(5) Για να εξασφαλιστείη εναρμόνιση και η ομοιομορφία τόσο. (6) Πρέπει να διευκρινιστείο τύπος των πληροφοριών που πρέπει

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(5) Για να εξασφαλιστείη εναρμόνιση και η ομοιομορφία τόσο. (6) Πρέπει να διευκρινιστείο τύπος των πληροφοριών που πρέπει"

Transcript

1 L 328/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 20, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 θέσπισε κοινούς κανόνες με σκοπό να απαγορευτείη είσοδος, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η έξοδος, η εξαγωγή, η επανεξαγωγή, η υπαγωγή υπό καθεστώς αναστολής, σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη, εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης καθώς και εμπορευμάτων αναπαραχθέντων χωρίς άδεια (πειρατικών), και να αντιμετωπιστείαποτελεσματικά η παράνομη διάθεση στο εμπόριο τέτοιων εμπορευμάτων, χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται η ελευθερία του νόμιμου εμπορίου. (2) Δεδομένου ότι με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 αντικαταστάθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3295/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, περίτου καθορισμού των μέτρων για την εισαγωγή στην Κοινότητα καθώς και την εξαγωγή και επανεξαγωγή από την Κοινότητα εμπορευμάτων που παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ( 2 ), πρέπει να αντικατασταθείο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/95 της Επιτροπής ( 3 ), που θέσπισε τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3295/94. (3) Πρέπει να καθοριστούν, ανάλογα με τους διάφορους τύπους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να είναι αντιπρόσωποι του δικαιούχου ή κάθε άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να χρησιμοποιείαυτό το δικαίωμα. (4) Πρέπει να προσδιοριστούν τα δικαιολογητικά περίύπαρξης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, που απαιτούνται στο ( 1 ) ΕΕ L 196 της , σ. 7. ( 2 ) ΕΕ L 341 της , σ. 8 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της , σ. 1). ( 3 ) ΕΕ L 133 της , σ. 2 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003. (5) Για να εξασφαλιστείη εναρμόνιση και η ομοιομορφία τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς τη μορφή των εντύπων της αίτησης παρέμβασης, καθώς και των πληροφοριών που αναγράφονται στα έντυπα της αίτησης παρέμβασης όπως καθορίζονται στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, πρέπει να συνταχθείυπόδειγμα στο οποίο πρέπει να αντιστοιχείτο προαναφερθέν έντυπο. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί το γλωσσικό καθεστώς που θα εφαρμόζεται για την αίτηση παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του προαναφερθέντος κανονισμού. (6) Πρέπει να διευκρινιστείο τύπος των πληροφοριών που πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση παρέμβασης, ώστε να μπορούν οι τελωνειακές διοικήσεις να αναγνωρίζουν ευκολότερα τα εμπορεύματα που ενδέχεται να παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. (7) Πρέπει να διευκρινιστείο τύπος της δήλωσης, που αποσκοπείστην ανάληψη ευθύνης από το δικαιούχο, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται στην αίτηση παρέμβασης. (8) Για λόγους ασφάλειας δικαίου πρέπει να καθοριστεί η έναρξη των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003. (9) Προκειμένου να μπορείη Επιτροπή αφενός να παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, να συντάσσει, την κατάλληλη στιγμή, την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού, καθώς και να επιχειρεί να εκτιμά ποσοτικά και ποιοτικά τα φαινόμενα απάτης, και αφετέρου, για να μπορούν τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε ανάλυση του ενυπάρχοντος κινδύνου, πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες που θα διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. (10) Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθείσε εφαρμογή την ίδια ημερομηνία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003. (11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/17 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, εφεξής «ο βασικός κανονισμός», φυσικά και νομικά πρόσωπα δύνανται να είναι αντιπρόσωποι του δικαιούχου ή κάθε άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να χρησιμοποιείαυτό το δικαίωμα. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συγκαταλέγονται οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, που έχουν ως μοναδικό σκοπό ή ως έναν από τους κύριους σκοπούς τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση δικαιωμάτων δημιουργού ή συγγενικών δικαιωμάτων, οι όμιλοι ή οι αντιπρόσωποι, που έχουν καταθέσει αίτηση καταχώρισης μιας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή μιας προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και οι δημιουργοί νέων φυτικών ποικιλιών. Άρθρο 2 1. Όταν αίτηση παρέμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, υποβάλλεται από τον ίδιο το δικαιούχο, ως δικαιολογητικό που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα: α) για τα δικαιώματα που αποτελούν αντικείμενο καταχώρισης ή, ενδεχομένως, κατάθεσης, απόδειξη καταχώρισης από τη σχετική υπηρεσία ή απόδειξη κατάθεσης β) για το δικαίωμα δημιουργού, τα συγγενικά δικαιώματα ή το δικαίωμα επί μη καταχωρισθέντων ή μη κατατεθέντων σχεδίων και υποδειγμάτων, κάθε απόδειξη που πιστοποιείτην ιδιότητα του δημιουργού ή του αρχικού δικαιούχου. Μπορείνα θεωρηθείαπόδειξη, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α), αντίγραφο της καταχώρισης σε βάση δεδομένων εθνικής ή διεθνούς υπηρεσίας. Για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) η απόδειξη αποτελείται, μεταξύ άλλων, από απόδειξη ότι ο δικαιούχος είναι όντως ο παραγωγός ή ο όμιλος, και απόδειξη καταχώρισης της ονομασίας/ένδειξης. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται κατ αναλογία για τον οίνο και τα αλκοολούχα ποτά. 2. Όταν κατατίθεται η αίτηση παρέμβασης από κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιείένα από τα δικαιώματα που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, δικαιολογητικό αποτελεί, πέραν των αποδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος άρθρου, ο τίτλος βάσει του οποίου το συγκεκριμένο πρόσωπο εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο δικαίωμα. 3. Όταν η αίτηση παρέμβασης κατατίθεται από αντιπρόσωπο του δικαιούχου ή άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να χρησιμοποιεί ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, δικαιολογητικό αποτελεί, πέραν των αποδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η απόδειξη του δικαιώματος του αντιπροσώπου να ενεργεί. Ο αντιπρόσωπος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να προσκομίσει τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του βασικού κανονισμού, υπογεγραμμένη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ή τίτλο δυνάμει του οποίου εξουσιοδοτείται να αναλάβει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την τελωνειακή παρέμβαση εξ ονόματός τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του βασικού κανονισμού. Άρθρο 3 1. Τα έγγραφα επίτων οποίων συμπληρώνονται οι αιτήσεις παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 4 του βασικού κανονισμού, οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του εν λόγω άρθρου καθώς και η δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να συμφωνούν με τα έντυπα που παρατίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Τα έντυπα συμπληρώνονται μηχανικά ή ηλεκτρονικά ή διά χειρός με ευανάγνωστους χαρακτήρες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση συμπληρώνονται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα. Σε κάθε περίπτωση, τα έντυπα δεν φέρουν σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές. Εφόσον το έντυπο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, τίθεται στη διάθεση του αιτούντος υπό ψηφιακή μορφή, σε έναν ή περισσότερους δημόσιους ιστότοπους στους οποίους είναι δυνατή η ηλεκτρονική απευθείας πρόσβαση. Μπορείεν συνεχεία να αναπαραχθεί με ιδιωτικά μέσα εκτύπωσης. Όταν χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά φύλλα που αναφέρονται στις θέσεις 8, 9, 10 και 11 του εντύπου επίτου οποίου συντάσσεται η αίτηση παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού ή στις θέσεις 7, 8, 9, 10 του εντύπου επί του οποίου συντάσσεται η αίτηση παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, αυτά θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του εντύπου. 2. Τα έντυπα που αφορούν την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού εκτυπώνονται και συμπληρώνονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας που καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η αίτηση παρέμβασης και συνοδεύονται, ενδεχομένως, από μεταφράσεις. 3. Το έντυπο αποτελείται από δύο αντίτυπα: α) το αντίτυπο που προορίζεται για το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση φέρει τον αριθ. 1 β) το αντίτυπο που προορίζεται για το δικαιούχο δικαιώματος, φέρει τον αριθμό 2. Το έντυπο, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, συνοδευόμενο από σειρά αποσπασμάτων που αντιστοιχούν στον αριθμό των κρατών μελών που αναγράφεται στη θέση 6 του εντύπου, καθώς και από τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στις θέσεις 8, 9 και 10, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και, αφού γίνει αποδεκτό, φυλάσσεται από την εν λόγω υπηρεσία επί ένα τουλάχιστον έτος επιπλέον της νόμιμης διάρκειας ισχύος του.

3 L 328/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην περίπτωση μόνο που το απόσπασμα απόφασης με την οποία γίνεται αποδεκτή αίτηση παρέμβασης απευθύνεται σε ένα ή σε περισσότερα κράτη μέλη παραλήπτες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, το κράτος μέλος που λαμβάνει αυτό το απόσπασμα οφείλει να συμπληρώνει αμέσως το τμήμα «απόδειξη παραλαβής» με την ημερομηνία παραλαβής του και να επιστρέφει ένα αντίγραφο του εν λόγω αποσπάσματος στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στη θέση 2 του εντύπου. Ο δικαιούχος δύναται, κατά τη διάρκεια ισχύος της αίτησής του για κοινοτική παρέμβαση, να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο κατατέθηκε αρχικά η αίτηση, την παρέμβαση σε νέο κράτος μέλος το οποίο δεν αναφερόταν προηγουμένως. Στην περίπτωση αυτή, η νέα αίτηση ισχύει για την εναπομένουσα περίοδο της αρχικής αίτησης και δύναται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται για την αρχική. Άρθρο 4 Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, ο τόπος κατασκευής ή παραγωγής, το δίκτυο διανομής ή το όνομα των κατόχων αδειών και άλλες πληροφορίες, μπορούν να ζητούνται από την υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τις αιτήσεις παρέμβασης, ώστε να διευκολύνεται η τεχνική ανάλυση των εν λόγω προϊόντων. Άρθρο 5 Όταν αίτηση παρέμβασης κατατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, πριν από τη λήξη της προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών, οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 13 του εν λόγω κανονισμού αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής της αίτησης παρέμβασης που έγινε αποδεκτή από την τελωνειακή αρχή που έχει οριστείγια το σκοπό αυτό. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η τελωνειακή αρχή ενημερώσει τον διασαφηστή ή τον κάτοχο των εμπορευμάτων για την αναστολή της χορήγησης άδειας παραλαβής ή για τη δέσμευση των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών αρχίζει να υπολογίζεται μόνο από την κοινοποίηση προς το δικαιούχο. Άρθρο 6 Όσον αφορά τα αλλοιώσιμα προϊόντα, η διαδικασία αναστολής της χορήγησης άδειας παραλαβής ή δέσμευσης των εν λόγω εμπορευμάτων κινείται, κατά προτεραιότητα, για όσα εκ των προϊόντων αποτελούσαν προηγουμένως το αντικείμενο κατάθεσης αίτησης παρέμβασης. Άρθρο 7 1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, ο δικαιούχος ενημερώνει την τελωνειακή αρχή για το ότι έχει κινηθείδιαδικασία με στόχο να αποδειχθείκατά πόσο υπάρχει παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εξαιρουμένων των αλλοιώσιμων προϊόντων, εάν το τμήμα που υπολείπεται από την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του βασικού κανονισμού, δεν επαρκείγια να ζητηθείτέτοια διαδικασία, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού. 2. Εάν έχει προηγουμένως παραχωρηθείπαράταση της προθεσμίας κατά δέκα εργάσιμες ημέρες βάσει του άρθρου 11 του βασικού κανονισμού, δεν χορηγείται παράταση βάσει του άρθρου 13 του εν λόγω κανονισμού. Άρθρο 8 1. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιείστην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, τις πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια τελωνειακή αρχή που είναι επιφορτισμένη να παραλαμβάνει και να διεκπεραιώνει την αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. 2. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, κάθε κράτος μέλος κοινοποιείστην Επιτροπή τον κατάλογο του συνόλου των γραπτών αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 4 του βασικού κανονισμού, αναγράφοντας το όνομα και τα στοιχεία του δικαιούχου, το είδος του δικαιώματος για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, καθώς και συνοπτική περιγραφή του προϊόντος. Οι αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές πρέπει επίσης να καταχωρίζονται. 3. Κατά το μήνα που έπεται του τέλους κάθε τριμήνου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο ανά τύπο προϊόντος, ο οποίος περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τις περιπτώσεις για τις οποίες ανεστάλη η χορήγηση άδειας παραλαβής ή αποφασίστηκε δέσμευση των εμπορευμάτων. Στα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται όλα τα ακόλουθα: α) το όνομα του δικαιούχου, η περιγραφή του εμπορεύματος, και εφόσον είναι γνωστά, η καταγωγή, η προέλευση και ο προορισμός του εμπορεύματος, η ονομασία του παραβιασθέντος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας β) η ποσότητα, ανά τεμάχιο, των εμπορευμάτων που αποτέλεσαν το αντικείμενο της αναστολής χορήγησης άδειας παραλαβής ή δέσμευσης, η τελωνειακή τους κατάσταση, ο τύπος του παραβιασθέντος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, το χρησιμοποιηθέν μέσο μεταφοράς γ) το κατά πόσο πρόκειται για εμπορική ή περιστασιακή διακίνηση, εάν πρόκειται για διαδικασία που έχει αναληφθεί ύστερα από αίτηση παρέμβασης ή ex officio. 4. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποστέλλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ή την πιθανολογούμενη αξία των εμπορευμάτων για τα οποία ανεστάλη η χορήγηση άδειας παραλαβής ή αποφασίστηκε δέσμευση. 5. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή διαβιβάζει σε όλα τα κράτη μέλη τα στοιχεία που λαμβάνει κατ εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/19 6. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Άρθρο 9 Οι αιτήσεις παρέμβασης που κατατίθενται πριν από την 1η Ιουλίου 2004 εξακολουθούν να ισχύουν έως τη νόμιμη λήξη τους και δε δύνανται να ανανεωθούν. Πρέπει ωστόσο να συμπληρώνονται από τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του βασικού κανονισμού, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω δήλωση ελευθερώνει την εγγύηση που ενδεχομένως απαιτείται στα κράτη μέλη. Όταν η αρμόδια αρχή έχει επιληφθεί, πριν από την 1η Ιουλίου 2004, της απόφασης επί της ουσίας και η διαδικασία εξακολουθεί να εκκρεμείκατά την ημερομηνία αυτή, η ελευθέρωση της εγγύησης πραγματοποιείται μόνο με τη λήξη της εν λόγω διαδικασίας. Άρθρο 10 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/95 καταργείται. Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 11 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 21Οκτωβρίου Για την Επιτροπή Frederik BOLKESTEIN Μέλος της Επιτροπής

5 L 328/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/21

7 L 328/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ I. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ α) Όταν ο δικαιούχος δικαιώματος υποβάλλει ο ίδιος την αίτηση: στην περίπτωση δικαιώματος το οποίο έχει καταχωρισθεί ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση, αποδεικτικό της καταχώρισης στο αρμόδιο γραφείο ή αποδεικτικό της υποβληθείσας αίτησης, στην περίπτωση δικαιώματος δημιουργού, συγγενικού δικαιώματος ή δικαιώματος επίσχεδίου που δεν έχει καταχωρισθεί ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση, κάθε αποδεικτικό του καθεστώτος του δημιουργού ή του αρχικού δικαιούχου. β) Όταν η αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), το οποίο εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί ένα από τα δικαιώματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), του βασικού κανονισμού, εκτός των αποδεικτικών που απαιτούνται σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου, απαιτείται και απόδειξη της εξουσιοδότησής του να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο δικαίωμα. γ) Όταν ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί ένα από τα δικαιώματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), του βασικού κανονισμού υποβάλει αίτηση, εκτός των αποδεικτικών που απαιτούνται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) του άρθρου, απαιτείται και απόδειξη της εξουσιοδότησής του να ενεργεί. Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που συμπληρώνει τη θέση 3 της αίτησης παρέμβασης, πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι αυτό που θα παράσχει τα έγγραφα που προβλέπονται στη θέση 11 της αίτησης παρέμβασης. δ) Η θέση 5 περιέχει όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) νοούνται οι επίσημες ενδείξεις σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (ΕΕ L 208 της , σ. 1), (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 148 της , σ. 1)και (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 327 της , σ. 11). Ως γεωγραφικές ονομασίες των αλκοολούχων ποτών νοούνται οι επίσημες γεωγραφικές ονομασίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89. Αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν μεμονωμένοι παραγωγοί, ομάδες παραγωγών ή οι αντιπρόσωποίτους. ε) Όταν υποβάλλεται αίτηση, απαιτούνται η καταχώριση και οι προδιαγραφές: για την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. II. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η αίτηση παρέμβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δικαιούχο, δωρεάν, είτε ως προληπτικό μέτρο ή όταν αυτός έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το δικαίωμα ή τα δικαιώματά του πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί ή ενδέχεται να παραβιαστούν. Η αίτηση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να αναγνωρίζουν εύκολα τα συγκεκριμένα εμπορεύματα, και ειδικότερα: ακριβή και λεπτομερή τεχνική περιγραφή των εμπορευμάτων, ειδικά στοιχεία που ενδεχομένως γνωρίζει ο δικαιούχος σχετικά με τον τύπο ή τη μέθοδο της απάτης, το όνομα και τη διεύθυνση του υπευθύνου που έχει οριστείαπό το δικαιούχο, την απαιτούμενη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 6 του βασικού κανονισμού και αποδεικτικό του ότι ο αιτών είναι δικαιούχος δικαιώματος για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα, οι δικαιούχοι δικαιώματος πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέφουν την απόδειξη παραλαβής της κοινοποίησης που τους αποστέλλεται από την τελωνειακή υπηρεσία, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (ex-officio) και 9. Αυτό πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης. Οι νόμιμες προθεσμίες (3 έως 10 εργάσιμες ημέρες) αρχίζουν να υπολογίζονται από τη στιγμή της παραλαβής της κοινοποίησης. Ο δικαιούχος δικαιώματος πρέπει οπωσδήποτε, μόλις τον ειδοποιήσει η τελωνειακή υπηρεσία, να επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της κοινοποίησης,

9 L 328/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του βασικού κανονισμού, ως «εργάσιμη ημέρα» [αναφέρεται στον κανονισμό (EOK, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου (ΕΕ L 124 της , σ. 1)] θεωρείται κάθε ημέρα εκτός των δημόσιων αργιών, των Σαββάτων και των Κυριακών. Επιπλέον, ο υπολογισμός των εργάσιμων ημερών όπως αναφέρεται στα άρθρα 4 και 13, πρέπει να διενεργείται λαμβανομένου υπόψη του ότι δεν περιλαμβάνεται η ημέρα παραλαβής της κοινοποίησης. Συνεπώς, οι προθεσμίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την έννοια του βασικού κανονισμού αρχίζουν την επομένη της παραλαβής της κοινοποίησης. Η αίτηση παρέμβασης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται με μηχανική μέθοδο ή με ευανάγνωστους χαρακτήρες γραμμένους στο χέρι και δεν πρέπει να περιέχει σβησίματα ή διορθώσεις. III. IV. ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ο δικαιούχος δικαιώματος πρέπει να υποβάλει την αίτηση παρέμβασης στο αρμόδιο γραφείο που αναφέρεται στη θέση 2 του εντύπου. Με την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία την επεξεργάζεται και ενημερώνει τον αιτούντα για την απόφασή της γραπτώς εντός 30 εργάσιμων ημερών. Αν η υπηρεσία απορρίψει την αίτηση βάσει αιτιολογημένης απόφασης, ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής. Το διάστημα παρέμβασης της τελωνειακής υπηρεσίας ορίζεται σε ένα έτος, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΑΙΤΩΝ Θέση 3: Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα του αιτούντος. Κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2, ο αιτών δύναται να είναι ο δικαιούχος αυτοπροσώπως, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ορισθείς αντιπρόσωπος. Θέση 4: Καθεστώς του αιτούντος. Σημειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Θέση 5: Είδος του δικαιώματος το οποίο αφορά η αίτηση παρέμβασης. Σημειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Θέσεις 6 και 7: Στη θέση 6 αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία για τον αρμόδιο για διοικητικά θέματα στον οποίον απευθύνεται ο αιτών. Στη θέση 7 αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόσωπο που ορίζεται υπεύθυνο να συναντάται με την τελωνειακή υπηρεσία και να συζητά τεχνικές λεπτομέρειες για τα δεσμευθέντα εμπορεύματα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο πρέπει να είναι άμεσα και εύκολα διαθέσιμο. Θέσεις 8, 9 και 12: Η θέση 8 προορίζεται για ειδικές και ακριβείς πληροφορίες που θα δώσουν στην τελωνειακή υπηρεσία τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα γνήσια εμπορεύματα σωστά καθώς και για κάθε πληροφορία που ενδεχομένως έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος σχετικά με τον τύπο και τη μέθοδο της απάτης (έγγραφα, φωτογραφίες κ.λπ.) Οι πληροφορίες πρέπει να είναι όσο το δυνατό λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν στην τελωνειακή υπηρεσία να αναγνωρίζει εύκολα και αποτελεσματικά τις ύποπτες αποστολές χρησιμοποιώντας αρχές της ανάλυσης κινδύνου. Στις θέσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται διάφορες πληροφορίες που θα συνέβαλαν στη συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων για προϊόντα και τύπους απάτης. Στη θέση αυτή μπορούν επίσης να αναγράφονται συμπληρωματικές λεπτομέρειες, όπως: η αξία προ φόρων των νόμιμων εμπορευμάτων, ο τόπος των εμπορευμάτων ή ο προβλεπόμενος προορισμός τους, στοιχεία σχετικά με τις αποστολές ή τις συσκευασίες, η προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης ή αναχώρησης των εμπορευμάτων, τα χρησιμοποιηθέντα μέσα μεταφοράς, τα στοιχεία του εισαγωγέα, του εξαγωγέα ή του δικαιούχου. Θέση 11: Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που συμπληρώνει τη θέση 3 της αίτησης παρέμβασης πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι αυτό που θα παράσχει τα έγγραφα που προβλέπονται στη θέση 11 της αίτησης παρέμβασης Θέση 13: Υπογράφοντας στη θέση αυτή, ο δικαιούχος δικαιώματος πιστοποιείότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και τις υποχρεώσεις του.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 Ο υπογεγραμμένος... δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, εφεξής, «ο βασικός κανονισμός», των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αποδεικνύουν τα συνημμένα έγγραφα, αναλαμβάνω, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, ευθύνη έναντι των προσώπων που εμπλέκονται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στην περίπτωση που διαδικασία κινηθείσα κατ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν συνεχιστεί εξαιτίας ενέργειας ή παράλειψης εκ μέρους μου, ή, στην περίπτωση που διαπιστωθεί στη συνέχεια ότι τα συγκεκριμένα εμπορεύματα δεν παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναλαμβάνω τη δέσμευση να καλύψω όλα τα έξοδα που προκύπτουν, σύμφωνα με το βασικό κανονισμό, από τη διατήρηση των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο κατ εφαρμογήν του άρθρου 9 και, ενδεχομένως, του άρθρου 11, περιλαμβανομένων και των εξόδων που προκύπτουν από την καταστροφή εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας κατ εφαρμογήν του άρθρου 17. Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των διατάξεων του άρθρου 12 του βασικού κανονισμού και δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω στην υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 κάθε μεταβολή ή απώλεια των δικαιωμάτων μου πνευματικής ιδιοκτησίας. Έγινε στ....../.../ (Υπογραφή)

11 L 328/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Γ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠ ΒΕΛΓΙΟ Monsieur le Directeur général des douanes et accises Service «Gestion des Groupes cibles» Direction 1 (Contrefaçon-Piraterie) Boîte 37 Boulevard du Jardin Botanique 50 B-1010 Bruxelles Téléphone (32-2) Télécopieur (32-2) Courrier électronique: De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst Diverse regelingen Directie 1 «Namaak en Piraterij» Rijksadministratief Centrum Financietoren bus 37 Kruidtuinlaan 50 B-1010 Brussel Tel.: (32-2) Fax: (32-2) ΔΑΝΙΑ Central Customs and Tax Administration Customs Control Østbanegade 123 DK-2100 Copenhagen Tel Fax: Internet: ΓΕΡΜΑΝΙΑ Oberfinanzdirektion Nürnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz Sophienstraße 6 D München Tel.: (49-89) (23 49) Fax: (49-89) Internet: ΙΣΠΑΝΙΑ Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Subdirección General de Gestión Aduanera Avenida del Llano Castellano 17 E Madrid Tel.: (34) Fax: (34) ΓΑΛΛΙΑ Direction générale des douanes Bureau E4 Section de la propriété intellectuelle 8 rue de la Tour des dames F Paris Cedex 09 Téléphone (33-1) Télécopieur (33-1)

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/27 ΙΡΛΑΝΔΙΑ Office of the Revenue Commissioners Customs Branch Unit 2 Government Offices Nenagh Co Tipperary Ireland Tel.: ( ) Fax: ( ) Internet: ΙΤΑΛΙΑ Agenzia Delle Dogane Ufficio Antifrode Via Mario Carucci, 71 I Roma Tel.: (39-6) Fax: (39-6) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Direction des douanes et accises Division «Attributions Sécuritaires» Boîte postale 1605 L-1016 Luxembourg Téléphone (352) Télécopieur (352) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER P.O. Box AJ Groningen Nederland Tel Fax: Internet: ΑΥΣΤΡΙΑ Zollamt Villach Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz Ackerweg 19 A-9500 Villach Tel.: (43) (39, 41 o 52) Fax: (43) oder 73 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Servicos de Regulação Aduaneira Rua da Alfândega, n. o 5 R/C P Lisboa Tel.: Fax: Internet:

13 L 328/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Tullihallitus Valvontaosasto PL 512 FI Helsinki Tel.: (358) Fax: (358) Enforcement Department National Board of Customs Box 512 FI Helsinki ΣΟΥΗΔΙΑ Tullverkets huvudkontor Handelsenheten Box S Stockholm Tel.: (46) Fax: (46-8) Από τον Ιούλιο του 2004 η διεύθυνση θα είναι: Tullverket Kc Ombud Specialistenheten Box 850 S Malmö Tel.: (46) Fax: (46-40) Internet: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ HM Customs & Excise CITOPS 1 st Floor West Alexander House 21 Victoria Avenue Southend-on-Sea Essex SS99 IAA United Kingdom Tel.: Fax: Internet: ΕΛΛΑΔΑ ATTIKA CUSTOMS DISTRICT Pl. Ag. Nikolaou GR Pireas Tel.: ( ) , Fax: ( ) Internet: ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Customs Directorate of the Slovak Republic Mierova 23 SK Bratislava Tel.: Fax: Internet:

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/29 ΕΣΘΟΝΙΑ Maksu- ja Tolliamet Narva mnt 9j EE Tallinn Tel.: Fax: ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania A. Jaksto 1/25 LT-2600 Vilnius Tel.: Fax: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE ul. Bohuslava Martinu 1672/8a P.O.BOX 88 CZ HRADEC KRALOVE Tel: , , Fax: Internet: ΜΑΛΤΑ Director General of Customs Customs House Lascaris Wharf Valletta, Tel.: Fax: Internet: ΣΛΟΒΕΝΙΑ Customs Administration of Republic of Slovenia General Customs Directorate Šmartinska 55 SLO-1523 Ljubljana Tel.: Fax: ΚΥΠΡΟΣ Customs Headquarters Address: M. Karaoli 1096 Nicosia Cyprus Postal address: Customs Headquarters 1440 Nicosia Cyprus Tel.: , Fax:

15 L 328/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΕΤΤΟΝΙΑ Intellectual Property Rights Subdivision Enforcement Division National Customs Board State Revenue Service Republic of Latvia Kr. Valdemara Street 1 a LV-1841 Riga Tel.: , Fax: Internet: ΟΥΓΓΑΡΙΑ 17. sz. Vámhivatal (Customs Office no. 17) Dirección: H-1143, Budapest Hungária krt Ταχυδρομική διεύθυνση: H-1591 Budapest Pf Tel.: Fax: ΠΟΛΩΝΙΑ The Customs Chamber in Warsaw Str. Modlińska 4 PL Warsaw Tel.: Fax:

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

17 L 328/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/33

19 L 328/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ Το παράρτηµα III της συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε το Μεξικό (απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΑ ΟΤΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας κοινοτικού σήματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016 Βρυξέλλες, 28/07/2016 LT/MC/IU/D1598/2016 Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε, Θέμα: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/228 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για την αντικατάσταση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/15 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 608/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κράτος µέλος Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας Επινοηθείσα ονοµασία. Από στόµατος χρήση. Jasminelle 0,02 mg / 3 mg επικαλυµµένα µε λεπτό

Κράτος µέλος Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας Επινοηθείσα ονοµασία. Από στόµατος χρήση. Jasminelle 0,02 mg / 3 mg επικαλυµµένα µε λεπτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Κράτος µέλος Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (Σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Για υπηρεσιακή χρήση Ημερομηνία παραλαβής

Για υπηρεσιακή χρήση Ημερομηνία παραλαβής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΕΑΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Λιτών Ταχ. κωδικός: Αριθ. EORI: ΑΦΜ: Εθνικός αριθμός μητρώου: Κινητό τηλέφωνο: (+) Φαξ: (+) Ηλ. ταχ.: Δικτυακός τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσάρτημα στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφορών CDR/DE/11/2012

Επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφορών CDR/DE/11/2012 Μονάδα Ε1 - Μελλοντικός προγραμματισμός / Μελέτες και πανεπιστημιακά δίκτυα Προϊστάμενος Μονάδας Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2012 KT/CB/ml - D/596/2012 Θέμα: Επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφορών CDR/DE/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.5.2016 L 121/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012)

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012) Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1235 EL 28.06.2011 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα