ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Γκίκα Χαρ δούβελη Σύσταση Γραφείου Φυσικών Πόρων ως οργανικής μο νάδας της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκε ντρωμένης Δ/νσης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3163/102253/ (Φ.Ε.Κ. 2716Β / ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ. 2056/121785/ (Φ.Ε.Κ. 1324Β / ) και την υπ αριθμ. 3646/197116/ (Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας Κατάργηση Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσί ου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) του Δήμου Μεσσήνης και σύ σταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Δήμο Μεσσήνης Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην NGRESI AIDA του ROBERT. (Ισχύς έως ) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη Μαραθιανού Μαριάννα του Γεωργίου, κατοίκου Δήμου Πειραιά Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό ληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα σίας, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι μες ημέρες, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για Α εξάμη νο του έτους 2011 για το προσωπικό της Δ/νσης Δημό σιας Υγείας και των Διευθύνσεων Δημόσι ας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΙ ΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζίτσας και σύστα ση νέου Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του Ν. 3852/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.124/41/50282/Β2 (1) Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Πα τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 1835/89 (ΦΕΚ 76/ τ.α ). γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/ τ.β ). δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/ τ.α ). ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/ τ.α ) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ. 2 και 5 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/ τ.a ). 2. Την από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 3. Την από απόφαση της Παν/κής Συγκλή του. 4. Την από αίτηση για χορήγηση άδειας κα τοχής Β θέσης του Σοφοκλή Μπρισίμη. 5. Την υπ αριθμ. 1120/Η/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι δείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθορισμός Αρμοδιοτήτων υπογραφής στους Υφυπουργούς (ΦΕΚ 1/ τ.β ). 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Παν/μίου Πειραιώς, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την άδεια στον Σοφοκλή Μπρισίμη του Νικολάου, καθηγητή μερικής απασχόλησης του τμή ματος Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς, προκειμένου να κατέχει και τη θέση του Διευθυντού και Συμβούλου στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος για το ακαδ. έτος (01/09/ /08/2009). Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

2 14380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ. 124/44/50284α/Β2 (2) Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Γκίκα Χαρδούβελη. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». β) Του άρθρου 9 παρ.3 του Ν. 1835/85 (ΦΕΚ 76/ τ.α ). γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν.2083/92 (ΦΕΚ 159/ τ.β ). δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/ τ.α ). ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.2530/97 (ΦΕΚ 218/ τ.α ) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ. 2 και 5 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/ τ.α ). 2. Την από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 3. Την από απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου. 4. Την από αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής Β θέσης του Γκίκα Χαρδούβελη. 5. Την υπ αριθμ. 1120/Η/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς (ΦΕΚ 1/ τ.β ). 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Παν/μίου Πειραιώς, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την άδεια στον Γκίκα Χαρδούβελη του Αγγέλου, καθηγητή μερικής απασχόλησης του τμήμα τος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Παν/μίου Πειραιώς, προκειμένου να κατέχει και τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου στην Τράπεζα Eurobank E..G. για το ακαδ. έτος (01/09/ /08/2010). Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Αριθμ. οικ. 42 (3) Σύσταση Γραφείου Φυσικών Πόρων ως οργανική μονά δα της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμέ νης Δ/νσης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2503/1997 (Α 107) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (Α 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Το υπ αριθμ. 141/2010 Π.Δ. (Α 234) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδο νίας», αποφασίζουμε: Συστήνουμε Γραφείο Φυσικών Πόρων, ως οργανική μονάδα της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη και με αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τη διαχείριση αξιοποίηση ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, των Α.Π.Ε. με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης. Επίσης η εκμίσθωση γεωθερμικού δυναμικού, γεωθερμικών πεδίων για αξιοποίηση και εκ μετάλλευση γεωθερμικών ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 90 ο C, χαμηλής ενθαλπίας. Με την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Ιωάννινα, 23 Φεβρουαρίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ Αριθμ. 664/31790 (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3163/102253/ (Φ.Ε.Κ. 2716Β / ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ. 2056/121785/ (Φ.Ε.Κ. 1324Β / ) και την υπ αριθμ. 3646/197116/ (Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Το Ν. 674/1977 (Φ.Ε.Κ. 242Α / ) «Περί ανα δασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκ μεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων». 2. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α / ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 1739/1987 (Φ.Ε.Κ. 201Α / ) «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107Α / ) «Διοίκη ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια τάξεις». 5. Το Ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280Α / ) «Προστα σία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και ιδιαίτερα το άρθρο 5 παρ. 6, άρθρο 11 παρ. 3 και το άρθρο Το Ν. 3585/2007 (Φ.Ε.Κ. 148Α / ) «Προστα σία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 7. Το Π.Δ. 227/1987 (Φ.Ε.Κ. 100Α / ) «Χαρα κτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών». 8. Το Π.Δ. 60/1998 (Φ.Ε.Κ. 61Α / ) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδα τικών Πόρων της Περιφέρειας». 9. Το Π.Δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43Α / ) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγο ρίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Π.Δ. 51/2007 (Φ.Ε.Κ. 54Α / ) «Καθορι σμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφω ση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 11. Την υπ αριθμ. Φ. 16/6631/ (Φ.Ε.Κ. 428Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων πο σοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρ δευση». 12. Την υπ αριθμ /5387/ (ΦΕΚ 678Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη έρ γων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθο ρισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελε τών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986», όπως αυτή συμπληρώθηκε από την υπ αριθμ. Η.Π /2332/ (Φ.Ε.Κ. 1022Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δη μόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., κ.ά. (Α 91)». 13. Την υπ αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/ (Φ.Ε.Κ. 174Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσο τήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευ ση». 14. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγρα φών και Τιμολογίου Μελέτης Γεωλογικής Γεωτεχνικής Καταλληλότητας Ιδιωτικών Εξωποτάμιων Λιμνοδεξαμε νών στα πλαίσια του Κανονισμού 2328/91/ΕΟΚ». 15. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 (Φ.Ε.Κ. 892Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα του νερού ανθρώ πινης κατανάλωσης» και τις τροποποιήσεις αυτής. 16. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/β/606/2002 (Φ,Ε.Κ. 292Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Τεχνι κών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεωτρή σεων ως ελάχιστα όρια». 17. Την υπ αριθμ. Η.Π /703/Φ. 104/ (Φ.Ε.Κ. 332Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη σης και Αξιο λόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλ λοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., κ.ά. (Α 91)». 18. Την υπ αριθμ. Δ9Β.Δ/Φ. 166/οικ /5552/207/ (Φ.Ε.Κ. 1595Β / ) απόφαση του Υπουρ γείου Ανάπτυξης «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογι κών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπό γειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό». 19. Την υπ αριθμ. οικ.47630/ (Φ.Ε.Κ. 1688Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας». 20. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1784Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίη σης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 21. Τα με Α.Π / , / , οικ / , οικ / και / έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων «Ερωτήματα σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιο ποίησης υδατικών πόρων και την έκδοση αδειών χρή σης νερού». 22. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες διαχειριστικές, υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές και λοι πές σχετικές μελέτες και συγκεκριμένα τις προτάσεις αυτών για την προστασία και τη δυνατότητα περαιτέρω εκμετάλλευσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της Θεσσαλίας. 23. Τις με Α.Π. 957/13849/ και 1065 οικ./15621/ (Φ.Ε.Κ. 1425Β / ) αποφάσεις μας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας». 24. Τις με Α.Π. 1464/52532/ και 2376/82910/ αποφάσεις μας «Παράταση Γενικής Κανο νιστικής Απόφασης Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδα τικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσ σαλίας». 25. Την με Α.Π. 3163/102253/ (Φ.Ε.Κ. 2716Β / ) απόφασή μας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσ σαλίας». 26. Την με Α.Π. 2056/121785/ (Φ.Ε.Κ. 1324Β / ) απόφασή μας «Τροποποίηση Γενικής Κανονι στικής Απόφασης Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοι πά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας». 27. Την με Α.Π. 3646/197116/ (Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) απόφασή μας «Τροποποίηση Γενικής Κανονι στικής Απόφασης Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοι πά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας». 28. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 280 παρ. ΙΙΙ 29. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α / ) «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» και ιδιαίτερα το άρθρο 9 τομέας Γ παρ. 2 περ. β. 30. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: Την Παράταση καταβολής Προστίμου για Ανανέωση Άδειας Χρήσης νερού που λήγει σύμφωνα με την απόφασή μας (Α.Π. 3646/197116/ Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) έως και Οι ενδιαφερόμενοι για Ανανέωση Άδειας Χρήσης νερού οι οποίοι εμπίπτουν στις κυρώσεις της με Α.Π. 3163/102253/ (Φ.Ε.Κ. 2716Β / ) Κανονιστικής απόφασή μας που τροποποιήθηκε με την Α.Π. 2056/121785/ (Φ.Ε.Κ. 1324Β / ) και Α.Π. 3646/197116/ (Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) απόφαση που η προθεσμία έληγε παρατείνεται μέχρι

4 14382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το 24ο Κεφάλαιο «ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ» τροποποιείται ως ακολούθως: Η παρούσα απόφαση ισχύει από , ενώ μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί με την έκ δοση νεωτέρας, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκδόθη κε. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της παρούσας απόφασης από κάθε ενδιαφερόμενο. Για όλες τις αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν και εκκρεμούν πληρωμές προστίμων, ισχύ ουν τα όρια της Τροποποιημένης Κανονιστικής Απόφα σης και μέχρι Κάθε όρος και περιορισμός που δεν εμπίπτει στην παρούσα, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει με την Α.Π. 3163/102253/ (Φ.Ε.Κ. 2716Β / ) και με Α.Π. 2056/121785/ (Φ.Ε.Κ. 1324Β / ) και με Α.Π. 3646/197116/ (Φ.Ε.Κ. 2240Β / ) αποφάσεών μας. Πρόστιμα πού πληρώθηκαν ισχύουν και δεν επιστρέφονται χρήματα. Λάρισα, 29 Μαρτίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθμ. 698 (5) Κατάργηση Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) του Δήμου Μεσσήνης και σύστα ση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Δήμο Μεσσήνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 79, 238, 225, 226 και 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Την υπ αριθμ. 60/74895/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκ. Δια κυβέρνησης. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 241 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τ.α /2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 5. Το υπ αριθμ. 4276/ έγγραφο του Δήμου Μεσσήνης. 6. Την υπ αριθμ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Μεσσήνης, αποφασίζουμε: 1. Επικυρώνουμε την υπ αριθμ. 65/2011 α.δ.σ. Μεσσή νης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 Ν. 3463/ Α) Καταργούμε τα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙ ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ», «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΣΑΣ», λόγω του ότι οι σκοποί και οι αρμοδιότητές τους μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις υπηρεσίες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης. Β) Περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρ χουν στο όνομα των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο Μεσσήνης. Γ) Το προσωπικό του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗ ΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι: Καρδάση Βασιλική του Κωνσταντίνου, κλάδου ΓΙΕ Νηπιαγωγών Σκιαδοπούλου Βασιλική του Δημητρίου, κλάδου TE Βρεφονηπιοκόμων Κόκιου Παρασκευή του Σταύρου, κλάδου TE Βρε φονηπιοκόμων Καλογεροπούλου Βασιλική του Αθανασίου, ΔΕ Μα γείρων Κορωνιού Σταυρούλα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Μα γείρων Γιαννοπούλου Ελένη του Παναγιώτη, κλάδου ΥΕ Κα θαριότητας Σχοινά Αγγελική του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ Καθαριό τητας Αναστασοπούλου Κωστούλα του Παναγιώτη, κλάδου ΥΕ Καθαριότητας Και το προσωπικό του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ» και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι: Κομηνέα Γεωργία του Θεοδώρου, κλάδου TE Βρε φονηπιοκόμων μεταφέρονται σε συνιστώμενες με την παρούσα προ σωρινές προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Μεσσήνης. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού θα προβλεφθούν στον ΟΕΥ του Δήμου, προκειμένου να ενταχθεί το προσωπικό που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ., με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε. Δ) Οι υπηρεσίες των καταργηθέντων με την παρούσα ΝΠΔΔ θα παρέχονται από το Δήμο Μεσσήνης, από την ημερομηνία κατάργησης των. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν στον ΟΕΥ του Δήμου αντίστοιχες ορ γανικές μονάδες στην οποία θα λειτουργούν οι δομές παιδικών σταθμών και χώρων άθλησης. 3 Με την ανωτέρω απόφαση προκαλείται συνολι κής δαπάνης ευρώ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 15/ , 15/ , και 15/ ποσών , και ευρώ αντίστοιχα του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Μεσσήνης οικ. έτος 2011, και για τα επόμενα έτη μετά το 2011 συνολική δαπάνη ευρώ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 15/ , 15/ , και 15/ , ποσών , και ευρώ αντίστοιχα, των προϋπολόγισμών του Δή μου Μεσσήνης από το οικ. έτος 2012 και εφεξής. Καλαμάτα, 21 Μαρτίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (6) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην NGRESI AIDA του ROBERT. (Ισχύς έως ). Με την υπ αριθμ. 4632/ απόφαση της Αντι περιφερειάρχου Κεντρικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6) και του άρθρου 186, παρ. II, περ. Ζ Τομέα «Υγείας», περιπτ. II, αριθμ. 17, του Ν. 3852/2010, χορηγείται στην NGRESI AIDA του ROBERT, κατοίκου Δήμου Αθηναίων, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού. (Ισχύς έως ). Η Αντιπεριφερειάρχης ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Μαραθιανού Μαριάννα του Γεωργίου, κατοίκου Δήμου Πειραιά. Με την υπ αριθ. 2089/ απόφαση του Αντι περιφερειάρχη Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247) του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6) του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43)μ 61/ από φαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 18/τ.Β / ) και του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ άρθρο 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87), άρθρο 1 «περί ασκήσεως του επαγ γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού» χορηγείται στη Μαραθιανού Μαριάννα του Γεωργίου, κατοίκου Δήμου Πειραιά, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαί σια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΥ Αριθμ (8) Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ερ γασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών για Α εξάμηνο του έτους 2011 για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι μνας ΠΕ Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 159 παρ. 1 περ. στ & ιβ και άρθρο 282 παρ. 1α). 2. Του Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ. 146/2010, ΦΕΚ Α 239/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 βάσει των οποίων, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό που υπηρετεί στις Ν.Α. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν. 3205/2003 βάσει των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ μόνο για αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. 5. Την υπ αριθμ. 2/7275/0022/ διαταγή του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών (Γενικό Λο γιστήριο του Κράτους ) με την οποίαν παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 2503/ Την υπ αριθμ. 3951/εγκ.3/ εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της Υγειο νομικής Υπηρεσίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την ημέρα αλλά και κατά τις νυ χτερινές ώρες. 8. Την υπ αριθμ από 28/03/2011 απόφαση του περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας «περί κα θορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.3γ του ν. 2592/ Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1735/ 1987 «Προσλήψεις Δημοσίου Τομέα (Μόρια) Κοινωνικός Έλεγχος Πολιτικά Δ/τα» (ΦΕΚ 195 Α ). 11. Τις διατάξεις του ν. 3383/2010 (ΦΕΚ 407Α / περί «Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας κ.λπ.», απο φασίζουμε: Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέ σιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι 30 Ιουνίου του έτους 2011, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υποχρεώσεών μας καθ όλη την διάρκεια του 24ώρου. Η έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης κρίνεται αναγκαία και επιβάλλεται για τους ενδεικτικά αναφερόμενους παρακάτω λόγους: Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής εστίασης και των Κέντρων Διασκέδασης, τα περισσό τερα των οποίων λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωρα ρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον εξαι ρέσιμες ημέρες και Κυριακές (κέντρα Διασκέδασης). Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια), σε μεγάλες εμποροπανηγύρεις και σε εκδηλώσεις πανελλαδικής εμ βέλειας (River Party Νεστορίου, Κορέστεια κ.α.), οι οποίες πραγματοποιούνται εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές. Τον έλεγχο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητηριά σεις) κατά τις οποίες απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγ χου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και διενέργεια επιδημιολογικής διερεύνησης. Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τη διενέργεια ηχομετρήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων ή και τη διαπίστωση ηχορύ πανσης. Οι ηχομετρήσεις διενεργούνται τις βραδινές ή πρώρες πρωινές ώρες προκειμένου να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες θορύβου βάθους ή να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τα καταστήματα που ελέγχονται. Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά τις εορτα στικές περιόδους. Τη διεκπεραίωση προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας, του παρεχόμενου από τους δήμους, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, περιλαμβανομένης της σύνταξης τεχνι κών δελτίων και στατιστικών στοιχείων για την Ευρω παϊκή Ένωση. Τον έλεγχο και την έγκριση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, στερεών απορριμμάτων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και τη σύνταξη των πρακτικών της επιτροπής σταυλισμών. Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προκύ πτουν από τις δραστηριότητες της υπερωριακής ερ γασίας και υπηρεσιακές εκκρεμότητες, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού. Β. Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες εργασίμων, Κυ ριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Α εξάμηνο του έτους 2011 ως εξής:

6 14384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΓ ΒΡΑΔ ΕΞΑΙΡ. & ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΑΡΓΙΕΣ ΑΠΟΓ ΒΡΑΔ ΕΞΑΙΡ. & ΑΡΓΙΕΣ 18 (μόνον για απογευματινές) (για απογευματινές, για νυχτερινές εργάσιμων & εξαιρέσιμων ή αργιών) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΕΞΑΙΡ. & ΑΠΟΓ ΒΡΑΔ ΑΡΓΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Το συνολικό ποσό υπολογίζεται σε ,60 ευρώ και είναι εις βάρος του ΚΑΕ 0511 για το ποσό των , 20 (απογευματινές υπερωρίες) και εις βάρος του ΚΑΕ 0512 για το ποσό των ,40 (υπερωρίες νυχτερινών και εξαιρεσίμων). Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ λήλους θα γίνει με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πι στώσεων στον προϋπολογισμό του έτους Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχό λησης των ανωτέρω ορίζεται ο Προϊστάμενος της κάθε Δ/νσης, ο οποίος θα υπογράψει και τις σχετικές διαπι στωτικές πράξεις ανά Περιφερειακή Ενότητα για την αμοιβή των απασχολουμένων υπαλλήλων. Κοζάνη, 30 Μαρτίου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ (9) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ. Mε την αρ. πρωτ. 410/ απόφαση του Αντι περιφερειάρχη Κιλκίς που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα χορηγείται στην Παπαδημητρίου Ασημίνα του Χρήστου, κατοίκου: Μανδρών Ν. Κιλκίς, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (άρθρο 159 παρ. 1 περ. στ & ιβ και άρθρο 282 παρ. 1α). Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ Αριθμ. απόφ. 87/2011 (10) Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ζίτσας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του Ν. 3852/2010. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΙΤΣΑΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. του άρθρου 102 του Ν. 3852/2010 και τις παραγρ. 1, 2, 4, 5 του άρθρου 103 του Ν. 3852/ την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/ Τεύχος Α ), αποφα σίζουμε: Α. Τη συγχώνευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 103 του Ν.3852/2010 των παρακάτω Νομικών Προ σώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ ΑΣΦΑ ΚΑΣ, 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ ΛΙΓΟΨΑΣ, 3. 1 ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΚΑΛΗΣ 4. 2 ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΚΑΛΗΣ 5. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΚΑΛΗΣ 6. ΚΕ.Φ.Ο. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ. 7. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΙΤΣΑΣ. 8. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΖΙΤΣΑΣ. 9. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ. 10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ. 11. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ. 12. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΛΟΣΣΩΝ, 13. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΛΟΣΣΩΝ. 14. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ 15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΕ ΝΟΥ 16. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ, 17. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜ ΜΕΝΟΥ 18. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ. 19. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ. 20. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 21. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ Β. Τη σύσταση νέου ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ως εξής: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙ ΤΣΑΣ» 2. ΕΔΡΑ: Το Νομικό Πρόσωπο θα έχει ως έδρα τη Δημοτική Κοινότητα της Ελεούσας και θα μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί γραφεία και εγκαταστάσεις που θα εξυ πηρετούν τους σκοπούς του στις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες του Δήμου. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων και δομών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών και των κατοίκων, ήτοι: Η Κοινωνική προστασία και η αλληλεγγύη, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά (άρθρο 75 παρ 1 περιπτ δ ):

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η υποστήριξη και η κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, Η Λειτουργία Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικι ωμένων (Κ.Α.Π.Η), Η Λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας, Ψυ χαγωγίας και Αναψυχής Ηλικιωμένων, Η Λειτουργία γηροκομείων, Η Λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθ μών, Η Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων (διαδημο τικές), Η Λειτουργία Κέντρου συμβουλευτικής στήριξης της οικογένεια, Η Λειτουργία δημοτικού ιατρείου και πολυϊατρεί ου, Η Ανάπτυξη ξενώνα ανύπαντρων μητέρων, Η Ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ,Ε.Α.) στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, Στέγη Αστέγων (Κοινωνικοί Ξενώνες), Κοινωνικό παντοπωλείο, Η Υποστήριξη κοινωνικής σίτισης ασθενέστερων κοι νωνικών ατόμων, ευπαθών ομάδων και ατόμων τρίτης ηλικίας, Η δημιουργία στέγης κακοποιημένων γυναικών και η στήριξη αυτών, Η δημιουργία ταμείου Αλληλοβοήθειας Απόρων, Η χορήγηση υποτροφιών σε άπορους μαθητές και φοιτητές, Η βράβευση μαθητών και φοιτητών, Η επιδότηση ενοικίου, Η επιδότηση απόρων στρατιωτών, Πρόγραμμα χορήγησης ειδών θέρμανσης, Πρόγραμμα χορήγησης εισιτηρίων για κινηματογρά φο θέατρο, Πρόγραμμα στήριξης πολυτέκνων, Πρόγραμμα καταπολέμησης της βίας και φτώ χειας, Κέντρο πρόληψης τοξικοεξάρτησης (σε συνεργασία με ΟΚΑΝΑ ΚΕΘΕΑ κ.λπ,), Κέντρο Πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών (αλκοόλ κάπνισμα), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφυλακι σμένων (καταπολέμησης αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη), Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο, Η υλοποίηση προγράμματος κατασκηνώσεων, Η υλοποίηση προγράμματος Ιαματικών Λουτρώ, Επιμορφώσεις, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέ ψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, Η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προ γράμματα και δράσεις: Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βρεφοκομείων, Ορφανοτροφείων, Κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο ντίδας, Ψυχαγωγίας και Αναψυχής Ηλικιωμένων, Γηροκομείων, Βοήθεια στο σπίτι, Μονάδων κοινωνικής μέριμνας, Κέντρων ημερήσιας φροντίδας, Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, Κέντρων για ΑΜΕΑ, Ψυχαγωγίας και αναψυχής ατόμων με αναπηρία, Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά, προγράμματος τοξικοεξάρτησης και εξαρτησιογό νων ουσιών, Η προώθηση και η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία οργανώ σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου, Η Δημιουργία τράπεζας αίματος, οργάνων, αιμοπε ταλίων, Η Δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου, Η Δημιουργία Κέντρου συμβουλευτικής στήριξης, Η Δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προληπτι κής υγιεινής και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλινοστούντων ομογενών, μεταναστατών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι στική ζωή της τοπικής κοινωνίας, Η μέριμνα για τη στήριξη των αστέγων και οικονομι κά αδύναμων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε δημότες που αντι μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Ο Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνονται, εν δεικτικά, (Άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. στ ): η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, θεάτρου για παιδιά, η λειτουργία ωδείου για παιδιά, η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ ντρου. 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη τικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι ενδεκαμελές (11) και το οποίο θα αποτελείται από: α) Από δέκα (10) εκπρο σώπους του Δήμου Ζίτσας που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των οποίων τέσσερις (4) πρέπει να προέρχονται από την μειοψηφία, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωτές τους, β) Από έναν (1) εκπρό σωπο των εργαζομένων (εφόσον υπάρχουν πάνω από δέκα εργαζόμενοι), στην περίπτωση μη ύπαρξης δέκα εργαζομένων θα είναι ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. ΠΟΡΟΙ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Οι πόροι είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε ΟΧΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( ,00 ) και η έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1909 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα