνεται ότι, επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αρ. 3 της Συνθήκης Προσχώρησης, δεν καλύπτονται από το παρόν Σχέδιο και δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. 3. Επιλέξιμες Επενδ ύσεις και Χορηγο ύμενε ς ενισχυσεισ 3.1 Γενικός στόχος 1 Αυθύπαρκτα Γήπεδα Γκολφ Τα γήπεδα Γκολφ δεν πρέπει να συνοδεύονται από τουριστική/οικιστική ανάπτυξη. Θα πρέπει δηλαδή να είναι αυθύπαρκτα και να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νέας πολιτικής, όπως αυτές περιγράφονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της , όσον αφορά μεταξύ άλλων τον επιθυμητό αριθμό γηπέδων, μεγέθη, δυνατότητα άρδευσης, καταλληλότητα χωροθέτησης, πολεοδομικά, χωροταξικά και ποιοτικά κριτήρια των γηπέδων, διαδικασία υποβολής, μελέτης και αξιολόγησης των αιτήσεων, μέτρα για τη διασφάλιση της συνεχούς και ικανοποιητικής λειτουργίας των γηπέδων. Εξαίρεση σε σχέση με τις ως άνω πρόνοιες αφορά η υποχρέωση όπως η άρδευση εξασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων. Τα γήπεδα Γκολφ δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Το παρόν σχέδιο κινήτρων αφορά την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών εκ μέρους των επιχειρήσεων με στόχο τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών και ειδικότερα: α) τη στήριξη επιλεγμένων επενδύσεων εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, όπως, και, β) τη στήριξη επενδύσεων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και στην ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων. 8 9

6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΚΕΛΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΚΕΛΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 Θεματικά Πάρκα/ Κέντρα Τα θεματικά Κέντρα ή Πάρκα (managed attractions) ορίζονται ως χώροι ψυχαγωγίας, αναψυχής και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και στους οποίους οι εγκαταστάσεις και τα προσελκύστηκα στοιχεία έχουν ένα κύριο θέμα βασισμένο στην ιστορία, την παράδοση, τη φύση και γενικότερα την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Οι διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια, θεάματα λειτουργούν από κοινού ή και ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά σε συσχετισμό με το κύριο θέμα. Τα Θεματικά Κέντρα μπορεί να συνδυάζουν τόσο κλειστούς όσο και υπαίθριους χώρους. Τα Κέντρα στα οποία οι περισσότεροι χώροι δραστηριοτήτων είναι υπαίθριοι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως πάρκα. Απαραίτητες ελάχιστες προϋποθέσεις σε σχέση με τις υπηρεσίες και υποδομές που θα προσφέρονται από τα Θεματικά Κέντρα και Πάρκα είναι:. Να συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας για όλες τις δραστηριότητες που προσφέρουν Να προβλέπουν τους απαραίτητους χώρους υποδοχής, διοίκησης και εστίασης, χώρους υγιεινής, αποθηκευτικούς και άλλους σχετικούς βοηθητικούς χώρους Να ικανοποιούν τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου 3 Kέντρα Ευεξίας (Wellness, spa) και Κέντρα Αποκατάστασης/ αποθεραπείας Τα Κέντρα Αποκατάστασης/αποθεραπείας (rehabilitation centers), τα οποία παρέχουν σχετικά πακέτα υποδομών και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν ντόπιους και κυρίως ταξιδιώτες υγείας από το εξωτερικό για ένα χρονικό διάστημα μετά που έτυχαν κάποιου είδους χειρουργικής επέμβασης ή άλλου είδους θεραπείας στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα μέχρι να επανέλθουν σε ικανοποιητική φυσική κατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσφορά ικανοποιητικών για το μέγεθος της επιχείρησης αριθμού κλινών οι οποίες όμως δεν αποτελούν επιλέξιμη επένδυση. Τα Κέντρα Ευεξίας (wellness, spa centers) τα οποία διαθέτουν υποδομή για εξυπηρέτηση επισκεπτών από την Κύπρο και από το εξωτερικό με κίνητρο τη διατήρηση ή βελτίωση της ψυχικής/ πνευματικής/ σωματικής τους υγείας με αξιοποίηση εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στην παροχή προς αυτούς πακέτου υποδομών και υπηρεσιών που συνδυάζουν την καλή φυσική κατάσταση, την παροχή υπηρεσιών ομορφιάς, υγιεινής διατροφής, διαλογισμού, πνευματικών δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης. Eγκαταστάσεις τουρισμού ευεξίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποδομή για ιαματικά νερά ή και θαλασσοθεραπεία ή και υδροθεραπεία ή και κλιματοθεραπεία ή και φωτοθεραπεία ή και αρωματοθεραπεία ή και οξυγονοθεραπεία ή και αποτοξίνωση. Οι επιλέξιμες επενδύσεις πρέπει να διαθέτουν τις πιο κάτω εγκαταστάσεις οι οποίες να μπορούν να λειτουργούν με τρόπο ώστε να προσφέρουν ταυτόχρονα όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες : πισίνα, τουλάχιστο τρία δωμάτια για θεραπείες ευεξίας, Jacuzzi, χώρους υγιεινής, αποδυτήρια, χώρο χαλάρωσης ή άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, χώρο υποδοχής και χώρο/γραφείο για προσωπικές συναντήσεις με επισκέπτες, γραφείο διοίκησης καθώς και αποθηκευτικό χώρο σε ανάλογο μέγεθος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθούν υποδομές τουρισμού υγείας είναι να λειτουργήσουν με τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό και να στελεχώνονται με κατάλληλα εκπαιδευμένο / εξειδικευμένο προσωπικό και εν γένει για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος ούτως ώστε να στοχεύουν στο να προσελκύουν εκτός από Κύπριους και επισκέπτες/ ταξιδιώτες υγείας από το εξωτερικό. Σχετικά θα πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τα πιο πάνω. Δεν είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές προτάσεις για τις οποίες χρειάζεται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας (Περί Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 2002/6) 10 11

7 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΚΕΛΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΚΕΛΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνεδριακά Κέντρα είναι κλειστές κτιριακές εγκαταστάσεις συγκέντρωσης κοινού, που καλύπτουν τις ανάγκες συνεδριακών εκδηλώσεων, δηλ. συνεδριακών και συναφών πολιτιστικών, κοινωνικών, εκθεσιακών, εμπορικών ή/ και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Θεματικό Μουσείο εννοείται μόνιμη υποδομή στην υπηρεσία της κοινωνίας, που έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, μελέτη, διατήρηση, γνωστοποίηση και έκθεση τεκμηρίων συγκεκριμένης πτυχής, θεματικής του ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Επιλέξιμα Συνεδριακά Κέντρα είναι αυτά που διαθέτουν τουλάχιστο (α) μια εξειδικευμένη κύρια αίθουσα συνεδρίων μεγέθους τουλάχιστον 800τ.μ. η οποία (ι) να μη διαθέτει πυλώνες, (ιι) να μπορεί να διαχωριστεί σε τουλάχιστο δύο αίθουσες οι οποίες να είναι κατάλληλα ηχομονωμένες και (ιιι), να μπορεί να τροποποιηθεί για διαφορετικού τύπου πλάνα θέσεων (sitting arrangements) καθώς και (β) τρεις επιπρόσθετες αίθουσες για σκοπούς παράλληλων συναντήσεων/εργαστηρίων ελάχιστου εμβαδού 100τ.μ. η κάθε μια ξεχωριστά. Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά μόνο μια μεγάλη αίθουσα συνεδρίων, τότε η αίθουσα αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να μη διαθέτει πυλώνες, να μπορεί να τροποποιηθεί σε διαφορετικού τύπου πλάνα θέσεων (sitting arrangements) να μπορεί να τροποποιηθεί/ διαχωριστεί σε τουλάχιστο τέσσερα μέρη/αίθουσες οι οποίες να είναι κατάλληλα ηχομονωμένες. Το συνολικό εμβαδό της αίθουσας αυτής να είναι μεγέθους τουλάχιστο 1100τ.μ.. Tα επιλέξιμα Συνεδριακά Κέντρα πρέπει να περιορίζονται στη χρήση τους από τους επισκέπτες του συνεδριακού κέντρου και οπωσδήποτε να διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και σύγχρονο εξοπλισμό που επίσης να περιορίζεται στη χρήση του από τους επισκέπτες του συνεδριακού κέντρου, ως ακολούθως: Καμπίνες μετάφρασης (μόνιμες ή χώρο για κινητές) με τις κατάλληλες τεχνικές πρόνοιες και προδιαγραφές για ταυτόχρονη μετάφραση σε τέσσερις τουλάχιστο γλώσσες και ανάλογο και κατάλληλο μεταφραστικό σύστημα, τραπέζια και, καρέκλες που να επιτρέπουν να τροποποιείται το ύψος τους, ηχομόνωση, ανάλογη ακουστική χώρου, κουρτίνες (blinds) που να επιτρέπουν τον έλεγχο του φωτός, κατάλληλο φωτισμό, ξεχωριστό ρυθμιζόμενο σύστημα κλιματισμού, οπτικοακουστικά, οθόνες, προβολείς, μικρόφωνα, podium, panel table, flip charts, υπολογιστές, χώρο και τεχνικές πρόνοιες για να μπορούν να στηθούν καμπίνες για ταυτόχρονη μετάφραση σε τέσσερις τουλάχιστο γλώσσες και μεταφραστικό σύστημα, teleconferencing, τηλέφωνο, δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, εκτυπωτές ής, τηλεομοιότυπο, βοηθητικό χώρο για προετοιμασία εδεσμάτων και ποτών και χώρο για παροχή εδεσμάτων και ποτών για διαλείμματα, αποθηκευτικό χώρο για φύλαξη των αντικειμένων των συνέδρων και του εξοπλισμού του Κέντρου, χώρους υγιεινής, γραφείο γραμματείας με το δικό του ξεχωριστό εξοπλισμό και με ανάλογο αποθηκευτικό χώρο, χώρο υποδοχής/καθιστικό, βεστιάριο, με εμβαδό ανάλογο του μεγέθους του Κέντρου και των ατόμων/συνέδρων που δύναται να φιλοξενηθούν. Συνεδριακά Κέντρα τα οποία δεν θα διαθέτουν μόνιμες καμπίνες μετάφρασης για ταυτόχρονη μετάφραση σε τέσσερις τουλάχιστο γλώσσες, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν το χώρο και τις κατάλληλες τεχνικές πρόνοιες και προδιαγραφές για την τοποθέτηση κινητών καμπίνων για το ίδιο σκοπό. Τόσο για τις μόνιμες όσο και για τις κινητές καμπίνες θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της ΕΕ. Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου κινήτρων ενισχύεται η δημιουργία ή η ολοκληρωμένη ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση θεματικών μουσείων και εκθέσεων τα οποία θα ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και οπτικοαουστικώ μέσων τα οποία περιγράφουν στην αίτηση τους Υπόδειξη των προδιαγραφών του φωτισμού και του ήχου (όπου εφαρμόζεται) που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε ενότητα εκθεμάτων Υπόδειξη των προδιαγραφών των προθηκών που θα χρησιμοποιηθούν για παρουσίαση των συλλογών ή άλλων εκθεμάτων Υποβολή έκθεσης από ειδικό επιστήμονα ανάλογα με τη θεματική του μουσείου στην οποία περιγράφονται (τεκμηριώνονται) όλα τα αντικείμενα της συλλογής Υποβολή πρότασης στελέχωσης του μουσείου με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό Διαθέτουν χώρου γραφείου διεύθυνσης/ διοίκησης,χώρο υποδοχής και αποθηκευτικό χώρο ανάλογο με το μέγεθος του μουσείου 4 Συνεδριακά Κέντρα 5 Θεματικά μουσεία και εκθέσεις Στην κατεύθυνση αυτή τα Θεματικά Μουσεία και Κέντρα θα μπορούσαν να Προσφέρουν τη δυνατότητα αγοράς ενθυμημάτων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους Προσφέρουν δραστηριότητες στις οποίες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν οι επισκέπτες Διαθέτουν αναψυκτήριο για τους επισκέπτες των χώρων, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, αίθουσα διαλέξεων/παρουσιάσεων και εργαστήριο συντήρησης εκθεμάτων. Ολοκληρωμένη ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός νοείται η χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων για την προστασία, καλύτερη παρουσίαση και ερμηνεία των συλλογών ενός μουσείου σε συνδυασμό με εργασίες εκσυγχρονιμσού των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του, του εξοπλισμού και της σύνθεσης των υπηρεσιών και του λειτουργικού επιπέδου τους ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωμένη ποιότητα και όπου δυνατό ποικιλία προσφερόμενων υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι δαπάνες για την αγορά εκθεμάτων δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου. Τα Συνεδριακά Κέντρα που θα δημιουργηθούν εντός ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων θα πρέπει να έχουν επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα ίση με τον αριθμό των κλινών της μονάδας

8 6 7 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Υποδομές προπονητικού και αθλητικού τουρισμού Εμπλουτισμός καταλυμάτων με ολοκληρωμένου χαρακτήρα συμπληρωματικές εγκαταστάσεις ΣΚΕΛΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί πολυδιάστατη μορφή τουρισμού η οποία αφορά στην προσέλκυση ομάδων και ατόμων από το εξωτερικό για αγωνιστική προετοιμασία / προπόνηση ή και για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες και επίσης την προσέλκυση ομάδων και ατόμων οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με ένα άθλημα Ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού είναι η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πελατείας αυτής. Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο άθλημα και η προσφορά των σχετικών υποδομών και διευκολύνσεων αποτελούν τον κύριο λόγο / κριτήριο για την επιλογή του τουριστικού προορισμού. Το παρόν Σχέδιο ενισχύει τη δημιουργία των υποδομών αυτών οι οποίες αποτελούν συγκροτήματα τα οποία περιλαμβάνουν αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών σύμφωνα με σχετική πιστοποίηση από τον ΚΟΑ για ένα ή και περισσότερα αθλήματα με όλους τους απαραίτητους για τη λειτουργία του συγκροτήματος κοινόχρηστους χώρους και υπηρεσίες (υποδοχής, χώρος διαλέξεων, γυμναστηρίου, αποθεραπείας (μασάζ) κλπ) και βοηθητικούς χώρους (όπως χώροι υγιεινής, γραφεία, αποθήκες κλπ). Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές όπου διατίθεται ικανοποιητική για τις ανάγκες του συγκροτήματος ξενοδοχειακή υποδομή ή να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες από τουριστικά καταλύματα τα οποία έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ειδικής αυτής πελατείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για ενίσχυση των υποδομών αυτών είναι να απευθύνονται και να εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο ομάδες και αθλητές από το εξωτερικό και να στελεχώνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο / εξειδικευμένο προσωπικό για το συγκεκριμένο άθλημα / αθλήματα και εν γένει για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος. Σχετικά θα πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τα πιο πάνω. Η δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα καταλύματα αποτελεί κατεξοχήν επιθυμητή μορφή εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος. Το παρόν σχέδιο ενισχύει τη δημιουργία τέτοιων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων μέσα σε υφιστάμενες υποδομές καταλυμάτων, όπως ενδεικτικά: αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και απασχόλησης ανηλίκων, δημιουργία κολυμβητικών δεξαμενών ή αναβάθμισή τους, εστιατόρια ή άλλοι χώροι εστίασης, εργαστήρια και άλλες υποδομές απασχόλησης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικό χαρακτήρα. Συμπληρωματικές, εμπλουτιστικές υποδομές και εγκαταστάσεις, σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, μπορούν επίσης να θεωρηθούν και έργα, που αποσκοπούν στην άνετη και ασφαλή διακίνηση, διαμονή και εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και τα οποία περιλαμβάνουν την διαρρύθμιση και εξοπλισμό υπνοδωματίων/ διαμερισμάτων για χρήση από τα άτομα αυτά, την δημιουργία κατάλληλα διαρρυθμισμένων κοινοχρήστων αποχωρητηρίων, όπως επίσης και άλλες εργασίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πιο πάνω σκοπού, νοουμένου ότι τα έργα αυτά είναι πέραν των υποχρεωτικών που ορίζονται από την υφιστάμενη Νομοθεσία. Το Σχέδιο καλύπτει τη δημιουργία αυτόνομων έργων και έργα δημιουργίας εμπλουτιστικών συμπληρωματικών υποδομών και εγκαταστάσεων εντός ξενοδοχείων, οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών. Όταν η προτεινόμενη επένδυση εμπλουτισμού, αφορά λειτουργικά αυτόνομο έργο (δηλ. η λειτουργία του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την υποδομή της ξενοδοχειακής μονάδας), έστω και αν είναι εντός γηπέδου ξενοδοχειακής επιχείρησης και νοουμένου ότι η νέα επένδυση δεν αποτελεί ξεχωριστή επιχείρηση από το ξενοδοχείο, θα είναι δυνατό, για σκοπούς επιδότησης με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου, να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις επιλέξιμες επενδύσεις του Σκέλους Α, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1-6 του πίνακα 3.2 πιο πάνω. Το ύψος της επένδυσης αποτελεί βασικό κριτήριο για να θεωρηθεί ότι πρόκειται για αξιόλογη επένδυση εμπλουτισμού και όχι απλά συμπληρωματική για τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Ειδικά για τις Επενδύσεις της κατηγορίας 7 «Εμπλουτισμός καταλυμάτων με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις» του σκέλους Α του παρόντος σχεδίου αποκλείονται οι παρεμβάσεις μη ολοκληρωμένου χαρακτήρα Διευκρινίζεται πως στις κατηγορίες 3, 4, 5 και 6, επενδύσεις σε παραδοσιακές οικοδομές (βλ. κεφ. 1.5 «Βασικές έννοιες και ορισμοί») είναι επιλέξιμες μόνο στη Ζώνη ΙΙΙ. 3.3 Σκέλος Β: Επιλέξιμες επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων καταλυμάτων Στο σκέλος αυτό είναι επιλέξιμα: τα ξενοδοχεία που ανήκουν στην κατηγορία 2 έως 4 αστεριών (191 μονάδες, κλίνες), τα οργανωμένα διαμερίσματα ανεξαρτήτως τάξης (227 μονάδες, κλίνες), τα τουριστικά χωριά (22 μονάδες, κλίνες). Ήτοι συνολικά σε σχέση με το σύνολο της τουριστικής υποδομής, το σχέδιο κινήτρων αφορά δυνητικά: 440 μονάδες (90% της συνολικής δυναμικότητας σε ξενοδοχεία, οργανωμένα διαμερίσματα και τουριστικά χωριά) κλίνες (86% της συνολικής δυναμικότητας σε ξενοδοχεία, οργανωμένα διαμερίσματα και τουριστικά χωριά) Μέσο μέγεθος: 159 κλίνες Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι επενδύσεις ολοκληρωμένης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των καταλυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κατεδάφισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων). Το σκέλος αυτό δεν αφορά τη συνήθη ανακαίνιση των μονάδων καθώς με την υλοποίηση της επένδυσης πρέπει να επιτυγχάνεται κατά προτίμηση ανακατάταξη σε υψηλότερη τάξη ή τουλάχιστον ουσιώδης διαφοροποίηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της μονάδας και η παροχή αναβαθμισμένων υποδομών και υπηρεσιών, κατά τρόπο συμβατό με την έννοια της «αρχικής επένδυσης». Επιθυμητή είναι επίσης η διαφοροποίηση της ξενοδοχειακής υποδομής και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες νέων τμημάτων αγοράς. Ως ολοκληρωμένη αναβάθμιση νοείται επένδυση που οδηγεί συνολικά και συνδυασμένα στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της μονάδας, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεών της και της σύνθεσης των υπηρεσιών καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της, ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωμένη ποιότητα και ποικιλία προσφερομένων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, δεν επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια: Που αφορούν μερικές εργασίες για επιμέρους στοιχεία και τμήματα της μονάδας (π.χ. εκσυγχρονισμός μόνο των δωματίων, ή των κοινόχρηστων χώρων ή των προσόψεων ή του περιβάλλοντος χώρου, ή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού). Στα οποία η έκταση του εκσυγχρονισμού αφορά λιγότερο από το 75% της συνολικής δυναμικότητας της μονάδας σε δωμάτια. Στα οποία ο εκσυγχρονισμός των δωματίων δεν έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, δηλαδή αφορά μόνο μερικές εργασίες (π.χ. βάψιμο, ή αντικατάσταση επίπλων, ή ειδών υγιεινής)

9 Πέραν των ως άνω προϋποθέσεων, τα επενδυτικά σχέδια του Σκέλους Β πρέπει,: είτε να οδηγούν σε ανακατάταξη της μονάδας σε υψηλότερη τάξη, είτε να αποβλέπουν στην εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων που καθορίσθηκαν από το ΔΣ του Οργανισμού, παράλληλα δε και σε κάθε περίπτωση να προσδίδουν πρόσθετα χαρακτηριστικά στη μονάδα σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης (point system) στον πίνακα που ακολουθεί. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν τουλάχιστο 15 από τους 50 βαθμούς. α/α Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές Βαθμολογία ανά κατηγορία & τάξη καταλύματος I II III Προσφορά υπηρεσιών Ευεξίας/ Αναζωογόνησης με τουλάχιστο 5 από τις 1 πιο κάτω υπηρεσίες (πέραν των υποχρεωτικών): steam bath, solarium, Jacuzzi, υδρομασάζ, μασάζ, mud bath, shiatsu, body analysis, iontophoresis, reflexology). Δημιουργία Κέντρου ομορφιάς με τουλάχιστο 5 από τις πιο κάτω υπηρεσίες: 2 face cleaning, face and body masks, hydration, body peeling, face peeling, manicure, pedicure, make up, waxing και hair styling Προσθήκη γυμναστηρίου ή πλήρης ανακαίνιση υφιστάμενου με την αντικατάσταση των μηχανημάτων και νοουμένου ότι σε αυτά θα 3 περιλαμβάνονται τα πιο κάτω: step machine, 2 τουλάχιστο διάδρομοι (ηλεκτρ.), 2 τουλάχιστο ποδήλατα (ηλεκτρ.), κωπηλατοεργόμετρο (ηλεκτρ αεροϋδραυλικό), πάγκοι, αλτήρες και βάρη. Προσθήκη νέας/νέων εξωτερικής/ων αθλητικής/ων εγκατάστασης/ων, πέραν 4 των λειτουργούντων ή των προβλεπόμενων στα εγκριθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια της μονάδας Δημιουργία νέου ή πλήρης ανακαίνιση υφιστάμενου, κατάλληλου, επαρκούς εμβαδού και πλήρως εξοπλισμένου, χώρου απασχόλησης παιδιών, σε 5 εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, ώστε να δύναται να εξυπηρετεί αριθμό παιδιών ίσο με το 20% του συνολικού αριθμού των κλινών της μονάδας. 6 Δημιουργία θεματικού εστιατορίου ή εστιατορίου αλά καρτ, πέραν του του/ των υφισταμένου/ων και πέραν του υποχρεωτικού/ών (όπου εφαρμόζεται) που προβλέπεται στην ισχύουσα Νομοθεσία. Παροχή της κατάλληλης επίπλωσης και του αναγκαίου εξοπλισμού για την 7 εστίαση παιδιών, που να εξυπηρετούν αριθμό παιδιών ίσο με το 20% του συνολικού αριθμού των κλινών της μονάδας Δημιουργία ενός τουλάχιστο εσωτερικού καταστήματος, πέραν αυτών που προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία Πλήρης ανακαίνιση υφιστάμενης ή δημιουργία νέας κατάλληλα εξοπλισμένης αίθουσας τηλεόρασης (αποκλειστική χρήση), η οποία να διαθέτει συσκευή τηλεόρασης τουλάχιστο 55 (LCD, LED, 3D ή PLASMA), δορυφορική σύνδεση, DVD και κατάλληλη επίπλωση. 10 Αίθουσα ψυχαγωγίας/ παιγνιδιών (αποκλειστική χρήση), η οποία να διαθέτει τουλάχιστο 3 από τα πιο κάτω: επιτραπέζια παιγνίδια, ηλεκτρονικά παιγνίδια, μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι, επιτραπέζια αντισφαίριση, σαΐτες κλπ.). 11 Αίθουσα βιβλιοθήκης, αναγνωστήριο (αποκλειστική χρήση), με επαρκή αριθμό βιβλίων και περιοδικών Διαμόρφωση δωματίων κατάλληλων για χρήση από ΑΜΕΑ (2% τουλάχιστο 12 της δυναμικότητας της μονάδας) και κοινόχρηστων χώρων προσπελάσιμων από ΑΜΕΑ (πέραν των υποχρεωτικών από την υφιστάμενη Νομοθεσία) Τοποθέτηση/ αντικατάσταση ηλεκτρονικών κλειδαριών στις εξώθυρες των υπνοδωματίων / διαμερισμάτων Τοποθέτηση ματιού στις εξώθυρες των δωματίων α/α 15 Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές Προσθήκη ξεχωριστού ντους στα λουτρά των δωματίων ή αντικατάσταση υφιστάμενων μπανιέρων με νέες που να διαθέτουν σύστημα Jacuzzi, υδρομασάζ κλπ. Βαθμολογία ανά κατηγορία & τάξη καταλύματος I II III Τοποθέτηση φωτιζόμενου μεγεθυντικού καθρέφτη στα λουτρά των δωματίων Τοποθέτηση αντιολισθητικής μπανιέρας/ ντουζιέρας στα λουτρά των δωματίων. Τοποθέτηση τηλεοράσεων νέας τεχνολογίας (LCD, 3D, PLASMA, LED) 18 τουλάχιστο 24 στα δωμάτια, με ενσωματωμένο σύστημα hotel mode και παροχή δωρεάν δορυφορικής λήψης Τοποθέτηση ηλεκτρονικών θυρίδων φύλαξης κοσμημάτων (safe deposit box) στα δωμάτια ή αντικατάσταση υφιστάμενων με νέες ηλεκτρονικές Παροχή Υπηρεσίας για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο στα δωμάτια Παροχή Υπηρεσίας ασύρματης (Wi-Fi) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς) Τοποθέτηση/ αντικατάσταση συστήματος ανιχνευτών καπνού σε όλους τους χώρους Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που θα καλύπτει τους κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς), τους διαδρόμους ή πτέρυγες των δωματίων, τον χώρο στάθμευσης και την κυρία είσοδο. 24 Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού για Κωφούς Δημιουργία κολυμβητικών δεξαμενών σε αριθμό δωματίων (5% τουλάχιστο 25 της δυναμικότητας της μονάδας) για αποκλειστική χρήση των δωματίων αυτών Επιλογή από 3 τουλάχιστο διαφορετικά είδη, ειδικού τύπου στρωμάτων και 26 μαξιλαριών ύπνου (αντιαλγικά, ανατομικά κλπ.), σε αριθμό ίσο με το 5% των κλινών της μονάδας σε ότι αφορά τα στρώματα και το 10% σε ότι αφορά τα μαξιλάρια Προσθήκη ή αντικατάσταση εφεδρικής γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος Εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης νερού ή/και ενέργειας Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά ταυτόχρονα και τα δύο σκέλη Σημειώσεις: Μέγιστη βαθμολογία ανεξάρτητα τάξης καταλύματος: 50 I. Αφορά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των εξής κατηγοριών και τάξεων: Ξενοδοχεία τάξης 4*, Οργανωμένα Διαμερίσματα τάξης Πολυτελείας και Τουριστικά Χωριά τάξης Πολυτελείας. II. Αφορά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των εξής κατηγοριών και τάξεων: Ξενοδοχεία τάξης 3*, Οργανωμένα Διαμερίσματα Α τάξης και Τουριστικά Χωριά Α τάξης. III. Αφορά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των εξής κατηγοριών και τάξεων: ξενοδοχεία τάξης 2*, Οργανωμένα Διαμερίσματα Β τάξης και Τουριστικά Χωριά Β τάξης. - Όπου αναφέρεται δωμάτιο εννοείται και Διαμέρισμα. Εννοείται πως η απόδοση ενός βαθμού προϋποθέτει: πως το σχετικό χαρακτηριστικό θα αποτελέσει αποτέλεσμα της επένδυσης και δεν προϋπάρχει αυτής. πως δεν αφορά χαρακτηριστικό που όφειλε να διαθέτει η μονάδα σύμφωνα με την κατάταξή της, την 16 17

10 εποχή που η κατάταξη πραγματοποιήθηκε. 3.4 Ελάχιστο μέγιστο ύψος επένδυσης Τα όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού για τα 2 σκέλη του σχεδίου χορηγιών παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. ΣΚΕΛΟΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) 1 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 2 Θεματικά Πάρκα/Κέντρα (*) Κέντρα Ευεξίας (Wellness spa), Κέντρα Αποκατάστασης/ αποθεραπείας 4 Συνεδριακά Κέντρα Θεματικά μουσεία και εκθέσεις Υποδομές προπονητικού και αθλητικού τουρισμού Εμπλουτισμός καταλυμάτων με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις (*) Στις περιπτώσεις των θεματικών πάρκων/κέντρων, το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 1,75 εκ.. ΣΚΕΛΟΣ Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Δυναμικότητα μονάδας σε κλίνες ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) 1 Λιγότερο από 49 κλίνες Από 50 έως 99 κλίνες Από 100 έως 199 κλίνες Από 200 έως 399 κλίνες Άνω των 399 κλινών Τα ως άνω κάτω όρια είναι δεσμευτικά και αποτελούν προϋπόθεση επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου. Αν μια επένδυση υπερβαίνει το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού, παραμένει επιλέξιμη αλλά η ενίσχυση υπολογίζεται μόνο μέχρι το μέρος του μέγιστου ύψους επένδυσης και η διαφορά καλύπτεται από την επιχείρηση χωρίς την καταβολή επιχορήγησης. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των θεματικών πάρκων, το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 1,75 εκ Χορηγούμενες ενισχύσεις Η κατά περίπτωση χορηγούμενη επιχορήγηση (ένταση ενίσχυσης) υπολογίζεται ως ποσοστό του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Τα ποσοστά επιχορήγησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα Χορηγούμενες ενισχύσεις ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης Μέγεθος επιχείρησης Ζώνη Ι ΙΙ (*) ΙΙΙ Μικρή 35% 30% 20% Μεσαία 25% 20% 10% Μεγάλη 15% 10% 10% με μέγιστο ποσό (*) Για τις μεγάλες επιχειρήσεις της Ζώνης Ι, θα πρέπει να αποδεικνύεται/ικανοποιείται ο «Χαρακτήρας Κινήτρου»* 1 όπως ορίζεται στον Κανονισμό ΕΚ 800/2008. Στις περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων όπου δεν θα αποδεικνύεται/ικανοποιείται ο «Χαρακτήρας Κινήτρου» θα εξετάζεται η δυνατότητα η αίτηση να λάβει ενίσχυση de minimis. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις της Ζώνης ΙΙΙ η ενίσχυση παρέχεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( de minimis ) και μπορεί να χορηγηθεί μόνον αφού ελεγχθεί το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που ενδεχομένως έχει λάβει η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία. (*) Οι εντάσεις ενίσχυσης της Ζώνης ΙΙ ίσχυαν στις περιπτώσεις αιτήσεων που εξασφάλισαν έγκριση μέχρι τις Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν πλέον οι εντάσεις και περιορισμοί που ισχύουν για τη Ζώνη ΙΙΙ. 3.6 Επιλέξιμες δαπάνες Επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεων ΣΚΕΛΟΥΣ Α (οι τέσσερις πρώτες και η 7 η είναι υποχρεωτικές) Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου, για τις επενδύσεις που εντάσσονται στα σχέδια ΣΚΕΛΟΥΣ Α, επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες για: 1. Κατασκευή ή/ και επέκταση ή/ και βελτίωση ή/ και εκσυγχρονισμός όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων» (ΓΕΔ 1). 2. Κατασκευή ή/και Επέκταση ή/και Βελτίωση ή/και Εκσυγχρονισμός Ειδικών Εγκαταστάσεων (ΓΕΔ 2) (υποδομές,μηχανήματα/εξοπλισμός, δίκτυο) 3. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου όπου υφίσταται (ΓΕΔ3) 4. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού (όπου εφαρμόζεται), καθώς και καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, μηχανοργάνωσης, λογισμικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων δικτύωσης (ΓΕΔ 4) 5. Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού (τουλάχιστον 7 θέσεων) (ΓΕΔ5). 6. Αποκλειστικά για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: Δαπάνες για προκαταρκτικές μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με την επένδυση ύψους μέχρι το 8% του συνολικού επιλέξιμου κόστους για επένδυση προϋπολογισμού μέχρι και 6% για το τμήμα του προϋπολογισμού που ξεπερνά το όριο αυτό (ΓΕΔ6). <*1> Βλ. Πίνακας «Απαραίτητα Δικαιολογητικά», παρ

11 7. Δημιουργία εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες Επενδυτικά έργα υποδομών και εξοπλισμού που αποσκοπούν στην άνετη και ασφαλή διακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες ειδικότερα σε σχέση με την προσβασιμότητα (διαμόρφωση χώρων, κεκλιμένων επιπέδων, ανελκυστήρων, τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθημάτων, τηλεφωνικών θαλάμων κλπ.) και την εξυπηρέτηση τους. Οι αναγκαίες διευκολύνσεις αφορούν τουλάχιστον τις απαιτούμενες από τη σχετική Νομοθεσία υποχρεώσεις. (ΓΕΔ1 και ΓΕΔ2) Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για τις ως άνω γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών παρουσιάζονται στο Παράρτημα VI. Προκειμένου ένα σχέδιο να θεωρηθεί ολοκληρωμένο (και κατ επέκταση επιλέξιμο) θα πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες (σε εύλογες αναλογίες) που αφορούν υποχρεωτικά τις περιπτώσεις 1 έως 4 και 7 των Κατηγοριών Δαπανών όπως περιγράφονται πιο πάνω. Εξαίρεση από την πλήρη εφαρμογή της κατηγορίας δαπανών ΓΕΔ1, αποτελούν οι επενδύσεις της κατηγορίας επτά (7) του Σκέλους Α του παρόντος Σχεδίου που αφορούν παρεμβάσεις εντός του κελύφους της υφιστάμενης οικοδομής. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες: Το κόστος απόκτησης της γης και λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου. Οι λειτουργικές δαπάνες και τα αναλώσιμα της επιχείρησης Ο ΦΠΑ Η αγορά ή ενοικίαση έργων τέχνης ή και άλλων πολύτιμων αντικειμένων/ εκθεμάτων Επιλέξιμες δαπάνες επενδύσεων ΣΚΕΛΟΥΣ Β Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα επενδυτικά σχέδια του Σκέλους Β διακρίνονται στις Γενικές Κατηγορίες και στις Ειδικές Κατηγορίες. Προκειμένου ένα σχέδιο να θεωρηθεί ολοκληρωμένο (και κατ επέκταση επιλέξιμο) θα πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες (σε εύλογες αναλογίες) που αφορούν υποχρεωτικά τις περιπτώσεις 1 έως 4 των Γενικών Κατηγοριών δαπανών, καθώς και σε δύο από τις Ειδικές Κατηγορίες Δαπανών, μία από τις οποιες θα είναι υποχρεωτικό να είναι η Ειδική Κατηγορία 5 «Δημιουργία εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες». 1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (οι 4 πρώτες είναι υποχρεωτικές) 1. Κατασκευή ή/ και επέκταση ή/ και βελτίωση ή/ και εκσυγχρονισμός όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων (φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας) (ΓΕΔ 1). 2. Κατασκευή ή/και Επέκταση ή/και Βελτίωση ή/και Εκσυγχρονισμός Ειδικών Εγκαταστάσεων (ΓΕΔ 2) (υποδομές, μηχανήματα/εξοπλισμός, δίκτυο) 3. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου όπου υφίσταται (ΓΕΔ3). 4. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού (όπου εφαρμόζεται), καθώς και καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, μηχανοργάνωσης, λογισμικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων δικτύωσης ΓΕΔ 4 5. Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού (τουλάχιστον 7 θέσεων) (ΓΕΔ5). 6. Αποκλειστικά για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: Δαπάνες για προκαταρκτικές μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με την επένδυση ύψους μέχρι το 8% του συνολικού επιλέξιμου κόστους για επένδυση προϋπολογισμού μέχρι και 6% για το τμήμα του προϋπολογισμού που ξεπερνά το όριο αυτό (ΓΕΔ6). Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για τις ως άνω γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών παρουσιάζονται στο Παράρτημα VI. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες: Το κόστος απόκτησης της γης και λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου. Οι λειτουργικές δαπάνες και τα αναλώσιμα των ξενοδοχειακών μονάδων. Ο ΦΠΑ Η αγορά ή ενοικίαση έργων τέχνης ή και άλλων πολύτιμων αντικειμένων/ εκθεμάτων Μέρος των παραπάνω δαπανών θα πρέπει να καλύπτει επίσης υποχρεωτικά την κατηγορία 5 καθώς και μία ακόμα της επιλογής του επενδυτή από τις ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που περιγράφονται στη συνέχεια : 2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ( τουλάχιστον 2 από τις 5 κατηγορίες) 1. Εξοικονόμηση ενέργειας Κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή / και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας, και για την εξοικονόμηση ύδατος, εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου, ηλιακοί θερμοσίφωνες, παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας, γεωτρήσεις και εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος, συστήματα διαχείρισης ροής, κλπ.), συστήματα ασφαλείας και ελέγχου, συστήματα ηχητικής προειδοποίησης / αναγγελιών, κλπ.). 2. Προστασία περιβάλλοντος Κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος (βιολογικός καθορισμός, διαχείριση απορριμμάτων, ειδικά φίλτρα, λιποσυλλέκτες, κλπ.). 3. Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων και πελατών Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του εργαζομένων και των πελατών της μονάδας (συστήματα πυρανίχνευσης, αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, αντικεραυνική προστασία, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις κουζίνας σύμφωνα με τα νέα διεθνή πρότυπα, αντιολισθηρά δάπεδα, κ.λπ). 4. Εισαγωγή και βελτίωση συστημάτων αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην αναβάθμιση και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη υποστήριξη των λειτουργιών, στην ανάπτυξη διαδραστικών ιστοσελίδων, στην εγκατάσταση wireless hotspots, pay TV, κ.λπ. 5. Δημιουργία εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες Επενδυτικά έργα υποδομών και εξοπλισμού που αποσκοπούν στην άνετη και ασφαλή διακίνηση και διαμονή ατόμων με ειδικές ανάγκες ειδικότερα σε σχέση με την προσβασιμότητα (διαμόρφωση δωματίων, λουτρών, κεκλιμένων επιπέδων, ανελκυστήρων, τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθημάτων, τηλεφωνικών θαλάμων κλπ.).και την εξυπηρέτηση τους. Οι αναγκαίες διευκολύνσεις αφορούν τουλάχιστον τις απαιτούμενες από τη σχετική Νομοθεσία υποχρεώσεις. Σε ότι αφορά τα 20 21

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ Κατηγορία Επένδυσης - Επένδυση Εμπλουτισμού τουριστικού προϊόντος - Επένδυση Εκσυγχρονισμού Καταλύματος Ζώνη Επένδυσης 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 η Έκτακτη Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται από τις 06 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 06 Δεκεμβρίου 2013. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για τη 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011)

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. επενδυτές. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 8 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 8 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011)

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα