ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Γκίκα Χαρ δούβελη Σύσταση Γραφείου Φυσικών Πόρων ως οργανικής μο νάδας της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκε ντρωμένης Δ/νσης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3163/102253/ (Φ.Ε.Κ. 2716Β / ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ. 2056/121785/ (Φ.Ε.Κ. 1324Β / ) και την υπ αριθμ. 3646/197116/ (Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας Κατάργηση Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσί ου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) του Δήμου Μεσσήνης και σύ σταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Δήμο Μεσσήνης Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην NGRESI AIDA του ROBERT. (Ισχύς έως ) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη Μαραθιανού Μαριάννα του Γεωργίου, κατοίκου Δήμου Πειραιά Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό ληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα σίας, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι μες ημέρες, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για Α εξάμη νο του έτους 2011 για το προσωπικό της Δ/νσης Δημό σιας Υγείας και των Διευθύνσεων Δημόσι ας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΙ ΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζίτσας και σύστα ση νέου Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του Ν. 3852/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.124/41/50282/Β2 (1) Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Πα τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 1835/89 (ΦΕΚ 76/ τ.α ). γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/ τ.β ). δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/ τ.α ). ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/ τ.α ) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ. 2 και 5 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/ τ.a ). 2. Την από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 3. Την από απόφαση της Παν/κής Συγκλή του. 4. Την από αίτηση για χορήγηση άδειας κα τοχής Β θέσης του Σοφοκλή Μπρισίμη. 5. Την υπ αριθμ. 1120/Η/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι δείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθορισμός Αρμοδιοτήτων υπογραφής στους Υφυπουργούς (ΦΕΚ 1/ τ.β ). 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Παν/μίου Πειραιώς, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την άδεια στον Σοφοκλή Μπρισίμη του Νικολάου, καθηγητή μερικής απασχόλησης του τμή ματος Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς, προκειμένου να κατέχει και τη θέση του Διευθυντού και Συμβούλου στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος για το ακαδ. έτος (01/09/ /08/2009). Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

2 14380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ. 124/44/50284α/Β2 (2) Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Γκίκα Χαρδούβελη. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». β) Του άρθρου 9 παρ.3 του Ν. 1835/85 (ΦΕΚ 76/ τ.α ). γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν.2083/92 (ΦΕΚ 159/ τ.β ). δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/ τ.α ). ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.2530/97 (ΦΕΚ 218/ τ.α ) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ. 2 και 5 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/ τ.α ). 2. Την από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 3. Την από απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου. 4. Την από αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής Β θέσης του Γκίκα Χαρδούβελη. 5. Την υπ αριθμ. 1120/Η/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς (ΦΕΚ 1/ τ.β ). 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Παν/μίου Πειραιώς, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την άδεια στον Γκίκα Χαρδούβελη του Αγγέλου, καθηγητή μερικής απασχόλησης του τμήμα τος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Παν/μίου Πειραιώς, προκειμένου να κατέχει και τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου στην Τράπεζα Eurobank E..G. για το ακαδ. έτος (01/09/ /08/2010). Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Αριθμ. οικ. 42 (3) Σύσταση Γραφείου Φυσικών Πόρων ως οργανική μονά δα της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμέ νης Δ/νσης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2503/1997 (Α 107) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (Α 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Το υπ αριθμ. 141/2010 Π.Δ. (Α 234) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδο νίας», αποφασίζουμε: Συστήνουμε Γραφείο Φυσικών Πόρων, ως οργανική μονάδα της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη και με αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τη διαχείριση αξιοποίηση ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, των Α.Π.Ε. με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης. Επίσης η εκμίσθωση γεωθερμικού δυναμικού, γεωθερμικών πεδίων για αξιοποίηση και εκ μετάλλευση γεωθερμικών ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 90 ο C, χαμηλής ενθαλπίας. Με την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Ιωάννινα, 23 Φεβρουαρίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ Αριθμ. 664/31790 (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3163/102253/ (Φ.Ε.Κ. 2716Β / ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ. 2056/121785/ (Φ.Ε.Κ. 1324Β / ) και την υπ αριθμ. 3646/197116/ (Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Το Ν. 674/1977 (Φ.Ε.Κ. 242Α / ) «Περί ανα δασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκ μεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων». 2. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α / ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 1739/1987 (Φ.Ε.Κ. 201Α / ) «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107Α / ) «Διοίκη ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια τάξεις». 5. Το Ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280Α / ) «Προστα σία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και ιδιαίτερα το άρθρο 5 παρ. 6, άρθρο 11 παρ. 3 και το άρθρο Το Ν. 3585/2007 (Φ.Ε.Κ. 148Α / ) «Προστα σία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 7. Το Π.Δ. 227/1987 (Φ.Ε.Κ. 100Α / ) «Χαρα κτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών». 8. Το Π.Δ. 60/1998 (Φ.Ε.Κ. 61Α / ) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδα τικών Πόρων της Περιφέρειας». 9. Το Π.Δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43Α / ) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγο ρίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Π.Δ. 51/2007 (Φ.Ε.Κ. 54Α / ) «Καθορι σμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφω ση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 11. Την υπ αριθμ. Φ. 16/6631/ (Φ.Ε.Κ. 428Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων πο σοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρ δευση». 12. Την υπ αριθμ /5387/ (ΦΕΚ 678Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη έρ γων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθο ρισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελε τών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986», όπως αυτή συμπληρώθηκε από την υπ αριθμ. Η.Π /2332/ (Φ.Ε.Κ. 1022Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δη μόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., κ.ά. (Α 91)». 13. Την υπ αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/ (Φ.Ε.Κ. 174Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσο τήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευ ση». 14. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγρα φών και Τιμολογίου Μελέτης Γεωλογικής Γεωτεχνικής Καταλληλότητας Ιδιωτικών Εξωποτάμιων Λιμνοδεξαμε νών στα πλαίσια του Κανονισμού 2328/91/ΕΟΚ». 15. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 (Φ.Ε.Κ. 892Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα του νερού ανθρώ πινης κατανάλωσης» και τις τροποποιήσεις αυτής. 16. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/β/606/2002 (Φ,Ε.Κ. 292Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Τεχνι κών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεωτρή σεων ως ελάχιστα όρια». 17. Την υπ αριθμ. Η.Π /703/Φ. 104/ (Φ.Ε.Κ. 332Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη σης και Αξιο λόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλ λοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., κ.ά. (Α 91)». 18. Την υπ αριθμ. Δ9Β.Δ/Φ. 166/οικ /5552/207/ (Φ.Ε.Κ. 1595Β / ) απόφαση του Υπουρ γείου Ανάπτυξης «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογι κών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπό γειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό». 19. Την υπ αριθμ. οικ.47630/ (Φ.Ε.Κ. 1688Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας». 20. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1784Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίη σης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 21. Τα με Α.Π / , / , οικ / , οικ / και / έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων «Ερωτήματα σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιο ποίησης υδατικών πόρων και την έκδοση αδειών χρή σης νερού». 22. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες διαχειριστικές, υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές και λοι πές σχετικές μελέτες και συγκεκριμένα τις προτάσεις αυτών για την προστασία και τη δυνατότητα περαιτέρω εκμετάλλευσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της Θεσσαλίας. 23. Τις με Α.Π. 957/13849/ και 1065 οικ./15621/ (Φ.Ε.Κ. 1425Β / ) αποφάσεις μας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας». 24. Τις με Α.Π. 1464/52532/ και 2376/82910/ αποφάσεις μας «Παράταση Γενικής Κανο νιστικής Απόφασης Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδα τικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσ σαλίας». 25. Την με Α.Π. 3163/102253/ (Φ.Ε.Κ. 2716Β / ) απόφασή μας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσ σαλίας». 26. Την με Α.Π. 2056/121785/ (Φ.Ε.Κ. 1324Β / ) απόφασή μας «Τροποποίηση Γενικής Κανονι στικής Απόφασης Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοι πά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας». 27. Την με Α.Π. 3646/197116/ (Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) απόφασή μας «Τροποποίηση Γενικής Κανονι στικής Απόφασης Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοι πά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας». 28. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 280 παρ. ΙΙΙ 29. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α / ) «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» και ιδιαίτερα το άρθρο 9 τομέας Γ παρ. 2 περ. β. 30. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: Την Παράταση καταβολής Προστίμου για Ανανέωση Άδειας Χρήσης νερού που λήγει σύμφωνα με την απόφασή μας (Α.Π. 3646/197116/ Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) έως και Οι ενδιαφερόμενοι για Ανανέωση Άδειας Χρήσης νερού οι οποίοι εμπίπτουν στις κυρώσεις της με Α.Π. 3163/102253/ (Φ.Ε.Κ. 2716Β / ) Κανονιστικής απόφασή μας που τροποποιήθηκε με την Α.Π. 2056/121785/ (Φ.Ε.Κ. 1324Β / ) και Α.Π. 3646/197116/ (Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) απόφαση που η προθεσμία έληγε παρατείνεται μέχρι

4 14382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το 24ο Κεφάλαιο «ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ» τροποποιείται ως ακολούθως: Η παρούσα απόφαση ισχύει από , ενώ μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί με την έκ δοση νεωτέρας, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκδόθη κε. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της παρούσας απόφασης από κάθε ενδιαφερόμενο. Για όλες τις αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν και εκκρεμούν πληρωμές προστίμων, ισχύ ουν τα όρια της Τροποποιημένης Κανονιστικής Απόφα σης και μέχρι Κάθε όρος και περιορισμός που δεν εμπίπτει στην παρούσα, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει με την Α.Π. 3163/102253/ (Φ.Ε.Κ. 2716Β / ) και με Α.Π. 2056/121785/ (Φ.Ε.Κ. 1324Β / ) και με Α.Π. 3646/197116/ (Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) αποφάσεών μας. Πρόστιμα πού πληρώθηκαν ισχύουν και δεν επιστρέφονται χρήματα. Λάρισα, 29 Μαρτίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθμ. 698 (5) Κατάργηση Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) του Δήμου Μεσσήνης και σύστα ση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Δήμο Μεσσήνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 79, 238, 225, 226 και 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Την υπ αριθμ. 60/74895/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκ. Δια κυβέρνησης. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 241 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τ.α /2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 5. Το υπ αριθμ. 4276/ έγγραφο του Δήμου Μεσσήνης. 6. Την υπ αριθμ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Μεσσήνης, αποφασίζουμε: 1. Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 65/2011 α.δ.σ. Μεσσή νης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 Ν. 3463/ Α) Καταργούμε τα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙ ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ», «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΣΑΣ», λόγω του ότι οι σκοποί και οι αρμοδιότητές τους μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις υπηρεσίες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης. Β) Περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρ χουν στο όνομα των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο Μεσσήνης. Γ) Το προσωπικό του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗ ΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι: Καρδάση Βασιλική του Κωνσταντίνου, κλάδου ΓΙΕ Νηπιαγωγών Σκιαδοπούλου Βασιλική του Δημητρίου, κλάδου TE Βρεφονηπιοκόμων Κόκιου Παρασκευή του Σταύρου, κλάδου TE Βρε φονηπιοκόμων Καλογεροπούλου Βασιλική του Αθανασίου, ΔΕ Μα γείρων Κορωνιού Σταυρούλα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Μα γείρων Γιαννοπούλου Ελένη του Παναγιώτη, κλάδου ΥΕ Κα θαριότητας Σχοινά Αγγελική του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ Καθαριό τητας Αναστασοπούλου Κωστούλα του Παναγιώτη, κλάδου ΥΕ Καθαριότητας Και το προσωπικό του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ» και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι: Κομηνέα Γεωργία του Θεοδώρου, κλάδου TE Βρε φονηπιοκόμων μεταφέρονται σε συνιστώμενες με την παρούσα προ σωρινές προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Μεσσήνης. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού θα προβλεφθούν στον ΟΕΥ του Δήμου, προκειμένου να ενταχθεί το προσωπικό που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ., με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε. Δ) Οι υπηρεσίες των καταργηθέντων με την παρούσα ΝΠΔΔ θα παρέχονται από το Δήμο Μεσσήνης, από την ημερομηνία κατάργησης των. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν στον ΟΕΥ του Δήμου αντίστοιχες ορ γανικές μονάδες στην οποία θα λειτουργούν οι δομές παιδικών σταθμών και χώρων άθλησης. 3 Με την ανωτέρω απόφαση προκαλείται συνολι κής δαπάνης ευρώ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 15/ , 15/ , και 15/ ποσών , και ευρώ αντίστοιχα του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Μεσσήνης οικ. έτος 2011, και για τα επόμενα έτη μετά το 2011 συνολική δαπάνη ευρώ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 15/ , 15/ , και 15/ , ποσών , και ευρώ αντίστοιχα, των προϋπολόγισμών του Δή μου Μεσσήνης από το οικ. έτος 2012 και εφεξής. Καλαμάτα, 21 Μαρτίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (6) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην NGRESI AIDA του ROBERT. (Ισχύς έως ). Με την υπ αριθμ. 4632/ απόφαση της Αντι περιφερειάρχου Κεντρικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6) και του άρθρου 186, παρ. II, περ. Ζ Τομέα «Υγείας», περιπτ. II, αριθμ. 17, του Ν. 3852/2010, χορηγείται στην NGRESI AIDA του ROBERT, κατοίκου Δήμου Αθηναίων, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού. (Ισχύς έως ). Η Αντιπεριφερειάρχης ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Μαραθιανού Μαριάννα του Γεωργίου, κατοίκου Δήμου Πειραιά. Με την υπ αριθ. 2089/ απόφαση του Αντι περιφερειάρχη Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247) του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6) του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43)μ 61/ από φαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 18/τ.Β / ) και του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ άρθρο 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87), άρθρο 1 «περί ασκήσεως του επαγ γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού» χορηγείται στη Μαραθιανού Μαριάννα του Γεωργίου, κατοίκου Δήμου Πειραιά, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαί σια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΥ Αριθμ (8) Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ερ γασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών για Α εξάμηνο του έτους 2011 για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι μνας ΠΕ Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 159 παρ. 1 περ. στ & ιβ και άρθρο 282 παρ. 1α). 2. Του Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ. 146/2010, ΦΕΚ Α 239/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 βάσει των οποίων, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό που υπηρετεί στις Ν.Α. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν. 3205/2003 βάσει των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ μόνο για αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. 5. Την υπ αριθμ. 2/7275/0022/ διαταγή του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών (Γενικό Λο γιστήριο του Κράτους ) με την οποίαν παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 2503/ Την υπ αριθμ. 3951/εγκ.3/ εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της Υγειο νομικής Υπηρεσίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την ημέρα αλλά και κατά τις νυ χτερινές ώρες. 8. Την υπ αριθμ από 28/03/2011 απόφαση του περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας «περί κα θορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.3γ του ν. 2592/ Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1735/ 1987 «Προσλήψεις Δημοσίου Τομέα (Μόρια) Κοινωνικός Έλεγχος Πολιτικά Δ/τα» (ΦΕΚ 195 Α ). 11. Τις διατάξεις του ν. 3383/2010 (ΦΕΚ 407Α / περί «Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας κ.λπ.», απο φασίζουμε: Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέ σιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι 30 Ιουνίου του έτους 2011, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υποχρεώσεών μας καθ όλη την διάρκεια του 24ώρου. Η έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης κρίνεται αναγκαία και επιβάλλεται για τους ενδεικτικά αναφερόμενους παρακάτω λόγους: Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής εστίασης και των Κέντρων Διασκέδασης, τα περισσό τερα των οποίων λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωρα ρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον εξαι ρέσιμες ημέρες και Κυριακές (κέντρα Διασκέδασης). Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια), σε μεγάλες εμποροπανηγύρεις και σε εκδηλώσεις πανελλαδικής εμ βέλειας (River Party Νεστορίου, Κορέστεια κ.α.), οι οποίες πραγματοποιούνται εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές. Τον έλεγχο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητηριά σεις) κατά τις οποίες απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγ χου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και διενέργεια επιδημιολογικής διερεύνησης. Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τη διενέργεια ηχομετρήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων ή και τη διαπίστωση ηχορύ πανσης. Οι ηχομετρήσεις διενεργούνται τις βραδινές ή πρώρες πρωινές ώρες προκειμένου να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες θορύβου βάθους ή να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τα καταστήματα που ελέγχονται. Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά τις εορτα στικές περιόδους. Τη διεκπεραίωση προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας, του παρεχόμενου από τους δήμους, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, περιλαμβανομένης της σύνταξης τεχνι κών δελτίων και στατιστικών στοιχείων για την Ευρω παϊκή Ένωση. Τον έλεγχο και την έγκριση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, στερεών απορριμμάτων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και τη σύνταξη των πρακτικών της επιτροπής σταυλισμών. Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προκύ πτουν από τις δραστηριότητες της υπερωριακής ερ γασίας και υπηρεσιακές εκκρεμότητες, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού. Β. Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες εργασίμων, Κυ ριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Α εξάμηνο του έτους 2011 ως εξής:

6 14384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΓ ΒΡΑΔ ΕΞΑΙΡ. & ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΑΡΓΙΕΣ ΑΠΟΓ ΒΡΑΔ ΕΞΑΙΡ. & ΑΡΓΙΕΣ 18 (μόνον για απογευματινές) (για απογευματινές, για νυχτερινές εργάσιμων & εξαιρέσιμων ή αργιών) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΕΞΑΙΡ. & ΑΠΟΓ ΒΡΑΔ ΑΡΓΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Το συνολικό ποσό υπολογίζεται σε ,60 ευρώ και είναι εις βάρος του ΚΑΕ 0511 για το ποσό των , 20 (απογευματινές υπερωρίες) και εις βάρος του ΚΑΕ 0512 για το ποσό των ,40 (υπερωρίες νυχτερινών και εξαιρεσίμων). Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ λήλους θα γίνει με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πι στώσεων στον προϋπολογισμό του έτους Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχό λησης των ανωτέρω ορίζεται ο Προϊστάμενος της κάθε Δ/νσης, ο οποίος θα υπογράψει και τις σχετικές διαπι στωτικές πράξεις ανά Περιφερειακή Ενότητα για την αμοιβή των απασχολουμένων υπαλλήλων. Κοζάνη, 30 Μαρτίου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ (9) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ. Mε την αρ. πρωτ. 410/ απόφαση του Αντι περιφερειάρχη Κιλκίς που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα χορηγείται στην Παπαδημητρίου Ασημίνα του Χρήστου, κατοίκου: Μανδρών Ν. Κιλκίς, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (άρθρο 159 παρ. 1 περ. στ & ιβ και άρθρο 282 παρ. 1α). Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ Αριθμ. απόφ. 87/2011 (10) Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζίτσας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του Ν. 3852/2010. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΙΤΣΑΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. του άρθρου 102 του Ν. 3852/2010 και τις παραγρ. 1, 2, 4, 5 του άρθρου 103 του Ν. 3852/ την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/ Τεύχος Α ), αποφα σίζουμε: Α. Τη συγχώνευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 103 του Ν.3852/2010 των παρακάτω Νομικών Προ σώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ ΑΣΦΑ ΚΑΣ, 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ ΛΙΓΟΨΑΣ, 3. 1 ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΚΑΛΗΣ 4. 2 ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΚΑΛΗΣ 5. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΚΑΛΗΣ 6. ΚΕ.Φ.Ο. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ. 7. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΙΤΣΑΣ. 8. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΖΙΤΣΑΣ. 9. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ. 10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ. 11. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ. 12. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΛΟΣΣΩΝ, 13. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΛΟΣΣΩΝ. 14. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ 15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΕ ΝΟΥ 16. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ, 17. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜ ΜΕΝΟΥ 18. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ. 19. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ. 20. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 21. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ Β. Τη σύσταση νέου ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ως εξής: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙ ΤΣΑΣ» 2. ΕΔΡΑ: Το Νομικό Πρόσωπο θα έχει ως έδρα τη Δημοτική Κοινότητα της Ελεούσας και θα μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί γραφεία και εγκαταστάσεις που θα εξυ πηρετούν τους σκοπούς του στις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες του Δήμου. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων και δομών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών και των κατοίκων, ήτοι: Η Κοινωνική προστασία και η αλληλεγγύη, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά (άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ ):

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η υποστήριξη και η κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, Η Λειτουργία Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικι ωμένων (Κ.Α.Π.Η), Η Λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας, Ψυ χαγωγίας και Αναψυχής Ηλικιωμένων, Η Λειτουργία γηροκομείων, Η Λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθ μών, Η Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων (διαδημο τικές), Η Λειτουργία Κέντρου συμβουλευτικής στήριξης της οικογένεια, Η Λειτουργία δημοτικού ιατρείου και πολυϊατρεί ου, Η Ανάπτυξη ξενώνα ανύπαντρων μητέρων, Η Ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ,Ε.Α.) στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, Στέγη Αστέγων (Κοινωνικοί Ξενώνες), Κοινωνικό παντοπωλείο, Η Υποστήριξη κοινωνικής σίτισης ασθενέστερων κοι νωνικών ατόμων, ευπαθών ομάδων και ατόμων τρίτης ηλικίας, Η δημιουργία στέγης κακοποιημένων γυναικών και η στήριξη αυτών, Η δημιουργία ταμείου Αλληλοβοήθειας Απόρων, Η χορήγηση υποτροφιών σε άπορους μαθητές και φοιτητές, Η βράβευση μαθητών και φοιτητών, Η επιδότηση ενοικίου, Η επιδότηση απόρων στρατιωτών, Πρόγραμμα χορήγησης ειδών θέρμανσης, Πρόγραμμα χορήγησης εισιτηρίων για κινηματογρά φο θέατρο, Πρόγραμμα στήριξης πολυτέκνων, Πρόγραμμα καταπολέμησης της βίας και φτώ χειας, Κέντρο πρόληψης τοξικοεξάρτησης (σε συνεργασία με ΟΚΑΝΑ ΚΕΘΕΑ κ.λπ,), Κέντρο Πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών (αλκοόλ κάπνισμα), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφυλακι σμένων (καταπολέμησης αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη), Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο, Η υλοποίηση προγράμματος κατασκηνώσεων, Η υλοποίηση προγράμματος Ιαματικών Λουτρώ, Επιμορφώσεις, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέ ψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, Η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προ γράμματα και δράσεις: Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βρεφοκομείων, Ορφανοτροφείων, Κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο ντίδας, Ψυχαγωγίας και Αναψυχής Ηλικιωμένων, Γηροκομείων, Βοήθεια στο σπίτι, Μονάδων κοινωνικής μέριμνας, Κέντρων ημερήσιας φροντίδας, Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, Κέντρων για ΑΜΕΑ, Ψυχαγωγίας και αναψυχής ατόμων με αναπηρία, Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά, προγράμματος τοξικοεξάρτησης και εξαρτησιογό νων ουσιών, Η προώθηση και η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία οργανώ σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου, Η Δημιουργία τράπεζας αίματος, οργάνων, αιμοπε ταλίων, Η Δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου, Η Δημιουργία Κέντρου συμβουλευτικής στήριξης, Η Δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προληπτι κής υγιεινής και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλινοστούντων ομογενών, μεταναστατών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι στική ζωή της τοπικής κοινωνίας, Η μέριμνα για τη στήριξη των αστέγων και οικονομι κά αδύναμων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε δημότες που αντι μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Ο Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνονται, εν δεικτικά, (Άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. στ ): η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, θεάτρου για παιδιά, η λειτουργία ωδείου για παιδιά, η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ ντρου. 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη τικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι ενδεκαμελές (11) και το οποίο θα αποτελείται από: α) Από δέκα (10) εκπρο σώπους του Δήμου Ζίτσας που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των οποίων τέσσερις (4) πρέπει να προέρχονται από την μειοψηφία, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωτές τους, β) Από έναν (1) εκπρό σωπο των εργαζομένων (εφόσον υπάρχουν πάνω από δέκα εργαζόμενοι), στην περίπτωση μη ύπαρξης δέκα εργαζομένων θα είναι ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. ΠΟΡΟΙ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Οι πόροι είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε ΟΧΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( ,00 ) και η έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,

8 14386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κληροδοτήματα, γ) οι εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. δ) οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδό τησης. 6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου συγχωνεύτηκαν και αποτελούν το νέο νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη πε ριουσία που τυχόν αποκτηθεί ή δωρηθεί ή χορηγηθεί στο νομικό πρόσωπο. Στην περιφέρεια του νέου Δήμου μπορούν να λει τουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή πα ραρτημάτων του νομικού προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις υπηρεσίες αυτές, συ γκροτούνται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, αντίστοιχες άμισθες επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρό σωποι των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο προϊστάμενος, και εάν δεν υπάρχει, ο οριζόμενος από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του νομικού προσώπου υπάλληλος της αποκεντρωμένης υπηρεσίας, ως πρόεδρος. Οι επι τροπές αυτές εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετι κές προτάσεις στο διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρε χόμενων υπηρεσιών. Από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης συγ χώνευσης, το νέο νομικό πρόσωπο καθίσταται αυτο δίκαια καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων νομικών προ σώπων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Επομένως οι μόνιμοι εργαζόμε νοι, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίστανται αυτοδικαίως εργαζόμενοι και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας. Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, το δε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, οι οποίες συνιστώνται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρε σίας του νομικού προσώπου και καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη του προσωπι κού θα γίνει με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νέου νομικού προσώπου. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτω ση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δα πάνη ύψους , η οποία για το έτος 2011 θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ με τίτλο «Απόδο ση σε ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας» του προϋπολογισμού του Δήμου και για τα επόμενα έτη θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Τυχόν επιπλέον δαπά νη λόγω έκτακτης επιχορήγησης θα αναφέρεται στην αντίστοιχη απόφαση του Δ.Σ. (Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την Αρ. Πρ. 7594/ 2053/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκ/ νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας) Ελεούσα, 30 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από 7/ έως /) 3-0 ) 4 Δεκεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 204 (Τεύχος 8 ο από 7/2/204 έως 2/2/204) 3 0 ) 24 Φεβρουαρίου 204 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη:

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μοίρες 14.01.2016 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 731 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός Απόφασης :19 Α ΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/12.09.2014 ΚΑΙ 205/03.04.2015 ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1318 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α / βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1675 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμε νων με εντολή του Εθνικού Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος ο από 6/5/04 έως 30/5/04) 3 0 ) Ιουνίου 04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.: 29172/ΓΠ7970 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ Θέμα: Κατάργηση του ΚΑΠΗ Δήμου Αρτέμιδας Με τις παρ.3,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 36 ο από 3/9 έως 7/9) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 17 ο.- Συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 45 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 5 ο από 2/8 έως /8) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 22 (Τεύχος o από /9 έως 2/9) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 34 ο από 20/8 έως 24/8) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Πολύγυρος, 7-11-2016 Αριθ. Πρωτ.: 1224 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ /11/ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ /11/ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088-3/11/2011 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας. 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17033 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1432 20 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ9/οικ16298/4217/7 4 2016 από φασης του Υπουργού Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα