Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων"

Transcript

1 Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης Παρέµβασης Νοµός Βοιωτίας Ο.Τ.Α. Όλοι οι ΟΤΑ του Νοµού (20) Περιοχή Όλος ο Νοµός Συνολικός Προϋπολογισµός ,04 *Τελικός ικαιούχος ΚΕΣΥΥ, της ΝΕΛΕ Βοιωτίας *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση *Τελικός ικαιούχος ΤΕ Κ N. Βοιωτίας *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση *Τελικός ικαιούχος ήµος Λιβαδειάς *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση (!) *Τελικός ικαιούχος ήµος Θήβας *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση (!) *Τελικός ικαιούχος Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση *Τελικός ικαιούχος ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 253 ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2

3 Α ννα λλ υυ ττ ι κκ ήή π εε ρρ ι γγ ρραφ ήή ττ ηη ςς σ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ι µµ έέ νν ηη ςς ρράσ ηη ςς Το προτεινόµενο σχέδιο περιλαµβάνει: Ενέργειες και υπηρεσίες πληροφόρησης, προσανατολισµού και υποστήριξης προς τα άτοµα των οµάδων στόχου έσµη ενεργειών για την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού. έσµη καινοτόµων ενεργειών για τη δικτύωση των φορέων σε τρόπο που να δηµιουργεί µονιµότερο µηχανισµό Τοπικής ράσης για την Απασχόληση Η δράση της συµβουλευτικής δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά αποτελεί µε τις υπόλοιπες ένα πλέγµα δράσεων που συνεργούν για την αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή παρέµβασης. Προβλέπεται να ξεκινήσει πιλοτικά τον Ιανουάριο του 2005 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του Θα υλοποιηθεί σε εγκαταστάσεις - που πληρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και θα ληφθεί κάθε µέριµνα, ώστε να διευκολυνθεί η συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων. ΣΣκκοοπόόςς Βασικός σκοπός της Συµβουλευτικής είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιµασία των ωφελουµένων, προκειµένου να αυξηθεί η απασχολησιµότητά τους, να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και να αναπτυχθεί η επιχειρηµατικότητα τους. ΤΤεελλι ικκοοί ί δδι ικκααι ιοούύχχοοι ι κκααι ι συυννττοοννι ισµµόόςς Οι ενέργειες που προτείνονται θα υλοποιηθούν από το ΚΕΣΥΥ, την ΤΕ Κ, τους ήµους Λιβαδειάς και Θήβας, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς, και την ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ. Αναλυτικότερα: Το ΚΕΣΥΥ της ΝΕΛΕ Βοιωτίας, είναι τελικός δικαιούχος για την 1 η Ενέργεια «Προσέγγιση ενηµέρωση ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των µελών των οµάδων στόχου», η οποία αφορά σε 253 άτοµα και περιλαµβάνει 2 ατοµικές συνεδρίες και για την 2 η Ενέργεια, «Ψυχοκοινωνική υποστήριξη», η οποία αφορά σε 253 άτοµα και περιλαµβάνει 2 ατοµικές και 2 οµαδικές συνεδρίες (οµάδες των 4 ατόµων). Επίσης το ΚΕΣΥΥ θα αναλάβει και την υλοποίηση µέρους της Ενέργειας 4 «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και επαγγελµατικού προσανατολισµού», η οποία ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3

4 αφορά 68 άτοµα. Σ αυτό το πλαίσιο θα γίνουν 5 ατοµικές συνεδρίες. Για τα ίδια άτοµα προβλέπεται και η «Παρακολούθηση» (Ενέργεια 6) µε 3 ατοµικές συνεδρίες. Επιπλέον το ΚΕΣΥΥ θα υλοποιήσει και µέρος της Ενέργειας 5 «Επιχειρηµατικότητα» µε 2 οµαδικές συνεδρίες (34 άτοµα σε οµάδες των 4), και την «Παρακολούθηση» (Ενέργεια 6) των ίδιων ατόµων µε 3 ατοµικές συνεδρίες. (Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση) Η ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ, είναι τελικός δικαιούχος για την 3 η Ενέργεια «Ανίχνευση των αναγκών & σύνταξη ατοµικού σχεδίου δράσης», η οποία αφορά σε 253 άτοµα και περιλαµβάνει 3 ατοµικές συνεδρίες. Ακόµα αναλαµβάνει και µέρος της Ενέργειας 5 «Επιχειρηµατικότητα» µε 3 ατοµικές συνεδρίες σε 34 άτοµα. Ειδικότερα : Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας 3 οι ωφελούµενοι χωρίζονται σε δύο βασικές οµάδες. Η πρώτη που προσανατολίζεται στην απασχόληση, στην απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας και στις νέες µορφές απασχόλησης (219 άτοµα) θα συνεχίσει τις συνεδρίες που αναφέρονται στην επόµενη ενέργεια (4). Η δεύτερη οµάδα που προσανατολίζεται στην αυταπασχόληση / επιχειρηµατικότητα (34 άτοµα) θα συνεχίσει τις συνεδρίες που αναφέρονται στη συνέχεια στην ενέργεια (5). Η παρακολούθηση (ενέργεια (6) γίνεται από τους ίδιους φορείς που θα υλοποιήσουν τις (5 & 6). Το ΚΕΣΥΥ, η ΤΕ Κ και οι ήµοι Λιβαδειάς και Θήβας, είναι τελικοί δικαιούχοι για την Ενέργεια 4.1, «Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη», η οποία αφορά σε 219 άτοµα και περιλαµβάνει 5 ατοµικές συνεδρίες, καθώς και για την παρακολούθησή τους Ενέργεια 6 η που περιλαµβάνει 3 ατοµικές συνεδρίες. Τα Εργατικό κέντρο Λιβαδειάς είναι τελικός δικαιούχος για την Ενέργεια 4.2, «Ενηµέρωση για θεσµικά, εργασιακά και νοµικά ζητήµατα», η οποία αφορά σε 219 άτοµα και περιλαµβάνει 1 ατοµική συνεδρία. Το ΚΕΣΥΥ και η ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ, είναι τελικοί δικαιούχοι για την 5 η Ενέργεια, «Επιχειρηµατικότητα. Ένταξη», η οποία αφορά σε 34 άτοµα και περιλαµβάνει 3 ατοµικές (ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ) και 2 οµαδικές συνεδρίες (ΚΕΣΥΥ), καθώς και για την παρακολούθησή τους Ενέργεια 6 η που περιλαµβάνει 3 ατοµικές συνεδρίες (ΚΕΣΥΥ). Τον συντονισµό της δράσης αναλαµβάνει το ΚΕΣΥΥ της ΝΕΛΕ Βοιωτίας. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4

5 Έχει έδρα στη Λιβαδειά, και θα αποτελεί το πλαίσιο εργασίας των στελεχών της και θα λειτουργήσει ως πρότυπο ορθής πρακτικής στον τοµέα της συµβουλευτικής. Είναι στελεχωµένο µε τρία µόνιµα στελέχη και πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπει η Υπουργική απόφαση, αλλά και την απαραίτητη εµπειρία που θα τους επιτρέπει να προσφέρουν αποτελεσµατική υποστήριξη. ιαθέτει χώρους οµαδικών και ατοµικών συνεδριών και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό, τα εκπαιδευτικά µέσα και το υλικό που απαιτείται για τη σωστή της λειτουργία. Η Κεντρική µονάδα θα είναι ο κόµβος των Υπηρεσιών, ο οποίος θα συνδέεται µε τις περιφερειακές µονάδες, τους συνεργαζόµενους φορείς, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς προώθησης στην απασχόληση καθώς και µε τους εργοδοτικούς φορείς. Παράλληλα θα δηµιουργηθεί ατοµικός φάκελος για τον κάθε ωφελούµενο του σχεδίου που θα συµπληρώνεται κατά την πορεία της Συµβουλευτικής, της Απασχόλησης, της Προκατάρτισης, της Κατάρτισης και των ΣΥΥ Οι περιφερειακές µονάδες θα: Έχουν έδρες στις δοµές των δήµων Λιβαδειάς & Θήβας, στο Επιµελητήριο, καθώς και στις δοµές των ΟΤΑ που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τις δράσεις συµβουλευτικής Λειτουργούν µε το συντονισµό της Κεντρικής µονάδας Είναι δικτυωµένες µεταξύ τους Χρησιµοποιούν ενιαία µεθοδολογία και εργαλεία. Σε κάθε µια από τις περιφερειακές δοµές θα παρασχεθεί προς τους ωφελούµενους το σύνολο των υπηρεσιών Συµβουλευτικής από τους φορείς που παρέχουν διακριτές υπηρεσίες (όπως περιγράφεται αναλυτικά ανά ενέργεια της Συµβουλευτικής). ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5

6 ΣΣττόόχχοοι ι Α. Για τους ωφελούµενους 1. εξιότητες ένταξης στην αγορά εργασίας. Η διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των ωφελουµένων, συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που τους αφορούν. Σχεδιασµός δράσεων προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελµατικής αποκατάστασης, µε βάση τις ανάγκες που θα διαπιστωθούν µε την εξατοµικευµένη προσέγγιση. Η ενεργοποίηση των ωφελουµένων, η σύνδεση και συνεργασία τους µε κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς για να συµµετάσχουν οι άνεργοι στην διαδικασία ένταξης. Ο εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός Η πληροφόρηση για θεσµικά, εργασιακά καθώς και νοµικής µορφής θέµατα. Η γνώση των τεχνικών ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούµενο εργασιακό ήθος. Η εκµάθηση σύνταξης βιογραφικού, η παρουσίαση εαυτού, η προετοιµασία για συνέντευξη µε τον εργοδότη, η προσοµοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά. Η υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και ιδιαίτερα της γυναικείας (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δηµιουργία επιχειρήσεων), Η προώθηση της ενεργού συµµετοχής του άνεργου στις διαδικασίες επίλυσης των προβληµάτων του και ο σχεδιασµός, η αξιοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Ατοµικού Σχεδίου ράσης. Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ηµόσιες Υπηρεσίες. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 2. Κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες Εντοπισµός, ονοµασία, αξιολόγηση και έκφραση των συναισθηµάτων διαχωρισµός συναισθηµάτων και πράξεων. Αναγνώριση των κοινωνικών επιδράσεων στη συµπεριφορά. Έλεγχος παρορµήσεων, προσδιορισµός στόχων, πρόβλεψη συνεπειών στην επίλυση προβληµάτων. Κατανόηση της άποψης των άλλων, των κανόνων συµπεριφοράς, καλλιέργεια της αυτοεπίγνωσης και της διεκδικητικής συµπεριφοράς στη ζωή. Σαφής έκφραση αιτηµάτων, προσεκτική ακρόαση και αντίσταση στις αρνητικές επιρροές. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6

7 Ανάπτυξη µη λεκτικών τρόπων επικοινωνίας Ο ωφελούµενος θα διευκολυνθεί να διαµορφώσει κοινωνικά αποδεκτούς και τρόπους συµπεριφοράς, ως προς τη διαµονή του, τη διασκέδαση του κ.λ.π. τις κοινωνικές του συναναστροφές τις σχέσεις στο χώρο εργασίας, την συµµετοχή στην κοινωνική ζωή της επιχείρησης. 3. Άλλοι στόχοι Η παρέµβαση της ΟΣΦ συνολικά στον πληθυσµό των ανέργων και υποαπασχολούµενων Η ενεργός συµµετοχή των ωφελουµένων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η δηµοσιότητα, η ανάπτυξη δικτύων και ενεργοποίηση συνδέσµων και εθελοντών, Η παραγωγή και διανοµή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού, η αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών µέσω του διαδικτύου, Η παρακολούθηση των επωφελούµενων, τόσο κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη συστηµάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα αναδεικνύει καλές πρακτικές του εν λόγω Σχεδίου. Εφικκττόόττηητταα εεπί ίττεευυξξηηςς ττωνν σττόόχχωνν Στην επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συµβάλουν: Α. Η αντιπροσωπευτικότητα, η κοινωνική απήχηση, η εµπειρία, η στελέχωση και οι υποδοµές των µελών της ΟΣΦ. (Σχετική ανάλυση προηγήθηκε). Συγκεκριµένα: Στην ΟΣΦ εκπροσωπούνται οι ΟΤΑ, οι παραγωγικές τάξεις, οι ΜΚΟ και εξειδικευµένοι φορείς µε µεγάλη εµπειρία και εποµένως έχει την συναίνεση και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Μέλη της ΟΣΦ: Υλοποιούν προγράµµατα υποστήριξης και κατάρτισης και για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και προγράµµατα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας πάνω από µία δεκαετία. Έχουν µόνιµο προσωπικό ειδικά εκπαιδευµένο για την υποστήριξη ανέργων και µελών ευπαθών οµάδων. Έχουν δεκάδες ειδικούς συνεργάτες µε τεράστια εµπειρία στην οµάδα στόχου. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7

8 Έχουν καλλιεργήσει στενές σχέσεις µε τα µέλη και τους εκπροσώπους των οµάδων στόχου. Έχουν καλή τεχνική υποδοµή και λειτουργική µηχανοργάνωση. Β. Το Σχέδιο δράσης Το σχέδιο δράσης έχει θέσει στόχους εφικτούς και υλοποιήσιµους Υποστηρίζεται και συµπληρώνεται από τις άλλες δράσεις που προβλέπει το ολοκληρωµένο πρόγραµµα Εξασφαλίζει συµµαχίες που µπορούν να προσφέρουν σηµαντική βοήθεια Το περιεχόµενο του προγράµµατος είναι σωστά δοµηµένο (ολοκληρωµένο, µε συνοχή και ακρίβεια), ενώ υπάρχει πρόβλεψη για συνεχή προσαρµογή και συνεχή ανατροφοδότηση, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν. Έχει προβλεφθεί λειτουργική παρακολούθηση και µια καλά σχεδιασµένη διαµορφωτική εσωτερική αξιολόγηση, ενώ η εξωτερική θα ανατεθεί σε έµπειρους εµπειρογνώµονες αξιολογητές. Οιι πρροοττεει ιννόόµµεεννεεςς εεννέέρργγεει ιεεςς ττηηςς συυµµββοουυλλεευυττι ικκήήςς ττηηςς πρρώττηηςς κκααττηηγγόόρρι ιααςς ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Προσέγγιση ενηµέρωση ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των µελών των οµάδων στόχου. Οµαδοποίηση άνεργων, 2 ατοµικές συνεδρίες, 253 άτοµα. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 2 ατοµικές συνεδρίες και δύο οµαδικές (4µελείς οµάδες), 253 άτοµα. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3. Ανίχνευση των αναγκών & σύνταξη ατοµικού σχεδίου δράσης, σε 3 ατοµικές συνεδρίες, 253 άτοµα. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη, 5 ατοµικές συνεδρίες, 219 άτοµα Ενηµέρωση για θεσµικά, εργασιακά και νοµικά ζητήµατα, 1 ατοµική συνεδρία, 219 άτοµα. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 8

9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5. Επιχειρηµατικότητα. Ένταξη, 3 ατοµικές συνεδρίες και δύο οµαδικές (4µελείς οµάδες), 34 άτοµα ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6. Παρακολούθηση των ωφελούµενων (follow up), 3 ατοµικές συνεδρίες, 253 άτοµα. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 9

10 Πεερρι ιγγρρααφήή εεννεερργγεει ιώνν Το προτεινόµενο σχέδιο, αποτελείται από ένα συνδυασµό δράσεων Συµβουλευτικής, Προώθησης στην Απασχόληση, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ( Σ.Υ.Υ ), Επαγγελµατικής Κατάρτισης και προκατάρτισης, κατάλληλα προσαρµοσµένων στις ανάγκες της περιοχής παρέµβασης. Πριν την έναρξη της καθαυτής Συµβουλευτικής θα λάβει χώρα ευρεία δηµοσιότητα για την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των άµεσα ενδιαφεροµένων και εν δυνάµει ωφελουµένων από το πρόγραµµα. Στη συνέχεια όσοι εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον θα περάσουν από διαδικασία επιλογής. ΕΕπι ιλλοογγήή Η επιλογή όλων των ωφελούµενων γίνεται (και σύµφωνα µε τη ΚΥΑ), από Τριµελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία συµµετέχουν µέλη της ΟΣΦ, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του Συντονιστή εταίρου της ΟΣΦ και ένας εκπρόσωπος του ΟΑΕ. Οι άνεργοι ωφελούµενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ και να έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία εξατοµικευµένης προσέγγισης µέσω των ΚΠΑ ή (όπου δεν υπάρχει ΚΠΑ) των δηµόσιων Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕ. Για την επιλογή των ωφελούµενων ανέργων, πέραν των οριζόµενων στο ΕΣ ΕΚ, θα ληφθούν υπόψη κριτήρια που είναι σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α), το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Στερεάς και το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, όπως: η Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες που αποκλείονται ή απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας η βελτίωση της απασχολησιµότητας των γυναικών και των νέων, που πλήττονται ιδιαίτερα από την αδυναµία εισόδου τους στην αγορά εργασίας. η Πρόληψη, που αφορά στο 65% των ωφελουµένων: Προώθηση των νέων κάτω των 25 ετών και πριν συµπληρώσουν 6 µήνες ανεργίας και των άνω των 25 ετών πριν συµπληρώσουν 12µηνη διάρκεια ανεργία για ένταξή τους στην αγορά εργασίας, µε την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εµπειρίας, απασχόλησης κ.α., η Θεραπεία, που αφορά στο 35% των ωφελουµένων: Για ανέργους µε διαστήµατα ανεργίας µεγαλύτερα των ανωτέρω. Η οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων. Το εισόδηµα των υποψηφίων. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10

11 Η τήρηση των αρχών της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Τριµελής Επιτροπή Επιλογής των ενδιαφεροµένων λαµβάνοντας υπόψη της τόσο τα γενικά κριτήρια όσο και τα ειδικά που θα πρέπει να ισχύουν και προσδιορίζονται από τους στόχους της προτεινόµενης παρέµβασης καθώς και την εισήγηση των στελεχών συµβουλευτικής, θα καταλήξει στην τελική επιλογή των ωφελουµένων. Επιπλέον οι ωφελούµενοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να προέρχονται κατά προτεραιότητα από τις ευπαθείς οµάδες που έχουν εντοπισθεί ως οι πλέον ευάλωτες στην τοπική αγορά εργασίας ως εξής: Ειδικά για την προώθηση της ισότητας των φύλλων θα υλοποιηθούν εξειδικευµένες παρεµβάσεις µε στόχο την ευρύτερη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος στις οµάδες των ωφελουµένων καθώς και στην διευκόλυνση της συµµετοχής τους σ αυτό. Όσοι επιλεγούν θα έρθουν σε επαφή µε το αρµόδιο στέλεχος του φορέα, για να ξεκινήσει η διαδικασία της Συµβουλευτικής. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 11

12 ΕΕννέέ ρργγεει ιαα 11.. Προσέγγιση ενηµέρωση ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των µελών των οµάδων στόχου ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Προσέγγιση ενηµέρωση ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των µελών των οµάδων στόχου. Συνεδρίες 2 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ΚΕΣΥΥ της ΝΕΛΕ *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 253 Στόχοι: Η προσέγγιση των εκπροσώπων και των µελών των οµάδων καθώς και των κοινωνικών φορέων και µεµονωµένων πολιτών για την γνωστοποίηση του σχεδίου δράσης. Η διάδοση της αναγκαιότητας παρεµβάσεων αντιµετώπισης της ανεργίας και ειδικότερα της ανεργίας όσων απειλούνται µε αποκλεισµό. Η καλλιέργεια της πίστης ότι οι ενέργειες που προβλέπει το πρόγραµµα µπορούν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση της επαγγελµατικής και κοινωνικής ένταξης αυτών που θα παρακολουθήσουν το προτεινόµενο πρόγραµµα. Μεθοδολογικό πλαίσιο Η υλοποίηση της ενέργειας θα γίνει από το ΚΕΣΥΥ της ΝΕΛΕ Βοιωτίας. Με απευθείας επαφές των στελεχών της συµβουλευτικής µε τους ωφελούµενους Ενηµερωτικές συναντήσεις Έντυπο ή / και ηλεκτρονικό υλικό Μέσα από τα Μ.Μ.Ε. Η ενέργεια θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: Α. Πρώτη φάση: Ενηµέρωση µέσα από τα Μ.Μ.Ε. Έυαισθητοποίηση Ενηµερωτικές ανοικτές συναντήσεις ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 12

13 Επισκέψεις των στελεχών στις περιοχές ευθύνης των συνεργαζόµενων φορέων. Β. εύτερη φάση: Συνεργασία µε φορείς που έχουν πραγµατοποιήσει παρεµβάσεις στο παρελθόν για τις συγκεκριµένες οµάδες στόχους Ενεργοποίηση εθελοντών και συνδέσµων Προσέγγιση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας, κοινωνικών, οικονοµικών φορέων και συλλόγων προκειµένου: 1. να καταδειχθούν οι περιπτώσεις ατόµων που έχουν ανάγκη υποστήριξης 2. να αποτελέσει η τοπική κοινωνία το συνδετικό κρίκο µεταξύ των ατόµων των οµάδων στόχων και του αναδόχου φορέα Συνεργασία µε Κέντρα προώθησης απασχόλησης, Κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης κ.α. Γ. Τρίτη φάση 2 ατοµικές συνεδρίες: Επαφές των στελεχών της συµβουλευτικής µε τους ωφελούµενους Ενεργοποίηση των ωφελουµένων. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 13

14 ΕΕννέέ ρργγεει ιαα 22 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη Συνεδρίες 2 Ατοµικές & 2 Οµαδικές *Τελικός ικαιούχος ΚΕΣΥΥ της ΝΕΛΕ *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 253 ΣΚΟΠΟΣ της ενέργειας αυτής είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και η ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουµένων. ΣΤΟΧΟΙ: Κατανόηση της άποψης των άλλων, των κανόνων συµπεριφοράς, καλλιέργεια της αυτοεπίγνωσης και της διεκδικητικής συµπεριφοράς στη ζωή. Σαφής έκφραση αιτηµάτων, προσεκτική ακρόαση των άλλων. Καλλιέργεια καλών σχέσεων µε τον προϊστάµενο και τους συναδέλφους, επίγνωση των υποχρεώσεων στο χώρο εργασίας, την συµµετοχή στις διεκδικήσεις των εργαζοµένων και την κοινωνική ζωή της επιχείρησης. Εντοπισµός, ονοµασία, αξιολόγηση και έκφραση των συναισθηµάτων ιαχωρισµός συναισθηµάτων και πράξεων. ιάλογος µε τον εαυτό για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Αναγνώριση των κοινωνικών επιδράσεων στη συµπεριφορά. Έλεγχος παρορµήσεων, προσδιορισµός στόχων, πρόβλεψη συνεπειών στην επίλυση προβληµάτων. α. Σε Ατοµικό Επίπεδο Η προσέγγιση σε ατοµικό επίπεδο κρίνεται αναγκαία. Ένας κύριος και σοβαρός λόγος είναι η γνωριµία µε τα µέλη της οµάδας στόχου αλλά και η διατύπωση των αιτηµάτων που ενδεχοµένως έχουν για στήριξη σε ατοµικό επίπεδο και η βοήθεια προς τα άτοµα εκείνα που έχουν δυσκολία να εκφραστούν µέσα στην οµάδα. Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προς την κατεύθυνση αυτή είναι η εξής: ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 14

15 Λήψη εκτεταµένου Ατοµικού, Κοινωνικού και Οικογενειακού Ιστορικού. ιερεύνηση των αναγκών. ιατύπωση αιτηµάτων. Θεραπευτικό συµβόλαιο και δέσµευση για συµµετοχή. ιαµόρφωση ερµηνευτικών υποθέσεων για την κατάσταση του Σχεδιασµός παρέµβασης. β. Σε Οµαδικό Επίπεδο Στόχος των οµαδικών συνεδριών είναι η καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης για την επίτευξη κοινών στόχων. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της παρέµβασης σε οµάδα, είναι τα ερεθίσµατα συµµετοχής και αλληλεπίδρασης τα οποία διευκολύνουν την εµπλοκή στη διαδικασία της υποστήριξης και την ανάπτυξη σχέσεων. Πιο συγκεκριµένα: 1. Μια επιτυχηµένη διαδικασία της οµάδας οδηγεί τα µέλη της να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους, τις δυνατότητες αλλά και τα όρια του καθενός. 2. Η γνωριµία µε τα συναισθήµατα των άλλων βοηθάει στο να αναγνωρίσουν και τα δικά τους συναισθήµατα 3. Η αναγνώριση των παραπάνω καθιστά τα µέλη της οµάδας ικανά να συντονίσουν τις δυνάµεις τους και τις προσπάθειές τους προς το επιθυµητό αποτέλεσµα. 4. Η συµµετοχή στην οµάδα αναπτύσσει, δεξιότητες επικοινωνίας και ανταλλαγής θέσεων αλλά και σεβασµό στις θέσεις και αρχές των άλλων. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προς την κατεύθυνση αυτή είναι η εξής: ιερεύνηση των αναγκών των µελών της οµάδας προβλέπονται οµάδες των 4 ατόµων. ιατύπωση αιτήµατος, µε τρόπο που θα εµπλέκει όλα τα µέλη της οµάδας στην παρέµβαση. Συµβόλαιο και δέσµευση για συµµετοχή απ όλα τα µέλη της οµάδας. Προσδιορισµός των ατοµικών αναγκών, που επιδιώκονται να αντιµετωπισθούν µέσα στην οµάδα ιερεύνηση των πιθανών λύσεων που υπάρχουν στα αιτήµατα της οµάδας. Σχεδιασµός παρέµβασης. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 15

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ Τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν Eιδικές ασκήσεις για έκφραση συναισθηµάτων, λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία, ανάπτυξη φαντασίας Αξιολόγηση των θετικών σηµείων των µελών της οµάδας Συγγραφή ιστοριών ραµατοποίηση Το παιχνίδι των ρόλων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 16

17 ΕΕννέέ ρργγεει ιαα 33 Ανίχνευση των αναγκών, οµαδοποίηση & σύνταξη ατοµικού σχεδίου δράσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Ανίχνευση των αναγκών, οµαδοποίηση & σύνταξη ατοµικού σχεδίου δράσης, Οµαδοποίηση ανέργων. Συνεδρίες 3 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 253 Η ενέργεια αυτή προβλέπει σειρά εξατοµικευµένων προσεγγίσεων των στελεχών της συµβουλευτικής µε τους ωφελούµενους ανέργους. Στόχοι της ενέργειας. α. Η διάγνωση των αναγκών του ανέργου για: Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη Προκατάρτιση-κατάρτιση µε βάση τις γνώσεις και την εµπειρία του β. Η διερεύνηση των ενδιαφερόντων, των κλίσεων, των δυνατοτήτων των ικανοτήτων και των αδυναµιών του άνεργου γ. ιαπίστωση βαθµού ετοιµότητας του ωφελούµενου για να καταλάβει θέση εργασίας. δ. Η εκπόνηση ατοµικού επαγγελµατικού πλάνου. Μεθοδολογία. Η ενέργεια αυτή θα υλοποιηθεί από την ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ µε εξατοµικευµένες προσεγγίσεις σε προκαθορισµένες µέρες και ώρες και περιλαµβάνει: 1. Λήψη των δεδοµένων του ατοµικού φακέλου του κάθε ωφελουµένου µε τα στοιχεία που έχουν συµπληρωθεί από τη συµµετοχή του στις ενέργειες 1 & Συµπλήρωση και εµβάθυνση της καταγραφής ατοµικών στοιχείων, της λήψης κοινωνικού ιστορικού 3. Εξατοµικευµένες διαδικασίες Ε.Π. διερεύνησης ενδιαφερόντων και ικανοτήτων 4. Κατάρτιση Ατοµικού Σχεδίου ράσης 5. Αξιολόγηση κατηγοριοποίηση του ανέργου 6. Επιλογή ενεργειών υποστήριξης ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 17

18 Τα στελέχη της Συµβουλευτικής, µε ατοµικές συνεδρίες και σύµφωνα µε τις αρχές της κοινωνικής εργασίας καταγράφουν τα ατοµικά στοιχεία και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούµενου. Μετά τη λήψη των ατοµικών στοιχείων, του κοινωνικού ιστορικού, την διαπίστωση των αναγκών και των ικανοτήτων και την έκφραση γνώµης του ανέργου συναποφασίζεται το Ατοµικό Σχέδιο ράσης. Σύνθεση Σχεδίου ράσης, Επαγγελµατικού Πλάνου: ιαµόρφωση επαγγελµατικών στόχων Εντοπισµός επαγγέλµατος ή επαγγελµάτων που επιθυµεί να εξασκήσει Κατάρτιση ή εξειδίκευση που επιθυµεί να αποκτήσει ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ. Οι άνεργοι κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες όσον αφορά στις ανάγκες τους: Α. κατηγορία αφορά άτοµα που: εν αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα κοινωνικής ένταξης εν έχουν µεγάλη ανάγκη κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης Έχουν µεγάλη ανάγκη ένταξης στην αγορά εργασίας Τα άτοµα αυτά παραπέµπονται απευθείας στην ενέργεια 3. Β. κατηγορία αφορά σε άτοµα που: Έχουν µεγάλη ανάγκη κοινωνικής υποστήριξης και ψυχολογικής ενδυνάµωσης. Αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας και το κοινωνικό περιβάλλον και για υποκειµενικούς ή αντικειµενικούς λόγους, δεν µπορούν να επωφεληθούν από τα προγράµµατα που αφορούν ολόκληρο τον πληθυσµό. Τα άτοµα αυτά παραπέµπονται για την παροχή Σ.Υ.Υ. και εν συνεχεία επιστρέφουν στην ενέργεια 3. ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι ωφελούµενοι χωρίζονται σε δύο βασικές οµάδες σε σχέση µε την επιλογή τους για απασχόληση ή αυταπασχόληση. Η πρώτη που προσανατολίζεται στην απασχόληση, στην απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας και στις νέες µορφές απασχόλησης (219 άτοµα) θα συνεχίσει τις συνεδρίες που αναφέρονται στην επόµενη ενέργεια (4). Η δεύτερη οµάδα που προσανατολίζεται στην αυταπασχόληση θα συνεχίσει τις ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 18

19 συνεδρίες που αναφέρονται στη συνέχεια στην ενέργεια (5). Η παρακολούθηση (ενέργεια (6) γίνεται από τους ίδιους φορείς που θα υλοποιήσουν τις (5 & 6). Παρακολούθηση υλοποίησης του Ατοµικού Σχεδίου ράσης Η εκπόνηση του Α.Σ.. είναι σηµαντικό στοιχείο για την ένταξη του ανέργου στην αγορά εργασίας, όµως το πιο σηµαντικό είναι η υλοποίησή του. Η σωστή υλοποίηση του Α.Σ.. απαιτεί συστηµατική παρακολούθηση. Το σύστηµα παρακολούθησης σχεδιάζεται από το στέλεχος που έχει καταστρώσει το Α.Σ.. σε συνεργασία µε τον ωφελούµενο. Αξιολόγηση του σχεδίου Μετά την εφαρµογή του σχεδίου δράσης θα γίνει η αξιολόγησή του από το κέντρο υποστήριξης και τον ωφελούµενο. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν στην ενέργεια αυτή είναι: 1. Έντυπο εξατοµικευµένης παρέµβασης του ΟΑΕ. Στο έντυπο αυτό καταγράφονται τα ατοµικά στοιχεία του υποστηριζόµενου, το κοινωνικό του ιστορικό, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας των ενεργειών που θα επιλεχθούν. Με βάση τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο έντυπο αυτό καταρτίζεται το Α.Σ.. 2. Hµιδοµηµένη συνέντευξη µε ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Πρόκειται για ένα αυτοσχέδιο πρότυπο συνέντευξης, σύµφωνα µε το σκοπό της µελέτης και τις συγκεκριµένες ανάγκες της οµάδας στόχου. Αυτό το µέσο λήψης πληροφοριών είναι απαραίτητο, προκειµένου να αντισταθµιστεί το µειονέκτηµα του δοµηµένου κλειστού τύπου ερωτηµατολογίου του ΟΑΕ. Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις καλούν τον εξεταζόµενο να παρουσιάσει τα γεγονότα, τις απόψεις, τις ιδέες του σε ρέοντα λόγο. Τα πλεονεκτήµατα των ανοικτών ερωτήσεων είναι ότι επιτρέπουν στον ερωτώµενο να περιγράψει το ευρύτερο πλαίσιο της σκέψης του αλλά και τα επιχειρήµατα που έχει για να τεκµηριώσει αυτά που υποστηρίζει. Με τον τρόπο αυτό θα εµπλουτιστεί η πληροφορία που θα λαµβάνεται από τα κλειστά ερωτηµατολόγια. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 19

20 ΕΕΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙ ΙΑ Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Εργασιακά Θέµατα. Ένταξη ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1 Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη Συνεδρίες 5 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ΚΕΣΥΥ *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 68 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1 Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη Συνεδρίες 5 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ΤΕ Κ Βοιωτίας *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 37 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1 Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη Συνεδρίες 5 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ήµος Λιβαδειάς *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση (!) * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 57 ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 20

21 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1 Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη Συνεδρίες 5 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ήµος Θήβας *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση (!) * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: Σκοπός της ενέργειας Η ενέργεια αυτή επιδιώκει την ανάπτυξη των προσωπικών, επαγγελµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελούµενων, οι οποίες θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, στον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό, στη γνώση της αγοράς εργασίας, των πηγών πληροφόρησης, των µηχανισµών υποστήριξης στην απασχόληση, στη διεκδίκηση των κοινωνικών και εργασιακών τους δικαιωµάτων. Επιµέρους στόχοι: Η ανάπτυξη των ικανοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων ώστε ο ωφελούµενος να αναπτύξει µία αντικειµενική και ρεαλιστική θεώρηση του εαυτού του σε σχέση µε τον επαγγελµατικό χώρο. Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας και των απαιτήσεών της. Αυτογνωσία και η γνώση του εργασιακού χώρου, η οποία προετοιµάζει κάθε άτοµο για την ένταξή του και την παραµονή του σε αυτόν. Προετοιµασία ώστε ο ωφελούµενος να µπορεί να ενταχθεί σε προγράµµατα κατάρτισης του ΟΑΕ, των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, των Σχολείων εύτερης Ευκαιρίας, κλπ, µε απώτερο στόχο την ένταξη του στην αγορά εργασίας. Επαναπροσανατολισµό και συµβουλευτική σταδιοδροµίας στα άτοµα που έχουν ήδη κάνει µία πρώτη επαγγελµατική επιλογή Η ενέργεια αυτή περιλαµβάνει: εξειδικευµένο επαγγελµατικό προσανατολισµό τεχνικές αναζήτησης εργασίας πληροφόρηση για την εργασία ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 21

22 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο προσανατολισµός του ανέργου στη διεκδίκηση θέσης εργασίας ανάλογης µε τις ικανότητες και σχετικής µε τα ενδιαφέροντά του, σύµφωνα µε το ατοµικό σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε στα πλαίσια της ενέργειας 3 σε συνδυασµό µε τις ανάγκες και τις τάσεις που εµφανίζονται στην αγορά εργασίας. Στόχοι. Η πληροφόρηση για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα προσόντα που απαιτεί και η σχέση τους µε αυτά Προσδιορισµός πιθανού ελλείµµατος. Κάλυψη πιθανού ελλείµµατος Η εφαρµογή ατοµικού επαγγελµατικού πλάνου. Μεθοδολογία: Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία. 1. Ανάλυση των ευκαιριών εργασιακής ένταξης: Αξιοποίηση πληροφοριών για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης Αξιοποίηση λογισµικού προγράµµατος, βάσεων, επαγγελµατικής πληροφόρησης, έντυπο υλικό, κλπ. του ενδιαφεροµένου σε µια προσωπική έρευνα της τοπικής αγοράς εργασίας -µε τη στήριξη πάντα του συµβούλου. 2. Εφαρµογή ατοµικού επαγγελµατικού πλάνου Ο συνδυασµός του Ατοµικού Σχεδίου ράσης µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των ευκαιριών ένταξης, θα οδηγήσουν στην εφαρµογή του επαγγελµατικού πλάνου που θα καταρτισθεί από τα στελέχη της συµβουλευτικής και τον εκπαιδευόµενο και µε την καθοδήγηση του κέντρου υποστήριξης θα ζητηθεί από τον ωφελούµενο να το εφαρµόσει στην πράξη. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να µάθει ο ωφελούµενος τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αναζητεί εργασία, να παρουσιάζει τον εαυτό του να αναδεικνύει τα προσόντα του και την εργασιακή του συµπεριφορά. Πιο συγκεκριµένα η ενέργεια αυτή στοχεύει στο: ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 22

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα