Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων"

Transcript

1 Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης Παρέµβασης Νοµός Βοιωτίας Ο.Τ.Α. Όλοι οι ΟΤΑ του Νοµού (20) Περιοχή Όλος ο Νοµός Συνολικός Προϋπολογισµός ,04 *Τελικός ικαιούχος ΚΕΣΥΥ, της ΝΕΛΕ Βοιωτίας *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση *Τελικός ικαιούχος ΤΕ Κ N. Βοιωτίας *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση *Τελικός ικαιούχος ήµος Λιβαδειάς *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση (!) *Τελικός ικαιούχος ήµος Θήβας *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση (!) *Τελικός ικαιούχος Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση *Τελικός ικαιούχος ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 253 ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2

3 Α ννα λλ υυ ττ ι κκ ήή π εε ρρ ι γγ ρραφ ήή ττ ηη ςς σ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ι µµ έέ νν ηη ςς ρράσ ηη ςς Το προτεινόµενο σχέδιο περιλαµβάνει: Ενέργειες και υπηρεσίες πληροφόρησης, προσανατολισµού και υποστήριξης προς τα άτοµα των οµάδων στόχου έσµη ενεργειών για την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού. έσµη καινοτόµων ενεργειών για τη δικτύωση των φορέων σε τρόπο που να δηµιουργεί µονιµότερο µηχανισµό Τοπικής ράσης για την Απασχόληση Η δράση της συµβουλευτικής δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά αποτελεί µε τις υπόλοιπες ένα πλέγµα δράσεων που συνεργούν για την αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή παρέµβασης. Προβλέπεται να ξεκινήσει πιλοτικά τον Ιανουάριο του 2005 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του Θα υλοποιηθεί σε εγκαταστάσεις - που πληρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και θα ληφθεί κάθε µέριµνα, ώστε να διευκολυνθεί η συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων. ΣΣκκοοπόόςς Βασικός σκοπός της Συµβουλευτικής είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιµασία των ωφελουµένων, προκειµένου να αυξηθεί η απασχολησιµότητά τους, να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και να αναπτυχθεί η επιχειρηµατικότητα τους. ΤΤεελλι ικκοοί ί δδι ικκααι ιοούύχχοοι ι κκααι ι συυννττοοννι ισµµόόςς Οι ενέργειες που προτείνονται θα υλοποιηθούν από το ΚΕΣΥΥ, την ΤΕ Κ, τους ήµους Λιβαδειάς και Θήβας, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς, και την ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ. Αναλυτικότερα: Το ΚΕΣΥΥ της ΝΕΛΕ Βοιωτίας, είναι τελικός δικαιούχος για την 1 η Ενέργεια «Προσέγγιση ενηµέρωση ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των µελών των οµάδων στόχου», η οποία αφορά σε 253 άτοµα και περιλαµβάνει 2 ατοµικές συνεδρίες και για την 2 η Ενέργεια, «Ψυχοκοινωνική υποστήριξη», η οποία αφορά σε 253 άτοµα και περιλαµβάνει 2 ατοµικές και 2 οµαδικές συνεδρίες (οµάδες των 4 ατόµων). Επίσης το ΚΕΣΥΥ θα αναλάβει και την υλοποίηση µέρους της Ενέργειας 4 «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και επαγγελµατικού προσανατολισµού», η οποία ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3

4 αφορά 68 άτοµα. Σ αυτό το πλαίσιο θα γίνουν 5 ατοµικές συνεδρίες. Για τα ίδια άτοµα προβλέπεται και η «Παρακολούθηση» (Ενέργεια 6) µε 3 ατοµικές συνεδρίες. Επιπλέον το ΚΕΣΥΥ θα υλοποιήσει και µέρος της Ενέργειας 5 «Επιχειρηµατικότητα» µε 2 οµαδικές συνεδρίες (34 άτοµα σε οµάδες των 4), και την «Παρακολούθηση» (Ενέργεια 6) των ίδιων ατόµων µε 3 ατοµικές συνεδρίες. (Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση) Η ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ, είναι τελικός δικαιούχος για την 3 η Ενέργεια «Ανίχνευση των αναγκών & σύνταξη ατοµικού σχεδίου δράσης», η οποία αφορά σε 253 άτοµα και περιλαµβάνει 3 ατοµικές συνεδρίες. Ακόµα αναλαµβάνει και µέρος της Ενέργειας 5 «Επιχειρηµατικότητα» µε 3 ατοµικές συνεδρίες σε 34 άτοµα. Ειδικότερα : Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας 3 οι ωφελούµενοι χωρίζονται σε δύο βασικές οµάδες. Η πρώτη που προσανατολίζεται στην απασχόληση, στην απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας και στις νέες µορφές απασχόλησης (219 άτοµα) θα συνεχίσει τις συνεδρίες που αναφέρονται στην επόµενη ενέργεια (4). Η δεύτερη οµάδα που προσανατολίζεται στην αυταπασχόληση / επιχειρηµατικότητα (34 άτοµα) θα συνεχίσει τις συνεδρίες που αναφέρονται στη συνέχεια στην ενέργεια (5). Η παρακολούθηση (ενέργεια (6) γίνεται από τους ίδιους φορείς που θα υλοποιήσουν τις (5 & 6). Το ΚΕΣΥΥ, η ΤΕ Κ και οι ήµοι Λιβαδειάς και Θήβας, είναι τελικοί δικαιούχοι για την Ενέργεια 4.1, «Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη», η οποία αφορά σε 219 άτοµα και περιλαµβάνει 5 ατοµικές συνεδρίες, καθώς και για την παρακολούθησή τους Ενέργεια 6 η που περιλαµβάνει 3 ατοµικές συνεδρίες. Τα Εργατικό κέντρο Λιβαδειάς είναι τελικός δικαιούχος για την Ενέργεια 4.2, «Ενηµέρωση για θεσµικά, εργασιακά και νοµικά ζητήµατα», η οποία αφορά σε 219 άτοµα και περιλαµβάνει 1 ατοµική συνεδρία. Το ΚΕΣΥΥ και η ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ, είναι τελικοί δικαιούχοι για την 5 η Ενέργεια, «Επιχειρηµατικότητα. Ένταξη», η οποία αφορά σε 34 άτοµα και περιλαµβάνει 3 ατοµικές (ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ) και 2 οµαδικές συνεδρίες (ΚΕΣΥΥ), καθώς και για την παρακολούθησή τους Ενέργεια 6 η που περιλαµβάνει 3 ατοµικές συνεδρίες (ΚΕΣΥΥ). Τον συντονισµό της δράσης αναλαµβάνει το ΚΕΣΥΥ της ΝΕΛΕ Βοιωτίας. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4

5 Έχει έδρα στη Λιβαδειά, και θα αποτελεί το πλαίσιο εργασίας των στελεχών της και θα λειτουργήσει ως πρότυπο ορθής πρακτικής στον τοµέα της συµβουλευτικής. Είναι στελεχωµένο µε τρία µόνιµα στελέχη και πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπει η Υπουργική απόφαση, αλλά και την απαραίτητη εµπειρία που θα τους επιτρέπει να προσφέρουν αποτελεσµατική υποστήριξη. ιαθέτει χώρους οµαδικών και ατοµικών συνεδριών και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό, τα εκπαιδευτικά µέσα και το υλικό που απαιτείται για τη σωστή της λειτουργία. Η Κεντρική µονάδα θα είναι ο κόµβος των Υπηρεσιών, ο οποίος θα συνδέεται µε τις περιφερειακές µονάδες, τους συνεργαζόµενους φορείς, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς προώθησης στην απασχόληση καθώς και µε τους εργοδοτικούς φορείς. Παράλληλα θα δηµιουργηθεί ατοµικός φάκελος για τον κάθε ωφελούµενο του σχεδίου που θα συµπληρώνεται κατά την πορεία της Συµβουλευτικής, της Απασχόλησης, της Προκατάρτισης, της Κατάρτισης και των ΣΥΥ Οι περιφερειακές µονάδες θα: Έχουν έδρες στις δοµές των δήµων Λιβαδειάς & Θήβας, στο Επιµελητήριο, καθώς και στις δοµές των ΟΤΑ που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τις δράσεις συµβουλευτικής Λειτουργούν µε το συντονισµό της Κεντρικής µονάδας Είναι δικτυωµένες µεταξύ τους Χρησιµοποιούν ενιαία µεθοδολογία και εργαλεία. Σε κάθε µια από τις περιφερειακές δοµές θα παρασχεθεί προς τους ωφελούµενους το σύνολο των υπηρεσιών Συµβουλευτικής από τους φορείς που παρέχουν διακριτές υπηρεσίες (όπως περιγράφεται αναλυτικά ανά ενέργεια της Συµβουλευτικής). ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5

6 ΣΣττόόχχοοι ι Α. Για τους ωφελούµενους 1. εξιότητες ένταξης στην αγορά εργασίας. Η διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των ωφελουµένων, συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που τους αφορούν. Σχεδιασµός δράσεων προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελµατικής αποκατάστασης, µε βάση τις ανάγκες που θα διαπιστωθούν µε την εξατοµικευµένη προσέγγιση. Η ενεργοποίηση των ωφελουµένων, η σύνδεση και συνεργασία τους µε κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς για να συµµετάσχουν οι άνεργοι στην διαδικασία ένταξης. Ο εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός Η πληροφόρηση για θεσµικά, εργασιακά καθώς και νοµικής µορφής θέµατα. Η γνώση των τεχνικών ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούµενο εργασιακό ήθος. Η εκµάθηση σύνταξης βιογραφικού, η παρουσίαση εαυτού, η προετοιµασία για συνέντευξη µε τον εργοδότη, η προσοµοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά. Η υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και ιδιαίτερα της γυναικείας (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δηµιουργία επιχειρήσεων), Η προώθηση της ενεργού συµµετοχής του άνεργου στις διαδικασίες επίλυσης των προβληµάτων του και ο σχεδιασµός, η αξιοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Ατοµικού Σχεδίου ράσης. Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ηµόσιες Υπηρεσίες. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 2. Κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες Εντοπισµός, ονοµασία, αξιολόγηση και έκφραση των συναισθηµάτων διαχωρισµός συναισθηµάτων και πράξεων. Αναγνώριση των κοινωνικών επιδράσεων στη συµπεριφορά. Έλεγχος παρορµήσεων, προσδιορισµός στόχων, πρόβλεψη συνεπειών στην επίλυση προβληµάτων. Κατανόηση της άποψης των άλλων, των κανόνων συµπεριφοράς, καλλιέργεια της αυτοεπίγνωσης και της διεκδικητικής συµπεριφοράς στη ζωή. Σαφής έκφραση αιτηµάτων, προσεκτική ακρόαση και αντίσταση στις αρνητικές επιρροές. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6

7 Ανάπτυξη µη λεκτικών τρόπων επικοινωνίας Ο ωφελούµενος θα διευκολυνθεί να διαµορφώσει κοινωνικά αποδεκτούς και τρόπους συµπεριφοράς, ως προς τη διαµονή του, τη διασκέδαση του κ.λ.π. τις κοινωνικές του συναναστροφές τις σχέσεις στο χώρο εργασίας, την συµµετοχή στην κοινωνική ζωή της επιχείρησης. 3. Άλλοι στόχοι Η παρέµβαση της ΟΣΦ συνολικά στον πληθυσµό των ανέργων και υποαπασχολούµενων Η ενεργός συµµετοχή των ωφελουµένων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η δηµοσιότητα, η ανάπτυξη δικτύων και ενεργοποίηση συνδέσµων και εθελοντών, Η παραγωγή και διανοµή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού, η αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών µέσω του διαδικτύου, Η παρακολούθηση των επωφελούµενων, τόσο κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη συστηµάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα αναδεικνύει καλές πρακτικές του εν λόγω Σχεδίου. Εφικκττόόττηητταα εεπί ίττεευυξξηηςς ττωνν σττόόχχωνν Στην επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συµβάλουν: Α. Η αντιπροσωπευτικότητα, η κοινωνική απήχηση, η εµπειρία, η στελέχωση και οι υποδοµές των µελών της ΟΣΦ. (Σχετική ανάλυση προηγήθηκε). Συγκεκριµένα: Στην ΟΣΦ εκπροσωπούνται οι ΟΤΑ, οι παραγωγικές τάξεις, οι ΜΚΟ και εξειδικευµένοι φορείς µε µεγάλη εµπειρία και εποµένως έχει την συναίνεση και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Μέλη της ΟΣΦ: Υλοποιούν προγράµµατα υποστήριξης και κατάρτισης και για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και προγράµµατα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας πάνω από µία δεκαετία. Έχουν µόνιµο προσωπικό ειδικά εκπαιδευµένο για την υποστήριξη ανέργων και µελών ευπαθών οµάδων. Έχουν δεκάδες ειδικούς συνεργάτες µε τεράστια εµπειρία στην οµάδα στόχου. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7

8 Έχουν καλλιεργήσει στενές σχέσεις µε τα µέλη και τους εκπροσώπους των οµάδων στόχου. Έχουν καλή τεχνική υποδοµή και λειτουργική µηχανοργάνωση. Β. Το Σχέδιο δράσης Το σχέδιο δράσης έχει θέσει στόχους εφικτούς και υλοποιήσιµους Υποστηρίζεται και συµπληρώνεται από τις άλλες δράσεις που προβλέπει το ολοκληρωµένο πρόγραµµα Εξασφαλίζει συµµαχίες που µπορούν να προσφέρουν σηµαντική βοήθεια Το περιεχόµενο του προγράµµατος είναι σωστά δοµηµένο (ολοκληρωµένο, µε συνοχή και ακρίβεια), ενώ υπάρχει πρόβλεψη για συνεχή προσαρµογή και συνεχή ανατροφοδότηση, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν. Έχει προβλεφθεί λειτουργική παρακολούθηση και µια καλά σχεδιασµένη διαµορφωτική εσωτερική αξιολόγηση, ενώ η εξωτερική θα ανατεθεί σε έµπειρους εµπειρογνώµονες αξιολογητές. Οιι πρροοττεει ιννόόµµεεννεεςς εεννέέρργγεει ιεεςς ττηηςς συυµµββοουυλλεευυττι ικκήήςς ττηηςς πρρώττηηςς κκααττηηγγόόρρι ιααςς ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Προσέγγιση ενηµέρωση ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των µελών των οµάδων στόχου. Οµαδοποίηση άνεργων, 2 ατοµικές συνεδρίες, 253 άτοµα. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 2 ατοµικές συνεδρίες και δύο οµαδικές (4µελείς οµάδες), 253 άτοµα. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3. Ανίχνευση των αναγκών & σύνταξη ατοµικού σχεδίου δράσης, σε 3 ατοµικές συνεδρίες, 253 άτοµα. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη, 5 ατοµικές συνεδρίες, 219 άτοµα Ενηµέρωση για θεσµικά, εργασιακά και νοµικά ζητήµατα, 1 ατοµική συνεδρία, 219 άτοµα. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 8

9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5. Επιχειρηµατικότητα. Ένταξη, 3 ατοµικές συνεδρίες και δύο οµαδικές (4µελείς οµάδες), 34 άτοµα ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6. Παρακολούθηση των ωφελούµενων (follow up), 3 ατοµικές συνεδρίες, 253 άτοµα. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 9

10 Πεερρι ιγγρρααφήή εεννεερργγεει ιώνν Το προτεινόµενο σχέδιο, αποτελείται από ένα συνδυασµό δράσεων Συµβουλευτικής, Προώθησης στην Απασχόληση, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ( Σ.Υ.Υ ), Επαγγελµατικής Κατάρτισης και προκατάρτισης, κατάλληλα προσαρµοσµένων στις ανάγκες της περιοχής παρέµβασης. Πριν την έναρξη της καθαυτής Συµβουλευτικής θα λάβει χώρα ευρεία δηµοσιότητα για την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των άµεσα ενδιαφεροµένων και εν δυνάµει ωφελουµένων από το πρόγραµµα. Στη συνέχεια όσοι εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον θα περάσουν από διαδικασία επιλογής. ΕΕπι ιλλοογγήή Η επιλογή όλων των ωφελούµενων γίνεται (και σύµφωνα µε τη ΚΥΑ), από Τριµελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία συµµετέχουν µέλη της ΟΣΦ, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του Συντονιστή εταίρου της ΟΣΦ και ένας εκπρόσωπος του ΟΑΕ. Οι άνεργοι ωφελούµενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ και να έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία εξατοµικευµένης προσέγγισης µέσω των ΚΠΑ ή (όπου δεν υπάρχει ΚΠΑ) των δηµόσιων Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕ. Για την επιλογή των ωφελούµενων ανέργων, πέραν των οριζόµενων στο ΕΣ ΕΚ, θα ληφθούν υπόψη κριτήρια που είναι σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α), το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Στερεάς και το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, όπως: η Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες που αποκλείονται ή απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας η βελτίωση της απασχολησιµότητας των γυναικών και των νέων, που πλήττονται ιδιαίτερα από την αδυναµία εισόδου τους στην αγορά εργασίας. η Πρόληψη, που αφορά στο 65% των ωφελουµένων: Προώθηση των νέων κάτω των 25 ετών και πριν συµπληρώσουν 6 µήνες ανεργίας και των άνω των 25 ετών πριν συµπληρώσουν 12µηνη διάρκεια ανεργία για ένταξή τους στην αγορά εργασίας, µε την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εµπειρίας, απασχόλησης κ.α., η Θεραπεία, που αφορά στο 35% των ωφελουµένων: Για ανέργους µε διαστήµατα ανεργίας µεγαλύτερα των ανωτέρω. Η οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων. Το εισόδηµα των υποψηφίων. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10

11 Η τήρηση των αρχών της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Τριµελής Επιτροπή Επιλογής των ενδιαφεροµένων λαµβάνοντας υπόψη της τόσο τα γενικά κριτήρια όσο και τα ειδικά που θα πρέπει να ισχύουν και προσδιορίζονται από τους στόχους της προτεινόµενης παρέµβασης καθώς και την εισήγηση των στελεχών συµβουλευτικής, θα καταλήξει στην τελική επιλογή των ωφελουµένων. Επιπλέον οι ωφελούµενοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να προέρχονται κατά προτεραιότητα από τις ευπαθείς οµάδες που έχουν εντοπισθεί ως οι πλέον ευάλωτες στην τοπική αγορά εργασίας ως εξής: Ειδικά για την προώθηση της ισότητας των φύλλων θα υλοποιηθούν εξειδικευµένες παρεµβάσεις µε στόχο την ευρύτερη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος στις οµάδες των ωφελουµένων καθώς και στην διευκόλυνση της συµµετοχής τους σ αυτό. Όσοι επιλεγούν θα έρθουν σε επαφή µε το αρµόδιο στέλεχος του φορέα, για να ξεκινήσει η διαδικασία της Συµβουλευτικής. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 11

12 ΕΕννέέ ρργγεει ιαα 11.. Προσέγγιση ενηµέρωση ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των µελών των οµάδων στόχου ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Προσέγγιση ενηµέρωση ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των µελών των οµάδων στόχου. Συνεδρίες 2 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ΚΕΣΥΥ της ΝΕΛΕ *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 253 Στόχοι: Η προσέγγιση των εκπροσώπων και των µελών των οµάδων καθώς και των κοινωνικών φορέων και µεµονωµένων πολιτών για την γνωστοποίηση του σχεδίου δράσης. Η διάδοση της αναγκαιότητας παρεµβάσεων αντιµετώπισης της ανεργίας και ειδικότερα της ανεργίας όσων απειλούνται µε αποκλεισµό. Η καλλιέργεια της πίστης ότι οι ενέργειες που προβλέπει το πρόγραµµα µπορούν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση της επαγγελµατικής και κοινωνικής ένταξης αυτών που θα παρακολουθήσουν το προτεινόµενο πρόγραµµα. Μεθοδολογικό πλαίσιο Η υλοποίηση της ενέργειας θα γίνει από το ΚΕΣΥΥ της ΝΕΛΕ Βοιωτίας. Με απευθείας επαφές των στελεχών της συµβουλευτικής µε τους ωφελούµενους Ενηµερωτικές συναντήσεις Έντυπο ή / και ηλεκτρονικό υλικό Μέσα από τα Μ.Μ.Ε. Η ενέργεια θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: Α. Πρώτη φάση: Ενηµέρωση µέσα από τα Μ.Μ.Ε. Έυαισθητοποίηση Ενηµερωτικές ανοικτές συναντήσεις ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 12

13 Επισκέψεις των στελεχών στις περιοχές ευθύνης των συνεργαζόµενων φορέων. Β. εύτερη φάση: Συνεργασία µε φορείς που έχουν πραγµατοποιήσει παρεµβάσεις στο παρελθόν για τις συγκεκριµένες οµάδες στόχους Ενεργοποίηση εθελοντών και συνδέσµων Προσέγγιση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας, κοινωνικών, οικονοµικών φορέων και συλλόγων προκειµένου: 1. να καταδειχθούν οι περιπτώσεις ατόµων που έχουν ανάγκη υποστήριξης 2. να αποτελέσει η τοπική κοινωνία το συνδετικό κρίκο µεταξύ των ατόµων των οµάδων στόχων και του αναδόχου φορέα Συνεργασία µε Κέντρα προώθησης απασχόλησης, Κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης κ.α. Γ. Τρίτη φάση 2 ατοµικές συνεδρίες: Επαφές των στελεχών της συµβουλευτικής µε τους ωφελούµενους Ενεργοποίηση των ωφελουµένων. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 13

14 ΕΕννέέ ρργγεει ιαα 22 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη Συνεδρίες 2 Ατοµικές & 2 Οµαδικές *Τελικός ικαιούχος ΚΕΣΥΥ της ΝΕΛΕ *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 253 ΣΚΟΠΟΣ της ενέργειας αυτής είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και η ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουµένων. ΣΤΟΧΟΙ: Κατανόηση της άποψης των άλλων, των κανόνων συµπεριφοράς, καλλιέργεια της αυτοεπίγνωσης και της διεκδικητικής συµπεριφοράς στη ζωή. Σαφής έκφραση αιτηµάτων, προσεκτική ακρόαση των άλλων. Καλλιέργεια καλών σχέσεων µε τον προϊστάµενο και τους συναδέλφους, επίγνωση των υποχρεώσεων στο χώρο εργασίας, την συµµετοχή στις διεκδικήσεις των εργαζοµένων και την κοινωνική ζωή της επιχείρησης. Εντοπισµός, ονοµασία, αξιολόγηση και έκφραση των συναισθηµάτων ιαχωρισµός συναισθηµάτων και πράξεων. ιάλογος µε τον εαυτό για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Αναγνώριση των κοινωνικών επιδράσεων στη συµπεριφορά. Έλεγχος παρορµήσεων, προσδιορισµός στόχων, πρόβλεψη συνεπειών στην επίλυση προβληµάτων. α. Σε Ατοµικό Επίπεδο Η προσέγγιση σε ατοµικό επίπεδο κρίνεται αναγκαία. Ένας κύριος και σοβαρός λόγος είναι η γνωριµία µε τα µέλη της οµάδας στόχου αλλά και η διατύπωση των αιτηµάτων που ενδεχοµένως έχουν για στήριξη σε ατοµικό επίπεδο και η βοήθεια προς τα άτοµα εκείνα που έχουν δυσκολία να εκφραστούν µέσα στην οµάδα. Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προς την κατεύθυνση αυτή είναι η εξής: ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 14

15 Λήψη εκτεταµένου Ατοµικού, Κοινωνικού και Οικογενειακού Ιστορικού. ιερεύνηση των αναγκών. ιατύπωση αιτηµάτων. Θεραπευτικό συµβόλαιο και δέσµευση για συµµετοχή. ιαµόρφωση ερµηνευτικών υποθέσεων για την κατάσταση του Σχεδιασµός παρέµβασης. β. Σε Οµαδικό Επίπεδο Στόχος των οµαδικών συνεδριών είναι η καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης για την επίτευξη κοινών στόχων. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της παρέµβασης σε οµάδα, είναι τα ερεθίσµατα συµµετοχής και αλληλεπίδρασης τα οποία διευκολύνουν την εµπλοκή στη διαδικασία της υποστήριξης και την ανάπτυξη σχέσεων. Πιο συγκεκριµένα: 1. Μια επιτυχηµένη διαδικασία της οµάδας οδηγεί τα µέλη της να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους, τις δυνατότητες αλλά και τα όρια του καθενός. 2. Η γνωριµία µε τα συναισθήµατα των άλλων βοηθάει στο να αναγνωρίσουν και τα δικά τους συναισθήµατα 3. Η αναγνώριση των παραπάνω καθιστά τα µέλη της οµάδας ικανά να συντονίσουν τις δυνάµεις τους και τις προσπάθειές τους προς το επιθυµητό αποτέλεσµα. 4. Η συµµετοχή στην οµάδα αναπτύσσει, δεξιότητες επικοινωνίας και ανταλλαγής θέσεων αλλά και σεβασµό στις θέσεις και αρχές των άλλων. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προς την κατεύθυνση αυτή είναι η εξής: ιερεύνηση των αναγκών των µελών της οµάδας προβλέπονται οµάδες των 4 ατόµων. ιατύπωση αιτήµατος, µε τρόπο που θα εµπλέκει όλα τα µέλη της οµάδας στην παρέµβαση. Συµβόλαιο και δέσµευση για συµµετοχή απ όλα τα µέλη της οµάδας. Προσδιορισµός των ατοµικών αναγκών, που επιδιώκονται να αντιµετωπισθούν µέσα στην οµάδα ιερεύνηση των πιθανών λύσεων που υπάρχουν στα αιτήµατα της οµάδας. Σχεδιασµός παρέµβασης. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 15

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ Τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν Eιδικές ασκήσεις για έκφραση συναισθηµάτων, λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία, ανάπτυξη φαντασίας Αξιολόγηση των θετικών σηµείων των µελών της οµάδας Συγγραφή ιστοριών ραµατοποίηση Το παιχνίδι των ρόλων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 16

17 ΕΕννέέ ρργγεει ιαα 33 Ανίχνευση των αναγκών, οµαδοποίηση & σύνταξη ατοµικού σχεδίου δράσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Ανίχνευση των αναγκών, οµαδοποίηση & σύνταξη ατοµικού σχεδίου δράσης, Οµαδοποίηση ανέργων. Συνεδρίες 3 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 253 Η ενέργεια αυτή προβλέπει σειρά εξατοµικευµένων προσεγγίσεων των στελεχών της συµβουλευτικής µε τους ωφελούµενους ανέργους. Στόχοι της ενέργειας. α. Η διάγνωση των αναγκών του ανέργου για: Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη Προκατάρτιση-κατάρτιση µε βάση τις γνώσεις και την εµπειρία του β. Η διερεύνηση των ενδιαφερόντων, των κλίσεων, των δυνατοτήτων των ικανοτήτων και των αδυναµιών του άνεργου γ. ιαπίστωση βαθµού ετοιµότητας του ωφελούµενου για να καταλάβει θέση εργασίας. δ. Η εκπόνηση ατοµικού επαγγελµατικού πλάνου. Μεθοδολογία. Η ενέργεια αυτή θα υλοποιηθεί από την ACME ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ µε εξατοµικευµένες προσεγγίσεις σε προκαθορισµένες µέρες και ώρες και περιλαµβάνει: 1. Λήψη των δεδοµένων του ατοµικού φακέλου του κάθε ωφελουµένου µε τα στοιχεία που έχουν συµπληρωθεί από τη συµµετοχή του στις ενέργειες 1 & Συµπλήρωση και εµβάθυνση της καταγραφής ατοµικών στοιχείων, της λήψης κοινωνικού ιστορικού 3. Εξατοµικευµένες διαδικασίες Ε.Π. διερεύνησης ενδιαφερόντων και ικανοτήτων 4. Κατάρτιση Ατοµικού Σχεδίου ράσης 5. Αξιολόγηση κατηγοριοποίηση του ανέργου 6. Επιλογή ενεργειών υποστήριξης ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 17

18 Τα στελέχη της Συµβουλευτικής, µε ατοµικές συνεδρίες και σύµφωνα µε τις αρχές της κοινωνικής εργασίας καταγράφουν τα ατοµικά στοιχεία και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούµενου. Μετά τη λήψη των ατοµικών στοιχείων, του κοινωνικού ιστορικού, την διαπίστωση των αναγκών και των ικανοτήτων και την έκφραση γνώµης του ανέργου συναποφασίζεται το Ατοµικό Σχέδιο ράσης. Σύνθεση Σχεδίου ράσης, Επαγγελµατικού Πλάνου: ιαµόρφωση επαγγελµατικών στόχων Εντοπισµός επαγγέλµατος ή επαγγελµάτων που επιθυµεί να εξασκήσει Κατάρτιση ή εξειδίκευση που επιθυµεί να αποκτήσει ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ. Οι άνεργοι κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες όσον αφορά στις ανάγκες τους: Α. κατηγορία αφορά άτοµα που: εν αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα κοινωνικής ένταξης εν έχουν µεγάλη ανάγκη κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης Έχουν µεγάλη ανάγκη ένταξης στην αγορά εργασίας Τα άτοµα αυτά παραπέµπονται απευθείας στην ενέργεια 3. Β. κατηγορία αφορά σε άτοµα που: Έχουν µεγάλη ανάγκη κοινωνικής υποστήριξης και ψυχολογικής ενδυνάµωσης. Αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας και το κοινωνικό περιβάλλον και για υποκειµενικούς ή αντικειµενικούς λόγους, δεν µπορούν να επωφεληθούν από τα προγράµµατα που αφορούν ολόκληρο τον πληθυσµό. Τα άτοµα αυτά παραπέµπονται για την παροχή Σ.Υ.Υ. και εν συνεχεία επιστρέφουν στην ενέργεια 3. ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι ωφελούµενοι χωρίζονται σε δύο βασικές οµάδες σε σχέση µε την επιλογή τους για απασχόληση ή αυταπασχόληση. Η πρώτη που προσανατολίζεται στην απασχόληση, στην απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας και στις νέες µορφές απασχόλησης (219 άτοµα) θα συνεχίσει τις συνεδρίες που αναφέρονται στην επόµενη ενέργεια (4). Η δεύτερη οµάδα που προσανατολίζεται στην αυταπασχόληση θα συνεχίσει τις ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 18

19 συνεδρίες που αναφέρονται στη συνέχεια στην ενέργεια (5). Η παρακολούθηση (ενέργεια (6) γίνεται από τους ίδιους φορείς που θα υλοποιήσουν τις (5 & 6). Παρακολούθηση υλοποίησης του Ατοµικού Σχεδίου ράσης Η εκπόνηση του Α.Σ.. είναι σηµαντικό στοιχείο για την ένταξη του ανέργου στην αγορά εργασίας, όµως το πιο σηµαντικό είναι η υλοποίησή του. Η σωστή υλοποίηση του Α.Σ.. απαιτεί συστηµατική παρακολούθηση. Το σύστηµα παρακολούθησης σχεδιάζεται από το στέλεχος που έχει καταστρώσει το Α.Σ.. σε συνεργασία µε τον ωφελούµενο. Αξιολόγηση του σχεδίου Μετά την εφαρµογή του σχεδίου δράσης θα γίνει η αξιολόγησή του από το κέντρο υποστήριξης και τον ωφελούµενο. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν στην ενέργεια αυτή είναι: 1. Έντυπο εξατοµικευµένης παρέµβασης του ΟΑΕ. Στο έντυπο αυτό καταγράφονται τα ατοµικά στοιχεία του υποστηριζόµενου, το κοινωνικό του ιστορικό, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας των ενεργειών που θα επιλεχθούν. Με βάση τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο έντυπο αυτό καταρτίζεται το Α.Σ.. 2. Hµιδοµηµένη συνέντευξη µε ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Πρόκειται για ένα αυτοσχέδιο πρότυπο συνέντευξης, σύµφωνα µε το σκοπό της µελέτης και τις συγκεκριµένες ανάγκες της οµάδας στόχου. Αυτό το µέσο λήψης πληροφοριών είναι απαραίτητο, προκειµένου να αντισταθµιστεί το µειονέκτηµα του δοµηµένου κλειστού τύπου ερωτηµατολογίου του ΟΑΕ. Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις καλούν τον εξεταζόµενο να παρουσιάσει τα γεγονότα, τις απόψεις, τις ιδέες του σε ρέοντα λόγο. Τα πλεονεκτήµατα των ανοικτών ερωτήσεων είναι ότι επιτρέπουν στον ερωτώµενο να περιγράψει το ευρύτερο πλαίσιο της σκέψης του αλλά και τα επιχειρήµατα που έχει για να τεκµηριώσει αυτά που υποστηρίζει. Με τον τρόπο αυτό θα εµπλουτιστεί η πληροφορία που θα λαµβάνεται από τα κλειστά ερωτηµατολόγια. ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 19

20 ΕΕΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙ ΙΑ Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Εργασιακά Θέµατα. Ένταξη ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1 Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη Συνεδρίες 5 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ΚΕΣΥΥ *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα (!) Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 68 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1 Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη Συνεδρίες 5 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ΤΕ Κ Βοιωτίας *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 37 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1 Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη Συνεδρίες 5 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ήµος Λιβαδειάς *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση (!) * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: 57 ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 20

21 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1 Ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Ένταξη Συνεδρίες 5 Ατοµικές *Τελικός ικαιούχος ήµος Θήβας *Υλοποίηση (!) Με ίδια µέσα Με ανάθεση (!) * ιάρκεια ράσης Από: 01/2005 Έως: 10/2008 *Προβλεπόµενος Αριθµός Ωφελουµένων του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Άνεργοι: Σκοπός της ενέργειας Η ενέργεια αυτή επιδιώκει την ανάπτυξη των προσωπικών, επαγγελµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελούµενων, οι οποίες θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, στον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό, στη γνώση της αγοράς εργασίας, των πηγών πληροφόρησης, των µηχανισµών υποστήριξης στην απασχόληση, στη διεκδίκηση των κοινωνικών και εργασιακών τους δικαιωµάτων. Επιµέρους στόχοι: Η ανάπτυξη των ικανοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων ώστε ο ωφελούµενος να αναπτύξει µία αντικειµενική και ρεαλιστική θεώρηση του εαυτού του σε σχέση µε τον επαγγελµατικό χώρο. Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας και των απαιτήσεών της. Αυτογνωσία και η γνώση του εργασιακού χώρου, η οποία προετοιµάζει κάθε άτοµο για την ένταξή του και την παραµονή του σε αυτόν. Προετοιµασία ώστε ο ωφελούµενος να µπορεί να ενταχθεί σε προγράµµατα κατάρτισης του ΟΑΕ, των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, των Σχολείων εύτερης Ευκαιρίας, κλπ, µε απώτερο στόχο την ένταξη του στην αγορά εργασίας. Επαναπροσανατολισµό και συµβουλευτική σταδιοδροµίας στα άτοµα που έχουν ήδη κάνει µία πρώτη επαγγελµατική επιλογή Η ενέργεια αυτή περιλαµβάνει: εξειδικευµένο επαγγελµατικό προσανατολισµό τεχνικές αναζήτησης εργασίας πληροφόρηση για την εργασία ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 21

22 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι ο προσανατολισµός του ανέργου στη διεκδίκηση θέσης εργασίας ανάλογης µε τις ικανότητες και σχετικής µε τα ενδιαφέροντά του, σύµφωνα µε το ατοµικό σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε στα πλαίσια της ενέργειας 3 σε συνδυασµό µε τις ανάγκες και τις τάσεις που εµφανίζονται στην αγορά εργασίας. Στόχοι. Η πληροφόρηση για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα προσόντα που απαιτεί και η σχέση τους µε αυτά Προσδιορισµός πιθανού ελλείµµατος. Κάλυψη πιθανού ελλείµµατος Η εφαρµογή ατοµικού επαγγελµατικού πλάνου. Μεθοδολογία: Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία. 1. Ανάλυση των ευκαιριών εργασιακής ένταξης: Αξιοποίηση πληροφοριών για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης Αξιοποίηση λογισµικού προγράµµατος, βάσεων, επαγγελµατικής πληροφόρησης, έντυπο υλικό, κλπ. του ενδιαφεροµένου σε µια προσωπική έρευνα της τοπικής αγοράς εργασίας -µε τη στήριξη πάντα του συµβούλου. 2. Εφαρµογή ατοµικού επαγγελµατικού πλάνου Ο συνδυασµός του Ατοµικού Σχεδίου ράσης µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των ευκαιριών ένταξης, θα οδηγήσουν στην εφαρµογή του επαγγελµατικού πλάνου που θα καταρτισθεί από τα στελέχη της συµβουλευτικής και τον εκπαιδευόµενο και µε την καθοδήγηση του κέντρου υποστήριξης θα ζητηθεί από τον ωφελούµενο να το εφαρµόσει στην πράξη. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να µάθει ο ωφελούµενος τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να αναζητεί εργασία, να παρουσιάζει τον εαυτό του να αναδεικνύει τα προσόντα του και την εργασιακή του συµπεριφορά. Πιο συγκεκριµένα η ενέργεια αυτή στοχεύει στο: ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 22

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας»

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης Εκδήλωση «ιαδροµές Σταδιοδροµίας» «Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Ναταλία Μουτοπούλου Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Αίθουσα Συνεδρίων, 15/10/2015 Τι (επιπλέον) θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013 ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3 /FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης, Μέτρο 5 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας- ΕΚΤ» του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελέσµατα του έργου Β ΥΜ ΟΥΛΕΥΤΙΚ Η ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥ Σ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106

Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106 Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106 Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) Ναπ. Ζέρβα 98, 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, Τηλέφωνο: 2651068532 Θέμα: Διαγωνισμός επιλογής προσωπικού στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Υπεύθυνοι επικοινωνίας ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ : Παναγιώτα Μπέκα τηλ. 210-8210519 ΚΕΑΝ: Ηρώ Λούκα τηλ. 210-2692880 4ELEMENTS: Ελίνα Κολοκοτρώνη τηλ. 210-3306086 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 23299207 ΦΑΞ 23251861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 23223640

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στον ήµο Σουφλίου» η οποία εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «Γνωριμία με το Γραφείο Διασύνδεσης» Μπούρα Έφη Ψυχολόγος Στέλεχος του Γρ. Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας. Το γραφείο Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς 9ii.1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ Η Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΚΥΚΛΟΣ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αναπτυξιακή Σύμπραξη Στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης»

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΟΔΟΠΗ: «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» 2ο Forum Φυσικής Δικτύωσης-Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ ηµιουργία ενός Άριστου Εργατικού υναµικού στο ηµόσιο Τοµέα: Εργαζόµενες Γυναίκες Ώριµης Ηλικίας ως Μέντορες, Καθοδηγητές και Ηγέτες Οµάδων Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σκοπός του έργου EMPOWER είναι η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.anher.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=102&pop=1&page=0&itemid=152

http://www.anher.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=102&pop=1&page=0&itemid=152 Page 1 of 6 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 2. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112810/02 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 785Β Μέγεθος κειμένου: 143,015 KB Αριθ. 112810/02 (ΦΕΚ Β 785/26-6-02) : Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα

Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα ΕΛΛΑΔΑ 14.05.2015 Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα Στον Πολυχώρο «ΙΑΝΟΣ» στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου διακρατική ηµερίδα, µε την συµµετοχή Γερµανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα