(5) Για να εξασφαλιστείη εναρμόνιση και η ομοιομορφία τόσο. (6) Πρέπει να διευκρινιστείο τύπος των πληροφοριών που πρέπει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(5) Για να εξασφαλιστείη εναρμόνιση και η ομοιομορφία τόσο. (6) Πρέπει να διευκρινιστείο τύπος των πληροφοριών που πρέπει"

Transcript

1 L 328/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 20, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 θέσπισε κοινούς κανόνες με σκοπό να απαγορευτείη είσοδος, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η έξοδος, η εξαγωγή, η επανεξαγωγή, η υπαγωγή υπό καθεστώς αναστολής, σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη, εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης καθώς και εμπορευμάτων αναπαραχθέντων χωρίς άδεια (πειρατικών), και να αντιμετωπιστείαποτελεσματικά η παράνομη διάθεση στο εμπόριο τέτοιων εμπορευμάτων, χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται η ελευθερία του νόμιμου εμπορίου. (2) Δεδομένου ότι με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 αντικαταστάθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3295/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, περίτου καθορισμού των μέτρων για την εισαγωγή στην Κοινότητα καθώς και την εξαγωγή και επανεξαγωγή από την Κοινότητα εμπορευμάτων που παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ( 2 ), πρέπει να αντικατασταθείο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/95 της Επιτροπής ( 3 ), που θέσπισε τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3295/94. (3) Πρέπει να καθοριστούν, ανάλογα με τους διάφορους τύπους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να είναι αντιπρόσωποι του δικαιούχου ή κάθε άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να χρησιμοποιείαυτό το δικαίωμα. (4) Πρέπει να προσδιοριστούν τα δικαιολογητικά περίύπαρξης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, που απαιτούνται στο ( 1 ) ΕΕ L 196 της , σ. 7. ( 2 ) ΕΕ L 341 της , σ. 8 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της , σ. 1). ( 3 ) ΕΕ L 133 της , σ. 2 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003. (5) Για να εξασφαλιστείη εναρμόνιση και η ομοιομορφία τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς τη μορφή των εντύπων της αίτησης παρέμβασης, καθώς και των πληροφοριών που αναγράφονται στα έντυπα της αίτησης παρέμβασης όπως καθορίζονται στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, πρέπει να συνταχθείυπόδειγμα στο οποίο πρέπει να αντιστοιχείτο προαναφερθέν έντυπο. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί το γλωσσικό καθεστώς που θα εφαρμόζεται για την αίτηση παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του προαναφερθέντος κανονισμού. (6) Πρέπει να διευκρινιστείο τύπος των πληροφοριών που πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση παρέμβασης, ώστε να μπορούν οι τελωνειακές διοικήσεις να αναγνωρίζουν ευκολότερα τα εμπορεύματα που ενδέχεται να παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. (7) Πρέπει να διευκρινιστείο τύπος της δήλωσης, που αποσκοπείστην ανάληψη ευθύνης από το δικαιούχο, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται στην αίτηση παρέμβασης. (8) Για λόγους ασφάλειας δικαίου πρέπει να καθοριστεί η έναρξη των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003. (9) Προκειμένου να μπορείη Επιτροπή αφενός να παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, να συντάσσει, την κατάλληλη στιγμή, την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 23 του εν λόγω κανονισμού, καθώς και να επιχειρεί να εκτιμά ποσοτικά και ποιοτικά τα φαινόμενα απάτης, και αφετέρου, για να μπορούν τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε ανάλυση του ενυπάρχοντος κινδύνου, πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες που θα διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. (10) Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθείσε εφαρμογή την ίδια ημερομηνία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003. (11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/17 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, εφεξής «ο βασικός κανονισμός», φυσικά και νομικά πρόσωπα δύνανται να είναι αντιπρόσωποι του δικαιούχου ή κάθε άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να χρησιμοποιείαυτό το δικαίωμα. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συγκαταλέγονται οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, που έχουν ως μοναδικό σκοπό ή ως έναν από τους κύριους σκοπούς τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση δικαιωμάτων δημιουργού ή συγγενικών δικαιωμάτων, οι όμιλοι ή οι αντιπρόσωποι, που έχουν καταθέσει αίτηση καταχώρισης μιας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή μιας προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και οι δημιουργοί νέων φυτικών ποικιλιών. Άρθρο 2 1. Όταν αίτηση παρέμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, υποβάλλεται από τον ίδιο το δικαιούχο, ως δικαιολογητικό που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα: α) για τα δικαιώματα που αποτελούν αντικείμενο καταχώρισης ή, ενδεχομένως, κατάθεσης, απόδειξη καταχώρισης από τη σχετική υπηρεσία ή απόδειξη κατάθεσης β) για το δικαίωμα δημιουργού, τα συγγενικά δικαιώματα ή το δικαίωμα επί μη καταχωρισθέντων ή μη κατατεθέντων σχεδίων και υποδειγμάτων, κάθε απόδειξη που πιστοποιείτην ιδιότητα του δημιουργού ή του αρχικού δικαιούχου. Μπορείνα θεωρηθείαπόδειξη, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α), αντίγραφο της καταχώρισης σε βάση δεδομένων εθνικής ή διεθνούς υπηρεσίας. Για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) η απόδειξη αποτελείται, μεταξύ άλλων, από απόδειξη ότι ο δικαιούχος είναι όντως ο παραγωγός ή ο όμιλος, και απόδειξη καταχώρισης της ονομασίας/ένδειξης. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται κατ αναλογία για τον οίνο και τα αλκοολούχα ποτά. 2. Όταν κατατίθεται η αίτηση παρέμβασης από κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιείένα από τα δικαιώματα που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, δικαιολογητικό αποτελεί, πέραν των αποδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος άρθρου, ο τίτλος βάσει του οποίου το συγκεκριμένο πρόσωπο εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο δικαίωμα. 3. Όταν η αίτηση παρέμβασης κατατίθεται από αντιπρόσωπο του δικαιούχου ή άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να χρησιμοποιεί ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, δικαιολογητικό αποτελεί, πέραν των αποδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η απόδειξη του δικαιώματος του αντιπροσώπου να ενεργεί. Ο αντιπρόσωπος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να προσκομίσει τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του βασικού κανονισμού, υπογεγραμμένη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ή τίτλο δυνάμει του οποίου εξουσιοδοτείται να αναλάβει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την τελωνειακή παρέμβαση εξ ονόματός τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του βασικού κανονισμού. Άρθρο 3 1. Τα έγγραφα επίτων οποίων συμπληρώνονται οι αιτήσεις παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 4 του βασικού κανονισμού, οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του εν λόγω άρθρου καθώς και η δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να συμφωνούν με τα έντυπα που παρατίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Τα έντυπα συμπληρώνονται μηχανικά ή ηλεκτρονικά ή διά χειρός με ευανάγνωστους χαρακτήρες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση συμπληρώνονται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα. Σε κάθε περίπτωση, τα έντυπα δεν φέρουν σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές. Εφόσον το έντυπο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, τίθεται στη διάθεση του αιτούντος υπό ψηφιακή μορφή, σε έναν ή περισσότερους δημόσιους ιστότοπους στους οποίους είναι δυνατή η ηλεκτρονική απευθείας πρόσβαση. Μπορείεν συνεχεία να αναπαραχθεί με ιδιωτικά μέσα εκτύπωσης. Όταν χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά φύλλα που αναφέρονται στις θέσεις 8, 9, 10 και 11 του εντύπου επίτου οποίου συντάσσεται η αίτηση παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού ή στις θέσεις 7, 8, 9, 10 του εντύπου επί του οποίου συντάσσεται η αίτηση παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, αυτά θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του εντύπου. 2. Τα έντυπα που αφορούν την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού εκτυπώνονται και συμπληρώνονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας που καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η αίτηση παρέμβασης και συνοδεύονται, ενδεχομένως, από μεταφράσεις. 3. Το έντυπο αποτελείται από δύο αντίτυπα: α) το αντίτυπο που προορίζεται για το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση φέρει τον αριθ. 1 β) το αντίτυπο που προορίζεται για το δικαιούχο δικαιώματος, φέρει τον αριθμό 2. Το έντυπο, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, συνοδευόμενο από σειρά αποσπασμάτων που αντιστοιχούν στον αριθμό των κρατών μελών που αναγράφεται στη θέση 6 του εντύπου, καθώς και από τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στις θέσεις 8, 9 και 10, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και, αφού γίνει αποδεκτό, φυλάσσεται από την εν λόγω υπηρεσία επί ένα τουλάχιστον έτος επιπλέον της νόμιμης διάρκειας ισχύος του.

3 L 328/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην περίπτωση μόνο που το απόσπασμα απόφασης με την οποία γίνεται αποδεκτή αίτηση παρέμβασης απευθύνεται σε ένα ή σε περισσότερα κράτη μέλη παραλήπτες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, το κράτος μέλος που λαμβάνει αυτό το απόσπασμα οφείλει να συμπληρώνει αμέσως το τμήμα «απόδειξη παραλαβής» με την ημερομηνία παραλαβής του και να επιστρέφει ένα αντίγραφο του εν λόγω αποσπάσματος στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στη θέση 2 του εντύπου. Ο δικαιούχος δύναται, κατά τη διάρκεια ισχύος της αίτησής του για κοινοτική παρέμβαση, να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο κατατέθηκε αρχικά η αίτηση, την παρέμβαση σε νέο κράτος μέλος το οποίο δεν αναφερόταν προηγουμένως. Στην περίπτωση αυτή, η νέα αίτηση ισχύει για την εναπομένουσα περίοδο της αρχικής αίτησης και δύναται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται για την αρχική. Άρθρο 4 Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, ο τόπος κατασκευής ή παραγωγής, το δίκτυο διανομής ή το όνομα των κατόχων αδειών και άλλες πληροφορίες, μπορούν να ζητούνται από την υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τις αιτήσεις παρέμβασης, ώστε να διευκολύνεται η τεχνική ανάλυση των εν λόγω προϊόντων. Άρθρο 5 Όταν αίτηση παρέμβασης κατατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, πριν από τη λήξη της προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών, οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 13 του εν λόγω κανονισμού αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής της αίτησης παρέμβασης που έγινε αποδεκτή από την τελωνειακή αρχή που έχει οριστείγια το σκοπό αυτό. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η τελωνειακή αρχή ενημερώσει τον διασαφηστή ή τον κάτοχο των εμπορευμάτων για την αναστολή της χορήγησης άδειας παραλαβής ή για τη δέσμευση των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών αρχίζει να υπολογίζεται μόνο από την κοινοποίηση προς το δικαιούχο. Άρθρο 6 Όσον αφορά τα αλλοιώσιμα προϊόντα, η διαδικασία αναστολής της χορήγησης άδειας παραλαβής ή δέσμευσης των εν λόγω εμπορευμάτων κινείται, κατά προτεραιότητα, για όσα εκ των προϊόντων αποτελούσαν προηγουμένως το αντικείμενο κατάθεσης αίτησης παρέμβασης. Άρθρο 7 1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, ο δικαιούχος ενημερώνει την τελωνειακή αρχή για το ότι έχει κινηθείδιαδικασία με στόχο να αποδειχθείκατά πόσο υπάρχει παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εξαιρουμένων των αλλοιώσιμων προϊόντων, εάν το τμήμα που υπολείπεται από την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του βασικού κανονισμού, δεν επαρκείγια να ζητηθείτέτοια διαδικασία, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού. 2. Εάν έχει προηγουμένως παραχωρηθείπαράταση της προθεσμίας κατά δέκα εργάσιμες ημέρες βάσει του άρθρου 11 του βασικού κανονισμού, δεν χορηγείται παράταση βάσει του άρθρου 13 του εν λόγω κανονισμού. Άρθρο 8 1. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιείστην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατό, τις πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια τελωνειακή αρχή που είναι επιφορτισμένη να παραλαμβάνει και να διεκπεραιώνει την αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. 2. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, κάθε κράτος μέλος κοινοποιείστην Επιτροπή τον κατάλογο του συνόλου των γραπτών αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 4 του βασικού κανονισμού, αναγράφοντας το όνομα και τα στοιχεία του δικαιούχου, το είδος του δικαιώματος για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, καθώς και συνοπτική περιγραφή του προϊόντος. Οι αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές πρέπει επίσης να καταχωρίζονται. 3. Κατά το μήνα που έπεται του τέλους κάθε τριμήνου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο ανά τύπο προϊόντος, ο οποίος περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τις περιπτώσεις για τις οποίες ανεστάλη η χορήγηση άδειας παραλαβής ή αποφασίστηκε δέσμευση των εμπορευμάτων. Στα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται όλα τα ακόλουθα: α) το όνομα του δικαιούχου, η περιγραφή του εμπορεύματος, και εφόσον είναι γνωστά, η καταγωγή, η προέλευση και ο προορισμός του εμπορεύματος, η ονομασία του παραβιασθέντος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας β) η ποσότητα, ανά τεμάχιο, των εμπορευμάτων που αποτέλεσαν το αντικείμενο της αναστολής χορήγησης άδειας παραλαβής ή δέσμευσης, η τελωνειακή τους κατάσταση, ο τύπος του παραβιασθέντος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, το χρησιμοποιηθέν μέσο μεταφοράς γ) το κατά πόσο πρόκειται για εμπορική ή περιστασιακή διακίνηση, εάν πρόκειται για διαδικασία που έχει αναληφθεί ύστερα από αίτηση παρέμβασης ή ex officio. 4. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποστέλλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ή την πιθανολογούμενη αξία των εμπορευμάτων για τα οποία ανεστάλη η χορήγηση άδειας παραλαβής ή αποφασίστηκε δέσμευση. 5. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή διαβιβάζει σε όλα τα κράτη μέλη τα στοιχεία που λαμβάνει κατ εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/19 6. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Άρθρο 9 Οι αιτήσεις παρέμβασης που κατατίθενται πριν από την 1η Ιουλίου 2004 εξακολουθούν να ισχύουν έως τη νόμιμη λήξη τους και δε δύνανται να ανανεωθούν. Πρέπει ωστόσο να συμπληρώνονται από τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του βασικού κανονισμού, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω δήλωση ελευθερώνει την εγγύηση που ενδεχομένως απαιτείται στα κράτη μέλη. Όταν η αρμόδια αρχή έχει επιληφθεί, πριν από την 1η Ιουλίου 2004, της απόφασης επί της ουσίας και η διαδικασία εξακολουθεί να εκκρεμείκατά την ημερομηνία αυτή, η ελευθέρωση της εγγύησης πραγματοποιείται μόνο με τη λήξη της εν λόγω διαδικασίας. Άρθρο 10 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/95 καταργείται. Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 11 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 21Οκτωβρίου Για την Επιτροπή Frederik BOLKESTEIN Μέλος της Επιτροπής

5 L 328/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/21

7 L 328/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ I. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ α) Όταν ο δικαιούχος δικαιώματος υποβάλλει ο ίδιος την αίτηση: στην περίπτωση δικαιώματος το οποίο έχει καταχωρισθεί ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση, αποδεικτικό της καταχώρισης στο αρμόδιο γραφείο ή αποδεικτικό της υποβληθείσας αίτησης, στην περίπτωση δικαιώματος δημιουργού, συγγενικού δικαιώματος ή δικαιώματος επίσχεδίου που δεν έχει καταχωρισθεί ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση, κάθε αποδεικτικό του καθεστώτος του δημιουργού ή του αρχικού δικαιούχου. β) Όταν η αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), το οποίο εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί ένα από τα δικαιώματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), του βασικού κανονισμού, εκτός των αποδεικτικών που απαιτούνται σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου, απαιτείται και απόδειξη της εξουσιοδότησής του να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο δικαίωμα. γ) Όταν ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί ένα από τα δικαιώματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), του βασικού κανονισμού υποβάλει αίτηση, εκτός των αποδεικτικών που απαιτούνται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) του άρθρου, απαιτείται και απόδειξη της εξουσιοδότησής του να ενεργεί. Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που συμπληρώνει τη θέση 3 της αίτησης παρέμβασης, πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι αυτό που θα παράσχει τα έγγραφα που προβλέπονται στη θέση 11 της αίτησης παρέμβασης. δ) Η θέση 5 περιέχει όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) νοούνται οι επίσημες ενδείξεις σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (ΕΕ L 208 της , σ. 1), (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 148 της , σ. 1)και (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 327 της , σ. 11). Ως γεωγραφικές ονομασίες των αλκοολούχων ποτών νοούνται οι επίσημες γεωγραφικές ονομασίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89. Αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν μεμονωμένοι παραγωγοί, ομάδες παραγωγών ή οι αντιπρόσωποίτους. ε) Όταν υποβάλλεται αίτηση, απαιτούνται η καταχώριση και οι προδιαγραφές: για την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. II. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η αίτηση παρέμβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δικαιούχο, δωρεάν, είτε ως προληπτικό μέτρο ή όταν αυτός έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το δικαίωμα ή τα δικαιώματά του πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί ή ενδέχεται να παραβιαστούν. Η αίτηση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να αναγνωρίζουν εύκολα τα συγκεκριμένα εμπορεύματα, και ειδικότερα: ακριβή και λεπτομερή τεχνική περιγραφή των εμπορευμάτων, ειδικά στοιχεία που ενδεχομένως γνωρίζει ο δικαιούχος σχετικά με τον τύπο ή τη μέθοδο της απάτης, το όνομα και τη διεύθυνση του υπευθύνου που έχει οριστείαπό το δικαιούχο, την απαιτούμενη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 6 του βασικού κανονισμού και αποδεικτικό του ότι ο αιτών είναι δικαιούχος δικαιώματος για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα, οι δικαιούχοι δικαιώματος πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέφουν την απόδειξη παραλαβής της κοινοποίησης που τους αποστέλλεται από την τελωνειακή υπηρεσία, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (ex-officio) και 9. Αυτό πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης. Οι νόμιμες προθεσμίες (3 έως 10 εργάσιμες ημέρες) αρχίζουν να υπολογίζονται από τη στιγμή της παραλαβής της κοινοποίησης. Ο δικαιούχος δικαιώματος πρέπει οπωσδήποτε, μόλις τον ειδοποιήσει η τελωνειακή υπηρεσία, να επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της κοινοποίησης,

9 L 328/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του βασικού κανονισμού, ως «εργάσιμη ημέρα» [αναφέρεται στον κανονισμό (EOK, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου (ΕΕ L 124 της , σ. 1)] θεωρείται κάθε ημέρα εκτός των δημόσιων αργιών, των Σαββάτων και των Κυριακών. Επιπλέον, ο υπολογισμός των εργάσιμων ημερών όπως αναφέρεται στα άρθρα 4 και 13, πρέπει να διενεργείται λαμβανομένου υπόψη του ότι δεν περιλαμβάνεται η ημέρα παραλαβής της κοινοποίησης. Συνεπώς, οι προθεσμίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την έννοια του βασικού κανονισμού αρχίζουν την επομένη της παραλαβής της κοινοποίησης. Η αίτηση παρέμβασης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται με μηχανική μέθοδο ή με ευανάγνωστους χαρακτήρες γραμμένους στο χέρι και δεν πρέπει να περιέχει σβησίματα ή διορθώσεις. III. IV. ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ο δικαιούχος δικαιώματος πρέπει να υποβάλει την αίτηση παρέμβασης στο αρμόδιο γραφείο που αναφέρεται στη θέση 2 του εντύπου. Με την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία την επεξεργάζεται και ενημερώνει τον αιτούντα για την απόφασή της γραπτώς εντός 30 εργάσιμων ημερών. Αν η υπηρεσία απορρίψει την αίτηση βάσει αιτιολογημένης απόφασης, ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής. Το διάστημα παρέμβασης της τελωνειακής υπηρεσίας ορίζεται σε ένα έτος, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΑΙΤΩΝ Θέση 3: Όνομα, διεύθυνση και ιδιότητα του αιτούντος. Κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2, ο αιτών δύναται να είναι ο δικαιούχος αυτοπροσώπως, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ορισθείς αντιπρόσωπος. Θέση 4: Καθεστώς του αιτούντος. Σημειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Θέση 5: Είδος του δικαιώματος το οποίο αφορά η αίτηση παρέμβασης. Σημειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Θέσεις 6 και 7: Στη θέση 6 αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία για τον αρμόδιο για διοικητικά θέματα στον οποίον απευθύνεται ο αιτών. Στη θέση 7 αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόσωπο που ορίζεται υπεύθυνο να συναντάται με την τελωνειακή υπηρεσία και να συζητά τεχνικές λεπτομέρειες για τα δεσμευθέντα εμπορεύματα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο πρέπει να είναι άμεσα και εύκολα διαθέσιμο. Θέσεις 8, 9 και 12: Η θέση 8 προορίζεται για ειδικές και ακριβείς πληροφορίες που θα δώσουν στην τελωνειακή υπηρεσία τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα γνήσια εμπορεύματα σωστά καθώς και για κάθε πληροφορία που ενδεχομένως έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος σχετικά με τον τύπο και τη μέθοδο της απάτης (έγγραφα, φωτογραφίες κ.λπ.) Οι πληροφορίες πρέπει να είναι όσο το δυνατό λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν στην τελωνειακή υπηρεσία να αναγνωρίζει εύκολα και αποτελεσματικά τις ύποπτες αποστολές χρησιμοποιώντας αρχές της ανάλυσης κινδύνου. Στις θέσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται διάφορες πληροφορίες που θα συνέβαλαν στη συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων για προϊόντα και τύπους απάτης. Στη θέση αυτή μπορούν επίσης να αναγράφονται συμπληρωματικές λεπτομέρειες, όπως: η αξία προ φόρων των νόμιμων εμπορευμάτων, ο τόπος των εμπορευμάτων ή ο προβλεπόμενος προορισμός τους, στοιχεία σχετικά με τις αποστολές ή τις συσκευασίες, η προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης ή αναχώρησης των εμπορευμάτων, τα χρησιμοποιηθέντα μέσα μεταφοράς, τα στοιχεία του εισαγωγέα, του εξαγωγέα ή του δικαιούχου. Θέση 11: Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που συμπληρώνει τη θέση 3 της αίτησης παρέμβασης πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι αυτό που θα παράσχει τα έγγραφα που προβλέπονται στη θέση 11 της αίτησης παρέμβασης Θέση 13: Υπογράφοντας στη θέση αυτή, ο δικαιούχος δικαιώματος πιστοποιείότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και τις υποχρεώσεις του.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 Ο υπογεγραμμένος... δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, εφεξής, «ο βασικός κανονισμός», των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αποδεικνύουν τα συνημμένα έγγραφα, αναλαμβάνω, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, ευθύνη έναντι των προσώπων που εμπλέκονται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στην περίπτωση που διαδικασία κινηθείσα κατ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν συνεχιστεί εξαιτίας ενέργειας ή παράλειψης εκ μέρους μου, ή, στην περίπτωση που διαπιστωθεί στη συνέχεια ότι τα συγκεκριμένα εμπορεύματα δεν παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναλαμβάνω τη δέσμευση να καλύψω όλα τα έξοδα που προκύπτουν, σύμφωνα με το βασικό κανονισμό, από τη διατήρηση των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο κατ εφαρμογήν του άρθρου 9 και, ενδεχομένως, του άρθρου 11, περιλαμβανομένων και των εξόδων που προκύπτουν από την καταστροφή εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας κατ εφαρμογήν του άρθρου 17. Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των διατάξεων του άρθρου 12 του βασικού κανονισμού και δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω στην υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 κάθε μεταβολή ή απώλεια των δικαιωμάτων μου πνευματικής ιδιοκτησίας. Έγινε στ....../.../ (Υπογραφή)

11 L 328/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Γ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠ ΒΕΛΓΙΟ Monsieur le Directeur général des douanes et accises Service «Gestion des Groupes cibles» Direction 1 (Contrefaçon-Piraterie) Boîte 37 Boulevard du Jardin Botanique 50 B-1010 Bruxelles Téléphone (32-2) Télécopieur (32-2) Courrier électronique: De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst Diverse regelingen Directie 1 «Namaak en Piraterij» Rijksadministratief Centrum Financietoren bus 37 Kruidtuinlaan 50 B-1010 Brussel Tel.: (32-2) Fax: (32-2) ΔΑΝΙΑ Central Customs and Tax Administration Customs Control Østbanegade 123 DK-2100 Copenhagen Tel Fax: Internet: ΓΕΡΜΑΝΙΑ Oberfinanzdirektion Nürnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz Sophienstraße 6 D München Tel.: (49-89) (23 49) Fax: (49-89) Internet: ΙΣΠΑΝΙΑ Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Subdirección General de Gestión Aduanera Avenida del Llano Castellano 17 E Madrid Tel.: (34) Fax: (34) ΓΑΛΛΙΑ Direction générale des douanes Bureau E4 Section de la propriété intellectuelle 8 rue de la Tour des dames F Paris Cedex 09 Téléphone (33-1) Télécopieur (33-1)

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/27 ΙΡΛΑΝΔΙΑ Office of the Revenue Commissioners Customs Branch Unit 2 Government Offices Nenagh Co Tipperary Ireland Tel.: ( ) Fax: ( ) Internet: ΙΤΑΛΙΑ Agenzia Delle Dogane Ufficio Antifrode Via Mario Carucci, 71 I Roma Tel.: (39-6) Fax: (39-6) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Direction des douanes et accises Division «Attributions Sécuritaires» Boîte postale 1605 L-1016 Luxembourg Téléphone (352) Télécopieur (352) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER P.O. Box AJ Groningen Nederland Tel Fax: Internet: ΑΥΣΤΡΙΑ Zollamt Villach Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz Ackerweg 19 A-9500 Villach Tel.: (43) (39, 41 o 52) Fax: (43) oder 73 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Servicos de Regulação Aduaneira Rua da Alfândega, n. o 5 R/C P Lisboa Tel.: Fax: Internet:

13 L 328/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Tullihallitus Valvontaosasto PL 512 FI Helsinki Tel.: (358) Fax: (358) Enforcement Department National Board of Customs Box 512 FI Helsinki ΣΟΥΗΔΙΑ Tullverkets huvudkontor Handelsenheten Box S Stockholm Tel.: (46) Fax: (46-8) Από τον Ιούλιο του 2004 η διεύθυνση θα είναι: Tullverket Kc Ombud Specialistenheten Box 850 S Malmö Tel.: (46) Fax: (46-40) Internet: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ HM Customs & Excise CITOPS 1 st Floor West Alexander House 21 Victoria Avenue Southend-on-Sea Essex SS99 IAA United Kingdom Tel.: Fax: Internet: ΕΛΛΑΔΑ ATTIKA CUSTOMS DISTRICT Pl. Ag. Nikolaou GR Pireas Tel.: ( ) , Fax: ( ) Internet: ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Customs Directorate of the Slovak Republic Mierova 23 SK Bratislava Tel.: Fax: Internet:

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/29 ΕΣΘΟΝΙΑ Maksu- ja Tolliamet Narva mnt 9j EE Tallinn Tel.: Fax: ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania A. Jaksto 1/25 LT-2600 Vilnius Tel.: Fax: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE ul. Bohuslava Martinu 1672/8a P.O.BOX 88 CZ HRADEC KRALOVE Tel: , , Fax: Internet: ΜΑΛΤΑ Director General of Customs Customs House Lascaris Wharf Valletta, Tel.: Fax: Internet: ΣΛΟΒΕΝΙΑ Customs Administration of Republic of Slovenia General Customs Directorate Šmartinska 55 SLO-1523 Ljubljana Tel.: Fax: ΚΥΠΡΟΣ Customs Headquarters Address: M. Karaoli 1096 Nicosia Cyprus Postal address: Customs Headquarters 1440 Nicosia Cyprus Tel.: , Fax:

15 L 328/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΕΤΤΟΝΙΑ Intellectual Property Rights Subdivision Enforcement Division National Customs Board State Revenue Service Republic of Latvia Kr. Valdemara Street 1 a LV-1841 Riga Tel.: , Fax: Internet: ΟΥΓΓΑΡΙΑ 17. sz. Vámhivatal (Customs Office no. 17) Dirección: H-1143, Budapest Hungária krt Ταχυδρομική διεύθυνση: H-1591 Budapest Pf Tel.: Fax: ΠΟΛΩΝΙΑ The Customs Chamber in Warsaw Str. Modlińska 4 PL Warsaw Tel.: Fax:

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

17 L 328/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/33

19 L 328/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/35

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014!

ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014! ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014! 1 ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2014; Για να συμμετάσχετε στις εκλογές αυτές ως Ευρωπαίος

Διαβάστε περισσότερα

L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009

L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009 L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 288/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 1995R1238 EL 01.01.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1238/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΥΡΑΤΟΜ)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΥΡΑΤΟΜ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ EΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΥΡΑΤΟΜ) III. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα σύµβαση ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Συµφωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2014 C(2014) 10200 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διδακτορικών διατριβών με θέμα "ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1 Π.Δ. 98 της 12/31.3.86. Ασκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από οδοντιάτρους υπηκόους των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2014 C(2014) 7127 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ Bld de Berlaimont 000 Bruxelles / Brussel Tél. / Tel. : + 8 Télécopie / Fax : + 0 пл. Княз Александър І 000 София Тел.: (+9) 99 Факс: (+9) 980-- Havnegade 09 København K Tlf.: Fax: 7 0 Wilhelm-Epstein-Straße

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΓΕΕΑ) (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008 1. Γενικά σχόλια Για την αίτηση καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0376 EL 01.02.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 376/2008 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2008 για τις κοινές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 188/7

16.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 188/7 16.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 188/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 669/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιουλίου 2008 για τη συμπλήρωση του παραρτήματος ΙΓ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα